SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.0 2-115. Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)"

Transkript

1 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)

2 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status Denne side er blank 2-116

3 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fiskeridata ble utført av SOSI-gruppe 4 under revisjon av SOSI fra versjon 2.21, høsten våren En gruppe i Fiskeridirektoratet hadde satt opp en liste over temabehov og informasjonsbehov som kunne dekke direktoratets behov for intern så vel som ekstern datautveksling. Kapitlet bør ses i sammenheng med kapittel 04a-KYST. Informasjonen i dette kapitlet er ikke gjenstand for fotogrammetriske arbeider. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen SOSI arbeidsgruppe 4 Temabehov fra Fiskeridirektoratet okt. 96 og arbeid i SOSI gruppe 4. Aktuell ansvarlig Per-Arvid Jakobsen SOSI-ansvarlig:, SOSI-ansvarlig: SOSI-sekretariatet Norges Sjøkartverk IT-tjenesten Fiskeridirektoratet 3500 Hønefoss 2-117

4 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status 1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 2.21 Alt er nytt, med unntak av: Tema overflyttet fra 04a-KYST: 6641 Akvakultur 2-118

5 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Innledning 2 Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet. 2.2 Formål Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt.. Informasjonen i dette kapitlet kan betraktes som informasjon som vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kystkapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Fiskeridirektoratet og fiskerisjefene vil med disse definisjonene kunne nytte SOSI som basis for datautveksling av geografisk relaterte data, og vil likeens kunne formidle slik informasjon til bruk i f.eks kystsonekart og arbeid med planer i kystsone og sjøtrafikksammenheng. Mye av informasjonen vil antakelig i første omgang være knyttet til enkeltpunkt (lokaliteter), men med bakgrunn i den økende bruk av digital informasjon innen fiskerforvaltning vil bedre detaljer som avgrensninger av områder bli gjort. Ved første gangs definisjon er verdi, utnyttet og potensiell kapasitet ikke tatt med for Fiskeriressursområde og Fiskeribruksområde

6 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep I dette kapittel defineres de begreper som benyttes for fiskeridata. Lokalitet: Sted der det drives oppdrett av fisk. Konsesjon: Tillatelse til å drive med oppdrett av fisk på en eller flere lokaliteter. Radiokallesignal: Entydig identifikasjon av et fartøy som følger fartøyet fra driftsstart til kondemnering. ITU (International Tele Union) gir en nummerserierekke for et land, og et nasjonalt organ (i Norge underlagt Telenor) tildeler nummer til det enkelte fartøy. Sat_kom_id: Identifiseringsnummer for et skips satellittkommunikasjonssystem. Dette tilordnes hovedsakelig av tjenesteleverandør f.eks. Inmarsat. Nyttes til å identifisere fartøyet i meldinger som sendes via satellitt

7 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Datamodell 4 Datamodell Det er benyttet en datamodell med 2 lags topologi. I lag 1 er geografiske flater knyttet topologisk enhetlig. Dette gjelder flatetema som landareal, vann, tørrfallsområder, dybdeområder. Avgrensning av disse områder er tilsvarende linjetema, kyst-terskel, og data-avgrensningslinjer. (Disse er beskrevet i SOSI standarden, del2 i Databeskrivelsene: Kyst og sjø og Innsjøer og vassdrag.) Lag 2 utgjøres av grenseareal og mer adminstrativt ordnede områder. Alle arealtema innen fiskeri faller inn i denne kategori, der krav til knytning gjelder de enkelte tema. Dvs ulike flater kan ligge oppå hverandre uten felles knutepunkt med andre flater enn de som har samme tema. Punkttema kan ansees for å være flater degenerert til en XY-koordinat. 1-n KOMPLEKST OBJEKT 1-n A OBJEKTER: : Komplekse objekter kan bestå av komplekse objekter ("rekursivitet") og / eller enkle objekter med tilhørende attributter. Enkle objekter er av type punkt (eks bøye), linje (eks. tørrf.linje) eller flate (eks tørrfallsområde). ENKELT OBJEKT PUNKT LINJE FLATE 1-n A 1-n GEOMETRI Et punkt kan være frittstående, eller være knutepunkt for linjer. En linje består av en eller flere linjesegmenter. En flate avgrenses av en eller flere linjesegmenter. Linjebitene er knyttet i nodepunkt. Geometrielementene har ikke attributter i. SOSI. OBJEKT PUNKT KNUTE PUNKT KANT A A A 2-121

8 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5 SOSI-basisnavn definisjoner 5.1 AKVA_TYPE (konsesjonstype for oppdrettsanlegg (=Akvakultur) 6641) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..AKVA_TYPE T4 MATF Matfisk av laks, ørret og regnbueørret Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og SETT STAM Settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye Stamfisk av laks, ørret og regnbueørret regnbueørret. Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere settefisk av laks, ørret, regnbueørret og/eller røye Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere/oppbevare stamfisk av laks, ørret og regnbueørret SKAL Skalldyr Lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av skalldyr ANDR Andre arter Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk/stamfisk/settefisk av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, unntatt settefisk av røye YNGE Yngel Lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av yngel KLEK Klekkeri Lokalitet der det er gitt tillatelse for klekking av fisk. 5.2 AKVA_KONSTR (type konstruksjon av oppdrettsanlegg 6641) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..AKVA_KONSTR H1 1 Flytende oppdrettsanlegg Anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr som flyter på eller under vannflaten 2 Bøyestrekk Anlegg for oppdrett av fisk og skalldyr der hver produksjonsenhet er festet i bøyestrekk 3 Landbasert oppdrettsanlegg Anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr i bygning /konstruksjon på land 4 Bunnkultur Område der det er gitt tillatelse til kultivering av bunnfauna med tanke på økt avkastning 2-122

9 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.3 AKVA_STATUS (konsesjonsstatus for oppdrettsanlegg 6641) Kode Forklaring Beskrivelse..AKVA_STATUS T1 K Konvensjonell Konsesjonen som er gitt er til konvensjonell bruk O Oppbevaring Tillatelse til å opp-bevare oppdrettsfisk ved slakteri før slakting. F FOU Tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forsknings- og undervisnings-formål. B Beredskapslokalitet Lokalitet som er reservert til oppdrettsformål og kan tildeles på kort varsel ved behov. C Kultivering Tillatelsen er gitt for kultiveringsformål. 5.4 AKVA_ARTMENGD (Art/mengde konsesjon for oppdr.anl. 6641) Definisjon Kode Forklaring..AKVA_ARTMENGD *...AKVA_ART H2 1 Laks og ørret 2 Regnbueørret 3 Sjørøye 4 Kveite 5 Torsk 6 Flekksteinbit 7 Gråsteinbit 8 Makrell 9 Ål 10 Kamskjell 11 Blåskjell 12 Østers 13 Kråkebolle 14 Marin 15 Skjell/skalldyr 16 Andre...AKVA_KAP D6 <verdi> angivelse av mengde, enhet som angitt i AKVA_ENHET...AKVA_ENHET H1 1 kubikk meter 2 stk 3 da 4 tonn 5 MB (meter bøyestrekk) 6 Liter (for klekkeri) Eksempel:..AKVA_ARTMENGD <AKVA_ART> <AKVA_KAP> <AKVA_ENHET> 5.5 AKVA_KONS_INFO (Info om konsesjon tilknyttet oppdr.anl.6641) Definisjon Kode Forklaring..AKVA_KONS_INFO * opplysning om nr og navn...akva_fylk T2 AA 1-2 bokstavs fylkesangivelse...akva_komm T2 H 1-2 bokstavs kommuneangivelse...akva_nr H4 <verdi> 1234 Konsesjonsnummer, 4 siffer...lok_nr H2 <verdi> Gitt lokalitetsnummer...lok_navn T35 abc Gitt lokalitetsnavn...komm H4* nr0123 Kommune nummer, gitt av SSB 2-123

10 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner Eksempel:..AKVA_KONS_INFO <AKVA_FYLK> <AKVA_KOMM> <AKVA_NR> <LOK_NR> <LOK_NAVN> <KOMM> 5.6 F_BEDR_INFO (FISKEBEDRIFT 6644) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..F_BEDR_INFO *...F_TYPE H1 1 Fiskemottak Bedrift som tar imot fisk og skalldyr og pakker den for videreforsendelse. Herunder bedrifter som fryser eller tørker rund/sløyd fisk før videreforsendelse. 2 Slakte-/pakkeanlegg Bedrift som tar imot levende fisk fra oppdrettsanlegg og slager og pakker denne for videreforsendelse. Herunder bedrifter som fryser og tørker rund/sløyd fisk før videreforsendelse. 3 Fiskeindustri Bedrift som tar imot fisk og skalldyr eller produkter av disse og bearbeider råstoffet ut over tørking og/eller pakking av rund/sløyd fisk...f_art H2 1 Hvitfisk \ 2 Pelagisk..\ 3 Sei \ 4 Laks og ørret.angivelse av type råvare 5 Røye / 6 Skalldyr../ 7 Industrifisk / 2-124

11 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.7 F_BEDR_PROD (Fiskebedriftsprodukt for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring..F_BEDR_PROD H2 01 Ferskfiskpakking 02 Filetering 03 Frysing 04 Videreforedling av frosne varer 05 Røyking 06 Tørrfisktilvirkning 07 Saltfisktilvirking 08 Klippfisktilvirking 09 Sildesalting 10 Rekemottak 11 Rekepilling 14 Full sterilisering 15 Halvkonservering 16 Lettkonservering 17 Trandamping 18 Tranraffinering og tapping 19 Framstilling av spesialmel 20 Sildolje- og sildemelproduksjon 21 Fiskemelproduksjon 22 Blautdyr (skjell) 23 Skalldyr (andre enn reker) 24 Lodderogn renseanlegg 25 Div. bearbeidede produkter 26 Slakting og tilvirking av oppdrettsfisk 40 Smolttransport 5.8 F_BEDR_TJENESTE (Angivelse av tjeneste for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..F_BEDR_TJENESTE* <verdi> Kapasitetsangivelse og angivelse av måleenhet...f_kapasitet H6 1 Lager - tonn...f_kap_enh H1 1 Slakt - tonn/døgn 2 Innfrysing - tonn/døgn...f_bedr_service H1 1 Agn Angivelse av den tjeneste bedriften yter. 2 Olje 3 Fryseri 4 Is 5 Annet 2-125

12 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.9 F_BEDR_MARKED (Angivelse av marked for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..F_BEDR_MARKED * F_BEDR_ANDEL H3 <verdi> Prosentandel Andel av bedriftens produksjon for det angitte markedsområdet F_BEDR_OMR H1 1 Innland 2 EU 3 Europa utenfor EU 4 Asia 5 USA 6 Nord Amerika 7 Syd Amerika 8 Afrika 5.10 F_BEDR_ID (Fiskebedriftsidentifikasjon for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring..F_BEDR_ID *...FBNAVN T30 <tekst> Fiskebedriftsnavn (hvis gitt)...fbnr * Fiskebruksnummer...AKVA_FYLK T2 <tekst> Fylkesbokstav, 1-2 tegn...fbnr_nr H4 <verdi> Sifferdel av nummeret....ant_ans H4 <verdi> Antall ansatte...ant_årsv H4 <verdi> Antall årsverk Identifikasjon i samsvar med Fiskeridirektørens register over godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer m.m FISK_BRUK_TYP ( Bruks type av fiskeredskaps område 4614) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..FISK_BRUK_TYP H1 1 Kasteplass Område der det har vært utøvet tradisjonelt fiske med landnot 2 Notefelt Område der det foregår et utstrakt fiske med not 3 Garnfelt Område der det foregår et utstrakt fiske med garn 4 Linefelt Område der det foregår et utstrakt fiske med line 5 Snurrevadfelt Område der det foregår et utstrakt fiske med snurrevad 6 Trålfelt Område der det foregår et utstrakt fiske med trål 7 Juksafelt Område der det foregår et utstrakt fiske med juksa 8 Låssettingsplas s/mellomlagrin g 9 Akvakulturområde Område der fisk blir satt i steng / merd uten foring i påvente av levering. Areal som er avsatt til akvakulturformål i arealplan for kysten 5.12 FISK_RESS_TYP (type fiskeri-ressursområde, 4613) Definisjon Kode Forklaring..FISK_RESS_TYP H1 1 Gyteområde 2 Oppvekstområde 3 Tarefelt 2-126

13 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.13 FISK_RESS_ART (Art Fiskeriressurs PTEMA,FTEMA 4613,4614) Definisjon Kode Forklaring..FISK_RESS_ART * Beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: "Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder"...fao_kode T3 HER 3-bokstavs internasjonal kode definert av FAO. (Tillegg B, normativt, i NS-9400) eks: HER=sild, BSH=blåhai, CAP=lodde...FISK_ART T25 <tekst> Fiskeart, norsk navn med inntil 25 tegn....fisk_kode T Tallkode, nyttet særlig av Kystvakta for rapportering av fisk. (061103=mussa, underart av sild. Mussa har ikke FAO-kode.) Eksempel:..FISK_RESS_ART HER Mussa F_REDSKAP (Fiskeriredskap, for reguleringsområde 4604) Definisjon Kode Forklaring..F_REDSKAP H2 Redskapskoder er hentet fra NS-9400 "Førstehånds Fiskeomsetning" s Udefinert not 11 Snurpenot/ringnot 12 Landnot 14 Snurpenot med lys 15 Landnot med lys 20 Udefinert garn 21 Drivgarn 22 Setegarn 30 Udefinert krokredskap 31 Flyteline 32 Andre liner 33 Juksa/pilk 34 Dorg/harp/snik 35 Autoline 40 Udefinert bur og ruser 41 Ruser 42 teiner 43 Kilenot 44 Havteiner 50 Udefinert trål 51 Bunntrål 52 Bunntrål par 53 Flytetrål 54 Flytetrål par 55 Reketrål (herunder sputniktrål) 56 Bomtrål 57 Krepsetrål 61 Snurrevad /Rundfisktrål / Flyndretrål 70 Harpun og lignende uspesifiserte typer 71 Brugde- /hvalkanon 72 Størjeharpun 80 Annet 81 Skjellskrape 82 Håv 90 Oppdrett 99 Uspesifisert 2-127

14 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.15 FORSKRIFT (Gjeldende forskrift(er) for fiskeriregulering, 4604) Definisjon Kode Forklaring..FORSKRIFT T120 <tekst> Feltet inneholder tekstlig informasjon om gjeldende forskrift(er), ikke forskriftsteksten J_MLD (Gjeldende J-meldinger for fiskeriregulering, 4604) Definisjon Eksempel Forklaring..J_MLD H J Fiskeridirektoratets J-melding nr 125 i KURSLINJE _INFO (Sporing av fartøy) ( Kurslinje, 4650 ) Definisjon Kode Forklaring..KURSLINJE_INFO *...FARTØY_ID T8 abcd navn/id av fartøy, inntil 8 tegn (fartøyets radiokallesignal) Sjøkartverkets fartøy "Lance" hadde kjennetegn LGKI...SAT_KOM_ID T9 abcd Identifikasjonskode for satelittkommunikasjonsutstyr. 5 tegn for ARGOS og EUTELTRACS, men 9 tegn for Inmarsat- C/A/M...SPOR_HASTIGHET H3 92 Hastighet i 1/10 knop....tid * <tid> Definert i generell del av SOSI (tidsfelt, år, måned, dag, time, minutt, sekund) Eksempel:..KURSLINJE_INFO <FARTØY_ID> <SAT_KOM_ID> <SPOR_HASTIGHET> TID <ÅR> <MÅNED> <DAG> <TIME> <MINUTT> <SEKUND> <MSEK> <PSEK> 5.18 AKVA_PRØVE (Prøvetak av alger i sjø, 4651) Definisjon Kode Forklaring..AKVA_PRØVE_INFO *...ALGE_TYP T35 "abcd efgh" Artsnavn på algen, tekst med max 35 tegn,...alge_kons H8 <antall> Antall celler pr. liter...strømretn H3 <verdi> Strømretning i grader (0-360)...STRØMHAST D6 <verdi> Hastighet i m/sek...vindretn H3 <verdi> Vindretning i grader (0-360)...KLORO_MAKS H4 <verdi> Dybde i meter for største klorofylltetthet....siktedyp H2 <verdi> Hvor dypt man kan se i sjøen, angitt i meter....akvatemp H2 <verdi> Vann temperatur, angitt i grader Celsius....SALINITET H3 <verdi> Salinitet angitt i Promille

15 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.19 MERKNAD (Generell bolk med informasjon for alle tema) Definisjon Kode Forklaring S57 attributter..merknad T100 abc Opplysende tekst Tekst, max 100 tegn. INFORM 5.20 FIRMA_EIER (Generell bolk eieropplysninger ) Definisjon Kode Forklaring..FIRMA_EIER *...FIRMA T35 <tekst> Firmanavn...F_EIER T25 <tekst> Navn på eier av firma...adresse T35 <tekst> adresse...postnr H postnr....poststed T18 <tekst> Postadresse...TELEFONNR H telefon nr....telefaxnr H telefaks nr...kontaktperson T25 <tekst> Navn på kontaktperson 2-129

16 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 2-130

17 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6 Objektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Akvakultur (6641): Anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr. Fiskebedrift (6644): En bedrift som tar imot fisk og skalldyr eller produkter av disse for bearbeiding og/eller pakking og videre distribusjon. Fiskebruksområde (4614): Område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse. Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. Fiskeressursområde (4613): Særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre fornybare ressurser. Gyteområde, oppvekstområde, tarefelt. Regulert fiskeområde (4604): Område som er regulert med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Innbefatter også trålsoner angitt. i hht. Kgl res : 25/6-71,11/1 og 15/2-80, og 14/12-84 Kurslinje (4650): Linje som avtegner et fartøy's bevegelser. Akva_prøve (4651): Angivelse av resultat av algemåling i ett punkt

18 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Denne tabellen inneholder også interne koder benyttet I, sjøkartverket. Objektklasse:..OBJTYPE SOSI-koding std / opsjon Merknad REF S57 og INT1 Grafisk SOSI-navn - verdi element/ objekt Akvakultur PUNKT/ PTEMA/FTEMA 6641 S MARCUL FLATE AKVA_TYPE MATF O Matfiskanlegg. catmfa3 SKAL O Skalldyranlegg. catmfa2 (Andre: se def.) (ik48 ik47) AKVA_KONSTR 1-4 O (Se def.) AKVA_STATUS K O Konvensjonell O O Oppbevaring ( Andre: se def.) AKVA_ARTMENGD ingen AKVA_ART 1-16 O artstype AKVA_KAP verdi O kapasitet AKVA_ENHET 1-6 O enhet for kapasitet AKVA_KONS_INFO ingen AKVA_FYLKE AA O 2-bokst. fylkeskode AKVA_KOMM H O 1-2bokst. kom.kode AKVA_NR 1234 O konsesjonsnummer KOMM 0123 O SSB-kommunenr LOK_NR 1234 O lokalitetsnummer LOK_NAVN tekst O navn på lokalitet FIRMA_EIER * O eieropplysninger.. Fiskebedrift PUNKT PTEMA 6644 S F_BEDR_INFO ingen F_TYPE 1-3 O F_ART 1-7 O F_BEDR_PROD O F_BEDR_TJENESTE ingen F_KAPASITET verdi O F_KAP_ENH 1-3 O F_BEDR_SERVICE 1-5 O F_BEDR_MARKED ingen F_BEDR_ANDEL verdi O F_BEDR_OMR 1-8 O F_BEDR_ID ingen FBNAVN tekst O FBNR ingen AKVA_FYLK AA O FBNR_NR verdi O FIRMA_EIER * O ANT_ANS verdi O ANT_ÅRSV verdi O Fiskebruksområde FLATE catfif PUNKT/ PTEMA/FTEMA 4614 S FSHFAC FISK_BRUK_TYP 1-9 O/S PERIODE * O/S tid av år i bruk FISK_RESS_ART ingen O/S (se definisjon, her FAO_KODE CAP O/S eksempel:lodde, FISK_ART tekst O/S Barentshavslodde FISK_KODE O/S kystvaktnummer) NAVN tekst O Navn på området MERKNAD tekst O Info/opplysning 2-132

19 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse Fiskeressursområde Regulert fiskeområde PUNKT/ FLATE PUNKT/ FLATE PTEMA/FTEMA 4613 S FISK_RESS_TYP 1-3 O/S PERIODE * O/S tid av år sårbar, se def FISK_RESS_ART ingen O/S FAO_KODE O/S (Se eksempel overfor) FISK_ART O/S FISK_KODE O/S NAVN tekst O Navn på området MERKNAD tekst O Info/opplysning PTEMA/FTEMA 4604 S FISK_RESS_ART * FAO_KODE O/S (Se eksempel overfor) FISK_ART O/S FISK_KODE O/S F_REDSKAP O/S Fangstredskap PERIODE * O/S Fra - til dato, se def. NAVN tekst O Navn på området MERKNAD tekst O Info/opplysning Kurslinje LINJE LTEMA 4650 S KURSLINJE_INFO ingen FARTØY_ID tekst O Radiokallesignal SAT_KOM_ID tekst O Satellittsystem-id TID * O år/måned/dag/time/sek SPOR_HASTIGHET verdi O Hastighet i 1/10 knop NAVN tekst O Navn på kurslinja MERKNAD tekst O Info/opplysning Prøvetak PUNKT PTEMA 4651 S AKVA_PRØVE ingen ALGE_TYP tekst O ALGE_KONS verdi O STRØMRETN verdi O STRØMHAST verdi O VINDRETN verdi O KLORO_MAX verdi O SIKTEDYP verdi O AKVATEMP verdi O SALINITET verdi O NAVN tekst O MERKNAD tekst O 2-133

20 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6.3 SOSI-gruppe definisjoner Fiskebedrift.PUNKT <serienummer>:..ptema <temanummer>..dato <dato>..kvalitet <mg.> <ng.> <synb> <mh> <nh>..f_bedr_info <F_TYPE> < F_ART>..F_BEDR_PROD <verdi>..f_bedr_tjeneste <F_KAPASITET> <F_KAP_ENH> <F_BEDR_SERVICE>..F_BEDR_MARKED <F_BEDR_ANDEL> <F_BEDR_OMR>..F_BEDR_ID <FBNAVN> <AKVA_FYLK> <FBNR _NR> <ANT_ANS> <ANT_ÅRSV>..FIRMA_EIER <FIRMA> <EIER> <ADRESSE> <POSTNR> <POSTSTED> <TELEFONNR> <TELEFAXNR> <KONTAKTPERSON>..NØ <nord> <øst> Merknad tema 6644 Regulert fiskeområde.flate <serienummer>:..ftema DATO <dato>..kvalitet <mg.> <ng.> <synb> <mh> <nh>..fisk_ress_art < FAO_KODE > <FISK_ART > <FISK_KODE>..F_REDSKAP <verdi>..periode..navn <tekst>..merknad <tekst>..ref <ref linje 1> <ref linje 2>.....NØ <nord> <øst> Merknad FTEMA 4604 Prøvetak.PUNKT <serienummer>:..ptema <temanummer>.. AKVA_PRØVE <ALGE_TYP> <ALGE_KONS> < STRØMRETN> <STRØMHAST> < VINDRETN> <KLORO_MAX> <SIKTEDYP> <AKVATEMP> <SALINITET>..NAVN <tekst>..merknad <tekst>..kvalitet <mg.> <ng.> <synb> <mh> <nh>..dato <dato>..nø <nord> <øst> Merknad tema

21 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6.4 Eksempler.PUNKT 9201:..PTEMA 6644! fiskebedrift..dato KVALITET ! digitalisert fra kart i 1: (synbarhet og høyde ikke relevant)..f_bedr_info 2 4! slakte/pakke anlegg for laks og ørret..f_bedr_prod 1! ferskfiskpakking..f_bedr_tjeneste 20 2! slaktekapasitet 20 tonn..f_bedr_marked 80 2! 80 % av produksjonen går til EU..F_BEDR_MARKED 20 8! 20 % går til Afrika..F_BEDR_ID "Radin T-28-TN" T ! Bedriften er fartøyet Radin T-28-TN med fiskebruksnr T526.! Bedriften har 2300 ansatte og yter 1 årsverk..firma_eier "Åsland Rederi AS" "Nils Nilsen" "Reinveien 32" 9020 Tromsdalen "Ola Olsen"..NØ <nord> <øst>..nø.punkt 123:..PTEMA DATO KVALITET ! grepet fra kart i 1: (synbarhet og høyde ikke relevant)..akva_type SKAL! anlegg for muslinger..akva_konstr 2! Anlegg basert på bøyestrekk..akva_status K! Konvensjonelt anlegg..akva_artmengd ! Østers på 150 meters bøyestrekk..akva_kons_info AA H " Søndre Østersstrekk" 1234! Konsesjon 4978 i Helgefred kommune i Aust!Agder, lokalitet nr 2 "Søndre Østrersstrekk", kommunenr FIRMA_EIER "Østersressurs KS" "Jon Jonsen" "Øvre Østersgate 234" 9876 Helgefredby !"Petter Smart"..NØ ! grader N (bredde) og grader E (lengde)....flate 10:..FTEMA 4604! Regulert fiskeområde..dato KVALITET ! Grepet fra kart i 1:100000, dvs 300 meters nøyaktighet...fisk_ress_art HER Mussa ! Mussa-fiske er tillatt i dette området..fisk_ress_art SPR Brisling 0615! Brisling-fiske er også tillatt..f_redskap 11! Fiskeredskap: Snurpenot/ringnot..PERIODE! Periodeangivelse for tillatt fiske følger:...tidstart * ! Årlig mellom 12. April kl TIDSLUTT * ! og 16. Mai kl NAVN "Hansens grunne"..merknad " Skitt fiske!"..ref :9 :29! Referer til begrensningslinjer for flaten. (Linje nr 9 og 29)..NØ ! senterpunkt for flaten i geografiske koordinater (desimalgrader!bredde og lengde

22 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse Denne side er blank 2-136

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Veileder til biproduktforordningen

Veileder til biproduktforordningen Veileder til biproduktforordningen Mattilsynet utarbeidet denne veilederen ved fastsetting av biproduktforskriften 27.10.2007 som innførte biproduktforordningen som nasjonalt regelverk i Norge. Veilederen

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Tromsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33 33 Fax +47 77 68 00 12 mail@seafood.no www.seafood.no NO 988 597 627 MVA Generelle retningslinjer for bruk av

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer