I forskrift 21. desember 2000 nr om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:"

Transkript

1 Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester 8-1 og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m I forskrift 21. desember 2000 nr om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Tittelen skal lyde: Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger. I Kapittel- og delinndeling oppheves. 1 skal lyde: 1 Virkeområde og godkjenningsinstans Denne forskriften gjelder for spesialistgodkjenning av leger, tannleger og optikere. Helsedirektoratet eller den det gir myndighet gir spesialistgodkjenning, jf. helsepersonelloven 53 første ledd. Søknad om spesialistgodkjenning behandles etter at fastsatt gebyr er betalt. 2 skal lyde: 2 Fagområdelisens Helsedirektoratet kan i særlige tilfeller samtykke til at lege, tannlege eller optiker med norsk lisens begrenset til et spesialområde, gis adgang til å bli godkjent som spesialist innen det angjeldende område, når vedkommende har gjennomgått en slik utdanning som er bestemt og fyller de vilkår som er satt. 4 skal lyde: 4 Godkjenning av utdanningsinstitusjoner som skal utdanne leger Institusjoner som skal utdanne leger som spesialister skal godkjennes av Helsedirektoratet. Før Helsedirektoratet treffer vedtak om godkjenning av utdanningsinstitusjoner skal saken forelegges Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, til uttalelse, jf skal lyde: 5 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling Kongen oppretter et nasjonalt råd som skal være rådgivende organ for departementet og Helsedirektoratet i overordnede spørsmål om spesialistutdanning av leger og legefordeling. 6 skal lyde: 6 Vilkår for spesialistgodkjenning av optiker Den som har fått autorisasjon som optiker og som i tillegg har gjennomgått godkjent utdanning i kontaktlinsetilpasning, kan etter søknad få godkjenning som optiker med kontaktlinsekompetanse. Tilsvarende kan utenlandsk utdanning i kontaktlinsetilpasning danne grunnlag for godkjenning av optiker med kontaktlinsekompetanse, dersom utdanningen er faglig jevngod og kan sidestilles med norsk utdanning. 1

2 7 første og andre ledd skal lyde: Enhver som har norsk autorisasjon som lege, kan få godkjenning som spesialist innen en avgrenset del av de medisinske fagområder dersom søkeren oppfyller de krav til gjennomført utdanning ved godkjente utdanningsinstitusjoner og andre vilkår som er fastsatt, jf. 3 og 4. Tilsvarende gjelder for tannleger. Godkjenning som spesialist i odontologi gis etter regler for spesialistgodkjenning av tannleger fastsatt av departementet. 8 skal lyde: 8 Eldre regler av betydning for turnusleger Inntil nye regler er vedtatt og trer i kraft skal følgende regler med senere endringer, gjelde så langt de passer: 1. «Krav om kursdeltagelse, undervisning i spesialistutdannelsen» vedtatt 8. desember «Regler for gjennomføring av prøver i tilknytning til obligatoriske kurs» vedtatt 14. februar «Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning» vedtatt 20. februar «Retningslinjer for godkjenning av psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri» vedtatt 23. februar «Retningslinjer for godkjenning av veiledere i psykoterapi i relasjon til spesialistreglene i psykiatri». 6. «Retningslinjer for godkjenning av veileder i allmennmedisin/arbeidsmedisin/samfunnsmedisin». Ny 9 skal lyde: 9 Vilkår for tilsetting i stilling som er en del av spesialistutdanningen Autorisasjon som lege skal senest dokumenteres når en stilling som er en del av spesialistutdanningen i sykehus eller kommune tiltres. Ett av følgende vilkår skal også dokumenteres: a) godkjent turnustjeneste etter 10 til 18 eller etter forskrift 20. desember 2001 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning b) godkjent alternativ veiledet tjeneste etter departementets retningslinjer i rundskriv I-1/2008 som er påbegynt før 1. desember 2012, c) tidligere tilsetting i stilling som er en del av norsk spesialistutdanning i sykehus eller kommune. Kravet til dokumentasjon i andre ledd gjelder ikke den som a) er tildelt autorisasjon før 1. desember 2012, eller b) har autorisasjon på grunnlag av gjennomført grunnleggende legeutdanning i andre EØS-land. 10 blir ny 20. Ny 10 skal lyde: 10 Bestemmelser om turnustjenesten som er felles med overgangsordning Forskrift 20. desember 2001 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning følgende paragrafer gjelder for turnusstillinger etter 10 til 18: a) 1 om formålet med turnustjenesten og krav til forsvarlig tilrettelegging og gjennomføring av turnustjenesten 2

3 b) 3 med definisjoner c) 4 om gjennomføring av og innholdet i turnustjenesten d) 10 om opprettelse og fordeling av turnusplasser e) 11 om pålegg om mottak og tilsetting av turnusleger f) 13 om turnusstedets plikter g) 14 om at turnuslegen er arbeidstaker og turnusstedet er arbeidsgiver h) 14a om krav til kunnskaper i norsk språk i) 15 tredje ledd om varslingsplikt ved uteblitt oppmøte j) 16 første ledd om tiltak for å hjelpe turnuslegen til rette k) 17 om turnustilskudd til kommunene l) 20 om godkjenning av turnustjenesten m) 21 om adgangen til å gi retningslinjer og gjøre unntak n) 22 om klageadgang o) 23 om forsøksordninger. Ny 11 skal lyde: 11 Utlysing av turnusstillinger for leger Turnusstillinger som ikke skal tildeles etter forskrift 20. desember 2001 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning, skal lyses ut. Utlysningen skal skje på Helsedirektoratets turnusportal. Turnusstillingene skal lyses ut samlet to ganger årlig. Stillingene skal hver gang lyses ut i to puljer. Antatt rekrutteringssvake turnusstillinger lyses ut i første pulje. Stillinger som ikke er besatt helt eller delvis, kan likevel ved behov lyses ut på Helsedirektoratets turnusportal. Søknadsfristen for turnusstillinger skal formidles i god tid og skal ikke være kortere enn to uker. Ny 12 skal lyde: 12 Kobling av stilling i sykehus og kommune Kommunen og helseforetak eller sykehus skal samarbeide om å lyse ut turnuslegestillinger koblet, slik at den som tilsettes får anledning til å gjennomføre turnustjeneste. Stillingene kan kobles på en av følgende måter: a) Søkeren tilsettes samtidig i en stilling ved et sykehus, eller et helseforetak, og i en stilling i en bestemt kommune. b) Søkeren tilsettes først i en stilling ved et sykehus eller et helseforetak. Søkeren gis deretter rett til ansettelse i én av de kommunene som sykehuset eller helseforetaket samarbeider med. Søkeren skal tilsettes i kommunen i rimelig tid før tjenesten der er planlagt å begynne. Tilsettingen i sykehuset og tilsettingen i kommunen er to ulike arbeidsforhold. Helsedirektoratet kan pålegge helseforetak, sykehus og kommuner å lyse ut turnuslegestillinger koblet. Dersom det kan bidra til en mer effektiv forvaltning av ledige turnusstillinger for leger, kan Helsedirektoratet gjøre unntak fra kravene om kobling. Ny 13 skal lyde: 13 Tilsetting av leger i turnusstilling Søkerne tilsettes i turnusstilling på bakgrunn av søknader via Helsedirektoratets turnusportal, jf. 11 og 14. Ved samlet utlysning etter 11 fastsetter Helsedirektoratet når søkerne tidligst kan gis et tilbud om en stilling. Søkernes frist for å akseptere et tilbud etter første tilbudsrunde, skal ikke være kortere enn tre virkedager. 3

4 Ny 14 skal lyde: 14 Vilkår for tilsetting i turnusstilling Ved tilsetting i turnusstilling skal søkeren senest når tjenesten tiltres, dokumentere a) autorisasjon som lege eller turnuslegelisens b) tilstrekkelige norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse. En lege kan ikke tilsettes i en turnusstilling hvis hun eller han a) allerede har fått godkjent praktisk tjeneste i turnusstilling etter 11 til 19 eller etter forskrift 20. desember 2001 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning 20 eller b) har akseptert et tilbud om en turnusstilling som har vært lyst ut tidligere i samme halvår. Ny 15 skal lyde: 15 Rett til å fullføre turnustjenesten i sykehus etter permisjon innvilget av sykehus eller helseforetak En lege som får permisjon på grunn av svangerskap, foreldreperiode eller langvarig sykdom fra turnusstilling i et sykehus eller helseforetak, skal tilbys å fullføre turnusperioden i en ledig turnusstilling i samme sykehus eller helseforetak. Turnusstillingen skal gi turnuslegen en samlet turnustid i sykehus på minst ett år. Den turnusstillingen som tilbys turnuslegen som kommer tilbake fra permisjon skal ikke lyses ut. Sykehus, helseforetak og kommune skal samarbeide med turnuslegen om å legge til rette for at ventetiden mellom permisjonens utløp og tiltredelse i ny stilling blir så kort som mulig. Ny 16 skal lyde: 16 Rett til å fullføre turnustjenesten i kommune etter permisjon innvilget av kommune En lege som får permisjon på grunn av svangerskap, foreldreperiode eller langvarig sykdom fra turnusstilling i en kommune, skal tilbys å fullføre turnusperioden i en ledig turnusstilling i samme kommune. Turnusstillingen skal gi turnuslegen en samlet turnustid i kommune på minst seks måneder. 15 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Ny 17 skal lyde: 17 Rett til å fullføre turnustjenesten i kommune etter permisjon innvilget av sykehus eller helseforetak En turnuslege som er tilsatt av en kommune, jf. 12 første ledd bokstav a, og som får innvilget permisjon på grunn av svangerskap, foreldreperiode eller sykdom fra turnusstilling i sykehus, skal tilbys turnusstilling i kommunen når en turnusstilling blir ledig. En turnuslege med rett til å bli tilsatt i en kommune som sykehuset eller helseforetaket samarbeider med, jf. 12 første ledd bokstav b, og som får innvilget permisjon på grunn av svangerskap, foreldreperiode eller sykdom fra turnusstilling i sykehus, skal tilbys ledig turnusstilling i en av kommunene som samarbeider med helseforetaket om turnusstillinger. Kommunene skal avtale hvem av dem som tilbyr turnuslegen en ledig turnusstilling. Helsedirektoratet kan i samråd med Fylkesmannen pålegge en av kommunene å tilsette en turnuslege som skal tilbys ledig turnusstilling. 15 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Ny 18 skal lyde: 18 Forlengelse av en turnusstilling 4

5 I andre tilfeller enn de som følger av 15 til 17, kan den tidsbegrensede turnusstillingen forlenges for turnusleger som allerede er ansatt i en turnusstilling, dersom forlengelsen ikke kommer til erstatning for en ny turnusstilling samme sted. Forlengelsen skal ikke utlyses. Arbeidsgiver tildeles ikke turnustilskudd i den perioden turnustjenesten forlenges etter første ledd. I grunnlaget for et vedtak om godkjenning av turnustjeneste skal Helsedirektoratet vurdere turnustjenesten i en forlenget stilling etter første ledd som likeverdig med en ordinær turnustjeneste. Ny 19 skal lyde: 19 Overgangsregler I turnusstillinger med planlagt tiltredelse 15. februar 2013 skal: a) søkerne ikke gis tilbud om en stilling før 4. desember 2012 når det er felles tilbudsutsendelse etter 11. b) søkernes akseptfrist ved tilbud om en stilling etter første tilbudsrunde ikke være kortere enn to virkedager. c) lege som er tilsatt i en stilling etter søknad innsendt via Helsedirektoratets turnusportal kunne velge en stilling i en kommune etter forskrift 20. desember 2001 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning 12. Valget skal skje blant stillinger i kommune som ikke allerede er fordelt til turnusleger som selv har valgt stilling i sykehus. Forskriften trer i kraft 1. desember II 5

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. ansettelse av turnusleger. mellom. Akershus universitetssykehus HF... kommune 1

Samarbeidsavtale. for. ansettelse av turnusleger. mellom. Akershus universitetssykehus HF... kommune 1 Samarbeidsavtale for ansettelse av turnusleger mellom Akershus universitetssykehus HF og.. kommune 1 Behandlet og godkjent av Dato Merknad Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 6.3.2014 for Ahus

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 19.03.2014 Tid: 12:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAFH

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAFH Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAFH Årsrapport for 2011 SAFHs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger HEL S E :o MIDT-NORGE i Saksdok : I henhold til vedlagt liste Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer