Ny turnusordning for leger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny turnusordning for leger"

Transkript

1 Rapport IS- Ny turnusordning for leger Status for andre søknadsrunde, høsten 213

2 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for andre søknadsrunde, høsten 213 Utgitt: mars 214 Bestillingsnummer: IS Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling utdanning og personell Pb. 7 St Olavs plass, 13 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Helsedirektoratet v/ trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS Anne Grethe Slåtten og Øyvind Søetorp

3 FORORD Den 1. desember 212 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye forskrifter som sikrer den nye turnusordningen for leger. De første ordinære turnusstillingene som er inkludert i den nye turnusordningen hadde oppstart 1. september 213. Den andre ordinære utlysningsrunden ble gjennomført høsten 213 med oppstart 1. mars 214. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ordningen skal evalueres i et femårsperspektiv. Samtidig er det knyttet stor oppmerksomhet til den nye turnusordningen, og Helsedirektoratet publiserer derfor denne andre statusrapporten med statistikk og tallmateriale. Flere av opplysningene er basert på hva den enkelte søker har lagt inn av informasjon når de søkte på en turnusstilling. I september 214 vil Helsedirektoratet publisere en tilsvarende rapport for den tredje søknadsrunden (våren 214). 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING Bakgrunn for endringen av turnusordningen Hovedelementer i ny turnusordning for leger 5 2. SØKERE OG SØKNADER I ANDRE SØKNADSRUNDE HØST Antall stillinger og annonser Første pulje rekrutteringssvake områder Søkerne fra andre pulje Samlet oversikt over alle søkerne i begge puljene Nasjonalitet og utdanningsland Hvilken nasjonalitet har søkerne? Hvor er søkerne utdannet? Utdanningsår TILSATTE I ANDRE SØKNADSRUNDE Hovedtall for tilsatte i andre søknadsrunde Nasjonalitet og utdanningsland Hvilken nasjonalitet har de som er tilsatt? I hvilket land har de tilsatte utdanning fra 15 3

5 INNHOLD 3.3 Utdanningsår Antall søkere som ikke ble tilsatt HELSEDIREKTORATETS VURDERINGER AV SØKNADSRUNDEN HØSTEN Turnusportalen God søkning til distriktene Ansettelsene Vurderinger av søknadsrundene i Antall søkere som ikke ble tilsatt VEDLEGG 23 4

6 INNLEDNING For å sikre en bærekraftig og framtidsrettet turnusordning har det vært behov for å gjøre endringer i turnusordningen for leger. Samtidig skal vi ivareta målsettinger om faglig kvalifisering av nyutdannede leger, og behov for fortsatt god geografisk fordeling av turnusleger. Helse- og omsorgsdepartementet vedtok derfor 1. desember 212 forskriftsendringer som sikrer den nye turnusordningen for leger. Dette har betydning for legers autorisasjon og danner grunnlaget for en ny søknadsbasert turnustjeneste. Forskriftsendringene innebærer fornyelse av ordningen for å sikre bærekraft i kombinasjon med videreføring av en del sentrale elementer og fortsatt statlig styring med deler av ordningen. 1.1 Bakgrunn for endringen av turnusordningen Turnustjenesten ble etablert i 1955 og har i hovedsak vært uendret siden den ble opprettet. Antall påmeldte har økt kraftig de siste årene, og det har vært langt flere påmeldte enn antall tilgjengelige plasser, med en ventetid som nærmet seg ett år. Det var ikke bærekraftig og årsakene til dette er et felles europeisk arbeidsmarked og store norske studentkull i utlandet. Det har også vært stor søkning til ordningen fra utenlandske statsborgere. Utfordringen kan ikke løses ved å utvide kapasiteten i turnustjenesten. Det er ikke lenger et underskudd av leger i Norge, og det er viktig å unngå en overdimensjonering av turnustjenesten som kan føre til at den ikke er i samsvar med helsetjenestens behov. 1.2 Hovedelementer i ny turnusordning for leger Ingen leger har rett til en turnusplass. Den nye turnusordningen er søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler. Alle som har eller kvalifiserer for autorisasjon eller turnuslisens, og som ikke tidligere har gjennomført norsk turnustjeneste, kan søke på stillingene. 5

7 INNLEDNING Turnusstilling er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon, men er første obligatoriske del av legers spesialistutdanning. Turnusstillingene er tidsbegrensede og koblet mellom helseforetak og kommune. Turnus for leger vil fortsatt være 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Læringsmål og veiledning blir videreført uendret. Ledige turnusstillinger skal lyses ut sentralt gjennom Helsedirektoratets turnusportal, og ansettes lokalt i helseforetak og kommuner. For å få godkjent turnustjenesten, må legen ha søkt turnusstillingen gjennom Helsedirektoratets turnusportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp. Kandidater kan søke på så mange stillinger de vil ved å sende én søknad per utlysning de ønsker å søke på. For å sikre at alle helseforetak/sykehus i landet skal få nok søkere til sine stillinger, er det i den nye ordningen lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder lyses ut først (pulje 1), og rekrutteringssterke områder lyses ut etterpå (pulje 2). Hvis man takker ja til en stilling i pulje 1, kan man ikke søke på eller tilsettes i stilling i pulje 2. Personer som ønsker å søke på turnusstilling, kan når som helst registrere sin CV i portalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger i portalen ved å aktivere "jobbagent" i portalen. Staten skal styre fordelingen av turnusstillinger for å sikre god legefordeling i hele landet. Antallet turnusstillinger er videreført i ny ordning (95 årlig). 6

8 2. SØKERE OG SØKNADER I ANDRE SØKNADSRUNDE HØST Antall stillinger og annonser For å sikre at alle helseforetak og sykehus skal få søkere til sine stillinger, er det i den nye turnusordningen for leger lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder (pulje 1) utlyses før de mer rekrutteringssterke områdene (pulje 2). Dette er synliggjort i spesialistgodkjenningsforskriften 11, 2. ledd: Turnusstillingene skal lyses ut samlet to ganger årlig. Stillingene skal hver gang lyses ut i to puljer. Antatt rekrutteringssvake turnusstillinger lyses ut i første pulje. De regionale helseforetakene har sammen med helseforetakene selv besluttet hvilke turnusstillinger som inngår i første utlysningspulje. Dette resulterte i at det ble lyst ut 75 stillinger i 1. pulje og 351 i 2. pulje. Totalt antall stillinger som har vært utlyst i denne andre søknadsrunden høsten 213 har dermed vært 426. På årsbasis er det besluttet at det skal være 95 stillinger, fordelt på to runder med omtrent 475 stillinger i hver runde. Det vil ved hver søknadsrunde bli utlyst færre stillinger. Årsaken til dette er at noen stillinger blir besatt av personer som har fått utsettelse og har rettigheter etter den loddtrekningsbaserte turnusordningen, eller tidligere tilsatte turnusleger som kommer tilbake fra permisjoner Første pulje rekrutteringssvake områder 1 helseforetak 75 turnusstillinger 16 stillingsannonser 456 søkere I første søknadspulje var det 1 helseforetak som utlyste 75 turnusstillinger fordelt på 16 stillingsannonser. Det ble utlyst fra 2 til 8 stillinger i hver annonse. søkere og søknader i andre søknadsrunde høst 213 7

9 Figur 1: Antall søkere per annonse i første pulje. Det var 456 søkere i denne første søknadspuljen. Helse Fonna HF fikk færrest søkere til sin annonse med 23 søkere. Vestre Viken HF fikk flest med 315 søkere på sine annonser Figur 2: Antall søknader per annonse i andre pulje I første pulje var det stor variasjon i antall søknader som ble sendt fra hver søker. 48 søkere søkte kun på én annonse, mens 134 søkere sendte inn søknader til alle annonsene. 8 Ny turnusordning for leger

10 2.1.2 Søkerne fra andre pulje 18 helseforetak 351 turnusstillinger 33 stillingsannonser 6 søkere I andre søknadspulje var det 18 helseforetak som lyste ut 351 turnusstillinger fordelt på 33 stillingsannonser. Det ble utlyst mellom 3 og 26 stillinger i hver annonse. Det var 6 søkere i andre søknadspulje Figur 3: Antall søkere per annonse i 2. pulje. Helse Nord-Trøndelag HF fikk færrest søkere til sin annonse med 228 søkere. Vestre Viken HF fikk flest med 415 søkere til sin annonse. Også i andre pulje var det stor variasjon i antall søknader som ble sendt fra hver søker. 47 søkere søkte på én annonse, mens 95 søkere sendte inn søknader til alle annonsene. søkere og søknader i andre søknadsrunde høst 213 9

11 Figur 4: Antall søknader per antall søkte annonser i 2. pulje Det var 326 søkere fra 1. pulje som også søkte i 2. pulje Samlet oversikt over alle søkerne i begge puljene 21 helseforetak 426 turnusstillinger 49 stillingsannonser 73 unike søkere Samlet for de to puljene i den første søknadsrunden har 21 helseforetak utlyst 426 turnusstillinger fordelt på 49 stillingsannonser. Til sammen har det vært 73 unike søkere på disse stillingene. Totalt antall søknader mottatt: pulje: pulje: 1244 Kjønnsfordelingen for alle 73 søkerne: Kvinner 43 (59 %) Menn 3 (41 %) I gjennomsnitt har hver søker sendt inn litt i underkant av 2 søknader og søkerne har gjennomsnittsalder på omtrent 29 år. 1 Ny turnusordning for leger

12 2.2 Nasjonalitet og utdanningsland Hovedutfordringen med den tidligere loddtrekningsbaserte turnusordningen var at for mange meldte seg til turnustjeneste i forhold til antall tilgjengelige turnusplasser. Mye av økningen i de siste årene skyldtes økning i antallet påmeldte med utenlandsk utdanning. Denne gruppen består av både norske og utenlandske statsborgere. Det er derfor naturlig å se nærmere på søkernes nasjonalitet og i hvilket land søkerne har gjennomført medisinutdannelsen i den nye ordningen. En detaljert tabelloversikt over søkernes nasjonalitet og utdanningsland finnes som vedlegg i denne rapporten Hvilken nasjonalitet har søkerne? Tabell 5 viser oversikten over antall søkere med nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Det er 79 % av søkere som har oppgitt å ha norsk nasjonalitet av den totale søknadsmassen. De øvrige er fordelt på 39 ulike nasjonaliteter. 11 % av søkerne har oppgitt nasjonalitet fra 14 ulike nasjoner innenfor EØS-området, og 1 % av søkerne har oppgitt nasjonalitet utenfor EØSområdet, fordelt på 25 ulike nasjonaliteter. 91 % av alle søkerne oppgir å være bosatt i Norge Norge EØS Utenfor EØS Figur 5: Antall søkere med nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS Hvor er søkerne utdannet? Figur 6 viser oversikt over alle søkere fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Søkerne har oppgitt at utdanningen er gjennomført i 4 ulike land. Av den totale søknadsmassen er det 43 % av søkerne som er utdannet i Norge, 35 % er utdannet i 17 ulike land innenfor EØS og 2 % er utdannet i 22 ulike land utenfor EØS. søkere og søknader i andre søknadsrunde høst

13 Norge EØS Utenfor EØS Totalt Norsk nasjonalitet Figur 6: Antall søkere med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Fordelt etter totalt antall søkere og søkere som har oppgitt å inneha norsk nasjonalitet. Oversikten viser at 97 % av søkerne med utdanning fra Norge har norsk nasjonalitet. 75 % av søkerne med utdanning fra et EØS-land har norsk nasjonalitet. 19 % av søkerne med utdanning utenfor EØS har norsk nasjonalitet. 2.3 Utdanningsår I denne andre søknadsrunden er det gjort mulig å få statistikk på når søkerne har gjennomført medisinutdanningen (cand. med.). Figur 7 viser totalt antall søkere fordelt etter hvilket år de oppgir å ha gjennomført cand. med. 8 % av søkerne oppgir å ha gjennomført utdanningen i 213 eller eller tidligere Cand. med. (år) Figur 7: Antall søkere fordelt etter utdanningsår for gjennomført cand. med. 12 Ny turnusordning for leger

14 3. TILSATTE I ANDRE SØKNADSRUNDE 3.1 Hovedtall for tilsatte i andre søknadsrunde Det er totalt tilsatt 438 turnusleger fordelt på de to puljene. o 1. pulje 76 tilsatte o 2. pulje 362 tilsatte Det ble totalt utlyst 426 turnusstillinger. Det ble derfor tilsatt 12 flere leger enn antall utlyste stillinger. Dette kan forklares med at enkelte leger innvilges utsettelse av turnustjenesten som en følge av permisjoner før oppstart av stillingen, mens andre ikke møtte til stillingens oppstart. Helseforetakene benyttet eksisterende søkerlistene til disse tilsettelsene. Av totalt 73 søkere, betyr dette at 292 søkere ikke ble tilsatt i en turnusstilling. Av disse oppgir 166 å ha norsk nasjonalitet. Kjønnsfordelingen for de tilsatte er: o Kvinner 263 (6 %) o Menn 175 (4 %) Kjønnsfordelingen er omtrent identisk med andelen i den totale søknadsmassen. Dette gjenspeiler også kjønnsfordelingen på medisinstudiet. Gjennomsnittsalderen for de som er tilsatt er 28 år og tilsvarer gjennomsnittet for søkerne. 3.2 Nasjonalitet og utdanningsland De tilsatte turnuslegene har 19 ulike nasjonaliteter og er utdannet i 23 ulike land Hvilken nasjonalitet har de som er tilsatt? 47 (93 %) av de tilsatte turnuslegene har oppgitt å ha norsk nasjonalitet. De øvrige 31 (7 %) er fordelt på følgende måte: o Innenfor EØS o Utenfor EØS 13 (6 ulike nasjonaliteter) 18 (12 ulike nasjonaliteter) Tilsatte i ANDRE søknadsrunde 13

15 Den totale fordelingen er som følger: Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Botswansk 1 Norge 1 Costaricansk 1 Costa Rica 1 Dansk 3 Danmark 1 Norge 1 Slovakia 1 Hviterussisk 1 Hviterussland 1 Indisk 1 Russland 1 Iransk 1 Iran 1 Italiensk 1 Italia 1 Latvisk 1 Latvia 1 Malaysisk 1 Polen 1 Mexicansk 1 Mexico 1 Nigeriansk 1 Seychellene 1 Norsk 47 Belgia 3 Danmark 8 Irland 2 Pakistan 1 Russland 2 Latvia 1 Nederland 1 Norge 252 Polen 81 Slovakia 17 Sverige 1 Tsjekkia 7 Tyskland 2 Ungarn 29 Polsk 2 Polen 2 Russisk 4 Norge 1 Russland 3 Serbisk 3 Serbia 3 Svensk 5 Norge 2 Slovakia 1 Sverige 2 Syrisk 1 Syria 1 Tysk 1 Tyskland 1 Ukrainsk 2 Ukraina 2 Totalt Ny turnusordning for leger

16 3.2.1 I hvilket land har de tilsatte utdanning fra Figur 8 viser oversikten over det totale antall søkere og tilsatte fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Oversikten viser at 83 % av søkerne utdannet i Norge er tilsatt. 48 % av søkerne utdannet innenfor et EØS-land er tilsatt. 23 % av søkerne utdannet utenfor EØS er tilsatt Norge EØS Utenfor EØS Norge EØS Utenfor EØS Søkere Ansatte Søkere Ansatte Figur 8: Totalt antall tilsatte med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 9: Antall tilsatte med norsk nasjonalitet med utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 9 viser oversikten over antall søkere og tilsatte som har oppgitt å ha norsk nasjonalitet fordelt etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Oversikten viser at 84 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning fra Norge er tilsatt. 59 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning innenfor et EØS-land er tilsatt. 2 % av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning utenfor et EØS-land er tilsatt. Tilsatte i ANDRE søknadsrunde 15

17 3.3 Utdanningsår Figur 1 viser det totale antall søkere og tilsatte fordelt etter det utdanningsåret søkerne oppgir å ha gjennomført cand. med. 8 % av søkerne oppga at utdanningen ville bli gjennomført i løpet av 213 eller 214. Av disse søkerne var det 399 (68 %) som ble tilsatt. 2 % av søkerne har oppgitt at utdanningen er gjennomført før 213. Av disse ble 38 (26 %) tilsatt eller tidligere Cand. med. (år) Søkere Ansatte Figur 1: Totalt antall søkere og tilsatte. Fordelt etter utdanningsår 16 Ny turnusordning for leger

18 3.4 Antall søkere som ikke ble tilsatt Etter andre søknadsrunde er det totalt 292 søkere som ikke er blitt tilsatt i en ordinær turnusstilling. Av disse har 166 oppgitt å inneha norsk nasjonalitet Norge EØS Utenfor EØS Første søknadsrunde Utdanningland Andre søknadsrunde Figur 13: Antall søkere som ikke ble tilsatt i første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS Norge EØS Utenfor EØS Første søknadsrunde Nasjonalitet Andre søknadsrunde Figur 14: Antall søkere som ikke ble tilsatt i første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter nasjonalitet fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Tallene ovenfor viser ikke det reelle antallet søkere som ikke har fått en turnusstilling, ettersom enkelte søkere a) ikke har bestått medisinsk embetseksamen b) ikke er kvalifisert for stillingen 1 c) har takket ja til en stipendiatstilling d) har takket ja til annen stilling (LIS-stilling og turnusvikariat) Det er hittil blitt registrert 32 tilsatte turnusleger i vikariatstillinger i helseforetak og kommuner med oppstart 1. mars 214 eller senere. Disse stillingene teller som del av godkjent turnustjeneste, og et stort flertall av disse stillingene har en varighet på et halvt år. Samtidig har 45 søkere med norsk nasjonalitet gjennomført den grunnleggende legeutdanningen i et land innenfor EØS med integrert praksis. Disse søkerne er ikke pålagt å dokumentere gjennomført turnustjeneste for å tiltre i en LIS-stilling etter dagens lovverk 2, og direktoratet er kjent med at flere har blitt tilsatt i slike stillinger uten gjennomført norsk turnustjeneste. Blant de 292 søkerne som ikke er tilsatt i denne andre søknadsrunden, er det flere som har oppgitt å ha gjennomført utdanningen før 213. Figur 15 viser en oversikt over det totale antall søkere som ikke er blitt tilsatt fordelt etter hvilket år søkerne har oppgitt å ha gjennomført medisinutdannelsen. 1 Manglende norskkunnskaper, oppfyller ikke krav til autorisasjon eller lisens, andre helsepersonellgrupper enn leger, etc. 2 Forutsatt at legen har fått norsk autorisasjon, jf. spesialistgodkjenningsforskrift 9 tredje ledd bokstav b). Tilsatte i ANDRE søknadsrunde 17

19 eller tidligere Norge EØS Utenfor EØS Figur 15: Totalt antall søkere som ikke er tilsatt i andre søknadsrunde. Fordelt etter utdanningsår med utdanning fra Norge, et EØS-land eller et land utenfor EØS. Figur 16 viser tilsvarende oversikt blant de 166 søkerne med norsk nasjonalitet som ikke er tilsatt. Som tidligere nevnt er tallene i figuren reelt lavere eller tidligere Norge EØS Utenfor EØS Figur 16: Antall søkere med norsk nasjonalitet som ikke er tilsatt i andre søknadsrunde. Fordelt etter utdanningsår med utdanning fra Norge, et EØS-land eller et land utenfor EØS. 18 Ny turnusordning for leger

20 4. HELSEDIREKTORATETS VURDERINGER AV SØKNADSRUNDEN HØSTEN 214 Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av den nye turnusordningen i et femårsperspektiv. Helsedirektoratet har et følge med-ansvar for den nye ordningen. Denne rapporten er en del av denne følge med-oppgaven. Etter at det er gjennomført en pilot og to ordinære søknadsrunder for den nye turnusordningen, har Helsedirektoratet foretatt noen vurderinger som fremkommer av punktene under. 4.1 Turnusportalen Webcruiter ble etter en anbudskonkurranse valgt som leverandør av løsning for turnusportalen. Den valgte løsningen er en standardløsning med mange ferdige komponenter og med gode muligheter for statistikk. Den praktiske gjennomføringen og bruken av turnusportalen ser ut til å fungere bra. Det har vært håndtert et svært stort antall søkere og turnusportalen har kapasitet for denne søknadsmengden. 4.2 God søkning til distriktene For å sikre bedre legedekning i distriktene ble det besluttet at rekrutteringssvake områder skulle lyse ut sine stillinger før mer rekrutteringssterke områder. Etter denne andre søknadsrunden fungerer dette etter intensjonen. Det var ingen stillinger i første pulje som hadde mindre enn 23 søkere, og alle stillinger ble besatt. 4.3 Ansettelsene Det har vært rettet oppmerksomhet fra studentorganisasjoner og media om hvilke forhold som har fått betydning i vurderingen av søknadene. Spesielt gjelder dette søkernes nasjonalitet og i hvilket land søkerne har gjennomført medisinutdannelsen. Helsedirektoratets vurderinger av søknadsrunden høsten

21 Ut fra tallene som er presentert tidligere i rapporten er det en større del av de tilsatte som har utdanningen sin fra Norge enn fra utlandet, men likevel har så mye som over en tredel av de tilsatte en utdanning fra land utenfor Norge. Helsedirektoratet forutsetter at helseforetakene og sykehusene velger de mest kvalifiserte søkerne når de ansetter turnusleger, og at andre forhold enn utdanningsland og nasjonalitet er utslagsgivende i utvelgelsene. Av tallene fremgår det at 93 % av turnuslegene som ble tilsatt har oppgitt å ha norsk nasjonalitet. Trolig kan kravet om å beherske norsk skriftlig og muntlig ha betydning for at bare en liten andel av søkere med utenlandsk nasjonalitet har fått en stilling. Tilbakemeldingen fra flere av arbeidsgiverne er at flere av søknadene gir inntrykk av utilstrekkelige norskkunnskaper. Foruten søkernes nasjonalitet og utdanningsland, har det også vært påstander om nepotisme i ansettelsesprosessen ved enkelte helseforetak og sykehus. Helsedirektoratet forutsetter at arbeidsgiverne tar denne problemstillingen på alvor og ansetter de legene som er best egnet for stillingen. Helsedirektoratet har i samarbeid med Legeforeningen utarbeidet forslag til spørsmål som arbeidsgiver og lokale tillitsvalgte kan benytte i ansettelsesprosessen for å få bedre grunnlag til å vurdere kandidatene mot hverandre. 4.4 Vurderinger av søknadsrundene i 213 Statistikkene fra første og andre søknadsrunde vil ikke være direkte sammenlignbare. Det er færre som uteksamineres til jul enn til sommeren, og dette kan gi ulike forutsetninger for en vurdering av trenden i etterspørselen etter turnusstillinger. Først etter søknadsrunden våren 214 vil det foreligge et bedre sammenligningsgrunnlag med søknadsrunden våren 213. Helsedirektoratet har likevel valgt å sammenstille statistikk for de to søknadsrundene, med forbehold om at dette ikke nødvendigvis tegner et riktig bilde av videre trender. Sammenlikningen mellom søknadsrundene i 213 viser at det totale antallet søkere har gått ned fra første til andre søknadsrunde. Det var 958 søkere i første søknadsrunde og 73 søkere i andre søknadsrunde, og dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på 25 %. Tallene presentert i figur 11 og 12, viser at de to søknadsrundene har ulike forhold mellom antallet søkere og antallet tilsatte fordelt på utdanningsland. 2 Ny turnusordning for leger

22 Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Norge EØS Utenfor EØS Utdanningsland Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Første søknadsrunde Andre søknadsrunde Figur 11: Forskjell i antall søkere mellom første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Figur 12: Forskjell i antall tilsatte mellom første og andre søknadsrunde 213. Sortert etter utdanning fra Norge, fra et EØS-land eller fra et land utenfor EØS. Av leger utdannet i Norge var det 422 søkere i første søknadsrunde, mens det var 31 søkere i andre søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på 28 % for de som er utdannet i Norge. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en nedgang i antall tilsatte på 11 % fra denne søkergruppen i andre søknadsrunde. Av leger utdannet innenfor EØS var det 473 søkere i første søknadsrunde, mens det var 342 søkere i andre søknadsrunde. Dette tilsvarer en nedgang i antall søkere på 28 %. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en økning i antall tilsatte på 3 % fra denne søkergruppen i andre søknadsrunde. Av de som er utdannet utenfor EØS var det 63 søkere i første søknadsrunde, mens det var 78 søkere i andre søknadsrunde. Dette tilsvarer en økning i antall søkere på omtrent 23 %. Sammenliknet med første søknadsrunde er det en økning i antall tilsatte på 157 % fra denne søkergruppen i andre søknadsrunde. For alle utdanningsgruppene er det generelt en større andel søkere som er tilsatt i andre søknadsrunde, sammenliknet med første søknadsrunde. Andelen tilsatte utdannet i Norge er økt med 15 %. Tilsvarende har andelen tilsatte utdannet i et EØS-land økt med 14 %, mens de utdannet utenfor EØS har økt med 12 %. Helsedirektoratets vurderinger av søknadsrunden høsten

23 4.5 Antall søkere som ikke ble tilsatt Etter andre søknadsrunde er det totalt 292 søkere som ikke er blitt tilsatt i en ordinær turnusstilling. Sammenliknet med første søknadsrunde er dette en nedgang på 42 % i antallet søkere som ikke har fått turnusstilling. Av disse har 166 oppgitt å inneha norsk nasjonalitet, og dette tilsvarer en reduksjon på 54 % sammenliknet med den første søknadsrunden. Direktoratet forventer en økning i antall personer som ikke får tilbud om en turnusstilling etter søknadsrunden våren 214, ettersom det er flere leger som uteksamineres i vårsemesteret enn i høstsemesteret. 22 Ny turnusordning for leger

24 5. VEDLEGG Under følger en tabell som viser oversikt over alle søkerne i andre søknadsrunde. Tabellen er sortert etter hvilken nasjonalitet søkerne har og hvilket land de har utdanningen sin fra. Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Botswansk 2 Norge 2 Bulgarsk 1 Bulgaria 1 Colombiansk 1 Colombia 1 Costaricansk 1 Costa Rica 1 Danmark 7 Polen 1 Danmark 4 Norge 1 Slovakia 1 Etiopisk 1 Etiopia 1 Gresk 4 Ungarn 2 Slovakia 1 Russland 1 Hviterussisk 1 Hviterussland 1 Indisk 2 Russland 1 India 1 Irakisk 1 Slovakia 1 Iransk 7 Ungarn 3 Romania 1 Iran 3 Israelsk 1 Ungarn 1 Italiensk 3 Italia 3 Kanadisk 3 Polen 2 Ungarn 1 Kirgisisk 1 Kirgisistan 1 Latvisk 2 Latvia 2 Litauisk 4 Litauen 4 Malaysisk 1 Polen 1 Mexicansk 1 Mexico 1 Montenegrinsk 1 Serbia 1 Nigeriansk 2 Nigeria 1 Seychellene 1 Vedlegg 23

25 Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Norsk 573 Belgia 3 Bulgaria 1 Danmark 17 Irland 3 Italia 1 Aserbajdsjan 1 Ukraina 4 Algerie 1 Pakistan 4 Serbia 1 Russland 3 Sudan 1 Latvia 6 Nederland 1 Norge 31 Polen 125 Romania 7 Slovakia 21 Storbritannia 1 Sverige 2 Tsjekkia 12 Tyskland 3 Ungarn 54 Palestiner 1 Ukraina 1 Pakistansk 5 Pakistan 3 Kina 2 Peruansk 1 Peru 1 Polsk 5 Polen 3 Ukraina 2 Rumensk 1 Romania 1 Russisk 12 Russland 11 Norge 1 Serbisk 17 Serbia 17 Slovakisk 4 Slovakia 4 Slovensk 1 Kroatia 1 Sri Lanka 3 Sri Lanka 2 Norge 1 Sudansk 1 Romania 1 Svensk 38 Danmark 3 Latvia 1 Norge 3 24 Ny turnusordning for leger

26 Nasjonalitet Antall Utdanningsland Antall Polen 12 Romania 3 Slovakia 1 Sverige 12 Ungarn 3 Syrisk 3 Bulgaria 1 Syria 2 Tsjekkisk 3 Tsjekkia 2 Sverige 1 Tyrkisk 1 Tyrkia 1 Tysk 5 Tyskland 4 Norge 1 Ukrainsk 6 Ukraina 6 Ungarsk 3 Ungarn 3 SUM Vedlegg 25

27 Postadresse: Pb. 7, St. Olavs plass 13 Oslo Telefon: Faks: E-post: 26 Ny turnusordning for leger

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 2014-2241

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 2014-2241 Rapport IS - 2241 Turnus for leger Statusrapport nr. 3: Søknadsrunden våren 214 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 3: søknadsrunden våren 214 Utgitt: Oktober 214 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 2014-2306

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 2014-2306 Rapport IS - 236 Turnus for leger Statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 214 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 4: Søknadsrunden høsten 214 Utgitt: 4/ 215 Bestillingsnummer: IS

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 2015 2403

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 2015 2403 Rapport IS 2403 Turnus for leger Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 205 Publikasjonens tittel: Turnus for leger Statusrapport nr. 5: Søknadsrunden våren 205 Utgitt: 0/ 206 Bestillingsnummer: IS -

Detaljer

Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013

Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013 R a p o rt IS -2 1 0 5 Ny turnusordning for leger Status for første søknadsrunde, våren 2013 Publikasjonens tittel: Ny turnusordning for leger status for første søknadsrunde, våren 2013 Utgitt: 09/2013

Detaljer

Yul Helsedirektoratet

Yul Helsedirektoratet Aud Lindseth Fra: Trykk-Tjenester [Trykk-Tjenester@helsedir.no] Sendt: 18. septem ber 2013 08:33 Kopi: Anne Grethe Slåtten Emne: Statusrapport for første søknadsrunde på den nye turnusordningen for leger

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren Rapport IS - 2556 Turnus for leger Statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren 2016 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 7: Søknadsrunden våren 2016 Utgitt: 2/ 2017 Bestillingsnummer:

Detaljer

NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER. Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik

NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER. Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik NY ORDNING FOR ANSETTELSE AV TURNUSLEGER Organisasjonsavdelingen SSHF Jorunn Sandvik Ny turnusordning for leger 1. desember 2012 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye forskrifter som sikrer den nye

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten Rapport IS - 2615 Turnus for leger Statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten 2016 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 8: Søknadsrunden høsten 2016 Utgitt: 5/2017 Bestillingsnummer:

Detaljer

Leger i spesialisering del 1 (LIS1)

Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Rapport IS 2686 Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017 Publikasjonens tittel: Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017 Utgitt: 12/

Detaljer

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Helsedirektoratet jobber i et samlet bilde fra ferdig utdannet lege til

Detaljer

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning

Ny turnusordning for leger. Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Ny turnusordning for leger Anne Grethe Slåtten Prosjektleder ny turnusordning Disposisjon: 1.Bakgrunn og mål for ny turnusordning 2.Samarbeid om ansettelsene mellom helseforetak og kommune(r) 3.Autorisasjon

Detaljer

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning

Dekanmøte medisin 2. juni 2014. Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Dekanmøte medisin 2. juni 2014 Helsedirektoratets erfaringer fra dette første året med ny turnusordning Bakgrunn Gammel turnusordning for leger var ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Ny turnusordning for leger 1 Bakgrunn Dagens turnusordning for leger ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater med utenlandsk utdanning som melder seg på norsk turnustjeneste Det var i

Detaljer

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger

Oppfølging av turnusordningen for leger - oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger v2.2-18.03.2013 HERE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/3622-18 Saksbehandler: Anne Grethe Slåtten Dato: 27.01.2014 offl. 15 3. ledd Oppfølging av turnusordningen

Detaljer

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 2015-2403

Rap p o rt Turnus for leger IS Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 2015-2403 Rapport IS - 2403 Turnus for leger Statusrapport nr. 6: Søknadsrunden høsten 205 Publikasjonens tittel: Turnus for leger statusrapport nr. 6: Søknadsrunden Høsten 205 Utgitt: 07/ 206 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge

Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Nationell AT konferanse, Uddevalla 6. 7. november 2014 Turnustjenesten for leger i Norge Barbro Kvaal, Legeforeningens turnusråd Cand. med. utdanning i Norge Varighet 6 år 4 studiesteder, Oslo, Bergen,

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/10377-2 Dato: 14.09.12 HØRING - NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård

Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård Ny turnusordning for leger Kommuneoverlegemøte 2013 Hovde Gård Stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad 1 Autorisasjon Fra og med 1. desember 2012: Autorisasjon som lege utdannet i Norge flyttes fram

Detaljer

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Rica Nidelven 12. juni 2014 v/ Ragnar Hermstad, Stedfortredende fylkeslege 1 Mål for kurset Økt kunnskap om ny turnuslegeordning Gjennomgang av praktiske

Detaljer

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknadene til forskriften skal lyde: Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i forskriftens

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Høringsinnspill fra ANSA: Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. september 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste ANSA (Samskipnaden

Detaljer

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF

Lisensmøte. Anniken Riise Elnes Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Lisensmøte Vara foretakstillitsvalg OUS YLF Disposisjon Yngre legers forening Avtaleverk Tjenesteplan Lønn Turnus YLF- medlemmer Turnusleger LIS- leger Legespesialister som ikke har fast overleges=lling

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Møte i Administrativt samarbeidsutvalg Tid: 14. mars Kl Sted: St. Olavs Hospital, 1902 bygget, 3 etg., midtfløya, rom 02M33

Møte i Administrativt samarbeidsutvalg Tid: 14. mars Kl Sted: St. Olavs Hospital, 1902 bygget, 3 etg., midtfløya, rom 02M33 Sentral stab Samhandlingsavdelingen Administrativt samarbeidsutvalg Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 13/2162-1/MKN 00 06.03.2013 Oppgis ved henvendelse Møte i Administrativt samarbeidsutvalg Tid:

Detaljer

Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater

Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater Til alle arbeidsgivere/brukere i Webcruiter i den nye turnusordningen for leger Veiledning i turnusportalen for leger merking og screening av kandidater I Helsedirektoratets informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger MO TTATT 2 3 JAN 2015 Helse Stavanger HF Underavtale til delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger Samarbeidsavtale mellom kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter Øystein Hovi Rognerud Samfunnsøkonom USA Landsleder ANSA USA Medisinstudier Ungarn (Budapest) Øystein Hovi Rognerud Turnustjeneste 2009-2011 Lege i spesialisering

Detaljer

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg

Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Forrapport om lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører på veg Ida Langdalen Kristiansen Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold Forord... 3 Feilkilder... 4 Analyser... 5 Generell informasjon... 5 Arbeidsforhold:...

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Ny turnusordning for leger Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave

Ny turnusordning for leger Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave Ny turnusordning for leger Informasjon og veiledningsmateriell 1. utgave 1 I n n h old Forord 3 1 Ny turnusordning for leger 4 1.1 Bakgrunn for endringen 4 1.2 Hovedelementer i ny turnusordning for leger

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Informasjon om forskriftsendringer av betydning for legers autorisasjon og ny søknadsbasert turnustjeneste

Informasjon om forskriftsendringer av betydning for legers autorisasjon og ny søknadsbasert turnustjeneste Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3395 11.12.2012 Informasjon om forskriftsendringer av betydning for legers autorisasjon og ny søknadsbasert turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 1.

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Ny turnustjeneste for leger En studie om implementering og samstyring Birgit Abelsen og Margrete Gaski NSDM-rapport 2017

Ny turnustjeneste for leger En studie om implementering og samstyring Birgit Abelsen og Margrete Gaski NSDM-rapport 2017 SAMMENDRAG Ny turnustjeneste for leger En studie om implementering og samstyring Birgit Abelsen og Margrete Gaski NSDM-rapport 2017 Denne rapporten dokumenterer en undersøkelse om hvordan den nye turnusordningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013

Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013 Ny turnusordning for leger konsekvenser for kommunene Samfunnsmedisinsk forum Mandag 4. november 2013 1 Autorisasjon Fra og med 1. desember 2012: Autorisasjon som lege utdannet i Norge flyttet fram til

Detaljer

Ny turnuslegeordning Samarbeid HF kommuner. Aase Lode Kalberg Turnuslegekoordinator, SUS 22.04.2013

Ny turnuslegeordning Samarbeid HF kommuner. Aase Lode Kalberg Turnuslegekoordinator, SUS 22.04.2013 Ny turnuslegeordning Samarbeid HF kommuner Aase Lode Kalberg Turnuslegekoordinator, SUS 22.04.2013 Samarbeid om koplede stillinger kommuner helseforetak HF Hva skjer ved permisjoner/ at leger trekker seg,

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Fastsettelse av forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) og endringer i visse andre forskrifter I Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland

Høring vedr. krav om praktisk tjeneste for leger med utdanning fra EU/EØSland Likelydende: Sosial- og helsedirektoratet Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens helsepersonellnemnd De medisinske fakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø Den norske lægeforening

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste

Krav til veiledet tjeneste for medisinske kandidater som ikke er forpliktet til å gjennomføre turnustjeneste Rundskriv Landets kommuner De regionale helseforetakene Landets helseforetak Andre offentlig godkjente sykehus Nr. I-1/2008 Vår ref Dato 200604375-/RH 11.01.2008 Krav til veiledet tjeneste for medisinske

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning

Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning Merknader til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning Merknadene til forskriften skal lyde: Til 2: Andre ledd bestemmer at de som har rettigheter etter denne forskriften

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer