Ny turnusordning for leger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny turnusordning for leger"

Transkript

1 Rapport IS- Ny turnusordning for leger Status for andre søknadsrunde, høsten 213

2 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for andre søknadsrunde, høsten 213 Utgitt: mars 214 Bestillingsnummer: IS Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling utdanning og personell Pb. 7 St Olavs plass, 13 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet v/ trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS Anne Grethe Slåtten og Øyvind Søetorp

3 FORORD Den 1. desember 212 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye forskrifter som sikrer den nye turnusordningen for leger. De første ordinære turnusstillingene som er inkludert i den nye turnusordningen hadde oppstart 1. september 213. Den andre ordinære utlysningsrunden ble gjennomført høsten 213 med oppstart 1. mars 214. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ordningen skal evalueres i et femårsperspektiv. Samtidig er det knyttet stor oppmerksomhet til den nye turnusordningen, og Helsedirektoratet publiserer derfor denne andre statusrapporten med statistikk og tallmateriale. Flere av opplysningene er basert på hva den enkelte søker har lagt inn av informasjon når de søkte på en turnusstilling. I september 214 vil Helsedirektoratet publisere en tilsvarende rapport for den tredje søknadsrunden (våren 214). 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING Bakgrunn for endringen av turnusordningen Hovedelementer i ny turnusordning for leger 5 2. SØKERE OG SØKNADER I ANDRE SØKNADSRUNDE HØST Antall stillinger og annonser Første pulje rekrutteringssvake områder Søkerne fra andre pulje Samlet oversikt over alle søkerne i begge puljene Nasjonalitet og utdanningsland Hvilken nasjonalitet har søkerne? Hvor er søkerne utdannet? Utdanningsår TILSATTE I ANDRE SØKNADSRUNDE Hovedtall for tilsatte i andre søknadsrunde Nasjonalitet og utdanningsland Hvilken nasjonalitet har de som er tilsatt? I hvilket land har de tilsatte utdanning fra 15 3

5 INNHOLD 3.3 Utdanningsår Antall søkere som ikke ble tilsatt HELSEDIREKTORATETS VURDERINGER AV SØKNADSRUNDEN HØSTEN Turnusportalen God søkning til distriktene Ansettelsene Vurderinger av søknadsrundene i Antall søkere som ikke ble tilsatt VEDLEGG 23 4

6 INNLEDNING For å sikre en bærekraftig og framtidsrettet turnusordning har det vært behov for å gjøre endringer i turnusordningen for leger. Samtidig skal vi ivareta målsettinger om faglig kvalifisering av nyutdannede leger, og behov for fortsatt god geografisk fordeling av turnusleger. Helse- og omsorgsdepartementet vedtok derfor 1. desember 212 forskriftsendringer som sikrer den nye turnusordningen for leger. Dette har betydning for legers autorisasjon og danner grunnlaget for en ny søknadsbasert turnustjeneste. Forskriftsendringene innebærer fornyelse av ordningen for å sikre bærekraft i kombinasjon med videreføring av en del sentrale elementer og fortsatt statlig styring med deler av ordningen. 1.1 Bakgrunn for endringen av turnusordningen Turnustjenesten ble etablert i 1955 og har i hovedsak vært uendret siden den ble opprettet. Antall påmeldte har økt kraftig de siste årene, og det har vært langt flere påmeldte enn antall tilgjengelige plasser, med en ventetid som nærmet seg ett år. Det var ikke bærekraftig og årsakene til dette er et felles europeisk arbeidsmarked og store norske studentkull i utlandet. Det har også vært stor søkning til ordningen fra utenlandske statsborgere. Utfordringen kan ikke løses ved å utvide kapasiteten i turnustjenesten. Det er ikke lenger et underskudd av leger i Norge, og det er viktig å unngå en overdimensjonering av turnustjenesten som kan føre til at den ikke er i samsvar med helsetjenestens behov. 1.2 Hovedelementer i ny turnusordning for leger Ingen leger har rett til en turnusplass. Den nye turnusordningen er søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler. Alle som har eller kvalifiserer for autorisasjon eller turnuslisens, og som ikke tidligere har gjennomført norsk turnustjeneste, kan søke på stillingene. 5

7 INNLEDNING Turnusstilling er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon, men er første obligatoriske del av legers spesialistutdanning. Turnusstillingene er tidsbegrensede og koblet mellom helseforetak og kommune. Turnus for leger vil fortsatt være 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Læringsmål og veiledning blir videreført uendret. Ledige turnusstillinger skal lyses ut sentralt gjennom Helsedirektoratets turnusportal, og ansettes lokalt i helseforetak og kommuner. For å få godkjent turnustjenesten, må legen ha søkt turnusstillingen gjennom Helsedirektoratets turnusportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp. Kandidater kan søke på så mange stillinger de vil ved å sende én søknad per utlysning de ønsker å søke på. For å sikre at alle helseforetak/sykehus i landet skal få nok søkere til sine stillinger, er det i den nye ordningen lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder lyses ut først (pulje 1), og rekrutteringssterke områder lyses ut etterpå (pulje 2). Hvis man takker ja til en stilling i pulje 1, kan man ikke søke på eller tilsettes i stilling i pulje 2. Personer som ønsker å søke på turnusstilling, kan når som helst registrere sin CV i portalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger i portalen ved å aktivere "jobbagent" i portalen. Staten skal styre fordelingen av turnusstillinger for å sikre god legefordeling i hele landet. Antallet turnusstillinger er videreført i ny ordning (95 årlig). 6

8 2. SØKERE OG SØKNADER I ANDRE SØKNADSRUNDE HØST Antall stillinger og annonser For å sikre at alle helseforetak og sykehus skal få søkere til sine stillinger, er det i den nye turnusordningen for leger lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder (pulje 1) utlyses før de mer rekrutteringssterke områdene (pulje 2). Dette er synliggjort i spesialistgodkjenningsforskriften 11, 2. ledd: Turnusstillingene skal lyses ut samlet to ganger årlig. Stillingene skal hver gang lyses ut i to puljer. Antatt rekrutteringssvake turnusstillinger lyses ut i første pulje. De regionale helseforetakene har sammen med helseforetakene selv besluttet hvilke turnusstillinger som inngår i første utlysningspulje. Dette resulterte i at det ble lyst ut 75 stillinger i 1. pulje og 351 i 2. pulje. Totalt antall stillinger som har vært utlyst i denne andre søknadsrunden høsten 213 har dermed vært 426. På årsbasis er det besluttet at det skal være 95 stillinger, fordelt på to runder med omtrent 475 stillinger i hver runde. Det vil ved hver søknadsrunde bli utlyst færre stillinger. Årsaken til dette er at noen stillinger blir besatt av personer som har fått utsettelse og har rettigheter etter den loddtrekningsbaserte turnusordningen, eller tidligere tilsatte turnusleger som kommer tilbake fra permisjoner Første pulje rekrutteringssvake områder 1 helseforetak 75 turnusstillinger 16 stillingsannonser 456 søkere I første søknadspulje var det 1 helseforetak som utlyste 75 turnusstillinger fordelt på 16 stillingsannonser. Det ble utlyst fra 2 til 8 stillinger i hver annonse. søkere og søknader i andre søknadsrunde høst 213 7

9 Figur 1: Antall søkere per annonse i første pulje. Det var 456 søkere i denne første søknadspuljen. Helse Fonna HF fikk færrest søkere til sin annonse med 23 søkere. Vestre Viken HF fikk flest med 315 søkere på sine annonser Figur 2: Antall søknader per annonse i andre pulje I første pulje var det stor variasjon i antall søknader som ble sendt fra hver søker. 48 søkere søkte kun på én annonse, mens 134 søkere sendte inn søknader til alle annonsene. 8 Ny turnusordning for leger

10 2.1.2 Søkerne fra andre pulje 18 helseforetak 351 turnusstillinger 33 stillingsannonser 6 søkere I andre søknadspulje var det 18 helseforetak som lyste ut 351 turnusstillinger fordelt på 33 stillingsannonser. Det ble utlyst mellom 3 og 26 stillinger i hver annonse. Det var 6 søkere i andre søknadspulje Figur 3: Antall søkere per annonse i 2. pulje. Helse Nord-Trøndelag HF fikk færrest søkere til sin annonse med 228 søkere. Vestre Viken HF fikk flest med 415 søkere til sin annonse. Også i andre pulje var det stor variasjon i antall søknader som ble sendt fra hver søker. 47 søkere søkte på én annonse, mens 95 søkere sendte inn søknader til alle annonsene. søkere og søknader i andre søknadsrunde høst 213 9

11 Figur 4: Antall søknader per antall søkte annonser i 2. pulje Det var 326 søkere fra 1. pulje som også søkte i 2. pulje Samlet oversikt over alle søkerne i begge puljene 21 helseforetak 426 turnusstillinger 49 stillingsannonser 73 unike søkere Samlet for de to puljene i den første søknadsrunden har 21 helseforetak utlyst 426 turnusstillinger fordelt på 49 stillingsannonser. Til sammen har det vært 73 unike søkere på disse stillingene. Totalt antall søknader mottatt: pulje: pulje: 1244 Kjønnsfordelingen for alle 73 søkerne: Kvinner 43 (59 %) Menn 3 (41 %) I gjennomsnitt har hver søker sendt inn litt i underkant av 2 søknader og søkerne har gjennomsnittsalder på omtrent 29 år. 1 Ny turnusordning for leger

12 2.2 Nasjonalitet og utdanningsland Hovedutfordringen med den tidligere loddtrekningsbaserte turnusordningen var at for mange meldte seg til turnustjeneste i forhold til antall tilgjengelige turnusplasser. Mye av økningen i de siste årene skyldtes økning i antallet påmeldte med utenlandsk utdanning. Denne gruppen består av både norske og utenlandske statsborgere. Det er derfor naturlig å se nærmere på søkernes nasjonalitet og i hvilket land søkerne har gjennomført medisinutdannelsen i den nye ordningen. En detaljert tabelloversikt over søkernes nasjonalitet og utdanningsland finnes som vedlegg i denne rapporten Hvilken nasjonalitet har søkerne? Tabell 5 viser oversikten over antall søkere med nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Det er 79 % av søkere som har oppgitt å ha norsk nasjonalitet av den totale søknadsmassen. De øvrige er fordelt på 39 ulike nasjonaliteter. 11 % av søkerne har oppgitt nasjonalitet fra 14 ulike nasjoner innenfor EØS-området, og 1 % av søkerne har oppgitt nasjonalitet utenfor EØSområdet, fordelt på 25 ulike nasjonaliteter. 91 % av alle søkerne oppgir å være bosatt i Norge Norge EØS Utenfor EØS Figur 5: Antall søkere med nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS Hvor er søkerne utdannet? Figur 6 viser oversikt over alle søkere fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Søkerne har oppgitt at utdanningen er gjennomført i 4 ulike land. Av den totale søknadsmassen er det 43 % av søkerne som er utdannet i Norge, 35 % er utdannet i 17 ulike land innenfor EØS og 2 % er utdannet i 22 ulike land utenfor EØS. søkere og søknader i andre søknadsrunde høst

13 Norge EØS Utenfor EØS Totalt Norsk nasjonalitet Figur 6: Antall søkere med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Fordelt etter totalt antall søkere og søkere som har oppgitt å inneha norsk nasjonalitet. Oversikten viser at 97 % av søkerne med utdanning fra Norge har norsk nasjonalitet. 75 % av søkerne med utdanning fra et EØS-land har norsk nasjonalitet. 19 % av søkerne med utdanning utenfor EØS har norsk nasjonalitet. 2.3 Utdanningsår I denne andre søknadsrunden er det gjort mulig å få statistikk på når søkerne har gjennomført medisinutdanningen (cand. med.). Figur 7 viser totalt antall søkere fordelt etter hvilket år de oppgir å ha gjennomført cand. med. 8 % av søkerne oppgir å ha gjennomført utdanningen i 213 eller eller tidligere Cand. med. (år) Figur 7: Antall søkere fordelt etter utdanningsår for gjennomført cand. med. 12 Ny turnusordning for leger

14 3. TILSATTE I ANDRE SØKNADSRUNDE 3.1 Hovedtall for tilsatte i andre søknadsrunde Det er totalt tilsatt 438 turnusleger fordelt på de to puljene. o 1. pulje 76 tilsatte o 2. pulje 362 tilsatte Det ble totalt utlyst 426 turnusstillinger. Det ble derfor tilsatt 12 flere leger enn antall utlyste stillinger. Dette kan forklares med at enkelte leger innvilges utsettelse av turnustjenesten som en følge av permisjoner før oppstart av stillingen, mens andre ikke møtte til stillingens oppstart. Helseforetakene benyttet eksisterende søkerlistene til disse tilsettelsene. Av totalt 73 søkere, betyr dette at 292 søkere ikke ble tilsatt i en turnusstilling. Av disse oppgir 166 å ha norsk nasjonalitet. Kjønnsfordelingen for de tilsatte er: o Kvinner 263 (6 %) o Menn 175 (4 %) Kjønnsfordelingen er omtrent identisk med andelen i den totale søknadsmassen. Dette gjenspeiler også kjønnsfordelingen på medisinstudiet. Gjennomsnittsalderen for de som er tilsatt er 28 år og tilsvarer gjennomsnittet for søkerne. 3.2 Nasjonalitet og utdanningsland De tilsatte turnuslegene har 19 ulike nasjonaliteter og er utdannet i 23 ulike land Hvilken nasjonalitet har de som er tilsatt? 47 (93 %) av de tilsatte turnuslegene har oppgitt å ha norsk nasjonalitet. De øvrige 31 (7 %) er fordelt på følgende måte: o Innenfor EØS o Utenfor EØS 13 (6 ulike nasjonaliteter) 18 (12 ulike nasjonaliteter) Tilsatte i ANDRE søknadsrunde 13

15 Den totale fordelingen er som følger: Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Botswansk 1 Norge 1 Costaricansk 1 Costa Rica 1 Dansk 3 Danmark 1 Norge 1 Slovakia 1 Hviterussisk 1 Hviterussland 1 Indisk 1 Russland 1 Iransk 1 Iran 1 Italiensk 1 Italia 1 Latvisk 1 Latvia 1 Malaysisk 1 Polen 1 Mexicansk 1 Mexico 1 Nigeriansk 1 Seychellene 1 Norsk 47 Belgia 3 Danmark 8 Irland 2 Pakistan 1 Russland 2 Latvia 1 Nederland 1 Norge 252 Polen 81 Slovakia 17 Sverige 1 Tsjekkia 7 Tyskland 2 Ungarn 29 Polsk 2 Polen 2 Russisk 4 Norge 1 Russland 3 Serbisk 3 Serbia 3 Svensk 5 Norge 2 Slovakia 1 Sverige 2 Syrisk 1 Syria 1 Tysk 1 Tyskland 1 Ukrainsk 2 Ukraina 2 Totalt Ny turnusordning for leger

16 3.2.1 I hvilket land har de tilsatte utdanning fra Figur 8 viser oversikten over det totale antall søkere og tilsatte fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Oversikten viser at 83 % av søkerne utdannet i Norge er tilsatt. 48 % av søkerne utdannet innenfor et EØS-land er tilsatt. 23 % av søkerne utdannet utenfor EØS er tilsatt Norge EØS Utenfor EØS Norge EØS Utenfor EØS Søkere Ansatte Søkere Ansatte Figur 8: Totalt antall tilsatte med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 9: Antall tilsatte med norsk nasjonalitet med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 9 viser oversikten over antall søkere og tilsatte som har oppgitt å ha norsk nasjonalitet fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Oversikten viser at 84 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning fra Norge er tilsatt. 59 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning innenfor et EØS-land er tilsatt. 2 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning utenfor et EØS-land er tilsatt. Tilsatte i ANDRE søknadsrunde 15

17 3.3 Utdanningsår Figur 1 viser det totale antall søkere og tilsatte fordelt etter det utdanningsåret søkerne oppgir å ha gjennomført cand. med. 8 % av søkerne oppga at utdanningen ville bli gjennomført i løpet av 213 eller 214. Av disse søkerne var det 399 (68 %) som ble tilsatt. 2 % av søkerne har oppgitt at utdanningen er gjennomført før 213. Av disse ble 38 (26 %) tilsatt eller tidligere Cand. med. (år) Søkere Ansatte Figur 1: Totalt antall søkere og tilsatte. Fordelt etter utdanningsår 16 Ny turnusordning for leger

18 3.4 Antall søkere som ikke ble tilsatt Etter andre søknadsrunde er det totalt 292 søkere som ikke er blitt tilsatt i en ordinær turnusstilling. Av disse har 166 oppgitt å inneha norsk nasjonalitet Norge EØS Utenfor EØS Første søknadsrunde Utdanningland Andre søknadsrunde Figur 13: Antall søkere som ikke ble tilsatt i første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS Norge EØS Utenfor EØS Første søknadsrunde Nasjonalitet Andre søknadsrunde Figur 14: Antall søkere som ikke ble tilsatt i første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Tallene ovenfor viser ikke det reelle antallet søkere som ikke har fått en turnusstilling, ettersom enkelte søkere a) ikke har bestått medisinsk embetseksamen b) ikke er kvalifisert for stillingen 1 c) har takket ja til en stipendiatstilling d) har takket ja til annen stilling (LIS-stilling og turnusvikariat) Det er hittil blitt registrert 32 tilsatte turnusleger i vikariatstillinger i helseforetak og kommuner med oppstart 1. mars 214 eller senere. Disse stillingene teller som del av godkjent turnustjeneste, og et stort flertall av disse stillingene har en varighet på et halvt år. Samtidig har 45 søkere med norsk nasjonalitet gjennomført den grunnleggende legeutdanningen i et land innenfor EØS med integrert praksis. Disse søkerne er ikke pålagt å dokumentere gjennomført turnustjeneste for å tiltre i en LIS-stilling etter dagens lovverk 2, og direktoratet er kjent med at flere har blitt tilsatt i slike stillinger uten gjennomført norsk turnustjeneste. Blant de 292 søkerne som ikke er tilsatt i denne andre søknadsrunden, er det flere som har oppgitt å ha gjennomført utdanningen før 213. Figur 15 viser en oversikt over det totale antall søkere som ikke er blitt tilsatt fordelt etter hvilket år søkerne har oppgitt å ha gjennomført medisinutdannelsen. 1 Manglende norskkunnskaper, oppfyller ikke krav til autorisasjon eller lisens, andre helsepersonellgrupper enn leger, etc. 2 Forutsatt at legen har fått norsk autorisasjon, jf. spesialistgodkjenningsforskrift 9 tredje ledd bokstav b). Tilsatte i ANDRE søknadsrunde 17

19 eller tidligere Norge EØS Utenfor EØS Figur 15: Totalt antall søkere som ikke er tilsatt i andre søknadsrunde. Fordelt etter utdanningsår med utdanning fra Norge, et EØS-land eller et land utenfor EØS. Figur 16 viser tilsvarende oversikt blant de 166 søkerne med norsk nasjonalitet som ikke er tilsatt. Som tidligere nevnt er tallene i figuren reelt lavere eller tidligere Norge EØS Utenfor EØS Figur 16: Antall søkere med norsk nasjonalitet som ikke er tilsatt i andre søknadsrunde. Fordelt etter utdanningsår med utdanning fra Norge, et EØS-land eller et land utenfor EØS. 18 Ny turnusordning for leger

20 4. HELSEDIREKTORATETS VURDERINGER AV SØKNADSRUNDEN HØSTEN 214 Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av den nye turnusordningen i et femårsperspektiv. Helsedirektoratet har et følge med-ansvar for den nye ordningen. Denne rapporten er en del av denne følge med-oppgaven. Etter at det er gjennomført en pilot og to ordinære søknadsrunder for den nye turnusordningen, har Helsedirektoratet foretatt noen vurderinger som fremkommer av punktene under. 4.1 Turnusportalen Webcruiter ble etter en anbudskonkurranse valgt som leverandør av løsning for turnusportalen. Den valgte løsningen er en standardløsning med mange ferdige komponenter og med gode muligheter for statistikk. Den praktiske gjennomføringen og bruken av turnusportalen ser ut til å fungere bra. Det har vært håndtert et svært stort antall søkere og turnusportalen har kapasitet for denne søknadsmengden. 4.2 God søkning til distriktene For å sikre bedre legedekning i distriktene ble det besluttet at rekrutteringssvake områder skulle lyse ut sine stillinger før mer rekrutteringssterke områder. Etter denne andre søknadsrunden fungerer dette etter intensjonen. Det var ingen stillinger i første pulje som hadde mindre enn 23 søkere, og alle stillinger ble besatt. 4.3 Ansettelsene Det har vært rettet oppmerksomhet fra studentorganisasjoner og media om hvilke forhold som har fått betydning i vurderingen av søknadene. Spesielt gjelder dette søkernes nasjonalitet og i hvilket land søkerne har gjennomført medisinutdannelsen. Helsedirektoratets vurderinger av søknadsrunden høsten

21 Ut fra tallene som er presentert tidligere i rapporten er det en større del av de tilsatte som har utdanningen sin fra Norge enn fra utlandet, men likevel har så mye som over en tredel av de tilsatte en utdanning fra land utenfor Norge. Helsedirektoratet forutsetter at helseforetakene og sykehusene velger de mest kvalifiserte søkerne når de ansetter turnusleger, og at andre forhold enn utdanningsland og nasjonalitet er utslagsgivende i utvelgelsene. Av tallene fremgår det at 93 % av turnuslegene som ble tilsatt har oppgitt å ha norsk nasjonalitet. Trolig kan kravet om å beherske norsk skriftlig og muntlig ha betydning for at bare en liten andel av søkere med utenlandsk nasjonalitet har fått en stilling. Tilbakemeldingen fra flere av arbeidsgiverne er at flere av søknadene gir inntrykk av utilstrekkelige norskkunnskaper. Foruten søkernes nasjonalitet og utdanningsland, har det også vært påstander om nepotisme i ansettelsesprosessen ved enkelte helseforetak og sykehus. Helsedirektoratet forutsetter at arbeidsgiverne tar denne problemstillingen på alvor og ansetter de legene som er best egnet for stillingen. Helsedirektoratet har i samarbeid med Legeforeningen utarbeidet forslag til spørsmål som arbeidsgiver og lokale tillitsvalgte kan benytte i ansettelsesprosessen for å få bedre grunnlag til å vurdere kandidatene mot hverandre. 4.4 Vurderinger av søknadsrundene i 213 Statistikkene fra første og andre søknadsrunde vil ikke være direkte sammenlignbare. Det er færre som uteksamineres til jul enn til sommeren, og dette kan gi ulike forutsetninger for en vurdering av trenden i etterspørselen etter turnusstillinger. Først etter søknadsrunden våren 214 vil det foreligge et bedre sammenligningsgrunnlag med søknadsrunden våren 213. Helsedirektoratet har likevel valgt å sammenstille statistikk for de to søknadsrundene, med forbehold om at dette ikke nødvendigvis tegner et riktig bilde av videre trender. Sammenlikningen mellom søknadsrundene i 213 viser at det totale antallet søkere har gått ned fra første til andre søknadsrunde. Det var 958 søkere i første søknadsrunde og 73 søkere i andre søknadsrunde, og dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på 25 %. Tallene presentert i figur 11 og 12, viser at de to søknadsrundene har ulike forhold mellom antallet søkere og antallet tilsatte fordelt på utdanningsland. 2 Ny turnusordning for leger

22 Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Figur 11: Forskjell i antall søkere mellom første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 12: Forskjell i antall tilsatte mellom første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Av leger utdannet i Norge var det 422 søkere i første søknadsrunde, mens det var 31 søkere i andre søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på 28 % for de som er utdannet i Norge. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en nedgang i antall tilsatte på 11 % fra denne søkergruppen i andre søknadsrunde. Av leger utdannet innenfor EØS var det 473 søkere i første søknadsrunde, mens det var 342 søkere i andre søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på 28 %. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en økning i antall tilsatte på 3 % fra denne søkergruppen i andre søknadsrunde. Av de som er utdannet utenfor EØS var det 63 søkere i første søknadsrunde, mens det var 78 søkere i andre søknadsrunde. Dette tilsvarer en økning i antall søkere på omtrent 23 %. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en økning i antall tilsatte på 157 % fra denne søkergruppen i andre søknadsrunde. For alle utdanningsgruppene er det generelt en større andel søkere som er tilsatt i andre søknadsrunde, sammenliknet med første søknadsrunde. Andelen tilsatte utdannet i Norge er økt med 15 %. Tilsvarende har andelen tilsatte utdannet i et EØS-land økt med 14 %, mens de utdannet utenfor EØS har økt med 12 %. Helsedirektoratets vurderinger av søknadsrunden høsten

23 4.5 Antall søkere som ikke ble tilsatt Etter andre søknadsrunde er det totalt 292 søkere som ikke er blitt tilsatt i en ordinær turnusstilling. Sammenliknet med første søknadsrunde er dette en nedgang på 42 % i antallet søkere som ikke har fått turnusstilling. Av disse har 166 oppgitt å inneha norsk nasjonalitet, og dette tilsvarer en reduksjon på 54 % sammenliknet med den første søknadsrunden. Direktoratet forventer en økning i antall personer som ikke får tilbud om en turnusstilling etter søknadsrunden våren 214, ettersom det er flere leger som uteksamineres i vårsemesteret enn i høstsemesteret. 22 Ny turnusordning for leger

24 5. VEDLEGG Under følger en tabell som viser oversikt over alle søkerne i andre søknadsrunde. Tabellen er sortert etter hvilken nasjonalitet søkerne har og hvilket land de har utdanningen sin fra. Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Botswansk 2 Norge 2 Bulgarsk 1 Bulgaria 1 Colombiansk 1 Colombia 1 Costaricansk 1 Costa Rica 1 Danmark 7 Polen 1 Danmark 4 Norge 1 Slovakia 1 Etiopisk 1 Etiopia 1 Gresk 4 Ungarn 2 Slovakia 1 Russland 1 Hviterussisk 1 Hviterussland 1 Indisk 2 Russland 1 India 1 Irakisk 1 Slovakia 1 Iransk 7 Ungarn 3 Romania 1 Iran 3 Israelsk 1 Ungarn 1 Italiensk 3 Italia 3 Kanadisk 3 Polen 2 Ungarn 1 Kirgisisk 1 Kirgisistan 1 Latvisk 2 Latvia 2 Litauisk 4 Litauen 4 Malaysisk 1 Polen 1 Mexicansk 1 Mexico 1 Montenegrinsk 1 Serbia 1 Nigeriansk 2 Nigeria 1 Seychellene 1 Vedlegg 23

25 Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Norsk 573 Belgia 3 Bulgaria 1 Danmark 17 Irland 3 Italia 1 Aserbajdsjan 1 Ukraina 4 Algerie 1 Pakistan 4 Serbia 1 Russland 3 Sudan 1 Latvia 6 Nederland 1 Norge 31 Polen 125 Romania 7 Slovakia 21 Storbritannia 1 Sverige 2 Tsjekkia 12 Tyskland 3 Ungarn 54 Palestiner 1 Ukraina 1 Pakistansk 5 Pakistan 3 Kina 2 Peruansk 1 Peru 1 Polsk 5 Polen 3 Ukraina 2 Rumensk 1 Romania 1 Russisk 12 Russland 11 Norge 1 Serbisk 17 Serbia 17 Slovakisk 4 Slovakia 4 Slovensk 1 Kroatia 1 Sri Lanka 3 Sri Lanka 2 Norge 1 Sudansk 1 Romania 1 Svensk 38 Danmark 3 Latvia 1 Norge 3 24 Ny turnusordning for leger

26 Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Polen 12 Romania 3 Slovakia 1 Sverige 12 Ungarn 3 Syrisk 3 Bulgaria 1 Syria 2 Tsjekkisk 3 Tsjekkia 2 Sverige 1 Tyrkisk 1 Tyrkia 1 Tysk 5 Tyskland 4 Norge 1 Ukrainsk 6 Ukraina 6 Ungarsk 3 Ungarn 3 SUM Vedlegg 25

27 Postadresse: Pb. 7, St. Olavs plass 13 Oslo Telefon: Faks: E-post: 26 Ny turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAFH

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAFH Statens autorisasjonskontor for helsepersonell SAFH Årsrapport for 2011 SAFHs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Ida Langdalen Kristiansen Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold Forord... 3 Feilkilder... 4 Analyser... 5 Generell informasjon... 5 Arbeidsforhold:...

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Misbruk av ID-dokumenter 2012

Misbruk av ID-dokumenter 2012 Misbruk av ID-dokumenter 2012 Innhold Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rapportens oppbygging... 3 1.3 Definisjoner og begrepsbruk... 4 1.4 Metode og datagrunnlag... 5 1.4.1 Statistikkmaterialet...

Detaljer

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2014 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Viktig program - små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad og Olav R. Spilling Rapport 33/2013 Viktig program små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Detaljer

Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten

Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten Rapport IS-2252 Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten Rapport 2014 Publikasjonens tittel: Utviklingen for leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 SAKs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet,

Detaljer

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell

V e d e G o d e. o d e. Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell tilse tin g e r IS -2 2 9 0 V e ile d e r; G o d e ru tin e r g o d e Gode rutiner gode tilsettinger Veileder i gode tilsettinger av helsepersonell Publikasjonens tittel: Gode rutiner gode tilsettinger

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 RAPPORT 3/2010 Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisrapport 2 Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss og Per Olaf Aamodt Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 10 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Faktadel... 13 1.2.1 Innledning... 13 1.2.2

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Norwegian Registration Authority for Health Personnel Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Deres dato 03.04.2009 Deres referanse 09/20

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato:

Vår ref.: Deres ref.: Dato: (LDO Oslo kommune Sykehjemsetaten v/ Ane Nore Nyhus Postboks 435 Sentrum 0103 OSLO Unntatt offentlighet Offi 13 Oppiysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 13/1872- i6- AKH 201301237-2

Detaljer

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag Årsberetning 2014 Innhold SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag 1. Leders beretning 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1. Samfunnsoppdraget 2.2. Saksgangen 2.3. Omfanget av aktiviteten

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

IS-9/2005. Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666

IS-9/2005. Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666 IS-9/2005 Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666 Turnustjenesten for leger Del 1 Innledning. Retningslinjer for turnustjenestens innhold side 3 1.0 Innledning 3 1.1 Turnuslisenser og autorisasjon

Detaljer

Høringsnotat. Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år

Høringsnotat. Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år Endring i lov om helsepersonell m.v.

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

FREMTIDENS LEGESPESIALISTER Spesialitetsstruktur- og innhold i samfunnsog allmennmedisin

FREMTIDENS LEGESPESIALISTER Spesialitetsstruktur- og innhold i samfunnsog allmennmedisin Rapport IS-2139 FREMTIDENS LEGESPESIALISTER Spesialitetsstruktur- og innhold i samfunnsog allmennmedisin Publikasjonens tittel: FREMTIDENS LEGESPESIALISTER Spesialitetsstruktur og - innhold i samfunns-

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. ansettelse av turnusleger. mellom. Akershus universitetssykehus HF... kommune 1

Samarbeidsavtale. for. ansettelse av turnusleger. mellom. Akershus universitetssykehus HF... kommune 1 Samarbeidsavtale for ansettelse av turnusleger mellom Akershus universitetssykehus HF og.. kommune 1 Behandlet og godkjent av Dato Merknad Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 6.3.2014 for Ahus

Detaljer