Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg"

Transkript

1 Prosjekt nr Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg Oppdragsgjevar: Stord kommunale eigedom KF

2 2

3 Innhald 1 Bakgrunn Organisering i dag Stord Idrettspark Kulturhuset Nordbygda Idrettshall Stord kommunale eigedom KF Prinsipp for eigarskap og kjøp av tenester Målsetting Berande prinsipp Løysing forslag til modell Stord Kultur Stord Idrettsanlegg Nokre særskilde tilhøve Reinhald Varmepumpeanlegget knytt til skeisebanen Uteanlegg Dugnad Økonomiske vurderingar Overføring av ressursar til SKE KF Budsjett Vikahaugane og Nordbygda Konklusjon og tilråding Kultur Idrett Utleigar/SKE

4 1 Bakgrunn I samband med at det no vert bygd ny idrettshall i Nordbygda, ønskjer kommunestyret ei vurdering på samordning av operasjonell drift av idretts- og kulturanlegg. Kommunestyret har derfor bede Stord kommunale eigedom KF (SKE) om følgjande: I samband med ny idrettshall i Nordbygdo, er det ønskjeleg at operasjonell drift av idretts- og kulturanlegg (Kulturhuset og Vikahaugane Sportssenter) i kommunen vert samla og samordna under ein organisering/eining. Det vil vera naturleg at Stord kommunale eigedom KF overtek ansvaret for drifta av eigedomsmassen og at tilsette som er engasjert i drifta i dag heilt eller delvis vert overført til KF`et. Kommunestyret ber Stord kommunale eigedom KF innan koma med framlegg til framtidige organisasjons- og driftsformer for idretts- og kulturanlegg i kommunen. Akvator AS har fått i oppdrag å bistå SKE med å utarbeida framlegget. I samband med arbeidet er det oppretta ei prosjektgruppa der følgjande personar har delteke: Olav Eide dagleg leiar SKE Herdis Belsvik Leiar kultureining Jarle Nakken økonomisjef Stord kommune Lars Reinert Valvatne styreleiar Stord Idrettsspark AS Magne Erstad hovudtillitsvald Fagforbundet Kjell Arne Møklebust prosjektleiar Akvator AS Prosjektgruppa har hatt 4 møte. Dessutan har det vore møter med Idrettsrådet, Stord Idrettslag, Trott Idrettslag, kommuneleiing samt informasjonsmøte med dei tilsette på høvesvis Kulturhuset og Stord Idrettspark. 2 Organisering i dag 2.1 Stord Idrettspark Stord Idrettspark er eit aksjeselskap med følgjande eigarstruktur: Stord kommune 60 % Stord Idrettslag 40 % Stord Idrettspark disponerer til saman 8100 m2 på Vikahaugane. Arealet er fordelt på følgjande eigedommar som alle er eigd av SKE: Ny idrettshall Gammal idrettshall Rackethall Stord Idrettspark AS eig sjølv dei tekniske fasilitetane (varmepumpeanlegget) som er knytt til skeisebanen. Organisasjonsplanen for Stord Idrettspark er vist i figur 1 nedafor. 4

5 Figur 1 Organisasjonsplan Stord Idrettspark Totalt er det 6,2 årsverk knytt til Stord Idrettspark. Teknisk drift utgjer 2 årsverk som er fordelt på 2 personar. Desse har fagbrev på høvesvis elektro- og røyrleggjarfag. Det tekniske personellet går i turnus. Tilsynsvaktene er i hovudsak skuleelevar som vert kalla inn etter behov. I tabellen nedanfor er vist resultat og eigenkapital for dei siste 3 åra: Driftsinntekter Driftskostnadar Driftsresultat Årsresultat Eigenkapital Gjeld Sum gjeld og eigenkapital Kulturhuset Kulturhuset er i dag ei avdeling knytt til kommunal eining for kultur som vert leia av Herdis Belsvik. Organisasjonsplanen er vist på figur 2 nedanfor. Til saman er det 6,1 årsverk knytt til Kulturhuset. I tillegg kjem årsverka knytt til reinhald som i dag ligg under SKE KF. Kulturhusvertane er det tekniske personellet på Kulturhuset og årsverka er fordelt på 4 personar. Kulturhusvertane går i turnus. 5

6 Det som er typisk både for Stord Idrettspark og Kulturhuset, er at teknisk personell utfører både ytre og indre vedlikehald i tillegg til operasjonell drift. Det kan såleis vera vanskeleg å klårt skilje ut kva som høyrer inn under huseigar sitt ansvar og leigetakar sitt ansvar. Figur 2 Organisasjonsplan Kulturhuset 2.3 Nordbygda Idrettshall Nordbygda Idrettshall er under bygging og skal etter planen vera klar til bruk i august i år. Hallen får eit areal på 1900 m2 og total investering er 24,7 mill.kr. 2.4 Stord kommunale eigedom KF Stord kommunale eigedom KF vart oppretta sommaren 2009 og har ansvaret for å drifta og forvalta kommunale eigedommar. Selskapet er organisert med 3 avdelingar i linje samt stabsfunksjonar, sjå organisasjonskartet nedanfor. Til saman er det ca 52 årsverk i SKE KF. 14 av desse årsverka er knytt til avdelinga formålsbygg som utgjer det driftstekniske personellet i selskapet. Reinhaldsavdelinga utgjer ca 32 årsverk fordelt på ca 55 personar. Det er verdt å merkje seg at SKE KF også utfører reinhaldstenester sjølv om dette ikkje er ei typisk teneste som eit eigedomsselskap tilbyr. 6

7 Figur 3: Organisasjonsplan Stord kommunale eigedom KF 3 Prinsipp for eigarskap og kjøp av tenester 3.1 Målsetting Det har vore viktig for arbeidet å definera målsettingar for omorganseringa og prosjektgruppa har formulert følgjande målsettingar: Forvaltning, drift og vedlikehald av ny hall i Nordbygda innafor eksisterande ressursbruk Oppretthalde eit godt kultur- og idrettstilbod til brukarar, innbyggjarane og gjester i alle aldrar Ha ei forsvarleg forvaltning, eit fullverdig vedlikehald og effektiv drift av kommunale eigedommar og anlegg slik at ein tek vare på verdiar over tid. Ha økonomi til nyinvesteringar Utvikla nye kultur- og idrettstilbod for brukarane, innbyggjarane og gjester Meir effektiv utnytting av bygningar og anlegg for brukarane 3.2 Berande prinsipp Det er arbeidsgruppa si klåre oppfatning at ei løysing må basera seg på følgjande hovudprinsipp: Det må vera eit klårt skilje mellom eigar og leigetakar sine pliktar. Ansvar og plikter må regulerast gjennom ein leigeavtale mellom leigetakar og eigar Eigar har ansvaret for: o Ytre vedlikehald o Indre vedlikehald av faste installasjonar o Drift og vedlikehald av alle tekniske installasjonar (ventilasjonsanlegg, elektrotekniske installasjonar) o Forsikring bygningsskadar o Nyinvesteringar Leigetakar har ansvaret for: o Indre vedlikehald 7

8 o o o Operasjonell drift (som til dømes utleige til brukarar, låsing/opplåsing av areal, etc..) Reinhald Forsikring inventar SKE KF skal vera den profesjonelle eigar/eigedomsforvaltar. Leigetakar skal vera ein krevjande kunde dette vil utvikla eigar/utleigar. 4 Løysing forslag til modell Prosjektgruppa har vurdert ulike modellar for framtidig organisering, men det er etter gruppa si meining ein modell som klårt framhevar seg som den beste. Denne modellen er nærare skildra nedanfor. Modellen inneber at ein held på skiljet som ein i dag har mellom kultur og idrett. Den operasjonelle drifta/aktiviteten som i dag er knytt til Kulturhuset heretter kalla Stord kultur, vert leigetakar av Kulturhuset. På tilsvarande måte vert Stord idrettsanlegg leigetakar av dei idrettsanlegga som SKE KF i dag eig, sjå figur nedanfor. Figur 4: Framtidig organisasjonsmodell Dette betyr at SKE har ein leigetakar å halda seg til innan idrett og tilsvarande innan kultur. Modellen føreset vidare at høvesvis Stord Idrettsanlegg og Stord Kultur betalar husleige til SKE. Husleiga skal spegla dei utgiftene som SKE har til forvaltning, drift og vedlikehald av utleigeobjekta. Husleiga vil også ha eit kapitalledd og ideelt skulle den også inkludert avskrivningar for å ta høgde for nyinvesteringar. Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg vil få sine inntekter frå utleige til brukarar som til dømes kommunal og fylkeskommunale skular, andre leigetakarar (kino, bibliotek, etc.), arrangement, idrettslag, samt som tilskot frå kommunen. 8

9 Det er eit viktig prinsipp at tilskot skal gå frå kommunen til leigetakar, dvs direkte til Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg og ikkje til SKE. Ein stor del av inntektene til leigetakarane vil vera frå treningsavgifter/kontingentar. Det er viktig at desse vert halde på eit nivå slik at ingen må melde seg ut av lag og organisasjonar på grunn av for høge avgifter. Tilskot frå kommunen bør derfor ta omsyn til dette og ha ein sosial profil. Det kan også vera effektiviseringsgevinstar å henta med eit nærare samarbeid mellom Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg. På nokre arrangement vert dette gjort i dag, til dømes i samband med Handballfestivalen. Det ligg likevel eit potensiale for synergieffektar ved eit nærare samarbeid mellom kultur og idrett. Døme på dette kan vera billettsal der Kulturhuset har eit godt utvikla nettbasert system. Andre døme kan vera på event - marknaden. I slike samanhengar kan det også vera aktuelt å samarbeida med hotell, restaurantar, etc. Prosjektgruppa har også diskutert om kultur og idrett bør slåast saman, dvs at det er eitt leigeforhold mot SKE. Det er lange tradisjonar for eit skilje mellom kultur og idrett i kommunen, og prosjektgruppa er redd for at ei slik organisering kan verta meir byråkratisk då det høgst sannsynleg ville vera behov for to avdelingar kultur og idrett - likevel. Det har også vore diskutert om kvart idrettslag skal stå som leigetakar for dei respektive anlegga, dvs. Solid for Nysæther og Trott for Prestegarden og at ein opprettheld Stord Idrettspark når det gjeld Vikahaugane. Prosjektgruppa er redd for at dette vil svekka profesjonaliteten til leigatakaren. Dette mellom anna fordi det vil kunne variera kven som er kontaktperson då mykje talar for at dette også ville blitt ein dugnadsjobb. 4.1 Stord Kultur For å skilje mellom Kulturhuset som bygning og aktivitetane i bygget, vert det foreslege å nytta namnet Stord Kultur. Dette kan ein også tenkje seg organisert som ei kommunal eining, eit eige kommunalt føretak (KF) eller eventuelt som eit eige aksjeselskap (AS). Dette er for så vidt ein annan diskusjon og føremoner og ulemper med denne delen av organiseringa, vert derfor ikkje omtala meir i denne rapporten. Stord Kultur vil vera kontaktpunktet og inngongsdøra for alle brukarar av dei ulike aktivitetane i kulturhuset bortsett frå bibliotek, Kulturskulen, etc. som er leigetakarar hos Stord Kultur (egentleg framleige) og som derfor vil tilby sine tenester direkte til brukarane. 9

10 Figur 5: Brukarkontakt kultur 4.2 Stord Idrettsanlegg Stord Idrettspark har i dag til dels same funksjon som Stord Idrettsanlegg (SIA) vil få etter føreslegen modell. Ein kan såleis godt tenkje seg at ein bytar namn på eksisterande aksjeselskap og reindyrkar leigeforholdet til SKE. Det vil nok likevel vera ein del føresetnadar som sikkert må på plass før dette kan skje. Det vert føreslege at alle idrettsanlegg, dvs både hallar og uteanlegg vert leigd ut frå SKE til SIA. Dette betyr følgjande anlegg: Vikahaugane idrettspark Prestagarden idrettspark Nysæther idrettsanlegg SKE vil då få ein profesjonell leigetakar SIA - å halde seg til, samstundes som brukarane tilsvarande vil få eit selskap SIA - å halde seg til. Fordeling av treningstider til dei ulike idrettslaga og andre lag og organisasjonar, vil då verta gjort i Stord Idrettsanlegg. Prosjektgruppa trur at ein slik modell vil kunne gi høgare utnyttingsgrad av alle anlegg i kommunen. Dagens ordning med banefordelingsstyret kan i ein slik modell vurderast nedlagt. Ei slik samordning av hallar og uteanlegg er gjort til dømes i Askøyhallane KF. Dei tre idrettsparkane er i dag mest nytta av høvesvis Stord, Trott og Solid og desse idrettslaga har eit visst eigarskap til sine anlegg. Dette ikkje minst på grunn av dugnadsinnsats som er lagt ned frå dei ulike idrettslaga. Denne dugnaden er viktig, både som ein del av finansieringspakken for å realisera anlegg, men også som ein del av drifta. Dette er igjen med på å styrkja eigarskapen som idrettslaga har til anlegga. 10

11 Figur 6: Brukarkontakt idrett Prosjektgruppa trur derfor at det vil vera ei god løysing om Trott og Solid i tillegg til Stord Idrettslag og Stord kommune også vert medeigar i Stord Idrettsanlegg. Dette fordi det i dette selskapet vil verta teke viktige avgjersler som vil kunne få konsekvensar for dei ulike idrettslaga, som til dømes fordeling av treningstider, etc. Dette betyr at eigarstrukturen i Stord Idrettspark må endrast dersom ein skal omdanne dette selskapet til eit nytt selskap med utvida ansvarsområde. Teknisk kan dette gjerast ved at Stord kommune overdreg nokre av sine aksjar til Trott og Solid. Ei slik løysing krev etter aksjelova tilslutning frå Stord Idrettslag som aksjeeigar (reglar om forkjøpsrett av aksjar ved sal). Ei mogeleg fordeling kunne då vore: Stord kommune: 35 % Stord Idrettslag: 40 % Trott: 12,5 % Solid: 12,5 % Opparbeidde rettar til billegare leige eventuell gratis bruk av hallar, samt fortrinnsrett til bruk av dei ulike anlegga (Stord til Vikahaugane, Trott til Prestagarden og Solid til Nysæther), kan regulerast i ein aksjonæravtale. I vedtektene kan det eventuelt også takast med at selskapet ikkje skal ha overskotsmaksimering som målsetting. Elles må sjølvsagt vedtekter og aksjonæravtale utformast av aksjonærane i fellesskap. Det kan vera på sin plass å presisera at styret i Stord Idrettsanlegg AS har ansvaret for å imøtekoma interessene frå alle brukarar, ikkje berre dei som er tilslutta eit idrettslag. Det kan nemnast at det er ca 30 lag og organisasjonar som ikkje er tilslutta eit av idrettslaga. I ein framtidig modell er det viktig å halde på dugnadsinnsatsen frå alle lag og organisasjonar. Slik prosjektgruppa vurderar dette, vil det ikkje vera grunn for at den føreslegne modellen svekkar framtidig dugnadsinnsats. Dugnadsinnsatsen vil vera eit viktig bidrag for å realisera 11

12 utbyggingsprosjekt. Samstundes er det eit faktum at anlegga vert meir og meir avansert noko som medfører at drifta også vert meir komplisert. Dette igjen betyr at det er ikkje all drift som eignar seg like godt som dugnadsinnsats. Like fullt vil dugnad framleis vera eit viktig bidrag for å redusera husleiga mellom leigetakar (SIA) og utleigar (SKE). Det er derfor viktig å avklara desse spørsmåla når leigeavtalar skal skrivast. Prosjektgruppa vil rå til at Stord Idrettsanlegg vert eit AS slik Stord Idrettspark er i dag. Det er mykje som tyder på at eit aksjeselskap lettare vil kunne få sponsorstøtta frå næringslivet enn til dømes eit KF. 5 Nokre særskilde tilhøve Nedanfor er nokre særskilde tilhøve knytt til omorganisering omtala. 5.1 Reinhald I utgangspunktet er reinhald av leigeareal eit ansvar som leigetakar har det er ein naturleg del av den operasjonelle drifta. Det er likevel slik at SKE tilbyr desse tenestene og det ligg i dag eit krav om at leigetakar av kommunale eigedommar nyttar seg av desse reinhaldstenestene. For å skilje denne kostnaden frå den reelle husleiga, bør det lagast eigne avtalar på kjøp av reinhaldstenestene. 5.2 Varmepumpeanlegget knytt til skeisebanen Stord Idrettspark disponerar i dag berre kommunal eigedom, bortsett frå det tekniske anlegget knytt til skeisebanen, dvs varmepumpeanlegget. Dette anlegget er teknisk komplisert å drifta og i periodar av året kan det vera behov for 1-2 personar på vedlikehald. Dette betyr at anlegget tidvis krev uforholdsmessig mykje ressursar. Sjølv om varmepumpeanlegget medfører noko rimelegare strøm på Vikahaugane i periodar, er vedlikehaldskostnaden for stor. Det vil vera naturleg at dette anlegget vert overført til SKE. Ein eventuell pris for varmepumpa må diskuterast nærare mellom Stord Idrettspark og SKE. Utan å ha vurdert dette nøye, vil me tru at varmepumpeanlegget har ein avgrensa pris. Det vart i ein periode diskutert med Sunnhordland Kraftlag AS om overtaking av varmepumpeanlegget. Etter det me forstår, er dette ikkje aktuelt at SKL kjøpet dette anlegget. 5.3 Uteanlegg I dag vert det ikkje betalt leige for uteanlegga, dvs fotball- og løpebanar. Dette er anlegg som investeringsmessig er like dyre som innandørs hallar. Det bør derfor diskuterast om ein som prinsipp bør innføra leige også for uteanlegga. Stord kommune eig gjennom SKE anlegga og ei slik prinsippavgjerd må derfor gjerast politisk. Før ei politisk avgjerd vert teken, bør problemstillinga diskuterast nærare med idretten gjerne med Stord Idrettsanlegg slik at konsekvensane vert klarlagde. Dersom ei slik leige vert innført, må inntektene koma gjennom auke av treningsavgifter eller som auke i driftstilskotet frå kommunen. 12

13 I denne samanheng kan nemnast at fotballgruppa betalar kr ,- pr år på Vikahaugane for leige av garderobar. Dette er inntekter som dekkjer ekstra reinhald, vassforbruk, etc. 5.4 Dugnad Det er i løpet av åra gjort dugnadsinnsats frå lag og organisasjonar på både uteanlegg og hallar. Dette gjeld både i samband med bygging av anlegga og drifta av desse. Slik dugnad er omgjort til gratis bruk eller redusert leige. Nokre av desse avtalane er gamle og burde vore avslutta. Det er likevel slik at mange av desse avtalane må vidareførast også inn i ein ny organisasjonsmodell. 6 Økonomiske vurderingar 6.1 Overføring av ressursar til SKE KF Som nemnt tidlegare, er det følgjande årsverk knytt til drift og vedlikehald på høvesvis kulturhuset og Stord Idrettspark: Kulturhuset: 2,5 årsverk Stord Idrettspark: 2,0 årsverk (teknisk drift) + 1,8 årsverk (reinhald) Personalet som knytt til teknisk drift gjer også arbeid som er knytt til operasjonell drift av kulturhuset/idrettsanlegget. Dei har såleis også mykje kontakt med brukarane av kultur- og idrettstilboda. Det er derfor vanskeleg å skilje arbeidsomfanget knytt til drift og vedlikehald som er utleigar sitt ansvar og arbeid som er ein naturleg del av leigetakar sitt ansvar. Vedlikehaldet på Kulturhuset er i dag fordelt mellom Kulturhuset og SKE. Det vert derfor føreslege at Kulturhuset beheld årsverka knytt til kulturhusvertane, men at det vert laga ein avtale mellom SKE og Kulturhuset som regulerar omfanget og fordelinga av vedlikehaldsarbeidet som er eigar/ske sitt ansvar. I Stord Idrettspark, er størstedelen av årsverka knytt til teknisk drift, relatert til drift og vedlikehald. Det vert derfor føreslege å overføra til SKE alle årsverka som er knytt til teknisk drift og reinhald, dvs. til saman 3,8 årsverk. 6.2 Budsjett Vikahaugane og Nordbygda I 2009 leigde Stord ungdomskole 120 timar pr veke på Vikahaugane, dvs. 38 veker pr år til ein pris på kr 385,- pr time. Prisen er no justert opp til kr 393,- pr time, og total sum pr år vert då kr ,- eks mva. Frå hausten 2010 har Stord ungdomskole sagt at dei vil leige 72 timar pr veke. For 2011 vil dette bety ei samla leigeinntekt på kr ,- eks mva, føresett kr 401,- pr time i 38 veker (avrunda til kr ,- i tabellen nedanfor). Nedgong i leigeinntekter på Vikahaugane vert med andre ord kr ,- pr år. Dersom me føreset at nedgongen i timetal på Vikahaugane tilsvarar behovet i Nordbygda, vert timetalet 48 timar pr veke. Med ein timepris på kr 400,-, tilsvarar dette ei inntekt på ,- pr år. 13

14 Dersom idretten leiger 30 timar pr veke i 40 veker i året, vert leigeinntekta ca ,- pr år, føresett ein timepris på kr 200,- pr time. Nedanfor er det laga eit framtidig årsbudsjett for Stord Idrettsanlegg AS (Vikahaugane og Nordbygda): Tal x 1000 kr Hallar Vikahaugane Nordbygda Idrettshall Inntekter Stord kommune leige ungdomskule Hordaland fylkeskommune vidaregåande sk Idrettslag Andre leigeinntekter Utleige helgar Konferansar Sal av reklame Driftstilskot Stord kommune 400 inkl 400 Sum inntekter Utgifter Lønn 3 årsverk inkl Driftskostnadar 150 inkl 150 Straum Husleige til SKE (kr 350,-/m2) Sum utgifter Driftsresultat Det er ikkje rekna inntekter på av leige av utandørs anlegg, men det er føreset at også desse vert drifta av SKE. Budsjettet viser at samla leigeinntekter frå Stord kommune, er kr ,-. I tillegg kjem eit driftstilskot på kr ,- slik det var i Husleiga til SKE på kr 350,- pr m2, inkluderar FDV- kostnadar og reinhald, men ikkje kapitalkostnadar eller avskrivingar. Vidare er det føresett at Stord kommune kjøper inn straum gjennom sine avtalar og at denne kostnaden vert vidarefakturert til leigetakar, dvs. Stord Idrettsanlegg. Inntektssida i budsjettet viser sal av reklame og andre leigeinntekter på til saman kr ,-. Her kan ein tenkje seg at det vert inngått avtalar mellom idrettslaga og Stord Idrettsanlegg slik at til dømes sal av reklame ut over dette, vert direkte inntekt til det enkelte idrettslag. På tilsvarande måte kan ein tenkje seg at idrettslag/grupper tek ansvaret for delar av eit arrangement og får inntektene frå dette for eksempel sal av mat, drikke, etc. slik som det til dømes vert gjort i samband med Handballfestivalen. Dugnadsinntekter må på same måte som før, koma det enkelte idrettslag/lag/gruppe til gode. Sum 14

15 7 Konklusjon og tilråding Prosjektgruppa si tilråding er at ein held på det formelle skiljet som ein i dag har mellom kultur og idrett. Det vert føreslege at den operasjonelle drifta knytt til dei to områda, vert samla i høvesvis Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg. Resultatet av dette er eit klårare skilje mellom leigetakar og utleigar sitt ansvar når det gjeld drift og vedlikehald. Leigetakar betalar såleis husleige til utleigar (SKE). Driftstilskot frå kommunen til høvesvis kultur og idrett, vert kanalisert gjennom Stord Kultur og Stord Idrettsanlegg og ikkje direkte til SKE som subsidiering av husleige. Budsjettet viser at den nye hallen i Nordbygda kan driftast innafor dei tilskota og leigene som kommunen fram til årsskiftet har betalt til Stord Idrettspark AS. Nedanfor er det stikkordmessig oppsummert føremoner og konsekvensar av ei slik organisering. 7.1 Kultur Operasjonell drift av Kulturhuset vert samla og lagt til Stord Kultur. Stord Kultur kan organiserast som ei eining, eit eige KF, eller eventuelt som eit aksjeselskap. Det må lagast ein husleigeavtale mellom Stord Kultur og SKE. Stord Kultur har ansvaret for framleige til andre leigetakarar i Kulturhuset. Teknisk personale på Kulturhuset vert framleis tilsett i Stord Kultur. Det må lagast ein eigen avtale mellom Stord Kultur og SKE som regulerar omfanget av vedlikehaldsarbeid som Stord Kultur skal utføra. Stord Kultur kan i større grad fokusera på kulturtilbod til brukarane/innbyggjarane. 7.2 Idrett Operasjonell drift av alle kommunalt eigde idrettsanlegg (hallar og uteanlegg) vert samla i eitt selskap Stord Idrettsanlegg AS. Stord Idrettsanlegg vert organisert som eit aksjeselskap mellom anna for lettare å kunne få sponsormidlar. Stord Idrettspark vert omgjort til Stord Idrettsanlegg der idrettslaga (Stord, Trott og Solid) vert eigarar saman med Stord kommune. Eigarskapet til varmepumpeanlegget på skeisebanen og dermed også ansvaret for drifta vert overført til SKE. Teknisk personale samt reinhaldspersonalet (til saman 3,8 årsverk) ved Stord Idrettspark vert overført til SKE. Det må lagast ein husleigeavtale mellom Stord Idrettsanlegg og SKE. Det bør takast ei politisk avgjerd om Stord Idrettsanlegg skal betale leige for uteanlegg. Utleigeprisar til idretten vert på same nivå som i dag. Betre koordinering av treningstider, arrangement, etc. som igjen gir ein høgare utnyttingsgrad av anlegga i kommunen. 15

16 Stord Idrettsanlegg kan i større grad fokusera på idrettstilbod til brukarane/innbyggjarane. 7.3 Utleigar/SKE SKE vil kunne drifta og forvalta eigedommane på ein betre måte. SKE vil ha ein leigetakar å halda seg til for høvesvis kultur og idrett. Meir effektiv bruk av ressursar. Husleigeavtalar regulerer leigetilhøva. 16

17 17

18 18

19 19

20 Borggata Stord Tlf.: Faks: Epost: 20

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer