Ventelistesta)s)kk hva måler vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ventelistesta)s)kk hva måler vi?"

Transkript

1 Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR Landskonferansen Kontorforum onsdag 4. juni

2 Tema PasienEorløp Hvordan registreres og rapporteres de? Hva måles i dag? Kvalitet i ventelistedata UEordringer i ventelistesta)s)kken Tiltak for å forbedre ventelistesta)s)kken Tilbakemelding på ventelistetall Hva betyr de? Kvalitetssikring og dialog om tallene Registrering av kontakter i DIPS

3 PasienEorløp «En helhetlig sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakter med de ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.» (Helsebiblioteket.no) Konsultasjon hos fastlege Utredning og behandling i sykehus Rehabilitering

4 Rapportering i NPR- melding Henvisningsperiode - henvisning Henvisningsperiode: Tidsperiode fra mouak av henvisning for en og samme lidelse )l utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging er gjennomført, og ingen nye kontakter er avtalt. Henvisning: Formell anmodning om at en helseins)tusjon skal utrede og/eller behandle pasientens helseproblem. Henvisningsperiode (from Omsorg) HenvisningsperiodeID : String Henvist fra helseinstitusjon : String Henvist fra tjeneste : Kodet Henvist fra HPR : String Ansiennitetsdato : Date Trygdenasjon : Kodet Ny Tilstand : Kodet Slutt-dato : Date Avslutningstype rusbehandling : Kodet Henvist til helseinstitusjon : String Henvist til tjeneste : Kodet Henvist til HPR : String 0..* 1 1..* Henvisningsgrunn Henvisningsgrunn nummer : nonnegativeinteger Barnet : Kodet Barnets miljø : Kodet Henvisning HenvisningID : String Mottaksdato : Date Henvisningstype : Kodet Henvisningsformalitet : Kodet Fritt sykehusvalg : Kodet Second opinion : Kodet Folkeregisterkommune : kommnr Bydelskode : bydelnr Kommunal omsorgstjeneste : Kodet Tutor : Kodet Omsorgsnivå : Kodet Fagområde : Kodet Vurderingsdato : Date Tildelt behandlingsdato : Date Rett til helsehjelp : Kodet Frist for nødvendig helsehjelp : Date... Ventetid sluttdato : Date * Utsettelse Utsettelse kode : Kodet Utsettelse dato : Date Dato for utsatt Episode : Date... Enhet (from Organisasjon) Enhet løpenummer : String Organisasjonsnummer : String... Offisiell avdelingskode : String... ISF refusjon : Kodet RESH ID : String Lokal kode for enhet : String 1..* Enhet identifikator 1 0..* Referanse til enhet (from Organisasjon) Enhet identifikator : String... Type enhet : Kodet

5 Ordinær ventelistesta)s)kk - Tid )l oppstart av helsehjelp mouak vurdering Antall nyhenvist )l venteliste vente)d sluu Antall ordinært avviklet fra venteliste frist for oppstart av helsehjelp Fristbrudd for ordinært avviklede EN HENVISNINGSPERIODE - SAMME SYKETILFELLE vurderings)d for nyhenviste vente)d for ordinært avviklede fris[d for nyhenviste = episode utredning = episode behandling

6 Henvisning mogas Vurdere Vurderingsperiode Konkludere Helsehjelp Utredning Behandling Når henvisninger vurderes Begrepene avklart og uavklart tilstand Hvis en i løpet av vurderingsperioden kommer fram )l hva slags behandling som er aktuell, er pasientens )lstand avklart. I motsau fall er pasientens )lstand uavklart og aktuell helsehjelp er utredning.

7 Kvalitet i ventelistedata NPR er avhengig av god kvalitet i henvisningsdata for å produsere relevant og pålitelig ventelistesta)s)kk Arbeidsgruppe i 2013 Kartlagt forhold som er vik)g for kvalitet i ventelistesta)s)kken ForeslåU )ltak for å forbedre kvaliteten på sta)s)kken

8 Validering av henvisningsdata Funn Ø Henvisninger spliues, påvirker volumtall i ventelistesta)s)kken Ø Godt sammenfall for vente)d for ordinært avviklede for uavklarte pasienter Ø Vente)d for avklarte pasienter er for kort i NPR

9 Median vente)d for ordinært avviklede Utredning Behandling Valideringsdata NPR Valideringsdata NPR Kneprotese Hofeprotese Varicer Tonsillektomi Atrieflimmer Brystkref Tykktarmskref Total Godt sammenfall for vente)d for ordinært avviklede for uavklarte pasienter Vente)d for avklarte pasienter er for kort i NPR

10 Antall og andel avviklede euer )dspunkt for avvikling fra venteliste, BUP Avviklet før første episode 2013 Avviklet sam)dig med første episode Avviklet euer første episode RHF Totalt antall Antall Andel Antall Andel Antall Andel Helse Sør- Øst RHF ,6% ,9% ,5% Helse Vest RHF ,7% ,8% 227 6,4% Helse Midt- Norge RHF ,9% ,8% ,3% Helse Nord RHF ,7% ,9% ,3% Nasjonale tall ,7 % ,4 % ,9 %

11 Tabell: Antall og andel avviklede euer )dspunkt i pasieneorløpet, RHF og HF. BUP Avviklet før første episode Avviklet sam)dig med første episode Avviklet euer første episode Avviklet før første episode Avviklet sam)dig med første episode Avviklet euer første episode RHF HF Totalt antall Antall Andel Antall Andel Antall Andel Totalt antall Antall Andel Antall Andel Antall Andel Helse Sør- Øst RHF Vestre Viken HF ,8% ,4% ,8% ,1% ,6% 108 7,3% Lovisenberg Diakonale SH ,7% ,3% 26 6,1% ,6% ,6% 17 3,8% Diakonhjemmet sykehus AS ,1% ,7% 21 12,2% ,6% ,7% 4 2,6% Akershus UnivSH HF ,1% ,2% ,7% ,7% ,8% ,5% SH Innlandet HF ,6% ,5% ,9% ,5% ,2% ,3% Sykehuset ØsEold HF ,8% ,5% ,8% ,1% ,3% ,7% Sørlandet Sykehus HF ,6% ,1% ,3% ,7% ,0% ,2% Sykehuset i VesEold HF ,0% ,5% 45 4,6% ,0% ,3% 62 5,7% Sykehuset Telemark HF ,9% ,5% ,6% ,5% ,3% ,2% Oslo Universitetssykehus ,7% ,8% ,4% ,6% ,6% ,8% Privat Sør- Øst ,0% 0,0% 12 80,0% 2 0,0% 0,0% 2 100,0% Total ,3% ,4% ,3% ,6% ,9% ,5% Helse Vest RHF Helse Stavanger HF ,1% ,2% 73 6,7% ,6% ,7% 43 3,7% Helse Fonna HF ,0% ,0% 78 17,0% ,5% ,3% 26 4,2% Helse Bergen HF ,5% ,2% ,3% ,2% ,4% 109 9,4% Helse Førde HF ,9% ,2% 20 4,9% ,2% ,4% 14 3,4% Privat Vest ,3% 14 7,6% 70 38,0% ,2% ,2% 35 19,7% Total ,7% ,3% ,0% ,7% ,8% 227 6,4% Helse Midt- Norge RHF St. Olavs Hospital HF ,0% ,8% ,2% ,3% ,9% ,8% Helse Nord Trøndelag HF ,3% ,3% 22 4,4% ,1% ,5% 8 1,4% Helse Møre og Romsdal HF ,6% ,9% ,6% ,9% ,5% ,6% Total ,0% ,8% ,2% ,9% ,8% ,3% Helse Nord RHF Helse Finnmark HF ,0% ,2% ,8% ,2% ,9% 48 11,9% Universitetssykehuset Nord- Norge HF ,5% ,9% ,6% ,0% ,1% ,0% Nordlandssykehuset HF ,0% ,7% ,3% ,2% ,7% 68 11,0% Helgelandssykehuset HF ,7% ,3% 83 22,0% ,6% ,6% 18 4,8% Total ,8% ,2% ,0% ,7% ,9% ,3% Nasjonale tall Nasjonale tall ,9 % ,7 % ,4 % ,7 % ,4 % ,9 %

12 Tiltak som skal møte umordringer i ventelistestansnkken Rik)g registrering RHF HF Helsedir Systemleverandører Strukturelle ueordringer MåleuEordringer

13 Rik)g registrering Tiltak knyget Nl rikng registrering 1 Revidere ventelisterundskriv og registreringsveiledere for rus og psykisk helsevern 2 Opplæring for å sikre at ansaue som registrerer data har )lstrekkelig kompetanse 3 TilreUelegge for overføring av strukturerte data i elektroniske henvisninger mellom helseforetak 4 YUerligere presisering av avklart/ uavklart inngår i prioriteringsprosjektets fase II, hvor prioriteringsveilederne skal revideres

14 TilreUelagt struktur Tiltak for å løse strukturelle umordringer 5 I samarbeid med tjenesten utarbeide entydige definisjoner for elementer i NPR- melding 6 Kartlegge dataløypa fra registrering i PAS )l rapportering i NPR- melding. 7 UEormingen av PAS skal i samarbeid med systemleverandørene gjennomgås for å sikre at plassering av datafelter og sperrer for registrering ikke er )l hinder for rik)g rapportering )l NPR.

15 Rik)g måling Tiltak for å løse måleumordringer 8 Publisere ventelistetall både på henvisningsnivå og pasientnivå 9 I samarbeid med fagmiljøene utvikle forløpsindikatorer, hvor henvisninger som )lhører samme forløp kobles i NPR, innføring av universal iden)fisering av henvisninger 10 Innhente ventelisteinformasjon fra hele spesialisthelsetjenesten, inklusive private enheter og enheter innen radiologi 11 Utvikle vente)dsberegninger for mer homogene pasientgrupper basert på diagnose- og prosedyrekoder. 12 Iden)fisere faste, klinisk gjenkjennbare målepunkter, innføre rapportering på nye målepunkter i forløp 13 Utrede praksis if. oppre[ng av sekundærhenvisninger

16 Tilbakemelding på ventelister Innhold: Oversikt over ekskluderte henvisninger Oversikt over ventelistetall ved ins)tusjonen Oversikt over manglende registrering av enkeltvariabler Hensikten med Nlbakemeldingen er å gi et grunnlag for å kvalitetssikre data. UMordring å nå fram! Korrigeringer gjøres fortløpende i eget datasystem Dersom det er tall eller avgrensninger som dere mener er feil vil vi at dere tar kontakt med NPR

17 Tilbakemeldingstabeller 1. Godkjente og sleuede henvisninger Ventelistemål, oppsummering 2. Nyhenviste, ord. avviklede, ventende, vente)d: Sektor og omsorgsnivå Behandlingssted og avdelingskode 3. Nyhenviste, ord. avviklede, ventende, vente)d: Re[ghetsstatus 4. Nyhenviste, ord. avviklede, ventende: Brudd på vurderingsgar, brudd på frist )l behandling 5. Ventende: Gruppert euer vente)d, < 6mnd, 6 mnd- 1år, >1 år 6. Ventende: > 6 mnd Barn og unge som har ventet mer enn 3 mnd fristbrudd 7. Pasienter tau )l behandling: Vente)d over eu år Fristbrudd 8. Nyhenviste med reu )l nødvendig helsehjelp hvor dato for frist mangler 9. Nyhenviste med reu )l nødvendig helsehjelp med fris[d over eu år fra vurderingsdato 10. Pasienter vurdert i perioden registrert som avvist (reutilnødvendighelsehjelp lik 5) 11. Pasienter som er ventende og har vært elek)v innlagt. Dato for vente)dens sluu mangler eller er ugyldig. 12. Pasienter som er ventende og har mer enn to polikliniske konsultasjoner. Dato for vente)dens sluu mangler eller er ugyldig. 13. Henvisninger avviklet i perioden, men pasienten har ingen episode. 14. Henvisninger hvor fristdato er på samme dag som vurderingsdato 15. Ekskluderte henvisninger som betraktes som dubleuer

18 Hva holdes utenfor i ventelistesta)s)kken? Vurdert euer periodesluu TaU av venteliste før periodestart Sentrale datoer mangler Fødeavd, serviceavd Ø- hjelp (vente)d < 2 dager) Henvisningstype kontroll, graviditet, friske nyfødte Vente)dstart før 2005 Avviste henvisninger

19 Tabell 1. Godkjente og ekskluderte henvisninger Antall Rapporterte henvisninger Ventelistegrunnlag, inkluderte henvisninger Ekskludert: Vente)d sluu- kode er sau, vente)d- sluudato mangler 12 6 Ekskludert: Avdkode fødeavd (26) benyuet Ekskludert: Nyhenvisningsdato mangler 1 10 Ekskludert: Henvist før Ekskludert: Avviklet før periodens startdato Ekskludert: Ø- hjelp, vente)d under 2 dager Ekskludert: Vurdert euer ter)alets sluu 1 20 Ekskludert: Mangler vurderingsdato Ekskludert: Kontroll av pasienten, HenvType Ekskludert: Henvisningen er avviklet samme dag som den ble vurdert Ekskludert: Avdkode serviceavdelinger benyuet (0 og 9) Ekskludert: Friskt nyfødt barn, HenvType Ekskludert: Behandling påbegynt ved annen ins)tusjon 5 31 Ekskludert: Vurdert )l ikke å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

20 Nedgang i kontakter euer overgang )l DIPS Usikkerhet i datagrunnlaget euer overgang fra BUPdata )l DIPS. Krafig nedgang i polikliniske )ltak. Helseforetakene og fagdirektørene i regionale helseforetak er informert om problemene og er bedt om at det iverkseues )ltak for å bedre datakvaliteten. AkNvitetsdata psykisk helsevern barn og unge 20

21 Registrering av kontakter i DIPS DIPS tror mange velger det øverste alternanvet eller det som kommer default i stedet for å være klar over evt. bevisst på hva som er korrekt valg. AkNvitetsdata psykisk helsevern barn og unge 21

22 Registrering av kontakter i DIPS AkNvitetsdata psykisk helsevern barn og unge 22

23 Registrering av kontakter i DIPS AkNvitetsdata psykisk helsevern barn og unge 23

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 - kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis Tromsø, juni 20111 FORORD Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra et kartleggings- og

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006 Informasjonshefte Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen.

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen. GRUPPE 1 Kvalitetssikre registrering av data i eget HF for å sikre riktige data i NPR Gjøre Registreringsveilederen kjent/gjennomgang i hvor avd/divisjon/hf trekke ut essens. Se på faktiske tvangsbruk

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser.

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. 1 Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. Baard Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF. Prioriteringsgapet Forventninger

Detaljer

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt.

Styresak. Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgruppen rapport er vedlagt. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.10.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer - høring

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer