Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg"

Transkript

1 Prosjekt nr Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg Oppdragsgjevar: Stord kommunale eigedom KF

2 2

3 Innhald 1 Bakgrunn Organisering i dag Stord Idrettspark Kulturhuset Nordbygda Idrettshall Stord kommunale eigedom KF Prinsipp for eigarskap og kjøp av tenester Målsetting Berande prinsipp Løysing forslag til modell Stord Kultur Stord Idrettsanlegg Nokre særskilde tilhøve Reinhald Varmepumpeanlegget knytt til skeisebanen Uteanlegg Dugnad Økonomiske vurderingar Overføring av ressursar til SKE KF Budsjett Vikahaugane og Nordbygda Konklusjon og tilråding Kultur Idrett Utleigar/SKE

4 1 Bakgrunn I samband med at det no vert bygd ny idrettshall i Nordbygda, ønskjer kommunestyret ei vurdering på samordning av operasjonell drift av idretts- og kulturanlegg. Kommunestyret har derfor bede Stord kommunale eigedom KF (SKE) om følgjande: I samband med ny idrettshall i Nordbygdo, er det ønskjeleg at operasjonell drift av idretts- og kulturanlegg (Kulturhuset og Vikahaugane Sportssenter) i kommunen vert samla og samordna under ein organisering/eining. Det vil vera naturleg at Stord kommunale eigedom KF overtek ansvaret for drifta av eigedomsmassen og at tilsette som er engasjert i drifta i dag heilt eller delvis vert overført til KF`et. Kommunestyret ber Stord kommunale eigedom KF innan koma med framlegg til framtidige organisasjons- og driftsformer for idretts- og kulturanlegg i kommunen. Akvator AS har fått i oppdrag å bistå SKE med å utarbeida framlegget. I samband med arbeidet er det oppretta ei prosjektgruppa der følgjande personar har delteke: Olav Eide dagleg leiar SKE Herdis Belsvik Leiar kultureining Jarle Nakken økonomisjef Stord kommune Lars Reinert Valvatne styreleiar Stord Idrettsspark AS Magne Erstad hovudtillitsvald Fagforbundet Kjell Arne Møklebust prosjektleiar Akvator AS Prosjektgruppa har hatt 4 møte. Dessutan har det vore møter med Idrettsrådet, Stord Idrettslag, Trott Idrettslag, kommuneleiing samt informasjonsmøte med dei tilsette på høvesvis Kulturhuset og Stord Idrettspark. 2 Organisering i dag 2.1 Stord Idrettspark Stord Idrettspark er eit aksjeselskap med følgjande eigarstruktur: Stord kommune 60 % Stord Idrettslag 40 % Stord Idrettspark disponerer til saman 8100 m2 på Vikahaugane. Arealet er fordelt på følgjande eigedommar som alle er eigd av SKE: Ny idrettshall Gammal idrettshall Rackethall Stord Idrettspark AS eig sjølv dei tekniske fasilitetane (varmepumpeanlegget) som er knytt til skeisebanen. Organisasjonsplanen for Stord Idrettspark er vist i figur 1 nedafor. 4

5 Figur 1 Organisasjonsplan Stord Idrettspark Totalt er det 6,2 årsverk knytt til Stord Idrettspark. Teknisk drift utgjer 2 årsverk som er fordelt på 2 personar. Desse har fagbrev på høvesvis elektro- og røyrleggjarfag. Det tekniske personellet går i turnus. Tilsynsvaktene er i hovudsak skuleelevar som vert kalla inn etter behov. I tabellen nedanfor er vist resultat og eigenkapital for dei siste 3 åra: Driftsinntekter Driftskostnadar Driftsresultat Årsresultat Eigenkapital Gjeld Sum gjeld og eigenkapital Kulturhuset Kulturhuset er i dag ei avdeling knytt til kommunal eining for kultur som vert leia av Herdis Belsvik. Organisasjonsplanen er vist på figur 2 nedanfor. Til saman er det 6,1 årsverk knytt til Kulturhuset. I tillegg kjem årsverka knytt til reinhald som i dag ligg under SKE KF. Kulturhusvertane er det tekniske personellet på Kulturhuset og årsverka er fordelt på 4 personar. Kulturhusvertane går i turnus. 5

6 Det som er typisk både for Stord Idrettspark og Kulturhuset, er at teknisk personell utfører både ytre og indre vedlikehald i tillegg til operasjonell drift. Det kan såleis vera vanskeleg å klårt skilje ut kva som høyrer inn under huseigar sitt ansvar og leigetakar sitt ansvar. Figur 2 Organisasjonsplan Kulturhuset 2.3 Nordbygda Idrettshall Nordbygda Idrettshall er under bygging og skal etter planen vera klar til bruk i august i år. Hallen får eit areal på 1900 m2 og total investering er 24,7 mill.kr. 2.4 Stord kommunale eigedom KF Stord kommunale eigedom KF vart oppretta sommaren 2009 og har ansvaret for å drifta og forvalta kommunale eigedommar. Selskapet er organisert med 3 avdelingar i linje samt stabsfunksjonar, sjå organisasjonskartet nedanfor. Til saman er det ca 52 årsverk i SKE KF. 14 av desse årsverka er knytt til avdelinga formålsbygg som utgjer det driftstekniske personellet i selskapet. Reinhaldsavdelinga utgjer ca 32 årsverk fordelt på ca 55 personar. Det er verdt å merkje seg at SKE KF også utfører reinhaldstenester sjølv om dette ikkje er ei typisk teneste som eit eigedomsselskap tilbyr. 6

7 Figur 3: Organisasjonsplan Stord kommunale eigedom KF 3 Prinsipp for eigarskap og kjøp av tenester 3.1 Målsetting Det har vore viktig for arbeidet å definera målsettingar for omorganseringa og prosjektgruppa har formulert følgjande målsettingar: Forvaltning, drift og vedlikehald av ny hall i Nordbygda innafor eksisterande ressursbruk Oppretthalde eit godt kultur- og idrettstilbod til brukarar, innbyggjarane og gjester i alle aldrar Ha ei forsvarleg forvaltning, eit fullverdig vedlikehald og effektiv drift av kommunale eigedommar og anlegg slik at ein tek vare på verdiar over tid. Ha økonomi til nyinvesteringar Utvikla nye kultur- og idrettstilbod for brukarane, innbyggjarane og gjester Meir effektiv utnytting av bygningar og anlegg for brukarane 3.2 Berande prinsipp Det er arbeidsgruppa si klåre oppfatning at ei løysing må basera seg på følgjande hovudprinsipp: Det må vera eit klårt skilje mellom eigar og leigetakar sine pliktar. Ansvar og plikter må regulerast gjennom ein leigeavtale mellom leigetakar og eigar Eigar har ansvaret for: o Ytre vedlikehald o Indre vedlikehald av faste installasjonar o Drift og vedlikehald av alle tekniske installasjonar (ventilasjonsanlegg, elektrotekniske installasjonar) o Forsikring bygningsskadar o Nyinvesteringar Leigetakar har ansvaret for: o Indre vedlikehald 7

8 o o o Operasjonell drift (som til dømes utleige til brukarar, låsing/opplåsing av areal, etc..) Reinhald Forsikring inventar SKE KF skal vera den profesjonelle eigar/eigedomsforvaltar. Leigetakar skal vera ein krevjande kunde dette vil utvikla eigar/utleigar. 4 Løysing forslag til modell Prosjektgruppa har vurdert ulike modellar for framtidig organisering, men det er etter gruppa si meining ein modell som klårt framhevar seg som den beste. Denne modellen er nærare skildra nedanfor. Modellen inneber at ein held på skiljet som ein i dag har mellom kultur og idrett. Den operasjonelle drifta/aktiviteten som i dag er knytt til Kulturhuset heretter kalla Stord kultur, vert leigetakar av Kulturhuset. På tilsvarande måte vert Stord idrettsanlegg leigetakar av dei idrettsanlegga som SKE KF i dag eig, sjå figur nedanfor. Figur 4: Framtidig organisasjonsmodell Dette betyr at SKE har ein leigetakar å halda seg til innan idrett og tilsvarande innan kultur. Modellen føreset vidare at høvesvis Stord Idrettsanlegg og Stord Kultur betalar husleige til SKE. Husleiga skal spegla dei utgiftene som SKE har til forvaltning, drift og vedlikehald av utleigeobjekta. Husleiga vil også ha eit kapitalledd og ideelt skulle den også inkludert avskrivningar for å ta høgde for nyinvesteringar. Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg vil få sine inntekter frå utleige til brukarar som til dømes kommunal og fylkeskommunale skular, andre leigetakarar (kino, bibliotek, etc.), arrangement, idrettslag, samt som tilskot frå kommunen. 8

9 Det er eit viktig prinsipp at tilskot skal gå frå kommunen til leigetakar, dvs direkte til Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg og ikkje til SKE. Ein stor del av inntektene til leigetakarane vil vera frå treningsavgifter/kontingentar. Det er viktig at desse vert halde på eit nivå slik at ingen må melde seg ut av lag og organisasjonar på grunn av for høge avgifter. Tilskot frå kommunen bør derfor ta omsyn til dette og ha ein sosial profil. Det kan også vera effektiviseringsgevinstar å henta med eit nærare samarbeid mellom Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg. På nokre arrangement vert dette gjort i dag, til dømes i samband med Handballfestivalen. Det ligg likevel eit potensiale for synergieffektar ved eit nærare samarbeid mellom kultur og idrett. Døme på dette kan vera billettsal der Kulturhuset har eit godt utvikla nettbasert system. Andre døme kan vera på event - marknaden. I slike samanhengar kan det også vera aktuelt å samarbeida med hotell, restaurantar, etc. Prosjektgruppa har også diskutert om kultur og idrett bør slåast saman, dvs at det er eitt leigeforhold mot SKE. Det er lange tradisjonar for eit skilje mellom kultur og idrett i kommunen, og prosjektgruppa er redd for at ei slik organisering kan verta meir byråkratisk då det høgst sannsynleg ville vera behov for to avdelingar kultur og idrett - likevel. Det har også vore diskutert om kvart idrettslag skal stå som leigetakar for dei respektive anlegga, dvs. Solid for Nysæther og Trott for Prestegarden og at ein opprettheld Stord Idrettspark når det gjeld Vikahaugane. Prosjektgruppa er redd for at dette vil svekka profesjonaliteten til leigatakaren. Dette mellom anna fordi det vil kunne variera kven som er kontaktperson då mykje talar for at dette også ville blitt ein dugnadsjobb. 4.1 Stord Kultur For å skilje mellom Kulturhuset som bygning og aktivitetane i bygget, vert det foreslege å nytta namnet Stord Kultur. Dette kan ein også tenkje seg organisert som ei kommunal eining, eit eige kommunalt føretak (KF) eller eventuelt som eit eige aksjeselskap (AS). Dette er for så vidt ein annan diskusjon og føremoner og ulemper med denne delen av organiseringa, vert derfor ikkje omtala meir i denne rapporten. Stord Kultur vil vera kontaktpunktet og inngongsdøra for alle brukarar av dei ulike aktivitetane i kulturhuset bortsett frå bibliotek, Kulturskulen, etc. som er leigetakarar hos Stord Kultur (egentleg framleige) og som derfor vil tilby sine tenester direkte til brukarane. 9

10 Figur 5: Brukarkontakt kultur 4.2 Stord Idrettsanlegg Stord Idrettspark har i dag til dels same funksjon som Stord Idrettsanlegg (SIA) vil få etter føreslegen modell. Ein kan såleis godt tenkje seg at ein bytar namn på eksisterande aksjeselskap og reindyrkar leigeforholdet til SKE. Det vil nok likevel vera ein del føresetnadar som sikkert må på plass før dette kan skje. Det vert føreslege at alle idrettsanlegg, dvs både hallar og uteanlegg vert leigd ut frå SKE til SIA. Dette betyr følgjande anlegg: Vikahaugane idrettspark Prestagarden idrettspark Nysæther idrettsanlegg SKE vil då få ein profesjonell leigetakar SIA - å halde seg til, samstundes som brukarane tilsvarande vil få eit selskap SIA - å halde seg til. Fordeling av treningstider til dei ulike idrettslaga og andre lag og organisasjonar, vil då verta gjort i Stord Idrettsanlegg. Prosjektgruppa trur at ein slik modell vil kunne gi høgare utnyttingsgrad av alle anlegg i kommunen. Dagens ordning med banefordelingsstyret kan i ein slik modell vurderast nedlagt. Ei slik samordning av hallar og uteanlegg er gjort til dømes i Askøyhallane KF. Dei tre idrettsparkane er i dag mest nytta av høvesvis Stord, Trott og Solid og desse idrettslaga har eit visst eigarskap til sine anlegg. Dette ikkje minst på grunn av dugnadsinnsats som er lagt ned frå dei ulike idrettslaga. Denne dugnaden er viktig, både som ein del av finansieringspakken for å realisera anlegg, men også som ein del av drifta. Dette er igjen med på å styrkja eigarskapen som idrettslaga har til anlegga. 10

11 Figur 6: Brukarkontakt idrett Prosjektgruppa trur derfor at det vil vera ei god løysing om Trott og Solid i tillegg til Stord Idrettslag og Stord kommune også vert medeigar i Stord Idrettsanlegg. Dette fordi det i dette selskapet vil verta teke viktige avgjersler som vil kunne få konsekvensar for dei ulike idrettslaga, som til dømes fordeling av treningstider, etc. Dette betyr at eigarstrukturen i Stord Idrettspark må endrast dersom ein skal omdanne dette selskapet til eit nytt selskap med utvida ansvarsområde. Teknisk kan dette gjerast ved at Stord kommune overdreg nokre av sine aksjar til Trott og Solid. Ei slik løysing krev etter aksjelova tilslutning frå Stord Idrettslag som aksjeeigar (reglar om forkjøpsrett av aksjar ved sal). Ei mogeleg fordeling kunne då vore: Stord kommune: 35 % Stord Idrettslag: 40 % Trott: 12,5 % Solid: 12,5 % Opparbeidde rettar til billegare leige eventuell gratis bruk av hallar, samt fortrinnsrett til bruk av dei ulike anlegga (Stord til Vikahaugane, Trott til Prestagarden og Solid til Nysæther), kan regulerast i ein aksjonæravtale. I vedtektene kan det eventuelt også takast med at selskapet ikkje skal ha overskotsmaksimering som målsetting. Elles må sjølvsagt vedtekter og aksjonæravtale utformast av aksjonærane i fellesskap. Det kan vera på sin plass å presisera at styret i Stord Idrettsanlegg AS har ansvaret for å imøtekoma interessene frå alle brukarar, ikkje berre dei som er tilslutta eit idrettslag. Det kan nemnast at det er ca 30 lag og organisasjonar som ikkje er tilslutta eit av idrettslaga. I ein framtidig modell er det viktig å halde på dugnadsinnsatsen frå alle lag og organisasjonar. Slik prosjektgruppa vurderar dette, vil det ikkje vera grunn for at den føreslegne modellen svekkar framtidig dugnadsinnsats. Dugnadsinnsatsen vil vera eit viktig bidrag for å realisera 11

12 utbyggingsprosjekt. Samstundes er det eit faktum at anlegga vert meir og meir avansert noko som medfører at drifta også vert meir komplisert. Dette igjen betyr at det er ikkje all drift som eignar seg like godt som dugnadsinnsats. Like fullt vil dugnad framleis vera eit viktig bidrag for å redusera husleiga mellom leigetakar (SIA) og utleigar (SKE). Det er derfor viktig å avklara desse spørsmåla når leigeavtalar skal skrivast. Prosjektgruppa vil rå til at Stord Idrettsanlegg vert eit AS slik Stord Idrettspark er i dag. Det er mykje som tyder på at eit aksjeselskap lettare vil kunne få sponsorstøtta frå næringslivet enn til dømes eit KF. 5 Nokre særskilde tilhøve Nedanfor er nokre særskilde tilhøve knytt til omorganisering omtala. 5.1 Reinhald I utgangspunktet er reinhald av leigeareal eit ansvar som leigetakar har det er ein naturleg del av den operasjonelle drifta. Det er likevel slik at SKE tilbyr desse tenestene og det ligg i dag eit krav om at leigetakar av kommunale eigedommar nyttar seg av desse reinhaldstenestene. For å skilje denne kostnaden frå den reelle husleiga, bør det lagast eigne avtalar på kjøp av reinhaldstenestene. 5.2 Varmepumpeanlegget knytt til skeisebanen Stord Idrettspark disponerar i dag berre kommunal eigedom, bortsett frå det tekniske anlegget knytt til skeisebanen, dvs varmepumpeanlegget. Dette anlegget er teknisk komplisert å drifta og i periodar av året kan det vera behov for 1-2 personar på vedlikehald. Dette betyr at anlegget tidvis krev uforholdsmessig mykje ressursar. Sjølv om varmepumpeanlegget medfører noko rimelegare strøm på Vikahaugane i periodar, er vedlikehaldskostnaden for stor. Det vil vera naturleg at dette anlegget vert overført til SKE. Ein eventuell pris for varmepumpa må diskuterast nærare mellom Stord Idrettspark og SKE. Utan å ha vurdert dette nøye, vil me tru at varmepumpeanlegget har ein avgrensa pris. Det vart i ein periode diskutert med Sunnhordland Kraftlag AS om overtaking av varmepumpeanlegget. Etter det me forstår, er dette ikkje aktuelt at SKL kjøpet dette anlegget. 5.3 Uteanlegg I dag vert det ikkje betalt leige for uteanlegga, dvs fotball- og løpebanar. Dette er anlegg som investeringsmessig er like dyre som innandørs hallar. Det bør derfor diskuterast om ein som prinsipp bør innføra leige også for uteanlegga. Stord kommune eig gjennom SKE anlegga og ei slik prinsippavgjerd må derfor gjerast politisk. Før ei politisk avgjerd vert teken, bør problemstillinga diskuterast nærare med idretten gjerne med Stord Idrettsanlegg slik at konsekvensane vert klarlagde. Dersom ei slik leige vert innført, må inntektene koma gjennom auke av treningsavgifter eller som auke i driftstilskotet frå kommunen. 12

13 I denne samanheng kan nemnast at fotballgruppa betalar kr ,- pr år på Vikahaugane for leige av garderobar. Dette er inntekter som dekkjer ekstra reinhald, vassforbruk, etc. 5.4 Dugnad Det er i løpet av åra gjort dugnadsinnsats frå lag og organisasjonar på både uteanlegg og hallar. Dette gjeld både i samband med bygging av anlegga og drifta av desse. Slik dugnad er omgjort til gratis bruk eller redusert leige. Nokre av desse avtalane er gamle og burde vore avslutta. Det er likevel slik at mange av desse avtalane må vidareførast også inn i ein ny organisasjonsmodell. 6 Økonomiske vurderingar 6.1 Overføring av ressursar til SKE KF Som nemnt tidlegare, er det følgjande årsverk knytt til drift og vedlikehald på høvesvis kulturhuset og Stord Idrettspark: Kulturhuset: 2,5 årsverk Stord Idrettspark: 2,0 årsverk (teknisk drift) + 1,8 årsverk (reinhald) Personalet som knytt til teknisk drift gjer også arbeid som er knytt til operasjonell drift av kulturhuset/idrettsanlegget. Dei har såleis også mykje kontakt med brukarane av kultur- og idrettstilboda. Det er derfor vanskeleg å skilje arbeidsomfanget knytt til drift og vedlikehald som er utleigar sitt ansvar og arbeid som er ein naturleg del av leigetakar sitt ansvar. Vedlikehaldet på Kulturhuset er i dag fordelt mellom Kulturhuset og SKE. Det vert derfor føreslege at Kulturhuset beheld årsverka knytt til kulturhusvertane, men at det vert laga ein avtale mellom SKE og Kulturhuset som regulerar omfanget og fordelinga av vedlikehaldsarbeidet som er eigar/ske sitt ansvar. I Stord Idrettspark, er størstedelen av årsverka knytt til teknisk drift, relatert til drift og vedlikehald. Det vert derfor føreslege å overføra til SKE alle årsverka som er knytt til teknisk drift og reinhald, dvs. til saman 3,8 årsverk. 6.2 Budsjett Vikahaugane og Nordbygda I 2009 leigde Stord ungdomskole 120 timar pr veke på Vikahaugane, dvs. 38 veker pr år til ein pris på kr 385,- pr time. Prisen er no justert opp til kr 393,- pr time, og total sum pr år vert då kr ,- eks mva. Frå hausten 2010 har Stord ungdomskole sagt at dei vil leige 72 timar pr veke. For 2011 vil dette bety ei samla leigeinntekt på kr ,- eks mva, føresett kr 401,- pr time i 38 veker (avrunda til kr ,- i tabellen nedanfor). Nedgong i leigeinntekter på Vikahaugane vert med andre ord kr ,- pr år. Dersom me føreset at nedgongen i timetal på Vikahaugane tilsvarar behovet i Nordbygda, vert timetalet 48 timar pr veke. Med ein timepris på kr 400,-, tilsvarar dette ei inntekt på ,- pr år. 13

14 Dersom idretten leiger 30 timar pr veke i 40 veker i året, vert leigeinntekta ca ,- pr år, føresett ein timepris på kr 200,- pr time. Nedanfor er det laga eit framtidig årsbudsjett for Stord Idrettsanlegg AS (Vikahaugane og Nordbygda): Tal x 1000 kr Hallar Vikahaugane Nordbygda Idrettshall Inntekter Stord kommune leige ungdomskule Hordaland fylkeskommune vidaregåande sk Idrettslag Andre leigeinntekter Utleige helgar Konferansar Sal av reklame Driftstilskot Stord kommune 400 inkl 400 Sum inntekter Utgifter Lønn 3 årsverk inkl Driftskostnadar 150 inkl 150 Straum Husleige til SKE (kr 350,-/m2) Sum utgifter Driftsresultat Det er ikkje rekna inntekter på av leige av utandørs anlegg, men det er føreset at også desse vert drifta av SKE. Budsjettet viser at samla leigeinntekter frå Stord kommune, er kr ,-. I tillegg kjem eit driftstilskot på kr ,- slik det var i Husleiga til SKE på kr 350,- pr m2, inkluderar FDV- kostnadar og reinhald, men ikkje kapitalkostnadar eller avskrivingar. Vidare er det føresett at Stord kommune kjøper inn straum gjennom sine avtalar og at denne kostnaden vert vidarefakturert til leigetakar, dvs. Stord Idrettsanlegg. Inntektssida i budsjettet viser sal av reklame og andre leigeinntekter på til saman kr ,-. Her kan ein tenkje seg at det vert inngått avtalar mellom idrettslaga og Stord Idrettsanlegg slik at til dømes sal av reklame ut over dette, vert direkte inntekt til det enkelte idrettslag. På tilsvarande måte kan ein tenkje seg at idrettslag/grupper tek ansvaret for delar av eit arrangement og får inntektene frå dette for eksempel sal av mat, drikke, etc. slik som det til dømes vert gjort i samband med Handballfestivalen. Dugnadsinntekter må på same måte som før, koma det enkelte idrettslag/lag/gruppe til gode. Sum 14

15 7 Konklusjon og tilråding Prosjektgruppa si tilråding er at ein held på det formelle skiljet som ein i dag har mellom kultur og idrett. Det vert føreslege at den operasjonelle drifta knytt til dei to områda, vert samla i høvesvis Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg. Resultatet av dette er eit klårare skilje mellom leigetakar og utleigar sitt ansvar når det gjeld drift og vedlikehald. Leigetakar betalar såleis husleige til utleigar (SKE). Driftstilskot frå kommunen til høvesvis kultur og idrett, vert kanalisert gjennom Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg og ikkje direkte til SKE som subsidiering av husleige. Budsjettet viser at den nye hallen i Nordbygda kan driftast innafor dei tilskota og leigene som kommunen fram til årsskiftet har betalt til Stord Idrettspark AS. Nedanfor er det stikkordmessig oppsummert føremoner og konsekvensar av ei slik organisering. 7.1 Kultur Operasjonell drift av Kulturhuset vert samla og lagt til Stord Kultur. Stord Kultur kan organiserast som ei eining, eit eige KF, eller eventuelt som eit aksjeselskap. Det må lagast ein husleigeavtale mellom Stord Kultur og SKE. Stord Kultur har ansvaret for framleige til andre leigetakarar i Kulturhuset. Teknisk personale på Kulturhuset vert framleis tilsett i Stord Kultur. Det må lagast ein eigen avtale mellom Stord Kultur og SKE som regulerar omfanget av vedlikehaldsarbeid som Stord Kultur skal utføra. Stord Kultur kan i større grad fokusera på kulturtilbod til brukarane/innbyggjarane. 7.2 Idrett Operasjonell drift av alle kommunalt eigde idrettsanlegg (hallar og uteanlegg) vert samla i eitt selskap Stord Idrettsanlegg AS. Stord Idrettsanlegg vert organisert som eit aksjeselskap mellom anna for lettare å kunne få sponsormidlar. Stord Idrettspark vert omgjort til Stord Idrettsanlegg der idrettslaga (Stord, Trott og Solid) vert eigarar saman med Stord kommune. Eigarskapet til varmepumpeanlegget på skeisebanen og dermed også ansvaret for drifta vert overført til SKE. Teknisk personale samt reinhaldspersonalet (til saman 3,8 årsverk) ved Stord Idrettspark vert overført til SKE. Det må lagast ein husleigeavtale mellom Stord Idrettsanlegg og SKE. Det bør takast ei politisk avgjerd om Stord Idrettsanlegg skal betale leige for uteanlegg. Utleigeprisar til idretten vert på same nivå som i dag. Betre koordinering av treningstider, arrangement, etc. som igjen gir ein høgare utnyttingsgrad av anlegga i kommunen. 15

16 Stord Idrettsanlegg kan i større grad fokusera på idrettstilbod til brukarane/innbyggjarane. 7.3 Utleigar/SKE SKE vil kunne drifta og forvalta eigedommane på ein betre måte. SKE vil ha ein leigetakar å halda seg til for høvesvis kultur og idrett. Meir effektiv bruk av ressursar. Husleigeavtalar regulerer leigetilhøva. 16

17 17

18 18

19 19

20 Borggata Stord Tlf.: Faks: Epost: 20

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 %

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Hafstad Idrettspark Samarbeidsprosjektet i Førde 1 Eigedomsselskap Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Selskapet sitt formål Oppføre, eige og forvalte idrettsanlegg

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BUSTADAR I STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

STRATEGIPLAN FOR BUSTADAR I STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF STRATEGIPLAN FOR BUSTADAR I STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF 2014-2017 1 Innhold Innleiing... 3 Organisering i dag... 3 Ulike bustadar... 3 Tomtar... 4 Økonomi... 4 Antal ledige leilegheiter pr. september 2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196 EIGEDOMSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5926-10 Saksbehandlar: Guro Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Sal av aksjar og rettar i AS Strandgaten 196

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015. Innhald 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovudoppgåver

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Helsebygga organisert som kommunalt føretak - ei vurdering

SAKSDOKUMENT. Helsebygga organisert som kommunalt føretak - ei vurdering Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/1885-17235/2014 Sakshandsamar: Willy Sørensen Dato: 12.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Helsebygga organisert som kommunalt

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Arkivref: 2011/823-7624/2011 Saksh.: Rune Hansen Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Kommunestyret UTBYGGING OG UTVIKLING AV ÅDLAND STUDENTHEIM Framlegg til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 050/17 Skule- og kulturutval /17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 050/17 Skule- og kulturutval /17 Formannskapet Kommunestyret Stryn kommune Arkiv: FA - D11 JournalpostID: 17/14954 Saksbehandlar: Myrtel Janne Thomassen Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 050/17 Skule- og kulturutval 14.11.2017 146/17 Formannskapet 22.11.2017 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

1. Partar i leigeavtalen

1. Partar i leigeavtalen 1. Partar i leigeavtalen 1.1. Utleigar Namn: Valle kommune Kontaktperson: Torleif Homme Adresse: Postboks 4, 4747 Valle Mobil: 90 10 19 55 Telefon: 37937500 1.2. Leigetakar Namn:. Adresse:. Postnr/stad:

Detaljer

Tenk Alternativt 2015

Tenk Alternativt 2015 Tenk Alternativt 2015 E I T D E L P R O S J E K T I S A M A N O M E I N B E T R E K O M M U N E Saman om ein betre kommune A KTIVITET : Kick-off Jakten på.. Sykkeltur 7.mai Ferie! Prosjektet Saman om ein

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25.februar 2004( 11), 1. mars 2006( 11), 4.mars 2008( 10), 3.mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23.februar 2011 ( 11 4. avsnitt), 17.februar 2016 (

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer