Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID Datert: 21.januar Eigengodkjent: Endra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:"

Transkript

1 Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: Endra:

2 Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess... 6 Vidare handsaming av planen:... 9 Planstatus og rammer for arbeidet Kort om planområdet Marifjøra litt historikk Utfordringar og viktige problemstillingar Reguleringsføresegner Marifjøra er eit gamalt handelssenter og trafikknutepunkt. Det er framleis mange bevaringsverdige verdiar i området. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 2

3 Planomtale Samandrag Gjeldande reguleringsplan for Marifjøra er frå Etter at denne planen vart vedtatt er det komme ynskje om fleire endringar i sjølve sentrumsområdet. I 2004 var det ynskje om å byggja garasjar på eit område regulert til parkering. Det vart også etablert ein leikeplass på eit anna område som er regulert til parkering. I 2005 gjorde difor det faste utval for plansaker vedtak om at deler av reguleringsplanen skulle endrast og det vart meldt oppstart av reguleringsendring. Planarbeidet vart stoppa før 1. gongs handsaming. I 2009 vert det søkt om deling av ein eigedom. Planen er å rive lagerbygget som står her og føre opp eit bustadhus i staden. I 2010 vert det søkt om rammeløyve for oppføring av bustadhus på naboeigedommen. Det er også her plan om å rive ein eksisterande lagerbygning. Gjeldande reguleringsplan er ikkje tilpassa den omsøkte arealbruken for sentrumsområdet. I 2011 legg difor Plan- og forvaltningsstyret ned eit forbod mot tiltak i området B/P3 før det er gjennomført reguleringsendring for området. Det vart starta opp med endring av reguleringsplanen sommaren Reguleringsendringa legg opp til at ein del av området mellom fylkesvegen og sjøen vert regulert til bustad, forretning/kafè, lager og naust. I dag står det tre store lagerbygg i dette området som er regulert til kombinasjonsføremål forretningar og bustad. Området er lite. Det er ei utfordring å bevara det spesielle bygningsmiljøet med fleire eldre, bevaringsverdige bygg samstundes som at ein ynskjer at fleire bur i dette sentrumsområdet. Området ligg få meter over havet. Havstigning og fare for flodbølgjer, er ei anna stor utfordring. Flyfoto frå området med innteikna planavgrensing. Sjøområdet er trekt ut av planen. Veg/trafikkareal, lagerbygg og fjorden er dei dominerande elementa. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 3

4 Bakgrunn for planarbeidet Planen vert fremja som ein kommunal reguleringsplan detaljregulering. Dette til tross for at det er private interesser som er bakgrunnen for omreguleringa. Føremålet med planen er å få erstatta to store lagerbygg med bustadbygg. Samstundes er det viktig å kunna bevara det spesielle bygningsmiljøet i området. Området ligg midt mellom Tørvis hotell og Marifjøra sjøbuer som driv med utleige, så turisme er ein viktig ting å ta omsyn til i planarbeidet Søknad om bygging av garasjar John Ingar Bukve, eigar av gbnr 88/49, søkjer å dele frå eit område på 175 m2 regulert til parkering i Marifjøra. Den omsøkte parkeringsplassen ligg på nedsida av fylkesvegen, mellom byggeområda B/P2 og B/P3. Bakgrunnen for delinga er å byggja garasjar. Det vert sett krav om reguleringsendring av området for å kunna byggja i området. Det vert rådd til at eit eventuelt garasjeanlegg bytter plass med leikeområdet som er opparbeida på den andre regulerte p-plassen i området. Luster kommune peikar i sakshandsaminga på at samla tal regulerte p-plassar i planen har utgangspunkt i tidlegare aktivitetar i område. Området har no endra karakter i slik grad at reguleringsplanen burde vore revidert. Planen viser to offentlege p-plassar i dette området, kvar med plass til åtte bilar. På den eine p- plassen er det bygd leikeplass. Viss det blir bygd private garasjar på den andre p- plassen vil det ikkje lenger vera noko offentleg parkeringstilbod knytt til byggeområdet B/P3 og B/P2 (forretningar/bustad) i området. Alternativt areal til offentleg parkering nær desse områda finst ikkje. Det vert påpeika at dersom det offentlege parkeringsarealet knytt til byggeområda B/P3 og B/P2 i planen vert fjerna, er det neppe rett å behalda desse områda som næringsområde. Tilkomstvegen som i gjeldande plan er regulert som offentleg veg, vil mest truleg verta privat. Vegvesenet meiner saka bør handsamast som endring av reguleringsføremål, og at dei då kan koma attende med fleire merknader avhengig av korleis endringane blir utforma Oppstart av kommunalt planarbeid Det faste utval for plansaker gjorde i møte , sak 0022/05, fylgjande vedtak: Planutvalet ber rådmannen syta for at det blir starta arbeid med endring av reguleringsplanen for Marifjøra med bakgrunn i omsøkt og utført endring av reguleringsføremål for offentlege parkeringsplassar i området. Området omfattar dei to parkeringsplassane mellom B/P3 og B/P2. Føremålet for endringa er å regulere inn areal for garasjar og friområde/leikeplass. Endringa inneber at tidlegare areal regulert til parkering går ut. Det kjem inn 5 innspel til planarbeidet. 4 av desse gjeld parkeringsplassane mellom B/P2 og B/P3. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 4

5 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga, Dei har ingen avgjerande merknader til reguleringsendringa. Statens Vegvesen Dei har ikkje merknad til oppstartsvarselet. Dei har tidlegare hatt kontakt med representant for grunneigarane og sett nokre krav til plassering av garasje og parkeringsplassar. Under planlegginga må ein ta omsyn til sikt frå avkøyrsler og langs riksvegen og ein må ta omsyn til gangtrafikken. John Ingar Bukve, eigar av gbnr. 88/49, Han ynskjer å endre bruken frå lager (næring) til bygging/utleige av sjøbuer/hus (næring). Han ynskjer å utarbeide bryggeanlegg for småbåtar i tilknyting til sjøbuene. Han ynskjer å få att råderetten over den delen av eigedommen som er regulert til offentleg parkering, då han ynskjer å nytte denne til parkering for brukarar av sjøbuene. Han håpar og trur det vert fart på Marifjøra att som turiststad. Dei store lagerbygga bør vekk og området bør få ei finare strandlinje. Toril Melheim Strand, eigar av gbnr. 100/12, Ho eig ein forretningsgard med store lagerbygningar. Ho er bekymra viss alt offentleg parkeringsareal i nærleiken forsvinn. Ho ynskjer ny næringsverksemd i området retta mot turistar. Det bør haldast att noko areal til parkering, kanskje på begge sider av vegen. Det må vera råd for bilar å snu i området. Gamle stiar og smug må bevarast. Av fleire grunnar vert planarbeidet stoppa opp og noko planutkast kjem aldri til politisk handsaming Tilskot til nærmiljøtiltak til leikeplass I 2005 får Marifjøra vel kommunalt tilskot til nærmiljøtiltak for opparbeiding av leikeplass på den eine parkeringsplassen i området. Grunnen til at leikeplassen vert opparbeida her, er at eigedommen Uglabui vert seld. Leikeplassen låg på den delen av denne eigedommen som er ned mot sjøen. Leikeplassen må no flyttast og det var få høvelege område til ny leikeplass. Velforeninga får munnleg løyve frå Statens Vegvesen og Luster kommune til å flytte leikeplassen til område regulert til parkering Søknad om deling av eigedom, riving av lagerbygg og bygging av bustadhus 10 september søkjer Linda og Bård Huseby, ny eigar av gbnr 100/12, om deling av eigedommen. Søknaden gjeld ei 500m2 stor tomt som er bebygd med eit lagerbygg. Tomta ligg innanfor regulert område B/P3. Planen er å rive lagerbygget og føre opp eit nytt bustadhus her Søknad om riving av lagerbygg og bygging av bustadhus 15. juni søkjer John Ingar Bukve om rammeløyve for å byggja ein vertikaldelt tomannsbustad på gbnr. 88/49. Eigedommen ligg i område B/P3. Det er også her plan om å rive ein eksisterande lagerbygning for å kunna byggje nytt. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 5

6 Forbod mot tiltak i regulert område B/P3 i Marifjøra Gjeldande reguleringsplan er for område B/P3 ikkje tilpassa den omsøkte arealbruken for dette området. Dersom reguleringsplanen skal fungere som ein tenleg forvaltningsplan i høve ein planstyrt utvikling av området, må gjeldande plan endrast. Dette gjeld bl.a. vegtilkomst til alle eigedommar, utnyttingsgrad og kommunalteknisk infrastruktur. Plan- og forvaltningsstyret Iegg på møte sak 23/11, ned eit forbod mot tiltak i området B/P3 i reguleringsplan for Marifjøra inntil det er gjennomført reguleringsendring for området. Planprosess Varsel om oppstart av planarbeid: Grunneigarar i området vert varsla om oppstart av planarbeidet gjennom brev datert 26. juli Offentlege høyringsinstansar vert varsla gjennom brev datert 02. august Det vart lagt ut orientering om planarbeidet på kommunen si heimeside og gjennom annonse i Sogn Avis 30. juli Fristen for å komma med innspel er sett til 22. september Planområdet er på ca. 5,5 daa og er vist på kartet over. Hovudføremålet med planarbeidet er å leggja til rette for utvikling av sentrumsområdet. Planen skal utformast som detaljert reguleringsplan jfr. PBL Aktuelle reguleringsføremål jfr. PBL 12-5, er: bygg og anlegg - bustader, privat tenesteyting og næring eller ein kombinasjon av desse samferdselsanlegg køyreveg, parkering grønstruktur friområde, park Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 6

7 Innspel til oppstartsvarselet: Det har komme seks innspel til oppstartsvarslet. Desse er frå Fylkesmannen, Sogn og Fjordane Fylkeskommune ved kulturavdelinga, Stiftelsen Bergen sjøfartsmuseum og tre grunneigarar. Samandrag av innspela med kommentarar: Sogn og Fjordane Fylkeskommune Innafor planområdet ligg det fleire SEFRAK-registrerte bygningar frå tidleg talet. Desse bygningane utgjer i dag to ulike bygningsmiljø av kulturhistorisk verdi. Mot aust i planområdet er dampskipsekspidisjonen, den gamle butikken og Fråsgårdnaustet. Mot vest eit sjøhusmiljø med Almenningsbua, Marheimsbua og sjøbua Fredly. I bygda ligg det godt til rette for ei vidareutvikling av reiselivsnæringa. Det er viktig å sikre dei kulturhistoriske verdiane og dei gamle bygningsmiljøa då dei er ein viktig del av opplevingsverdien. For å kunne ta vare på eksisterande bygningar og eit samla kulturmiljø i Marifjøra, vil Kulturavdelinga tilrå at det vert lagt ei omsynsone etter Pbl rundt dei to nemnde områda i sentrum. Kommentar: Det vert lagt inn to omsynsoner i planen. Omsynsone 1 er heilt i samsvar med innspelet. Omsynsone 2 vert ikkje heilt i samsvar med innspelet då sjøbua Fredly ligg utafor omsynssona mens bustadhuset på bruk nr. 4 kjem innafor omsynsona. Sjøbua Fredly er område TU1 i plan og føresegner. Frå føresegnene: Område TU1 kan nyttast til garasje og servicefunksjonar i samband med nærliggjande turistanlegg. Bygget skal utvendig ha same storleik, form og takvinkel som eksisterande naust/sjøbu på tomta. Bygget kan innreiast til turistføremål. Kulturavdelinga ber om at fylgjande punkt vert lagt til under retningslinjene for området: For alle bygningar eldre enn 1940, er det ikkje tillate å rive, byggje om, eller skifte ut original kledning, vindauge eller andre utvendige detaljar, utan at regional kulturminneforvaltning har fått høve til å uttale seg til saka. Kommentar: Føresegnene for omsynsoner vert slik: For alle bygningar i omsynssonene er det ikkje tillate å rive, byggje om, eller skifte ut original kledning, vindauge eller andre utvendige detaljar, utan at regional kulturforvaltning har fått høve til å uttale seg til saka. Sogn og Fjordane Fylkeskommune Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum har ansvar for kulturminne i sjø og vassdrag og dei har gjeve slik uttale: Marifjøra var i mange år handels- og gjestgjevarstad. Området kan og ha vore landingsstad for Kyrkja på Jordanger, kjend frå mellomalderen. Elva kan og ha vore belagt med kvern eller sag. Marifjøra kan og såleis ha vore ei hamn. Det vil difor vere grunn til å krevje undersøkingar etter KML 9 for dette området. Sjølv om vi ikkje har til dømes registreringar i Askeladden for planområdet, har planen ei yttergrense som går i vatn. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 7

8 Bergens Sjøfartsmuseum vil allereie no signalisere at det vil bli aktuelt med marinarkeologisk undersøking, dersom sjøområdet vert omfatta av den endelege reguleringsplanen. Kommentar: Kommentar: Ein ser det ikkje som naudsynt å ha arkeologiske undersøkingar i sjøområdet ved Marifjøra, då framlegg til ny reguleringsplan stoggar i eksisterande strandlinje. Sjøområdet vert ikkje omfatta av planen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Dei oppmodar om at arealbruken vert sett i lys av behov for og tilgang på leike- og grøntareal i området. Minner om prinsippa om universell utforming. Om mogleg bør ein sikre tilkomst til sjønært areal som ein del av grønstrukturen. Kommentar: Det er vanskeleg å finne areal som er svært veleigna til leik innafor reguleringsområdet. Dagens leikeplass vert oppretthalden, sjølv om den ikkje har den beste plasseringa. Å nytta sjønært areal som ein del av grønstrukturen i området, vil gjera det svært vanskeleg å kunna byggja bustadhus her. Tilgang til sjøen vert sett på som svært positivt, men må her løysast utanfor planområdet. John Ingar Bukve eigar gbnr 88/49 Viser til tidlegare rammeløyvesøknad handsama av PFV sak 81/10. Han held fast på søknaden om bygging av vertikaldelt 2-mannsbustad. Søknaden viser ca. 90 m2 parkeringsareal i framkant av husa og ei lita brygge mot sjøen. På parkeringsarealet kan det byggjast garasje i framtida. Kommentar: Å erstatta lagerbygg med bustadhus vert sett på som positivt for området. Reguleringsendringa opnar opp for bygging av bustadhus som omsøkt, men planløysinga bør vurderast på nytt no som det vert høve til å byggja garasjar på den andre sida av vegen. Dersom ein skal bevara miljøet i dette gamle sentrumsområdet, bør det ikkje opparbeidast meir areal for parkering i dette området. Tvert om så bør eksisterande parkeringsareal utnyttast betre. Planen legg difor opp til at parkering til nye bustadhus i området vert plassert i området som i dag er regulert og opparbeida til offentleg parkering. Då kan eigendommane utnyttast betre, ein kan få teke vare på gatestrukturen og ein kan få gode uteopphaldsareal også på sørsida av husa, ikkje berre mot nord/mot sjøen. Det er viktig å sjå naboeigedommane i nær samanheng med denne eigedommen. Mot vest ligg eigedommen gbnr. 103/13 som er berre knappe 6 meter brei. Eksisterande lagerbygg ligg ein meter inn på denne eigedommen. Dersom ein skal kunna byggja også på denne smale eigedommen, er det viktig at nybygg på 88/49 vert plassert eit stykke frå nabogrensa eller at begge eigedommane vert utbygd samstundes. Mot aust ligg gbnr. 100/12 der det også er plan om nybygging. Planane bør også samordnast i denne retninga slik at alle får bustadtomter med best mogleg solforhold og skjerma uteopphaldsområde. Linda og Bård Huseby eigar av gbnr. 100/12 Viser til tidlegare søknad, PFV dato sak 213/10. Planen er å rive lagerbygget som står her og føre opp eit bustadhus på eigedommen. Kommentar: Det er positivt for miljøet at det gamle lagerbygget vert erstatta med eit bustadhus. Søknaden viser tilkomst til den nye eigedommen over gbnr. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 8

9 103/16. Den føreset at det gamle naustet som ligg her, vert fjerna. Her ligg også ei ubebygd nausttomt. Per Jarle Molland eigar av gbnr. 104/5 Naustet/garasjen som ligg innafor planområdet er i svært dårleg forfatning og treng ei totalrenovering. Planen er å riva huset og setje opp att eit nytt bygg på same stad. I 1. etasje er det ynskje om å byggja ein dobbel garasje, ein liten resepsjon og eit aktivitetsrom tiltenkt gjestene som bur i sjøbuene. I 2. etasje er det tankar om å innreie ein utleigedel, kanskje ei lita leilegheit eller 2-3 hyblar som reserverom til sjøbuene. Det er eit ynskje å starta arbeidet hausten Kommentar: Bygget er sefrak-registrert og er truleg bygd på slutten av talet. Sjøbua er seinare kledd. Det er eit ynskje om å bevara miljøet i området, og det er vanskeleg utan å ta vare på ein del eldre bygg. Bevaring av miljøet er også viktig for turistnæringa i området, samstundes som det også er behov for eit servicehus i samband med utleige til turistar. Huset er på ca. 90 m2. Det står under to meter frå næraste bustadhus og under tre meter frå den gamle sjøbua. Huset ligg i eit området som kulturstyresmaktene ynskjer å ha som omsynsone. Området er i planen vist som TU1. Planen legg opp til at sjøbua kan rivast, men at det nye bygget skal ha same storleik, form og takvinkel som eksisterande naust/ sjøbu. Det er positivt med aktivitet i området, men det er ei utfordring å få dette til på ein måte som ikkje kjem i konflikt med bevaring av den gamle fine sjøbua, Almenningsbua, som er næraste nabo. Tilkomsten til Almenningsbua må gå over eigedommen 104/5 på område TU1. Medverknad frå grunneigarar i området 22. november 2011 var det eit lite møte mellom planleggjar og dei to som ynskjer å riva lager og byggja bustadhus i området; John Ingvar Bukve, Bård Huseby og Inger Handegård frå Luster kommune. Målet var å sjå på aktuelle løysingar og eit eventuelt samarbeid mellom utbyggjarane. For å få ein meir einsretta fasade mot vegen og betre utnytting av området, er det svært aktuelt å byggja garasje på motsett side av vegen, slik som planlagt i Det har vore telefonkontakt mellom kommunen og Per Jarle Molland, eigar av gbnr. 104/5. Han ynskjer å rive eksisterande sjøbu for å byggje ny. Det har også vore telefonkontakt med Nitter Raaum, eigar av nausttomta gbnr. 103/15. Dei ynskjer å setje opp naust på tomta. 1. gongs handsaming: Planframlegget vart handsama av Plan- og forvaltningsstyret og planen vart samrøystes vedteken lagt ut til offentleg ettersyn. Vidare handsaming av planen: Offentleg utlegging: Merknader til den utlagde planen: 2. gongs handsaming: Eigengodkjenning: Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 9

10 Planstatus og rammer for arbeidet Gjeldande reguleringsplan Plan ID Reguleringsplanen er frå 1987, med nokre endringar gjort i Planen viser at heile området det er meldt planoppstart for, er regulert til kombinasjonsføremål bustad/forretning. Vegen inn i området og to parkeringsplassar med plass til 16 bilar er regulert som offentlege. Det er vist ein gangveg langs fylkesvegen. Denne går inn i området. Skråninga mellom fylkesvegen og vegen inn i planområdet er regulert til anna vegføremål. Frå føresegnene: Bustad / Forretning - områda B/P 1, B/P 2 og B/P 3: I områda skal det oppførast bygningar for forretningar, mindre handverksbedrifter samt bustader med tilhøyrande anlegg. Hus for forretning/bustad kan oppførast i inntil 2 etasjar. Før søknad om byggjeløyve blir godkjent kan bygningssjefen krevja utarbeidd teikningar som viser høgda på huset i forhold til omkringsliggjande bygningar og vegetasjon. Den planlagde bebyggelsen skal tilpassast øvrig bebyggelse når det gjeld takform, materialbruk og farge. Ubebygd areal skal gjevast ei tiltalande behandling. Utandørs lagring er ikkje tillate. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 10

11 Gjeldande kommuneplan Planen er frå Planområdet er vist som byggeområde: sentrumsområde (gulbrunt) og friområde (grønt), og viktige ledd i kommunikasjonen: parkeringsareal og hamn (mørkt grå). Kulturminneplan for Luster kommune: Planen vart sist rullert i år Kulturminneplanen listar opp nokre kulturminne i kommunen som er prioritert. Eit av dei er det heilskaplege miljøet i Marifjøra. Grunneigarar i området: Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 88/49 Marifjøra Brygge AS V/John Ingar Bukve 6873 MARIFJØRA 100/12 Huseby Bård og Linda Cathrin 6873 MARIFJØRA 102/15 Statens Vegvesen, Region Vest Askedalen LEIKANGER 103/6 Flugheim Evy Løvfald og Harald Skogen 6854 KAUPANGER 103/9 Joranger Per Rune 6873 MARIFJØRA 103/11,16 Marifjøra Almenning V/Johannes Lad 6873 MARIFJØRA 103/12,13,14 Hårklau Ivar 6873 MARIFJØRA 103/15 Nitter Raaum Agnes M STORDAL 104/1,2,5 Molland Per Jarle 6873 MARIFJØRA 104/4 Haugland Irene Mikkelsen og Svein-Ove Hop 5307 ASK 105/7 Tørvis Eiendom AS 6873 MARIFJØRA 105/8 Bugge Næss Per Grandane 12A 6868 GAUPNE 105/8 Næss Kjell 6873 MARIFJØRA Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 11

12 Kort om planområdet Den vesle tettstaden Marifjøra ligg ved fjorden ca. 3 km frå Gaupne som er kommunesenter i Luster kommune. Planområdet er på ca. 5,3 daa og ligg midt i Marifjøra, mellom fylkesvegen og fjorden. Heile området er bebygd, det vender mot nord og mesteparten av området ligg lågt på kote to. I dag er det berre to hus med fast busetnad innafor planområdet. Eit hus vert nytta som hytte og eit vert leigd ut i sommarhalvåret. Den gamle butikken har no kafé i fyrste etasje og utleigerom i andre etasje. Området vert dominert av tre større lagerbygg. Området grenser i begge endar mot turistanlegg. Området omfattar også deler av kaia i Marifjøra. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 12

13 Marifjøra litt historikk Kjelde er bygdeboka og kulturminneplanen. Namn har staden fått frå elva Marheimr og fjara, fjøre eller fjørestrand. Staden vert nemnd frå mellomalderen som skipsreide og tingstad og staden er eit sentralt punkt i kommunikasjon mellom land og fjord. Ei skipsreide var ei militærordning. Skipsreidene hadde eige ting og Marifjøra var tingstad. Marifjøra var truleg handels- og gjestgjevarstad alt frå tidleg på 1600-talet. I bygda var det husgjevare som hadde plikt til å ta imot ferdafolk. Frå 1700-talet vart dette meir formalisert og vi fekk gjestgjeveria som og hadde skjenkeløyve. Handelsplassen voks fram, og den låg omlag der kaia og handelshuset er i dag. Knytt til handelsplassen vart det behov for folk som kunne ta på seg skyssoppdrag og andre oppdrag. Desse folka, utan fast arbeid og utan jord, sette seg opp eit lite hus attmed handelsplassen. Slik fekk vi strandsitjarane som var av dei fattigaste i bygda. Marifjøra var ein viktig handelsstad i Sogn. Bygdene som sokna til Marifjøra var Indre Hafslo, Gaupne, Nes og store deler av Jostedalen og Sørsida av Lustrafjorden. Det var fjorden som band folk saman. Heilt fram til etter siste krig var Marifjøra framleis ein aktiv handelsstad. Heilt fram på 50- talet var her fem brygger, sju butikkar, tre bakeri og to smier. Tørvis Fjord Hotel og den gamle butikken er i dag dei sentrale bygningane i Marifjøra. Kjernen i hotellbygget er det gamle gjestgjevarhuset frå 1600-talet. Nausta og sjøbuene sto så tett nede ved sjøen at det var berre nokre få plassar det var mogleg å trekke opp båtar. Ei bolverksbrygge, to sjøbuer og to naust er alt som er igjen av dette i dag. I 1854 vart det postopneri i Marifjøra og i1858 kom første damskipsrute med post frå Bergen. I 1899 fekk Marifjøra telefonsentral. På slutten av 1800-talet hadde staden tre landhandlarar og to huslyder som driv kaffisal. På det meste var det heil seks landhandleri her og det var skomakar, skreddar og smed. Vegen i Røneidsberget vart bygd i åra Den siste fylkesbåten la til kai i I 1965 fekk vegen ned til Marifjøra eige riksvegnummer, riksveg 603, og den vart den kortaste riksvegen i landet med sine 245 meter. Alle riksvegane i kommunen vart nedklassifisert til fylkesvegar i Sjølv om mykje av det tette handelstadmiljøet er forsvunne, har ein framleis kjensle av eit tett og intimt miljø. Strandstaden Marifjøra består av desse gardane: - Ein eigedom tilhøyrande Røneid gardsnummer 88 - Eit bruk tilhøyrande Kjørlog gardsnummer Den nordlege delen av Marheim - gardsnummer Marifjøra allmenning - gardsnummer Marifjøra sagvelte - gardsnummer Leirhola - gardsnummer 105. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 13

14 Husa innafor planområdet Garden Leirhola (gnr 105) Her har det vore jordbruk og handel side om side sidan 1600-talet. På midten av 1700-talet vart husa på gjestgivarstaden bygd ut. På eigedommen var det gjestgjeveri, skysstasjon, landhandel og seinare dampskipskai. Gaupne postopneri vart opna 1864 i Leirhola. Hovudbygninga vart utvida etter 1900 og vart til Tørvis Fjordhotell. Hotellet ligg like utafor planområdet. A: Bnr. 8 lager. Bygd 1978 Mellom det store forretningsbygget og sjøen var det opphavleg nokre gamle sjøbuer. Desse vart bygd om til lagerhus og dampskipsekspedisjon. Dette lagerbygget vart også rive og det vart bygd nytt lager her i Dette lageret er framleis i bruk. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 14

15 B: Bnr. 7 - forretning, kafé mm. Bygd på 1800-talet SEFRAK-ID: Tidfesting/byggeår: 1800-talet. I 1896 vart ein stor bygning i to høgder flytta hit frå garden Svangstu i Gaupne. Huset vart delvis ombygd i sveitserstil etter at det vart flytta til Marifjøra. Huset vart brukt som forretning og andre etasje vart utleigd som bustad. I 1 etasje låg Marifjøra smørlag. Smørlaget vart skipa i 1937 og dreiv til Romma i andre etasje vart ominnreidd til hotellrom for Tørvis hotell i Nedste enden av huset vart leigd av Hafslo Sparebank fram til kommunesamanslåinga i I 2. høgda av huset var det no rom for utleige. 1. etasje vart ombygd til forretning. Denne vart nedlagt i I dag er det kafé i den gamle butikken og rom for utleige i 2. etasje. På gateplan er det uteservering i sommarhalvåret, men det er liten plass mellom husveggen og fylkesvegen. C: bnr. 7 naust. Bygd på 1800-talet SEFRAK-ID: Tidfesting/byggeår: 1800-tallet. Naustet vert i Sefrak-registreringa kalla Fråsgårdsnaustet. Naustet må vera kledd opp att i nyare tid. Bygget er godt teke vare på. Marifjøra allmenning gnr 103 Allmenningen var eit område som gardane tilhøyrande Fet og Joranger hadde til allmenn ferdsel. Vart også kalla hestebeitet då dei hadde felles beite her. D: bnr. 16 naust. Byggeår? Mellom to lagerbygningar og i bakkant av ei ubebygd nausttomt, står eit gamalt naust. Naustet ligg no svært djupt i terrenget og har ikkje tilkomst til sjø. Tilstanden er dårleg. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 15

16 E: bnr ubebygd nausttomt Tomta ligg attmed naturleg sjølinje og i framkant av det gamle naustet. Det er planar om å byggje naust her. Kjørlog gnr. 100 Hovudgarden ligg ikkje i Marifjøra, men bruk nr. 12 ligg her. F: bnr. 12 nedlagt butikk/bustadhus Bygd ca Fraasgård, vert også kalla L/L Marifjøra handelslag. Namnet fekk eigedommen etter Jens Bugge Fraas som rundt 1890 bygde eit hus med landhandel i første høgda og bustad i andre. Det vart etablert handelslag her i 1940 og det var slakteri fram til Marifjøra handel vart lagt ned i 1977.I dag står butikklokalet ubrukt, men det er bustad i andre etasje. G: bnr. 12 lager. Bygd 1978 I 1978 vart det bygd eit stort lagerbygg her. Bygget vart utvida i Det er no ynskje om å riva lageret for å byggja bustadhus her. Ein del av taket til lageret er opparbeida til ein solrik uteplass. Tilkomsten til både bustadhus og lager går via gbnr 103/16 Røneid gnr. 88 Garden har eit bruksnummer i Marifjøra. H: bnr. 49 lager. Bygd 1967 Her stod det første samvirkelaget på Indrabygdi. Eksisterande lagerbygg står 1 meter inn på ein ubebygd naboeigedom. Det er no ynskje om å rive dette lagerbygget og setje opp to bustadhus på tomta. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 16

17 K: Sjøbu Almenningsbua bnr.? Bygd på 1700-talet. SEFRAK-ID: Tidfesting/byggeår i Sefrak-registreringa er 1700-talet. Bygget har stor bevaringsverdi. Under orkanen Dagmar jola 2011 vart bolverksbryggja i framkant av sjøbua øydelagt. Denne bør setjast i stand att. Marifjøra sagvelte gnr 104 Fyrste gong ein høyrer om sagvelta var i På denne eigedommen hadde stormenn i nabobygdene sagbruk i fleire hundre år. Etter 1850 kom det landhandel her og rundt 1900 vart postopneriet flytta hit. Posten hald til på eigedommen fram til 1993, då den vart nedlagt. I: Sjøbu til bnr. 2 Fredly Byggeår ca SEFRAK-ID: Tidfesting/byggeår: 1800-talet. Sjølve hovedhuset ligg utanfor reguleringsplanen. Dette huset vart bygd ca og det var postkontor her. Rundt 1900 vart det bygd ei ny sjøbu tilhøyrande eigedommen. Denne vart seinare kledd på tre kantar og er no delvis nytta som garasje. Frå sjøsida kan ein framleis sjå sjøbua slik ho ein gong var. Eigar meiner at bygget er sterkt angripe av husbukk og ynskjer å rive bygget for å bygge nytt. J: Bustadhus bruk nr. 4 Smestad Flytta i Stovehuset vart i 1912 flytt frå plassen Stampa under Kjørlog til denne eigedommen. Samstundes vart huset utvida. Fram til rundt 1950 var det smie i fyrste etasje og bustad i andre høgda. Stovehuset har seinare vorte restaurert og vert i dag nytta som hytte. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 17

18 Utfordringar og viktige problemstillingar Det er fleire kjende problemstillingar knytta til utbygging i planområdet. Flaum og springflod, forventa havstigning, ynskje om bevaring av eit verneverdig miljø og verneverdige bygningar i kombinasjon med ynskje om riving og nybygging, plassering av leikeområde, bevaring av og tilkomst til strandsona, hus med nedlagde butikkar, tomme lager, vatn og kloakk med meir. Naturbasert utryggleik: Det er utarbeida eigen ROS-analyse for sentrumsområdet datert Denne er eit vedlegg til planomtale og føresegner Flaum / stormflod / flodbølgje / havstigning Størstedelen av området ligg godt under kote 2. Prognosar viser ei landheving på 13 cm og ei berekna havstigning på 18 cm (10-32 cm) ved år Ei 100 års stormflod i 2050 vil vera 194 cm ( ). Prognosar for 2100 viser ei landheving på 26 cm og ei berekna havstigning på 64 cm (44-99). Ei 100 års stormflod i 2100 vil vera 245 cm ( ) I dag går sjøen over kaia i Marifjøra når det er stor flo. Ved stormflod vaskar bølgjene godt inn på land. Sjå foto. Ved bygging av nye hus i området må ein leggja desse så Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 18

19 høgt i terrenget som råd er, for å unngå skader. Husa må ha golv som ligg på minimum kote 2,5. Heile området er i strandsona, slik at ei eventuell flodbølgje vil nå inn over heile området, men det er ikkje kjent at det er fare for ras i nærområdet som kan skape ei slik bølgje. Bilde som visar kor langt bølgjene vaska inn på land under stormen Dagmar jola Radon Luster kommune hadde ei generell radonundersøking i kommunen i 2003 (RaMAP), men det er ikkje gjort grundige undersøkingar i Marifjøra. For å vera på den sikre sida bør det innførast tiltak mot radon ved nybygg i området. Ras Området ligg i fylkesatlas innafor sone der det kan gå snøskred. Lokalkunnskap tilseier at snøskred er lite truleg i området. Kulturbasert utryggleik: Hendingar på nærliggjande trafikkårer: Planområdet ligg tett inntil ein høgareliggjande fylkesveg. Ulykker på denne vegen kan utgjere ei risiko for området. Bruk av autovern langs fylkesvegen som sikrar mot utforkøyring vil gi eit tryggare byggeområde på nedsida av vegen. Beredskap: Tilkomst for utrykkingskøyretøy Området har god tilkomst for utrykkingskøyretøy. Sløkkevatn Det er ikkje kommunalt vassverk i området, men kort veg til sjø. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 19

20 Samferdsel og teknisk infrastruktur: Tilkomst bil: Området har enkel tilkomst for bil då det er fylkesveg inn i området. Fylkesvegen endar ved kaia der det også er parkeringsplass og snuplass som er stadfesta i gjeldande reguleringsplan. Det er naturleg å regulera vegen inn i området som privat tilkomstveg. Ein ny privat veg vert regulert inn på eigedommen gbnr 100/12, slik at det er råd å dela opp eigedommen i to tomter. Denne nye vegen vil også vera tilkomstveg til eksisterande, men ubygd nausttomt som ligg her. All parkering i området må løysast på eigen eigedom. Næraste offentleg parkeringsplass vert ved kaia som er 150 meter unna. Det er ca. 3 km til næraste barnehage/skule som ligg på Indre-Hafslo. Næraste butikk er i Gaupne som er ca. 3,5 km unna. Tilkomst gåande/syklande: Det er ikkje noko opparbeida gangvegsystem i Marifjøra. Gjeldande reguleringsplan viser ein enkel gangveg/fortau frå avkøyringa frå fylkesveg 55 og ned til sentrum, men denne gangvegen er ikkje opparbeida. Kommuneplanen viser gang-/sykkelsti frå Marifjøra til Gaupne. Arbeidet med å regulere denne har starta opp. Det er ikkje gang/sykkelveg frå Marifjøra til barnehagen/skulen på Indre Hafslo. Området ved kafeen er regulert som torg. Sommartid vert dette området nytta til uteservering av kafeen. Her vert det sett opp bord og stolar. I framtida bør området utvidast så mykje som råd er og området bør ha ei fysisk skjerming mot vegen. Denne skjerminga må fjernast når sesongen er slutt for å få ei enkel snørydding. Vert lagerbygga i området erstatta med bustadhus eller utleigehus, må ein venta seg fleire som går og syklar frå/til/i Marifjøra. Kai: Eksisterande kai vert framleis regulert som kai. Vassforsyning og avlaup: Heile Marifjøra har i dag privat vatn og avlaup. Det er ikkje konkrete planar om kommunal utbygging i området. For god og sikker vassforsyning må ein kople seg på privat vass- og avlaupsanlegg. Eigar av avlaupsnett er ansvarleg for utsleppet i henhald til ureiningslova kapittel 12. Kommunen er ureiningsmynde og kan gi løyve til utslepp. Naturmangfald Naturmangfaldlova 8-12 set krav om at planområdet skal vurderast ut frå naturmangfaldet. Heile planområdet er i dette tilfellet alt utbygd og det er berer snakk om å endra på eksisterande bygningsmasse frå store lagerbygg til mindre bustadhus. Byggeområde Store deler av området er utbygd, men det er ynskje om å endra bygningsmassen frå lager til bustad. Eigengodkjent K-sak 2/13 Side: 20

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Plan ID 1426-2011001 Arkivsak 10/2936 Til 1. gongs handsaming 1 Bakgrunn for planen Luster kommune har inngått avtale med Helse Førde om å etablere

Detaljer

Reguleringsplan for Gaupne sentrum Ambulansegarasje

Reguleringsplan for Gaupne sentrum Ambulansegarasje Reguleringsplan for Gaupne sentrum Ambulansegarasje Plan ID 1426-2011001 Datert: 8. februar 2011 Arkivsak 10/2936 Eigengodkjent: 26.05.2011 sak 29/11 Endra: Bakgrunn for planen Luster kommune har inngått

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan LÆRDAL KOMMUNE REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan Høyringsframlegg januar 2017 Innhald Kap. side 1. Føreord/bakgrunn for planarbeid 3 2. Grunnlag og målsetjingar for planarbeidet 4 3. Planområdet 5

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT 10.12.2015 Vik i Sogn, 30.desember 2014 e-post: alvor@live.no 1 etablert 1961 Reguleringsføresegner for Hatlebakkane

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL 2.4 Murar som overstig 1,5 meters høgde skal avtrappast, og opparbeidast på særleg estetisk vis. FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35 bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: 13.12.16 Planid:

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: )

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: ) Lindås kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: 1263-21031975) Datert: 08.02.2016 1 GENERELT 1.1. Det regulerte området

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN FØRESEGNER Revidert 18.10.04 Revidert 21.06.00 Bergen, november 1999 Storetvegtvegen 96, 5072 Bergen Telefon: 55 36 36

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2 Planident : 10007 Datert : 26.04.11 Vedteke i kommunestyret : 14.11.11 Endra ved mre D 14/2012 : 24.09.12 Endra ved mre D 8/2014 : 14.08.14 F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FOR BUSTADFELT Leitegarden PÅ DEL AV GNR 51 BNR 1 PÅ LEITE I SKODJE KOMMUNE 1 GENERELT Dato for føresegner: 29.03.2017 1.1 Føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN :

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN : BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR BOTNEN, REGULERINGSPLAN FOR GNR 135 BNR 1, 13 I GULEN : HENSIKT 1 Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av campingplassen i samsvar med kommuneplanen.

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER September 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Føresegner. Falkhytten Aust. Detaljregulering. for

Føresegner. Falkhytten Aust. Detaljregulering. for Føresegner for Falkhytten Aust Detaljregulering Arkivsak 2016/1329 PlanID 201605 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing... 3 Definisjonar...

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Planskildring med føresegn for bustadfelt Vassbakken på Utne.

Planskildring med føresegn for bustadfelt Vassbakken på Utne. Planskildring med føresegn for bustadfelt Vassbakken på Utne. Illustrasjonsfoto med bygningar plassert på bustadfeltet. Planskildring. Bustadfeltet Vassbakken ligg litt ovanfor Unte sentrum. Det er 8 tomter.

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER November 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Vågshøgda AS(SUS) Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 03.07.2014 Ingunn Stette 14/961-14/47974 Reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1 - søknad om oppstart

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Janneth Iren Ur GBNR - 28/1 17/3416. Saksnr Utval Dato 052/17 Forvaltningsstyret

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Janneth Iren Ur GBNR - 28/1 17/3416. Saksnr Utval Dato 052/17 Forvaltningsstyret Finnøy kommune Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Janneth Iren Ur GBNR - 28/1 17/3416 Saksnr Utval Dato 052/17 Forvaltningsstyret 30.05.2017 GNR 28 BNR 1 - mindre endring - 078-2010 Vika-Nåden

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner PLANID: 20031029 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner Godkjend: Kommunestyret 29.10.2003, sak KS-082/03

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Arkivsak: 01/01600 Arkivkode: PLAN 47/354 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ROGNE - ENDRING GNR. 47 BNR. 354 OG 355 Forslag

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE DATO FOR KOMMUNESTYREVEDTAK: 0. INNLEIING. REGULERINGSFØRESEGNENE GJELD FOR OMRÅDET INNANFOR REGULERINGSGRENSA SOM

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune. arland bygg & eiendomsutvikling as 5398 stolmen lk@lysglimt.net mob. +47 90661222 org. m.v.a 987345640 REGULERINGSFØRESEGNER TIL: Reguleringsplan for del av Djupevågen 5397 Bekkjarvik i Austevoll kommune.

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GJERDSVIK NAUSTOMRÅDE DEL AV GNR. 11, BNR. 1 OG GNR. 15, BNR. 1 Generell omtale av planen Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13.

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. Finnøy kommune Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. 1 FØREMÅL Formålet med planen er å leggje til rette for bustader med tilhørande anlegg.

Detaljer

Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1

Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1 Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1 1 Bakgrunn... 3 2 Varsel av planarbeidet... 3 3 Kartgrunnlag, plankart... 3 4 Planomtale... 4 4.1 Generelt om arealet... 4 4.2 Beskrivelse og vurderingar til planforslag...

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer