Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

2 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn Datagrunnlag Foreløpige månedlige ventelistetall Regional oversikt Finnmarkssykehuset HF Ventelister Antall fristbrudd avviklet Epikriseder Kirkenes Hammerfest for Psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhet Kvalitetsindikatorer Status avvikshåndtering i DocMap Pasienthendelser Dokumenter i DocMap... 17

3 Side 3 1 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater l de ulike enheter. I tråd med dette foreslo avdeling for FFS, ved kvalitetsrådgiver, å innføre månedlige kvalitetsrapporter. Dette er 18. utgave, utarbeidet av foretakets kvalitetsrådgivere. 2 Datagrunnlag Vi gjør oppmerksom på at datagrunnlag for foreløpige månedlige ventelistetall er hentet fra Helsedirektoratets rapportgenerator. Dette er en kube som viser detaljert månedlig staskk, og er oppdatert fra og med januar Hva angår kompletthet mangler det i perioden januar-april 2011 tall fra enheter som ikke var godkjent for rapportering med formatet NPR-melding. Fra og med mai 2011 var alle rapporteringsenheter godkjent for dette formatet og er med i kuben. 3 Foreløpige månedlige ventelistetall 3.1 Regional oversikt For å vise utfordringer i Helse Nord, velges det å starte med en regional oversikt. Her gis mulighet l å sammenligne og analysere de ulike måleverdier over perioden Måleverdier Finnmarkssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Helgelandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Nordlandssykehuset HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Universitetssykehuset Nord-Norge HF Antall ordinært avviklet Gjennomsnittlig vented avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd avviklet Figur 1: Foreløpige månedlige ventelistetall Helse Nord RHF (Kilde: Helsedirektoratets rapportgenerator) Det må nevnes at antall ordinært avviklet lsvarer kun pasienter hvor henvisning er lukket. Kort oppsummert er det realissk å sammenligne Finnmarkssykehuset med Helgelandssykehuset, både i forhold l antall ordinært avviklede pasienter og antall nyhenviste. Finnmarkssykehuset har siden 2012 betydelig lengre vented, men har samdig betydelig færre fristbrudd enn Helgelandssykehuset i og så langt i 2015.

4 Antall Side Finnmarkssykehuset HF H. fest K. nes Psyk. og rus Måleverdier Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Antall ord. avviklet Gj.s. v.d avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Antall ord. avviklet Gj.s. v.d avviklet Antall nyhenviste Antall fristbrudd av * Antall ord. avviklet Gj.s. v.d avviklet, Rus: Psykiatri: Antall nyhenviste Antall fristbrudd av Figur 2: Foreløpige månedlige ventelistetall Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) *Rapportgenerator viser ett fristbrudd i Kirkenes, men dette er korrigert som en feilregistrering Alle tre klinikkene har økt antall ordinert avviklede pasienter siden februar. Det er kun for psykiatri vi har fått økt gjennomsnittlig vented. Hammerfest har økt antall nyhenviste, mens både Kirkenes og for Psykisk helsevern og rus har redusert antall nyhenviste. Antall fristbrudd er økt for Hammerfest fra 10 l 13, mens Kirkenes har 1, lik sist måned. for Psykisk helsevern og rus viser øker krafg fra 2 i februar l 17 i mars. Dette er det høyeste antall fristbrudd denne klinikk siden august 2012 (18 fristbrudd). 4 Ventelister 100 Gj.snittelig vented avviklet apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 3: Gjennomsnittlig vented for alle pas. tatt l helsehjelp i perioden. (Kilde: Helsedir. rap.gen.) Helsedirektoratet har bestemt at maksimal gjennomsnittlig vented på behandling i spesialisthelsetjenesten skal være 65. Helse Nord har oppført samme krav i oppdragsdokument. Figur 3 viser at foretaket, de siste 12 måneder, har oppfylt dette kravet i april måned. Resultat nå viser en reduksjon fra 74 i februar, l 70 i mars. Dette er totalt for foretaket, nedenfor vises vented fordelt per klinikk.

5 Antall Antall Side Venteder pr. klinikk Hammerfest Kirkenes Psyk./psyk. Psyk. Rus 20 0 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 4: Gjennomsnittlig vented for alle pas. fordelt på klinikker i perioden. rapportgenerator) (Kilde: Helsedir. For å vise variasjon for Psykisk helsevern og Rus fremslles resultater for psykiatri og rus med to ulike grafer. Innen rusbehandling er venteden redusert fra 54 i februar l 41 i mars. Innen psykiatri er den økt fra 11 i februar l 44 i mars. Totalt viser dette at for Psykisk helsevern og Rus i desember innfrir kravet om maks 65 s vented. Kirkenes har redusert fra 68 i februar l 64 i mars, og Hammerfest har redusert fra 84 i februar l 79 i mars. 120 Foretakets gj.snitt v.d med og uten rett Med rett Uten rett 0 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 5: Gjennomsnittlig vented for pas. med og uten rett l helsehjelp (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Fortsatt holder foretaket seg godt under 65 s vented for pasienter med rett l helsehjelp, og den reduseres ytterligere fra 52 i februar l 46 i mars. For pasienter uten rett er det stabilt 89 s gjennomsnittelig vented.

6 Antall fristbrudd antall fristbrudd Side 6 5 Antall fristbrudd avviklet Finnmarkssykehuset HF, antall fristbrudd avviklet Figur 6: Fristbrudd Finnmarkssykehuset (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) Foretaket viser økt antall fristbrudd fra 13 i februar l 31 i mars. Fristbruddprosenten er økt fra 2 % i februar l 4 % i mars. Vi kan fortsatt vise l beste resultatet i Helse Nord sammenheng: Resultat Helse Nord: apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Finnmarkssykehuset 4 % UNN 5 % Helgelandssykehuset 6 % Nordlandssykehuset 8 % Figur 7: Fristbrudd Helse Nord mars, 2015 (Kilde: Helsedir. rapportgenerator) 35 Fristbrudd pr. klinikk Hammerfest Kirkenes Psyk./rus 5 0 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 8: Fristbrudd pr. klinikk (Kilde: Helsedir. rapportgenerator)

7 Side 7 Hammerfest viser økning fra 10 i februar l 13 i mars, som fortsatt lsvarer 3 %. Kirkenes opprettholder 1 fristbrudd, som i februar, som fortsatt 0,5 %. for Psykisk helsevern øker fra 2 i februar l 17 i mars, som lsvarer en økning fra 2 l 14 %. Den høyeste prosent siden august På oppfordring velger vi fortsatt å vise hvor fristbruddene er avviklet internt i den enkelte klinikk, se figur 9. Her tas det også med antall ventende fristbrudd, som viser antall pasienter hvor frist allerede er utgått men me er ikke avtalt. Antall ventende fristbrudd vil overføres l antall avviklede fristbrudd, så snart pasienten er avviklet. Antall avviklede fristbrudd Antall ventende fristbrudd Hammerfest Alta 3 2 Hammerfest 10 3 Karasjok 0 0 Total: 13 5 (6) Kirkenes Kirkenes 1 0 Vadsø 0 0 Total: 1 0 (2) Psykisk helsevern og Rus Øst 3 3 Midt 1 0 Vest Total: (18) Figur 9: Lokalisering av avviklede og ventende fristbrudd, februar 2015 (Kilde: NPR) Hammerfest har redusert antall ventende fristbrudd, fra 6 i februar l 5 i mars. Kirkenes har redusert fra 2 ventende i februar l 0 i mars, mens for Psykisk helsevern og rus har redusert fra 18 l 14. Totalt sett har foretaket redusert med 7 ventende fristbrudd fra februar l mars. Foretaket etterstreber reduksjon av ventende fristbrudd, da dette bidrar l økt gjennomsnittelig vented for retghetspasienter. Foretaket skal korrigere evt. feilregistreringer 5. mai. 6 Epikriseder 6.1 Kirkenes Avd Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar ReHab. 66, Føde/gyn. 90,91 95,83 90,91 91,67 83,33 89, ,65 95, ,86 91,67 Kirurgisk 89, ,19 85,86 60,40 89,72 75,35 92,47 88,28 100* 97,98 89,84 Medisinsk 87,73 82,42 84,24 87,18 91,30 83,91 81,84 89,63 98,10 95,39 99,35 88,82 Figur 10: Epikriseder Kirkenes 2015 *Forklart i januar rapport (Kilde: DIPS)

8 Side 8 Kirkenes opprettholder gode resultater hva angår epikrised. en har det høyeste gjennomsnitt sammenlignet med andre klinikker i Finnmarkssykehuset, og (som vist i rapport for februar)også det høyeste i Helse Nord sammenheng. Gjennomsnitt for hele klinikken er denne måneden på 89,71 %. Figur 11: Epikrised mars, Kirkenes (Kilde: DIPS) 6.2 Hammerfest Avd Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Barn 71,67 89,66 73,47 92,50 92,31 87,04 88,60* 92,10* 82,69 76,47 87,72 82,28 Føde 83,33 83,02 85,51 73,53 78,05 74,42 89,74* 82,92* 74,36 79,41* 41,67 52,94 Gynekologisk 93,94 93,10* Kirurgisk 58,72 76,92 60,95 56,30 70,41 38,25 45,10 76,53* 63,22 47,79 62,20 52,17 Medisinsk 46,34 58,57 42,37 55,98 63,95 44,44 38,87 43,30 61,66 63,10 61,76 75,00 Ortopedisk 83,33 81,08 72,29 73,53 87,69 44,87 45,33 95,31* 95,24 91,78 84,34 83,87 Figur 12: Epikriseder Hammerfest *Forklart i Kvalitetsrapport for aktuell måned (Kilde: DIPS) en viser fremgang stor fremgang medisinsk avdeling, som her har ny rekord de siste 12 måneder. Øvrige avdelinger viser lbakegang, men både ortopedi, gynekologi og barn kan vise l stabilt gode resultater. Nærmere analyse viser fortsatt en del registreringsfeil, men også manglende valg i DIPS som klinikksjefen må ordne opp i. Tall for gynekologisk avdeling er korrigert noe bedre i denne figur, sammenlignet med figur 13. Dette fordi 1 epikrise ble ferdigslt og sendt dagen før utskrivelse (denne blir da stående som restanse i DIPS). en har for øvrig, som vist i februar rapport, det laveste gjennomsnitt i Helse Nord sammenheng. en vil fremover iverksette nye ltak for å bedre epikriseden. Gjennomsnitt for hele klinikken er denne måneden på 73,14 %.

9 Side 9 Figur 13: Epikrised mars, Hammerfest (Kilde: DIPS) 6.3 for Psykisk helsevern og rus Her har det dligere blitt vist totalt resultat for de ulike DPS, også inkludert poliklinisk virksomhet. Det er nå bestemt at det kun skal fremslles heldøgn i denne rapporten. Det vil derfor være et større skille hva angår epikrised fra februar måned. Vi vil fremover også legge ved utklipp fra DIPS, som viser antall utskrivinger og antall epikriser lik det har vært gjort for de to øvrige klinikkene. Avd. Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar DPS Vest 70,3 71, ,1 76,3 72,5 80, , ,7 DPS Midt 86,1 78, ,3 94,1 90,2 83,2 91,9 83,3 87,8 78,6 72,4 DPS Øst 93,2 78,3 79, ,3 82,2 87, ,6 92,6 95,6 87,5 Figur 14: Epikriseder DPS, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS) Figur 15: Epikriseder DPS Vest mars, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS)

10 Side 10 Figur 16: Epikriseder DPS Midt mars, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS) Figur 17: Epikriseder DPS Øst mars, Psykisk helsevern og rus (Kilde: DIPS) Både døgnenheten i Alta, Lakselv og UPA i Karasjok viser tall som er lavere enn man bør forvente. Øvrige avdelinger viser l svært god epikrised. Gjennomsnitt for alle avdelinger med heldøgn i klinikken er denne måneden 77,5 %.

11 Side 11 7 Pasientsikkerhet Tiltakspakke fall: Hammerfest kom i gang med implementering og registrering av denne ltakspakken fra 1. desember, mens Kirkenes fulgte etter 19. januar. Her fremlegges status for alle pilotavdelingene i foretaket: Figur 18: Antall mellom hvert fall kir./ort.avd. Hammerfest (Kilde: Extranet) Det var satt delmål om å klare 10 i strekk, uten fall- noe avdelingen har oppnådd ved flere anledninger. Derfor er delmål nå satt opp l 20. Ved måloppnåelse skal det feires på den enkelte avdeling, og informeres ut via intranett. Når det gjelder medisinsk avdeling Hammerfest, så er det satt et delmål om å klare 10 i strekk, uten fall. (Se figur 19). Ved måloppnåelse skal det også her feires på den enkelte avdeling, og informeres ut via intranett.

12 Side 12 Figur 19: Antall mellom hvert fall medisinsk avd. Hammerfest (Kilde: Extranet) Figur 20: Antall mellom hvert fall kir. avd. Kirkenes (Kilde: Extranet) Kirkens har satt delmål om å klare 30 i strekk, uten fall. Ved måloppnåelse skal det, som ved Hammerfest, feires på den enkelte avdeling, og informeres ut via intranett.

13 Side 13 8 Kvalitetsindikatorer Nye tall på kvalitetsindikatorene 1.teral er offentliggjort legger ved link; https://helsenorge.no/helsetjenester/sider/kvalitet-i-helsetjenesten.aspx. Nasjonalt Fagdirektørforum har vedtatt tre nye kvalitetsindikatorer for pasientadministravt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De nye indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning) Denne indikatoren viser d fra henvisningen er mottatt, l den er vurdert som fullført i Dips. For somakken er kravet 30. Psykisk helsevern for barn og unge har også frist på 10. Fristen for psykisk helsevern for voksne er Åpne dokumenter over 14 Indikatoren viser antall åpne dokumenter i Dips som er mer enn 14 gamle. Beskrivelse og dokumentasjon av behandlingsltak sikrer god kvalitet i den videre behandlingen, og god informasjon l pasienten og øvrige behandlere. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i Dips. Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning)-antall Helseforetak/- instusjon Kirkenes Hammerfest Psykisk helsevern og rus Gj.sn ant aug mnd Gj.sn ant sept mnd Gj.sn ant okt måned Gj.sn ant nov måned Gj.sn ant des mnd Gj.sn ant jan mnd Gj.sn ant feb mnd Gj.sn ant mars mnd Trend 2,74 2,41 3,49 1,80 2,95 2,05 1,85 2,16 Økende 3,12 4,12 4,42 4,15 4,15 3,48 3,66 4,34 Økende 4,61 4,56 5,96 4,66 Minkende DPS Vest 21,58 30,55 33,38 3,34 6,24 5,53 5,34 5,16 Minkende DPS Midt 5,15 7,16 5,03 5,04 2,75 4,75 9,68 3,29 Minkende DPS Øst 10,67 17,67 26,33 4,38 4,40 3,72 4,65 5,75 Økende BUP samlet Figur 21: Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning) (Kilde Dips) 5,06 4,27 4,17 4,47 Økende Det er kun klinikk Psykisk helsevern og rus som har redusert den gjennomsnittlige vurderingsden for forrige måned. Kirkenes har fortsatt lavest gjennomsnittlig vurderingsd med 2,16.

14 Side 14 Gjennomsnitt vurderingsd (henvisning)-andel vurdert 10 Helseforetak/- instusjon Kirkenes Hammerfest Psykisk helsevern og rus aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mars Trend 94,71 89,50 96,83 98,04 94,52 98,86 99,22 98,97 Minkende 68,69 89,70 88,43 90,26 88,17 93,20 91,40 89,05 Minkende 67,72 59,33 94,15 72,38 Minkende DPS Vest 70,88 69,51 74,78 62,40 52,74 51,30 87,83 70,00 Minkende DPS Midt 77,50 88,70 77,46 43,85 61,53 52,38 98,24 73,13 Minkende DPS Øst 70,49 82,53 76,00 68,91 74,19 67,74 90,56 72,05 Minkende BUP samlet Figur 22: henvisninger vurdert 10 i prosent. 82,45 65,90 100,00 74,35 Minkende (Kilde Dips) Alle klinikkene har hatt en nedgang i antall vurderte henvisninger 10 den siste måneden, men klinikk Kirkenes er fortsatt vurdert flest med %. Rapporten kjøres fra måned start l slutt, i henhold l føringer fra Helse Nord. Noen henvisinger kommer inn dagen før rapporten kjøres, og derfor er det lite sannsynlig å tro at alle klinikkene kan få vurdert 100 % av alle henvisningene. I oktober ble det oppdaget at rapporten er satt opp med feil i filteret, hvor blant annet viderehenviste pasienter ble tatt med. Det er bestemt at ny rapport kjøres i neste måned når alle foretakene bruker samme rapport. Tallene vil kunne endres l det bedre fordi rapporten per nå også har inkludert kontroller noe den ikke skal. Fra 1. september 2015 er kravet at alle henvisninger skal vurderes 10, det vil derfor være vikg for klinikkene å kartlegge årsaker og sette inn ltak som gjør at alle henvisninger vurderes 10 september. Åpne dokument > 14 Helseforetak/-instusjon Totalt antall åpne dok pr 30.aug Totalt antall åpne dok pr 31.sep Totalt antall åpne dok pr 31.okt Totalt antall åpne dok pr 30.nov Totalt antall åpne dok pr 31.des Totalt antall åpne dok pr 30.jan feb. mars Samlet trend Kirkenes Minkende Hammerfest Økende Psykisk helsevern og rus Minkende DPS Vest Minkende DPS Midt Minkende DPS Øst Økende BUP samlet Minkende Figur 23: Åpne dokumenter >14 (Kilde Dips)

15 Side 15 Denne rapporten viser alle typer dokumenter som behandles, og skal lukkes i Dips. For eksempel kan dette være prøvesvar og besllinger. En utfordring er gamle dokumenter, som det ikke er gode nok runer for å følge opp. Disse dokumentene legger seg ikke i avdelingen/enhetens mappe i Dips, men må letes opp i den enkeltes pasients journal. Dette gir et etterslep i behandlingen. En annen utfordring er dokumenter som ligger i private mapper, særlig dersom vedkommende har sluttet, og dette ikke er registrert i Dips. For å få lgang l disse dokumentene, må man gå inn på hver enkelt person. Kirkenes har redusert antall åpne dokumenter også denne måneden, og har således færrest åpne dokumenter blant klinikkene og er nå nede i 331. Hammerfest har hatt en markant økning i antall åpne dokumenter. Rundt 250 av disse dokumentene er diktater l skriving, som skyldes sen skriving i Alta og ved ortopedisk enhet i Hammerfest. Psykisk helsevern og rus jobber for å redusere antallet åpne dokumenter, og har mars måned 1199 åpne dokumenter som er eldre enn 14. Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt Helseforetak/- instusjon Kirkenes Hammerfest Psykisk helse. og rus Antall åpne henvisninger pr 31. oktober Antall åpne henvisninger pr 30. oktober Antall åpne henvisninger pr 31. desember Antall åpne hensvinger pr 30.januar Antall åpne hensvinger pr 28.februar Antall åpne henvisninger pr 31. mars Samlet trend Økende Økende Minkende -DPS Vest Minkende -DPS Midt Minkende -DPS Øst Minkende -BUP samlet Økende Figur 24: Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt (Kilde Dips) Som med åpne dokumenter, viser også denne rapporten et etterslep. Mange av henvisningene er gamle. Runer og praksis for regelmessig oppfølging og lukking av gamle henvisninger er ikke lstrekkelig implementert. Psykisk helsevern og rus har startet et oppryddingsarbeid i åpne henvisninger, og har redusert dette noe selv om det er mange igjen. Hammerfest har de siste månedene jobbet for å redusere antallet, og har også denne måneden lavest antall åpne henvisninger uten ny planlagt kontakt. Kirkenes har redusert antallet åpne henvisninger, men de siste månedene ligget stabilt.

16 Side 16 9 Status avvikshåndtering i DocMap Avvik skal meldes i DocMap. For å ha et velfungerende avvikssystem, og kultur for å melde avvik, er det vikg at alle avvik blir meldt. Det er og vikg at avvik blir behandlet på en god måte, og lukket så snart som mulig. Dersom avvik ikke blir lukket, kan dette medvirke l at færre melder avvik. Samdig er det vikg å merke seg at avvik ikke skal lukkes før saken faksk er lukket. I blant er det nødvendig med lang saksbehandlingsd. Avvik som har stått åpen over en lengre periode, trenger derfor ikke være negavt. Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker. Alle typer avvik er tatt med. Merk at meldte avvik viser alle meldte avvik i aktuell måned. Totalt antall åpne avvik viser totalt hvor mange åpne avvik det er for vær enkelt klinikk. Det er ikke et mål å lukke alle avvik, men det bør etterstrebes å unngå høyt antall av eldre dato. Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan 2015 Feb 2015 Hammerfest meldte avvik Totalt antall åpne avvik Kirkenes meldte avvik Totalt antall åpne avvik Psyk. og rus meldte avvik Totalt antall åpne avvik for Prehosp meldte avvik Totalt antall åpne avvik Senter for drift og eiendom meldte avvik Totalt antall åpne avvik Figur 25: Åpne og lukkede avvik (Kilde: DocMap) Alle klinikkene har fått oversikt over alle avvik som ikke er lukket pr 1.mars, og klinikkene er bedt å rydde opp i avvikene sine. Antallet har gått ned for de fleste klinikkene, og for å kunne måle utviklingen er det også lagt inn det totale antallet åpne avvik per klinikk. Noen ligger fortsatt hos melder, noen ligger i ubesatte roller, hos personer som har sluttet mens andre igjen ligger hos ledere l behandling. Det tyder på for dårlige kunnskaper for hvordan bruke Docmap. I llegg registreres det feil bruk av avviksskjemaene. Avvikene varier i alvorlighetsgrad, omfang og foreldelse - noen er helt lbake l Pasienthendelser Pasienthendelser blir meldt inn i DocMap. Hendelser som førte l, eller kunne ha ført l, betydelig personskade på pasienten blir sendt l Kunnskapssenteret. Disse blir omtalt som 3-3-meldinger. Tabellen under viser antall registrert pasienthendelser, og hvor mange som er sendt l Kunnskapssenteret. Loven sier: Helseinstusjonen som omfattes av denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt straks sende melding l Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført l betydelig personskade. Meldingen skal ikke inneholde direkte personidenfiserende opplysninger. Merk; noen få meldere Mars 2015

17 Side 17 legger avvik inn i feilskjema, og det er registrert at avvik således ikke sendes automask inn l Kunnskapssenteret. Totalt Juni Juli August 3-3 meldinger lukket meldinger åpne andre lukket andre meldte Sept Okt Nov Des Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 Figur 26: Oversikt 3-3 meldinger (Kilde: DocMap) *Avviket er sendt l Kunnskapssenteret, selv om det foreløpig ikke er lukket. Informasjon om 3-3 meldingene publiserer på Finnmarkssykehuset sine hjemmesider: 10 Dokumenter i DocMap Prosedyrer, retningslinjer, skjema og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal revideres regelmessig. Det er et etterslep på revisjon av dokumenter. De fleste blir revidert som de skal, men en del blir ikke revidert dsfristen. Særlig problemask er det for dokumenter som kan være over ett år over revisjonsdatoen. Dokumentansvarlige som har mange dokumenter som ikke er revidert dsfristen blir fulgt opp. Det blir gitt lbud om hjelp for å bruke systemet, og støtte l å gjennomføre endringer. Kvalitetsutvalget gjorde i februar 2015 vedtak om at dokumenter som ikke blir revidert, senest ett år etter fristen, blir trukket lbake av systemadministrator. Dette har hjulpet, konnuerlig oppdateringer l klinikkledere har redusert det totale antallet ureviderte dokumenter. Søk i Docmap viser 9 dokumenter hvor revisjonsfristen er gått ut for 1 år siden per 1. april Kvalitetsrådgiver sender ut lister l hver enkelt klinikk, med frist l å endre 2.mai ellers blir dokumentene trukket lbake. Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Antall dokumenter som ikke er revidert fristen (tom ) Finnmarkssyke huset totalt Hammerfest Kirkenes psykisk helsevern og rus for prehospitale tjenester Senter for drift og eiendom Figur 27: Oversikt dokumenter i DocMap (Kilde: DocMap)

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Forslag til tiltak:... 15

Forslag til tiltak:... 15 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Legerekruttering til Finnmarkssykehuset

Legerekruttering til Finnmarkssykehuset Legerekruttering til Finnmarkssykehuset Erfaringer og innspill til veien videre 2015 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Birgit Abelsen og Margrete Gaski/ 25. februar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer