SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Fiskeri. Fagområde: Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fiskeri. Fagområde: Fiskeri"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Fiskeri

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon Historikk og status Kortfattet endringslogg Omfang Omfatter Målsetting Bruksområde Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Akvakulturområde Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Akvakulturområde Akvakultur Akvakulturgrense <<DataType>> AkvaKonsesjonsinformasjon <<DataType>> AkvaPrøvetakinformasjon Prøvetak Havbeite Havbeitegrense <<CodeList>> AkvaEnhet <<CodeList>> AkvaKonstruksjon <<CodeList>> AkvaKonsesjonstype <<CodeList>> AkvaKonsesjonsstatus <<CodeList>> AkvaKonsesjonsformål <<CodeList>> AkvaArt Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskebedrift Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskebedrift Fiskebedrift <<DataType>> Fiskebedriftsidentifikasjon <<DataType>> Fiskebedriftsinformasjon <<DataType>> Fiskebedriftstjeneste <<DataType>> Fiskebedriftsmarked <<DataType>> Firmaeier <<CodeList>> Fiskebedriftservice <<CodeList>> Fiskebedriftsområde <<CodeList>> Fiskebedriftsprodukt <<CodeList>> FiskekapasitetEnhet <<CodeList>> Fisketype Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskeribruksområder Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskebruksområder Fiskeribruksområde Fiskeribruksområdegrense <<DataType>> Fiskeriredskap Lakseplass <<CodeList>> Fiskeribrukstype <<CodeList>> FiskeriredskapGenAktiv <<CodeList>> FiskeriredskapGenPassiv <<CodeList>> FiskeriredskapSpesAktiv <<CodeList>> FiskeriredskapSpesPassiv Grafisk visning av applikasjonsskjema Fiskefelt og fiskegrunner Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskefelt og fiskegrunner...35

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fiskefelt Fiskefeltgrense Fiskegrunn Fiskegrunngrense Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskeressursområder Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskeressursområder Fiskeressursområde Fiskeressursområdegrense RegulertFiskeområde <<DataType>> FiskeriressursområdeArt <<DataType>> Fiskeriressurs RegulertFiskeområdegrense Assosiasjon <<Topo>> RegulertFiskeområde-RegulertFiskeområdegrense <<CodeList>> FiskeriressursOmrådetype Grafisk visning av applikasjonsskjema - Kurslinje Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Kurslinje Kurslinje DataType>> Kurslinjeinformasjon SOSI-format realisering Objekttyper Akvakultur Akvakulturgrense Fiskebedrift Fiskefelt Fiskefeltgrense Fiskegrunn Fiskegrunngrense Fiskeressursområde Fiskeressursområdegrense Fiskeribruksområde Havbeite Havbeitegrense Kurslinje Lakseplass Prøvetak RegulertFiskeområde RegulertFiskeområdegrense Fiskeribruksområdegrense Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basiser og assosiasjoner adresse ADRESSE akvaart AKVA_ART akvaenhet AKVA_ENHET akvakonsesjonsformål AKVAKONSESJONSFORMÅL akvakonsesjonsnummer AKVA_NR akvakonsesjonsstatus AKVA_STATUS akvakonsesjonstype AKVA_TYPE akvakonstruksjon AKVA_KONSTR akvatemperatur AKVATEMP algekonsentrasjon ALGE_KONS algetype ALGE_TYP antallansatte ANT_ANS antallårsverk ANT_ÅRSV artskode FISK_KODE engelskartsnavn ART_ENGELSK faokode FAO_KODE fartøyidentifikasjon FARTØY_ID firmanavn FIRMA fiskebedriftsandel FISKE_BEDR_ANDEL fiskebedriftseier FISKE_BEDR_EIER fiskebedriftservice FISKE_BEDR_SERVICE fiskebedriftsnavn FBNAVN...48

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon fiskebedriftsområde FISKE_BEDR_OMR fiskebedriftsprodukt FISKE_BEDR_PROD fiskebruksnummerfylke FBNR_FYLK fiskekapasitet FISKE_KAPASITET fiskekapasitetenhet FISKE_KAP_ENH fiskeribrukstype FISKERI_BRUK_TYPE fiskeriredskapgenaktiv FISKERIREDSKAP_GEN_AKTIV fiskeriredskapgenpassiv FISKERIREDSKAP_GEN_PASSIV fiskeriredskapspesaktiv FISKERIREDSKAP_SPES_AKTIV fiskeriredskapspespassiv FISKERIREDSKAP_SPES_PASSIV fiskeriressursområdetype FISKERI_RESS_TYPE fisketype FISKE_TYPE fisketype F_TYPE klorofyllmaksimum KLORO_MAKS kontaktperson KONTAKTPERSON lokalitetsnavn LOK_NAVN lokalitetsnummer LOK_NR norskartsnavn ART_NORSK salinitet SALINITET satellittkommunikasjonsid SAT_KOM_ID siktedyp SIKTEDYP sporhastighet SPOR_HASTIGHET strømhastighet STRØMHAST strømretning STRØMRETN taksonomiskkode ART_TAKSONOMI telefaxnummer TELEFAXNR telefonnummer TELEFONNR vindretning VINDRETN vitenskapeligartsnavn ART_LATIN Gruppe-er akvakonsesjonsinformasjon AKVA_KONS_INFO akvaprøvetakinformasjon AKVA_PRØVE_INFO fiskebruksnummer FBNR firmaeier FIRMA_EIER fiskebedriftsidentifikasjon FISKE_BEDR_ID fiskebedriftsinformasjon FISKE_BEDR_INFO fiskebedriftsmarked FISKE_BEDR_MARKED fiskebedriftstjeneste FISKE_BEDR_TJENESTE fiskeriredskap FISKERI_REDSKAP fiskeriressursområdeart FISKERI_RESS_ART fiskeriressurs FISKERI_RESSURS kurslinjeinformasjon KURSLINJE_INFO Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI-format Eksempler på SOSI-forGML realisering GML skjema Eksempel på GML formatet Fullstendig endringslogg....64

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Arealbruk, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, er og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Spesifikasjon av fiskeridata ble utført av SOSI-gruppe 4 under revisjon av SOSI fra versjon 2.21, høsten våren En gruppe i Fiskeridirektoratet hadde satt opp en liste over temabehov og informasjonsbehov som kunne dekke direktoratets behov for intern så vel som ekstern datautveksling. Kapitlet bør ses i sammenheng med kapittel 04a-KYST. Informasjonen i dette kapitlet er ikke gjenstand for fotogrammetriske arbeider. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen SOSI arbeidsgruppe 4 Temabehov fra Fiskeridirektoratet okt. 96 og arbeid i SOSI gruppe SOSI arbeidsgruppe 4 Små justeringer i h h t SOSI-db og innføring av OBJTYPE som opsjon. Noe justert ut fra brukerønsker SOSI arbeidsgruppe 4 Justeringer i forhold til SOSI-DB SOSI arbeidsgruppe 4 Justeringer i forhold til navnekonvensjonen, samt opprettelse av Objekttyper og revidering av er SOSI arbeidsgruppe 4 Endringer med bakgrunn i retningslinjer for SOSI 4.0 Aktuell ansvarlig: Statens kartverk SOSI-sekretariatet Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Tlf Faglig ansvarlig: Fiskeridirketoratet Havforskningsinstituttet 1.1 Kortfattet endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GML (Geographic Markup Language), som er en variant av XML. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GML. Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSI's WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. For fullstendig endringslogg vises til kapittel 9 i denne beskrivelsen.

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2.1 Omfatter Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet. 2.2 Målsetting Fiskeridirektoratet og fiskerisjefene vil med disse definisjonene kunne nytte SOSI som basis for datautveksling av geografisk relaterte data, og vil likeens kunne formidle slik informasjon til bruk i f.eks kystsonekart og arbeid med planer i kystsone og sjøtrafikksammenheng. Mye av informasjonen vil antakelig i første omgang være knyttet til enkeltpunkt (lokaliteter), men med bakgrunn i den økende bruk av digital informasjon innen fiskerforvaltning vil bedre detaljer som avgrensninger av områder bli gjort. Ved første gangs definisjon er verdi, utnyttet og potensiell kapasitet ikke tatt med for Fiskeriressursområde og Fiskeribruksområde. 2.3 Bruksområde Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt.. Informasjonen i dette kapitlet kan betraktes som informasjon som vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kystkapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet.

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner ---ingen begrep definert Forkortelser

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet Havforskningsinstituttets oppgaver er delt i vitenskapelige produkter; rådgivning og publikasjoner. Rådgivning Om instituttets rådgivningsoppgaver innen marine ressuser, marint miljø, havbruk og fiskerifaglig bistandssamarbeid Publikasjoner Havforskningsinstituttets vitenskapelige publikasjonsserier Toktrapporter, Fisken og havet, inkludert de årlige særnumrene Havets ressurser, Havets miljø og Havbruksrapport, samt publikasjonslister fra Årsmeldingene. Havforskningsinstituttets hovedaktiviteter er overvåkning, forskning og rådgivning. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd. Forskningsvirksomheten foregår i tverrfaglige forskningsgrupper som leverer resultater til instituttets rådgivningsprogram. Rådgivingsprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene. Den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon Applikasjonsskjema 6.1 Introduksjon Datamodellen for fiskeriforvaltning består av en rekke mindre delmodeller. 6.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon Akvakulturområde Akvakultur + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + konstruksjon [0..1] : AkvaKonstruksjon + akvaart [0..1] : AkvaArt + akvaenhet [0..1] : AkvaEnhet + konsesjonsinformasjon [0..*] : AkvaKonsesjonsinformasjon + firmaeier [0..1] : Firmaeier <<DataType>> AkvaKonsesjonsinformasjon + fiskebruksnummerfylke : CharacterString + akvakonsesjonsnummer : Integer + konsesjonsstatus [0..1] : AkvaKonsesjonsstatus + konsesjonsformål [0..1] : AkvaKonsesjonsformål + konsesjonstype [0..1] : AkvaKonsesjonstype + lokalitetsnummer : Integer + lokalitetsnavn : CharacterString <<DataType>> Firmaeier (from Fiskebedrift) + firmanavn : CharacterString + bedriftseier [0..1] : CharacterString + adresse [0..1] : CharacterString + postnummer [0..1] : Integer + postadresse [0..1] : CharacterString + telefonnummer [0..1] : Integer + telefaxnummer [0..1] : Integer + kontaktperson [0..1] : CharacterString 1 +avgrensning <<Topo>> <<CodeList>> AkvaKonsesjonstype + Klekkeri = KLEK + Matfisk = MATF + Settefisk = SETT + Skalldyr = SKAL + Stamfisk = STAM + Yngel = YNGE + Havbeite = HAVB + Fiskermanntallkonsesjon = MANT + Rekreasjon, selvfiske m.m = REKR + Slakteri = SLAK + strømhastighet : Real <<CodeList>> AkvaEnhet + kubikkmeter = 1 + stk = 2 + da = 3 + tonn = 4 + MB (meter bøyestrekk) = 5 + Liter (for klekkeri) = 6 0..* + grense : Kurve Akvakulturgrense <<CodeList>> AkvaKonsesjonsformål + Kommersiell + Forskning + Undervisning + Slakting + Kultivering <<CodeList>> AkvaKonstruksjon + Flytende oppdrettsanlegg = 1 + Bøyestrekk = 2 + Landbasert oppdrettsanlegg = 3 + Bunnkultur = 4 + Havbeite = 5 <<CodeList>> AkvaKonsesjonsstatus + Beredskap = B + Midlertidig = M + Permanent = P <<Codelist>> AkvaArt + Abbor = 1 + Bergnebb = 2 + Blåskjell = 3 + Breiflabb = 4 + Brisling = 5 + Flatøsters = 6 + Flekksteinbit = 7 + Gjedde = 8 + Gråsteinbit = 9 + Haneskjell = 10 + Harpeskjell = 11 + Harr = 12 + Havabbor = 13 + Hjerteskjell = 14 + Hummer = 15 + Hyse = 16 + Kamskjell = 17 + Kongekrabbe = 18 + Krabbe = 19 + Kreps = 20 + Kråkebolle = 21 + Kuskjell = 22 + Kveite = 23 + Lake = 24 + Laksefisk = 25 + Leppefisk = 26 + Lysing = 27 + Makrell = 28 + Marin = 29 + Musling = 30 + o-skjell = 31 + Piggbar = 32 + Reke = 33 + Rognkjeks = 34 + Rødspette = 35 + Røye = 36 + Sei = 37 + Sild = 38 + Skjell = 39 + Skrubbe = 40 + Snegl = 41 + Steinbit = 42 + Suter = 43 + Torsk = 44 + Tunge = 45 + Ål = 46 + Ørret = 47 + Østers = 48

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Havbeite område [0..1] : Flate posisjon [0..1] : Punkt Havbeite 1 +avgrensning 0..* <<Topo>> grense : Kurve Havbeitegrense Prøvetak Prøvetak + posisjon : Punkt + akvaprøvetakinformasjon [0..1] : AkvaPrøvetakinformasjon <<DataType>> AkvaPrøvetakinformasjon + algetype : CharacterString + algekonsentrasjon : Integer + strømretning : Integer + vindretning : Integer + klorofyllmaksimum : Integer + siktedyp : Integer + akvatemperatur : Integer + salinitet : Integer

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Akvakulturområde Akvakultur Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 1 Objekttype anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr Akvakultur 1.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 1.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 1.3 konstruksjon type konstruksjon av oppdrettsanlegg 0 1 AkvaKonstruksjon 1.4 akvaart 0 1 AkvaArt 1.5 akvaenhet 0 1 AkvaEnhet 1.6 konsesjonsinformasjon info om konsesjon tilknyttet oppdrettsanlegg 0 N AkvaKonsesjonsinformasjon 1.7 firmaeier 0 1 Firmaeier 1.8 Rolle avgrensning 0 N Akvakulturgrense Rollen er en aggregering Akvakulturgrense Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 2 Objekttype avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr Akvakulturgrense 2.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 2.2 Rolle (unavnet) Akvakultur 1 1 Akvakultur <<DataType>> AkvaKonsesjonsinformasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 3 Datatype info om konsesjon tilknyttet oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonsinformasjon 3.1 fiskebruksnummerfylke 1-2 bokstavers fylkesangivelse 1 1 CharacterString 3.2 akvakonsesjonsnummer 1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse 1 1 Integer (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) 3.3 konsesjonsstatus Konsesjonsstatus for oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonsstatus 3.4 konsesjonsformål 0 1 AkvaKonsesjonsformål 3.5 konsesjonstype konsesjonstype for oppdrettsanlegg 0 1 AkvaKonsesjonstype 3.6 lokalitetsnummer gitt lokalitetsnummer 1 1 Integer 3.7 lokalitetsnavn gitt lokalitetsnavn 1 1 CharacterString <<DataType>> AkvaPrøvetakinformasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 4 Datatype prøvetak av alger i sjø AkvaPrøvetakinformasjon

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon algetype Artsnavn på algen, tekst med max 35 tegn 1 1 CharacterString 4.2 algekonsentrasjon Antall celler pr. liter 1 1 Integer 4.3 strømretning Strømretning i grader (0-360) 1 1 Integer 4.4 vindretning Vindretning i grader (0-360) 1 1 Integer 4.5 klorofyllmaksimum Dybde i meter for største klorofylltetthet 1 1 Integer 4.6 siktedyp Hvor dypt man kan se i sjøen, angitt i meter 1 1 Integer 4.7 akvatemperatur Vanntemperatur, angitt i grader Celsius 1 1 Integer 4.8 salinitet Salinitet angitt i promille 1 1 Integer Prøvetak Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 5 Objekttype angivelse av resultat av algemåling i ett punkt Prøvetak 5.1 posisjon sted som objektet eksisterer på 1 1 Punkt 5.2 akvaprøvetakinformasjon prøvetak av alger i sjø 0 1 AkvaPrøvetakinformasjon Havbeite Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 6 Objekttype Havbeite område for utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål 6.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 6.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 6.3 Rolle avgrensning 0 N Havbeitegrense Rollen er en aggregering Havbeitegrense Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 7 Objekttype Havbeitegrense avgrensing av område for utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål 7.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 7.2 Rolle (unavnet) Havbeite 1 1 Havbeite <<CodeList>> AkvaEnhet Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 8 Kodeliste AkvaEnhet 81.1 kubikkmeter stk da tonn MB (meter bøyestrekk) Liter (for klekkeri) 6

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon <<CodeList>> AkvaKonstruksjon Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 9 Kodeliste type konstruksjon av oppdrettsanlegg AkvaKonstruksjon 9.1 Flytende oppdrettsanlegg anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr som flyter på eller under vannflaten Bøyestrekk anlegg for oppdrett av fisk og skalldyr der hver produksjonsenhet er festet i bøyestrekk Landbasert oppdrettsanlegg anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr i bygning /konstruksjon på land Bunnkultur område der det er gitt tillatelse til kultivering av bunnfauna med tanke på økt avkastning Havbeite område der det er gitt tillatelse til utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål <<CodeList>> AkvaKonsesjonstype Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 10 Kodeliste konsesjonstype for oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonstype 10.1 Klekkeri lokalitet der det er gitt tillatelse for klekking av fisk KLEK 10.2 Matfisk lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og regnbueørret MATF 10.3 Settefisk lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere settefisk av laks, ørret, regnbueørret og/eller røye SETT 10.4 Skalldyr lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av skalldyr SKAL 10.5 Stamfisk lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere/oppbevare stamfisk av laks, ørret og regnbueørret STAM 10.6 Yngel lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av yngel YNGE 10.7 Havbeite bløtdyr og pigghuder HAVB 10.8 Fiskermanntallkonsesjon MANT 10.9 Rekreasjon, selvfiske m.m REKR Slakteri SLAK strømhastighet angivelse av hastighet i m/sek <<CodeList>> AkvaKonsesjonsstatus Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 11 Kodeliste konsesjonsstatus for oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonsstatus 11.1 Beredskap lokalitet som er reservert til oppdrettsformål og kan tildeles på kort varsel ved behov B 11.2 Midlertidig M 11.3 Permanent P <<CodeList>> AkvaKonsesjonsformål Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 12 Kodeliste AkvaKonsesjonsformål 12.1 Kommersiell 12.2 Forskning 12.3 Undervisning 12.4 Slakting 12.5 Kultivering

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon <<CodeList>> AkvaArt Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 6 Kodeliste AkvaArt 13.1 Abbor Bergnebb Blåskjell Breiflabb Brisling Flatøsters Flekksteinbit Gjedde Gråsteinbit Haneskjell Harpeskjell Harr Havabbor Hjerteskjell Hummer Hyse Kamskjell Kongekrabbe Krabbe Kreps Kråkebolle Kuskjell Kveite Lake Laksefisk Leppefisk Lysing Makrell Marin Musling o-skjell Piggbar Reke Rognkjeks Rødspette Røye Sei Sild Skjell Skrubbe Snegl Steinbit 42

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon Suter Torsk Tunge Ål Ørret Østers 48

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskebedrift <<CodeList>> Fiskebedriftservice + Agn = 1 + Olje = 2 + Fryseri = 3 + Is = 4 + Annet = 5 Fiskebedrift + posisjon : Punkt + fiskebedriftsinformasjon [0..*] : Fiskebedriftsinformasjon + fiskebedriftsprodukt [0..1] : Fiskebedriftsprodukt + fiskebedriftstjeneste [0..1] : Fiskebedriftstjeneste + fiskebedriftsmarked [0..1] : Fiskebedriftsmarked + fiskebedriftsidentifikasjon [0..1] : Fiskebedriftsidentifikasjon <<DataType>> Fiskebedriftsidentifikasjon + fiskebedriftsnavn : CharacterString + fiskebruksnummerfylke : CharacterString + fiskebruksnummer : Integer + firmaeier : Firmaeier + antallansatte [0..1] : Integer + antallårsverk [0..1] : Integer <<CodeList>> Fisketype + Fiskemottak = 1 + Slakte-/pakkeanlegg = 2 + Fiskeindustri = 3 <<CodeList>> FiskekapasitetEnhet + Slakt - tonn/døgn = 1 + Innfrysing - tonn/døgn = 2 <<CodeList>> Fiskebedriftsområde + Innland = 1 + EU = 2 + Europa utenfor EU = 3 + Asia = 4 + USA = 5 + Nord Amerika = 6 + Syd Amerika = 7 + Afrika = 8 <<DataType>> Fiskebedriftsinformasjon + fisketype : Fisketype + artskode [0..1] : Integer <<DataType>> Fiskebedriftstjeneste + fiskekapasitet : Integer + fiskekapasitetenhet : FiskekapasitetEnhet + fiskebedriftservice [0..1] : Fiskebedriftservice <<DataType>> Fiskebedriftsmarked + fiskebedriftsandel : Integer + fiskebedriftsområde : Fiskebedriftsområde <<DataType>> Firmaeier + firmanavn : CharacterString + bedriftseier [0..1] : CharacterString + adresse [0..1] : CharacterString + postnummer [0..1] : Integer + postadresse [0..1] : CharacterString + telefonnummer [0..1] : Integer + telefaxnummer [0..1] : Integer + kontaktperson [0..1] : CharacterString <<CodeList>> Fiskebedriftsprodukt + Ferskfiskpakking = 1 + Filetering = 2 + Frysing = 3 + Videreforedling av frosne varer (panering/fritering) = 4 + Røyking = 5 + Tørrfisktilvirkning = 6 + Saltfisktilvirkning = 7 + Klippfisktilvirkning = 8 + Sildesalting = 9 + Rekemottak = 10 + Rekepilling = 11 + Kjøle og Fryselagring emballerte varer = 12 + Fullsterilisering = 14 + Halvkonservering = 15 + Lettkonservering = 16 + Tranraffinering og tapping = 18 + Blautdyr (skjell m.v.) = 22 + Skalldyr (andre enn reker) = 23 + Lodderogn renseanlegg = 24 + Div. bearbeidede produkter = 25 + Slakting og tilvirking av oppdrettsfisk = 26 + Frysefartøy = 30 + Smolttransport = 40 + Ekspedisjonssentral for skjell = 50 + Foredling av skjell = 51 + Rensesentral for skjell = 52 + Fiskeolje = 60 + Fiskemel = 61 + Rekemel = 62 + Spesialmel (til konsum) (også anet enn fisk) = 63 + Spesial/-olje (Beinmel m.v.) = 64 + Fiskeproteinkonsentrat = 65 + Trandam ping = 66 + Ensilasje = 68 + Diverse fiskemel/oljeprodukter = 69

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskebedrift Fiskebedrift Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 1 Objekttype Fiskebedrift tar imot fisk og skalldyr eller produkter av disse for bearbeiding og/eller pakking og videre distribusjon 1.1 posisjon sted som objektet eksisterer på 1 1 Punkt 1.2 fiskebedriftsinformasjon generell informasjon 0 N Fiskebedriftsinformasjon 1.3 fiskebedriftsprodukt produkt for fiskebedrift 0 1 Fiskebedriftsprodukt 1.4 fiskebedriftstjeneste angivelse av tjeneste for fiskebedrift Kapasitetsangivelse og angivelse av 0 1 Fiskebedriftstjeneste måleenhet 1.5 fiskebedriftsmarked angivelse av marked for fiskebedrift 0 1 Fiskebedriftsmarked 1.6 fiskebedriftsidentifikasjon fiskebedriftsidentifikasjon for fiskebedrift Merknad: Identifikasjon i samsvar med Fiskeridirektørens register over godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer m.m. 0 1 Fiskebedriftsidentifikasjon <<DataType>> Fiskebedriftsidentifikasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 2 Datatype Fiskebedriftsidentifikasjon identifikasjon i samsvar med Fiskeridirektørens register over godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer m.m. 2.1 fiskebedriftsnavn navn på fiskebedrift i henhold til register for godkjente tilvirkningsanlegg for 1 1 CharacterString fisk og fiskevarer 2.2 fiskebruksnummerfylke 1-2 bokstavers fylkesangivelse 1 1 CharacterString 2.3 fiskebruksnummer nummer som sammen med fylkesangivelse benyttes for angivelse av 1 1 Integer fiskebruk i register for godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer 2.4 firmaeier generell bolk eieropplysninger 1 1 Firmaeier 2.5 antallansatte angivelse av antall ansatte 0 1 Integer 2.6 antallårsverk angivelse av antall årsverk 0 1 Integer <<DataType>> Fiskebedriftsinformasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 3 Datatype Fiskebedriftsinformasjon 3.1 fisketype 1 1 Fisketype 3.2 artskode tallkode, nyttet særlig av Kystvakta for rapportering av fisk Merknad: (061103=mussa, underart av sild. Mussa har ikke FAO-kode.) (koder fra artskodeliste definert i NS 9400!) 0 1 Integer <<DataType>> Fiskebedriftstjeneste Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon Datatype angivelse av kapasitet og måleenhet Fiskebedriftstjeneste 4.1 fiskekapasitet antall tonn på lager 1 1 Integer 4.2 fiskekapasitetenhet angivelse av kapasitets og måleenhet 1 1 FiskekapasitetEnhet 4.3 fiskebedriftservice angivelse av den tjeneste bedriften yter 0 1 Fiskebedriftservice <<DataType>> Fiskebedriftsmarked Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 5 Datatype angivelse av marked for fiskebedrift Fiskebedriftsmarked 5.1 fiskebedriftsandel prosentandel av bedriftens produksjon for det angitte markedsområdet 1 1 Integer 5.2 fiskebedriftsområde angivelse for område for fiskebedrifter 1 1 Fiskebedriftsområde <<DataType>> Firmaeier Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 6 Datatype generell bolk eieropplysninger Firmaeier 6.1 firmanavn navn på firma 1 1 CharacterString 6.2 bedriftseier navn på eier av fiskebedrift 0 1 CharacterString 6.3 adresse 0 1 CharacterString 6.4 postnummer 0 1 Integer 6.5 postadresse 0 1 CharacterString 6.6 telefonnummer 0 1 Integer 6.7 telefaxnummer 0 1 Integer 6.8 kontaktperson Navn på kontaktperson 0 1 CharacterString <<CodeList>> Fiskebedriftservice Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 7 Kodeliste angivelse av den tjeneste bedriften yter Fiskebedriftservice 7.1 Agn Fisk/fiskeprodukt for egning Olje Fiske- sildeolje Fryseri Anlegg for innfrysing av fisk/fiskeprodukt Is Frysing av vann Annet Annet <<CodeList>> Fiskebedriftsområde Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 8 Kodeliste angivelse av område for fiskebedrifter Fiskebedriftsområde 8.1 Innland Innenfor landets geografiske grenser EU Stater/land som er medlemmer i den Europeiske Union Europa utenfor EU Europeiske land som ikke er medlemmer i den Europeiske Union 3

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon Asia Land/stater innenfor den asiatiske verdensdel USA De forente stater i Nord Amerika med Hawai Nord Amerika Land/stater på den nordamerikanske halvøy bestående av Canada, e forente stater (med Alaska) og Mexico Syd Amerika Land/stater på den sydamerikanske halvøy som geografisk befinner seg sør for Mexico Afrika Land/stater på det aferikanske kontinent (m/madagaskar) <<CodeList>> Fiskebedriftsprodukt Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 9 Kodeliste produkt for fiskebedrift Fiskebedriftsprodukt 9.1 Ferskfiskpakking Mottak og pakking av fersk fisk Filetering Filetering av fisk/fiskeprodukter Frysing Innfrysing av fisk/fiskevarer Videreforedling av frosne varer Panering og fritering av fisk/fiskevarer som er frosset 4 (panering/fritering) 9.5 Røyking Røyking av fisk/fiskevarer Tørrfisktilvirkning Tilvirking av av tørrfisk Saltfisktilvirkning Tilvirking av saltet fisk Klippfisktilvirkning Tilvirking av klippfisk Sildesalting Salting av sild Rekemottak Mottaksanlegg for reker Rekepilling Tilvirking av reker Kjøle og Fryselagring emballerte varer Fullsterilisering Tilvirking av fisk/fiskeprodukter ved hermetisering og varmebehandling. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet Halvkonservering Tilvirking av fisk/fiskeprodukter ved hermetisering og varmebehandling. Begrenset holdbarhet Lettkonservering Tilvirking av fisk/fiskeprodukter ved tilsetting av stoffer og lett varmebehandling/vakumering som forlenger 16 holdbarheten inntil 3 mnd Tranraffinering og tapping Produksjon av tran/tranprodukter Blautdyr (skjell m.v.) Mottaksanlegg for blautdyr (skjell) Skalldyr (andre enn reker) Mottaks-/tilvirkningsanlegg for krabbe/kreps/hummer Lodderogn renseanlegg Renseanlegg for lodderogn Div. bearbeidede produkter Produksjon av fiskekoteletter, frossenfisk produkter Slakting og tilvirking av oppdrettsfisk Oppsamling og behandling av prosessvann/avfall fra produksjon og slakting av oppdrettsfisk. I kombinasjon med 26 annen produksjonsform 9.22 Frysefartøy Smolttransport Transport av levende smolt Ekspedisjonssentral for skjell Foredling av skjell Rensesentral for skjell Fiskeolje Fiskemel Rekemel Spesialmel (til konsum) (også anet enn fisk) Spesial/-olje (Beinmel m.v.) Fiskeproteinkonsentrat Trandamping 66

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Fiskeri. Databeskrivelse: Fiskeri

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Fiskeri. Databeskrivelse: Fiskeri SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Fiskeri Databeskrivelse: Fiskeri SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Fiskeri - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter. Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Verneverdige geologiske objekter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder. Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Naturvernområder SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 Orientering og introduksjon......4 2 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum. Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Petroleum SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk og status......6

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning. Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Råstoffutvinning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 1 Orientering og introduksjon......6 2 Historikk

Detaljer

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004

Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 37/2004 Tromsø, 16.12.2004 Rundskriv nr 39/2003 utgår Til registrerte kjøpere BEHOLDNINGS- OG PRODUKSJONSOPPGAVE PR 31.12.2004. I h.h.t. rapporteringsplikt inntatt i 5 i lagets forretningsregler

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning. Fagområde: Forurensning SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Forurensning Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

Fiskeriinteressene i planområdet

Fiskeriinteressene i planområdet Fiskeriinteressene i planområdet Ola Midttun Leirvik, 18.03.2015 Planområdet: kjerneområde for kystfiske i Hordaland Hjemmehørende fiskeflåte og antall fiskere i planområdet Kommune Fiskebåter inntil 20m

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter. Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, grotter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

Fritidsfiske og seljakt i sjø

Fritidsfiske og seljakt i sjø Fritidsfiske og seljakt i sjø Høsting av marine fiskearter All høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser skal foregå så skånsomt som mulig. Redskapsbegrensninger for fritidsbåter og fra

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane. Fagområde: Bane SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bane Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......5

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø. Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kyst og sjø SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......9 1 Historikk og status......10

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner. Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Kulturminner SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak JIM/ 12. mai 2016 Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet utviklet

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring li FISKERIDIREKTORATET U Havbruksavdelingen Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Nøk eks. 1 Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring. 2000 I lllllll llll lllll

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-115. Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)

SOSI standard - versjon 3.0 2-115. Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) SOSI standard - versjon 3.0 2-115 Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) SOSI standard - versjon 3.0 2-116 Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status Denne side er blank 2-116 SOSI standard - versjon

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG

MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISLISTE VEST-NORGES FISKESALSLAG MINSTEPRISER GJELDENDE FRA 01.02.2015 Fiskeslag Størrelse Pris Torsk rund over 3,75 kg 10,00 Torsk sløyd uten hode over 2,5 kg 15,00 Torsk sløyd uten hode 1-2,5

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

BESKRIVELSE AV RELEVANTE FISKEREDSKAP OG FISKERIAKTIVITET I NORGES ØKONOMISKE SONE. Fiskeridirektoratet 2010

BESKRIVELSE AV RELEVANTE FISKEREDSKAP OG FISKERIAKTIVITET I NORGES ØKONOMISKE SONE. Fiskeridirektoratet 2010 BESKRIVELSE AV RELEVANTE FISKEREDSKAP OG FISKERIAKTIVITET I NORGES ØKONOMISKE SONE Fiskeridirektoratet 2010 FISKEREDSKAP OG FISKERIAKTIVITET Utforming av fiskeredskap er mangfoldig. En finner løsninger

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass. Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-0 - Fagområde: Gravplass SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0-1 - Innholdsfortegnelse...0 1 Orientering og introduksjon...2 2 Historikk og status...2

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg Statens kartverk november 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 1 0 Orientering og introduksjon......9

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene?

Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene? Ålesunds Rederiforening 9 desember 2011. Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene? Ole Arve Misund FKDs strategi førende

Detaljer

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011

Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Markedsrapport Norsk konsum av sjømat 2011 Utvikling siste 10 år Norges sjømatråd AS Click here to enter text. Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote)

Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) 1 Søknad om nytildeling av deltakeradgang for 2016 (rekrutteringskvote) LES DETTE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET: Søknaden må sendes innen 31. juli 2015 til: For Fiskeridirektoratet. Saksnummer: 15/ Fiskeridirektoratet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senuum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senuum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senuum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-02-2002 (J-215-2001 UTGÅR) 3 Bergen, 2.1.2002 TH/TRÅ

Detaljer

Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Kartlegging av marint restråstoff i Troms Rapport 22/2012 Utgitt mai 2012 Kartlegging av marint restråstoff i Troms Thomas A. Larsen og Ingelinn E. Pleym Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Fangstbegrensning / fangstkontroll

Fangstbegrensning / fangstkontroll Fangstbegrensning / fangstkontroll Dagfinn Lilleng Utviklingsseksjonen Tromsø 4.9.2015 Fiskeridirektøren Stab for personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjonsstab IT-avdelingen -teknisk seksjon -systemseksjonen

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene Høringsnotat 26.09.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2 Historikk om fjordlinjene... 3 3 Formål og status... 4 3.1 Bærekraftig

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011

Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011 Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011 Rundskriv nr 8/2010 utgår Til fiskere og registrerte kjøpere FØRINGS OG PAKKETILSKUDD FOR FISK I 2011 Norges Råfisklag har fått Fiskeri- og Kystdepartementets godkjenning

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema FISKEMAT Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Navn og beskrivelse

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN (I Trøndelag og Bindal 2014)

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN (I Trøndelag og Bindal 2014) FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN (I Trøndelag og Bindal 2014) Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 1. april 2014 Nils Roger Duna lensmann Flatanger lensmannskontor Nord-Trøndelag politidistrikt

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag. Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Markslag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......3 1 Historikk og status......4

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Mathias Produkter. En oversikt over våres produkter

Mathias Produkter. En oversikt over våres produkter athias Produkter En oversikt over våres produkter athias King Crab (Paralithodes camtschaticus) er et rent og sunt produkt som blir fanget i nordområdene av Norge og Russland. Krabbene lever av bunndyr

Detaljer

Fagområde: Innsjøer og vassdrag

Fagområde: Innsjøer og vassdrag SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Innsjøer og vassdrag Revidert 6. mars 2007 Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lodde (Mallotus villosus) Capelin Lodde Smaelt Capelan Atlantique Capelán

Lodde (Mallotus villosus) Capelin Lodde Smaelt Capelan Atlantique Capelán Lodde (Mallotus villosus) Capelin Lodde Smaelt Capelan Atlantique Capelán ØKOLOGI Lodde er en liten laksefisk som lever i polare strøk i Nord Atlanterhavet. Den finnes i store stimer også i Stillehavet

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 DEL 2 TABELL OVER OFFISIELLE NORSKE OMREGNINGSFAKTORER FOR FISK. 6

DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 DEL 2 TABELL OVER OFFISIELLE NORSKE OMREGNINGSFAKTORER FOR FISK. 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL 1 GENERELL HISTORIKK OG METODER 2 1.1 METODER FOR FASTSETTELSE AV OMREGNINGSFAKTORER 2 1.2 UTFYLLENDE INFORMASJON OM DIVERSE PRODUKTER 3 1.2.1 Filet 3 1.2.2 Tradisjonelle konserveringsmetoder

Detaljer

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD

FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD FISKERIDIREKTØREN Bergen, 16.04.1982. LG/ KD MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN """"""""""""""""""""""""""""""" J. 28/82. (Jfr. J. 51/80 og J. 52/78) ENDRING AV FORSKRIFTER OM FISKE I SVALBARDS TERRITORIAL

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi Bent Dreyer Nofima Innhold Naturgitte fortrinn og ulemper Status Utfordringer Mange og til dels motstridende mål Mål Bærekraft (max. volum)

Detaljer