SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Fiskeri. Fagområde: Fiskeri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fiskeri. Fagområde: Fiskeri"

Transkript

1 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fagområde: Fiskeri

2 SOSI standard generell objektkatalog versjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon Historikk og status Kortfattet endringslogg Omfang Omfatter Målsetting Bruksområde Normative referanser Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser Generelt om fagområdet Applikasjonsskjema Introduksjon Grafisk visning av applikasjonsskjema Akvakulturområde Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Akvakulturområde Akvakultur Akvakulturgrense <<DataType>> AkvaKonsesjonsinformasjon <<DataType>> AkvaPrøvetakinformasjon Prøvetak Havbeite Havbeitegrense <<CodeList>> AkvaEnhet <<CodeList>> AkvaKonstruksjon <<CodeList>> AkvaKonsesjonstype <<CodeList>> AkvaKonsesjonsstatus <<CodeList>> AkvaKonsesjonsformål <<CodeList>> AkvaArt Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskebedrift Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskebedrift Fiskebedrift <<DataType>> Fiskebedriftsidentifikasjon <<DataType>> Fiskebedriftsinformasjon <<DataType>> Fiskebedriftstjeneste <<DataType>> Fiskebedriftsmarked <<DataType>> Firmaeier <<CodeList>> Fiskebedriftservice <<CodeList>> Fiskebedriftsområde <<CodeList>> Fiskebedriftsprodukt <<CodeList>> FiskekapasitetEnhet <<CodeList>> Fisketype Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskeribruksområder Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskebruksområder Fiskeribruksområde Fiskeribruksområdegrense <<DataType>> Fiskeriredskap Lakseplass <<CodeList>> Fiskeribrukstype <<CodeList>> FiskeriredskapGenAktiv <<CodeList>> FiskeriredskapGenPassiv <<CodeList>> FiskeriredskapSpesAktiv <<CodeList>> FiskeriredskapSpesPassiv Grafisk visning av applikasjonsskjema Fiskefelt og fiskegrunner Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskefelt og fiskegrunner...35

3 SOSI standard generell objektkatalog versjon Fiskefelt Fiskefeltgrense Fiskegrunn Fiskegrunngrense Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskeressursområder Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskeressursområder Fiskeressursområde Fiskeressursområdegrense RegulertFiskeområde <<DataType>> FiskeriressursområdeArt <<DataType>> Fiskeriressurs RegulertFiskeområdegrense Assosiasjon <<Topo>> RegulertFiskeområde-RegulertFiskeområdegrense <<CodeList>> FiskeriressursOmrådetype Grafisk visning av applikasjonsskjema - Kurslinje Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Kurslinje Kurslinje DataType>> Kurslinjeinformasjon SOSI-format realisering Objekttyper Akvakultur Akvakulturgrense Fiskebedrift Fiskefelt Fiskefeltgrense Fiskegrunn Fiskegrunngrense Fiskeressursområde Fiskeressursområdegrense Fiskeribruksområde Havbeite Havbeitegrense Kurslinje Lakseplass Prøvetak RegulertFiskeområde RegulertFiskeområdegrense Fiskeribruksområdegrense Objekttyper med tilhørighet i andre fagområder Basiser og assosiasjoner adresse ADRESSE akvaart AKVA_ART akvaenhet AKVA_ENHET akvakonsesjonsformål AKVAKONSESJONSFORMÅL akvakonsesjonsnummer AKVA_NR akvakonsesjonsstatus AKVA_STATUS akvakonsesjonstype AKVA_TYPE akvakonstruksjon AKVA_KONSTR akvatemperatur AKVATEMP algekonsentrasjon ALGE_KONS algetype ALGE_TYP antallansatte ANT_ANS antallårsverk ANT_ÅRSV artskode FISK_KODE engelskartsnavn ART_ENGELSK faokode FAO_KODE fartøyidentifikasjon FARTØY_ID firmanavn FIRMA fiskebedriftsandel FISKE_BEDR_ANDEL fiskebedriftseier FISKE_BEDR_EIER fiskebedriftservice FISKE_BEDR_SERVICE fiskebedriftsnavn FBNAVN...48

4 SOSI standard generell objektkatalog versjon fiskebedriftsområde FISKE_BEDR_OMR fiskebedriftsprodukt FISKE_BEDR_PROD fiskebruksnummerfylke FBNR_FYLK fiskekapasitet FISKE_KAPASITET fiskekapasitetenhet FISKE_KAP_ENH fiskeribrukstype FISKERI_BRUK_TYPE fiskeriredskapgenaktiv FISKERIREDSKAP_GEN_AKTIV fiskeriredskapgenpassiv FISKERIREDSKAP_GEN_PASSIV fiskeriredskapspesaktiv FISKERIREDSKAP_SPES_AKTIV fiskeriredskapspespassiv FISKERIREDSKAP_SPES_PASSIV fiskeriressursområdetype FISKERI_RESS_TYPE fisketype FISKE_TYPE fisketype F_TYPE klorofyllmaksimum KLORO_MAKS kontaktperson KONTAKTPERSON lokalitetsnavn LOK_NAVN lokalitetsnummer LOK_NR norskartsnavn ART_NORSK salinitet SALINITET satellittkommunikasjonsid SAT_KOM_ID siktedyp SIKTEDYP sporhastighet SPOR_HASTIGHET strømhastighet STRØMHAST strømretning STRØMRETN taksonomiskkode ART_TAKSONOMI telefaxnummer TELEFAXNR telefonnummer TELEFONNR vindretning VINDRETN vitenskapeligartsnavn ART_LATIN Gruppe-er akvakonsesjonsinformasjon AKVA_KONS_INFO akvaprøvetakinformasjon AKVA_PRØVE_INFO fiskebruksnummer FBNR firmaeier FIRMA_EIER fiskebedriftsidentifikasjon FISKE_BEDR_ID fiskebedriftsinformasjon FISKE_BEDR_INFO fiskebedriftsmarked FISKE_BEDR_MARKED fiskebedriftstjeneste FISKE_BEDR_TJENESTE fiskeriredskap FISKERI_REDSKAP fiskeriressursområdeart FISKERI_RESS_ART fiskeriressurs FISKERI_RESSURS kurslinjeinformasjon KURSLINJE_INFO Egenskaper med tilhørighet i andre fagområder Eksempler på SOSI-format Eksempler på SOSI-forGML realisering GML skjema Eksempel på GML formatet Fullstendig endringslogg....64

5 SOSI standard generell objektkatalog versjon Orientering og introduksjon Dette fagområdet omhandler Arealbruk, som er et av flere fagområder i SOSI generell objektkatalog. Fagområdene er utgangspunktet for utarbeidelse av produktspesifikasjoner. En produktspesifikasjon vil ta utgangspunkt i den generelle objektkatalogen og spesifisere i detalj hvilke objekttyper, er og forhold som skal være med i spesifikasjonen. Eksempel på produktspesifikasjoner er Produktspesifikasjon FKB og temadataspesifikasjoner for Norge Digitalt.

6 SOSI standard generell objektkatalog versjon Historikk og status Spesifikasjon av fiskeridata ble utført av SOSI-gruppe 4 under revisjon av SOSI fra versjon 2.21, høsten våren En gruppe i Fiskeridirektoratet hadde satt opp en liste over temabehov og informasjonsbehov som kunne dekke direktoratets behov for intern så vel som ekstern datautveksling. Kapitlet bør ses i sammenheng med kapittel 04a-KYST. Informasjonen i dette kapitlet er ikke gjenstand for fotogrammetriske arbeider. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen SOSI arbeidsgruppe 4 Temabehov fra Fiskeridirektoratet okt. 96 og arbeid i SOSI gruppe SOSI arbeidsgruppe 4 Små justeringer i h h t SOSI-db og innføring av OBJTYPE som opsjon. Noe justert ut fra brukerønsker SOSI arbeidsgruppe 4 Justeringer i forhold til SOSI-DB SOSI arbeidsgruppe 4 Justeringer i forhold til navnekonvensjonen, samt opprettelse av Objekttyper og revidering av er SOSI arbeidsgruppe 4 Endringer med bakgrunn i retningslinjer for SOSI 4.0 Aktuell ansvarlig: Statens kartverk SOSI-sekretariatet Kartverksv. 21, 3507 Hønefoss Tlf Faglig ansvarlig: Fiskeridirketoratet Havforskningsinstituttet 1.1 Kortfattet endringslogg Denne versjonen av standarden er tilpasset det pågående standardiseringsarbeidet i regi av ISO/TC 211. Som et resultat at dette er standarden nå inndelt i en implementasjonsuavhengig del samt realisering i form av SOSI og GML (Geographic Markup Language), som er en variant av XML. Det legges opp til en gradvis overgang til realisering i form av GML. Som forberedelse til disse justeringene har SOSI arbeidsgruppe 1 vedtatt retningslinjer for arbeidet. Disse er tilgjenglige på SOSI's WEB sider, og omhandler Retningslinjer for arbeidet med neste versjon av SOSI (4.0) Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Forholdet mellom objekttyper og temakoder Prinsipper for definisjoner For å forstå bakgrunnen for flere av endringene henvises til disse retningslinjene. For fullstendig endringslogg vises til kapittel 9 i denne beskrivelsen.

7 SOSI standard generell objektkatalog versjon Omfang 2.1 Omfatter Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive fiskeriforvaltningens behov for geografiske data med tilhørende informasjon. Spesifikasjonen skal ivareta de strenge krav som stilles til opplysninger vedrørende dataenes gyldighet og nøyaktighet. 2.2 Målsetting Fiskeridirektoratet og fiskerisjefene vil med disse definisjonene kunne nytte SOSI som basis for datautveksling av geografisk relaterte data, og vil likeens kunne formidle slik informasjon til bruk i f.eks kystsonekart og arbeid med planer i kystsone og sjøtrafikksammenheng. Mye av informasjonen vil antakelig i første omgang være knyttet til enkeltpunkt (lokaliteter), men med bakgrunn i den økende bruk av digital informasjon innen fiskerforvaltning vil bedre detaljer som avgrensninger av områder bli gjort. Ved første gangs definisjon er verdi, utnyttet og potensiell kapasitet ikke tatt med for Fiskeriressursområde og Fiskeribruksområde. 2.3 Bruksområde Spesifikasjonen skal kunne benyttes til å utveksle forvaltningsinformasjon for fiskeribruk, med tanke på både kartpresentasjon og bruk i geografiske informasjonssystemer generelt.. Informasjonen i dette kapitlet kan betraktes som informasjon som vil komme i tillegg til den mer geografisk relaterte generelle informasjon som er å finne i andre kapitler i SOSI-standarden, spesielt Kystkapitlet, der sjøkartinformasjon er beskrevet.

8 SOSI standard generell objektkatalog versjon Normative referanser

9 SOSI standard generell objektkatalog versjon Definisjoner og forkortelser Definisjoner og forklaringer til begrep brukt for fagområdet. 4.1 Definisjoner ---ingen begrep definert Forkortelser

10 SOSI standard generell objektkatalog versjon Generelt om fagområdet Havforskningsinstituttets oppgaver er delt i vitenskapelige produkter; rådgivning og publikasjoner. Rådgivning Om instituttets rådgivningsoppgaver innen marine ressuser, marint miljø, havbruk og fiskerifaglig bistandssamarbeid Publikasjoner Havforskningsinstituttets vitenskapelige publikasjonsserier Toktrapporter, Fisken og havet, inkludert de årlige særnumrene Havets ressurser, Havets miljø og Havbruksrapport, samt publikasjonslister fra Årsmeldingene. Havforskningsinstituttets hovedaktiviteter er overvåkning, forskning og rådgivning. Fartøyer, laboratorier og stasjoner benyttes til å samle inn data, som danner grunnlag for forskning og vitenskapelige råd. Forskningsvirksomheten foregår i tverrfaglige forskningsgrupper som leverer resultater til instituttets rådgivningsprogram. Rådgivingsprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene. Den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd

11 SOSI standard generell objektkatalog versjon Applikasjonsskjema 6.1 Introduksjon Datamodellen for fiskeriforvaltning består av en rekke mindre delmodeller. 6.2 Grafisk visning av applikasjonsskjema

12 SOSI standard generell objektkatalog versjon Akvakulturområde Akvakultur + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + konstruksjon [0..1] : AkvaKonstruksjon + akvaart [0..1] : AkvaArt + akvaenhet [0..1] : AkvaEnhet + konsesjonsinformasjon [0..*] : AkvaKonsesjonsinformasjon + firmaeier [0..1] : Firmaeier <<DataType>> AkvaKonsesjonsinformasjon + fiskebruksnummerfylke : CharacterString + akvakonsesjonsnummer : Integer + konsesjonsstatus [0..1] : AkvaKonsesjonsstatus + konsesjonsformål [0..1] : AkvaKonsesjonsformål + konsesjonstype [0..1] : AkvaKonsesjonstype + lokalitetsnummer : Integer + lokalitetsnavn : CharacterString <<DataType>> Firmaeier (from Fiskebedrift) + firmanavn : CharacterString + bedriftseier [0..1] : CharacterString + adresse [0..1] : CharacterString + postnummer [0..1] : Integer + postadresse [0..1] : CharacterString + telefonnummer [0..1] : Integer + telefaxnummer [0..1] : Integer + kontaktperson [0..1] : CharacterString 1 +avgrensning <<Topo>> <<CodeList>> AkvaKonsesjonstype + Klekkeri = KLEK + Matfisk = MATF + Settefisk = SETT + Skalldyr = SKAL + Stamfisk = STAM + Yngel = YNGE + Havbeite = HAVB + Fiskermanntallkonsesjon = MANT + Rekreasjon, selvfiske m.m = REKR + Slakteri = SLAK + strømhastighet : Real <<CodeList>> AkvaEnhet + kubikkmeter = 1 + stk = 2 + da = 3 + tonn = 4 + MB (meter bøyestrekk) = 5 + Liter (for klekkeri) = 6 0..* + grense : Kurve Akvakulturgrense <<CodeList>> AkvaKonsesjonsformål + Kommersiell + Forskning + Undervisning + Slakting + Kultivering <<CodeList>> AkvaKonstruksjon + Flytende oppdrettsanlegg = 1 + Bøyestrekk = 2 + Landbasert oppdrettsanlegg = 3 + Bunnkultur = 4 + Havbeite = 5 <<CodeList>> AkvaKonsesjonsstatus + Beredskap = B + Midlertidig = M + Permanent = P <<Codelist>> AkvaArt + Abbor = 1 + Bergnebb = 2 + Blåskjell = 3 + Breiflabb = 4 + Brisling = 5 + Flatøsters = 6 + Flekksteinbit = 7 + Gjedde = 8 + Gråsteinbit = 9 + Haneskjell = 10 + Harpeskjell = 11 + Harr = 12 + Havabbor = 13 + Hjerteskjell = 14 + Hummer = 15 + Hyse = 16 + Kamskjell = 17 + Kongekrabbe = 18 + Krabbe = 19 + Kreps = 20 + Kråkebolle = 21 + Kuskjell = 22 + Kveite = 23 + Lake = 24 + Laksefisk = 25 + Leppefisk = 26 + Lysing = 27 + Makrell = 28 + Marin = 29 + Musling = 30 + o-skjell = 31 + Piggbar = 32 + Reke = 33 + Rognkjeks = 34 + Rødspette = 35 + Røye = 36 + Sei = 37 + Sild = 38 + Skjell = 39 + Skrubbe = 40 + Snegl = 41 + Steinbit = 42 + Suter = 43 + Torsk = 44 + Tunge = 45 + Ål = 46 + Ørret = 47 + Østers = 48

13 SOSI standard generell objektkatalog versjon Havbeite område [0..1] : Flate posisjon [0..1] : Punkt Havbeite 1 +avgrensning 0..* <<Topo>> grense : Kurve Havbeitegrense Prøvetak Prøvetak + posisjon : Punkt + akvaprøvetakinformasjon [0..1] : AkvaPrøvetakinformasjon <<DataType>> AkvaPrøvetakinformasjon + algetype : CharacterString + algekonsentrasjon : Integer + strømretning : Integer + vindretning : Integer + klorofyllmaksimum : Integer + siktedyp : Integer + akvatemperatur : Integer + salinitet : Integer

14 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Akvakulturområde Akvakultur Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 1 Objekttype anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr Akvakultur 1.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 1.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 1.3 konstruksjon type konstruksjon av oppdrettsanlegg 0 1 AkvaKonstruksjon 1.4 akvaart 0 1 AkvaArt 1.5 akvaenhet 0 1 AkvaEnhet 1.6 konsesjonsinformasjon info om konsesjon tilknyttet oppdrettsanlegg 0 N AkvaKonsesjonsinformasjon 1.7 firmaeier 0 1 Firmaeier 1.8 Rolle avgrensning 0 N Akvakulturgrense Rollen er en aggregering Akvakulturgrense Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 2 Objekttype avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr Akvakulturgrense 2.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 2.2 Rolle (unavnet) Akvakultur 1 1 Akvakultur <<DataType>> AkvaKonsesjonsinformasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 3 Datatype info om konsesjon tilknyttet oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonsinformasjon 3.1 fiskebruksnummerfylke 1-2 bokstavers fylkesangivelse 1 1 CharacterString 3.2 akvakonsesjonsnummer 1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse 1 1 Integer (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) 3.3 konsesjonsstatus Konsesjonsstatus for oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonsstatus 3.4 konsesjonsformål 0 1 AkvaKonsesjonsformål 3.5 konsesjonstype konsesjonstype for oppdrettsanlegg 0 1 AkvaKonsesjonstype 3.6 lokalitetsnummer gitt lokalitetsnummer 1 1 Integer 3.7 lokalitetsnavn gitt lokalitetsnavn 1 1 CharacterString <<DataType>> AkvaPrøvetakinformasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 4 Datatype prøvetak av alger i sjø AkvaPrøvetakinformasjon

15 SOSI standard generell objektkatalog versjon algetype Artsnavn på algen, tekst med max 35 tegn 1 1 CharacterString 4.2 algekonsentrasjon Antall celler pr. liter 1 1 Integer 4.3 strømretning Strømretning i grader (0-360) 1 1 Integer 4.4 vindretning Vindretning i grader (0-360) 1 1 Integer 4.5 klorofyllmaksimum Dybde i meter for største klorofylltetthet 1 1 Integer 4.6 siktedyp Hvor dypt man kan se i sjøen, angitt i meter 1 1 Integer 4.7 akvatemperatur Vanntemperatur, angitt i grader Celsius 1 1 Integer 4.8 salinitet Salinitet angitt i promille 1 1 Integer Prøvetak Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 5 Objekttype angivelse av resultat av algemåling i ett punkt Prøvetak 5.1 posisjon sted som objektet eksisterer på 1 1 Punkt 5.2 akvaprøvetakinformasjon prøvetak av alger i sjø 0 1 AkvaPrøvetakinformasjon Havbeite Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 6 Objekttype Havbeite område for utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål 6.1 område objektets utstrekning 0 1 Flate 6.2 posisjon sted som objektet eksisterer på 0 1 Punkt 6.3 Rolle avgrensning 0 N Havbeitegrense Rollen er en aggregering Havbeitegrense Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 7 Objekttype Havbeitegrense avgrensing av område for utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål 7.1 grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener 1 1 Kurve 7.2 Rolle (unavnet) Havbeite 1 1 Havbeite <<CodeList>> AkvaEnhet Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 8 Kodeliste AkvaEnhet 81.1 kubikkmeter stk da tonn MB (meter bøyestrekk) Liter (for klekkeri) 6

16 SOSI standard generell objektkatalog versjon <<CodeList>> AkvaKonstruksjon Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 9 Kodeliste type konstruksjon av oppdrettsanlegg AkvaKonstruksjon 9.1 Flytende oppdrettsanlegg anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr som flyter på eller under vannflaten Bøyestrekk anlegg for oppdrett av fisk og skalldyr der hver produksjonsenhet er festet i bøyestrekk Landbasert oppdrettsanlegg anlegg for oppdrett av fisk eller skalldyr i bygning /konstruksjon på land Bunnkultur område der det er gitt tillatelse til kultivering av bunnfauna med tanke på økt avkastning Havbeite område der det er gitt tillatelse til utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål <<CodeList>> AkvaKonsesjonstype Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 10 Kodeliste konsesjonstype for oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonstype 10.1 Klekkeri lokalitet der det er gitt tillatelse for klekking av fisk KLEK 10.2 Matfisk lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere matfisk av laks, ørret og regnbueørret MATF 10.3 Settefisk lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere settefisk av laks, ørret, regnbueørret og/eller røye SETT 10.4 Skalldyr lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av skalldyr SKAL 10.5 Stamfisk lokalitet der det er gitt tillatelse til å produsere/oppbevare stamfisk av laks, ørret og regnbueørret STAM 10.6 Yngel lokalitet der det er gitt tillatelse til produksjon av yngel YNGE 10.7 Havbeite bløtdyr og pigghuder HAVB 10.8 Fiskermanntallkonsesjon MANT 10.9 Rekreasjon, selvfiske m.m REKR Slakteri SLAK strømhastighet angivelse av hastighet i m/sek <<CodeList>> AkvaKonsesjonsstatus Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 11 Kodeliste konsesjonsstatus for oppdrettsanlegg AkvaKonsesjonsstatus 11.1 Beredskap lokalitet som er reservert til oppdrettsformål og kan tildeles på kort varsel ved behov B 11.2 Midlertidig M 11.3 Permanent P <<CodeList>> AkvaKonsesjonsformål Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 12 Kodeliste AkvaKonsesjonsformål 12.1 Kommersiell 12.2 Forskning 12.3 Undervisning 12.4 Slakting 12.5 Kultivering

17 SOSI standard generell objektkatalog versjon <<CodeList>> AkvaArt Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 6 Kodeliste AkvaArt 13.1 Abbor Bergnebb Blåskjell Breiflabb Brisling Flatøsters Flekksteinbit Gjedde Gråsteinbit Haneskjell Harpeskjell Harr Havabbor Hjerteskjell Hummer Hyse Kamskjell Kongekrabbe Krabbe Kreps Kråkebolle Kuskjell Kveite Lake Laksefisk Leppefisk Lysing Makrell Marin Musling o-skjell Piggbar Reke Rognkjeks Rødspette Røye Sei Sild Skjell Skrubbe Snegl Steinbit 42

18 SOSI standard generell objektkatalog versjon Suter Torsk Tunge Ål Ørret Østers 48

19 SOSI standard generell objektkatalog versjon Grafisk visning av applikasjonsskjema - Fiskebedrift <<CodeList>> Fiskebedriftservice + Agn = 1 + Olje = 2 + Fryseri = 3 + Is = 4 + Annet = 5 Fiskebedrift + posisjon : Punkt + fiskebedriftsinformasjon [0..*] : Fiskebedriftsinformasjon + fiskebedriftsprodukt [0..1] : Fiskebedriftsprodukt + fiskebedriftstjeneste [0..1] : Fiskebedriftstjeneste + fiskebedriftsmarked [0..1] : Fiskebedriftsmarked + fiskebedriftsidentifikasjon [0..1] : Fiskebedriftsidentifikasjon <<DataType>> Fiskebedriftsidentifikasjon + fiskebedriftsnavn : CharacterString + fiskebruksnummerfylke : CharacterString + fiskebruksnummer : Integer + firmaeier : Firmaeier + antallansatte [0..1] : Integer + antallårsverk [0..1] : Integer <<CodeList>> Fisketype + Fiskemottak = 1 + Slakte-/pakkeanlegg = 2 + Fiskeindustri = 3 <<CodeList>> FiskekapasitetEnhet + Slakt - tonn/døgn = 1 + Innfrysing - tonn/døgn = 2 <<CodeList>> Fiskebedriftsområde + Innland = 1 + EU = 2 + Europa utenfor EU = 3 + Asia = 4 + USA = 5 + Nord Amerika = 6 + Syd Amerika = 7 + Afrika = 8 <<DataType>> Fiskebedriftsinformasjon + fisketype : Fisketype + artskode [0..1] : Integer <<DataType>> Fiskebedriftstjeneste + fiskekapasitet : Integer + fiskekapasitetenhet : FiskekapasitetEnhet + fiskebedriftservice [0..1] : Fiskebedriftservice <<DataType>> Fiskebedriftsmarked + fiskebedriftsandel : Integer + fiskebedriftsområde : Fiskebedriftsområde <<DataType>> Firmaeier + firmanavn : CharacterString + bedriftseier [0..1] : CharacterString + adresse [0..1] : CharacterString + postnummer [0..1] : Integer + postadresse [0..1] : CharacterString + telefonnummer [0..1] : Integer + telefaxnummer [0..1] : Integer + kontaktperson [0..1] : CharacterString <<CodeList>> Fiskebedriftsprodukt + Ferskfiskpakking = 1 + Filetering = 2 + Frysing = 3 + Videreforedling av frosne varer (panering/fritering) = 4 + Røyking = 5 + Tørrfisktilvirkning = 6 + Saltfisktilvirkning = 7 + Klippfisktilvirkning = 8 + Sildesalting = 9 + Rekemottak = 10 + Rekepilling = 11 + Kjøle og Fryselagring emballerte varer = 12 + Fullsterilisering = 14 + Halvkonservering = 15 + Lettkonservering = 16 + Tranraffinering og tapping = 18 + Blautdyr (skjell m.v.) = 22 + Skalldyr (andre enn reker) = 23 + Lodderogn renseanlegg = 24 + Div. bearbeidede produkter = 25 + Slakting og tilvirking av oppdrettsfisk = 26 + Frysefartøy = 30 + Smolttransport = 40 + Ekspedisjonssentral for skjell = 50 + Foredling av skjell = 51 + Rensesentral for skjell = 52 + Fiskeolje = 60 + Fiskemel = 61 + Rekemel = 62 + Spesialmel (til konsum) (også anet enn fisk) = 63 + Spesial/-olje (Beinmel m.v.) = 64 + Fiskeproteinkonsentrat = 65 + Trandam ping = 66 + Ensilasje = 68 + Diverse fiskemel/oljeprodukter = 69

20 SOSI standard generell objektkatalog versjon Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema - Fiskebedrift Fiskebedrift Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 1 Objekttype Fiskebedrift tar imot fisk og skalldyr eller produkter av disse for bearbeiding og/eller pakking og videre distribusjon 1.1 posisjon sted som objektet eksisterer på 1 1 Punkt 1.2 fiskebedriftsinformasjon generell informasjon 0 N Fiskebedriftsinformasjon 1.3 fiskebedriftsprodukt produkt for fiskebedrift 0 1 Fiskebedriftsprodukt 1.4 fiskebedriftstjeneste angivelse av tjeneste for fiskebedrift Kapasitetsangivelse og angivelse av 0 1 Fiskebedriftstjeneste måleenhet 1.5 fiskebedriftsmarked angivelse av marked for fiskebedrift 0 1 Fiskebedriftsmarked 1.6 fiskebedriftsidentifikasjon fiskebedriftsidentifikasjon for fiskebedrift Merknad: Identifikasjon i samsvar med Fiskeridirektørens register over godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer m.m. 0 1 Fiskebedriftsidentifikasjon <<DataType>> Fiskebedriftsidentifikasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 2 Datatype Fiskebedriftsidentifikasjon identifikasjon i samsvar med Fiskeridirektørens register over godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer m.m. 2.1 fiskebedriftsnavn navn på fiskebedrift i henhold til register for godkjente tilvirkningsanlegg for 1 1 CharacterString fisk og fiskevarer 2.2 fiskebruksnummerfylke 1-2 bokstavers fylkesangivelse 1 1 CharacterString 2.3 fiskebruksnummer nummer som sammen med fylkesangivelse benyttes for angivelse av 1 1 Integer fiskebruk i register for godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer 2.4 firmaeier generell bolk eieropplysninger 1 1 Firmaeier 2.5 antallansatte angivelse av antall ansatte 0 1 Integer 2.6 antallårsverk angivelse av antall årsverk 0 1 Integer <<DataType>> Fiskebedriftsinformasjon Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 3 Datatype Fiskebedriftsinformasjon 3.1 fisketype 1 1 Fisketype 3.2 artskode tallkode, nyttet særlig av Kystvakta for rapportering av fisk Merknad: (061103=mussa, underart av sild. Mussa har ikke FAO-kode.) (koder fra artskodeliste definert i NS 9400!) 0 1 Integer <<DataType>> Fiskebedriftstjeneste Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon

21 SOSI standard generell objektkatalog versjon Datatype angivelse av kapasitet og måleenhet Fiskebedriftstjeneste 4.1 fiskekapasitet antall tonn på lager 1 1 Integer 4.2 fiskekapasitetenhet angivelse av kapasitets og måleenhet 1 1 FiskekapasitetEnhet 4.3 fiskebedriftservice angivelse av den tjeneste bedriften yter 0 1 Fiskebedriftservice <<DataType>> Fiskebedriftsmarked Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 5 Datatype angivelse av marked for fiskebedrift Fiskebedriftsmarked 5.1 fiskebedriftsandel prosentandel av bedriftens produksjon for det angitte markedsområdet 1 1 Integer 5.2 fiskebedriftsområde angivelse for område for fiskebedrifter 1 1 Fiskebedriftsområde <<DataType>> Firmaeier Nr Navn / Rollenavn Definisjon - + Type Restriksjon 6 Datatype generell bolk eieropplysninger Firmaeier 6.1 firmanavn navn på firma 1 1 CharacterString 6.2 bedriftseier navn på eier av fiskebedrift 0 1 CharacterString 6.3 adresse 0 1 CharacterString 6.4 postnummer 0 1 Integer 6.5 postadresse 0 1 CharacterString 6.6 telefonnummer 0 1 Integer 6.7 telefaxnummer 0 1 Integer 6.8 kontaktperson Navn på kontaktperson 0 1 CharacterString <<CodeList>> Fiskebedriftservice Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 7 Kodeliste angivelse av den tjeneste bedriften yter Fiskebedriftservice 7.1 Agn Fisk/fiskeprodukt for egning Olje Fiske- sildeolje Fryseri Anlegg for innfrysing av fisk/fiskeprodukt Is Frysing av vann Annet Annet <<CodeList>> Fiskebedriftsområde Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 8 Kodeliste angivelse av område for fiskebedrifter Fiskebedriftsområde 8.1 Innland Innenfor landets geografiske grenser EU Stater/land som er medlemmer i den Europeiske Union Europa utenfor EU Europeiske land som ikke er medlemmer i den Europeiske Union 3

22 SOSI standard generell objektkatalog versjon Asia Land/stater innenfor den asiatiske verdensdel USA De forente stater i Nord Amerika med Hawai Nord Amerika Land/stater på den nordamerikanske halvøy bestående av Canada, e forente stater (med Alaska) og Mexico Syd Amerika Land/stater på den sydamerikanske halvøy som geografisk befinner seg sør for Mexico Afrika Land/stater på det aferikanske kontinent (m/madagaskar) <<CodeList>> Fiskebedriftsprodukt Nr Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode 9 Kodeliste produkt for fiskebedrift Fiskebedriftsprodukt 9.1 Ferskfiskpakking Mottak og pakking av fersk fisk Filetering Filetering av fisk/fiskeprodukter Frysing Innfrysing av fisk/fiskevarer Videreforedling av frosne varer Panering og fritering av fisk/fiskevarer som er frosset 4 (panering/fritering) 9.5 Røyking Røyking av fisk/fiskevarer Tørrfisktilvirkning Tilvirking av av tørrfisk Saltfisktilvirkning Tilvirking av saltet fisk Klippfisktilvirkning Tilvirking av klippfisk Sildesalting Salting av sild Rekemottak Mottaksanlegg for reker Rekepilling Tilvirking av reker Kjøle og Fryselagring emballerte varer Fullsterilisering Tilvirking av fisk/fiskeprodukter ved hermetisering og varmebehandling. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet Halvkonservering Tilvirking av fisk/fiskeprodukter ved hermetisering og varmebehandling. Begrenset holdbarhet Lettkonservering Tilvirking av fisk/fiskeprodukter ved tilsetting av stoffer og lett varmebehandling/vakumering som forlenger 16 holdbarheten inntil 3 mnd Tranraffinering og tapping Produksjon av tran/tranprodukter Blautdyr (skjell m.v.) Mottaksanlegg for blautdyr (skjell) Skalldyr (andre enn reker) Mottaks-/tilvirkningsanlegg for krabbe/kreps/hummer Lodderogn renseanlegg Renseanlegg for lodderogn Div. bearbeidede produkter Produksjon av fiskekoteletter, frossenfisk produkter Slakting og tilvirking av oppdrettsfisk Oppsamling og behandling av prosessvann/avfall fra produksjon og slakting av oppdrettsfisk. I kombinasjon med 26 annen produksjonsform 9.22 Frysefartøy Smolttransport Transport av levende smolt Ekspedisjonssentral for skjell Foredling av skjell Rensesentral for skjell Fiskeolje Fiskemel Rekemel Spesialmel (til konsum) (også anet enn fisk) Spesial/-olje (Beinmel m.v.) Fiskeproteinkonsentrat Trandamping 66

SOSI standard - versjon 3.0 2-115. Databeskrivelse : Fiskeri (sjø)

SOSI standard - versjon 3.0 2-115. Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) SOSI standard - versjon 3.0 2-115 Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) SOSI standard - versjon 3.0 2-116 Databeskrivelse : Fiskeri (sjø) - Historikk og status Denne side er blank 2-116 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del. Fagområde: Geologi, generell del SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Geologi, generell del SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon. 3 1 Historikk

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 28.05.2014 Rev. 1. Fiskeridirektoratet Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 19T119T 19TUINNLEDNINGU19T 19T219T 19TUPRIORITERINGSHJULETU19T

Detaljer

Åkrehamn Vekst. Prosjekt. Sjømat i Åkrehamn, fra hav til bord

Åkrehamn Vekst. Prosjekt. Sjømat i Åkrehamn, fra hav til bord Åkrehamn Vekst Prosjekt Sjømat i Åkrehamn, fra hav til bord 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 INFRASTRUKTUR I HAVNEOMRÅDER PÅ VEST KARMØY... 3 Ferkingstad Havn... 3 Infrastruktur

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8 1.1

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 Introduksjon......4 1.1

Detaljer

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen 2014 Bokmål Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2014 1 Innhold Redskap 4 Tillatte redskap 4 Begrensninger 5 Måling av maskestørrelse 6 Teiner og ruser 6 Merking av fiskeredskap

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling. Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling. Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok Innhold Bakgrunn 3 Fangstoperasjon på bunnen 8 Tauing og hiving av redskap ved levendefangst 10

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

GEODATAPLAN 2014-2017

GEODATAPLAN 2014-2017 GEODATAPLAN 2014-2017 SAMMENDRAG Sentral geodataforvaltning for Kystverket ble vedtatt på ledermøte 03/2009. Geodataplanen er et detaljert plan- og styringsdokument for Kystverkets geodataforvaltning og

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer