Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk for akvakultur Foreløpig statistikk"

Transkript

1 Statistikk for akvakultur 2006 Foreløpig statistikk

2 Forord I denne rapporten presenterer Fiskeridirektoratet innhentede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er innhentet fra matfisk- og stamfisktillatelser for laks, regnbueørret og ørret, klekkeriog/eller settefisktillatelser for laks, regnbueørret og ørret, akvakulturtillatelser for andre marine fiskearter, samt skalldyrtillatelser i Tallmaterialet i rapporten for 2006 er å betrakte som foreløpige tall. Presenterte tall for årene er oppdaterte og endelige tall. Endelige tall blir publisert av Statistisk sentralbyrå i en egen rapport. Rapporten er utarbeidet av Fiskeridirektoratets Statistikkavdeling. Rapporten er også tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettside, Bergen, juni Statistikk for akvakultur

3 Innhold A. Sammendrag Side A.1. Matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret.. 7 A.2. Settefiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret... 7 A.3. Torsk.. 8 A.3. Andre marine fiskearter. 8 A.4. Skjell og skalldyr.. 9 A.5. Fôrforbruk. 9 A.6. Medisinering. 9 B. Om undersøkelsen B.1. Kilder.. 10 B.2. Innsamling av datamaterialet. 10 B.3. Bearbeiding av datamaterialet.. 10 B.4. Presentasjon 10 B.5. Usikkerhet. 10 B.6. Tap i akvakulturnæringen.. 10 C. Tabellverk C1. MATFISK-, STAMFISK- OG FOU-TILLATELSER FOR LAKS, REGNBUEØRRET OG ØRRET Tabell C.1.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift Tabell C.1.2. Sysselsetting 13 Tabell C.1.3. Beholdning av laks.. 14 Tabell C.1.4. Beholdning av regnbueørret.. 14 Tabell C.1.5. Tap i produksjonen av laks 15 Tabell C.1.6. Tap i produksjonen av regnbueørret Tabell C.1.7. Spesifisert beholdning av laks per Tabell C.1.8. Spesifisert beholdning av regnbueørret per Tabell C.1.9. Kjøp og interne mottak av laks.. 17 Tabell C Kjøp og interne mottak av regnbueørret Tabell C Salg av laks.. 18 Tabell C Salg av regnbueørret og annen ørret.. 18 C2. KLEKKERI- OG SETTEFISKTILLATELSER FOR LAKS, REGNBUEØRRET OG ØRRET Tabell C.2.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift.. 19 Tabell C.2.2. Sysselsetting 19 Tabell C.2.3. Beholdning av rognkorn. 20 Tabell C.2.4. Beholdning av yngel/settefisk per Tabell C.2.5. Tap i produksjonen av laksesmolt Tabell C.2.6. Tap i produksjonen av regnbueørret 21 Tabell C.2.7. Salg av settefisk for utsett i sjø C3. TORSK Tabell C.3.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift.. 23 Tabell C.3.2. Sysselsetting Tabell C.3.3. Beholdning av torsk 24 Tabell C.3.4. Tap i produksjonen av torsk.. 25 Tabell C.3.5. Salg av torsk. Mengde Tabell C.3.6. Salg av torsk. Verdi. 26 C4. ANDRE MARINE FISKEARTER (røye, kveite, piggvar etc) Matfisk- og stamfisktillatelser Tabell C.4.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift.. 27 Tabell C.4.2. Sysselsetting 27 Tabell C.4.3. Beholdning av andre marine fiskearter fordelt på fylke Statistikk for akvakultur

4 Side Tabell C.4.4. Beholdning av andre marine fiskearter fordelt på art Tabell C.4.5. Tap i produksjonen av andre marine fiskearter fordelt på fylker. 29 Tabell C.4.6. Tap i produksjonen av andre marine fiskearter fordelt på art.. 29 Tabell C.4.7 Salg av andre marine fiskearter. Mengde Tabell C.4.8. Salg av andre marine fiskearter. Verdi 30 Klekkeri- og yngeltillatelser (inkl. torsk) Tabell C.4.9. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift.. 31 Tabell C Sysselsetting 31 Tabell C Salg og interne leveranse av yngel/småfisk til matfisktillatelser.. 32 Tabell C Salg og interne leveranser av yngel til andre settefisktillatelser.. 32 C5. SKJELL OG SKALLDYR Tabell C.5.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift.. 33 Tabell C.5.2. Sysselsetting 33 Tabell C.5.3. Salg av skjell og skalldyr C6. ANNET Tabell C.6.1. Omsetning av fôr Tabell C.6.2. Forbruk av legemidler i havbruksnæringen Tabell C.6.3. Bruk av leppefisk i matfiskproduksjon av laks og regnbueørret.. 35 D. Vedlegg Vedlegg 1. Vedlegg 2. Begrepsdefinisjoner Metode for beregning av størrelser for selskap som ikke har sendt inn skjema til undersøkelsen Vedlegg 3. Spørreskjema for matfisk- og stamfisktillatelser for 2006 Vedlegg 4. Spørreskjema for klekkeri- og settefisktillatelser for 2006 Vedlegg 5. Spørreskjema for tillatelser for andre marine fiskearter for 2006 Vedlegg 6. Spørreskjema for skalldyrtillatelser for 2006 Statistikk for akvakultur

5 A. Sammendrag A.1. Matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret Tillatelser i drift Vi har tilskrevet 991 tillatelser for matfisk-, stamfisk og FOU tillatelser. I tillegg til tillatelsene vi har mottatt svar fra, har vi beregnet størrelser for 41 tillatelser. 909 tillatelser var i drift i Det er en liten nedgang fra 2005, da det totale antall tillatelser i drift var 917. Utsett I 2006 ble det utsatt 186 millioner laksesmolt og 28 millioner regnbueørret. I 2005 var utsettet på 161 millioner laksesmolt og 22 millioner regnbueørret. Alle fylker hadde en oppgang i utsett av laksesmolt. Størst prosentvis økning i utsett av laksesmolt hadde Nord-Trøndelag, mens Rogaland hadde lavest prosentvis økning i utsett av laksesmolt fra 2005 til 2006 Når det gjelder utsett av regnbueørret så er det store variasjoner mellom fylkene. De fleste fylker hadde imidlertid en økning i utsettet av regnbueørret fra 2005 til Fremdeles er det Hordaland og Møre og Romsdal som er fylkene med høyest utsett av regnbueørret. Beholdning Beholdningen (biomassen) av laks økte fra tonn per til tonn per , mens biomassen av regnbueørret økte fra tonn til tonn i samme periode. Tap i produksjonen Det innsamlede materiale viser at 90,4 prosent av laksen og 90,9 prosent av regnbueørreten, som ikke går til konsum (tap), blir talt opp og destruert, enten mens fisken er i sjøen eller som utsortering i slakteri. De øvrige årsaker til tap er rømming, predatorer, tyverier etc. Som følge av økt produksjon av laks og regnbueørret har det totale tapet av laks i produksjonen gått opp fra 2005 til Definisjon på de ulike årsakstype er nærmere spesifisert under vedlegg 1 Begrepsdefinisjoner. Smoltpris Gjennomsnittsprisen på laksesmolt økte fra kr 7,10 i 2005 til kr 7,46 i 2006 (5 prosent), mens gjennomsnittsprisen på regnbueørret økte fra kr 5,43 i 2005 til kr 6,57 i 2006 (21 prosent). Salg Salg av laks (rundvekt) økte fra tonn i 2005 til tonn i Salg av regnbueørret (rundvekt) gikk også opp i samme tidsrom fra tonn i 2005 til tonn i Salgspris Gjennomsnittlig salgspris (til oppdretter) på laks økte med om lag 18 prosent fra 2005 til Oppnådd gjennomsnittspris på laks i 2006 er beregnet til kr 24,54, mens gjennomsnittsprisen for 2005 ble beregnet til kr 20,77. Også gjennomsnittlig salgpris på regnbueørret gikk opp fra 2005 til Gjennomsnittlig salgspris på regnbueørret var kr 21,34 i 2005 og for 2006 kr 25,09; en økning på 17,5 prosent. Vær oppmerksom på at for enkelte oppdrettere vil prisen representere en netto pris; dvs. pris etter at kostnader vedrørende slakting/pakking av fisk er fratrukket. A.2. Settefiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret Tillatelser i drift Vi har i alt tilskrevet 277 tillatelser (kommersielle og forskning) for klekkeri-/settefiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret. Av disse har vi mottatt svar fra 251 tillatelser. Av de 26 manglende tillatelsene har en beregnet størrelser for 15 tillatelser, mens det for de øvrige tillatelsene ikke har latt seg gjøre å beregne størrelser fordi selskapet ikke var i drift året før Statistikk for akvakultur

6 Dermed var det 226 klekkeri-/settefisktillatelser for laks, regnbueørret og ørret i drift i I 2005 var det 220 konsesjoner i drift. De siste årene er det blitt mer og mer vanlig at et selskap eier flere tillatelser. Det er også tilfellet for klekkeri- /settefisktillatelsene for laks, regnbueørret og ørret. De 226 tillatelsene i drift i 2006 var eid av 152 selskap. Antallet er hentet fra fylkesstatistikken, da noen selskaper har tillatelser i flere fylker er det reelle tallet noe mindre ca. 140 selskap. Salg Totalt salg (inkl. interne leveranser) av smolt og settefisk til selskap med matfiskproduksjon i 2006 er oppgitt til å være 175 millioner laksesmolt og 24 millioner regnbueørret. Fra 2005 til 2006 gikk gjennomsnittlig smoltpris på laks opp med 3,2 prosent til kr 7,71, mens gjennomsnittlig pris på regnbueørret økte med 7,2 prosent i samme periode til kr 6,74. Beholdning Beholdningen av yngel per var på 171,5 millioner laks og 7,1 millioner regnbueørret. Tilsvarende tall i 2005 var 139,7 mill. lakseyngel og 6,4 millioner regnbueørret. Tap i produksjonen For 2006, som for årene før, viser tallene at årsakene til tap i produksjonen av yngel og settefisk alt vesentlig fordeler seg på død fisk og destruksjon. Definisjon på de ulike årsakstype er nærmere spesifisert under vedlegg 1 Begrepsdefinisjoner. A.3. Torsk Tillatelser i drift I 2006 var det 103 selskap med produksjon av torsk. Disse selskapene oppgir å ha produksjon i 213 tillatelser for torsk. Antall selskap med produksjon av torsk gikk ned, mens antall tillatelser med torsk økte fra 2005 til Beholdning Beholdningen av yngel og småfisk per var på 15,5 millioner fisk. Tilsvarende tall for 2005 var 12,4 millioner fisk. Tap i produksjonen Vi har for første gang samlet inn årsaken til tap i produksjonen av torsk. Tallene viser at årsaken til tap av torsk i produksjon alt vesentlig fordeler seg på dødfisk og annet. Definisjon på de ulike årsakstypene er nærmere spesifisert under vedlegg 1. Begrepsdefinisjoner. Salg Salg av torsk, målt i rundvekt, økte kraftig fra tonn i 2005 til tonn i prosent av den solgt torsken har sin opprinnelse fra yngel klekket i fangenskap. Andelen av villfanget småfisk er kraftig redusert fra 2005 til Salgsprisen på torsk økte i samme periode fra kr 21,23 i 2005 til kr 23,57 i A.4. Andre marine fiskearter Andre marine fiskearter omfatter produksjon av marine fiskearter som kveite, røye, piggvar, etc. Tillatelser i drift I 2006 var det 51 selskap med produksjon av andre marine fiskearter. Disse selskapene oppgir å ha produksjon i 67 tillatelser for andre marine fiskearter. Antall selskap med produksjon av andre fiskearter gikk ned fra 2005 til Salg Det ble solgt tonn av andre marine fiskearter i En oppgang fra tonn i Ser en nærmere på salg av andre marine fiskearter finner en at salg av kveite utgjorde tonn i 2006, mens salg av røye utgjorde 881 tonn. Statistikk for akvakultur

7 A.5. Skjell og skalldyr Skjell- og skalldyr omfatter først og fremst produksjon av kamskjell, østers og blåskjell. I tillegg finnes det også produksjon av kongekrabbe, kråkebolle, hummer, etc. Tillatelser i drift Vi har i alt tilskrevet 740 tillatelser (kommersielle og forskning) for skjell og skalldyr. Av disse konsesjonene har vi fått tilbakemelding fra 651 tillatelser om at 362 tillatelser var i drift i Disse tillatelsene er eid av 219 selskap. For denne gruppen har vi ikke beregnet størrelser for tillatelser der vi mangler opplysninger. Ut fra de opplysninger en har, anser en det for sannsynlig at det kun er noen få av disse tillatelsene som var i drift i Salg Det ble i 2006 solgt tonn skjell (kamskjell, østers og blåskjell). I tillegg ble det solgt 30 tonn av andre arter (kreps, hummer etc.). Det er kvantum av blåskjell som utgjør hoveddelen av salget av skjell. Kvantum blåskjell har imidlertid gått ned fra tonn i 2005 til tonn i A.6. Fôrforbruk I 2005 ble det omsatt tonn fôr. Det vil si et gjennomsnittlig fôrforbruk på tonn per måned. Fôrforbruket økte med tonn fra 2005 til Det oppgitte fôrforbruket inkluderer alle typer akvakulturproduksjon. A.6. Medisinering Det totale salg av legemidler til behandling av fisk i akvakulturnæringen var på kg i Tilsvarende tall for 2005 var på kg. Statistikk for akvakultur

8 B. Om undersøkelsen B.1. Kilder I januar/februar 2007 ble samtlige akvakulturtillatelser for matfisk-, stamfisk-, klekkeri- og settefiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret tilskrevet. I tillegg ble samtlige innehavere av tillatelser for andre fiskearter enn laks og ørret, samt tillatelser for skalldyr tilskrevet. I alt ble innehavere av 991 matfisktillatelser og 277 klekkeri-/settefisktillatelser for laks, regnbueørret og ørret tilskrevet. I tillegg ble innehavere av 692 tillatelser for andre marine fiskearter enn laks og ørret og 740 tillatelser for skalldyr tilskrevet (prøvetillatelser er ikke tatt med B.2. Innsamling av datamaterialet Med utgangspunkt i selskapets organisasjonsnummer har vi sendt ut ett skjema til hvert av selskapene. Selskapene har fått tilsendt et skjema utfylt med opplysninger om selskapets tillatelsesnummer(e), navn, adresse og beholdningstall (gjelder ikke skjell- og skalldyr). De selskap som har tillatelser i flere fylker har fått tilsendt ett skjema for hvert fylke. B.3. Bearbeiding av datamaterialet Etter at materialet er kommet inn til Fiskeridirektoratet blir opplysningene kvalitetssikret og registrert elektronisk. Materialet blir deretter testet for mulige uoverensstemmelser. For selskap som vi ikke har mottatt opplysninger for i 2006 har vi beregnet sentrale produksjonsstørrelser (se vedlegg 2 Metode for beregning av størrelser for selskap som ikke har sendt inn skjema til undersøkelsen). For selskapene med matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret har vi ved beregning av sentrale størrelser tatt utgangspunkt i opplysninger innhentet i forbindelse med den månedelige biomasserapportering til Fiskeridirektoratet, samt innsendte opplysninger for B.4. Presentasjon Dekningsgraden for hele landet for 2006-undersøkelsen var per juni 2007 omlag 92 prosent. Etter å ha innarbeidet sentrale produksjonsstørrelser fra selskap som ikke har sendt inn skjema dekker tallmaterialet i denne statistikken samtlige akvakulturtillatelser per januar Selv om en har måttet beregne sentrale produksjonsstørrelser for et mindre antall tillatelser, mener Fiskeridirektoratet at materialet er av en slik kvalitet at det kan presenteres i en foreløpig statistikk. B.5. Usikkerhet Grunnet ovennevnte beregning og det forhold at en har innhentet opplysningene fra flere kilder, vil en finne enkelte uoverensstemmelser i sammenligning av tallmaterialet i ulike tabeller. Spesielt vil en peke på tabell C.1.9. og C Kjøp og interne mottak av laks og regnbueørret og tabell C.2.7. Salg av settefisk for utsett i sjø. B.6. Tap i akvakulturnæringen B.6.1. Matfiskproduksjon Opplysninger om tap i produksjonen er hentet inn fra selskapene med matfisktillatelser for laks, regnbueørret, torsk og andre fiskearter. Årsaker til tap er delt inn i gruppene dødfisk, utkast fra slakteri, rømming, annet uforklarlig svinn og tellefeil (Se vedlegg 1 Begrepsdefinisjoner ). Statistikk for akvakultur

9 For laks og regnbueørret har vi ved presentasjon av tap for tidligere år ( ) valgt å fordele tap av fisk på de samme årsaksgruppene som nevnt ovenfor. Dette er gjort for at tallene skal være sammenlignbar med tilsvarende tall for B.6.2. Settefiskproduksjon Opplysninger om tap i produksjonen er hentet inn fra selskapene med klekkeri-/settefisktillatelser for laks og regnbueørret. Årsaker til tap er delt inn i gruppene dødfisk, destruksjon, rømming, annet uforklarlig svinn og tellefeil (Se vedlegg 1 Begrepsdefinisjoner )- Statistikk for akvakultur

10 Statistikk for akvakultur

11 C. TABELLVERK C1. MATFISK- OG STAMFISKTILLATELSER FOR LAKS, REGNBUEØRRET OG ØRRET Tabell C.1.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskap i drift TILLATELSER SELSKAP Fylke per i drift 1) i drift 1) Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Inkluderer tillatelser som er beregnet i drift. Se Kapittel B.3 "Bearbeiding av datamateriale" for mer informasjon. Tabell C.1.2. Sysselsetting ANTALL PERSONER ANTALL TIMER 1) Fylke Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Fiskeridirektoratet definerer ett årsverk til 1845 timer (Det samme timetallet som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning bruker i sin rapport Driftsgranskinger i jord- og skogbruk). Statistikk for akvakultur

12 Tabell C.1.3. Beholdning av laks. Antall Uttak Uttak Uttak Beholdn. tidligere fjorårets årets Beholdn. per 1.1. Utsatt 1) generasj. generasj. generasj. Tap 2) per ) Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Tabell C.1.4. Beholdning av regnbuørret. Antall Uttak Uttak Beholdn. fjorårets årets Beholdn. per 1.1. Utsatt 1) generasj. generasj. Tap 2) per ) Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) ) ) ) Jfr. tabell 1.9. og for detaljerte opplysninger om kjøp/interne mottak av smolt/settefisk. 2) Jfr. tabell 1.5. og 1.6. for detaljerte opplysninger om tap. 3) Jfr. tabell 1.7. og 1.8. for detaljer om beholdning per fordelt på fiskeslag og generasjoner. 4) Inkl. også noe annen ørret Statistikk for akvakultur

13 Tabell C.1.5. Tap i produksjonen av laks. Antall Utkast Andre Død fisk fra slakteri Rømming årsaker Tellefeil Sum Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Totalt Relativ fordeling 83,1 % 4,4 % 2,9 % 6,7 % 2,9 % 100 % Tabell C.1.6. Tap i produksjonen av regnbueørret. Antall Utkast Annet Død fisk fra slakteri Rømming uforkl. svinn Tellefeil Sum Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Totalt Relativ fordeling 84,5 % 3,2 % 0,4 % 8,7 % 3,2 % 100 % ) ) ) ) Inkl. også noe annen ørret Statistikk for akvakultur

14 Tabell C.1.7. Spesifisert beholdning av laks per TIDL. GENERASJONER FJORÅRETS GENERASJON ÅRETS GENERASJON Antall Vekt Gj.snitt Antall Vekt Gj.snitt Antall Vekt Gj.snitt Fylke 1000 stk tonn kilo 1000 stk tonn kilo 1000 stk tonn kilo Finnmark 0 0 0, , ,14 Troms 0 1 5, , ,98 Nordland , ,06 Nord-Trøndelag , ,08 Sør-Trøndelag , ,96 Møre og Romsdal , ,93 Sogn og Fjordane , ,93 Hordaland , , ,96 Rogaland 2 2 1, , ,73 Øvrige fylker 0 1 4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Tabell C.1.8. Spesifisert beholdning av regnbueørret per FJORÅRETS GENERASJON ÅRETS GENERASJON Antall Vekt Gj.snitt Antall Vekt Gj.snitt Fylke 1000 stk tonn kilo 1000 stk tonn kilo Finnmark , ,87 Troms , ,46 Nordland , ,62 Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag , ,42 Møre og Romsdal , ,78 Sogn og Fjordane , ,56 Hordaland , ,08 Rogaland , ,76 Øvrige fylker , , , , , , ) , , ) , , ) , ,73 1) Inkl. også noe annen ørret Statistikk for akvakultur

15 Tabell C.1.9. Kjøp og interne mottak av laks Antall Verdi Gj.snittspris Fylke 1000 stk 1000 kr kroner Finnmark ,38 Troms ,64 Nordland ,67 Nord-Trøndelag ,64 Sør-Trøndelag ,09 Møre og Romsdal ,61 Sogn og Fjordane ,78 Hordaland ,56 Rogaland ,52 Øvrige fylker , , , , , ,89 Tabell C Kjøp og interne mottak av regnbueørret Antall Verdi Gj.snittspris Fylke 1000 stk 1000 kr kroner Finnmark ,16 Troms ,94 Nordland ,20 Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag ,08 Møre og Romsdal ,88 Sogn og Fjordane ,16 Hordaland ,85 Rogaland ,52 Øvrige fylker , , , ) , ) , ) ,04 1) Inkl. også noe annen ørret. Statistikk for akvakultur

16 Tabell C Salg av laks Mengde 2) Verdi 1) Gj.snittspris Fylke tonn 1000 kr kroner Finnmark ,00 Troms ,03 Nordland ,12 Nord-Trøndelag ,07 Sør-Trøndelag ,00 Møre og Romsdal ,84 Sogn og Fjordane ,07 Hordaland ,52 Rogaland ,68 Øvrige fylker , , , , , ,73 1) For en del oppdrettere er verdi oppgitt etter at utgifter til slakting/pakking er fratrukket. 2) Mengde oppgitt i rundvekt etter sulting og bløgging. Omregningsfaktorer: 1,125 for omregning fra sløyd vekt til rund vekt og 1,2857 for omregning fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt. Tabell C Salg av regnbueørret og annen ørret REGNBUEØRRET ANNEN ØRRET Mengde 2) Verdi 1) Gj.snittspris Mengde 2) Verdi 1) Gj.snittspris Fylke tonn 1000 kr kroner tonn 1000 kr kroner Finnmark , Troms , Nordland , Nord-Trøndelag , Sør-Trøndelag , Møre og Romsdal , Sogn og Fjordane , Hordaland , Rogaland , ,00 Øvrige fylker , , , , , , ) , ) , ) ,69 1) For en del oppdrettere er verdi oppgitt etter at utgifter til slakting/pakking er fratrukket. 2) Mengde oppgitt i rundvekt etter sulting og bløgging. Omregningsfaktorer: 1,125 for omregning fra sløyd vekt til rund vekt og 1,2857 for omregning fra sløyd, hodekappet vekt til rundvekt. 3) Regnbueørret inkluderer salg av annen ørret Statistikk for akvakultur

17 C2. KLEKKERI- OG SETTEFISKTILLATELSER FOR LAKS, REGNBUEØRRET OG ØRRET Tabell C.2.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift TILLATELSER SELSKAP Fylke per i drift 1) i drift 1) Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Inkluderer tillatelser som er beregnet i drift. Se Kapittel B.3 "Bearbeiding av datamateriale" for mer informasjon. Tabell C.2.2. Sysselsetting ANTALL PERSONER ANTALL TIMER 1) Fylke Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Fiskeridirektoratet definerer ett årsverk til 1845 timer (Det samme timetallet som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning bruker i sin rapport Driftsgranskinger i jord- og skogbruk). Statistikk for akvakultur

18 Tabell C.2.3. Beholdning av rognkorn. Antall LAKS REGNBUEØRRET 1) Beh Innlagt Beh Innlagt Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Inkl. også noe annen ørret. Ørret har ikke beholdning av rognkorn per Tabell C.2.4. Beholdning av yngel/settefisk per Antall LAKS REGNBUEØRRET 1) Tidlig Årets Totalt Alle generasjoner generasjon generasjon Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Inkl. også noe annen ørret. Statistikk for akvakultur

19 Tabell C.2.5. Tap i produksjonen av laksesmolt. Antall Død fisk Destruksjon Rømming Annet Tellefeil Sum Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Relativ fordeling 57,0 % 32,6 % 0,0 % 5,0 % 5,5 % 100,0 % Tabell C.2.6. Tap i produksjonen av regnbueørret (inkl også noe annen ørret). Antall Død fisk Destruksjon Rømming Annet Tellefeil Sum Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Relativ fordeling 74,6 % 17,6 % 0,0 % 6,1 % 1,7 % 100,0 % Statistikk for akvakultur

20 Tabell C.2.7. Salg av settefisk for utsett i sjø. Antall og verdi LAKS REGNBUEØRRET 1) TOTALT Antall Verdi Antall Verdi Antall Verdi Fylke stk kr stk kr stk kr Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Inkl. også noe annen ørret. Statistikk for akvakultur

21 C3. TORSK Tabell C.3.1. Antall akvakulturtillatelser og selskaper i drift TILLATELSER SELSKAP Fylke Per i drift i drift Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) ) ) ) ) 401 2) ) For 2002 er antall tillatelser i drift ikke tilgjengelig. 2) Inkl. klekkeri- og yngeltillatelser Tabell C.3.2. Sysselsetting ANTALL PERSONER ANTALL TIMER 1) Fylke Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Fiskeridirektoratet definerer ett årsverk til 1845 timer (Det samme timetallet som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning bruker i sin rapport Driftsgranskinger i jord- og skogbruk). Statistikk for akvakultur

22 Tabell C.3.3. Beholdning av torsk. Antall INNGÅENDE BEH. UTSATT UTTAK TAP UTGÅENDE BEH. Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Oppdrettet fra yngel klekket i fangenskap 2) Oppdrett av villfanget fisk Statistikk for akvakultur

23 Foreløpige statistikk Tabell C.3.4. Tap i produksjonen av torsk. Antall Dødfisk Utkast Rømming Annet Tellefeil Sum Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Relativ fordeling 33,1 % 1,0 % 7,5 % 57,0 % 1,4 % 100 % Statistikk for akvakultur

24 Tabell C.3.5. Salg av torsk. Mengde TORSK Klekket yngel 1) Villfanget 2) Sum Fylke Tonn Tonn Tonn Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Oppdrettet fra yngel klekket i fangenskap 2) Oppdrett av villfanget fisk Tabell C.3.6 Salg av torsk. Verdi TORSK Klekket yngel 1) Villfanget 2) Sum Fylke 1000 kr 1000 kr 1000 kr Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Oppdrettet fra yngel klekket i fangenskap 2) Oppdrett av villfanget fisk Statistikk for akvakultur

25 C4. ANDRE MARINE FISKEARTER (Røye, Kveite, Piggvar, etc.) Matfisktillatelser Tabell C.4.1. Antall akvakulturtillatelser og selskaper i drift TILLATELSER SELSKAP Fylke Per i drift i drift Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) ) ) ) ) 405 2) ) For 2002 er antall tillatelser i drift ikke tilgjengelig. 2) Inkl. klekkeri- og yngeltillatelser Tabell C.4.2. Sysselsetting ANTALL PERSONER ANTALL TIMER 1) Fylke Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Fiskeridirektoratet definerer ett årsverk til 1845 timer (Det samme timetallet som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning bruker i sin rapport Driftsgranskinger i jord- og skogbruk). Statistikk for akvakultur

26 Tabell C.4.3. Beholdning av andre marine fiskearter fordelt på fylker. Antall INNGÅENDE BEH. UTSATT UTTAK TAP UTGÅENDE BEH. Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Oppdrettet fra yngel klekket i fangenskap 2) Oppdrett av villfanget fisk Tabell C.4.4. Beholdning av andre marine fiskearter fordelt på art. Antall INNGÅENDE BEH. UTSATT UTTAK TAP UTGÅENDE BEH. Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Klekket 1) Villfanget 2) Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Røye Kveite Andre ) Oppdrettet fra yngel klekket i fangenskap 2) Oppdrett av villfanget fisk Statistikk for akvakultur

27 Foreløpige statistikk Tabell C.4.5. Tap i produksjonen av andre marine fiskearter fordelt på fylker. Antall Dødfisk Utkast Rømming Annet Tellefeil Sum Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Relativ fordeling 38,2 % 0,3 % 0,8 % 57,2 % 3,5 % 100 % Tabell C.4.6. Tap i produksjonen av andre marine fiskearter fordelt på art. Antall Dødfisk Utkast Rømming Annet Tellefeil Sum Fylke 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk 1000 stk Røye Kveite Andre Relativ fordeling - Røye 12,4 % 0,2 % 0,0 % 82,5 % 4,8 % 100 % Relativ fordeling - Kveite 44,4 % 0,9 % 1,9 % 46,5 % 6,3 % 100 % Relativ fordeling - Andre 49,0 % 0,0 % 0,5 % 49,3 % 1,2 % 100 % Statistikk for akvakultur

28 Tabell C.4.7. Salg av andre marine fiskearter. Mengde RØYE KVEITE ANDRE 3) Klekket Sum Klekket Sum Klekket Sum yngel 1) fanget 2) røye yngel 1) fanget 2) kveite yngel 1) fanget 2) andre Fylke Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker 0 0,4 0, , , , , , ) Oppdrettet fra yngel klekket i fangenskap 2) Oppdrett av villfanget fisk 3) Andre fiskearter: Piggvar, makrell, sei, ål og steinbit Tabell C.4.8. Salg av andre marine fiskearter. Verdi RØYE KVEITE ANDRE 3) Klekket Sum Klekket Sum Klekket Sum yngel 1) fanget 2) røye yngel 1) fanget 2) kveite yngel 1) fanget 2) andre Fylke 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Finnmark/Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker , ) Oppdrettet fra yngel klekket i fangenskap 2) Oppdrett av villfanget fisk 3) Andre fiskearter: Piggvar, makrell, sei, ål og steinbit Statistikk for akvakultur

29 Foreløpige statistikk Klekkeri- og yngeltillatelser (inkl. torsk) Tabell C.4.9. Antall akvakulturtillatelser per , samt antall tillatelser og selskaper i drift TILLATELSER SELSKAP per i drift i drift Tabell C Sysselsetting ANTALL PERSONER ANTALL TIMER 2) Fylke Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) ) Tall for 2002 eller tidligere år er ikke tilgjengelig 2) Fiskeridirektoratet definerer ett årsverk til 1845 timer (Det samme timetallet som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning bruker i sin rapport Driftsgranskinger i jord- og skogbruk). Statistikk for akvakultur

30 Tabell C Salg og interne leveranser av yngel/småfisk til matfisktillatelser. Antall og verdi TORSK KVEITE ANDRE TOTALT Antall Verdi Antall Verdi Antall Verdi Antall Verdi Fylke stk kr stk kr stk kr stk kr Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Tabell C Salg og interne leveranser av yngel til andre settefisktillatelser. Antall og verdi TORSK KVEITE ANDRE TOTALT Antall Verdi Antall Verdi Antall Verdi Antall Verdi Fylke stk kr stk kr stk kr stk kr Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker Statistikk for akvakultur

31 C5. SKJELL OG SKALLDYR Tabell C.5.1. Antall akvakulturtillatelser per , samt tillatelser og selskaper i drift TILLATELSER SELSKAP Fylke per i drift i drift Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) ) For 2002 er antall tillatelser i drift ikke tilgjengelig. Tabell C.5.2. Sysselsetting ANTALL PERSONER ANTALL TIMER 1) Fylke Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Øvrige fylker ) Fiskeridirektoratet definerer ett årsverk til 1845 timer (Det samme timetallet som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning bruker i sin rapport Driftsgranskinger i jord- og skogbruk). Statistikk for akvakultur

32 Tabell C.5.3. Salg av skjell og skalldyr. Mengde og verdi KAMSKJELL ØSTERS BLÅSKJELL 2) ANDRE ARTER 1) Fylke Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr Tonn 1000 kr Finnmark , Troms , Nordland ,1 4 Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal 0 0 0, Sogn og Fjordane Hordaland , Rogaland Øvrige fylker 0 0 0, ,1 24, ,6 76 1,4 294, , , ) Andre arter: Kongekrabbe, kreps, hummer, o-skjell etc. Statistikk for akvakultur

33 C6. ANNET Tabell C.6.1. Omsetning av fôr i Tall i tonn Kilde: FHL - Fiskefôr og Fiskeridirektoratet Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember I alt Tabell C.6.2. Forbruk av legemidler i akvakulturnæringen Tall i kilo Kilde: Nasjonalt Folkehelseinstitutt Antibakterielle midler Anestesimidler Endo- og ectoparasittmidler I alt Tabell C.6.3. Bruk av leppefisk i matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. Antall og verdi Selskap Leppefisk Leppefisk Gj.snitt Fylke Antall 1000 stk 1000 kr kroner Finnmark Troms Nordland ,50 Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal ,34 Sogn og Fjordane Hordaland ,23 Rogaland ,95 Øvrige fylker , , , , ,10 Statistikk for akvakultur

34 Vedlegg 1 Foreløpig statistikk Begrepsdefinisjoner Drift Dersom det har vært fisk, rogn eller yngel på tillatelsen hele eller deler av perioden , har vi i denne statistikken definert tillatelsen som å være i drift. Verdibegrep ved kjøp og salg Verdiene skal være oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Mengde/vektbegrepet Mengder er stort sett oppgitt stykk fisk, kilo eller tonn. I forbindelse med vektangivelser er vekten oppgitt som rund vekt (dette gjelder ikke salg av skjell- og skalldyr). Tap av fisk i produksjon Fra og med årets undersøkelsen har også selskaper med produksjon av andre marine fiskearter rapportert tap i produksjonen på årsak. Tap av fisk fordeles på følgende årsaker: 1.) Selskaper med matfiskproduksjon (alle arter): Dødfisk: Antall fisk som er fysisk tatt opp av merden. Årsak til denne typen død kan være sykdom, sår, skader etc.uten at årsaken er nærmere spesifisert. Utkast fra slakteri: Antall fisk som er vraket på slakteriet. Fisken kan være vraket som følge av kjønnsmodning, defekter, lyter etc. Rømming Antall fisk som en antar er rømt i forbindelse med uhell. Annet tap Antall fisk som er tapt som følge av predatorer, tyveri og andre årsaker. Tellefeil Antall fisk justert i henhold til opprinnelig utsett. Eks. Dersom sortering/utslakting viser et høyere antall fisk enn opprinnelig registrert ved utsett, skal differansen føres inn som et positivt tall. Motsatt ved et lavere antall fisk. Da skal differansen føres som et negativt tall. 2.) Selskaper med settefiskproduksjon (laks, regnbueørret og ørret): Dødfisk: Antall døde yngel som er fysisk tatt opp av karene. Årsak til denne typen død kan være sykdom, sår, skader etc. Destruksjon Antall yngel som er tatt ut og destruert. Rømming Antall yngel som har rømt. Annet Antall yngel som er tapt som følge av andre uforklarlige årsaker. Tellefeil Justering av yngel i henhold til klekking og/eller kjøp. Statistikk for akvakultur 2006

Statistikk for akvakultur 2015

Statistikk for akvakultur 2015 Statistikk for akvakultur 2015 Foreløpige tall (per juni 2016) Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Statistikk for akvakultur 2015 foreløpige tall Ansvarlig avdeling: Statistikkavdelingen

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Statistikk for akvakultur 1.2. Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon 1.3. Hyppighet og aktualitet Årlig undersøkelse.

Detaljer

NOS D421. Akvakultur 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

NOS D421. Akvakultur 2007. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger NOS D421 Akvakultur 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2013 Profitability survey on the production of Atlantic salmon and rainbow trout Foto: Scanfishphoto.com Livet i havet vårt felles ansvar

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Økonomiske analyser fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2006. Foto: Havforskningsinstituttet

Økonomiske analyser fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2006. Foto: Havforskningsinstituttet Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2006 Foto: Havforskningsinstituttet nr 2/2007 FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon

Detaljer

Fiskeridirektoratet presenterer her lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret i 2012.

Fiskeridirektoratet presenterer her lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret i 2012. Tittel (norsk/engelsk): Ansvarlig avdeling: Utgivelsesår: Antall sider: ISSN: Aktuell lenke: Emneord: Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret/profitability survey on the production

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i ferskvann. 2010 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i ferskvann. 2008 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Matfiskproduksjon Resultatregnskap Salgsinntekt av laks Den inntekt selskapet har hatt på egenprodusert laks ved leveranse til

Detaljer

Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked. Agenda

Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked. Agenda Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked Agenda Erfaringer produksjonen Forventninger til produksjonen 9 Fokus på Midtnorge Verdensnyhet!

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 621 000 tonn

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002 FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2002 Copyright: Eskportutvalget for fisk, Tromsø 2001 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann.

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann. FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon Laks og ørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i ferskvann. 1999 FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater

Detaljer

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen.

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen. FORORD Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Fiskeridirektoratet har siden 1985 samlet inn regnskapsopplysninger fra selskap med settefiskproduksjon

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

B. INNLEDNING 9 B1. Om undersøkelsen 9 B2. Usikkerhet 10 B3. Om representativiteten 10

B. INNLEDNING 9 B1. Om undersøkelsen 9 B2. Usikkerhet 10 B3. Om representativiteten 10 INNHOLD Side A. SAMMENDRAG 5 A1. Økt salg og produktivitet 5 A2. Økte produksjonskostnad pr. stk solgt fisk 6 A3. Regionale produksjonskostnad pr. stk 7 A4. Svekket lønnsomhet 7 B. INNLEDNING 9 B1. Om

Detaljer

Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring li FISKERIDIREKTORATET U Havbruksavdelingen Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Nøk eks. 1 Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring. 2000 I lllllll llll lllll

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen.

FORORD. Rådgiver Merete Fauske ved Statistikkavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføring av undersøkelsen og utarbeidelse av meldingen. FORORD Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1982 har Fiskeridirektoratet samlet inn regnskapsopplysninger fra selskap med produksjon av

Detaljer

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juli. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Juli 19. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 599 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann.

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret. Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann. FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Ørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og ørret i saltvann. 2003 FORORD Fiskeridirektoratet legger med dette frem resultater

Detaljer

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. September. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no September 25. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametere September Endring fra Laks Biomasse 661 000 tonn

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2005. Foto: Havforsningsinstituttet

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2005. Foto: Havforsningsinstituttet Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon, laks og ørret ÅR 2005 Foto: Havforsningsinstituttet nr 2/2006 FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for settefiskproduksjon

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land?

Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Hva må til for å få produsere stor settefisk og matfisk på land? Henrik Rye Jakobsen Sunndalsøra, 25-26 oktober 2016 Dette foredraget er avgrenset til oppdrett av artene laks, ørret og regnbueørret Del

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2014 Profitability survey on the production of Atlantic salmon and rainbow trout Foto: Johan Wildhagen, Sjømatrådet Livet i havet vårt felles

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Hva koster svinn? Lofotseminaret 2013. v/ Ragnar Nystøyl. Leknes 05. Juni - 2013

Hva koster svinn? Lofotseminaret 2013. v/ Ragnar Nystøyl. Leknes 05. Juni - 2013 Hva koster svinn? v/ Ragnar Nystøyl Lofotseminaret 2013 Leknes 05. Juni - 2013 AGENDA - Litt om Status & Utsikter - Innledning til «Svinn» - Hva koster Svinnet Et regne-eksempel? - Avslutning Litt om Status

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Kvalitetssikring

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Kvalitetssikring Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Kvalitetssikring Om kvalitetssikring Kvalitetssikring av innkomne opplysninger har høy prioritet ved Statistikkavdelingen. Innsamlede opplysninger

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2014 Key figures from aquaculture industry Foto: Norges sjømatråd Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2014/Key

Detaljer

Hva er bærekraftig havbruk?

Hva er bærekraftig havbruk? Hva er bærekraftig havbruk? Geir Lasse Taranger Presentasjon av Kyst og havbruksrapporten 3. april 2008 Bærekraftig havbruk? Definisjon: 1.Skal kunne drive produksjon over langt tid med akseptable miljøvirkninger

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 25 21. juni 2002 Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FNL: levert fra slakteri. NSL: FCA Oslo) Uke Kilde 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2008 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret ISSN 1502-4458 Livet i havet - vårt felles ansvar Eksportutvalget for fisk Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

MARIN SEKTOR I HORDALAND

MARIN SEKTOR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARIN SEKTOR I HORDALAND Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, januar 2004. www.hordaland-f.kommune.no/ru/aud/ MARIN SEKTOR I HORDALAND

Detaljer

Fiskeridirektoratet presenterer med dette nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2005.

Fiskeridirektoratet presenterer med dette nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2005. FORORD Fiskeridirektoratet presenterer med dette nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2005. Informasjon om oppdrett av alle arter er presentert i heftet. Opplysningene er imidlertid gruppert. Der laks og

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Stort potensiale for mer klimavennlig mat BÆREKRAFTIG SJØMAT- PRODUKSJON All aktivitet, også produksjon av mat,

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6.

Areal til begjær. Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6. Areal til begjær Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen av Peter Gullestad Kunnskap for fremtiden NGU-dagen Trondheim, 6. februar 2012 Medlemmer av utvalget Peter Gullestad, fagdirektør,

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 36/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 07.09.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 20 13. mai Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Om nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø (TALFS) for Hardangerfjordseminaret, Øystese november 2013 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet.

Om nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø (TALFS) for Hardangerfjordseminaret, Øystese november 2013 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet. Om nasjonalt prosjekt Tap av Laksefisk i Sjø (TALFS) for Hardangerfjordseminaret, Øystese november 2013 av Hogne Bleie Hogne.Bleie@mattilsynet.no Prosjektleder for Mattilsynet og FHF Innhold: Bakgrunn

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 2 11. januar 2008 Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

Rapport. Havbruksnæringen i Møre og Romsdal. En verdiskapingsanalyse

Rapport. Havbruksnæringen i Møre og Romsdal. En verdiskapingsanalyse - Åpen Rapport Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse Forfatter(e) Trude Olafsen, Merete Gisvold Sandberg, Kristian Henriksen, SINTEF Fiskeri og havbruk Ulf Johansen, Heidi Bull-Berg,

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Uke 37 7. september Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling Uke 1-2

Detaljer

Dag Hansen daglig leder

Dag Hansen daglig leder Status produksjon og bruk av rognkjeks og berggylt i kampen mot lakselusa Dag Hansen daglig leder Primært erfaringer fra Arctic Cleanerfish sitt anlegg utenfor Stamsund i Lofoten, samt 2. hands opplysninger

Detaljer

Rognkjeks produksjon og felterfaringer.

Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Hell, 21.10.13 Nils Vestvik, Aqua Kompetanse. Aqua Kompetanse 7770 Flatanger www.aqua-kompetanse.no Historikk Første gang testet som lusespiser ved Gildeskål forsøksstasjon

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Grethe Adoff Norsk Sjømatsenter

Grethe Adoff Norsk Sjømatsenter Status torskeoppdrett 2010 Grethe Adoff Norsk Sjømatsenter Store forventninger til oppdrettstorsken NF 2007 Estimert produksjon i næringen 2010 Nordland (19 270 tonn) Codfarmers ASA 7000 t Tysfjord Marin

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Tilgjengelighet, vaksinering og sykdomskontroll. Gjennomgang av rognkjeksveilederen FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Nils Fredrik Vestvik Trainee havbruk nils@aqua-kompetanse.no 40214570 Dagens rensefisk

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fakta om fiskeri og havbruk 2008 www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge Sats på Torsk nettverksmøte, Scandic City Hotel, Bergen 15.Februar 2007, HVA SKAL TIL FOR AT TORSKE- OPPDRETTAKTIVITETER

Detaljer

Benchmark Midt-Norge. hvordan gjør Midt-Norge det? John Harald Pettersen Analyst Manager EWOS AS Cargill Aqua Nutrition

Benchmark Midt-Norge. hvordan gjør Midt-Norge det? John Harald Pettersen Analyst Manager EWOS AS Cargill Aqua Nutrition Benchmark Midt-Norge hvordan gjør Midt-Norge det? John Harald Pettersen Analyst Manager EWOS AS Cargill Aqua Nutrition Agenda Trender for en del nøkkeltall for de siste fire år Jeg vil snakke om fisk slaktet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Foto: Mette Breiland Havbruksseminaret 30 september 2014 Av: Sten Ivar Siikavuopio sten.siikavuopio@nofima.no Fakta om Nofima Nasjonalt matforskningsinstitutt, etablert

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Production of Atlantic salmon 1990-1999.

Production of Atlantic salmon 1990-1999. /DNVHÃRJÃ UUHWQ ULQJHQÃÃÃHQÃRYHUVLNWÃ /DUVÃ/LDE Ã ÃEOHÃHQGDÃHWÃUHNRUGnUÃIRUÃQRUVNÃODNVHÃRJÃ UUHWQ ULQJÃ 6DOJVNYDQWXPHWÃIRUÃODNVÃ NWHÃPHGÃFDÃÃWRQQÃUXQGÃYHNWÃÈÃWLOÃ FDÃÃWRQQÃUXQGÃYHNWÃ)RUÃ UUHWÃYDUÃ NQLQJHQÃQRHÃPLQGUHÃFDÃÃ

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer