Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

2 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn Datagrunnlag Foreløpige månedlige ventelistetall Regional oversikt Finnmarkssykehuset HF Ventelister Antall fristbrudd avviklet Epikriseder Kirkenes Hammerfest for Psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhet Kvalitetsindikatorer Status avvikshåndtering i DocMap Pasienthendelser Dokumenter i DocMap... 17

3 Side 3 1 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater l de ulike enheter. I tråd med dette foreslo avdeling for FFS, ved kvalitetsrådgiver, å innføre månedlige kvalitetsrapporter. Dette er 18. utgave, utarbeidet av foretakets kvalitetsrådgivere. 2 Datagrunnlag Vi gjør oppmerksom på at datagrunnlag for foreløpige månedlige ventelistetall er hentet fra Helsedirektoratets rapportgenerator. Dette er en kube som viser detaljert månedlig staskk, og er oppdatert fra og med januar Hva angår kompletthet mangler det i perioden januar-april 2011 tall fra enheter som ikke var godkjent for rapportering med formatet NPR-melding. Fra og med mai 2011 var alle rapporteringsenheter godkjent for dette formatet og er med i kuben. 3 Foreløpige månedlige ventelistetall 3.1 Regional oversikt For å vise utfordringer i Helse Nord, velges det å starte med en regional oversikt. Her gis mulighet l å sammenligne og analysere de ulike måleverdier over perioden Måleverdier Finnmarkssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Helgelandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Nordlandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Figur 1: Foreløpige månedlige ventelistetall Helse Nord RHF (Kilde: Helsedirektoratets rapportgenerator) Det må nevnes at antall ordinært avviklet lsvarer kun pasienter hvor henvisning er lukket. Kort oppsummert er det realissk å sammenligne Finnmarkssykehuset med Helgelandssykehuset, både i forhold l antall ordinært avviklede pasienter og antall nyhenviste. Finnmarkssykehuset har siden 2012 betydelig lengre vented, men har samdig betydelig færre fristbrudd enn Helgelandssykehuset i og så langt i 2015.

4 Antall Side Finnmarkssykehuset HF H. fest K. nes Psyk. og rus Måleverdier Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Antall ord. avviklet Gj.s. v.d avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Antall ord. avviklet Gj.s. v.d avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av * Antall ord. avviklet Gj.s. v.d avviklet, Rus: Psykiatri: Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Figur 2: Foreløpige månedlige ventelistetall Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) *Rapportgenerator viser ett fristbrudd i Kirkenes, men dette er korrigert som en feilregistrering Alle tre klinikkene har økt antall ordinert avviklede pasienter siden februar. Det er kun for psykiatri vi har fått økt gjennomsnittlig vented. Hammerfest har økt antall nyhenviste, mens både Kirkenes og for Psykisk helsevern og rus har redusert antall nyhenviste. Antall fristbrudd er økt for Hammerfest fra 10 l 13, mens Kirkenes har 1, lik sist måned. for Psykisk helsevern og rus viser øker krafg fra 2 i februar l 17 i mars. Dette er det høyeste antall fristbrudd denne klinikk siden august 2012 (18 fristbrudd). 4 Ventelister 100 Gj.snittelig vented avviklet apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 3: Gjennomsnittlig vented for alle pas. tatt l helsehjelp i perioden. (Kilde: Helsedir. rap.gen.) Helsedirektoratet har bestemt at maksimal gjennomsnittlig vented på behandling i spesialisthelsetjenesten skal være 65. Helse Nord har oppført samme krav i oppdragsdokument. Figur 3 viser at foretaket, de siste 12 måneder, har oppfylt dette kravet i april måned. Resultat nå viser en reduksjon fra 74 i februar, l 70 i mars. Dette er totalt for foretaket, nedenfor vises vented fordelt per klinikk.

5 Antall Antall Side Venteder pr. klinikk Hammerfest Kirkenes Psyk./psyk. Psyk. Rus 20 0 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 4: Gjennomsnittlig vented for alle pas. fordelt på klinikker i perioden. rapportgenerator) (Kilde: Helsedir. For å vise variasjon for Psykisk helsevern og Rus fremslles resultater for psykiatri og rus med to ulike grafer. Innen rusbehandling er venteden redusert fra 54 i februar l 41 i mars. Innen psykiatri er den økt fra 11 i februar l 44 i mars. Totalt viser dette at for Psykisk helsevern og Rus i desember innfrir kravet om maks 65 s vented. Kirkenes har redusert fra 68 i februar l 64 i mars, og Hammerfest har redusert fra 84 i februar l 79 i mars. 120 Foretakets gj.snitt v.d med og uten rett Med rett Uten rett 0 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 5: Gjennomsnittlig vented for pas. med og uten rett l helsehjelp (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Fortsatt holder foretaket seg godt under 65 s vented for pasienter med rett l helsehjelp, og den reduseres ytterligere fra 52 i februar l 46 i mars. For pasienter uten rett er det stabilt 89 s gjennomsnittelig vented.

6 Antall fristbrudd antall fristbrudd Side 6 5 Antall fristbrudd avviklet Finnmarkssykehuset HF, antall fristbrudd avviklet Figur 6: Fristbrudd Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Foretaket viser økt antall fristbrudd fra 13 i februar l 31 i mars. Fristbruddprosenten er økt fra 2 % i februar l 4 % i mars. Vi kan fortsatt vise l beste resultatet i Helse Nord sammenheng: Resultat Helse Nord: apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Finnmarkssykehuset 4 % UNN 5 % Helgelandssykehuset 6 % Nordlandssykehuset 8 % Figur 7: Fristbrudd Helse Nord mars, 2015 (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 35 Fristbrudd pr. klinikk Hammerfest Kirkenes Psyk./rus 5 0 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 8: Fristbrudd pr. klinikk (Kilde: Helsedir. rapportgenerator)

7 Side 7 Hammerfest viser økning fra 10 i februar l 13 i mars, som fortsatt lsvarer 3 %. Kirkenes opprettholder 1 fristbrudd, som i februar, som fortsatt 0,5 %. for Psykisk helsevern øker fra 2 i februar l 17 i mars, som lsvarer en økning fra 2 l 14 %. Den høyeste prosent siden august På oppfordring velger vi fortsatt å vise hvor fristbruddene er avviklet internt i den enkelte klinikk, se figur 9. Her tas det også med antall ventende fristbrudd, som viser antall pasienter hvor frist allerede er utgått men me er ikke avtalt. Antall ventende fristbrudd vil overføres l antall avviklede fristbrudd, så snart pasienten er avviklet. Antall avviklede fristbrudd Antall ventende fristbrudd Hammerfest Alta 3 2 Hammerfest 10 3 Karasjok 0 0 Total: 13 5 (6) Kirkenes Kirkenes 1 0 Vadsø 0 0 Total: 1 0 (2) Psykisk helsevern og Rus Øst 3 3 Midt 1 0 Vest Total: (18) Figur 9: Lokalisering av avviklede og ventende fristbrudd, februar 2015 (Kilde: NPR) Hammerfest har redusert antall ventende fristbrudd, fra 6 i februar l 5 i mars. Kirkenes har redusert fra 2 ventende i februar l 0 i mars, mens for Psykisk helsevern og rus har redusert fra 18 l 14. Totalt sett har foretaket redusert med 7 ventende fristbrudd fra februar l mars. Foretaket etterstreber reduksjon av ventende fristbrudd, da dette bidrar l økt gjennomsnittelig vented for retghetspasienter. Foretaket skal korrigere evt. feilregistreringer 5. mai. 6 Epikriseder 6.1 Kirkenes Avd Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar ReHab. 66, Føde/gyn. 90,91 95,83 90,91 91,67 83,33 89, ,65 95, ,86 91,67 Kirurgisk 89, ,19 85,86 60,40 89,72 75,35 92,47 88,28 100* 97,98 89,84 Medisinsk 87,73 82,42 84,24 87,18 91,30 83,91 81,84 89,63 98,10 95,39 99,35 88,82 Figur 10: Epikriseder Kirkenes 2015 *Forklart i januar rapport (Kilde: DIPS)

8 Side 8 Kirkenes opprettholder gode resultater hva angår epikrised. en har det høyeste gjennomsnitt sammenlignet med andre klinikker i Finnmarkssykehuset, og (som vist i rapport for februar)også det høyeste i Helse Nord sammenheng. Gjennomsnitt for hele klinikken er denne måneden på 89,71 %. Figur 11: Epikrised mars, Kirkenes (Kilde: DIPS) 6.2 Hammerfest Avd Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Barn 71,67 89,66 73,47 92,50 92,31 87,04 88,60* 92,10* 82,69 76,47 87,72 82,28 Føde 83,33 83,02 85,51 73,53 78,05 74,42 89,74* 82,92* 74,36 79,41* 41,67 52,94 Gynekologisk 93,94 93,10* Kirurgisk 58,72 76,92 60,95 56,30 70,41 38,25 45,10 76,53* 63,22 47,79 62,20 52,17 Medisinsk 46,34 58,57 42,37 55,98 63,95 44,44 38,87 43,30 61,66 63,10 61,76 75,00 Ortopedisk 83,33 81,08 72,29 73,53 87,69 44,87 45,33 95,31* 95,24 91,78 84,34 83,87 Figur 12: Epikriseder Hammerfest *Forklart i Kvalitetsrapport for aktuell måned (Kilde: DIPS) en viser fremgang stor fremgang medisinsk avdeling, som her har ny rekord de siste 12 måneder. Øvrige avdelinger viser lbakegang, men både ortopedi, gynekologi og barn kan vise l stabilt gode resultater. Nærmere analyse viser fortsatt en del registreringsfeil, men også manglende valg i DIPS som klinikksjefen må ordne opp i. Tall for gynekologisk avdeling er korrigert noe bedre i denne figur, sammenlignet med figur 13. Dette fordi 1 epikrise ble ferdigslt og sendt dagen før utskrivelse (denne blir da stående som restanse i DIPS). en har for øvrig, som vist i februar rapport, det laveste gjennomsnitt i Helse Nord sammenheng. en vil fremover iverksette nye ltak for å bedre epikriseden. Gjennomsnitt for hele klinikken er denne måneden på 73,14 %.

9 Side 9 Figur 13: Epikrised mars, Hammerfest (Kilde: DIPS) 6.3 for Psykisk helsevern og rus Her har det dligere blitt vist totalt resultat for de ulike DPS, også inkludert poliklinisk virksomhet. Det er nå bestemt at det kun skal fremslles heldøgn i denne rapporten. Det vil derfor være et større skille hva angår epikrised fra februar måned. Vi vil fremover også legge ved utklipp fra DIPS, som viser antall utskrivinger og antall epikriser lik det har vært gjort for de to øvrige klinikkene. Avd. Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar DPS Vest 70,3 71, ,1 76,3 72,5 80, , ,7 DPS Midt 86,1 78, ,3 94,1 90,2 83,2 91,9 83,3 87,8 78,6 72,4 DPS Øst 93,2 78,3 79, ,3 82,2 87, ,6 92,6 95,6 87,5 Figur 14: Epikriseder DPS, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS) Figur 15: Epikriseder DPS Vest mars, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS)

10 Side 10 Figur 16: Epikriseder DPS Midt mars, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS) Figur 17: Epikriseder DPS Øst mars, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS) Både døgnenheten i Alta, Lakselv og UPA i Karasjok viser tall som er lavere enn man bør forvente. Øvrige avdelinger viser l svært god epikrised. Gjennomsnitt for alle avdelinger med heldøgn i klinikken er denne måneden 77,5 %.

11 Side 11 7 Pasientsikkerhet Tiltakspakke fall: Hammerfest kom i gang med implementering og registrering av denne ltakspakken fra 1. desember, mens Kirkenes fulgte etter 19. januar. Her fremlegges status for alle pilotavdelingene i foretaket: Figur 18: Antall mellom hvert fall kir./ort.avd. Hammerfest (Kilde: Extranet) Det var satt delmål om å klare 10 i strekk, uten fall- noe avdelingen har oppnådd ved flere anledninger. Derfor er delmål nå satt opp l 20. Ved måloppnåelse skal det feires på den enkelte avdeling, og informeres ut via intranett. Når det gjelder medisinsk avdeling Hammerfest, så er det satt et delmål om å klare 10 i strekk, uten fall. (Se figur 19). Ved måloppnåelse skal det også her feires på den enkelte avdeling, og informeres ut via intranett.

12 Side 12 Figur 19: Antall mellom hvert fall medisinsk avd. Hammerfest (Kilde: Extranet) Figur 20: Antall mellom hvert fall kir. avd. Kirkenes (Kilde: Extranet) Kirkens har satt delmål om å klare 30 i strekk, uten fall. Ved måloppnåelse skal det, som ved Hammerfest, feires på den enkelte avdeling, og informeres ut via intranett.

13 Side 13 8 Kvalitetsindikatorer Nye tall på kvalitetsindikatorene 1.teral er offentliggjort legger ved link; https://helsenorge.no/helsetjenester/sider/kvalitet-i-helsetjenesten.aspx. Nasjonalt Fagdirektørforum har vedtatt tre nye kvalitetsindikatorer for pasientadministravt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De nye indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning) Denne indikatoren viser d fra henvisningen er mottatt, l den er vurdert som fullført i Dips. For somakken er kravet 30. Psykisk helsevern for barn og unge har også frist på 10. Fristen for psykisk helsevern for voksne er Åpne dokumenter over 14 Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 gamle. Beskrivelse og dokumentasjon av behandlingsltak sikrer god kvalitet i den videre behandlingen, og god informasjon l pasienten og øvrige behandlere. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i Dips. Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning)-antall Helseforetak/- instusjon Kirkenes Hammerfest Psykisk helsevern og rus Gj.sn ant aug mnd Gj.sn ant sept mnd Gj.sn ant okt måned Gj.sn ant nov måned Gj.sn ant des mnd Gj.sn ant jan mnd Gj.sn ant feb mnd Gj.sn ant mars mnd Trend 2,74 2,41 3,49 1,80 2,95 2,05 1,85 2,16 Økende 3,12 4,12 4,42 4,15 4,15 3,48 3,66 4,34 Økende 4,61 4,56 5,96 4,66 Minkende DPS Vest 21,58 30,55 33,38 3,34 6,24 5,53 5,34 5,16 Minkende DPS Midt 5,15 7,16 5,03 5,04 2,75 4,75 9,68 3,29 Minkende DPS Øst 10,67 17,67 26,33 4,38 4,40 3,72 4,65 5,75 Økende BUP samlet Figur 21: Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning) (Kilde Dips) 5,06 4,27 4,17 4,47 Økende Det er kun klinikk Psykisk helsevern og rus som har redusert den gjennomsnittlige vurderingsden for forrige måned. Kirkenes har fortsatt lavest gjennomsnittlig vurderingsd med 2,16.

14 Side 14 Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning)-andel vurdert 10 Helseforetak/- instusjon Kirkenes Hammerfest Psykisk helsevern og rus aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mars Trend 94,71 89,50 96,83 98,04 94,52 98,86 99,22 98,97 Minkende 68,69 89,70 88,43 90,26 88,17 93,20 91,40 89,05 Minkende 67,72 59,33 94,15 72,38 Minkende DPS Vest 70,88 69,51 74,78 62,40 52,74 51,30 87,83 70,00 Minkende DPS Midt 77,50 88,70 77,46 43,85 61,53 52,38 98,24 73,13 Minkende DPS Øst 70,49 82,53 76,00 68,91 74,19 67,74 90,56 72,05 Minkende BUP samlet Figur 22: henvisninger vurdert 10 i prosent. 82,45 65,90 100,00 74,35 Minkende (Kilde Dips) Alle klinikkene har hatt en nedgang i antall vurderte henvisninger 10 den siste måneden, men klinikk Kirkenes er fortsatt vurdert flest med %. Rapporten kjøres fra måned start l slutt, i henhold l føringer fra Helse Nord. Noen henvisinger kommer inn dagen før rapporten kjøres, og derfor er det lite sannsynlig å tro at alle klinikkene kan få vurdert 100 % av alle henvisningene. I oktober ble det oppdaget at rapporten er satt opp med feil i filteret, hvor blant annet viderehenviste pasienter ble tatt med. Det er bestemt at ny rapport kjøres i neste måned når alle foretakene bruker samme rapport. Tallene vil kunne endres l det bedre fordi rapporten per nå også har inkludert kontroller noe den ikke skal. Fra 1. september 2015 er kravet at alle henvisninger skal vurderes 10, det vil derfor være vikg for klinikkene å kartlegge årsaker og sette inn ltak som gjør at alle henvisninger vurderes 10 september. Åpne dokument > 14 Helseforetak/-instusjon Totalt antall åpne dok pr 30.aug Totalt antall åpne dok pr 31.sep Totalt antall åpne dok pr 31.okt Totalt antall åpne dok pr 30.nov Totalt antall åpne dok pr 31.des Totalt antall åpne dok pr 30.jan feb. mars Samlet trend Kirkenes Minkende Hammerfest Økende Psykisk helsevern og rus Minkende DPS Vest Minkende DPS Midt Minkende DPS Øst Økende BUP samlet Minkende Figur 23: Åpne dokumenter >14 (Kilde Dips)

15 Side 15 Denne rapporten viser alle typer dokumenter som behandles, og skal lukkes i Dips. For eksempel kan dette være prøvesvar og besllinger. En utfordring er gamle dokumenter, som det ikke er gode nok runer for å følge opp. Disse dokumentene legger seg ikke i avdelingen/enhetens mappe i Dips, men må letes opp i den enkeltes pasients journal. Dette gir et etterslep i behandlingen. En annen utfordring er dokumenter som ligger i private mapper, særlig dersom vedkommende har sluttet, og dette ikke er registrert i Dips. For å få lgang l disse dokumentene, må man gå inn på hver enkelt person. Kirkenes har redusert antall åpne dokumenter også denne måneden, og har således færrest åpne dokumenter blant klinikkene og er nå nede i 331. Hammerfest har hatt en markant økning i antall åpne dokumenter. Rundt 250 av disse dokumentene er diktater l skriving, som skyldes sen skriving i Alta og ved ortopedisk enhet i Hammerfest. Psykisk helsevern og rus jobber for å redusere antallet åpne dokumenter, og har mars måned 1199 åpne dokumenter som er eldre enn 14. Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt Helseforetak/- instusjon Kirkenes Hammerfest Psykisk helse. og rus Antall åpne henvisninger pr 31. oktober Antall åpne henvisninger pr 30. oktober Antall åpne henvisninger pr 31. desember Antall åpne hensvinger pr 30.januar Antall åpne hensvinger pr 28.februar Antall åpne henvisninger pr 31. mars Samlet trend Økende Økende Minkende -DPS Vest Minkende -DPS Midt Minkende -DPS Øst Minkende -BUP samlet Økende Figur 24: Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt (Kilde Dips) Som med åpne dokumenter, viser også denne rapporten et etterslep. Mange av henvisningene er gamle. Runer og praksis for regelmessig oppfølging og lukking av gamle henvisninger er ikke lstrekkelig implementert. Psykisk helsevern og rus har startet et oppryddingsarbeid i åpne henvisninger, og har redusert dette noe selv om det er mange igjen. Hammerfest har de siste månedene jobbet for å redusere antallet, og har også denne måneden lavest antall åpne henvisninger uten ny planlagt kontakt. Kirkenes har redusert antallet åpne henvisninger, men de siste månedene ligget stabilt.

16 Side 16 9 Status avvikshåndtering i DocMap Avvik skal meldes i DocMap. For å ha et velfungerende avvikssystem, og kultur for å melde avvik, er det vikg at alle avvik blir meldt. Det er og vikg at avvik blir behandlet på en god måte, og lukket så snart som mulig. Dersom avvik ikke blir lukket, kan dette medvirke l at færre melder avvik. Samdig er det vikg å merke seg at avvik ikke skal lukkes før saken faksk er lukket. I blant er det nødvendig med lang saksbehandlingsd. Avvik som har stått åpen over en lengre periode, trenger derfor ikke være negavt. Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker. Alle typer avvik er tatt med. Merk at meldte avvik viser alle meldte avvik i aktuell måned. Totalt antall åpne avvik viser totalt hvor mange åpne avvik det er for vær enkelt klinikk. Det er ikke et mål å lukke alle avvik, men det bør etterstrebes å unngå høyt antall av eldre dato. Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan 2015 Feb 2015 Hammerfest meldte avvik Totalt antall åpne avvik Kirkenes meldte avvik Totalt antall åpne avvik Psyk. og rus meldte avvik Totalt antall åpne avvik for Prehosp meldte avvik Totalt antall åpne avvik Senter for drift og eiendom meldte avvik Totalt antall åpne avvik Figur 25: Åpne og lukkede avvik (Kilde: DocMap) Alle klinikkene har fått oversikt over alle avvik som ikke er lukket pr 1.mars, og klinikkene er bedt å rydde opp i avvikene sine. Antallet har gått ned for de fleste klinikkene, og for å kunne måle utviklingen er det også lagt inn det totale antallet åpne avvik per klinikk. Noen ligger fortsatt hos melder, noen ligger i ubesatte roller, hos personer som har sluttet mens andre igjen ligger hos ledere l behandling. Det tyder på for dårlige kunnskaper for hvordan bruke Docmap. I llegg registreres det feil bruk av avviksskjemaene. Avvikene varier i alvorlighetsgrad, omfang og foreldelse - noen er helt lbake l Pasienthendelser Pasienthendelser blir meldt inn i DocMap. Hendelser som førte l, eller kunne ha ført l, betydelig personskade på pasienten blir sendt l Kunnskapssenteret. Disse blir omtalt som 3-3-meldinger. Tabellen under viser antall registrert pasienthendelser, og hvor mange som er sendt l Kunnskapssenteret. Loven sier: Helseinstusjonen som omfattes av denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding l Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført l betydelig personskade. Meldingen skal ikke inneholde direkte personidenfiserende opplysninger. Merk; noen få meldere Mars 2015

17 Side 17 legger avvik inn i feilskjema, og det er registrert at avvik således ikke sendes automask inn l Kunnskapssenteret. Totalt Juni Juli August 3-3 meldinger lukket meldinger åpne andre lukket andre meldte Sept Okt Nov Des Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 Figur 26: Oversikt 3-3 meldinger (Kilde: DocMap) *Avviket er sendt l Kunnskapssenteret, selv om det foreløpig ikke er lukket. Informasjon om 3-3 meldingene publiserer på Finnmarkssykehuset sine hjemmesider: 10 Dokumenter i DocMap Prosedyrer, retningslinjer, skjema og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal revideres regelmessig. Det er et etterslep på revisjon av dokumenter. De fleste blir revidert som de skal, men en del blir ikke revidert dsfristen. Særlig problemask er det for dokumenter som kan være over ett år over revisjonsdatoen. Dokumentansvarlige som har mange dokumenter som ikke er revidert dsfristen blir fulgt opp. Det blir gitt lbud om hjelp for å bruke systemet, og støtte l å gjennomføre endringer. Kvalitetsutvalget gjorde i februar 2015 vedtak om at dokumenter som ikke blir revidert, senest ett år etter fristen, blir trukket lbake av systemadministrator. Dette har hjulpet, konnuerlig oppdateringer l klinikkledere har redusert det totale antallet ureviderte dokumenter. Søk i Docmap viser 9 dokumenter hvor revisjonsfristen er gått ut for 1 år siden per 1. april Kvalitetsrådgiver sender ut lister l hver enkelt klinikk, med frist l å endre 2.mai ellers blir dokumentene trukket lbake. Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Finnmarkssyke huset totalt Hammerfest Kirkenes psykisk helsevern og rus for prehospitale tjenester Senter for drift og eiendom Figur 27: Oversikt dokumenter i DocMap (Kilde: DocMap)

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015. - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015. - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17.2.2015 Saksnummer 25/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Møtedato: 25.09.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr juli 2012. Den fokuserer på ventetider

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/2012 - Kvalitet Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr april 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Ventelistesta)s)kk hva måler vi?

Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR Landskonferansen 2014 - Kontorforum onsdag 4. juni Tema PasienEorløp Hvordan registreres og rapporteres de? Hva måles i dag? Kvalitet i

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet

Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, hotell Radisson Blu I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr september 2012.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013 1. Ventelister Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter tatt til helsehjelp i perioden. Mål om gjennomsnittlig ventetid

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Renate Jakobsson tlf. 78 42 11 18 Hammerfest, 25. November 2014 Saksnummer 102/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015

Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 6, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 21 Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Vedlegg 2 2. tertial 2014

Vedlegg 2 2. tertial 2014 Vedlegg 2 2. tertial 2014 Slette t: 4 Slette t: 4 Slette t: 5 Slette t: 5 Slette t: 6 Slette t: 6 Slette t: 7 Slette t: 7 Slette t: 8 Slette t: 8 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 9 Slette t: 10 Slette

Detaljer

Virksomhetsrapport Nr. 5, 2015

Virksomhetsrapport Nr. 5, 2015 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 5, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 25 Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester,

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015 Vedlegg 2 3. tertial 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet

Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr april

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Virksomhetsrapport Nr. 2, 2015

Virksomhetsrapport Nr. 2, 2015 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 2, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 24 Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester,

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/ Kvalitet

Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/ Kvalitet Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2012 - Kvalitet Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr april 2012. Den fokuserer på noen

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/ Kvalitet

Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/ Kvalitet Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2012 - Kvalitet Møtedato: 28.03.12 Møtested: Brønnøysund I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr februar 2012. Den fokuserer

Detaljer

Er de bygningsmessige og tekniske forholdene innenfor akseptert nivå?

Er de bygningsmessige og tekniske forholdene innenfor akseptert nivå? Ledelsens gjennomgang 2015 intern kontroll/kvalitetsstyring. Versjon 0.2. Basert på PR24998 Ledelsens gjennomgang - mal Innhold 1. Ventetider... 1 2. Bygningsmessige og tekniske forhold... 1 3. Pasientsikkerhet...

Detaljer