Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse Hvem beholder hva etter skilsmissen? Skjevdeling Barnefordeling..23 Barnefordeling fra A til Å...23 Barnefordelingsprosess for domstolen. 27 Barnets beste Barnets rett til å bli hørt i barnefordelingssaker.. 33 Foreldreansvar, barnets bosted og samvær ved samlivsbrudd.. 35 Nærmere om samvær og samværsrett Samvær med de minste barna Avsluttende ord Innledende bemerkninger Som vi alle vet, er det dessverre slik at mange samboere eller ektefeller bryter opp og går hvert til sitt. Statistikken viser at cirka ekteskap ender med skilsmisse hvert år. Siden du leser denne teksten, regner jeg med at det er stor sannsynlighet for at du er i ferd med å bli en del av denne statistikken. Denne e-boken er skrevet for deg som står foran, eller midt oppe i en skilsmisseprosess. Målet vårt er å gi deg veiledning om reglene som gjelder, og samtidig komme med praktiske tips for å hjelpe deg gjennom prosessen. Boken er skrevet av familierettsadvokatene i DALAN Advokatfirma. Selv om vi til daglig er vant til å bruke et ganske konservativt og formelt språk, har vi forsøkt å formidle dette innholdet i en mer muntlig og direkte tone. Vi håper du som leser får nytte av denne lille boken. 1 av 39

3 Advokatens råd ved skilsmisse I Norge er det ikke påkrevet at begge parter er enige om at man vil skilles, dersom en av partene ikke lenger ønsker å være gift vil det gis bevilling fra Fylkesmannen først til separasjon også til skilsmisse. Under følger 7 gode råd fra advokaten. 1 Ikke bland barn og penger Har man felles barn er det viktig å forsøke å komme frem til en enighet om barnefordelingen. Dette kan man gjøre helt selv, via et Familievernkontor, eller via advokat. Det er ikke slik at det å gå til advokat betyr at det blir øket konflikt eller at saken går til domstolen. Noen advokater hjelper også begge parter i til å komme frem til en god avtale om barna. Her hos DALAN tar vi slike oppdrag også. Man er pliktig mekling på et Familievernkontor dersom man har felles barn under 16 år. Jeg nevner dette med barn innledningsvis, fordi jeg mener det er helt sentralt at man i et brudd ikke gjør deg jeg kaller å «blande barn og penger». Med det mener jeg at man ikke skal blande sammen forhandlinger om hvor barn skal bo med for eksempel et bedre skifteoppgjør. Gjør man det er det veldig stor fare for at man vil angre på sikt. Det er dessuten etter min mening uetisk. 2 av 39

4 2 Bli enige om hvem som skal overta boligen eller om den skal selges Jeg ser veldig mange ektefelleskifter/samboeroppgjør som strander fordi man ikke klarer å bli enige om 1) fellesboligens verdi, eller 2) om en av partene skal overta den eller om den skal selges. For de aller fleste av oss er det slik at fellesboligen er vår aller største verdi. Det er dermed sentralt for hvordan våre liv blir etter et brudd, hvordan verdien av denne fordeles. Dersom en av partene ønsker å beholde boligen vil vedkommende ønske en lav verdi, motsatt for den som skal løses ut. Dersom boligen skal selges ønsker begge en høy pris. Jeg ser stadig at vi stagnerer fordi vi ikke kommer til enighet om boligens verdi. Det er kjedelig for partene, som da ofte kommer i en situasjon der konflikten øker ved at ingen av dem kommer videre. For ektefeller er det slik at man kan be om offentlig skifte og også om en skiftetakst. Det vil da være 3 takstmenn som sammen må kommer frem til en takst. Samboere har ikke denne muligheten. For samboere vil det likevel være mulig å få til en tilsvarende løsning der man engasjerer 2 eller 3 takstmenn som må komme frem til en omforent takst. Mitt forslag er at både ektefeller og samboere får gjennomført en takst med 2 eller 3 takstmenn som man i forkant bestemmer at skal legges til grunn, og at man ut fra den taksten man får enten beslutter om en skal løse ut den andre eller om boligen skal legges ut for salg. 3 av 39

5 3 3 Skjevdelingskrav Min erfaring er at det er boligens verdi og skjevdelingskrav som er de største tvistepunktene. For ektefeller bestemmer ekteskapsloven at det man eide før man giftet seg, eller som man senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen skal holdes utenfor delingen dersom verdien er i behold. Her der mye å være uenig om. Hva eide man før ekteskapet, hva har man arvet og er pengene forbrukt eller investert. For samboere er det ikke en tilsvarende regel om skjevdeling, men resultatet ved en deling kan bli den samme. Likevel slik at samboere bør opprette en samboeravtale dersom de ønsker at det skal kunne skjevdeles. Ektefeller kan ved ektepakt bestemme at skjevdeling ikke skal finne sted. Ektefeller bør nedfelle i en ektepakt hva de ønsker vedrørende skjevdeling, samboere bør opprette en samboeravtale, ved å gjøre dette hindrer mange konflikter ved et eventuelt brudd. Det er den som krever skjevdeling som har bevisbyrden for kravet. Dersom en part kan bevise at vedkommende har et skjevdelingskrav er det mitt råd at man søker juridisk bistand for å kommer frem til størrelsen på kravet og at man så forsøker å legge dette til grunn. 4 av 39

6 4 Separasjonsbevilling Vi ser dessverre noen ganger at en av ektefellene ikke samarbeider til at det utstedes en separasjonsbevilling. Separasjon vi uansett bli innvilget dersom separasjonen er en realitet, men det tar veldig mye lengre tid. Separasjonsbevilling gis ikke før det er meklet ved Familievernkontoret. Bevillingen effektuerer en del stønader mv fra NAV som kan være viktig for en part, og mitt råd er at man ikke trenerer at den utstedes. 5 Vær løsningsorientert Perioden rundt et brudd er vanskelig for alle, både for voksene og for eventuelle barn. Jeg tror det kan være nyttig å huske på at om noen år ser man tilbake på den vanskelige tiden med en tanke om at det meste har løst seg. Mens det stormer som verst er det nok nyttig å være litt raus forsøk å se fremover i stedet for bakover. Tenk hva som vil være familiens beste på sikt. Det er ikke sikkert der er verd å krangle om ,- kroner i 2 år, men heller forsøke å finne en løsning der begge både vinner og taper noe. 5 av 39

7 6 Bidra til at begge får etablert seg på nytt For de fleste er det slik at vi har mange utgifter knyttet til bolig og hushold. I et brudd er det ofte slik at det er best om man flytter fra hverandre, og som regel må man gjøre det før alt det økonomiske er på plass. Det betyr at det blir dyrt for begge i en periode. Ekteskapsloven har en bestemmelse om at den som blir boende i fellesboligen skal svare husleie til den som flytter ut, for bruken av den delen av boligen den andre eier. Den som flytter ut må kreve dette skriftlig. Videre er det slik at selv om man flytter ut, eier man fremdeles fellesboligen sammen, og man er ansvarlig for de utgifter som påløper, herunder felles lån. I et skifteoppgjør tar vi alltid med det vi omtaler som et «pro et contra», herunder der vi fordeler de utgifter som har påløpt etter brudd/skjæringstidspunkt. Før man kommer så langt er det mitt råd at man forsøker å finne løsninger som begge kan leve med for en periode, samt at skifteoppgjøret ikke trekke for langt ut i tid. 7 Avtale Til slutt vil jeg oppfordre alle til å skrive enten ektepakt eller samboeravtale. Det er så veldig mye lettere å løse problemstillinger rundt et eventuelt brudd mens man fremdeles er venner og man er løsningsorientert og ser fornuftig på tingene enn ved et brudd der det kan ha kommet mange vonde ord. «Fordi jeg elsker deg, planlegger jeg skilsmissen min nå.» 6 av 39

8 Ektepakt Ektepakter skaper forutsigbarhet og ryddighet ved en eventuell skilsmisse. Her gis en kort oversikt over ektepakter: Kort sagt hva, hvorfor og hvordan få i stand en ektepakt? Denne boken har skilsmisseoppgjøret som hovedfokus. Hvis du ikke allerede står midt oppe i en skilsmisse, men ønsker å forsikre deg om at du har størst mulig grad av forutsigbarhet ved en eventuell skilsmisse, anbefaler vi alltid at du sterkt vurderer å få avtalt en ektepakt med din ektefelle som forebyggende tiltak. Står du allerede i et skilsmisseoppgjør, og dere har en ektepakt fra før, vil også dette kapittelet være av interesse for deg. Dersom skilsmissen allerede er et faktum, og du ikke ha en ektepakt, kan du hoppe over dette kapittelet. Hva er en ektepakt og når bør man sette den opp? En ektepakt er i bunn og grunn ikke noe mer komplisert enn en avtale mellom ektefeller, som følger spesielle formkrav. Ektepakter inngås når ektefellene vil sikre at verdiene fordeles på en annen måte enn lovens normalløsning. Motivene kan være flere, eksempelvis ønsker den ene selv å beholde visse goder eller verdier, eller en ønsker å sikre at den andre parten får verdier utover sin del av felleseiet ved død. Dersom partene ikke har satt opp ektepakt er lovens utgangspunkt at boet skal likedeles (ekteskapsloven 58). Videre sier loven at det den enkelte hadde da felleseiet oppsto, ikke skal deles (ekteskapsloven 59). Reglene om skjevdeling vil nok for mange redusere behovet for ektepakt noe. Likevel er det ikke tvil om at den eneste sikre måten å forhåndsregulere hvordan et eventuelt skifte skal foregå, er å inngå en avtale som følger formkravene for ektepakter. Hvilke formuesordninger må nedfelles i ektepakt? Med «formuesordning» menes hvordan ektefellene har innrettet eierskapet til formue, inntekter og utgifter. Visse formuesordninger må som nevnt inngås som ektepakt for å få betydning ved en skilsmisse: Avtale om særeie må inngås ved ektepakt (ekteskapsloven 42). 7 av 39

9 Gaver som er større enn det som er vanlig (gaver ut over «leilighetsgaver») må reguleres på samme måte. Dette gjelder også overføring av eiendom. I tillegg må denne type ektepakter tinglyses i Brønnøysundregisteret. Videre må avtale om skjevdeling inngås ved ektepakt. Skjevdelingsregelen er lovfestet, og gjelder uansett om ektepakt inngås eller ikke, men vil man spesifisere de ulike midlene eller gjenstandene kommer reglene om ektepakt til anvendelse. Betydningen av slike avtaler er imidlertid ikke lenger så stor; midlene sikres minst like godt ved særeie. Det vanligste er nok avtaler om at skjevdeling ikke skal finne sted. Hvilke ordninger kan nedfelles i ektepakten? Her er det stor grad av avtalefrihet. Det viktige er å ta utgangspunkt i ektefellenes situasjon og behov. Det vises spesielt til artikkelen om særeie. Formkrav til ektepakten For at en ektepakt skal komme til anvendelse ved skiftet må den være formgyldig. Det er strenge formkrav for inngåelse av ektepakter: 1. Ektepakten må inngås skriftlig. 2. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, skal underskrive denne som vitner, eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. 3. Vitnene skal altså underskrive mens ektefellene er til stede. (Det vil si at alle er til stede sammen i rommet der signering foretas). 4. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen. 5. Kreves det for en umyndig ektefelle samtykke av vergen, eller for en myndig ektefelle samtykke av hjelpeverge, må dette samtykket gis på samme måte. 8 av 39

10 Skilsmisseprosessen fra separasjon til skilsmisse Utgangspunkt for skilsmisse Utgangspunktet etter ekteskapsloven er at skilsmisse gis etter minst ett års separasjon eller minst to års samlivsbrudd. Skilsmisse forutsetter altså at partene har hatt et lengre samlivsbrudd. Det er kun i helt spesielle tilfeller at skilsmisse kan gis med umiddelbar virkning (vold, alvorlige trusler etc). Som ektefelle har du rett til å kreve separasjon, og senere skilsmisse, uavhengig av om partneren er enig i beslutningen om å påbegynne skilsmisseprosessen eller ikke. Jf. Ekteskapsloven 19 kan «et ekteskap oppløses ved skilsmisse etter forutgående separasjon i medhold av 21 eller uten forutgående separasjon i medhold av 22 og 23. Et ekteskap kan videre oppløses i medhold av 24». For å få en forståelse av hva som menes med dette og hva slags krav som stilles i medhold av loven, skal vi i det følgende gå gjennom de forskjellige paragrafene i ekteskapsloven. Gyldig meklingsattest kreves Før vi går videre er det viktig å merke seg at ektefeller og samboere som har barn under 16 år, må ha gyldig meklingsattest før fylkesmannen innvilger separasjonen (jf. ekteskapsloven 26 og barneloven 51). Det samme gjelder i de tilfeller hvor sak om foreldreansvar, fast bosted eller samværsrett skal bringes inn for domstolen (jf. barneloven). Det kan tilbys inntil 7 timers gratis mekling. Første meklingstime er obligatorisk, og det er etter denne at mekleren skriver ut meklingsattesten. Attesten er gyldig i 6 måneder. Alle familievernkontorer tilbyr mekling. Finn det familievernkontoret nærmest deg ved å trykke på linken under; 9 av 39

11 Separasjonsbegjæringen Etter ekteskapsloven 20 kan «en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kreve separasjon. En separasjon blir uten rettsvirkning dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Samliv i en overgangstid inntil samlivet blir brutt, eller kortvarig forsøk på å gjenoppta samlivet, har likevel ikke denne virkningen». Siden det ikke er noe krav om saklig grunn eller lignende for å kreve separasjon, trenger separasjonsbegjæringen ikke å begrunnes. De eventuelle spørsmål i sammenheng med ekteskapet trenger således ikke være avklart, men spørsmål tilknyttet barn bør så langt som mulig være klarlagt under den forutgående meglingen. Begjæringen sendes til fylkesmannen i det fylket hvor ekteparet sist bodde sammen (evt. hvor en av partene nå bor), hvor vigselsattest og evt. meglingsattest skal vedlegges. Begjæringen må underskrives av begge ektefellene, men der man ikke er enige om separasjonen er kun den enes underskrift tilstrekkelig. Underskriften/underskriftene skal bekreftes av to vitner over 18 år, advokat eller offentlig tjenestemann. Søknadsskjema for separasjon finnes her; Rettsvirkningene av en separasjon er betinget av samlivsbrudd Rettsvirkningene av en separasjon er betinget av samlivsbrudd. I dette ligger det et krav om at ektefellene ikke bor/lever sammen. At ektefellene bor fra hverandre av naturlige årsaker grunnet arbeid, studier osv, innebærer ikke i seg selv samlivsbrudd. I atskillelseskravet er utgangspunktet at partene økonomisk og praktisk har innrettet seg i henhold til separasjonen. Graden av kontakt vil spille inn som et moment. Hvis ektefellene etter separasjonsbevillingen fortsetter samlivet eller gjenopptar det, vil denne falle bort. Virkningen av bevilgningen vil også falle bort hvis ektefellene etter ett år gjenopptar samlivet. Man har i en viss grad akseptert samliv i en overgangsperiode uten at separasjonsbevillingen faller bort. Det godtas en avviklingstid på rundt 2 måneder. Ved lengre avviklingstid, vil man kreve spesielle grunner for at separasjonen ikke skal anses som brutt. Det kan blant annet omhandle tvist av bolig, press, tvang, sykdom, spesielle bosituasjoner osv. Momenter i atskillelseskravet kan for det første være at man melder flytting til folkeregisteret. Dette er et sterkt holdepunkt for atskillelse, og en enkel og effektiv måte å bevise at partene rent faktisk har flyttet fra hverandre, men ikke avgjørende i den forstand. Et annet moment er at man har fastsatt en ordning med omsorg/samvær med barn og bidrag. 10 av 39

12 Graden av kontakt etter samlivsbrudded Graden av kontakt etter samlivsbruddet er verdt å merke seg. En viss grad av kontakt er selvfølgelig tillat, og i alle fall i de tilfeller hvor man har felles barn. Hvor grensen mellom tillat og ikke tillat kontakt går, beror på en helhetsvurdering. Det blir her ofte lagt vekt på graden og hyppigheten av kontakten, og en viss grad av ektefellenes motiver. Jf. Ekteskapsloven 21 kan «hver av ektefellene kreve skilsmisse når de har vært separert i minst ett år» Det henvises her til da fylkesmannens bevilling er gitt, og der man har holdt seg innenfor kravene i henhold til 20. Søknaden sendes til fylkesmannen. Søknadsskjema for skilsmisse ved separasjon finnes her; Etter ekteskapsloven 22 kan «hver av ektefellene kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst to år» Krav om skilsmisse uten formell separasjon Som nevnt tidligere kan man kreve skilsmisse uten å være formelt separert, ved at samlivet har vært brutt i minst to år. I slike tilfeller er det klart at man ikke kan legge separasjonsbevilgningen til grunn, og en må derfor kreve klarhet for at den ene eller begge anser samlivet for brutt. Dette gjøres praktisk sett ved at man bor på to forskjellige adresser i nevnt tidsperiode. Søknaden sendes til fylkesmannen. Søknadsskjema for skilsmisse ved samlivsbrudd finnes her; Et ekteskap kan også oppløses forutgående av separasjon i medhold av ekteskapsloven 23. Det er her tale om oppløsning grunnet overgrep eller tvangsekteskap. Ekteskap kan videre oppløses i medhold av 24. Her gis det rett til oppløsning hvis ekteskapet er inngått mellom nære slektninger, eller i tilfeller av bigami. Fylkesmannens vedtak om skilsmisse forkynnes for begge parter, ved at de får beskjed på en formell måte. Man har her en klagefrist på tre uker fra forkynnelsen. Når denne fristen har gått ut, kan det utferdiges en endelig bevilgning for skilsmisse. 11 av 39

13 Skifte Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse I denne artikkelen skal vi gå gjennom reglene for hvordan verdiene skal deles ved separasjon og skilsmisse. Vi gir en grundig gjennomgang av alle de sentrale reglene for deling av formuen, slik at du lettere kan skaffe deg oversikt over hvordan de økonomiske konsekvensene blir ved en skilsmisse. Gjennom praktiske eksempler vil du under se hvordan formue og gjeld skal fordeles. Innholdsoversikt: Under finner du: Reglene for når fordelingen av verdiene skal skje (tidspunktet for skiftet) Reglene om likedeling av verdier, og fradrag for gjeld Hvem som har rett til innboet Hvordan skifteavtaler inngås. Avtalefrihet på skiftet Gjennomføring av delingen ved skilsmisse Praktiske eksempler / regneøvelser som viser hvordan verdiene fordeles. Tidspunkt for deling av verdier og eiendeler Skilsmisseoppgjøret skjer normalt ved at en av ektefellene krever deling. Spørsmålet er derfor i praksis når en ektefelle kan kreve at den samlede formue skal deles. Reglene om tidspunktet for deling finner vi i ekteskapsloven 57. Bestemmelsen lyder: 57.Når deling skal skje. En ektefelle kan kreve deling av ektefellenes samlede formue som er felleseie i følgende tilfeller: a. Når det er gitt bevilling til eller avsagt dom for separasjon eller skilsmisse. b. Når ektefellene har avtalt ved ektepakt at deling skal skje. c. Dersom den andre ektefellen har vanskjøttet sine økonomiske forhold slik at det har ført til alvorlig fare for at familien vil miste det felles hjemmet. Dersom ektefellen er mindreårig eller fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området, må vergen samtykke. Kravet avgjøres ved dom av den tingretten som delingen hører under. Reglene om behandling av 12 av 39

14 skiftetvister gjelder så langt de passer. En dom om deling skal tinglyses etter reglene for ektepakter. d. Når det foreligger endelig dom for at ekteskapet er ugyldig. e. Når det foreligger endelig dom for at ekteskapet skal oppløses i medhold av 24 første eller andre ledd. Er en ektefelle død etter at vilkårene for å kreve deling etter bokstav a eller b foreligger, eller etter at det foreligger endelig avgjørelse etter bokstav c, d eller e, kan ektefellens arvinger kreve delingen gjennomført. I slike tilfeller kan også en ektefelles kreditor kreve delingen gjennomført dersom det er nødvendig for at han eller hun skal få dekning. Det vanligste er at skilsmisseoppgjøret påbegynnes etter avtale mellom ektefellene, eller at den ene av partene krever at skifteoppgjøret påbegynnes for eksempel med henvisning til at det er gitt separasjonsbevilling. Likedeling Det er den samlede nettoformuen ektefellene har hatt som skal deles ved skiftet. Med nettoformuen menes alle verdier med fradrag for gjeld. Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellenes samlede formuer som utgangspunkt skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld som er knyttet til de deler av boet som er felleseie. La oss ta det siste premisset igjen; Det skal altså foretas fradrag for gjeld på de enkelte eiendelene. Selve delingen gjennomføres så ved at man lager en oppstilling av hva hver av ektefellene har av verdier / eiendeler, og tilhørende gjeld. Under ser du et eksempel på slik oppstilling: Deling ved skilsmisse - eksempel 1 Kvinnen Mannen Formue , ,- Gjeld , ,- Til deling , ,- 13 av 39

15 Hvis gjelden overstiger formuen for den ene ektefellen blir det ikke noe til deling. Samtidig blir et slikt eventuelt underskudd heller ikke overført til den andre ektefellen. Eksempel: Deling ved skilsmisse - eksempel 2 Kvinnen Mannen Formue , ,- Gjeld , ,- Til deling ,- 0,- Gjeld som en ektefelle har pådratt seg ved anskaffelse eller påkostning av eiendeler som er særeie eller ellers gjenstand for skjevdeling, kan normalt ikke trekkes fra i formuen som skal deles. Avtalefrihet ved gjennomføring av delingen Ektefellene har full avtalefrihet i forbindelse med skiftet, og det er ingen spesielle formkrav. Juridisk sett kan man derfor gjennomføre skiftet kun ved muntlige avtaler, selv om dette selvsagt ikke er å anbefale. Denne avtale- og formfriheten ved selve skilsmisseoppgjøret skiller seg fra forhåndsavtaler når skiftet ikke er påbegynt. En forhåndsavtale om fordelingen av formue og eiendeler ved separasjon og skilsmisse er per definisjon en ektepakt, og for ektepakter gjelder det strenge formkrav. Avtalefriheten som gjelder ved skiftet gir partene frihet og fleksibilitet ved skilsmisseoppgjøret, men kan også være en felle. Den som ikke er bevisst sine rettigheter kan bli fanget av en ugunstig avtale. Vår anbefaling er selvsagt å få hjelp av en erfaren skilsmisseadvokat for å sikre seg at skiftet skjer på en rettferdig og korrekt måte. Når skal skilsmisseoppgjøret gjennomføres? I loven omtales dette som spørsmålet om tidspunktet for skiftet. Eksempel på skifteoppgjøret Under har vi laget et litt mer detaljert oppsett for et ektepar som har hatt et kostbar villa, biler og en fritidsbåt. I tillegg har begge hatt hvert sitt personlige firma. Vi har sett for oss at Han har en legepraksis der det er opptjent betydelige verdier. Hun har akkurat startet en virksomhet der det er tatt opp en del lån, slik at den netto verdien av hennes enkeltpersonforetak er på minus av 39

16 Partene ble enige om at han overtar boligen og fritidsbåten, mot å betale ut henne. De beholder hver sine biler. Partene besluttet skilsmisse etter en voldsom krangel på nyttårsaften. Skjæringstidspunktet ble derfor satt til 1. januar. Dette gjorde det enklere å finne tallene for selskapene partene hadde, i det man har tatt utgangspunkt i årsregnskapene pr 1.1., som ble ferdigstilt for å få satt opp skifteoppgjøret. Bolig og biler er også taksert ut fra denne datoen, selv om det kan ha forekommet mindre verdiendringer i mellomtiden. 15 av 39

17 Hvem beholder hva etter skilsmissen? Skifteoppgjøret etter skilsmisse består av to ulike deler. Dels skal det foretas en fordeling av verdiene mellom ektefellene, dels skal gjenstandene fordeles. Ofte kan det finnes gjenstander i boet som begge ektefellene ønsker å beholde. Hvem har da rett til å beholde hva ved skifteoppgjøret i en skilsmisse? Avtalefrihet De tidligere ektefellene står fritt til å avtale hvem som skal beholde hvilke gjenstander. Avtalefriheten gjelder bare avtaler inngått på skiftetidspunktet. Det er ikke adgang til å lage en forhåndsavtale om hvordan fordeling av gjenstander skal skje ved et eventuelt skifte. Avtaler inngått på skiftetidspunktet kan helt eller delvis settes til side dersom de vil virke urimelig overfor en av partene. Dette er et strengt vilkår, og det skal mye til før denne regelen kommer til anvendelse. Søksmål må være reist innen tre år dersom en av ektefellene ønsker å påberope seg denne regelen. Blir sak reist kan retten komme til at den part som er urimelig stilt tilkjennes et beløp fra den andre i stedet for å sette avtalen til side. Ektefellene beholder egne eiendeler Dersom ektefellene ikke blir enige kan begge ektefellene kreve å få beholde eiendeler som vedkommende fullt ut eier. Man skal få lov til å beholde sine egne ting ved et skifte. Eier ektefellene en gjenstand i sameie, kan i utgangspunktet ingen av ektefellene kreve å få overta eiendelen. Blir ikke ektefellene enige om hvem som skal beholde gjenstanden må den selges. Der den ene ektefellen eier gjenstanden «for det vesentlige», kan vedkommende kreve å få beholde den. Det er antatt at eierandelen må ligge over 75% for at ektefellen skal kunne anses å eie noe «for det vesentlige». Dersom fordelingen er «åpenbart urimelig» etter forholdene kan retten til naturalutlegg falle bort for den som eier gjenstanden. «Åpenbart urimelig» er et svært strengt vilkår og det skal mye til for at denne regelen kommer til anvendelse. I vurderingen vil man se på den andre ektefellens behov for eller interesse i tingen. 16 av 39

18 Felles bolig og innbo Dersom særlige grunner taler for det kan en ektefelle kreve å få overta felles bolig og innbo. I praksis må det her foretas en interesseavveining mellom partene. Det skal også tas hensyn til barnas behov. Dersom en av partene skal ha barna fast boende hos seg, er det et moment som kan tale for at vedkommende bør få overta boligen. Regelen gjelder ikke for eiendom den ene part har odelsrett til eller fast eiendom som er gitt som arv eller gave fra den enes slekt. Regelen gjelder også kun for det som regnes som «vanlig innbo». Hva som faller inn under dette begrepet kan ikke fastslås med sikkerhet. Når grensen skal trekkes må man blant annet ta hensyn til ektefellenes formuesforhold. Innholdet i begrepet vil også endre seg over tid. Som eksempel vil de fleste i dag anse TV for å være en del av et «vanlig innbo», men det har ikke alltid vært like selvsagt. Rett til å kreve salg Har ingen av ektefellene krav på å få overta en gjenstand og de heller ikke blir enige om fordelingen, kan hver av dem kreve eiendelene solgt. Dette gjelder ikke private brev og andre eiendeler som det ville være støtende om ble solgt til fremmede. Ved et salg har begge ektefellene forkjøpsrett. Verdsettelsen Ektefellene kan bli enige om verdien på de ulike gjenstandene. Blir de ikke enige, kan verdien kreves fastsatt ved skiftetakst. Hvis ikke annet er særskilt bestemt skal verdien settes til eiendelens omsetningsverdi. Beholder ektefellen eiendeler som han eller hun eier skal verdien settes til verdien gjenstanden hadde på skjæringstidspunktet. Skjæringstidspunktet er da samlivet ble brutt eller da begjæring om skilsmisse eller separasjon ble inngitt, avhengig av hva av som skjedde først. Ellers skal verdien settes til verdien gjenstanden hadde da det ble avklart hvem av ektefellene som skulle overta den ved et privat skifte. Ved et offentlig skifte skal verdien settes til verdien gjenstanden hadde på utlodningstidspunktet. 17 av 39

19 Betaling av mellomlegg Dersom verdien av det den ene ektefellen kan kreve utlagt ved fordelingen av gjenstandene i boet overstiger det vedkommende har krav på etter den økonomiske fordelingen, må ektefellen betale den andre part mellomlegget. I de tilfellene der bolig overtas får den andre ektefellen i stedet for et kontantoppgjør en fordring med pantesikkerhet i eiendommen. Denne fordringen kan sies opp med seks måneders varsel. I tillegg skal det betales renter av beløpet. Bruksrett til boligen I noen tilfeller kan en ektefelle tilkjennes bruksrett til boligen, selv om den andre kan kreve denne utlagt til seg på skiftet. Dette gjelder også selv om den ene ektefellen har boligen som sitt særeie. Det må foreligge «særlige grunner» som gjør det rimelig at vedkommende tilkjennes en slikt bruksrett. I vurderingen legges det vekt på både ektefellenes og barnas behov. Forhold som kan tale for at en slik bruksrett tilkjennes er at boligen er nødvendig på grunn av sykdom eller arbeidssituasjon. Tilkjennes en bruksrett skal det betales full markedsleie fra tidspunktet leie blir krevet. Kan du kreve å beholde boligen etter skilsmisse? En sak fra Høyesterett viser hvordan det kan oppstå vanskelige spørsmål når man skal finne ut av hvem som har krav på boligen etter en skilsmisse. I denne saken hadde ekteparet fått en tomt som var fradelt konas foreldres småbruk. Mannen hadde stått for byggingen av huset. Det var klart at de var sameiere og eide huset 50/50. Men hvem skulle få rett til å overta huset? Det hadde gått 10 år siden kvinnens foreldre hadde gitt paret tomten, og gaven hadde som formål at paret skulle bruke den til å oppføre en felles bolig. Så ble paret skilt og det oppstod uenighet om det økonomiske oppgjøret. De eide boligen sammen, med en halvpart hver og begge gjorde krav på å få boligen utlagt til seg etter ekteskapsloven 67 første ledd, bokstav a. «Når særlige grunner taler for det, kan en ektefelle uten hensyn til tidligere eierforhold kreve å overta: a. fast eiendom eller andel av fast eiendom som utelukkende eller hovedsakelig har tjent til felles bolig, hvis ikke den andre har odelsrett til eiendommen, eller den er ervervet fra hans eller hennes slekt ved arv eller gave» 18 av 39

20 Tingretten ga mannen, A, rett til boligen. Det ble da vektlagt hans særlige tilknytning til huset og området. Samt at det kunne være vanskelig for ham å anskaffe ny bolig i nærheten. Det at tomten var en gave fra B sine foreldre var ikke til hinder, etter tingrettens syn, for at han kunne få boligen utlagt til seg. B anket til lagmannsretten som ga henne rett til å få boligen utlagt til seg. Gaveunntaket i 67 første ledd, bokstav a fikk ikke anvendelse, men slektstilknytningen til boligeiendommen ble tillagt avgjørende vekt. Heller ikke Høyesterett kom til at gaveunntaket kunne få anvendelse i denne saken. Det Høyesterett da måtte avgjøre var «hvem som har de beste grunner for å kreve eiendommen utlagt til seg». De hadde begge interesse av fortsatt å bo i fellesboligen, det var et prosjekt de delte. Selv om innsatsen knyttet til opparbeidelsen av boligen var forskjellig i hensyn til deres evner og kunnskaper. Etter Høyesteretts vurdering står partene ganske likt. Forskjellen er at boligeiendommen ble skilt ut fra familiegården som B nå eier, samt at den ligger i umiddelbar nærhet til denne. Høyesterett kom da til det resultat at hun derfor burde gis rett til å få boligen utlagt til seg. 19 av 39

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Samboerne og samfunnet

Samboerne og samfunnet Norges offentlige utredninger 1999: 25 Samboerne og samfunnet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. september 1996. Avgitt til Barne- og familiedepartementet 18. mai 1999 Statens

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer