VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring"

Transkript

1 Forsikringsvilkår av 1. september 2015 (SC1a-1) VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbevis - Forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 samt senere endringer, senere betegnet som FAL - Det øvrige lovverk Santander Låne- og betalingsforsikring er utarbeidet i samarbeid mellom: - Santander Consumer Bank AS (heretter kalt Santander) og Livsforsikringsselskapet CNP Santander Insurance Life DAC, registrert i Companies Registration Office i Irland med registrerings nr og Skadeforsikringsselskapet CNP Santander Insurance Europe DAC, registrert i Companies Registration Office Irland med registrerings nr , heretter omtalt som Selskapene. Selskapene har adresse: 2nd Floor, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland og adresse i Norge: Postboks 589 Skøyen, 0214 Oslo. Selskapene er under tilsyn av Central Bank of Ireland (CBI) i Irland samt Finanstilsynet i Norge og tilbyr forsikringstjenester i Norge i samsvar med EØF direktiv og norske regler om grenseoverskridende ytelse av forsikringstjenester. Den kollektive gruppeforsikringen er inngått mellom Santander og Selskapene, og den er basert på frivillig deltagelse av de forsikrede. DEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr forsikringstaker for denne avtalen: Santander Consumer Bank AS ("Santander"); forsikrede: Kunder av Santander som er medlemmer i Santander Låne- og betalingsforsikring, den kollektive gruppegjeldsforsikringen; forsikringsgiver: CNP Santander Insurance Life DAC er et livsforsikringsselskap og dekker dødsrisiko, se vilkårene DEL 2. Øvrige dekninger er plassert i CNP Santander Insurance Europe DAC, som er et skadeforsikringsselskap. Forsikringsgiver er heretter omtalt som Selskapene; heltidsarbeid: At forsikrede har arbeidsplass i Norge og ufører sitt vanlig arbeid i minst 16 timer pr uke; hendelsesdatoen etter sammenhengen: a. dato for forsikredes død b. dagen etter forsikredes siste dag i heltidsarbeid eller selvstendig næringsvirksomhet c. den dag forsikrede blir innlagt på Sykehus; lege: Person som har norsk autorisasjon som lege og praktiserer som lege i Norge, men ikke forsikrede selv, hans slektninger eller nærstående; kredittavtalen: den kredittavtale mellom Santander og forsikrede som forsikringen ved etableringstidspunktet, er knyttet til. Opprinnelig nedbetalingsplan: Nedbetalingsplan som blir kalkulert etter at angjeldende forsikringspremie har blitt lagt til kredittbeløpet i kredittavtalen. Dette dokumentet vil gjennom hele forsikringsperioden være grunnlaget for beregning av erstatningsutbetalinger under denne forsikring. Ved erstatningsutbetalinger vil det ikke bli tatt hensyn til eventuelle endringer i forhold til den opprinnelig nedbetalingsplanen når dette skjer som følge av betalingsfrie perioder, raskere nedbetaling eller renteendringer; månedlig beløp: Et beløp tilsvarende forsikredes opprinnelige månedlige terminbeløp (avdrag, renter, gebyr) i henhold til den opprinnelige nedbetalingsplanen i kredittavtalen; restgjeld: Det beløp som pr. hendelsesdatoen gjenstår å betale under kredittavtalen i henhold til den opprinnelige nedbetalingsplanen, med fradrag av misligholdte renter og avdrag; Side 1 av 8

2 selvstendig næringsdrivende (selvstendig næringsvirksomhet): En person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i heltids arbeid og som; a. driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge og betaler forskuddsskatt av sin arbeidsinntekt og/eller folketrygdavgift etter høy sats av denne etter Folketrygdloven 23-3; b. utøver sitt daglige virke som 1. dagmamma 2. jordbruker/bonde 3. fisker c. er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap; d. utøver kontroll over et foretak; eller e. arbeider for et foretak og som på noe vis er forbundet (som angitt i Skatteloven 12-11) med noen som har kontroll over foretaket; vanlig arbeid: Det inntektsgivende arbeid forsikrede var beskjeftiget med umiddelbart forut for hendelsesdatoen. 1.2 Vilkår for å bli forsikret Forsikringen gjelder for kunder av Santander som har inngått en kredittavtale. Forsikrede må ha fylt 18 år, men ikke nådd en alder av 75 år ved startdato av forsikringen. Forsikrede må være frisk og ved god helse, hvilket innebærer at forsikrede ikke har smerter eller sykdom av kronisk eller periodevis natur. Forsikrede skal ikke heller være kjent med eksisterende sykdom eller symptomer eller tegn som kan medføre behov for operasjon, sykehusinnleggelse eller medisinsk behandling. Forsikrede må være bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og være medlem av norsk folketrygd. Selv om forsikrede har mottatt bekreftelse på gyldig Santander Låne- og betalingsforsikring, kan forsikringen ikke påberopes dersom det fremgår av det foranstående i dette punkt at forsikrede på tegningstidspunktet ikke oppfyller vilkårene. 1.3 Når forsikringen gjelder - Forsikringsavtalen er gjeldende med virkning fra datoen når lånet utbetales, eller hvis forsikringsavtalen inngås senere, gjelder datoen som er avtalt for Santander Låne- og betalingsforsikring og som framkommer i forsikringsbeviset. - Forsikringen løper for en periode tilsvarende opprinnelige nedbetalingsplan og opphører enten ved sitt utløp, ved forsikredes mislighold eller ved skriftlig oppsigelse fra forsikrede (jfr. forsikringsvilkårenes pkt. 7.3). 1.4 Sikkerhetsforskrifter Ved sykdom eller ulykkesskade må forsikrede snarest søke lege og følge legens forskrifter. Selskapenes ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet er fremkalt eller skadens omfang er økt som følge av forsikredes forsettelige eller grovt uaktsomme handling, jfr. FAL kap. 4 og kap. 13. DEL 2 - DØDSRISIKOFORSIKRING 2.1 Hva dekningen omfatter Ved forsikredes død nedbetaler livsforsikringsselskapet forsikredes restgjeld i henhold til opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen hos Santander pr dato for dødsfallet (fratrukket misligholdte renter og avdrag): Den maksimale erstatningssummen er kr , uansett antall Santander Låne- og betalingsforsikringer forsikrede har. For utbetaling av dødsfallserstatning, se vilkårenes punkt 8.3. Dekningen gjelder; - Aldersgruppe 18 til 65 år: Dødsfall som følge av ulykke og sykdom - Aldersgruppe 65 til 75 år: Dødsfall som følge av ulykke Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låne- og betalingsforsikring på en og samme kredittavtale, vil maksimal erstatning tilsvare restgjeld i henhold til opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen (fratrukket misligholdte renter og avdrag) pr. dato for dødsfallet. 2.2 Hvilke begrensninger som gjelder Har den forsikrede tatt sitt eget liv, utbetales det bare erstatning dersom det er gått mer enn 1 år etter at Selskapenes ansvar begynte å løpe. Selskapene er likevel erstatningspliktig dersom forsikringsavtalen ble inngått uten tanke på selvmord. Side 2 av 8

3 For aldersgruppen 65 til 75 år gjelder dødsfallsdekningen ikke som følge av en sykdom. Dersom forsikrede fyller 65 år i forsikringsperioden, endres dekningen automatisk til dødsfall som følge av en ulykke. Dødsfall som inntreffer mer enn 1 år etter ulykken, gir ikke rett til erstatning. Ved dødsfallsutbetaling kommer eventuelle tidligere utbetalinger for samme ulykkesskade til fradrag jfr. Punkt 6.5. DEL 3 - FORSIKRING VED ARBEIDSUFØRHET Med arbeidsuførhet (arbeidsufør) menes at forsikrede på grunn av sykdom eller ulykke er 100 % arbeidsufør og forhindret fra å utføre sitt heltidsarbeide (for selvstendig næringsdrivende: sin selvstendige næringsvirksomhet). Forsikrede skal være under regelmessig tilsyn og behandling av lege. Forsikrede må være i heltidsarbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet, og ha sin faste arbeidsplass i Norge på skadetidspunktet. 3.1 Hva dekningen omfatter - Etter 30 dager med sammenhengende 100 % arbeidsuførhet, erstatter skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen, for hver dag med arbeidsuførhet. - Erstatningen utbetales med 30 dagers intervaller eller når forsikrede friskmeldes hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. - Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for forsikredes friskmelding eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt Skadeforsikringsselskapet utbetaler maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr. erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden. - Maksimal erstatningsutbetaling er kr pr måned, uansett antall Santander Låne- og betalingsforsikringer. - Erstatningsutbetaling skjer til forsikrede. Dekningen gjelder for både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låne- og betalingsforsikring på en og samme kredittavtale, vil maksimal månedlig erstatning tilsvare månedlig beløp spesifisert i henhold til opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen. 3.2 Hvilke begrensninger som gjelder Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 30 dager etter at forsikringen er satt i kraft (karensperiode). Dersom forsikrede går tilbake til 100 % arbeid etter endt arbeidsuførhetsperiode der det er utbetalt erstatning under denne dekningen, må forsikrede ha vært 100 % arbeidsfør i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha rett på videre erstatning av samme årsak som tidligere. Dersom forsikrede blir arbeidsufør som følge av en ny årsak, må forsikrede ha vært 100 % arbeidsfør i en periode på 30 dager for å kunne fremme et nytt krav ved arbeidsuførhet (karensperiode). Dekningen gjelder kun personer i alderen 18 til 65 år. Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar dersom arbeidsuførheten er oppstått som en direkte eller indirekte følge av: sykdom eller lidelse som forsikrede hadde ved startdato av forsikringsavtalen, og forsikrede må antas å ha kjent til. Dette gjelder dersom arbeidsuførhetsperioden inntreffer innen to år etter startdato av forsikringsavtalen; ryggsmerter og tilhørende tilstander, med mindre det foreligger signifikante, objektive (nevrologiske og/eller radiologiske funn) som gir grunn for arbeidsuførheten. Funnet skal være dokumentert av en relevant spesialistlege innen dette fagfeltet; psykiske sykdommer med mindre det foreligger en diagnose fra en relevant spesialistlege innen dette fagfeltet; skade forsikrede forsettelig har påført seg selv i tilregnelig sinnstilstand; forsikredes alkohol-, narkotika- eller medisininntak med mindre inntaket skjer under kvalifisert medisinsk veiledning for andre lidelser/tilstander enn alkohol-, narkotika- eller medikamentavhengighet/-misbruk; kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for forsikrede eller er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner; radioaktiv stråling, forurensning eller den radioaktive virkning av radioaktivt stoff eller delkomponent av dette; opptøyer, opprør, forsøk på maktovertagelse, krig eller krigslignende handlinger (uavhengig av om krig er erklært eller ikke) og terrorhandlinger; Side 3 av 8

4 DEL 4 - FORSIKRING VED ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING (gjelder for arbeidstakere i heltidsarbeid) Forsikrede må ha fast arbeidsplass i Norge og utføre sitt ordinære arbeid i minst 16 timer per uke 12 måneder umiddelbart forut for hendelsesdatoen og oppfylle øvrige vilkår under del 4 på skadetidspunktet for å kunne kreve dekning i henhold til denne del 4. Med arbeidsledighet/permittering (arbeidsledig/permittert) menes at forsikredes arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav, eller at forsikrede er helt permittert iht. Lov av 6. mai 1988 nr 22 om permitteringslønn og at forsikrede; a. er registrert ved NAV og har fått utstedt Meldekort og mottar Dagpenger, og b. ikke utøver sitt arbeide eller deltar i annen inntekts- eller avkastnings givende virksomhet. 4.1 Hva dekningen omfatter - Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet eller permittering, erstatter skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen for hver dag med arbeidsledighet/permittering. - Erstatning utbetales med 30 dagers intervaller eller når skadelidte starter å arbeide hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. - Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for når forsikrede ikke tilfredsstiller kravene for arbeidsledighet /permittering som fremgår under del 4 eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt Skadeforsikringsselskapet utbetaler maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden. - Maksimal erstatningsutbetaling er kr pr måned, uansett antall Santander Låne- og betalingsforsikringer. - Erstatningsutbetaling skjer til forsikrede. Dekningen gjelder kun arbeidstakere. Dekningen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låne- og betalingsforsikring på en og samme kredittavtale, vil maksimal månedlig erstatning tilsvare månedlig beløp spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen. 4.2 Hvilke begrensninger som gjelder Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsledighet/permittering der forsikrede mottar varsel om dette innen 90 dager etter at forsikringen er satt i kraft (karenstid). Hvis den forsikrede er arbeidsledig/permittert på ikrafttredelsestidspunktet for forsikringen, kan det ikke kreves dekning ved arbeidsledighet/permittering. Dekningen gjelder kun personer i alderen 18 år til 65 år. Dersom forsikrede tidligere har fremmet krav på erstatning ved arbeidsledighet/permittering, må forsikrede ha vært i sammenhengende heltidsarbeid i minst 180 dager, mellom den første og den senere arbeidsledighets/permitterings periode. Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar for arbeidsledighet/permittering dersom: forsikrede ikke har vært i heltidsarbeide i en sammenhengende periode på minst 12 måneder umiddelbart forut for hendelsesdatoen. Perioder med arbeidsledighet/permittering på to uker eller mindre, eller perioder med permisjon, vil ikke bryte kontinuiteten; tap av arbeidet er regelmessig tilbakevendende som en del av forsikredes arbeidssituasjon, arbeidet er sesongbetont, eller at forsikredes arbeid er regulert av en arbeidsavtale av tidsbestemt karakter (jfr. Arbeidsmiljølovens 58A om Midlertidig tilsetting) og arbeidet har opphørt i h.h.t. arbeidsavtalen; den er et resultat av at forsikrede frivillig har oppgitt sitt arbeid; arbeidsledighet/permittering inntrer direkte eller indirekte som følge av forhold som nevnt i vilkårenes punkt 3.2; arbeidsledighet inntrer direkte eller indirekte som følge av forsikredes eget mislighold, hvor oppsigelse er eller lovlig kunne vært gitt. Side 4 av 8

5 DEL 5 - FORSIKRING VED SYKEHUSINNLEGGELSE Med sykehus menes en lovlig drevet institusjon med organisert virksomhet for medisinsk diagnostikk og behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie ved godkjente sykepleiere. Syke-, pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, samt tilsvarende avdelinger ved sykehus, er ikke omfattet. Dekningen gjelder; - Aldersgruppe 18 til 65 år: Sykehusinnleggelse som følge av ulykke og sykdom - Aldersgruppe 65 til 75 år: Sykehusinnleggelse som følge av ulykke 5.1 Hva dekningen omfatter - Etter 7 dager med sammenhengende sykehusinnleggelse, erstatter skadeforsikringsselskapet et helt månedlig beløp spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen. - Deretter dekker skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen for hver påfølgende dag med sykehusinnleggelse. - Erstatning utbetales med 30 dagers intervaller eller når skadelidte er utskrevet fra sykehus hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. - Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for avsluttet sykehusinnleggelse, i henhold til forsikringsvilkårenes del 6, eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt Maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr. erstatningstilfelle, og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden. - Maksimal erstatningsutbetaling er kr pr måned, uansett antall Santander Låne- og betalingsforsikringer. - Erstatningsutbetaling skjer til forsikrede. Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låne- og betalingsforsikring på en og samme kredittavtale, vil maksimal månedlig erstatning tilsvare månedlig beløp spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen. 5.2 Hvilke begrensninger som gjelder Dekningen gjelder ikke for arbeidstakere. For aldersgruppen 65 til 75 år gjelder ikke dekningen for sykehusinnleggelse når denne er som følge av en sykdom. Dersom forsikrede fyller 65 år i forsikringsperioden, endres dekningen automatisk til sykehusinnleggelse som følge av en ulykke. Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for sykehusinnleggelse som inntreffer innen 30 dager etter at forsikringen er satt i kraft (karenstiden). Dersom forsikrede tidligere har fått utbetalt erstatning under denne dekningen, må forsikrede vente sammenhengende 180 dager for å ha rett på videre erstatning av samme sykdoms- eller ulykkesårsak som tidligere. Dersom forsikrede blir innlagt på sykehus som følge av en ny årsak, må forsikrede vente sammenhengende 30 dager for å kunne fremme et nytt krav ved sykehusinnleggelse. Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar dersom sykehusinnleggelsen er en direkte eller indirekte følge av forhold nevnt i vilkårenes punkt 3.2. DEL 6 SAMORDNING AV LØPENDE ERSTATNINGSUTBETALINGER 6.1 Dersom forsikrede mottar erstatningsutbetaling fra ett av alternativene i forsikringen (vilkårenes del 3, 4 eller 5) og det inntreffer forhold som ville gitt krav på erstatning under et av de andre alternativene (vilkårenes del 3, 4 eller 5), skal Selskapene straks varsles skriftlig. Forsikrede har ikke krav på erstatningsutbetaling under flere alternativer samtidig. Så snart vilkårene for å motta månedlig beløp under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet motta erstatningsutbetaling under det annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger. 6.2 Har forsikrede mottatt erstatningsutbetaling for arbeidsuførhet, vil Selskapene ved vurderingen av forsikredes krav på månedlig beløp for arbeidsledighet/permittering eller sykehusinnleggelse, se bort fra at forsikrede på grunn av arbeidsuførhet ikke var i heltidsarbeid eller selvstendig næringsvirksomhet umiddelbart forut for kravperioden. Denne perioden vil bli medregnet ved vurderingen av om kravet etter punkt er oppfylt. Side 5 av 8

6 6.3 Dersom forsikrede mottar erstatningsutbetaling for arbeidsledighet/ permittering eller ved sykehusinnleggelse når krav fremmes for arbeidsuførhet, vil Selskapene se bort fra forutsetningen i del 3 om at forsikrede skal være i heltidsarbeide eller selvstendig næringsvirksomhet. 6.4 Dersom forsikrede går over fra erstatningsutbetaling under en forsikringsdekning til en annen, skal de samlede erstatningsutbetalinger ikke overstige maksimal erstatningsutbetaling for en av forsikringsdekningene. 6.5 Dersom det utbetales månedlige beløp til forsikrede og det skal foretas en utbetaling ved dødsfall, skal allerede utbetalte månedlige beløp etter dato for dødsfall trekkes fra erstatningssummen ved dødsfall for samme skadeårsak. 6.6 Dersom det er to forsikrede tilknyttet en og samme kredittavtale, vil maksimalt månedlig beløp, totalt for begge forsikrede, tilsvare månedlig beløp spesifisert i kredittavtalen. Maksimal erstatningsutbetaling ved dødsfall for begge forsikrede, vil tilsvare restgjeld (fratrukket misligholdte renter og avdrag) på kredittavtalen hos Santander. DEL 7 BETALING, FORSIKRINGSPERIODE, OPPSIGELSE OG OPPHØR AV FORSIKRINGEN 7.1 Betaling og forsikringsperiode Den samlede forsikringspremien for hele forsikringsperioden belastes kredittavtalen ved tidspunktet for inngåelse av forsikringsavtalen. Forsikringsperioden er den nedbetalingstiden som er avtalt i den opprinnelige nedbetalingsplanen i kredittavtalen. Maksimal forsikringsperiode er under enhver omstendighet maksimalt ti 10 år. Dersom lånet innfris tidligere enn ved den avtalte forsikringsperiodens utløp, er forsikringen fortsatt gyldig for den avtalte forsikringsperioden i henhold til den opprinnelige nedbetalingsplanen i kredittavtalen. Santander er ansvarlig for betaling av forsikringspremien til Selskapene. 7.2 Angrerett og oppsigelse - Forsikrede har 30 dagers angrerett fra forsikringen er satt i kraft. - Forsikrede kan si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel på hvilket som helst tidspunkt i forsikringsperioden. - Opphører forsikringen i forsikringsperioden, vil Santander godskrive forsikredes kredittavtale med den overskytende premien. Dersom overskytende premie er høyere enn utestående kredittbeløp i kredittavtalen eller dersom forsikrede har innfridd kredittavtalen, utbetales den overskytende premien til forsikrede. Da risikoen er ujevnt fordelt i forsikringsperioden vil refunderingen ikke være forholdsmessig. 7.3 Opphør - Forsikringen opphører automatisk ved tidspunktet for utløp av nedbetalingsperioden i den opprinnelig nedbetalingsplan i kredittavtalen. - Forsikringen opphører senest ved utløpet av den månedlige termin forsikrede fyller 75 år. - Forsikringen opphører ved utbetaling av erstatningssum ved forsikredes død. - Forsikringen opphører ved forsikredes skriftlige oppsigelse av forsikringsavtalen. - Santander kan på vegne av Selskapene si opp forsikringsavtalen ved forsikredes mislighold av forsikringsavtalen, i henhold av FAL 3.5 og 3.7 og 12.4 og Ved forsikredes alders- eller sykepensjonering, opphører forsikringsdekningene for arbeidsuførhet og arbeidsledighet/permittering. Dersom den forsikrede blir pensjonert tidligere enn ordinær pensjonsalder grunnet spesielle yrker (for eksempel piloter, brannmenn, etc.), vil dekningen gjelde under forutsetning av at den forsikrede er i stand til å utføre ordinært arbeid og aktivt søker jobb som ikke er den samme som forsikrede er pensjonert i fra, og som forsikrede mottar pensjonsytelser for. - Ved forsikredes 65 års dag, opphører dekningene: Dødsfall som følge av sykdom, sykehusinnleggelse som følge av sykdom, arbeidsuførhet og arbeidsledighet/permittering. DEL 8 - GENERELLE BESTEMMELSER 8.1 Forsikredes erstatningskrav Krav mot Selskapene skal fremsettes av forsikrede på Selskapenes skjema for skademelding og sendes til CNP Santander Insurance Life DAC og/eller CNP Santander Insurance Europe DAC, Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo, telefon , så snart som praktisk mulig og senest 1 år fra skaden inntraff, jfr. FAL 8-5 og Selskapene er fri for ansvar dersom kravstilleren ikke har meldt kravet til selskapet innen ett 1 år regnet fra det tidspunkt vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jfr. FAL 8-5 og Selskapene kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at vilkårene for kravet er oppfylt. Slik dokumentasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, undersøkelse av forsikrede av lege utpekt av Selskapene, bekreftelse fra forsikredes nåværende eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en hvilken som helst annen person) om at forsikrede for tiden ikke er i arbeid hos vedkommende, dokumentasjon for at forsikrede regelmessig oppsøker NAV og aktivt søker arbeid, og kopi av forsikredes meldehistorikk. Ved krav på fortsatt månedlige erstatning skal forsikrede uten godtgjørelse fylle ut skjema for fornyelse av kravet for hver måned. Krav om fortsatte månedlige erstatninger må være sendt til Selskapene innen 120 dager etter siste utbetaling av månedlig erstatning. Side 6 av 8

7 8.1.3 Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter forsikrede, forsikredes etterlatte og/eller den som er begunstiget i henhold til pkt 8.3, å gi Selskapene samtykke til å innhente uttalelser og opplysninger fra alle leger og helseinstitusjoner hvor forsikrede har vært til undersøkelse og/eller behandling, både forut for tegningen av forsikringen og senere. Forsikrede forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen. 8.2 Skatt De månedlige erstatningsutbetalinger må anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter skatteloven De månedlige erstatningsutbetalingene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene. 8.3 Erstatningsutbetaling Ved dekning av månedlige beløp, skjer utbetalingen til forsikrede pr. måned jfr. forsikringsvilkårenes pkt. 3.1, 4.1 og 5.1. Erstatningsutbetalingen skjer til forsikrede, og forsikrede er selv ansvarlig for å betjene sin kredittavtale med Santander. Erstatningsutbetalingen ved dødsfall Jfr. Punkt 2.1, skjer som engangsutbetaling til Santander, til dekning på forsikredes kredittavtale. Dersom erstatningsutbetalingen er høyere enn utestående lånebeløp i kredittavtalen eller dersom forsikrede har innfridd kredittavtalen, gjelder følgende begunstigelsesrekkefølge ved erstatningsutbetaling ved dødsfall: 1. Generell begunstigelse: Forsikringssummen utbetales til ektefelle. Likestilt med ektefelle er registrert partner etter lov om partnerskap av 29. mars En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestilt med ektefelle i utbetalingsrekkefølgen er samboer. Som samboer menes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste 2 år, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede, og det ikke foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kan inngås. En person regnes ikke som samboer hvis kravene til samboerskap ikke lenger oppfylles. Hvis forsikrede ikke etterlater seg ektefelle/registrert partner, tilfaller dødsfallserstatningen arvinger etter lov. Se for øvrig FAL kap Individuell begunstigelse: Forsikrede har etter denne avtale rett til å oppnevne en begunstiget til forsikringssummen. En oppnevnelse av begunstiget og eventuell tilbakekallelse av oppnevnelsen må gjøres i skriftlig melding til CNP Santander Insurance Life DAC. Jfr. FAL Oppnevnelsen/tilbakekallelsen er gyldig fra og med den dag CNP Santander Insurance Life DAC har mottatt skriftlig melding. 8.4 Renter Forsikrede har krav på renter overensstemmende med FAL 8-4 eller Endringer i forsikringsavtalen Forsikrede vil bli informert om eventuelle endringer i forsikringsavtalen, minimum 30 dager før endringen trer i kraft. 8.6 Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapene, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med Selskapet i anledning ved samme hendelse og Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med forsikrede, Jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, Alminnelige bestemmelser Santander er registerholder for de forsikrede under den kollektive gruppeforsikringen Denne forsikring er en ren risikoforsikring, og har ingen innløsningsverdi ved utløpt forsikringstid Forsikrede har ikke rett til å overdra, pantsette eller på annen måte disponere over denne polise eller sine rettigheter under den, utover å oppnevne begunstiget etter pkt Side 7 av 8

8 8.7.4 Skadeoppgjør og registrering i forbindelse med forsikringen er behandlet av CNP Santander Insurance Life DAC og CNP Santander Insurance Europe DAC i Irland og den forsikrede samtykker i at opplysninger kan overføres fra Norge til utlandet Denne forsikringsavtale reguleres av norsk lov og skal være undergitt norske domstolers jurisdiksjon. 8.8 Rett til nemndbehandling Dersom det oppstår tvist med Selskapene, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL 20-1, ved å rette henvendelsen til: Klagenemnd for Santander Låne- og betalingsforsikring c/o CNP Santander Insurance Life DAC og/eller CNP Santander Insurance Europe DAC Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo eller Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, telefon , faks Behandling av tvist i Klagenemnd for Santander Låne- og betalingsforsikring hindrer ikke at saken i ettertid også kan bringes inn for Finansklagenemnda. I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo Tingrett som verneting. 8.9 Personopplysninger forsikredes rettigheter m.m. Selskapene og Santander forplikter seg til å overholde reglene i lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (Personopplysningsloven) og de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer gitt i medhold av loven, og alle andre lover og regler som vedrører beskyttelse av personopplysninger ( Personopplysningsregelverket ). Selskapene og Santander bekrefter og påtar seg som særlig forpliktelse at de vil opprettholde tilfredsstillende sikkerhetsrutiner når det gjelder personopplysninger som er blitt meddelt, og ta alle rimelig skritt for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling av slike opplysninger. Den part som mottar personopplysninger fra forsikrede vil forvisse seg om at forsikrede har gitt alle nødvendige samtykker for at den annen part (eller dennes representanter eller medkontrahenter) kan behandle slike personopplysninger i samsvar med denne avtale. Personopplysninger kan bli overført til Selskapenes kontorer, Santander eller Selskapenes servicetilbydere innenfor EU og EØS. Side 8 av 8

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 17. mars 2010 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbevis - forsikringsvilkår - forsikringsavtaleloven av

Detaljer

Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-ACLMP )

Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-ACLMP ) Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra 06.06.2017 (SCB-ACLMP-1-201716) Santander SAFE Låneforsikring tilbys i samarbeid mellom: Santander

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Låneforsikring Innhold Forsikringsvilkår av 1. mars 2012 DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos Monobank ASA DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Svea Finans Nuf Betalingsforsikring Forsikringsvilkår for kunder med lån hos Svea Finans Nuf, biselskap til Svea Ekonomi, heretter kalt Svea Finans. I dette hefte redegjøres

Detaljer

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015 VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med lån hos BMW Financial Services, MINI Financial Services eller Alphera Financial Services. Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Gjelder fra 01.03.2013 SB113 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Vilkår for medlemskap i forsikringsordningen 3. Definisjoner 4. Vilkår erstatning

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningern Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

Vilkår for Santander SAFE Liv Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-LACLMP )

Vilkår for Santander SAFE Liv Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-LACLMP ) Vilkår for Santander SAFE Liv Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra 06.06.2017 (SCB-LACLMP-1-201716) Santander SAFE Liv tilbys i samarbeid mellom: Santander Consumer Bank AS (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING

VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING Utgiftsforsikring September 2015 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Vilkår. for kollektiv gruppegjeldsforsikring. BETALINGSFORSIKRING - Innhold

Vilkår. for kollektiv gruppegjeldsforsikring. BETALINGSFORSIKRING - Innhold Vilkår for kollektiv gruppegjeldsforsikring (vilkårene bør leses og oppbevares for senere referanse) BETALINGSFORSIKRING - Innhold DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 DEL 5 DEL 6 DEL 7 DEL 8 DEL 9 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Kontoforsikring Total - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låne-/leasingavtale > 06-01-2016 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, Volkswagen Møller Bilfinans. Forsikringsgivere

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring

Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring ASA FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING VILKÅR BETALINGSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. september 2016 Kollektiv betalingsforsikring for forbrukslån med forsikringsytelser ved tap av liv, arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ permittering og sykehusinnleggelse.

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 24-06-2015 - Innholdsfortegnelse 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.07.2017 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Kraftalliansen Strømforsikring - 01.07.2017 Forsikringen består av

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter Vilkår Betalingsforsikring > 01-01-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Ekspres Bank NUF, org nr 991 682 511. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering

Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering Gjeldende fra 01.11.2016 AGENT FOR AXA er agent for AXA og selger Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering på vegne

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB Betalingsforsikring VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer