SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 3.0 2-115. Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)"

Transkript

1 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)

2 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status Denne side er blank 2-116

3 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av fiskeridata ble utført av SOSI-gruppe 4 under revisjon av SOSI fra versjon 2.21, høsten våren En gruppe i Fiskeridirektoratet hadde satt opp en liste over temabehov og informasjonsbehov som kunne dekke direktoratets behov for intern så vel som ekstern datautveksling. Kapitlet bør ses i sammenheng med kapittel 04a-KYST. Informasjonen i dette kapitlet er ikke gjenstand for fotogrammetriske arbeider. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen SOSI arbeidsgruppe 4 Temabehov fra Fiskeridirektoratet okt. 96 og arbeid i SOSI gruppe 4. Aktuell ansvarlig Per-Arvid Jakobsen SOSI-ansvarlig:, SOSI-ansvarlig: SOSI-sekretariatet Norges Sjøkartverk IT-tjenesten Fiskeridirektoratet 3500 Hønefoss 2-117

4 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status 1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 2.21 Alt er nytt, med unntak av: Tema overflyttet fra 04a-KYST: 6641 Akvakultur 2-118

5 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Innledning 2 Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet. 2.2 Formål Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt.. Informasjonen i dette kapitlet kan betraktes som informasjon som vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kystkapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet. 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger Fiskeridirektoratet og fiskerisjefene vil med disse definisjonene kunne nytte SOSI som basis for datautveksling av geografisk relaterte data, og vil likeens kunne formidle slik informasjon til bruk i f.eks kystsonekart og arbeid med planer i kystsone og sjøtrafikksammenheng. Mye av informasjonen vil antakelig i første omgang være knyttet til enkeltpunkt (lokaliteter), men med bakgrunn i den økende bruk av digital informasjon innen fiskerforvaltning vil bedre detaljer som avgrensninger av områder bli gjort. Ved første gangs definisjon er verdi, utnyttet og potensiell kapasitet ikke tatt med for Fiskeriressursområde og Fiskeribruksområde

6 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep I dette kapittel defineres de begreper som benyttes for fiskeridata. Lokalitet: Sted der det drives oppdrett av fisk. Konsesjon: Tillatelse til å drive med oppdrett av fisk på en eller flere lokaliteter. Radiokallesignal: Entydig identifikasjon av et fartøy som følger fartøyet fra driftsstart til kondemnering. ITU (International Tele Union) gir en nummerserierekke for et land, og et nasjonalt organ (i Norge underlagt Telenor) tildeler nummer til det enkelte fartøy. Sat_kom_id: Identifiseringsnummer for et skips satellittkommunikasjonssystem. Dette tilordnes hovedsakelig av tjenesteleverandør f.eks. Inmarsat. Nyttes til å identifisere fartøyet i meldinger som sendes via satellitt

7 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Datamodell 4 Datamodell Det er benyttet en datamodell med 2 lags topologi. I lag 1 er geografiske flater knyttet topologisk enhetlig. Dette gjelder flatetema som landareal, vann, tørrfallsområder, dybdeområder. Avgrensning av disse områder er tilsvarende linjetema, kyst-terskel, og data-avgrensningslinjer. (Disse er beskrevet i SOSI standarden, del2 i Databeskrivelsene: Kyst og sjø og Innsjøer og vassdrag.) Lag 2 utgjøres av grenseareal og mer adminstrativt ordnede områder. Alle arealtema innen fiskeri faller inn i denne kategori, der krav til knytning gjelder de enkelte tema. Dvs ulike flater kan ligge oppå hverandre uten felles knutepunkt med andre flater enn de som har samme tema. Punkttema kan ansees for å være flater degenerert til en XY-koordinat. 1-n KOMPLEKST OBJEKT 1-n A OBJEKTER: : Komplekse objekter kan bestå av komplekse objekter ("rekursivitet") og / eller enkle objekter med tilhørende attributter. Enkle objekter er av type punkt (eks bøye), linje (eks. tørrf.linje) eller flate (eks tørrfallsområde). ENKELT OBJEKT PUNKT LINJE FLATE 1-n A 1-n GEOMETRI Et punkt kan være frittstående, eller være knutepunkt for linjer. En linje består av en eller flere linjesegmenter. En flate avgrenses av en eller flere linjesegmenter. Linjebitene er knyttet i nodepunkt. Geometrielementene har ikke attributter i. SOSI. OBJEKT PUNKT KNUTE PUNKT KANT A A A 2-121

8 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5 SOSI-basisnavn definisjoner 5.1 AKVA_TYPE (konsesjonstype for oppdrettsanlegg (=Akvakultur) 6641) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..AKVA_TYPE T4 MATF Matfisk av laks, ørret og regnbueørret Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og SETT STAM Settefisk av laks, ørret, regnbueørret og røye Stamfisk av laks, ørret og regnbueørret regnbueørret. Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere settefisk av laks, ørret, regnbueørret og/eller røye Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere/oppbevare stamfisk av laks, ørret og regnbueørret SKAL Skalldyr Lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av skalldyr ANDR Andre arter Lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk/stamfisk/settefisk av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, unntatt settefisk av røye YNGE Yngel Lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av yngel KLEK Klekkeri Lokalitet der det er gitt tillatelse for klekking av fisk. 5.2 AKVA_KONSTR (type konstruksjon av oppdrettsanlegg 6641) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..AKVA_KONSTR H1 1 Flytende oppdrettsanlegg Anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr som flyter på eller under vannflaten 2 Bøyestrekk Anlegg for oppdrett av fisk og skalldyr der hver produksjonsenhet er festet i bøyestrekk 3 Landbasert oppdrettsanlegg Anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr i bygning /konstruksjon på land 4 Bunnkultur Område der det er gitt tillatelse til kultivering av bunnfauna med tanke på økt avkastning 2-122

9 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.3 AKVA_STATUS (konsesjonsstatus for oppdrettsanlegg 6641) Kode Forklaring Beskrivelse..AKVA_STATUS T1 K Konvensjonell Konsesjonen som er gitt er til konvensjonell bruk O Oppbevaring Tillatelse til å opp-bevare oppdrettsfisk ved slakteri før slakting. F FOU Tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forsknings- og undervisnings-formål. B Beredskapslokalitet Lokalitet som er reservert til oppdrettsformål og kan tildeles på kort varsel ved behov. C Kultivering Tillatelsen er gitt for kultiveringsformål. 5.4 AKVA_ARTMENGD (Art/mengde konsesjon for oppdr.anl. 6641) Definisjon Kode Forklaring..AKVA_ARTMENGD *...AKVA_ART H2 1 Laks og ørret 2 Regnbueørret 3 Sjørøye 4 Kveite 5 Torsk 6 Flekksteinbit 7 Gråsteinbit 8 Makrell 9 Ål 10 Kamskjell 11 Blåskjell 12 Østers 13 Kråkebolle 14 Marin 15 Skjell/skalldyr 16 Andre...AKVA_KAP D6 <verdi> angivelse av mengde, enhet som angitt i AKVA_ENHET...AKVA_ENHET H1 1 kubikk meter 2 stk 3 da 4 tonn 5 MB (meter bøyestrekk) 6 Liter (for klekkeri) Eksempel:..AKVA_ARTMENGD <AKVA_ART> <AKVA_KAP> <AKVA_ENHET> 5.5 AKVA_KONS_INFO (Info om konsesjon tilknyttet oppdr.anl.6641) Definisjon Kode Forklaring..AKVA_KONS_INFO * opplysning om nr og navn...akva_fylk T2 AA 1-2 bokstavs fylkesangivelse...akva_komm T2 H 1-2 bokstavs kommuneangivelse...akva_nr H4 <verdi> 1234 Konsesjonsnummer, 4 siffer...lok_nr H2 <verdi> Gitt lokalitetsnummer...lok_navn T35 abc Gitt lokalitetsnavn...komm H4* nr0123 Kommune nummer, gitt av SSB 2-123

10 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner Eksempel:..AKVA_KONS_INFO <AKVA_FYLK> <AKVA_KOMM> <AKVA_NR> <LOK_NR> <LOK_NAVN> <KOMM> 5.6 F_BEDR_INFO (FISKEBEDRIFT 6644) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..F_BEDR_INFO *...F_TYPE H1 1 Fiskemottak Bedrift som tar imot fisk og skalldyr og pakker den for videreforsendelse. Herunder bedrifter som fryser eller tørker rund/sløyd fisk før videreforsendelse. 2 Slakte-/pakkeanlegg Bedrift som tar imot levende fisk fra oppdrettsanlegg og slager og pakker denne for videreforsendelse. Herunder bedrifter som fryser og tørker rund/sløyd fisk før videreforsendelse. 3 Fiskeindustri Bedrift som tar imot fisk og skalldyr eller produkter av disse og bearbeider råstoffet ut over tørking og/eller pakking av rund/sløyd fisk...f_art H2 1 Hvitfisk \ 2 Pelagisk..\ 3 Sei \ 4 Laks og ørret.angivelse av type råvare 5 Røye / 6 Skalldyr../ 7 Industrifisk / 2-124

11 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.7 F_BEDR_PROD (Fiskebedriftsprodukt for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring..F_BEDR_PROD H2 01 Ferskfiskpakking 02 Filetering 03 Frysing 04 Videreforedling av frosne varer 05 Røyking 06 Tørrfisktilvirkning 07 Saltfisktilvirking 08 Klippfisktilvirking 09 Sildesalting 10 Rekemottak 11 Rekepilling 14 Full sterilisering 15 Halvkonservering 16 Lettkonservering 17 Trandamping 18 Tranraffinering og tapping 19 Framstilling av spesialmel 20 Sildolje- og sildemelproduksjon 21 Fiskemelproduksjon 22 Blautdyr (skjell) 23 Skalldyr (andre enn reker) 24 Lodderogn renseanlegg 25 Div. bearbeidede produkter 26 Slakting og tilvirking av oppdrettsfisk 40 Smolttransport 5.8 F_BEDR_TJENESTE (Angivelse av tjeneste for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..F_BEDR_TJENESTE* <verdi> Kapasitetsangivelse og angivelse av måleenhet...f_kapasitet H6 1 Lager - tonn...f_kap_enh H1 1 Slakt - tonn/døgn 2 Innfrysing - tonn/døgn...f_bedr_service H1 1 Agn Angivelse av den tjeneste bedriften yter. 2 Olje 3 Fryseri 4 Is 5 Annet 2-125

12 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.9 F_BEDR_MARKED (Angivelse av marked for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..F_BEDR_MARKED * F_BEDR_ANDEL H3 <verdi> Prosentandel Andel av bedriftens produksjon for det angitte markedsområdet F_BEDR_OMR H1 1 Innland 2 EU 3 Europa utenfor EU 4 Asia 5 USA 6 Nord Amerika 7 Syd Amerika 8 Afrika 5.10 F_BEDR_ID (Fiskebedriftsidentifikasjon for fiskebedrift 6644) Definisjon Kode Forklaring..F_BEDR_ID *...FBNAVN T30 <tekst> Fiskebedriftsnavn (hvis gitt)...fbnr * Fiskebruksnummer...AKVA_FYLK T2 <tekst> Fylkesbokstav, 1-2 tegn...fbnr_nr H4 <verdi> Sifferdel av nummeret....ant_ans H4 <verdi> Antall ansatte...ant_årsv H4 <verdi> Antall årsverk Identifikasjon i samsvar med Fiskeridirektørens register over godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer m.m FISK_BRUK_TYP ( Bruks type av fiskeredskaps område 4614) Definisjon Kode Forklaring Beskrivelse..FISK_BRUK_TYP H1 1 Kasteplass Område der det har vært utøvet tradisjonelt fiske med landnot 2 Notefelt Område der det foregår et utstrakt fiske med not 3 Garnfelt Område der det foregår et utstrakt fiske med garn 4 Linefelt Område der det foregår et utstrakt fiske med line 5 Snurrevadfelt Område der det foregår et utstrakt fiske med snurrevad 6 Trålfelt Område der det foregår et utstrakt fiske med trål 7 Juksafelt Område der det foregår et utstrakt fiske med juksa 8 Låssettingsplas s/mellomlagrin g 9 Akvakulturområde Område der fisk blir satt i steng / merd uten foring i påvente av levering. Areal som er avsatt til akvakulturformål i arealplan for kysten 5.12 FISK_RESS_TYP (type fiskeri-ressursområde, 4613) Definisjon Kode Forklaring..FISK_RESS_TYP H1 1 Gyteområde 2 Oppvekstområde 3 Tarefelt 2-126

13 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.13 FISK_RESS_ART (Art Fiskeriressurs PTEMA,FTEMA 4613,4614) Definisjon Kode Forklaring..FISK_RESS_ART * Beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: "Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder"...fao_kode T3 HER 3-bokstavs internasjonal kode definert av FAO. (Tillegg B, normativt, i NS-9400) eks: HER=sild, BSH=blåhai, CAP=lodde...FISK_ART T25 <tekst> Fiskeart, norsk navn med inntil 25 tegn....fisk_kode T Tallkode, nyttet særlig av Kystvakta for rapportering av fisk. (061103=mussa, underart av sild. Mussa har ikke FAO-kode.) Eksempel:..FISK_RESS_ART HER Mussa F_REDSKAP (Fiskeriredskap, for reguleringsområde 4604) Definisjon Kode Forklaring..F_REDSKAP H2 Redskapskoder er hentet fra NS-9400 "Førstehånds Fiskeomsetning" s Udefinert not 11 Snurpenot/ringnot 12 Landnot 14 Snurpenot med lys 15 Landnot med lys 20 Udefinert garn 21 Drivgarn 22 Setegarn 30 Udefinert krokredskap 31 Flyteline 32 Andre liner 33 Juksa/pilk 34 Dorg/harp/snik 35 Autoline 40 Udefinert bur og ruser 41 Ruser 42 teiner 43 Kilenot 44 Havteiner 50 Udefinert trål 51 Bunntrål 52 Bunntrål par 53 Flytetrål 54 Flytetrål par 55 Reketrål (herunder sputniktrål) 56 Bomtrål 57 Krepsetrål 61 Snurrevad /Rundfisktrål / Flyndretrål 70 Harpun og lignende uspesifiserte typer 71 Brugde- /hvalkanon 72 Størjeharpun 80 Annet 81 Skjellskrape 82 Håv 90 Oppdrett 99 Uspesifisert 2-127

14 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.15 FORSKRIFT (Gjeldende forskrift(er) for fiskeriregulering, 4604) Definisjon Kode Forklaring..FORSKRIFT T120 <tekst> Feltet inneholder tekstlig informasjon om gjeldende forskrift(er), ikke forskriftsteksten J_MLD (Gjeldende J-meldinger for fiskeriregulering, 4604) Definisjon Eksempel Forklaring..J_MLD H J Fiskeridirektoratets J-melding nr 125 i KURSLINJE _INFO (Sporing av fartøy) ( Kurslinje, 4650 ) Definisjon Kode Forklaring..KURSLINJE_INFO *...FARTØY_ID T8 abcd navn/id av fartøy, inntil 8 tegn (fartøyets radiokallesignal) Sjøkartverkets fartøy "Lance" hadde kjennetegn LGKI...SAT_KOM_ID T9 abcd Identifikasjonskode for satelittkommunikasjonsutstyr. 5 tegn for ARGOS og EUTELTRACS, men 9 tegn for Inmarsat- C/A/M...SPOR_HASTIGHET H3 92 Hastighet i 1/10 knop....tid * <tid> Definert i generell del av SOSI (tidsfelt, år, måned, dag, time, minutt, sekund) Eksempel:..KURSLINJE_INFO <FARTØY_ID> <SAT_KOM_ID> <SPOR_HASTIGHET> TID <ÅR> <MÅNED> <DAG> <TIME> <MINUTT> <SEKUND> <MSEK> <PSEK> 5.18 AKVA_PRØVE (Prøvetak av alger i sjø, 4651) Definisjon Kode Forklaring..AKVA_PRØVE_INFO *...ALGE_TYP T35 "abcd efgh" Artsnavn på algen, tekst med max 35 tegn,...alge_kons H8 <antall> Antall celler pr. liter...strømretn H3 <verdi> Strømretning i grader (0-360)...STRØMHAST D6 <verdi> Hastighet i m/sek...vindretn H3 <verdi> Vindretning i grader (0-360)...KLORO_MAKS H4 <verdi> Dybde i meter for største klorofylltetthet....siktedyp H2 <verdi> Hvor dypt man kan se i sjøen, angitt i meter....akvatemp H2 <verdi> Vann temperatur, angitt i grader Celsius....SALINITET H3 <verdi> Salinitet angitt i Promille

15 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 5.19 MERKNAD (Generell bolk med informasjon for alle tema) Definisjon Kode Forklaring S57 attributter..merknad T100 abc Opplysende tekst Tekst, max 100 tegn. INFORM 5.20 FIRMA_EIER (Generell bolk eieropplysninger ) Definisjon Kode Forklaring..FIRMA_EIER *...FIRMA T35 <tekst> Firmanavn...F_EIER T25 <tekst> Navn på eier av firma...adresse T35 <tekst> adresse...postnr H postnr....poststed T18 <tekst> Postadresse...TELEFONNR H telefon nr....telefaxnr H telefaks nr...kontaktperson T25 <tekst> Navn på kontaktperson 2-129

16 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - SOSI-basisnavn definisjoner 2-130

17 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6 Objektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Akvakultur (6641): Anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr. Fiskebedrift (6644): En bedrift som tar imot fisk og skalldyr eller produkter av disse for bearbeiding og/eller pakking og videre distribusjon. Fiskebruksområde (4614): Område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse. Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. Fiskeressursområde (4613): Særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre fornybare ressurser. Gyteområde, oppvekstområde, tarefelt. Regulert fiskeområde (4604): Område som er regulert med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Innbefatter også trålsoner angitt. i hht. Kgl res : 25/6-71,11/1 og 15/2-80, og 14/12-84 Kurslinje (4650): Linje som avtegner et fartøy's bevegelser. Akva_prøve (4651): Angivelse av resultat av algemåling i ett punkt

18 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Denne tabellen inneholder også interne koder benyttet I, sjøkartverket. Objektklasse:..OBJTYPE SOSI-koding std / opsjon Merknad REF S57 og INT1 Grafisk SOSI-navn - verdi element/ objekt Akvakultur PUNKT/ PTEMA/FTEMA 6641 S MARCUL FLATE AKVA_TYPE MATF O Matfiskanlegg. catmfa3 SKAL O Skalldyranlegg. catmfa2 (Andre: se def.) (ik48 ik47) AKVA_KONSTR 1-4 O (Se def.) AKVA_STATUS K O Konvensjonell O O Oppbevaring ( Andre: se def.) AKVA_ARTMENGD ingen AKVA_ART 1-16 O artstype AKVA_KAP verdi O kapasitet AKVA_ENHET 1-6 O enhet for kapasitet AKVA_KONS_INFO ingen AKVA_FYLKE AA O 2-bokst. fylkeskode AKVA_KOMM H O 1-2bokst. kom.kode AKVA_NR 1234 O konsesjonsnummer KOMM 0123 O SSB-kommunenr LOK_NR 1234 O lokalitetsnummer LOK_NAVN tekst O navn på lokalitet FIRMA_EIER * O eieropplysninger.. Fiskebedrift PUNKT PTEMA 6644 S F_BEDR_INFO ingen F_TYPE 1-3 O F_ART 1-7 O F_BEDR_PROD O F_BEDR_TJENESTE ingen F_KAPASITET verdi O F_KAP_ENH 1-3 O F_BEDR_SERVICE 1-5 O F_BEDR_MARKED ingen F_BEDR_ANDEL verdi O F_BEDR_OMR 1-8 O F_BEDR_ID ingen FBNAVN tekst O FBNR ingen AKVA_FYLK AA O FBNR_NR verdi O FIRMA_EIER * O ANT_ANS verdi O ANT_ÅRSV verdi O Fiskebruksområde FLATE catfif PUNKT/ PTEMA/FTEMA 4614 S FSHFAC FISK_BRUK_TYP 1-9 O/S PERIODE * O/S tid av år i bruk FISK_RESS_ART ingen O/S (se definisjon, her FAO_KODE CAP O/S eksempel:lodde, FISK_ART tekst O/S Barentshavslodde FISK_KODE O/S kystvaktnummer) NAVN tekst O Navn på området MERKNAD tekst O Info/opplysning 2-132

19 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse Fiskeressursområde Regulert fiskeområde PUNKT/ FLATE PUNKT/ FLATE PTEMA/FTEMA 4613 S FISK_RESS_TYP 1-3 O/S PERIODE * O/S tid av år sårbar, se def FISK_RESS_ART ingen O/S FAO_KODE O/S (Se eksempel overfor) FISK_ART O/S FISK_KODE O/S NAVN tekst O Navn på området MERKNAD tekst O Info/opplysning PTEMA/FTEMA 4604 S FISK_RESS_ART * FAO_KODE O/S (Se eksempel overfor) FISK_ART O/S FISK_KODE O/S F_REDSKAP O/S Fangstredskap PERIODE * O/S Fra - til dato, se def. NAVN tekst O Navn på området MERKNAD tekst O Info/opplysning Kurslinje LINJE LTEMA 4650 S KURSLINJE_INFO ingen FARTØY_ID tekst O Radiokallesignal SAT_KOM_ID tekst O Satellittsystem-id TID * O år/måned/dag/time/sek SPOR_HASTIGHET verdi O Hastighet i 1/10 knop NAVN tekst O Navn på kurslinja MERKNAD tekst O Info/opplysning Prøvetak PUNKT PTEMA 4651 S AKVA_PRØVE ingen ALGE_TYP tekst O ALGE_KONS verdi O STRØMRETN verdi O STRØMHAST verdi O VINDRETN verdi O KLORO_MAX verdi O SIKTEDYP verdi O AKVATEMP verdi O SALINITET verdi O NAVN tekst O MERKNAD tekst O 2-133

20 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6.3 SOSI-gruppe definisjoner Fiskebedrift.PUNKT <serienummer>:..ptema <temanummer>..dato <dato>..kvalitet <mg.> <ng.> <synb> <mh> <nh>..f_bedr_info <F_TYPE> < F_ART>..F_BEDR_PROD <verdi>..f_bedr_tjeneste <F_KAPASITET> <F_KAP_ENH> <F_BEDR_SERVICE>..F_BEDR_MARKED <F_BEDR_ANDEL> <F_BEDR_OMR>..F_BEDR_ID <FBNAVN> <AKVA_FYLK> <FBNR _NR> <ANT_ANS> <ANT_ÅRSV>..FIRMA_EIER <FIRMA> <EIER> <ADRESSE> <POSTNR> <POSTSTED> <TELEFONNR> <TELEFAXNR> <KONTAKTPERSON>..NØ <nord> <øst> Merknad tema 6644 Regulert fiskeområde.flate <serienummer>:..ftema DATO <dato>..kvalitet <mg.> <ng.> <synb> <mh> <nh>..fisk_ress_art < FAO_KODE > <FISK_ART > <FISK_KODE>..F_REDSKAP <verdi>..periode..navn <tekst>..merknad <tekst>..ref <ref linje 1> <ref linje 2>.....NØ <nord> <øst> Merknad FTEMA 4604 Prøvetak.PUNKT <serienummer>:..ptema <temanummer>.. AKVA_PRØVE <ALGE_TYP> <ALGE_KONS> < STRØMRETN> <STRØMHAST> < VINDRETN> <KLORO_MAX> <SIKTEDYP> <AKVATEMP> <SALINITET>..NAVN <tekst>..merknad <tekst>..kvalitet <mg.> <ng.> <synb> <mh> <nh>..dato <dato>..nø <nord> <øst> Merknad tema

21 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse 6.4 Eksempler.PUNKT 9201:..PTEMA 6644! fiskebedrift..dato KVALITET ! digitalisert fra kart i 1: (synbarhet og høyde ikke relevant)..f_bedr_info 2 4! slakte/pakke anlegg for laks og ørret..f_bedr_prod 1! ferskfiskpakking..f_bedr_tjeneste 20 2! slaktekapasitet 20 tonn..f_bedr_marked 80 2! 80 % av produksjonen går til EU..F_BEDR_MARKED 20 8! 20 % går til Afrika..F_BEDR_ID "Radin T-28-TN" T ! Bedriften er fartøyet Radin T-28-TN med fiskebruksnr T526.! Bedriften har 2300 ansatte og yter 1 årsverk..firma_eier "Åsland Rederi AS" "Nils Nilsen" "Reinveien 32" 9020 Tromsdalen "Ola Olsen"..NØ <nord> <øst>..nø.punkt 123:..PTEMA DATO KVALITET ! grepet fra kart i 1: (synbarhet og høyde ikke relevant)..akva_type SKAL! anlegg for muslinger..akva_konstr 2! Anlegg basert på bøyestrekk..akva_status K! Konvensjonelt anlegg..akva_artmengd ! Østers på 150 meters bøyestrekk..akva_kons_info AA H " Søndre Østersstrekk" 1234! Konsesjon 4978 i Helgefred kommune i Aust!Agder, lokalitet nr 2 "Søndre Østrersstrekk", kommunenr FIRMA_EIER "Østersressurs KS" "Jon Jonsen" "Øvre Østersgate 234" 9876 Helgefredby !"Petter Smart"..NØ ! grader N (bredde) og grader E (lengde)....flate 10:..FTEMA 4604! Regulert fiskeområde..dato KVALITET ! Grepet fra kart i 1:100000, dvs 300 meters nøyaktighet...fisk_ress_art HER Mussa ! Mussa-fiske er tillatt i dette området..fisk_ress_art SPR Brisling 0615! Brisling-fiske er også tillatt..f_redskap 11! Fiskeredskap: Snurpenot/ringnot..PERIODE! Periodeangivelse for tillatt fiske følger:...tidstart * ! Årlig mellom 12. April kl TIDSLUTT * ! og 16. Mai kl NAVN "Hansens grunne"..merknad " Skitt fiske!"..ref :9 :29! Referer til begrensningslinjer for flaten. (Linje nr 9 og 29)..NØ ! senterpunkt for flaten i geografiske koordinater (desimalgrader!bredde og lengde

22 SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Objektbeskrivelse Denne side er blank 2-136

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Fiskeri. Databeskrivelse: Fiskeri

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Fiskeri. Databeskrivelse: Fiskeri SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Fiskeri Databeskrivelse: Fiskeri SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Fiskeri - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fiskeri. Fagområde: Fiskeri

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fiskeri. Fagområde: Fiskeri SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fiskeri SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard - versjon 3.0 2-137. Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-137 Databeskrivelse : Olje SOSI standard - versjon 3.0 2-138 Databeskrivelse : Olje - Historikk og status Denne side er blank 2-138 SOSI standard - versjon 3.0 2-139 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Olje

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Olje SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : lje SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : lje - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av oljedata ble utført av SSI-gruppe

Detaljer

SOSI generell objektkatalog Fiskeri

SOSI generell objektkatalog Fiskeri Standarder geografisk informasjon SOSI generell objektkatalog Fiskeri Versjon 4.5 mars 2015 - Høringsdokument 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering og introduksjon... 4 2 Historikk og status... 5 2.1 Kortfattet

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2015 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2015 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Fiskeriinteressene i planområdet

Fiskeriinteressene i planområdet Fiskeriinteressene i planområdet Ola Midttun Leirvik, 18.03.2015 Planområdet: kjerneområde for kystfiske i Hordaland Hjemmehørende fiskeflåte og antall fiskere i planområdet Kommune Fiskebåter inntil 20m

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Key figures from aquaculture industry 2016 Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2016 Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

KYSTSONEPLANEN FOR NORDREISA OG SKJERVØY KOMMUNER INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS - INNSIGELSE

KYSTSONEPLANEN FOR NORDREISA OG SKJERVØY KOMMUNER INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS - INNSIGELSE Kopi Planseksjonen Saksbehandler: Tom Hansen Postboks 185 - Sentrum Telefon: 97589511 Strandgaten 229 Seksjon: Region Troms 5804 BERGEN Vår referanse: 12/16234 Att: postmottak@fiskeridir.no Deres referanse:

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-595. Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-595 Databeskrivelse : Lufthavn SOSI standard - versjon 3.0 2-596 Databeskrivelse : Lufthavn - Historikk og status Denne side er blank 2-596 SOSI standard - versjon 3.0 2-597

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk

Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk Statistikk for akvakultur 2006 Foreløpig statistikk Forord I denne rapporten presenterer Fiskeridirektoratet innhentede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er innhentet fra matfisk-

Detaljer

Høring - Forslag om nytt fredningsområde for hummer ved Sparholmane i Kvitsøy kommune

Høring - Forslag om nytt fredningsområde for hummer ved Sparholmane i Kvitsøy kommune Kvitsøy kommune Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør Kommunehusveien 6 Saksbehandler: Kari Grundvig Telefon: 97140634 4180 KVITSØY Vår referanse: 17/8840 Deres 17/58-6 referanse: Dato: 06.07.2017

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Kort om: Akvakulturloven Fylkeskommunens ansvar Mest

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-561 Databeskrivelse : Jernbane SOSI standard - versjon 3.0 2-562 Databeskrivelse : Jernbane - Historikk og status Denne side er blank 2-562 SOSI standard - versjon 3.0 2-563

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status 1 Historikk og status Arbeidet med utvikling

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

Arealbehov. Hensynet til fiskeri- og havbruksnæringa ved planlegging av kystsonen. Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal

Arealbehov. Hensynet til fiskeri- og havbruksnæringa ved planlegging av kystsonen. Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Arealbehov Hensynet til fiskeri- og havbruksnæringa ved planlegging av kystsonen Arve Slettvåg, Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Regionkontor: - Ålesund

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-40 : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET SAK 8/205 REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN BIFANGST I TRÅLFISKET 8. FISKERIENE I 204 En oversikt over det norske torskefisket sør for 62 N i 204 er gitt i tabell. Totalt var Norges kvote i

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-53. Databeskrivelse : Kyst og sjø

SOSI standard - versjon 2.21 2-53. Databeskrivelse : Kyst og sjø SOSI standard - versjon 2.21 2-53 Databeskrivelse : Kyst og sjø SOSI standard - versjon 2.21 2-54 Databeskrivelse : Kyst og sjø - Historikk og status Denne side er blank 2-54 SOSI standard - versjon 2.21

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Fiskeridirektoratet juni 2008 Statistikk for akvakultur 2007 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Fiskeridirektoratet juni 2009 Statistikk for akvakultur 2008 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status 1 Historikk og status Denne datatypen

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Jakob Bentsen Boks 8118 Dep Telefon: 46803982 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 09/16299

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata 1 Databeskrivelse : N2000 Kartdata Databeskrivelse : N2000 Kartdata - Historikk og status 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1997-08-31 Erik Lund Torgeir Gregersen

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

Marin arealforvaltning og akvakultur

Marin arealforvaltning og akvakultur Marin arealforvaltning og akvakultur Frank Jacobsen Håkonsvern 6.10. 2016 Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig

Detaljer

Seksjon: Region Troms. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Region Troms. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Norconsult AS Saksbehandler: Tom Hansen Postboks 1199 Telefon: 97589511 Seksjon: Region Troms 5811 BERGEN Vår referanse: 15/1083 Deres referanse: Vår dato: 20.03.2015 Deres dato: 21.01.2015 Att: Aslaug

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

Kart og temadata brukt i arealplanlegging og i kommunal saksbehandling i kyst og sjøområdene?

Kart og temadata brukt i arealplanlegging og i kommunal saksbehandling i kyst og sjøområdene? Kart og temadata brukt i arealplanlegging og i kommunal saksbehandling i kyst og sjøområdene? Bodø. 15.januar 2013 Vidar K. Hansen Arealplanlegger Gildeskål kommune Mitt utgangspunkt for å si noe om dette.

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2002 Fangst og redskap

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2002 Fangst og redskap Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planlegge, gjennomføre og Planlegge og vurdere fangsting med vurdere fangsting med rett de enkleste fangstteknikkene: garn, bruk av maskiner,

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

BESKRIVELSE KAP NØDVENDIG BENYTTET "SKJULT" DEF. VERDI/ VERDIFORKLARING/ NIVÅ OVER SOSI-NAVN NAVN KODE KODEFORKLARING

BESKRIVELSE KAP NØDVENDIG BENYTTET SKJULT DEF. VERDI/ VERDIFORKLARING/ NIVÅ OVER SOSI-NAVN NAVN KODE KODEFORKLARING SOSI-elementer med kodeverdier for SOSI-3.0 Hensikten med denne tabell (database) er å ha komplett oversikt over samtlige definisjoner over de standard SOSI-elementer som benyttes i versjon 3.0 Det er

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Arkivsaknr: 2017/894 Arkivkode: Saksbehandler: Anders Berget Owrenn Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Rådmannens

Detaljer

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote)

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) 1 Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) LES DETTE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET: Søknaden må sendes innen 31. juli 2015 til: For Fiskeridirektoratet. Saksnummer: 15/ Fiskeridirektoratet

Detaljer

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde.

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4396-64 20.09.17 Vedrørende implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett - 1. VEDRØRENDE VALG AV PRODUKSJONSOMRÅDE Nærings-

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Statistikk for akvakultur 1.2. Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon 1.3. Hyppighet og aktualitet Årlig undersøkelse.

Detaljer

Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel

Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel Att: Bjugn kommune Alf Nebbs gate 2 7160 Bjugn postmottak@bjugn.kommune.no Søknad om dispensasjon for kommuneplanens arealdel Søknaden gjelder etablering av akvakultur anlegg for stamfisk i området definert

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-81. Databeskrivelse : N1000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-81. Databeskrivelse : N1000 KARTDATA 3-81 Databeskrivelse : N1000 KARTDATA Databeskrivelse : N1000 KARTDATA - Historikk og status 3-82 Denne side er blank 3-82 Databeskrivelse : N1000 KARTDATA - Historikk og status 3-83 1 Historikk og status

Detaljer

Arealplanlegging i sjø

Arealplanlegging i sjø Arealplanlegging i sjø Anne Brit Fjermedal Seksjonssjef region sør Livet i havet vårt felles ansvar Overordnet mål: «Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet

Detaljer

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land?

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Henrik Rye Jakobsen Sunndalsøra, 25-26 oktober 2016 Dette foredraget er avgrenset til oppdrett av artene laks, ørret og regnbueørret Del

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ Telex 42 151 Telefax 5023 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-57-97 (J-224-96 UTGÅR) Bergen, 7.4.1997 THÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Nasjonal marin verneplan. Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet

Nasjonal marin verneplan. Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet Nasjonal marin verneplan Sammenstilling av innspill til oppstartsmelding og utkast til KU-program for Lopphavet 22.07.2010 Nasjonal marin verneplan - Lopphavet Sammenstilling av innspill Vedlegg til utredningsprogrammet

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Detaljer