Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 2014-2241"

Transkript

1 Rapport IS Turnus for leger Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 214

2 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 3: søknadsrunden våren 214 Utgitt: Oktober 214 Bestillingsnummer: IS Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling utdanning og personell Pb. 7 St Olavs plass, 13 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet v/ trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS Anne Grethe Slåtten og Øyvind Søetorp

3 FORORD Den 1. desember 212 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye forskrifter som regulerer turnus for leger. De første turnusstillingene i den nye turnusordningen hadde oppstart 1. september 213. Den tredje utlysningsrunden ble gjennomført våren 214 med turnusstillinger som hadde oppstart 1. september 214. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ordningen skal evalueres i et femårsperspektiv, samtidig har Helsedirektoratet et kontinuelig følge-med-ansvar for ordningen. Som en del av dette følge-med-ansvaret publiserer Helsedirektoratet en statusrapport, som viser statistikk og vurderinger fra den tredje utlysningsrunden. Alle opplysningene i denne rapporten er basert på hva den enkelte søker selv har lagt inn av informasjon når de har søkt på en turnusstilling. I april 215 vil Helsedirektoratet publisere en tilsvarende statusrapport for søknadsrunden høsten

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING Bakgrunn for endringen av turnusordningen Hovedelementer i turnustjenesten for leger 5 2. SØKERE OG SØKNADER I SØKNADSRUNDEN VÅREN Antall stillinger og annonser Søkere fra første pulje rekrutteringssvake områder Søkere fra andre pulje Samlet oversikt - alle søkere i begge puljene Nasjonalitet og utdanningsland Hvilken nasjonalitet har søkerne? Hvor er søkerne utdannet? Utdanningsår TILSATTE I SØKNADSRUNDEN VÅREN Hovedtall for tilsatte i tredje søknadsrunde Nasjonalitet og utdanningsland Hvilken nasjonalitet har de som er tilsatt? I hvilket land har de tilsatte utdanning fra? 13 3

5 INNHOLD 3.3 Utdanningsår Antall søkere som ikke ble tilsatt HELSEDIREKTORATETS VURDERINGER AV SØKNADSRUNDENE God søkning til distriktene Ansettelsene Vurdering av tilsettingsprosessene Antall søkere som ikke ble tilsatt Søkere som ikke er blitt tilsatt i noen av søknadsrundene 2 4

6 INNLEDNING Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 1. desember 212 forskriftsendringer som regulerer turnus for leger. For å sikre en bærekraftig og framtidsrettet turnusordning var det behov for å gjøre endringer. Samtidig har det vært viktig å videreføre målsettinger om faglig kvalifisering av nyutdannede leger, behov for geografisk fordeling av turnusleger og fortsatt statlig styring med deler av turnusordningen. 1.1 Bakgrunn for endringen av turnusordningen Turnustjenesten ble etablert i 1955 og har i hovedsak vært uendret siden den ble opprettet. Antall påmeldte har økt kraftig, og det var langt flere påmeldte enn antall tilgjengelige plasser, med en ventetid som nærmet seg ett år. Dette var ikke bærekraftig og årsakene til dette er et felles europeisk arbeidsmarked og store norske studentkull i utlandet. Det har også vært stor søkning til ordningen fra utenlandske statsborgere. Utfordringen kan ikke løses ved å utvide kapasiteten i turnustjenesten. Det er ikke lenger et underskudd av leger i Norge, og det er viktig å unngå en overdimensjonering av turnustjenesten som kan føre til at den ikke er i samsvar med helsetjenestens behov. 1.2 Hovedelementer i turnustjenesten for leger Ingen leger har rett til en turnusstilling. Turnus for leger er søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler. Alle som har eller kvalifiserer for autorisasjon eller turnuslisens, og som ikke tidligere har gjennomført norsk turnustjeneste, kan søke på stillingene. For norskutdannede leger er ikke turnus obligatorisk for å få norsk autorisasjon, men er første obligatoriske del av legers spesialistutdanning. 5

7 INNLEDNING Turnusstillingene er tidsbegrensede og koblet mellom helseforetak og kommune. Turnus for leger er på 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Læringsmål og veiledning er i hovedsak videreført uendret. Ledige turnusstillinger skal lyses ut sentralt gjennom Helsedirektoratets turnusportal, og ansettes lokalt i helseforetak og kommuner. For å få godkjent turnustjenesten, må legen ha søkt turnusstillingen gjennom Helsedirektoratets turnusportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp. Kandidater kan søke på så mange stillinger de vil ved å sende én søknad per utlysning de ønsker å søke på. For å sikre at alle helseforetak/sykehus i hele landet skal få nok søkere til sine stillinger, er det lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder lyses ut først (pulje 1), og rekrutteringssterke områder lyses ut etterpå (pulje 2). Hvis man takker ja til en stilling i pulje 1, kan man ikke søke på eller tilsettes i stilling i pulje 2. Personer som ønsker å søke på turnusstilling, kan når som helst registrere sin CV i portalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger i portalen ved å aktivere "jobbagent" i portalen. Staten skal styre fordelingen av turnusstillinger for å sikre god legefordeling i hele landet. Antallet turnusstillinger er 95 på årsbasis. 6

8 2. SØKERE OG SØKNADER I SØKNADSRUNDEN VÅREN Antall stillinger og annonser For å sikre at alle helseforetak og sykehus får tilstrekkelig antall søkere til sine stillinger, er det i turnusordningen for leger lagt opp til to søknadsrunder. Rekrutteringssvake områder (pulje 1) utlyses før de mer rekrutteringssterke områdene (pulje 2). Dette er synliggjort i spesialistgodkjenningsforskriften 11, 2. ledd: Turnusstillingene skal lyses ut samlet to ganger årlig. Stillingene skal hver gang lyses ut i to puljer. Antatt rekrutteringssvake turnusstillinger lyses ut i første pulje. De regionale helseforetakene har sammen med helseforetakene selv besluttet hvilke turnusstillinger som inngår i første utlysningspulje. Dette resulterte i at det ble annonsert 76 stillinger i 1. pulje og 349 i 2. pulje denne tredje søknadsrunden. Totalt har det vært 425 turnusstillinger som har vært utlyst i denne søknadsrunden. På årsbasis er det besluttet at det skal være 95 stillinger, fordelt på to runder med omtrent 475 stillinger i hver runde. Det vil ved hver søknadsrunde bli utlyst færre stillinger. Årsaken til dette er at noen stillinger blir besatt av personer som har fått utsettelse og har rettigheter etter den loddtrekningsbaserte turnusordningen, eller tidligere tilsatte turnusleger som kommer tilbake fra permisjoner Søkere fra første pulje rekrutteringssvake områder 1 helseforetak 76 turnusstillinger 15 stillingsannonser 521 søkere I første søknadspulje var det 1 helseforetak som utlyste 76 turnusstillinger fordelt på 15 stillingsannonser. søkere og søknader i søknadsrunden våren 214 7

9 Figur 2.1: Antall søkere per annonse i første pulje. Det var 521 søkere i denne første søknadspuljen. Helse Finnmark HF fikk færrest søkere til en av sine annonser med 225 søkere. Vestre Viken HF fikk flest med 321 søkere på sin annonse Figur 2.2: Antall søknader per kandidat i første pulje I første pulje var det stor variasjon i antall søknader som ble sendt fra hver søker. 6 søkere søkte kun på én annonse, mens 124 søkere sendte inn søknader til alle annonsene Søkere fra andre pulje 18 helseforetak 349 turnusstillinger 3 stillingsannonser 794 søkere I andre søknadspulje var det 18 helseforetak som lyste ut 349 turnusstillinger fordelt på 3 stillingsannonser. Det var 794 søkere i andre søknadspulje. 8 Turnus for leger

10 Figur 2.3: Antall søkere per annonse i 2. pulje. Helse Nord-Trøndelag HF fikk færrest søkere til en av sine annonser med 279 søkere. Vestre Viken HF fikk flest med 564 søkere til sin annonse. Tilsvarende som i første pulje, var det også en stor variasjon i antall søknader som ble sendt fra hver søker i andre pulje. 45 søkere søkte på én annonse, mens 116 søkere sendte inn søknader til alle annonsene Figur 2.4: Antall søknader per antall søkte annonser i 2. pulje Det var 395 søkere fra 1. pulje som også søkte i 2. pulje. søkere og søknader i søknadsrunden våren 214 9

11 2.1.3 Samlet oversikt - alle søkere i begge puljene 21 helseforetak 425 turnusstillinger 45 stillingsannonser 92 unike søkere Samlet for de to puljene i denne søknadsrunden har 21 helseforetak utlyst 425 turnusstillinger fordelt på 45 stillingsannonser. Totalt har det vært 92 unike søkere på disse stillingene. Totalt antall søknader mottatt: pulje: pulje: 1171 Kjønnsfordelingen for alle 92 søkerne: Kvinner 543 (59 %) Menn 377 (41 %) I gjennomsnitt har hver søker sendt inn litt i underkant av 18 søknader og søkerne har gjennomsnittsalder på omtrent 28 år. 2.2 Nasjonalitet og utdanningsland Hovedutfordringen med den tidligere loddtrekningsbaserte turnusordningen var at for mange meldte seg til turnustjeneste i forhold til antall tilgjengelige turnusplasser. Mye av økningen i de siste årene skyldtes økning i antallet påmeldte med utenlandsk utdanning. Denne gruppen består av både norske og utenlandske statsborgere. Det er derfor naturlig å se nærmere på søkernes nasjonalitet og i hvilket land søkerne har gjennomført medisinutdannelsen Hvilken nasjonalitet har søkerne? Figur 2.5 viser oversikten over antall søkere med nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Det er 85 % av den totale søkermassen som har oppgitt å ha norsk nasjonalitet. De øvrige er fordelt på 38 ulike nasjonaliteter. 8 % av søkerne har oppgitt nasjonalitet innenfor EØSområdet, og 7 % av søkerne har oppgitt nasjonalitet oppgir å være bosatt i Norge Norge EØS Utenfor EØS Figur 2.5: Antall søkere med nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. 1 Turnus for leger

12 2.2.2 Hvor er søkerne utdannet? Figur 2.6 viser oversikt over alle søkere fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Av den totale søknadsmassen er det 42 % av søkerne som er utdannet i Norge, 52 % er utdannet innenfor EØS og 6 % er utdannet utenfor EØS. Oversikten viser at 97 % av søkerne med utdanning fra Norge har norsk nasjonalitet. 83 % av søkerne med utdanning fra et EØS-land har norsk nasjonalitet. 19 % av søkerne med utdanning utenfor EØS har norsk nasjonalitet Norge EØS Utenfor EØS Totalt Utdanningsland Norsk nasjonalitet Figur 2.6: Antall søkere med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Fordelt etter totalt antall søkere og søkere som har oppgitt å inneha norsk nasjonalitet Utdanningsår Fra søknadsrunden høsten 213 er det gjort mulig å benytte statistikk ut fra hvilket år søkerne har gjennomført medisinutdanningen (cand. med.) e.tidl Figur 2.7: Antall søkere fordelt etter utdanningsår for gjennomført cand. med. Figur 2.7 viser totalt antall søkere fordelt etter hvilket år de oppgir å ha gjennomført cand. med. Det er 89 % av søkerne som oppgir å ha gjennomført utdanningen i 213 eller

13 3. TILSATTE I SØKNADSRUNDEN VÅREN Hovedtall for tilsatte i tredje søknadsrunde Det er totalt tilsatt 446 turnusleger fordelt på de to puljene. o 1. pulje 9 tilsatte o 2. pulje 356 tilsatte Det ble totalt utlyst 425 turnusstillinger. Det ble derfor tilsatt 21 flere leger enn antall utlyste stillinger. Dette kan forklares med at enkelte leger innvilges utsettelse av turnustjenesten som en følge av permisjoner før oppstart av stillingen, mens andre ikke møtte til stillingens oppstart. Helseforetakene benyttet eksisterende søkerlistene til disse tilsettelsene. Av totalt 92 søkere er det 474 søkere (52 %) som ikke ble tilsatt i en turnusstilling. Informasjon om de som ikke ble tilsatt er beskrevet ytterligere i kapittel 3.4. Kjønnsfordelingen blant de tilsatte er: o Kvinner 271 (61 %) o Menn 175 (39 %) Kjønnsfordelingen er omtrent identisk med andelen i den totale søknadsmassen. Dette gjenspeiler også kjønnsfordelingen på medisinstudiet. Gjennomsnittsalderen for de som er tilsatt er 28 år og tilsvarer gjennomsnittet for søkerne. 3.2 Nasjonalitet og utdanningsland De tilsatte turnuslegene har 13 ulike nasjonaliteter og er utdannet i 21 ulike land Hvilken nasjonalitet har de som er tilsatt? 419 (94 %) av de tilsatte turnuslegene har oppgitt å ha norsk nasjonalitet. De øvrige 27 (6 %) er fordelt på følgende måte: o Innenfor EØS 11 (3 ulike nasjonaliteter) o Utenfor EØS 16 (9 ulike nasjonaliteter) 12 Turnus for leger

14 3.2.2 I hvilket land har de tilsatte utdanning fra? Figur 3.1 viser oversikten over det totale antall søkere og tilsatte fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Oversikten viser at 7 % av søkerne utdannet i Norge er tilsatt. 35 % av søkerne utdannet innenfor et EØS-land er tilsatt. 2 % av søkerne utdannet utenfor EØS er tilsatt. 6 Totalt antall 6 Norsk nasjonalitet Norge EØS Utenfor EØS 11 2 Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Utdanningsland Søkere Tilsatte Søkere Tilsatte Figur 3.1: Totalt antall søkere og tilsatte med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 3.2: Antall søkere og tilsatte med norsk nasjonalitet med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 3.2 viser oversikten over antall søkere og tilsatte som har oppgitt å ha norsk nasjonalitet fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Oversikten viser at 7 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning fra Norge er tilsatt. 39 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning innenfor et EØS-land er tilsatt. 18 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning utenfor et EØS-land er tilsatt. 3.3 Utdanningsår Figur 3.3 viser det totale antall søkere og tilsatte fordelt etter året søkerne oppgir å ha gjennomført cand. med. Tilsatte i søknadsrunden våren

15 e.tidl Cand med (år) Søkere Ansatte Figur 3.3: Totalt antall søkere og tilsatte. Fordelt etter utdanningsår. Omtrent 89 % av søkerne oppga at utdanningen ville bli gjennomført i løpet av 213 eller 214. Av disse søkerne var det 424 (52 %) som ble tilsatt. 11 % av søkerne har oppgitt at utdanningen er gjennomført før 213. Av disse ble 22 (21 %) tilsatt. 3.4 Antall søkere som ikke ble tilsatt Etter søknadsrunden våren 214 er det totalt 474 søkere som ikke er blitt tilsatt i en ordinær turnusstilling. Av disse har 361 oppgitt å inneha norsk nasjonalitet Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Totalt Norsk nasjonalitet Figur 3.4: Totalt antall søkere og søkere med norsk nasjonalitet som ikke ble tilsatt i søknadsrunden våren 214. Fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Tallene ovenfor viser ikke det reelle antallet søkere som ikke har fått en turnusstilling, ettersom enkelte søkere a) ikke har bestått medisinsk embetseksamen b) ikke er kvalifisert for stillingen 1 c) har takket ja til en stipendiatstilling d) har takket ja til annen stilling (LIS-stilling eller turnusvikariat) 1 Manglende norskkunnskaper, oppfyller ikke krav til autorisasjon eller lisens, andre helsepersonellgrupper enn leger, etc. 14 Turnus for leger

16 I 213 ble det tilsatt 35 turnusleger i vikariatstillinger i helseforetak og kommuner gjennom turnusportalen. Disse stillingene teller som del av godkjent turnustjeneste, og et stort flertall av disse stillingene har en varighet på et halvt år. Samtidig er det flere av søkerne som har gjennomført den grunnleggende legeutdanningen i et land innenfor EØS med integrert praksis. Disse søkerne er per dags dato ikke pålagt å dokumentere gjennomført turnustjeneste for å tiltre i en LIS-stilling etter dagens lovverk 2, og direktoratet er kjent med at flere har blitt tilsatt i slike stillinger uten gjennomført norsk turnustjeneste. Blant de 474 søkerne som ikke er tilsatt i denne tredje søknadsrunden, er det flere som har oppgitt å ha gjennomført utdanningen før 214. Figur 3.5 viser en oversikt over det totale antall søkere som ikke er blitt tilsatt, fordelt etter hvilket år søkerne har oppgitt å ha gjennomført medisinutdannelsen Totalt antall eller tidligere Norge EØS Utenfor EØS Figur 3.5: Totalt antall søkere som ikke er tilsatt i tredje søknadsrunde. Fordelt etter utdanningsår med utdanning fra Norge, et EØS-land eller et land utenfor EØS. Figur 3.6 viser tilsvarende oversikt blant de 361 søkerne med norsk nasjonalitet som ikke er tilsatt. Som tidligere nevnt er tallene i figuren reelt lavere Norsk nasjonalitet eller tidligere Norge EØS Utenfor EØS Figur 3.6: Antall søkere med norsk nasjonalitet som ikke er tilsatt i tredje søknadsrunde. Fordelt etter utdanningsår med utdanning fra Norge, et EØS-land eller et land utenfor EØS. 2 Forutsatt at legen har fått norsk autorisasjon, jf. spesialistgodkjenningsforskrift 9 tredje ledd bokstav b). Tilsatte i søknadsrunden våren

17 4. HELSEDIREKTORATETS VURDERINGER AV SØKNADSRUNDENE Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av den nye turnusordningen i et femårsperspektiv. Helsedirektoratet har et følge med-ansvar for den nye ordningen. Denne rapporten er en del av denne følge med-oppgaven. Det er så langt blitt gjennomført en pilot og tre ordinære søknadsrunder i den søknadsbaserte turnusordningen. Statistikken fra tidligere søknadsrunder kan benyttes for å gi en vurdering av trendene i etterspørsel og tilbud av turnusstillinger. Som en følge av at det er færre som uteksamineres til jul enn til sommeren, vil våre vurderinger hovedsakelig ta utgangspunkt i sammenligninger med det statistiske grunnlaget fra den første søknadsrunden (våren 213) med statistikken for den tredje søknadsrunden (våren 214). 4.1 God søkning til distriktene For å sikre bedre legedekning i distriktene ble det besluttet at rekrutteringssvake områder skulle lyse ut sine stillinger før mer rekrutteringssterke områder. Hensikten med en puljevis utlysning er å sikre at alle helseforetak og sykehus får et tilstrekkelig antall søkere til sine stillinger. Etter de tre første søknadsrundene ser dette ut til å fungere etter intensjonen. Figur 4.1 viser en oversikt over det totale antallet søknader innenfor hver pulje Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Tredje søknadsrunde 1 pulje 2 pulje Figur 4.1: Antall søknader i de tre søknadsrundene, fordelt etter første og andre pulje. 16 Turnus for leger

18 Tallene fra første pulje viser en nedgang på 697 søknader fra første til tredje søknadsrunde, og tilsvarer en nedgang på ca. 14 %. Årsaken til nedgangen skyldes hovedsakelig at helseforetakene har benyttet færre stillingsannonser når de har utlyst turnusstillingene. Det er ingen helseforetak i første pulje som har fått mindre enn 225 søknader per annonse i noen av søknadsrundene, og alle stillingene er besatt. Slik det fremgår av tallene etter tre søknadsrunder, er søknadsgrunnlaget for første pulje svært god. Helsedirektoratet vurderer om det er hensiktsmessig å benytte to puljer i de videre utlysningsrundene dersom trenden fortsetter. En endring til kun en søknadspulje vil kunne bidra til et betydelig mindre arbeid for flere av helseforetakene som utlyser stillinger i begge puljer. En slik endring vil også medføre tidligere tilsettinger og en større forutsigbarhet for søkerne. 4.2 Ansettelsene Fra første til tredje søknadsrunde er det en liten nedgang i det totale antallet søkere. Figur 4.2 viser at det var 958 søkere i første søknadsrunde og 92 søkere i tredje søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på ca. 4 %. Samtidig er det en nedgang i antallet tilsatte på ca. 2 % mellom de to søknadsrundene. Nedgangen i antallet tilsatte har sammenheng med at det har vært færre utlyste turnusstillinger som en følge av innvilgelse av permisjoner og annet fravær, samt tilsetting av leger med rettigheter etter den loddtrekningsbaserte turnusordningen Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Tredje søknadsrunde Søkere Tilsatte Figur 4.2: Antall søkere og tilsatte i de tre søknadsrundene. Tallene presentert i figur 4.3 og 4.4 viser at de tre søknadsrundene har ulike forhold mellom antallet søkere og antallet tilsatte fordelt etter utdanningsland. Helsedirektoratets vurderinger av søknadsrundene 17

19 Søkere Tilsatte Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Tredje søknadsrunde Tredje søknadsrunde Figur 4.3: Forskjell i antall søkere mellom første, andre og tredje søknadsrunde. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 4.4: Forskjell i antall tilsatte mellom første, andre og tredje søknadsrunde. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. For leger utdannet i Norge var det 422 søkere i første søknadsrunde, mens det var 384 søkere i tredje søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på ca. 9 %. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en nedgang i antall tilsatte på ca. 8 % i tredje søknadsrunde. For leger utdannet innenfor EØS var det 473 søkere i første søknadsrunde, mens det var 477 søkere i tredje søknadsrunde. Dette tilsvarer en oppgang i antall søkere på ca. 1 %. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en økning i antall tilsatte på ca. 4 % i tredje søknadsrunde. For leger utdannet utenfor EØS var det 63 søkere i første søknadsrunde, mens det var 59 søkere i tredje søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på ca. 6 %. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en økning i antall tilsatte på ca. 71 % i tredje søknadsrunde Vurdering av tilsettingsprosessene Det har vært rettet oppmerksomhet fra studentorganisasjoner og media om hvilke forhold som har fått betydning i vurderingen av søknadene. Spesielt gjelder dette søkernes nasjonalitet og i hvilket land søkerne har gjennomført medisinutdannelsen. På bakgrunn av tallene som er presentert i denne tredje søknadsrunden, er det omtrent 6 % av de tilsatte som har gjennomført medisinutdanningen i Norge. Det vil si at over en tredel av de tilsatte har gjennomført medisinutdanningen i land utenfor Norge. Helsedirektoratet forutsetter at helseforetakene og sykehusene velger de mest kvalifiserte søkerne når de ansetter turnusleger, og at andre forhold enn utdanningsland og nasjonalitet er utslagsgivende i utvelgelsene. 18 Turnus for leger

20 Videre fremgår det at ca. 94 % av de tilsatte turnuslegene i denne søknadsrunden har oppgitt å ha norsk nasjonalitet. Trolig kan kravet om å beherske norsk skriftlig og muntlig ha betydning for at bare en liten andel av søkere med utenlandsk nasjonalitet har fått en stilling. Tilbakemeldingen fra flere av arbeidsgiverne er at flere av søknadene gir inntrykk av utilstrekkelige norskkunnskaper. Foruten søkernes nasjonalitet og utdanningsland, har det også vært påstander om nepotisme i ansettelsesprosessen ved enkelte helseforetak og sykehus. Helsedirektoratet forutsetter at arbeidsgiverne tar denne problemstillingen på alvor og ansetter de legene som er best egnet for stillingen. Helsedirektoratet har i samarbeid med Legeforeningen utarbeidet forslag til screeningspørsmål som arbeidsgiver kan benytte i ansettelsesprosessene. Denne screeningen kan bidra til å gi et bedre grunnlag til å vurdere kandidatene mot hverandre. 4.3 Antall søkere som ikke ble tilsatt Etter søknadsrunden våren 214 er det totalt 474 søkere som ikke er blitt tilsatt i en ordinær turnusstilling. Sammenliknet med første søknadsrunde er dette en nedgang på ca. 6 %. Av de 474 har 361 oppgitt å inneha norsk nasjonalitet, og det tilsvarer en liten nedgang på ca. 1 % i antallet med norsk nasjonalitet sammenliknet med den første søknadsrunden. Totalt antall Norsk nasjonalitet Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Tredje søknadsrunde Tredje søknadsrunde Figur 4.5: Totalt antall søkere som ikke ble tilsatt i de tre første søknadsrundene. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØSland eller fra et land utenfor EØS. Figur 4.6: Antall søkere med norsk nasjonalitet som ikke ble tilsatt i de tre første søknadsrundene. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Helsedirektoratets vurderinger av søknadsrundene 19

21 I figurene ovenfor vises det totale antallet turnusleger som ikke har blitt tilsatt i de tre søknadsrundene fordelt på utdanningsland (figur 4.5), og den samme oversikten for de som har norsk nasjonalitet (figur 4.6). For leger utdannet i Norge var det 133 søkere som ikke ble tilsatt i første søknadsrunde, mens det var 117 i tredje søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang på ca. 12 %. Det er en tilsvarende nedgang for de som har norsk nasjonalitet og utdannet i Norge. For leger utdannet innenfor EØS var det 314 søkere som ikke ble tilsatt i første søknadsrunde, mens det var 31 i tredje søknadsrunde. Dette tilsvarer en liten nedgang på ca. 1 %. Det er imidlertid en økning i antall leger som ikke er tilsatt på ca. 6 % for de som har norsk nasjonalitet. For leger utdannet utenfor EØS var det 56 søkere som ikke ble tilsatt i første søknadsrunde, mens det var 47 i tredje søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang på ca. 16 %. For de som har norsk nasjonalitet er det en nedgang på ca. 1 % i antall søkere som ikke er blitt tilsatt Søkere som ikke er blitt tilsatt i noen av søknadsrundene I tillegg til oversikten ovenfor, har Helsedirektoratet foretatt en gjennomgang av søkerne som har søkt i alle de tre søknadsrundene uten å ha blitt tilsatt. Også denne gjennomgangen er basert på opplysninger den enkelte har oppgitt i turnusportalen og uttrekk fra Helsepersonellregisteret. Tabell 4.1 viser at det er 73 søkere som ikke har blitt tilsatt i noen av de tre søknadsrundene. Nasjonalitet Utdanningsland Norsk Utenlandsk Totalt Norge EØS Utenfor EØS Tabell 4.1: Antall søkere som ikke ble tilsatt i de tre første søknadsrundene. Sortert etter nasjonalitet og utdanningsland. Hovedfunn i gjennomgangen av de 73 søkerne viser følgende: 29 av de 73 søkerne (4 %) hadde verken autorisasjon eller var kvalifisert for autorisasjon eller turnuslisens før 1. september 213, og oppfylte derfor ikke vilkåret for å bli tilsatt i en turnusstilling ved søknadsrunden våren av disse 29 søkerne (31 %) mangler fremdeles autorisasjon eller kvalifiserer ikke for turnuslisens per 1. september av de 39 søkerne som har sin utdannelse fra et EØS land, har sin utdanning fra Polen. 2 Turnus for leger

22 16 av 73 søkere (22 %) har vært eller er ansatt i en reststilling for turnus. 3 av 73 søkere (4 %) er tilsatt i en LIS-stilling, og vil kunne fortsette sitt spesialiseringsløp uten å gjennomføre turnus. 65 av 73 søkere (89 %) opplyser å være i relevant helsefaglig arbeid per 1.september 214. Det innebærer at det er 8 søkere (11 %) som ikke har oppgitt å være i relevant arbeid. Av disse er det 2 søkere som ikke har autorisasjon eller kvalifiserer for turnuslisens. 69 av 73 søkere (95 %) opplyser å være bosatt i Norge. Som oppgitt ovenfor er de 73 søkerne et definert uttrekk av de 474 søkerne som ikke ble tilbudt turnusstilling i denne tredje søknadsrunden. Blant disse er det en relativ stor andel som ikke var eller er kvalifisert for en turnusstilling. I tillegg til dette, vurderer Helsedirektoratet at det er sannsynligvis flere som ikke er kvalifisert for en turnusstilling blant de øvrige 41 som søkte i denne tredje utlysningsrunden. Det er også i kapittel 3.4 beskrevet flere grunner til å anta at det reelle antallet leger som ikke fikk jobb etter denne tredje søknadsrunden er betydelig lavere enn 474. Helsedirektoratets vurderinger av søknadsrundene 21

23 Postadresse: Pb. 7, St. Olavs plass 13 Oslo Telefon: Faks: E-post: 22 Turnus for leger

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 2014-2306

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 2014-2306 Rapport IS - 236 Turnus for leger Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 214 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 214 Utgitt: 4/ 215 Bestillingsnummer: IS

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 2015 2403

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 2015 2403 Rapport IS 2403 Turnus for leger Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 205 Publikasjonens tittel: Turnus for leger Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 205 Utgitt: 0/ 206 Bestillingsnummer: IS -

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Rapport IS- Ny turnusordning for leger Status for andre søknadsrunde, høsten 213 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for andre søknadsrunde, høsten 213 Utgitt: mars 214 Bestillingsnummer:

Detaljer

NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER. Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik

NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER. Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik Ny turnusordning for leger 1. desember 2012 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye forskrifter som sikrer den nye

Detaljer

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Helsedirektoratet jobber i et samlet bilde fra ferdig utdannet lege til

Detaljer

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Dekanmøte medisin 2. juni 2014 Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Bakgrunn Gammel turnusordning for leger var ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater

Detaljer

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Ny turnusordning for leger Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Disposisjon: 1.Bakgrunn og mål for ny turnusordning 2.Samarbeid om ansettelsene mellom helseforetak og kommune(r) 3.Autorisasjon

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten Rapport IS - 2615 Turnus for leger Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten 2016 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten 2016 Utgitt: 5/2017 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren Rapport IS - 2556 Turnus for leger Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren 2016 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren 2016 Utgitt: 2/ 2017 Bestillingsnummer:

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Ny turnusordning for leger 1 Bakgrunn Dagens turnusordning for leger ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater med utenlandsk utdanning som melder seg på norsk turnustjeneste Det var i

Detaljer

Leger i spesialisering del 1 (LIS1)

Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Rapport IS 2686 Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017 Publikasjonens tittel: Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017 Utgitt: 12/

Detaljer

Yul Helsedirektoratet

Yul Helsedirektoratet Aud Lindseth Fra: Trykk-Tjenester [Trykk-Tjenester@helsedir.no] Sendt: 18. septem ber 2013 08:33 Kopi: Anne Grethe Slåtten Emne: Statusrapport for første søknadsrunde på den nye turnusordningen for leger

Detaljer

Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013

Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013 R a p o rt IS -2 1 0 5 Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for første søknadsrunde, våren 2013 Utgitt: 09/2013

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/10377-2 Dato: 14.09.12 HØRING - NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger v2.2-18.03.2013 HERE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/3622-18 Saksbehandler: Anne Grethe Slåtten Dato: 27.01.2014 offl. 15 3. ledd Oppfølging av turnusordningen

Detaljer

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Barbro Kvaal, Legeforeningens turnusråd Cand. med. utdanning i Norge Varighet 6 år 4 studiesteder, Oslo, Bergen,

Detaljer

Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård

Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård Stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad 1 Autorisasjon Fra og med 1. desember 2012: Autorisasjon som lege utdannet i Norge flyttes fram

Detaljer

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknadene til forskriften skal lyde: Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i forskriftens

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 2015-2403

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 2015-2403 Rapport IS - 2403 Turnus for leger Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 205 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 6: Søknadsrunden Høsten 205 Utgitt: 07/ 206 Bestillingsnummer:

Detaljer

Møte i Administrativt samarbeidsutvalg Tid: 14. mars Kl Sted: St. Olavs Hospital, 1902 bygget, 3 etg., midtfløya, rom 02M33

Møte i Administrativt samarbeidsutvalg Tid: 14. mars Kl Sted: St. Olavs Hospital, 1902 bygget, 3 etg., midtfløya, rom 02M33 Sentral stab Samhandlingsavdelingen Administrativt samarbeidsutvalg Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 13/2162-1/MKN 00 06.03.2013 Oppgis ved henvendelse Møte i Administrativt samarbeidsutvalg Tid:

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Rica Nidelven 12. juni 2014 v/ Ragnar Hermstad, Stedfortredende fylkeslege 1 Mål for kurset Økt kunnskap om ny turnuslegeordning Gjennomgang av praktiske

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Høringsinnspill fra ANSA: Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. september 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste ANSA (Samskipnaden

Detaljer

Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater

Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater Til alle arbeidsgivere/brukere i Webcruiter i den nye turnusordningen for leger Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater I Helsedirektoratets informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger MO TTATT 2 3 JAN 2015 Helse Stavanger HF Underavtale til delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger Samarbeidsavtale mellom kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Ny turnusordning for leger Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave

Ny turnusordning for leger Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave Ny turnusordning for leger Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave 1 I n n h old Forord 3 1 Ny turnusordning for leger 4 1.1 Bakgrunn for endringen 4 1.2 Hovedelementer i ny turnusordning for leger

Detaljer

Informasjon om forskriftsendringer av betydning for legers autorisasjon og ny søknadsbasert turnustjeneste

Informasjon om forskriftsendringer av betydning for legers autorisasjon og ny søknadsbasert turnustjeneste Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3395 11.12.2012 Informasjon om forskriftsendringer av betydning for legers autorisasjon og ny søknadsbasert turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 1.

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Fastsettelse av forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og endringer i visse andre forskrifter I Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning

Detaljer

Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013

Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013 Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013 1 Autorisasjon Fra og med 1. desember 2012: Autorisasjon som lege utdannet i Norge flyttet fram til

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Ny turnustjeneste for leger En studie om implementering og samstyring Birgit Abelsen og Margrete Gaski NSDM-rapport 2017

Ny turnustjeneste for leger En studie om implementering og samstyring Birgit Abelsen og Margrete Gaski NSDM-rapport 2017 SAMMENDRAG Ny turnustjeneste for leger En studie om implementering og samstyring Birgit Abelsen og Margrete Gaski NSDM-rapport 2017 Denne rapporten dokumenterer en undersøkelse om hvordan den nye turnusordningen

Detaljer

Ny turnuslegeordning Samarbeid HF kommuner. Aase Lode Kalberg Turnuslegekoordinator, SUS 22.04.2013

Ny turnuslegeordning Samarbeid HF kommuner. Aase Lode Kalberg Turnuslegekoordinator, SUS 22.04.2013 Ny turnuslegeordning Samarbeid HF kommuner Aase Lode Kalberg Turnuslegekoordinator, SUS 22.04.2013 Samarbeid om koplede stillinger kommuner helseforetak HF Hva skjer ved permisjoner/ at leger trekker seg,

Detaljer

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter Øystein Hovi Rognerud Samfunnsøkonom USA Landsleder ANSA USA Medisinstudier Ungarn (Budapest) Øystein Hovi Rognerud Turnustjeneste 2009-2011 Lege i spesialisering

Detaljer

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Lisensmøte Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Disposisjon Yngre legers forening Avtaleverk Tjenesteplan Lønn Turnus YLF- medlemmer Turnusleger LIS- leger Legespesialister som ikke har fast overleges=lling

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 27. september 2012 Sak 108-2012 Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger høring Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt

Detaljer

Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning

Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning Merknadene til forskriften skal lyde: Til 2: Andre ledd bestemmer at de som har rettigheter etter denne forskriften

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

10/290-15.11.2012. SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3

10/290-15.11.2012. SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3 Vår ref.: Dato: 10/290-15.11.2012 SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3 A henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet 8. februar 2010. A mente Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Rundskriv IS-5/2014. Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

Rundskriv IS-5/2014. Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet Rundskriv IS-5/2014 Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet Publikasjonens tittel: Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning

Detaljer

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland Likelydende: Sosial- og helsedirektoratet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsepersonellnemnd De medisinske fakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø Den norske lægeforening

Detaljer

Høringssvar forslag til forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Høringssvar forslag til forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Troms legeforening Avdeling av Den norske legeforening Tromsø 2. september 2012 Til Legeforeningens sekretariat Høringssvar forslag til forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste Rundskriv Landets kommuner De regionale helseforetakene Landets helseforetak Andre offentlig godkjente sykehus Nr. I-1/2008 Vår ref Dato 200604375-/RH 11.01.2008 Krav til veiledet tjeneste for medisinske

Detaljer

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet Utenlandske prester Regelverk og rollefordeling ved tilsetting Bispemøtet Problemstillinger ved tilsetting Det er flere utfordringer knyttet til tilsettingsprosedyrene for utenlandske prester: Stadig flere

Detaljer

Høringssvar fra Helsedirektoratet

Høringssvar fra Helsedirektoratet Høringssvar fra Helsedirektoratet Forslag til høringssvar - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger Helsedirektoratets generelle bemerkninger... - 1 - Bruk av begrep autorisasjon

Detaljer

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet

Utenlandske prester. Regelverk og rollefordeling ved tilsetting. Bispemøtet Utenlandske prester Regelverk og rollefordeling ved tilsetting Bispemøtet Problemstillinger ved tilsetting Det er flere utfordringer knyttet til tilsettingsprosedyrene for utenlandske prester: Stadig

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER En studie om implementering og samstyring

NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER En studie om implementering og samstyring NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER En studie om implementering og samstyring Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš UiT Norges arktiske universitet Birgit Abelsen og Margrete

Detaljer

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 1 Heftets tittel Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Utgitt: 01/2012 Bestillingsnummer: IS-1964 ISBN-nr.978-82-8081-245-2

Detaljer

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye Aud Lindseth Fra: Roy Harald Ottesen Sendt: 18. februar 2013 18:25 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Informasjonsdag og den nye trunusordning for leger - sett av dagen 12.03.13!! Vedlegg: Informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. ansettelse av turnusleger. mellom. Akershus universitetssykehus HF... kommune 1

Samarbeidsavtale. for. ansettelse av turnusleger. mellom. Akershus universitetssykehus HF... kommune 1 Samarbeidsavtale for ansettelse av turnusleger mellom Akershus universitetssykehus HF og.. kommune 1 Behandlet og godkjent av Dato Merknad Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 6.3.2014 for Ahus

Detaljer

Spesialistforskriften

Spesialistforskriften Rundskriv Nr. Vår ref Dato I-2/2017 16/6536 16. februar 2017 Redigert 22. juni 2017 Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Særavtale Samarbeid om utlysing og tilsetting i kobla turnuslegestillingar

Særavtale Samarbeid om utlysing og tilsetting i kobla turnuslegestillingar Særavtale til tenesteavtale 7 Særavtale Samarbeid om utlysing og tilsetting i kobla turnuslegestillingar 1. Bakgrunn Ny turnusordning for legar blei vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet desember 2012

Detaljer

Endring av autorisasjonsdokumentet foreløpige konsekvenser sett fra SAK ANNE HERSETH BARLO, DIREKTØR SAK

Endring av autorisasjonsdokumentet foreløpige konsekvenser sett fra SAK ANNE HERSETH BARLO, DIREKTØR SAK Endring av autorisasjonsdokumentet foreløpige konsekvenser sett fra SAK ANNE HERSETH BARLO, DIREKTØR SAK SAK i 2013 konsekvenser med ny turnusordning Innkomne søknader til SAK januar-februar 2013 Januar

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

turnusordning alt om ny Nr. 1 februar 2013 Mediahåndtering for leger Spesialitetsstruktur under lupen Tidsskriftet gammelt og moderne

turnusordning alt om ny Nr. 1 februar 2013 Mediahåndtering for leger Spesialitetsstruktur under lupen Tidsskriftet gammelt og moderne Nr. 1 februar 2013 Magasin for Yngre legers forening alt om ny turnusordning Spesialitetsstruktur under lupen Side 8 Ylfs tariffkonferanse Side 21 Mediahåndtering for leger Side 22-23 Tidsskriftet gammelt

Detaljer

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens

Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens Hvordan bekrefte rett kopi? Alle kopier som sendes inn, må vise til bekreftet rett kopi på hver skrevne side. Med bekreftet rett kopi menes stempel

Detaljer

Samarbeid om turnusteneste for legar

Samarbeid om turnusteneste for legar Avtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om turnusteneste for legar 1 Avtale om samarbeid om turnusteneste for legar i Helse Førde og kommunar i Sogn og Fjordane 1. Partar Avtalen er inngått

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Of passerer 8 000 medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Norsk overlegeforening (Of) passerte 8 000 ordinære medlemmer 21. februar 2011. Per 29. mars var Ofs medlemstall økt til

Detaljer

Prosjekt Spesialistområdet

Prosjekt Spesialistområdet Prosjekt Spesialistområdet 01. november 2011 Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Helsedirektoratet Bakgrunn og forankring i styringsdokumenter Ny helse- og omsorgsplan (2011-2015), St meld 16 (2010-2011)

Detaljer

Helsedirektoratet ønsker å fremheve følgende i sitt høringssvar:

Helsedirektoratet ønsker å fremheve følgende i sitt høringssvar: v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20613333 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/29640-7

Detaljer

VEILEDET TJENESTE FOR ALLMENNLEGER

VEILEDET TJENESTE FOR ALLMENNLEGER Rundskriv I-3/2015 18. mars 2015 VEILEDET TJENESTE FOR ALLMENNLEGER Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 7 1.1 Hva rundskrivet handler om... 7 1.2 Målet med rundskrivet... 7 2. Oversikt over allmennlegeordningen...

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Spesialistforskriften

Spesialistforskriften Rundskriv I-2/2017 Nr. Vår ref Dato I-2/2017 16/6536 16. februar 2017 Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger (spesialistforskriften)

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger (spesialistforskriften) v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20086452 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/20949-12

Detaljer

VEDLEGG - BAKGRUNN Gjeldende rett Reguleringen av spesialistutdanningen for leger i Sverige og Danmark.. 15

VEDLEGG - BAKGRUNN Gjeldende rett Reguleringen av spesialistutdanningen for leger i Sverige og Danmark.. 15 Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni 2016 Høring : Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) VEDLEGG - BAKGRUNN 1 Gjeldende rett....3 1.1

Detaljer

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet

Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr. 06/2017 Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Analysenotat 06/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i rusbehandlingstilbudet Nr: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 06

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Byrådssak 1261 /16 Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger TROH ESARK-03-201600085-106 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet fremmer

Detaljer

Distriktsmedisinsk konferanse Bodø 13. mars 2008

Distriktsmedisinsk konferanse Bodø 13. mars 2008 Distriktsmedisinsk konferanse Bodø 13. mars 2008 Turnustjenestens fremtid - Hva mener Legeforeningen Bård Lilleeng Visepresident Turnustjenestens fortid Opprettet 1954 Studieplankomiteen, Med. Fak., UiO

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne

Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt funksjonsevne Vår ref.: Dato: 11/2038-27- 04.02.2013 Saksnummer: 11/2038 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 27. april 2012 Uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av nedsatt

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 12/666

Ombudets uttalelse i sak 12/666 Vår ref.: Dato: 12/666 27.06.2013 Ombudets uttalelse i sak 12/666 Saksnummer: 12/666 Lovgrunnlag: diskrimineringsloven 4 diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato for uttalelse: 21. februar 2013

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: Publikasjonsnummer: 03/2011 IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen

Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Rådgiver Lene B. Knudsen Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om forbigåelse i ansettelsesprosess

Webversjon av uttalelse i sak om forbigåelse i ansettelsesprosess Webversjon av uttalelse i sak om forbigåelse i ansettelsesprosess Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 4. september 2007 fra A. A mener seg forbigått til andregangsintervju ved Tollregion

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Vennligst les veiledningen før du begynner å fylle ut skjemaet. Adressen finner du nederst på søknadsskjemaet. Vi ber om at

Detaljer

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr.

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr. SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING Fyll ut alle 4 sidene i søknadsskjemaet. Før opp all relevant utdanning. Ved søknad om overføring av spesialitet fra annet land, skal det fremgå minimum den utdanning som

Detaljer

Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten

Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten Rapport IS-2554 Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten Rapport 2016 Publikasjonens tittel: Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten Utgitt: November 2016 Bestillingsnummer: IS-2554 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Legesenteret som veiledningssted for turnusleger

Legesenteret som veiledningssted for turnusleger Legesenteret som veiledningssted for turnusleger Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin Fylkesveileder for turnusleger i kommunehelsetjenesten i Sør Trøndelag Hva er god veiledning? Ta utgangspunkt i målbeskrivelsen

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Høringsfrist: 2.oktober

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer