RESH Registreringsveiledning automatisk tilgangsstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESH Registreringsveiledning automatisk tilgangsstyring"

Transkript

1 Dato: 18. august 2017 Side:1 / 23 Side 1 av 23

2 Dato: 18. august 2017 Side:2 / 23 Versjonskontroll: Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 0.xx Alle Etablering av dokumentet Anne Gromsrud, Sølvi Andresen, Ståle Ekelund Alle Revisjon alle kapitler Richard Husevåg Alle Revisjon alle kapitler Hilde Myhren Alle Revisjon alle kapitler Hilde Myhren og Richard Husevåg Alle Revisjon alle kapitler Anne Gromsrud, Ståle Ekelund, Hilde Myhren og Richard Husevåg Alle Gjennomgang og revidering Hilde Myhren og Richard Husevåg Side 2 av 23

3 Dato: 18. august 2017 Side:3 / 23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Nasjonale føringer Presiseringer og fortolkninger av NPR-meldingen Organisasjonskodeverket (kilde: Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning) Formål med Organisasjonskodeverket (OK) (kilde: Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning) Opplysninger som skal registreres i RESH (kilde: Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning) Regional standardisering Kostnadssteder og ansvarssteder Teknisk løsning for automatisert Hierarkiets og avdelingsbegrepets betydning i IdM-løsningen Samspillet mellom de ulike tekniske løsningene og registrene Enheter som rapporterer (kliniske) og enheter som ikke rapporterer (ikke-kliniske) til NPR Faglig ansvar og organisering ulikt personalansvar og administrativ organisering Registrering i RESH Viktige prinsipper som må følges j RESH Nødvendige avvik som følge av dagens situasjon Krav om å registrere andre egenskaper i RESH Eksempler på ulike organisasjonsoppsett i RESH og EPJ Eksempel Eksempel Oppsummering Begrepsforklaringer Side 3 av 23

4 Dato: 18. august 2017 Side:4 / Innledning (RKL) har i oppdrag å standardisere, modernisere og konsolidere kliniske løsninger i Helse Sør Øst. I første fase skal standardiserte løsninger innføres på alle helseforetak i regionen. Dette innebærer blant annet at felles standarder etableres. Disse vil måtte legge til grunn lovkrav, krav til rapportering og andre nasjonale føringer som helseforetakene er pålagt å følge. Utover å sørge for at disse føringer følges, vil det utvikles regionale standarder som de ulike løsningene bygger på. Innføring av regionale standarder vil være nødvendig for å innfri de målsetninger man har satt seg og for å oppnå de gevinster man har lagt til grunn for gjennomføringen av RKL. Regional standard for automatisk er et eksempel på dette. 2. Bakgrunn RKL ble gitt i oppdrag å innføre automatisk som et tiltak i forhold til Riksrevisjonens påpekte avvik i rapporten «Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen og statlige selskaper for 2013» ( En teknisk løsning for automatisk har blitt utviklet og implementert ved Oslo universitetssykehus. I det videre standardiseringsarbeidet er løsningen nå videreført for Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark, Sunnaas og Vestre Viken. Erfaringer fra dette arbeidet har vist at det er behov for ytterligere spesifisering av standarder man legger til grunn for å oppnå det ønskede resultat i forhold til automatisert. Standardisering av «organisasjonsstrukturen» og dens registrering i RESH er avgjørende i forhold til å kunne automatisere tilgangen og gi de korrekte tilganger. Med «organisasjonsstrukturen» menes det at både de enkelte organisasjonsenheter og deres hierarkiske struktur må registreres korrekt. For at innføring av regionale standarder skal lykkes er det nødvendig å utarbeide en RESH registreringsveileder. Denne vil gi klare føringer for hvordan helseforetakene skal registrere sine organisatoriske enheter. Føringene baseres på vedtatte nasjonale standarder Nasjonale føringer Spesialisthelsetjenesteloven 3-9 uttrykker krav om at alle organisasjonsenheter skal ha en leder. Fra Helsedirektoratet foreligger følgende føringer ( 0RESH%20IS-0515.pdf): Alle virksomheter som bidrar i den statlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge har ansvar for å vedlikeholde informasjon om sine enheter i den nasjonale RESH databasen via web brukergrensesnittet som tilbys over helsenettet på siden At denne informasjonen om de organisatoriske enheter i helseforetaket er korrekt registrert er avgjørende for den løsning som er utarbeidet for automatisk. Det er to forhold som gjør organisasjonsdata spesielt egnet til bruk i denne sammenheng. En organisasjonsenhets RESH-id er entydig og unik nasjonalt. I tillegg er organisasjonsenhetens plassering i hierarkiet avgjørende for å kunne gi korrekte tilganger som kan avledes av den organisasjonsenhet de er ansatt ved. Side 4 av 23

5 Dato: 18. august 2017 Side:5 / 23 Fra Helsedirektoratet foreligger i tillegg følgende føringer ( Norsk pasientregister (NPR) krever at organisatoriske enheter følger standard som beskrevet i den NPR-meldingen som er gjeldene ( Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for å registrere sine enheter i RESH ( Helseforetakene skal ved innrapportering av virksomhetsdata til NPR vise at aktivitet er utført i organisatoriske enheter på flere nivåer og etter hvilken rolle de spiller i pasientforløpet. Det skal skilles mellom enheter der pasientene oppholder seg og blir behandlet, fagansvarlige enheter og tjenesteutførende enheter. Videre skal rapporteringsenheter (helseinstitusjon) identifiseres. Rapporteringen skal skje i henhold til NPR-melding med krav om at både RESH-id og IK44/89 kode foreligger som angitt i tabellen under. Organisatorisk enhet Helseinstitusjon Beskrivelse Helseinstitusjon identifiserer rapporteringsenheter. Helseinstitusjon skal rapporteres med organisasjonsnummer tilsvarende foretak eller bedrift med unntak av avtalespesialister som skal rapportere RESH-id i stedenfor organisasjonsnummer. Behandlingssted Bruk: Virksomhetsdata skal rapporteres pr helseinstitusjon (Institusjon). Det vil si den enheten innrapporteringen gjelder for (jf. institusjonid). Det kan rapporteres virksomhetsdata for flere helseinstitusjoner i en og samme innrapportering av NPR-meldingen (fil). Avtalespesialister skal rapportere en NPR-melding per hjemmel. Unntak for spesialist med senior/junior-avtale: Junior skal rapportere på egen RESH-id. Behandlingssted skal være entydig med hensyn på geografi og næring (delt inn i somatikk, psykisk helsevern for voksne, barne- og ungdomspsykiatri, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk og rehabilitering). Behandlingssted skal rapporteres med organisasjonsnummer tilsvarende bedrift (bedriftsnummer) slik det fremkommer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Bruk: Alle episoder og vurderte henvisninger skal rapporteres med identifikasjon av behandlingssted. Side 5 av 23

6 Dato: 18. august 2017 Side:6 / 23 Organisatorisk enhet Avdeling Fagenhet Tjenesteenhet Beskrivelse Avdeling beskriver den enhet som har det administrative linjeansvaret for pasientbehandlingen. Avdeling skal rapporteres med RESH-id og avdelingskode (IK44/89). Denne avdelingskoden er et kriterium i seleksjonen for ISF-ordningen. Bruk: Alle episoder og vurderte henvisninger skal rapporteres med identifikasjon av avdeling. Fagenhet har det faglige ansvaret for pasientbehandlingen. Fagenhet skal rapporteres med RESH-id og avdelingskode (IK44/89). Bruk: Alle episoder og vurderte henvisninger skal rapporteres med identifikasjon av fagenhet. Tjenesteenhet beskriver den enhet der helsehjelp blir gitt til pasienten (for eksempel en sengepost) eller den enhet som bidrar med tjenester til helsehjelpen (for eksempel en radiologisk enhet). Tjenesteenhet skal rapporteres med RESH-id. Bruk: Alle tjenester og postopphold skal rapporteres med identifikasjon av tjenesteenhet Presiseringer og fortolkninger av NPR-meldingen Følgende begrepsforståelse legges til grunn: - Skille mellom enheter der pasientene oppholder seg og blir behandlet, fagansvarlige enheter og tjenesteutførende enheter Post og poliklinikk («lokalisering» i DIPS) er enheter der pasienten befinner seg, mens røntgensteder og laboratorier er tjenesteutførende enheter. Fagansvarlig enhet har det faglige ansvaret og er en spesifisering av et fagansvar som ligger på eller under avdelingsnivå (avhengig av hva avdelingen har valgt å delegere eller ikke). Fra definisjonen av «Enhet» i NPR-meldingen: En enhet kan være et Behandlingssted, en Fagenhet, en Avdeling eller en Tjenesteenhet - eller en kombinasjon av flere muligheter, For små organisasjoner, for eksempel en avtalespesialist, vil samme Enhet kunne dekke alle begreper. og En organisatorisk enhet kan for eksempel være en sengepost eller en klinisk avdeling, en serviceavdeling eller en ikke-medisinsk avdeling. Side 6 av 23

7 Dato: 18. august 2017 Side:7 / 23 - Avdeling: Enheter som har det administrative linjeansvaret for pasientbehandlingen Dette er den enheten som har det overordnede formelle ansvaret for enheten/eller enhetene som yter pasientbehandling. Dette vil være på nivået under klinikk i hierarkiet. Side 7 av 23

8 Dato: 18. august 2017 Side:8 / 23 Begrepene avdeling og fagenhet fra NPR-meldingen må være sammenfallende med registreringen av organisatorisk betegnelse i RESH Organisasjonskodeverket (kilde: Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning) Organisasjonskodeverket (OK) er utviklet for å gi en beskrivelse av virksomheten ved enheter og behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. OK består av en informasjonsmodell og en samling kodeverk som er knyttet til spesifikke attributter i modellen. De ulike kodeverkene i OK beskriver ulike aspekter av enhetenes virksomhet. Modellen og kodeverkene er implementert i RESH, som er et register over enheter og behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten Formål med Organisasjonskodeverket (OK) (kilde: Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning) Et av formålene med Organisasjonskodeverket er å øke kvaliteten på helsestatistikken. Ved å registrere sentrale egenskaper/aspekter av virksomheten til enhetene (Helsehjelpsområde, Omsorgsnivå, Akuttfunksjon, etc.), blir det lettere å få informasjon om hva man sammenligner i utarbeidelse av statistikk (aktivitetsstatistikk, kostnadsstatistikk) i spesialisthelsetjenesten. Bedre statistikk og kunnskap om hva man sammenligner vil også gi grunnlag for bedre styringsinformasjon lokalt, regionalt og nasjonalt Opplysninger som skal registreres i RESH (kilde: Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning) I RESH får hver enkelt enhet og behandlingssted en RESH-id som er unik i spesialisthelsetjenesten, og som skal brukes ved all rapportering til myndighetene. Denne identifikatoren kan benyttes til å knytte forbindelse mellom de enheter som finnes i andre lokale registre og IT-systemer, og dermed muliggjøre sammenstilling av data. Det som registreres i RESH er informasjon om organisatorisk hierarki, samt detaljerte opplysninger om den type virksomhet som hver enkelt enhet bedriver. Foruten generelle opplysninger som navn, ansvarlig person, adresser etc. (se kapittel 3.2), er hovedvekten lagt på å karakterisere enhetenes kliniske virksomhet (se kapittel / 3.5.3). Enheter i RESH skal knyttes til behandlingssteder slik de brukes i nasjonal statistikk og helseforvaltningen generelt og som også er i tråd med rapporteringen til Norsk pasientregister. Behandlingssted er i denne sammenheng det samme som relevante bedrifter i Statistisk sentralbyrås (SSB) Bedrifts- og foretaksregister (BoF). BoFs inndeling i bedrifter er basert på en kombinasjon av enhetenes geografiske lokasjon og næringsområde. Næringsområde kodes iht. standarden SN Side 8 av 23

9 Dato: 18. august 2017 Side:9 / Regional standardisering Dagens foretaksvise DIPS-installasjoner er svært forskjellige. Det gjelder blant annet hvordan DIPS er konfigurert og satt opp, hvilke kodeverk som brukes, hvordan journalstrukturen og dokumenttypene er, hvilke moduler som brukes og hvordan ulik funksjonalitet brukes i det daglige. De fleste av disse ulikhetene har ingen basis i grunnleggende forutsetninger for virksomheten, og det vil derfor være gevinster ved å standardisere flere av disse områdene og fjerne uønsket variasjon. Gevinstene vil være knyttet til samhandling og deling av informasjon mellom foretakene, men også til forenkling av drift og forvaltning og potensielt til kvalitetsforbedring av prosesser. I tillegg vil regional standardisering være en forutsetning for regional gjennom IAM-prosjektet Kostnadssteder og ansvarssteder De fleste ansatte utøver kun én funksjon ved en enhet, men det er en betydelig andel som utøver én funksjon ved flere ulike enheter. PAGA og RESH må være sammenfallende når det gjelder enheter som ansatte har sitt arbeidsforhold ved. Ansatte vil likevel være knyttet primært til et kostnadssted (også kjent som ansvarssted), som er inndelingen man bruker for å vite hvilke kostnader som hører sammen (og hvordan fullmakter delegeres, derav begrepet ansvarssted) i enhetene. En enhet som det er knyttet ansatte til må derfor ha minst et kostnadssted (ansvarssted) som de ansattes lønninger kostnadsføres på. Side 9 av 23

10 Dato: 18. august 2017 Side:10 / 23 En enhet i RESH har knyttet til seg et eller flere kostnadssteder. Den ansatte er registrert ansatt ved et kostnadssted per arbeidsforhold. Dersom den ansatte har flere stillinger kan den være tilknyttet flere kostnadssteder med samme eller ulik rolle/funksjon (stillingsbeskrivelse). Fra PAGA er det kostnadssted den ansatte er registrert ved som avgis til IdM-løsningen i tillegg til stillingsbetegnelse (rolle/funksjon). Fordi fagsystemer forholder seg til RESH-enheter, og kostnadsstedet har en kobling til RESH-id, er det RESH-id som benyttes videre i IdM-logikken. Det er avgjørende at den organisasjonsenheten som den ansatte er ansatt ved har korrekt plassering i RESH-hierarkiet, da det benyttes for å gi korrekt organisasjonstilgang i blant annet PAS/EPJ. Stillingsbetegnelse oversettes til rolle/funksjon slik at den ansatte får tilgang i forhold til hvilken funksjon vedkommende utøver Teknisk løsning for automatisert Prosjekt Identitets- og (forkortet IAM-prosjektet, Identity and Access Management) har utviklet en teknisk løsning for automatisert. I denne løsningen hentes data fra personalportalsystemet PAGA og fra RESH (se illustrasjon under). Dette skal sikre både at ansatte får tilgang automatisk basert på registreringen av formell informasjon i lønns- og personalsystemet ved tiltredelse, men også at vedkommende automatisk mister sin tilgang ved fratredelse. RESH er definert som kilden til informasjon om enheter for alle fagsystemer, og fagsystemene som brukere skal få automatisk tilgang til, må derfor ha et forhold til RESH. Som en konsekvens av denne avhengigheten til RESH er det viktig at registreringer i RESH er korrekte både i forhold til enhet og hierarki Hierarkiets og avdelingsbegrepets betydning i IdM-løsningen RESH inneholder informasjon om hva slags type organisasjonsenhet en enhet er (attributtet som er navngitt «organisatorisk betegnelse»). Dersom en enhet ikke er av typen «avdeling» vil IdM jobbe seg oppover i RESH-hierarkiet for å finne en overliggende avdeling. Avdeling er valgt som foreldrenivå for alle underliggende enheter i IdM-sammenheng, uavhengig av om det eventuelt ligger andre enheter hierarkisk imellom enheten og avdelingen. Bakgrunnen for valg av nivået avdeling er en antagelse av at personell typisk vil ha oppgaver i flere enheter innenfor avdelingen, men ikke like mye i enheter under andre avdelinger. I tillegg er det avdelingsnivået som benyttes i rapportering til NPR, og det er derfor også et sentralt nivå i PAS/EPJ. Det er også avdelingen som identifiserer hvilket sykehus arbeidsforholdet er knyttet til Samspillet mellom de ulike tekniske løsningene og registrene Dette dokumentet skal beskrive hvordan de ulike attributtene i RESH må benyttes, i forhold til helseforetakene sin organisasjonsstruktur for å kunne implementere automatisert. Side 10 av 23

11 Dato: 18. august 2017 Side:11 / 23 Logikken er som følger En ansatt registreres i HR-systemet (PAGA) knyttet til et kostnadssted med en stillingsbetegnelse I OFAD (Organisasjons- og fullmaktsadministrasjon, tidligere kjent som ORFU, og som inneholder organisasjons-, fullmakts-, ansvars- og ledelsesstruktur) skal man ha en samlet oversikt over sammenhengene mellom organisasjonsenhetene i RESH og kostnadssteder ved foretaket. I tillegg skal OFAD inneholde koblingen mellom organisasjonsenhetene i RESH og fagsystemenes representasjon av organisasjonsenhetene der disse måtte avvike fra hverandre. For helseforetak som ikke har OFAD holdes koblingene mellom kostnadssteder fra PAGA og RESH-id vedlike i et Excel-ark, som så importeres til IdM-løsningen. OFAD vil også inneholde koblingen av RESH-id mot fagsystemspesifikke identifikatorer dersom fagsystemet ikke forholder seg til RESH-id. Enhetens overliggende avdeling fastsettes i henhold til beskrivelsen over (kapittel 2.2.1) IdM gjør ikke oppslag i PAS/EPJ, men gir PAS/EPJ informasjon om brukeren og forventer at bestemte typer av data gjenfinnes i PAS/EPJ. For eksempel må avdelingen, som IdM-løsningen har funnet frem til at enheten hører til i RESH, kunne gjenfinnes i PAS/EPJ for at brukeren skal kunne knyttes til denne avdelingen også i PAS/EPJ. Fagsystemer har ofte ikke et forhold til kostnadssteder, men organisasjonsenheter. Organisasjonsenhetene må være entydige, unike og kilden må være RESH. Side 11 av 23

12 Dato: 18. august 2017 Side:12 / 23 Turnussystemet (GAT) er også integrert med løsningen for automatisk, slik at tilgangene også avhenger av planlagt turnus Enheter som rapporterer (kliniske) og enheter som ikke rapporterer (ikke-kliniske) til NPR Det finnes ulike typer avdelinger i DIPS (PAS/EPJ) enheter som skal rapportere og enheter som ikke skal rapportere til NPR. Den ansatte sitt tjenstlige behov for tilgang vil være knyttet til de enheter som skal rapportere (det er der det foregår pasientaktivitet). Det betyr at ansatte kan være ansatt ved enheter som ikke er rapporteringspliktige, men likevel må få tilgang til rapporteringspliktige enheter. Denne organiseringen fører til at inntekter for aktivitet som rapporteres ikke nødvendigvis står i et en-til-en forhold med enhetene der kostnadene føres. Da benyttes det typisk fordelingsnøkler til å fremskaffe styringsdata der man kan se inntekter opp mot kostnader Faglig ansvar og organisering ulikt personalansvar og administrativ organisering Flere av sykehusene har ulik organisering av personalansvar og ledelse i forhold til hvordan personalet i praksis forholder seg til hverandre når det gjelder fagansvar og ledelse av deres faglige utøvelse i det daglige. I noen sykehus er ikke fagansvaret formalisert ut over at det er beskrevet i prosedyrekodeverk eller i et annet ustrukturert dokumentasjonsverktøy. Hvilke ansatte som i praksis er organisert under hvilke fagansvarlige er derfor ikke dokumentert på en strukturert måte annet enn at det eventuelt kan hentes ut av PAS/EPJ. Det er altså ingen sentrale register som løsningen for kan forholde seg til når det gjelder faglig organisering av ansatte. I andre sykehus er fagansvar og faglig organisering av ansatte mer sammenfallende med personalansvar og administrativ organisering, så da får man oversikt over begge deler ut fra samme register (HR-system, økonomisystem og RESH). Også ved disse sykehusene har man gjerne en noe avvikende organisering av fagressursene utenfor vanlig arbeidstid, men ikke mer enn at det fortsatt er mulig å definere riktige tilgangsregler i IT-systemene for flertallet av de ansatte. 3. Registrering i RESH Prosjektene Regional EPJ Standardisering og Identitets- og erfarer at helseforetakene ikke har lik registreringspraksis i RESH, i tillegg til at helseforetakene har valgt å organisere seg på ulike måter. Dette skaper utfordringer for arbeidet med å implementere automatisk. Attributtet «organisatorisk betegnelse» er brukt ulikt (også innenfor samme helseforetak) Størrelsen på helseforetaket kan være en av forklaringene på hvorfor det er valgt ulike måter å organisere seg på. Ved oppslag i RESH er helseforetakene i ulik grad oppdatert når det gjelder struktur (relasjon mellom enheter) og hvilke enheter som er registrert. For å nå målene om 80% automatisk ved hjelp av IdM, må man sørge for at alle følger nasjonale føringer og praktiserer registreringer i RESH etter de samme retningslinjene. Dette gjelder Side 12 av 23

13 Dato: 18. august 2017 Side:13 / 23 både bruk av attributtet «organisatorisk betegnelse» men også hvordan hierarkiet settes opp. Ut i fra logikken presentert under kapittel 2.2, vil ansatte som i PAGA ligger knyttet til et kostnadssted som i RESH hører til en enhet på nivået over avdeling for eksempel ikke kunne få tilgang via automatikk. RESH er hierarkisk oppbygd og inneholder koblingen mellom enhetene i en virksomhet (et helseforetak) som er en del av spesialisthelsetjenesten. Det er ikke mulig å etablere enheter i RESH som ikke er koblet til en overliggende enhet, derfor kan vi si at det er en streng kobling mellom enheter i RESH. Den strenge koblingen mellom enheter i RESH kan gi utfordringer når det gjelder automatisk tildeling av tilgang. Dette gjelder spesielt der hvor enheter benyttes av flere andre enheter, eksempelvis der det samme personalet arbeider på en poliklinikk eller en sengepost som benyttes av flere enheter. I avsnitt 3.2 er det eksempler på ulike måter å legge organisasjonen inn i RESH. Disse eksemplene tar utgangspunkt i hvordan vi ser at helseforetakene har satt opp RESH og hvordan de rapporterer til NPR. Helseforetakene må i gjennomføringen av ryddearbeidet gjøre egne valg slik at det innen hvert helseforetak blir en entydig praksis, innenfor de rammene som gjelder for de attributtene som IdM benytter (se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.) Viktige prinsipper som må følges j RESH RESH-id: Alle enheter i de kliniske IT-systemene må være knyttet til en unik RESH-id, og være representert med riktig organisasjonsbetegnelse i RESH. Enhetene må være plassert riktig hierarkisk i RESH. RESH-enheter som i dag rapporterer til NPR skal videreføre RESH-id, men tilknyttede attributter og hierarki kan endres dersom disse ikke er riktige. Dette er identisk med nasjonale krav til registrering i RESH. Attributtet «rekvirentkode»: Helse Sør-Østs regionale standard for rekvirentkoder innebærer at rekvirentkodene skal være tre tegn lange for alle enheter som er på avdelingsnivå eller nærmere organisasjonsnivået, altså nivå 1 til og med 3. For alle enheter som er lenger unna organisasjonsnivået, altså nivå 4 eller høyere tall, skal rekvirentkoden være fem tegn lang, der de første tre tegnene er identisk med den tilhørende avdelingens rekvirentkode. Rekvirentkoden skal bygges opp mnemonisk, altså slik at den er lett å huske for sluttbrukere som vil forholde seg til denne koden. Rekvirentkoder skal kunne brukes til å navigere raskt til riktig organisasjonsenhet i ITsystemer, samt til menneskelig påføring på papir/skjema der man trenger å angi organisasjonsenhet for internt bruk i eget sykehus. De brukes også der det av praktiske årsaker ikke er hensiktsmessig å forholde seg til enhetens fulle navn eller RESH-id, eksempelvis i kolonner og felter med begrenset fysisk plass på papirutskrifter eller skjermbilder. Attributtet «organisatorisk betegnelse»: Hvilken organisatorisk betegnelse som knyttes til de ulike enhetene i RESH, og hierarkiet i RESH er viktig for IdM. Organisatorisk betegnelse som skal benyttes i RESH når det gjelder helseforetakene i Helse Sør- Øst. Her listet opp etter hierarkisk rekkefølge, der de betegnelsene som skal brukes på mest overordnet nivå står først/øverst og de som er på mest detaljert nivå står sist/nederst: Side 13 av 23

14 Dato: 18. august 2017 Side:14 / 23 Nivå 1: Helseforetak Nivå 2: Klinikk/Divisjon/Område Nivå 3: Avdeling enhet som er reell og har en formell avdelingsleder Nivå 4: Seksjon enhet som har en formell seksjonsleder, og som også kan ha fagansvar Nivå 4/5: Post Registreres på nivå 4 dersom sengeposten er organisert direkte under avdelingen. Dersom flere sengeposter er organisert under en seksjon, registreres sengeposten under denne. Nivå 4/5: Poliklinikk Registreres på nivå 4 dersom poliklinikken er organisert direkte under avdelingen.dersom flere poliklinikker er organisert under en seksjon registreres poliklinikken under denne. En poliklinikk kan være et fysisk sted som betjener flere fag. Side 14 av 23

15 Dato: 18. august 2017 Side:15 / 23 Pr desember 2016 er det mulig å velge blant følgende organisatoriske betegnelser i RESH: Side 15 av 23

16 Dato: 18. august 2017 Side:16 / Nødvendige avvik som følge av dagens situasjon Nivå 3,5: Avdeling enhet som er satt opp som avdeling i PAS/EPJ uten at den eksisterer i HRsystemet eller økonomisystemet. Det finnes derfor ingen formell avdelingsleder som har ansvar for denne enheten. Dette er avdelinger som det rapporteres aktivitet på til NPR. Denne typen avdelinger er det ønskelig å unngå å etablere, blant annet fordi det etter Spesialisthelsetjenesteloven 3-9 er krav om at alle organisasjonsenheter skal ha en leder. Etablerer man likevel slike avdelinger må man sørge for at man får god kontroll på hvilke kostnader som hører til hvilke inntekter. Ettersom inntektene rapporteres på disse avdelingene og kostnader føres på andre avdelinger, må man ha oversikt over koblingen og fordelingen som må gjøres for å få riktig oversikt over hvilke inntekter som er knyttet til hvilke kostnader). Oversikten over koblingene må synliggjøres i de samme oversiktene der koblinger mellom organisasjonsenheter og kostnadssteder vedlikeholdes. Nivå 4,5: Seksjon enhet som er satt opp som seksjon i PAS/EPJ uten at den eksisterer i HR-systemet eller økonomisystemet. Disse avvikene etableres gjerne som følge av spesielle behov knyttet til begrensninger i fagsystemer eller måten fagsystemer er bygget opp og fungerer. Når personell, som er registrert ansatt i henhold til ledelses- og fullmakts-strukturen i HR-systemet, ikke har sammenfallende tilhørighet til enheter de faglig sett jobber i, og trenger tilgang til i PAS/EPJ, vil ikke automatisk kunne fungere dersom dette videreføres. Derfor er det nødvendig å gjøre endringer enten i organiseringen av helseforetakets ansatte eller etablere enheter som representerer faglig aktivitet i RESH på samme måte som det er gjort i PAS/EPJ. Dersom man velger å etablere enheter i RESH for faglig aktivitet fremfor å omorganisere må man i tillegg etablere og vedlikeholde en oversikt over hvilke av disse fagenhetene som skal være koblet til hvilken av enhetene der personellet er ansatt Krav om å registrere andre egenskaper i RESH RESH skal i tillegg til det som er nødvendig for automatisk også inneholde kobling av enheter mot helseforetakets behandlingssteder og de fagtjenester enhetene utfører. Denne koblingen gjøres for eksempel også i DIPS og dersom NPR kontrollerer koblingen mellom enheter i RESH mot koblingen som er oppgitt i NPR-rapporteringen fra helseforetakene bør disse helst stemme over ens Eksempler på ulike organisasjonsoppsett i RESH og EPJ Nedenfor vises eksempler på ulike organisasjonsmodeller innen noen av helseforetakene som har vært med i Regional EPJ Standardisering, standardiseringsløp 1. Det er viktig å se på hvilke organisatoriske betegnelser som brukes i de forskjellige eksemplene, og hvor i hierarkiet de er plassert. Side 16 av 23

17 Dato: 18. august 2017 Side:17 / 23 Begrepene avdeling, seksjon og fagenhet er ikke entydige i dag, noe som kompliserer kommunikasjonen rundt organisasjon og organisasjonsenheter. Allerede i 2012, når man startet arbeidet med regional standard for organisasjonsoppsett, ble det tydelig at deltakerne i arbeidsgruppen la ulike betydninger i begrepene avdeling og seksjon avhengig av hvordan dette ble brukt i eget foretak. Arbeidsgruppen måtte gå over til å snakke om nivå fremfor å bruke betegnelsene avdeling og seksjon Eksempel 1 Dette eksempelet viser en struktur hvor personalet er ansatt på lavt nivå i hierarkiet, noe som er typisk for store helseforetak (eksempelvis Oslo universitetssykehus HF). Med lavt nivå menes seksjon (nivå 4) eller lavere. Dette forenkler automatisk da fagansvar og pasientbehandlingen i stor grad sammenfaller med hvordan personalet er organisert. Side 17 av 23

18 Dato: 18. august 2017 Side:18 / 23 Konsekvens: Fra og med Nivå 3 vil man kunne ha en automatikk for tilganger. Personer som er ansatt på nivå 2 og over vil ikke bli inkludert i automatikken, men må håndteres manuelt Eksempel 2 I dette eksempelet har helseforetaket en større grad av matriseorganisering. Personalansvar og ledelses-/fullmakts-struktur gjenspeiler rene administrative funksjoner, mens aktivitet for pasientbehandlingen er lagt til fiktive enhet. De fiktive enhetene er primært knyttet til hvilke diagnoser/helsemessige problemer pasienten blir behandlet for. Eksempelet under illustrerer at tilgang kan gis både innenfor og utenfor avdelingen personellet er ansatt ved, slik at i forhold til tilgang trenger det ikke være problematisk at man jobber i en matriseorganisering. Figuren gjenspeiler reell organisering ved Sykehuset Telemark slik den også er i HR- og økonomisystemet. Pilene viser at ansatte ved enheter underlagt en avdeling trenger tilgang til enheter underlagt andre avdelinger. Dette er en illustrasjon og viser ikke faktisk tilgang ved Sykehuset Telemark HF. Side 18 av 23

19 Dato: 18. august 2017 Side:19 / 23 Tabellen under viser hvordan fiktive enheter på nivå 3,5 er opprettet for å ivareta funksjonalitet i PAS/EPJ og registrering og rapportering av aktivitet med høyere faginndeling enn de reelle avdelingene representerer. Nivå Avd. Endo/Mamm. Ort og Gas Avd. ØNH, Uro, Plast Avd. kirurgiske pol og kontor HR 3,5 Rapporterer til NPR End/Mamm Ort Gas ØNH Uro Plast Pasientaktivitet 4 rapporterin gsnivå internt Fag for pasient, Seksjon kir. kan være flere per Kontortjene avdeling(nivå 3.5) HSØ/NPR Seksjon End/Mamm Seksjon ortopseksjon Gas Seksjon ØNHSeksjon Uro Seksjon Plast ste HR kontor 5 Seksjon ort. Sengepost Seksjon for Gas. Sengpost STHF Kir. Klinikk Seksjon kir sengepost Seksjon kir.pol Porsgrun Seksjon kir. Pol Skien Fysisk plassering av pasient. HR sykepleietjeneste ofte Side 19 av 23

20 Dato: 18. august 2017 Side:20 / 23 Konsekvens: Med en personalorganisering der de ansatte ikke er organisert sammenfallende med fagtilhørighet, må personellavdelingene likevel opprettes i DIPS i tillegg til de fiktive enhetene for fagtilhørighet. Dette vil da være avdelinger av typen «ikke klinisk» i DIPS, og de eksisterer kun i DIPS for å være tilknyttet ansatte. Det gir noen utfordringer knyttet til brukerfunksjonalitet og brukeropplevelse. Slik DIPS er lagd i dag vil DIPS ikke kunne foreslå en klinisk avdeling som standard/foreslått avdeling for brukeren i de skjermbildene der avdeling er påkrevd. Brukeren må dermed angi avdelingen pasienten hører til i disse skjermbildene. For å få rapportering av aktivitet fordelt på ønsket faglig inndeling fremfor ledelses- og fullmaktsstruktur, har enkelte av sykehusene valgt å implementere enheter i PAS/EPJ som ikke finnes i HReller økonomisystemene, men som aktiviteten rapporteres på. Det er da på de fiktive enhetene aktiviteten registreres og dermed rapporteres fra. For å kunne beholde slike fiktive enheter må de også opprettes i RESH og få RESH-id. De vil likevel ikke benyttes av for eksempel HR-systemet eller økonomisystemet. Derfor vil det aldri være kostnadssteder knyttet til disse enhetene og de har heller ingen ansatte. Men i RESH må de knyttes inn i hierarkiet av enheter som RESH består av. RESH støtter bare et hierarki for enheter, men det er støtte for å angi hvilke fagområder enhetene betjener som attributter på enhetene i RESH, og gjennom dette kan man derfor også uttrykke hvordan faglig aktivitet fordeler seg i de administrative enhetene. Tilgang basert på enheten man er ansatt ved vil derfor føre til at tilgangsprofiler må kobles mot den eller de fiktive enhetene personellet skal arbeidet i. Dersom personell organisert i samme HR-enhet trenger tilgang til ulik fiktive enheter, kan det skapes et inntrykk av at enkelte får tilgang til mer enn de strengt tatt trenger. Det er ikke mulig å gjøre forskjell på eventuelle undergrupper av ansatte i samme HR-enhet. Side 20 av 23

21 Dato: 18. august 2017 Side:21 / Oppsummering Organisasjonsoppsettet i PAS/EPJ skal understøtte offentlige rapporteringskrav og må derfor gjenspeile enheter der pasientbehandlingen foregår, noe som betyr at helseforetakets fulle organisasjonsstruktur ikke nødvendigvis gjenspeiles. I kravene til offentlig rapportering må det legges til grunn at Spesialisthelsetjenesteloven 3-9, krav om at alle organisasjonsenheter skal ha en leder, følges. RESH skal inneholde virksomhetens reelle organisasjonsstruktur og ble opprinnelig etablert med formål om nettopp å oppnå entydig identifisering av enhetene man forventes å rapportere aktivitet fra. RESH er for de aller fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst i dag avvikende fra hvordan de rapporterer til NPR, selv om RESH opprinnelig ble opprettet nettopp for å få til mer entydig rapportering. 5. Begrepsforklaringer Begrep NPR IK-44/89 Organisasjonskodeverket (OK) RESH Behandlingssteder ISF DRG Forklaring Norsk pasientregister, all pasientbehandling utført i regi av den offentlige spesialisthelsetjenesten (inkludert avtalespesialister) rapporteres til dette registeret. I tillegg rapporteres alle pasienter som venter på slik behandling til NPR. Institusjonskodeverk - Avdelingskodeverk for helseinstitusjoner der avdelingsidentifikasjon gjøres i henhold til gjeldende kodeverk for driftsenheter i sykehus. Dette er erstattet av organisasjonskodeverket, OK. Organisasjonskodeverket (OK) er utviklet for å gi en beskrivelse av virksomheten ved enheter og behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. OK består av en informasjonsmodell og en samling kodeverk som er knyttet til spesifikke attributter i modellen. De ulike kodeverkene i OK beskriver ulike aspekter av enhetenes virksomhet. Register over enheter i spesialisthelsetjenesten, er et register over enheter og behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. Modellen og kodeverkene fra organisasjonskodeverket er implementert i RESH. Hvilke fysiske adresser helseforetakene utøver behandling ved. Det er et generelt krav fra Statistisk sentralbyrå (SSB) til alle norske virksomheter at aktivitet skal rapporteres slik at det for hver fysiske adresse fremkommer hvilken aktivitet som er utført der. Innsatsstyrt finansiering, finansieringsordning for delfinansiering av sykehusdrift basert på DRG Diagnoserelaterte grupper, klassifikasjon av pasientopphold Side 21 av 23

22 Dato: 18. august 2017 Side:22 / 23 HPR IAM IdM ORFU OFAD Organisasjonsenhet/organisatorisk enhet Enhet RESH-enhet Kostnadssted Kostnadsstedsstruktur Ansvarssted ved somatiske sykehus på grunnlag av diagnosekoder, prosedyrekoder, alder, kjønn, avdeling og utskrivningsstatus. Helsepersonellregisteret, inneholder alle autorisasjoner som er tildelt autorisert helsepersonell i Norge Identity and Access Management, system/verktøy/rammeverk for forvaltning av identitets og Identity Management, system/verktøy/rammeverk for forvaltning av identiteter Organisasjons- og fullmakts-system, IT-verktøy som er utviklet ved Oslo universitetssykehus for å kunne forvalte alle endringer i organisasjonsstruktur og fullmaktene som er tildelt de ansvarlige lederne for enhetene. Organisasjons- og fullmakts-administrasjon, nytt navn på ORFU-løsningen som ble introdusert under regionaliseringen og videreutviklingen av løsningen. Organisasjonsenheter defineres for å kunne gruppere aktiviteter og ressurser i virksomheter etter en ønsket inndeling som ansees mest hensiktsmessig for driften av virksomheten, herunder sikre god økonomisk kontroll, delegering av ansvar for oppgaver og økonomiske fullmakter. Hele virksomheten er også en organisatorisk enhet, men som igjen kan bestå av en eller flere under. Etter Spesialisthelsetjenesteloven 3-9 er det krav om at alle organisasjonsenheter skal ha en leder. I denne sammenhengen er dette begrepet ensbetydende med en organisasjonsenhet, selv om begrepet egentlig er helt generisk. Dette begrepet benyttes om organisasjonsenheter som er registrert og kan gjenfinnes i RESH Kostnadssteder defineres for å kunne gruppere økonomiske inntekter og utgifter som det er ønskelig å gruppere sammen for å få kontroll på og å kunne sammenligne aktiviteters kostnader og inntekter. Kostnadssteder er alltid knyttet til en minst en organisatorisk enhet, men en organisatorisk enhet kan ha flere kostnadssteder knyttet til seg dersom det er ønskelig med en mer detaljert økonomisk kontroll og rapportering av enhetens aktiviteter. Kostnadsstedene vil kunne knyttes sammen hierarkisk ut fra at summen av enkelte detaljerte kostnadssteder inngår i mer overordnede kostnadssteder og vi får dermed en hierarkisk kobling mellom kostnadsstedene som danner en struktur, altså en kostnadsstedsstruktur. Ansvarssteder defineres for å få en inndeling ut fra av hvilket delansvar den enkelte leder har fått, har hatt eller skal få. Side 22 av 23

23 Dato: 18. august 2017 Side:23 / 23 Ansvarsstruktur Fullmakter Fullmakts-struktur Ledelse Ledelsesstruktur Ansvaret medfører vanligvis også fullmakter til å disponere økonomiske midler, som det igjen er ønskelig å ha kontroll på gjennom rapportering av inntekter og kostnader, som altså gjøres etter inndelingen for kostnadssteder. Ansvarsstedene vil kunne knyttes sammen hierarkisk ut fra at et overordnet ansvar vil være videre delegert til et eller flere mer detaljerte ansvar og vi får en hierarkisk kobling mellom ansvarsstedene som danner en struktur, altså en ansvarsstedsstruktur. Fullmakter handler primært om rettigheter til å disponere økonomiske midler, herunder ressurser (ansatte, bygg, utstyr osv.). Rettighetene delegeres i utgangspunktet fra virksomhetenes styre til virksomhetens administrerende direktør, men er vanligvis avgrenset til beløpsgrenser og de formål styret mener administrerende direktør trenger å ha dette for daglig drift av virksomheten. Utover dette kreves det en styrebehandling. Videre kan administrerende direktør delegere fullmakter i henhold til sin fullmakt videre til sine underordnede ledere eller ansatte etter de samme prinsippene om fullmakter etter behov for å ivareta sine ansvarsområder knyttet til daglig drift. Fullmaktene som delegeres kan knyttes sammen i en hierarkisk struktur, altså en fullmakts-struktur. Virksomheter er ofte inndelt i grupperinger av ansatte for å gi mest mulig hensiktsmessig drift av virksomheten. Administrerende direktør leder den totale samlingen av grupper virksomheten består av. Hver gruppe har sin leder og samlingen av alle ledere utgjør virksomhetens samlede ledelse. De ulike lederne er knyttet opp mot administrerende direktør gjennom en struktur, ledelsesstrukturen. Side 23 av 23

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning Organisasjonskodeverket Kodeveiledning Kommentarer og innspill sendes til kodehjelp@kith.no Dokumenthistorikk: Dokumentets tittel Versjon Dato Kommentar Retningslinjer for registrering av organisatoriske

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til

Detaljer

Nytt avdelingskodeverk OK/RESH

Nytt avdelingskodeverk OK/RESH Nytt avdelingskodeverk OK/RESH Iver Nordhuus OrganisasjonsKodeverk (OK) Register over organisatoriske Enheter innen SpesialistHelsetjenesten (RESH) Innhold i foredrag Men først en Historien Mål for OK/RESH

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

«Avvik» mellom standard definisjonskatalog og NPR - melding

«Avvik» mellom standard definisjonskatalog og NPR - melding «Avvik» mellom standard definisjonskatalog og NPR - melding Hva jeg skal si noe om Begreper om begreper Ulikheter mellom en terminologi og en elektronisk melding (informasjonsmodell) Gjennomgang av sentrale

Detaljer

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Oppfølging av kostnader på tvers av avdelinger i et helseforetak / sykehus Oppfølging av den enkelte avdeling /

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Forvaltningsløsning for organisasjonsdata og fullmakter

Forvaltningsløsning for organisasjonsdata og fullmakter Forvaltningsløsning for organisasjonsdata og fullmakter Superbrukerforum DIPS 19.05.2016 Bakgrunn og drivere for Forvaltningsløsningen Ingen entydig master for organisasjonsdata og fullmakter Lite forutsigbar

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det?

opphold Koding, DRG og ISF, har vi skjønt det? Olafr og Gunnar Glen Thorsen Heldøgns opphold Pasientadministrative system KITH Økonomi og analyse Hovedtilstand Helse Sør- Øst RHF Indeks Nirvaco Helse Midt-Norge RHF Dagpasient Journal Poliklinikk NCSP

Detaljer

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Vestre Viken HF Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering av fakta...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon 2 Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger 3 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn

Detaljer

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning NSHs heldagsmøte om helseøkonomi, 5.12.2011 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Overordnede tema Informasjonskilder

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Kompetanseregistreringsverktøy

Kompetanseregistreringsverktøy Saksfremstilling Råd/utvalg Ledergruppen Møtedato 27.01.2013 Saksnummer Saksbehandler Anne Grethe Vhile Sakstittel Kompetanseregistreringsverktøy Forslag til vedtak Kompetansemodulen i Gat starter i en

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Ventelistesta)s)kk hva måler vi?

Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR Landskonferansen 2014 - Kontorforum onsdag 4. juni Tema PasienEorløp Hvordan registreres og rapporteres de? Hva måles i dag? Kvalitet i

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul. Versjon: 1.

Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul. Versjon: 1. Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding - rapport fra forprosjekt nasjonal kodingsmodul Versjon: 1.0, 2012-12-07 Sammendrag Korrekt medisinsk koding er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Høringssvar på pasientorientert organisering

Høringssvar på pasientorientert organisering Høringssvar på pasientorientert organisering Fra IKT-sjef Per Olav Skjesol Dette innspillet er fra IKT-sjef og ikke et innspill fra IT-anvendelse. Forslaget er å etablere virksomhetsutvikling som et eget

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012 Offentlig journal Periode: 11102012-11102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Helse Sor-Øst RHF 12102012 Offentligjournal Periode: 11102012-11102012

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

NPR-meldingen. Erik Hedlund, erik.hedlund@sintef.no Gruppeleder SINTEF Helse Norsk pasientregister 2006-11-09. Helse

NPR-meldingen. Erik Hedlund, erik.hedlund@sintef.no Gruppeleder SINTEF Helse Norsk pasientregister 2006-11-09. Helse NPR-meldingen Erik Hedlund, erik.hedlund@sintef.no Gruppeleder SINTEF Norsk pasientregister 2006-11-09 1 Agenda Om NPR-meldingen Strategi Meldingsformater To minutter om siste revisjon av NPR-meldingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn Brukerguide Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn VERSJON: 3 FEBRUAR 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNLOGGING... 4

Detaljer

NOK ER NOK. Sentralisert behandlingssystem for gjestepasienter. 2010-03-09 Erik Hedlund 1

NOK ER NOK. Sentralisert behandlingssystem for gjestepasienter. 2010-03-09 Erik Hedlund 1 NOK ER NOK Sentralisert behandlingssystem for gjestepasienter 2010-03-09 Erik Hedlund 1 Agenda Bakgrunn NOK-prosjektet Status Om behandlingssystemet Overordnet systembeskrivelse Bruksbeskrivelse og arbeidsflyt

Detaljer

Endringer i kodeverk og kodingsregler

Endringer i kodeverk og kodingsregler Endringer i kodeverk og kodingsregler DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-2015 Endringer i prosedyrekodeverket 2 Kapittelrevisjoner i enkeltkapitler Revisjon av kapittel I - Tverrfaglig spesialisert behandling

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Kliniske IT-systemer veien videre

Kliniske IT-systemer veien videre Kliniske IT-systemer veien videre Status Pågående prosesser Videreutvikling Arnt Ole Ree, MD, MPH Seksjonsleder Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør Øst RHF Konsekvenser av Helse Sør-Øst Økt samhandling

Detaljer

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1. Rundskriv IS-2388 Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.0 Publikasjonens tittel: Veileder for rapportering til Norsk

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering?

Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Hvordan håndterer RHF/HF opplæring i koding og medisinsk klassifisering? Øystein Krüger Diakonhjemmet Sykehus Rapport fra Riksrevisjonen 2004-2005: Årsaker og konsekvenser av lav kodekvalitet i helseforetakene

Detaljer

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Bakgrunn og formål med prosedyrekoding Det hele startet som et ledd i arbeidet med utvikling av DRG-lignende system

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern 1 INNHOLD 1. Formål med kodingen og

Detaljer

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder

Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013. Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Avregningsutvalget Rapport 2012 fokusområder 2013 Gardermoen 19. mars 2013 Bjørn Buan Utvalgsleder Oversikt Kort om utvalget Eksempler Foreløpige arbeids- områder 2013 Hvem er vi 9 leger med ulik faglig

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse Medisinsk

Detaljer

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil

Server_tilbakemelding_mal_NPR_meld_feil Oversikter over kritiske feil i mottatte aktivitetsdata - feilene MÅ korrigeres i eget PAS før endelig fil leveres til NPR. Frist for innsending av korrigert fil er 23. september 2014 Tabell001 Episoder

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Næringslivets oppgaveplikter

Næringslivets oppgaveplikter Næringslivets oppgaveplikter Send blanketten til: Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret 8910 BRØNNØYSUND Oppgaveregisteret (OR) skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf

apport%20astrid%20og%20sonja%2001%20februar.pdf Fra: Per Jørgen Indergård [mailto:perjorgen.indergard@helsedir.no] Emne: VS: Vedr. Høring: Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Tiltaksplan 2012-2015 Norsk pasientregister

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Rapport IS-2143 Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Publikasjonens tittel: Kodeveiledning 2014 (NCRP) Utgitt: 12/2013 Bestillingsnummer: IS-2143 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 14112013 Offentlig journal Periode: 13112013-13112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 14112013 08/00198-42

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp

Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Terminologi Sette ord på sykepleie Dokumentere helsehjelp Kathryn Mølstad, seniorrådgiver NSF Ann Kristin Rotegård, stipendiat, OuS / UiO Innhold Om terminologier Om Internasjonal Klassifikasjon for Sykepleiepraksis

Detaljer