Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013"

Transkript

1 R a p o rt IS Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013

2 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for første søknadsrunde, våren 2013 Utgitt: 09/2013 Bestillingsnummer: IS-2105 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling utdanning og personell Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet v/ trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-2105 Anne Grethe Slåtten og Øyvind Søetorp

3 FORORD Den1. desember2012vedtokhelse- og omsorgsdepartementetnyeforskriftersomsikrerden nyeturnusordningenfor leger.deførsteordinæreturnusstillingenesomerinkluderti dennye turnusordningenhaddeoppstart1. september. Denførsteordinæreutlysningsrundenfor den nyeturnusordningenble gjennomførtvåren2013. Helse- ogomsorgsdepartementetharbesluttetat ordningenskalevalueresi et femårsperspektiv,samtidiger det knyttet stor oppmerksonmhetil dennyeturnusordningen. Helsedirektoratetpublisererderfor dennestatusrapportenmedfaktatal for denførste søknadsrunden(våren2013). Helsedirektoratetvil i mars2014publiserefaktatallenei en tilsvarenderapportfor den andresøknadsrunden(høsten2013). 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING Bakgrunnfor endringenav turnusordningen Hovedelementeri ny turnusordningfor leger 5 2. SØKEREOGSØKNADERI FØRSTESØKNADSRUNDE Antall stillinger og annonser Førstepulje rekrutteringssvakeområder Søkernefra andre pulje Samletoversikt over alle søkernei beggepuljene Nasjonalitetog utdanningsland Hvilkennasjonalitet har søkerne? Hvor er søkerneutdannet? ANSATTEI FØRSTESØKNADSRUNDE Hovedtallfor ansattei første søknadsrunde Nasjonalitetog utdanningsland Hvilkennasjonalitet har de somer ansatt? I hvilket land har de ansatteutdanningfra? 15 3

5 INNHOLD 4. HELSEDIREKTORATETS VURDERINGERAVFØRSTESØKNADSRUNDE Turnusportalen Godsøkningtil distriktene Ansettelsene Antall turnusstillinger VEDLEGG 19 4

6 INNLEDNING Forå sikreen bærekraftigog framtidsrettetturnusordninghar det værtbehovfor å gjøre endringeri turnusordningenfor leger.samtidigskalvi ivaretamålsettingerom fagligkvalifisering avnyutdannedeleger,ogbehovfor fortsatt godgeografiskfordelingavturnusleger.helse- og omsorgsdepartementet vedtokderfor 1. desember2012forskriftsendringersomsikrerdennye turnusordningenfor leger.dette harbetydningfor legersautorisasjonog dannergrunnlagetfor en ny søknadsbasert turnustjeneste. Forskriftsendringeneinnebærerfornyelseavordningenfor å sikrebærekrafti kombinasjonmed videreføringaven del sentraleelementerog fortsatt statligstyringmeddeleravordningen. 1.1 Bakgrunnfor endringenav turnusordningen Turnustjenestenble etablerti 1955oghari hovedsakværtuendretsidendenble opprettet. Antallpåmeldteharøkt kraftigde sisteårene,ogdet harværtlangtflere påmeldteenn antall tilgjengeligeplasser,meden ventetidsomnærmetsegett år. Det varikkebærekraftigog årsakenetil dette er et felleseuropeiskarbeidsmarkedog storenorskestudentkulli utlandet. Dethar ogsåværtstor søkningtil ordningenfra utenlandskestatsborgere.utfordringenkanikke løsesvedå utvidekapasiteteni turnustjenesten.deter ikkelengeret underskuddavlegeri Norge,og det er viktigå unngåen overdimensjoneringavturnustjenestensomkanføretil at den ikkeer i samsvarmedhelsetjenestensbehov.detharderfor værtnødvendigå gjøreendringer. 1.2 Hovedelementeri ny turnusordningfor leger Ingenhar lengerrett til en turnusplass. Dennyeordningenblir søknadsbasert i tråd medarbeidslivetsregler. Allesomhar(ellerkvalifisererfor) autorisasjoneller turnuslisens,ogsomikketidligerehar gjennomførtnorskturnustjeneste,kansøkepåstillingene. 5

7 INNLEDNING Turnusstillinger ikkelengerobligatoriskfor å få autorisasjon,mener førsteobligatoriskedel avlegersspesialistutdanning. Turnusstillingeneer tidsbegrensedeog kobletmellomhelseforetakogkommune.turnusfor legervil fortsatt være18 måneder,med12 månederi sykehusog6 månederi kommunehelsetjenesten. Læringsmålog veiledningblir videreførtuendret. Ledigeturnusstillinger skallysesut sentraltgjennomhelsedirektoratetsturnusportal,og ansetteslokalt i helseforetakog kommuner. Forå få godkjentturnustjenesten,må manha søktturnusstillingengjennom Helsedirektoratetsturnusportal.Ingenandreansettelsesformerkvalifisererfor godkjent turnustjeneste.somhovedregeler det kravom godkjentturnustjenestefor å kunnegå viderei et spesialiseringsløp. Kandidaterkansøkepå såmangestillingerde vil vedå sendeén søknadper utlysningde ønsker åsøkepå. Forå sikreat allehelseforetak/sykehusi landetskalfå noksøkeretil sinestillinger,er det i dennyeordningenlagt opp til to søknadsrunder,der rekrutteringssvakeområderlysesut først(pulje1), ogrekrutteringssterkeområderlysesut etterpå(pulje2). Hvismantakkerja til en stillingi pulje1, kanmanikkesøkepå eller tilsettesi stillingi pulje2. Personersomønskerå søkepå turnusstilling, kannårsomhelstregistreresincvi portalen. Deter muligå be om varslingnår det publiseresnyeutlysningeri portalenvedå aktivere "jobbagent"i portalen. Statenskalstyrefordelingenavturnusstillingerfor å sikregodlegefordelingi helelandet. Antalletturnusstillingerskalvidereføresi ny ordning(950årlig). 6

8 2. SØKEREOGSØKNADERI FØRSTE SØKNADSRUNDE 2.1 Antall stillinger og annonser Forå sikreat allehelseforetak/sykehusskalfå søkere til sinestillinger,er det i dennye turnusordningenfor legerlagt opp til to søknadsrunder,der rekrutteringssvakeområderlysesut først(pulje1) ogrekrutteringssterkeområderlysesut etterpå(pulje2). Detteer synliggjorti spesialistgodkjennin gsforskrift ledd: Turnusstillingeneskallysesut samletto gangerårlig. Stillingeneskalhverganglysesut i to puljer.antatt rekrutteringssvaketurnusstillingerlysesut i førstepulje. Deregionalehelseforetakeneharsammenmedhelseforetakeneselvbesluttethvilke turnusstillingersomskulleinkluderesi førsteutlysningspulje.detteresultertei at det ble lyst ut 96 stillingeri 1. puljeog 359i 2. pulje.totaltantallstillingersomharværtmedi denneførste søknadsrundenhar dermedvært455. Påårsbasiser det besluttetat det skalvære950stillinger,fordelt på to rundermedomtrent 475 stillingeri hverrunde.det vil vedhversøknadsrundebli lyst ut noefærrestillinger.årsakentil dette er at noenstillingerblir besattavpersonermedrettigheteretter gammelordningsomhar fått utsettelse,eller tidligereansatteturnuslegersomkommertilbakefra permisjoner Førstepulje rekrutteringssvakeområder I førstesøknadsrundevardet med 10 helseforetaksomlysteut 96 turnusstillingerfordelt på 17 stillingsannonser.det ble utlyst mellom2 og13 stillingeri hverannonse. søkereogsøknader i førstesøknadsrunde 7

9 Tabell1: Antall søkereper annonsei førstepulje. Detvar546søkerei denneførstesøknadspuljen.helseførdehffikk færrestsøkeretil sin annonsemed234søkere.vestrevikenhffikk flest med355søkerepå sinannonse Antall søktestillinger (totalt 17 annonser) Tabell2: Antall søktestillingerper søkeri førstepulje. Detvarstorevariasjoneri hvor mangesøknadersomble sendtut per søkeri førstepulje.63 søkeresøktekunpå én annonse,mens119søkeresendteinn søknadertil alleannonsene. 8 Nyturnusordningfor leger

10 2.1.2 Søkernefra andre pulje I andresøknadsrundevardet 18 helseforetaksomlysteut 359turnusstillingerfordelt på 43 stillingsannonser.detble utlyst mellom1 og18 stillingeri hverannonse.det var826 søkerei andresøknadspulje Tabell3: Antall søkereper annonsei andrepulje. HelseFonnaHFfikk færrestsøkeretil sinannonsemed232søkere.vestrevikenhffikk flest med527søkeretil sinannonse. Detvarstorevariasjoneri hvor mangesøknadersomble sendtut per søkeri andrepulje.42 søkeresøktekunpå én annonse,mens103søkeresendteinn søknadertil alleannonsene. søkereogsøknaderi førstesøknadsrunde 9

11 Antall søktestillinger (totalt 43 annonser) Tabell4: Antall søktestillingerper søkeri andrepulje. Detvar409søkerefra 1. puljesomogsåsøktei 2. pulje Samletoversikt over alle søkernei beggepuljene Samletfor de to puljenei denførstesøknadsrundenhardet værtmed21 helseforetak.dethar værtutlyst 455turnusstillingerfordelt på 60 annonser.til sammenhar det vært958 unike søkere. Totaltantallsøknadermottatt: pulje: pulje: Kjønnsfordelingen på de 958søkerne: Kvinner 550(57%) Menn 408(43%) I gjennomsnittharhversøkersendtinn 21 søknaderogsøkernehargjennomsnittsalderpå 28 år. 10 Nyturnusordningfor leger

12 2.2 Nasjonalitetog utdanningsland Hovedutfordringenmeddengamle turnusordningenvarat denkapasitetsmessigikkelengervar bærekraftig.situasjonenvarat for mangemeldtesegtil turnustjenestesett i forholdtil antall tilgjengeligeturnusplasser.mye avøkningende sisteåreneskyldesøkningi antalletpåmeldte med utenlandskutdanning.dennegruppenbeståravbådenordmennog utenlandske statsborgere. Deter derfor naturligå senærmerepå søkernesnasjonalitetog i hvilketland søkernehargjennomførtmedisinutdannelsen. En detaljert tabelloversiktovernasjonal itet og utdanningslandfinnessomvedleggi dennerapporten Hvilken nasjonalitet har søkerne? Avde 958søkernehar804norskstatsborgerskap,de øvrigeer fordelt på 43 ulikenasjonaliteter. 90 avsøkerneer fra 13 ulikenasjonerinnenfor EU/EØS-området, og 64 søkereer utenfra EU/EØS-området.Disseer igjenfordelt på 30 ulikenasjonaliteter.i prosentbetyrdette at 84% avsøkerneer norskestatsborgere9 %er fra EU/EØSog 7 %er fra utenfor EU/EØS % 804 9% 7% Norsk EØS(13) Utenfor EØS(30) Tabell5: Antall søkeremednasjonalitetfra Norge,fra et EØS-landeller fra et landutenfor EØS.Talloppgitt i parentes er antall ulikenasjonaliteter Hvor er søkerneutdannet? Detotalt 958søkerneharsinutdanningfra 42 forskjelligeland.422søkere(44%)harsin utdanningfra Norge,mens473søkere(49%)har sinutdanning fra 17 forskjelligelandi EU/EØSområdet. 63 søkere(7 %)er utdannetfra 24 forskjellige landutenfor EU/EØS. søkereogsøknaderi førstesøknadsrunde 11

13 % % 473 Norge EØS(17) Utenfor EØS(24) 7% 63 Tabell6: Antall søkeremedutdanningfra Norge,fra et EØS-landeller utenfor EØS.Talloppgitt i parenteser antall ulikeutdanningsland. Avde 473søkernesomer utdanneti et EU/EØS-lander 381norskestatsborgere.Avde 422som er utdanneti Norgeer 409norskestatsborgere Utdanneti EØS Norskstatsborger Øvrigestatsborgerskap Tabell7: Antall søkere utdanneti EØSsortert på nasjonalitet. Tilsammenhar790avsøkernei dennesøknadsrundenorskstatsborgerskapoger utdannet innenforet EU/EØS-land,inkludertNorge. 12 Nyturnusordningfor leger

14 3. ANSATTEI FØRSTESØKNADSRUNDE 3.1 Hovedtallfor ansattei første søknadsrunde Deter totalt ansatt455turnuslegerfordelt på de to puljene. o 1. pulje 96 ansatte o 2. pulje 359ansatte Avtotalt 958søkere,betyr dette at 503avsøkerne ikkeble tilsatt i en turnusstilling. Avdisseer 364norskestatsborgere. Kjønnsfordelingenfor de ansatteer: o Kvinner 272(60%) o Menn 183(40%) Kjønnsfordelingener omtrent identiskmedandeleni dentotale søknadsmassen. Dette gjenspeilerogsåkjønnsfordelingenpå medisinstudiet. Aldersgjennomsnittet for desom er ansatter 27år. Tabell2 viserat det var63 søkeresomkunsøktepåén stillingi førstepulje.avdissevardet 15 søkere(24%)somble ansatt.desøkerne somsøkteén stillingi førstepulje,ogikkeble ansatt, sendtei gjennomsnitt17 stillingeri andrepulje. Tabell4 viserat det var42 søkeresomkunsøktepå én stillingi andrepulje.avdissevardet 24 søkere(57%)somble ansatt. 3.2 Nasjonalitetog utdanningsland 455turnuslegerer ansattog harstartet sinturnustjeneste1. september2013.dissehar10 ulike nasjonaliteteroger utdanneti 16 forskjelligeland Hvilken nasjonalitet har de som er ansatt? Av455ansatteer 440(97%)norskestatsborgere. Deøvrige15(3%)er fordelt på følgende måte: Ansattei første søknadsrunde 13

15 o InnenforEU/EØS 11 (5 ulikenasjonaliteter) o UtenforEU/EØS 4 (4 ulikenasjonaliteter) Norsk EØS(5) Utenfor EØS(4) Tabell8: Antallansattemednasjonalitetfra Norge,fra et EU/EØS-landeller fra et landutenfor EU/EØS. Talloppgitt i parenteser antall ulikenasjonaliteter. Dentotale fordelingener somfølger: Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Dansk 1 Norge 1 Finsk 2 Norge 2 Indisk 1 Ukraina 1 Moldovsk 1 Moldova 1 Norsk 440 Australia 2 Danmark 12 England 1 Irland 1 Latvia 2 Norge 283 Polen 85 Russland 2 Slovakia 17 Tsjekkia 4 Ungarn 31 Palestinsk 1 Litauen 1 Russisk 1 Russland 1 Svensk 6 Sverige 1 Norge 3 Polen 1 Ungarn 1 Tsjekkisk 1 Tsjekkia 1 Tysk 1 Tyskland Nyturnusordningfor leger

16 3.2.1 I hvilket land har de ansatte utdanning fra? Avde 455ansattehar 289(63%)gjennomførtutdannelseni Norge.Viderehar159(35%) utdanninginnenforeu/eøsog 7 (2 %)er utdannetutenfor EU/EØS.Deansattesomhar gjennomførtutdanningeni EU/EØS, hardenfra 11 ulikeland,mensde ansattesomhar gjennomførtutdanningen utenfor EU/EØSer fordelt på 4 ulikeland % % 159 Norge EØS(11) Utenfor EØS(4) 2% 7 Tabell9: Antallansattemedutdanningfra Norge,fra et EØS-landeller fra et landutenfor EØS. Talloppgitt i parentes er antall ulikeutdanningsland. Avdet totale antallsøkerevardet 381norskestatsborgeresomhaddeutdanningfra et EU/EØSland.Avdissehar153(40%)blitt tilsatt i denne førstesøknadsrunden. Avdet totale antallsøkerevardet 409norskestatsborgeresomhaddeutdanningfra Norge.Av dissehar 283(69%)blitt tilsatt i denneførstesøknadsrunden. Ansattei første søknadsrunde 15

17 4.HELSEDIREKTORATETSVURDERINGER AVFØRSTESØKNADSRUNDE Helse- ogomsorgsdepartementetharbesluttetat det skalgjennomføresen evalueringavden nyeturnusordningeni et femårsperspektiv. Paralleltmedevalueringen,harHelsedirektoratetet følgemed-ansvarfor dennyeordningen.dennerapportener en del avdennefølgemedoppgaven. Etterat det er gjennomførten pilot og en ordinær søknadsrundefor dennyeturnusordningen harhelsedirektoratetforetatt noenvurderingersomfremkommeravpunkteneunder. 4.1 Turnusportalen Webcruiterble etter en anbudskonkurransevalgtsomleverandøravløsningfor turnusportalen. Denvalgteløsningener en standardløsningmedmangeferdigekomponenterog medgode muligheterfor statistikk. I etterkantvistedet segat dennetypensøknadsportalalleredevar kjent avflere helseforetak/sykehusi deresordinærerekrutteringsprosesser. Denpraktiskegjennomføringen og bruken avturnusportalenserut til å ha fungertbra.det har værthåndtertet sværtstort antallsøkereog turnusportalenharkapasitetfor denne søknadsmengden. 4.2 Godsøkningtil distriktene Forå bidratil sikringavgodlegedekningi distrikteneble det besluttetat rekrutteringssvake områderskullelyseut sinestillingerfør mer rekrutteringssterkeområder.etterdenneførste søknadsrundenser dette ut til å ha fungertetter intensjonen.detvaringenstillingeri første puljesomhaddemindreenn232søkere, og allestillingene ble besatt. 16 Nyturnusordningfor leger

18 4.3 Ansettelsene Dethar værtrettet oppmerksomhetfra studentorganisasjoner og mediaom hvilkeforhold som harfått betydningi vurderingenavsøknadene.spesieltgjelderdette søkernesnasjonalitetog i hvilketlandsøkernehar gjennomførtmedisinutdannelsen. Ut fra tallenesomer presenterttidligerei rapportener en størredel avde ansatte somhar utdanningen sin fra Norgeennfra utlandet,menlikevelhar såmyesomoveren tredel avde ansatte en utdanningfra landutenfor Norge. Helsedirektoratetforutsetter at helseforetakene/sykehusenevelgerde bestesøkerne når de ansetter sineturnusleger, og at andreforhold ennutdanningslandspiller inn i utvelgelsene. Avtallenefremgårdet at 97%avde turnuslegenesomble ansatter norskestatsborgere.trolig kankravetom å beherskenorskskriftligogmuntligha betydningfor at bareen liten andelav søkeremedutenlandsknasjonalitetharfått en stilling.helsedirektoratetharfått meldingerfra mangeavarbeidsgiverneom at flere avsøknadeneviserat søkerneikkehartilstrekkelige norskkunnskaper. Forutensøkernesnasjonalitetog utdanningsland,har det blitt fokusertpå en uheldigpraksisved enkeltehelseforetak/sykehusmedpåstanderom nepotismei ansettelsesprosessen. Helsedirektoratetforutsetterat helseforetakene/sykehusene tar problemstillingenpå alvorog ansetterde legenesomansessombestegnetfor stillingen. Somdet fremkommeri punkt 2.1.2,vardet 409søkerefra førstepuljesomogsåsøkte2. pulje. Dettebetyr at 132ikkesøktei 2. pulje. Avdisseble 96 ansatti 1. pulje.det kanværeflere årsakertil at de resterende36 personeneikkesøkte. Dissekanha gått inn i andrelegestillinger somforskerstillinger,lis-stillinger(for de somfyller vilkårenefor en LIS-stilling)eller reststilling for turnus. 4.4 Antall turnusstillinger Detutdannesomtrent like mangenordmenntil legersomdet er norsketurnusplasserhvert år. Deter noenflere sombegynnerpå en legeutdanningenndet er antallturnusplasser,mendet er ikkeallesombegynnerutdanningsløpetsomfullfører.somen følgeavpermisjonero.l. er det foreløpignoeetterslepavnyutdannedelegerfra gammelturnusordningmedrett til turnusstilling,somskalinn i turnustjeneste. Detteinnebærerat noenfærrestillingerble lyst ut i dennesøknadsrunden, mendette er ventet å avtai de nestesøknadsrundene. I dennyeturnusordningenkanman gjennomføregodkjentturnustjenestepåto måter. I tilleggtil å søkepå de ordinæreturnusstillingene,er det ogsåmuligå søkevikarstillingersomblir lyst ut Helsedirektoratetsvurderingeravførste søknadsrunde 17

19 gjennomturnusportalen.detteteller somen del avturnustjenesten,ogdet er muligå fylle opp en hel turnustjenestevedå søkeslikestillinger.turnusvikariatenegir en mulighetfor at flere legerkanbegynneturnustjenestentidligere, ennhvasomvarpraksisi dengamle turnusordningenmedloddtrekning. 18 Nyturnusordningfor leger

20 5. VEDLEGG Underfølgeren tabellsomviseroversiktoverallesøkernei førstesøknadsrunde.tabellener sortert etter hvilkennasjonalitetsøkerne harog hvilketlandde harutdanningensinfra. Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Afghansk 1 Danmark 1 Amerikansk 1 Ungarn 1 Botswansk 3 Norge 3 Britisk 1 Tyskland 1 Colombiansk 1 Colombia 1 Costaricansk 1 CostaRica 1 Dansk 4 Danmark 1 Norge 1 Polen 2 Etiopisk 1 Norge 1 Finsk 2 Norge 2 Færøysk 1 Polen 1 Gresk 4 Hellas 1 Russland 1 Ungarn 2 Hviterussisk 1 Hviterussland 1 Indisk 6 India 2 Russland 1 Litauen 1 Ukraina 1 Ungarn 1 Irakisk 1 Slovakia 1 Iransk 4 Iran 2 Ungarn 2 Italiensk 1 Italia 1 Kanadisk 1 Polen 1 Kirgisisk 2 Kirgisistan 2 Litauisk 3 Litauen 3 Malaysisk 1 Polen 1 Mexicansk 1 Mexico 1 Moldovsk 1 Moldova 1 Vedlegg 19

21 Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Montenegrinsk 1 Serbia 1 Nigeriansk 1 Seychellene 1 Norsk 804 Algerie 1 Aserbajdsjan 1 Australia 2 Bulgaria 1 Danmark 21 England 1 Irak 1 Irland 5 Italia 1 Latvia 6 Norge 409 Pakistan 2 Polen 191 Romania 8 Russland 4 Serbia 1 Slovakia 43 Slovenia 1 Sudan 1 Sverige 1 Tsjekkia 23 Tyskland 1 Ukraina 1 Ungarn 78 Pakistansk 3 Kina 1 Pakistan 2 Palestinsk 2 Litauen 1 Ukraina 1 Peruansk 1 Peru 1 Polsk 8 Polen 6 Ukraina 2 Russisk 8 Norge 1 Russland 7 Serbisk 12 Serbia 12 Slovakisk 2 Slovakia 2 Slovensk 1 Kroatia 1 Srilankisk 1 Sri-Lanka 1 Sudansk 1 Romania 1 Svensk 56 Sverige 7 20 Nyturnusordningfor leger

22 Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Norge 4 Polen 32 Romania 2 Slovakia 1 Tsjekkia 3 Ungarn 7 Syrisk 1 Syria 1 Tadsjikisk 1 Tadsjikistan 1 Tsjekkisk 3 Tsjekkia 3 Tyrkisk 1 Tyrkia 1 Tysk 3 Tyskland 2 Norge 1 Ukrainsk 3 Ukraina 3 Ungarsk 2 Ungarn 2 Jemenittisk 1 Ungarn Vedlegg 21

23 Postadresse: Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: E-post: 22 Nyturnusordningfor leger

Yul Helsedirektoratet

Yul Helsedirektoratet Aud Lindseth Fra: Trykk-Tjenester [Trykk-Tjenester@helsedir.no] Sendt: 18. septem ber 2013 08:33 Kopi: Anne Grethe Slåtten Emne: Statusrapport for første søknadsrunde på den nye turnusordningen for leger

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Rapport IS- Ny turnusordning for leger Status for andre søknadsrunde, høsten 213 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for andre søknadsrunde, høsten 213 Utgitt: mars 214 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 2015 2403

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 2015 2403 Rapport IS 2403 Turnus for leger Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 205 Publikasjonens tittel: Turnus for leger Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 205 Utgitt: 0/ 206 Bestillingsnummer: IS -

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 2014-2306

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 2014-2306 Rapport IS - 236 Turnus for leger Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 214 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 214 Utgitt: 4/ 215 Bestillingsnummer: IS

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 2014-2241

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 2014-2241 Rapport IS - 2241 Turnus for leger Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 214 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 3: søknadsrunden våren 214 Utgitt: Oktober 214 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren Rapport IS - 2556 Turnus for leger Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren 2016 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren 2016 Utgitt: 2/ 2017 Bestillingsnummer:

Detaljer

Leger i spesialisering del 1 (LIS1)

Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Rapport IS 2686 Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017 Publikasjonens tittel: Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017 Utgitt: 12/

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten Rapport IS - 2615 Turnus for leger Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten 2016 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten 2016 Utgitt: 5/2017 Bestillingsnummer:

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Ny turnusordning for leger Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Disposisjon: 1.Bakgrunn og mål for ny turnusordning 2.Samarbeid om ansettelsene mellom helseforetak og kommune(r) 3.Autorisasjon

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Ny turnusordning for leger 1 Bakgrunn Dagens turnusordning for leger ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater med utenlandsk utdanning som melder seg på norsk turnustjeneste Det var i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 412 personer i desember 2017. Av disse var 166 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 2015-2403

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 2015-2403 Rapport IS - 2403 Turnus for leger Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 205 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 6: Søknadsrunden Høsten 205 Utgitt: 07/ 206 Bestillingsnummer:

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger v2.2-18.03.2013 HERE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/3622-18 Saksbehandler: Anne Grethe Slåtten Dato: 27.01.2014 offl. 15 3. ledd Oppfølging av turnusordningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater

Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater Til alle arbeidsgivere/brukere i Webcruiter i den nye turnusordningen for leger Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater I Helsedirektoratets informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Helsedirektoratet jobber i et samlet bilde fra ferdig utdannet lege til

Detaljer

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Dekanmøte medisin 2. juni 2014 Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Bakgrunn Gammel turnusordning for leger var ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Lisensmøte Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Disposisjon Yngre legers forening Avtaleverk Tjenesteplan Lønn Turnus YLF- medlemmer Turnusleger LIS- leger Legespesialister som ikke har fast overleges=lling

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER. Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik

NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER. Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik Ny turnusordning for leger 1. desember 2012 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye forskrifter som sikrer den nye

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Barbro Kvaal, Legeforeningens turnusråd Cand. med. utdanning i Norge Varighet 6 år 4 studiesteder, Oslo, Bergen,

Detaljer

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Ida Langdalen Kristiansen Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold Forord... 3 Feilkilder... 4 Analyser... 5 Generell informasjon... 5 Arbeidsforhold:...

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård

Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård Stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad 1 Autorisasjon Fra og med 1. desember 2012: Autorisasjon som lege utdannet i Norge flyttes fram

Detaljer

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknadene til forskriften skal lyde: Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i forskriftens

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015)

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Side 2 Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4 kvt. 2008-4 kvt. 2014. Kommuner i Rogaland (Kilde SSB 2015)

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Velkommen. Veiledning for hurtigstart. Koble. Instaler. Nyt

Velkommen. Veiledning for hurtigstart. Koble. Instaler. Nyt Velkommen Veiledning for hurtigstart 1 2 3 Koble Instaler Nyt Hva er i esken CD140 Basestasjon ELLER CD140/CD145 Håndsett CD145 Basestasjon Strømforsyningsenheten for basestasjon Linjekabel CD140 2 x AAA

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

ZA5942. Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Norway

ZA5942. Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Norway ZA594 Flash Eurobarometer 396 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Norway Flash Eurobarometer FL396 - Detaljisters holdninger til handel

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Møte med Pelsdyrutvalget. 5. mars 2014 Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norges Pelsdyralslag

Møte med Pelsdyrutvalget. 5. mars 2014 Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norges Pelsdyralslag Møte med Pelsdyrutvalget 5. mars 2014 Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norges Pelsdyralslag Pelsdyrnæringen Pelsdyrnæringen er et bærekraftig husdyrhold med god dyrevelferd som produserer et

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Rica Nidelven 12. juni 2014 v/ Ragnar Hermstad, Stedfortredende fylkeslege 1 Mål for kurset Økt kunnskap om ny turnuslegeordning Gjennomgang av praktiske

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum

Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum Kriminalitetsutviklingen i Russland og Baltikum Generelle utgangspunkt Russisk kriminalitet i Norge? De Baltiske land som et kriminalitetsproblem Betydningen av EU-utvidelsen Internasjonalt politisamarbeid

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

2. Europa og Norden. Kommentarar: tekstdel s. 26

2. Europa og Norden. Kommentarar: tekstdel s. 26 2. Europa og Norden Kommentarar: tekstdel s. 26 2.1 Språk etter land i Europa 2009* F 2.1 Språkfamiliar i Europa 2.2 Offisielle språk i Europa 2009* 2.3 Offisielle språk i EU 2009* 2.4 Offisielle språk

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

ANTALL LAND , SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (6 land eller flere pr 3. august 2014)

ANTALL LAND , SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (6 land eller flere pr 3. august 2014) ANTALL LAND 2000-2014, SORTERT PÅ DEN ENKELTE LØPER (6 land eller flere pr 3. august 2014) Forkortelser: ALB = Albania AND = Andorra ARM = Armenia AUS = Australia AUT = Østerrike BEL = Belgia BIH = Bosnia

Detaljer

Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013

Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013 Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013 1 Autorisasjon Fra og med 1. desember 2012: Autorisasjon som lege utdannet i Norge flyttet fram til

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: Publikasjonsnummer: 03/2011 IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer