Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH"

Transkript

1 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til retningslinjene sendes til Versjon Dato: KITH-veileder 1002

2

3 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om dette dokumentet Formål Hvilke opplysninger registreres i FRESH? Historikk Forvaltningsstruktur Planlagte utvidelser Prinsipper og retningslinjer Ansvar for registrering av enheter i FRESH Enheter med felles eierskap Felles poliklinikkenhet Sengeposter Felles regionale enheter Historikk ved organisatoriske endringer Registrering av opplysninger om enhetene Sum og arv av enkelte egenskaper Arv av utvalgte egenskaper Sum av utvalgte egenskaper Basisopplysninger Geografiske adresser Elektroniske adresser Opplysninger om enhetenes virksomhet Ikke-kliniske tjenester Klinisk-medisinske serviceenheter AMK/legevakt Helsehjelpsområder Felter nederst i FRESH-hovedbildet Vedlegg A Oversikt over kodeverkene... 24

4 Side 4 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

5 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 5 1. Innledning 1.1. Om dette dokumentet Organisasjonskodeverket (OK) består av en informasjonsmodell og en samling kodeverk som er knyttet til ulike attributter i modellen. Modellen og kodeverkene er implementert i FRESH, som er et register over rekvirenter og enheter i spesialisthelsetjenesten. Dette dokumentet beskriver hvordan man i FRESH v registrerer opplysninger om hver enkelt enhet i spesialisthelsetjenesten. Fokus er på opplysninger som beskriver hva slags virksomhet enhetene bedriver. De ulike kodeverkene i OK beskriver ulike aspekter av enhetenes virksomhet. Dokumentet er en videreutvikling av Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) (datert 29. juni 2007), som var rettet mot versjon 1.5 av IR-RESH (forløper til FRESH). Dette dokumentet er ikke en brukerveiledning for FRESH. Likevel vil en del generelle egenskaper ved FRESH bli berørt. Norsk helsenett kommer til å utarbeide en generell veiledning for FRESH. Norsk helsenett vil også utarbeide en veiledning for hvordan kommuniksjonsparter blir registrert i FRESH slik at de kommer inn i NHN-adresseregister Formål Et av formålene med FRESH er å øke kvaliteten på helsestatistikken. Ved å registrere sentrale egenskaper/aspekter av virksomheten til enhetene (Helsehjelpsområde, Omsorgsnivå, Akuttfunksjon, etc.), blir det mulig å vite hva man sammenligner i utarbeidelse av statistikk (aktivitetsstatistikk, kostnadsstatistikk) i spesialisthelsetjenesten. Bedre statistikk og kunnskap om hva man sammenligner vil også gi grunnlag for bedre styringsinformasjon lokalt, regionalt og nasjonalt. I FRESH får hver enkelt enhet en RESH-id som er unik i spesialisthelsetjenesten, og som skal brukes ved all rapportering til myndighetene. Denne identifikatoren kan benyttes til å knytte forbindelse mellom de enheter som finnes i andre lokale registre og IT-systemer, og dermed muliggjøre sammenstilling av data Hvilke opplysninger registreres i FRESH? Figuren nedenfor gir en oversikt over de typer opplysninger som registreres i FRESH. Det som registreres i FRESH er informasjon om organisatorisk hierarki, samt detaljerte opplysninger om hver enkelt enhet (Enhetsopplysninger). Foruten Generelle opplysninger som navn, ansvarlig person, adresser, etc., er hovedvekten lagt på å karakterisere enhetenes kliniske virksomhet.

6 Side 6 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 1: OPPLYSNINGER SOM REGISTRERES I FRESH FRESH er basert på versjon 2.0 av OK2007. Versjon 2.0 er et resultat av en prosess som blant annet endret på sentrale kodeverk for fag og tjenestetype. OK2007 legger ingen føringer for hvordan brukergrensesnittet for registrering (FRESH) skal se ut kun for informasjonen som skal registreres. Mer informasjon om OK2007 finnes på Merk: siste oppdaterte kodeverk finnes på Historikk Avdelingskodeverket ble utarbeidet av Norsk institutt for sykehusforskning og gjort gjeldende fra Hovedbruksområdet var SAMDATA 1. Kodeverket ble inntil 2002 forvaltet av Statens helsetilsyn, senere forvaltet av Helsedirektoratet. 1 SAMDATA Styringsinformasjon innen spesialisthelsetjenesten er et prosjekt som SINTEF Helse utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet.

7 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 7 En arbeidsgruppe som i 1998 ble oppnevnt av daværende Sosial- og helsedepartementet, vurderte Avdelingskodeverket og konkluderte med at det var behov for revisjon. Helsetilsynet utarbeidet deretter et forslag til revidert kodestruktur, men dette ble forkastet etter høringsrunden. I 2002 ga daværende Sosial- og helsedirektoratet Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) i oppdrag å lede et forprosjekt for på nytt å se på behovet for en revisjon av avdelingskodeverket, bl.a. sett i lys av den nye foretaksstrukturen og elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren. Forprosjektet fant ut at det var behov for en ny tilnærming og foreslo en struktur basert på nye og mer fleksible prinsipper. En høringskonferanse ga sin tilslutning til prinsippene. Hovedprosjektet, som ble initiert av daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2003, videreutviklet modellforslaget fra forprosjektet og kom fram til det som ble kjent som OK OK2007 ble implementert i Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH). I løpet av 2008 ble det gjort en revisjon av noen av de sentrale kodeverkene og den underliggende modellen. Det er senere blitt utviklet en ny versjon av RESH (nå kalt FRESH) Forvaltningsstruktur Norsk helsenett er ansvarlig for forvaltning og videreutvikling av FRESH-applikasjonen. Mer informasjon her: Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte modellen og kodeverkene som ligger til grunn for FRESH-applikasjonen. Mer informasjon her: Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) har det operative ansvaret for OK på vegne av Helsedirektoratet på dette området gjennom KoK-programmet 2. Mer informasjon her: Disse retningslinjene finner på man på sistnevnte nettside Planlagte utvidelser Det planlegges å utvide FRESH med funksjonalitet for å knytte organisatoriske enheter mot behandlingssteder slik de brukes i nasjonal statistikk og helseforvaltningen generelt og som også er i tråd med rapporteringen til Norsk pasientregister. Behandlingssted er i denne sammenheng basert på geografisk lokasjon og næringsområde (som kodes med standarden SN ). Dette vil bli forklart i fremtidige versjoner av denne veiledningen, dvs. så fort FRESH tilbyr denne nye funksjonaliteten. 2 Program for kodeverk, klassifikasjoner og termer. Se 3 Standard for næringsgruppering (SN 2007), D 383 Norges offisielle statistikk.

8 Side 8 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH 2. Prinsipper og retningslinjer Det er den organisatoriske linjeorganisasjonen som skal danne grunnlag for registreringen av enheter i FRESH. Alle organisatoriske enheter innen spesialisthelsetjenesten skal registreres. Videre skal alle private spesialister som har avtale med HF/RHF registreres. Ideelle private institusjoner / organisasjoner finansiert av ideelle organisasjoner skal også registreres. Enheter som har rapporteringsplikt i henhold til lov og forskrift (pasientrettighetsloven og ventelisteforskriften, se IS-10/2009) skal registreres og gis en egen RESH-id. Alle enheter i spesialisthelsetjenesten som skal rapportere til SSB, NPR, LABRØNK og POLK, må registreres i FRESH for å få en unik ID. Resultatet av registreringen vil bli et hierarki som reflekterer denne organisasjonen. Ventelisterapporteringen til Norsk pasientregister krever at man registrerer enheter helt ned på det enkelte geografisk adskilte behandlingssted (f.eks. skal Kirurgisk klinikk (Namsos) og Kirurgisk klinikk (Levanger) begge registreres som egne enheter i FRESH). Dette skal gjøres selv om man i foretakets organisasjonsstruktur ikke betrakter enheten som en organisatorisk enhet med egen lokal ledelse. Hvis en enhet har virksomhet innenfor ulike næringsområder (SN2007, 5-tegns-nivå), så skal dette registreres med én organisatorisk enhet per næringsområde. Utover ovenfor nevnte krav er det behovet for intern rapportering som er styrende for hvor detaljert hierarki man har behov for å registrere i FRESH. F.eks. kan det være aktuelt å registrere enheter ned på det enkelte behandlingsteam. Minstekravet om registrering ned på behandlingssted vil gjøre det mulig å vurdere hvert enkelt behandlingssted mht. kvalitetsindikatorer, f.eks. for styringsformål eller mht. pasienters valg av behandlingssted gjennom Fritt sykehusvalg. Statistisk sentralbyrå har også behov for å skille rapporterte opplysninger på behandlingssted, i sine statistikker Ansvar for registrering av enheter i FRESH Norsk helsenett har ansvaret for å registrere inn de enkelte RHF og andre toppnoder i FRESHhierarkiet. Det enkelte RHF har ansvaret for å registrere sine HF og underliggende enheter. Når et HF kjøper en tjeneste av en privat aktør, er tjenesteyter underlagt det samme lovverket som det som gjelder for spesialisthelsetjenesten. Dermed gjelder også de samme krav til dokumentasjon og rapportering som for spesialisthelsetjenesten forøvrig. Private tilbydere av spesialisthelsetjenester skal derfor registreres i FRESH. Med private aktører menes private sykehus avtalespesialister opptreningsinstitusjoner røntgeninstitutt og laboratorier

9 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 9 tjenestetilbydere som tilbyr spesialisthelsetjenester på spotmarkedet Private sykehus har selv ansvar for å få registrert sine enheter i FRESH. Enheter i private sykehus skal registreres under hovednode Andre. Under feltet for eierskap skal det registreres privat ideell eller privat kommersiell. Private sykehus kan gjøre avtale med RHF/HF i sin region om veiledning/informasjon i forbindelse med registreringer i FRESH. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å identifisere hvilke avtalespesialister og private institusjoner de har avtale med. Helsedirektoratets avdeling Norsk Pasientregister (NPR) er ansvarlig for å koordinere registreringen av slike private enheter, og de gjenfinnes under noden Andre i hierarkiet Enheter med felles eierskap Noen enheter har mer enn én eier, eksempelvis distriktsmedisinske senter (Otta, Fosen) eller intermediærenhet Trondheim. Slike enheter skal registreres tilhørende majoritetseier. På sikt vil FRESH ha støtte for registrering av delt eierskap. Arv av egenskaper (se mer om dette nedenfor) vil da stoppe på det nivået Felles poliklinikkenhet Også enheter innen et HF kan være organisert med flere enn en eier. For eksempel en poliklinikk som er eid i fellesskap mellom en kirurgisk og en ortopedisk avdeling. De ansatte tilhører enhet poliklinikk. Leder for poliklinikk rapporterer både faglig og økonomisk til begge avdelinger. Pasientbehandling foregår i kirurgisk eller ortopedisk seksjon innen poliklinikken. Hierarkiet i FRESH tillater ikke at en enhet tilhører/eies av flere enn én overordnet enhet. I FRESH må denne poliklinikk eies av kun én av de to avdelingene, altså til én overordnet enhet Sengeposter Sengeposter, i likhet med andre fellesenheter, skal alltid knyttes opp til en overordnet enhet. Dersom sengepostene er organisert som en felles ressurs for alle medisinskfaglige avdelinger/enheter skal sengepostene være direkte knyttet til den enhet som er overordnet de medisinskfaglige inndelinger Felles regionale enheter Noen RHF har organisert felles regionale enheter for noen typer tjenester direkte under RHF, for eksempel for IT-tjenester. Slike typer enheter skal registreres i FRESH Historikk ved organisatoriske endringer Alle relasjoner mellom enheter vil bli lagret i FRESH og tatt vare på. Over tid vil man derfor kunne se den aktuelle organisatoriske situasjonen eller man kan se et historisk bilde av organisasjonen, for eksempel slik den var 1. januar Om enheter opphører å eksistere,

10 Side 10 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH oppløses eller på annen måte forsvinner, vil de likevel fortsatt lagres i FRESH. Det vil da framgå av statusinformasjon for enheten at den har opphørt.

11 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Registrering av opplysninger om enhetene Figuren nedenfor er en oversikt over de opplysninger som det er mulig å registrere om de enkelte enheter i FRESH. Grunnleggende funksjonalitet i FRESH blir ikke beskrevet her (f.eks. hvordan opprette en ny enhet, hvordan flytte en enhet, lagre, avbryte, navigere, hvordan se på historiske data, mv). Figuren nedenfor viser hovedbildet i FRESH-applikasjonen. FIGUR 2: ULIKE DELER AV FRESH APPLIKASJONEN Til venstre (blå ramme) ligger organisasjonshierarkiet som man har registrert. Til høyre finnes basisopplysninger om enheten (rød ramme), opplysninger om kommunikasjonsparter (grønn ramme), og opplysninger om enhetens virksomhetsområde og tjenestetilbud (gul ramme). Dette dokumentet har fokus på de elementer som ligger innenfor den gule rammen. Disse opplysningene er organisert i en rekke faner. Mer om hver enkelt av disse fanene utover i dokumentet. Dette dokumentet beskriver imidlertid ikke fanene Primærhelsetjenester, Rekvirerende personell, Historikk og Abonnerende fagsystemer. FRESH skal brukes til å registrere mange egenskaper for den enkelte enhet. Fra kapittel 4.2 og utover blir registreringsbildet presentert og gjennomgått bit for bit.

12 Side 12 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Merk: Avkrysningsboksen Fiktiv enhet (nederst i rød ramme) skal fases ut og skal ikke benyttes. Som erstatning vil funksjonalitet for å registrere behandlingssteder i forbindelse med rapportering til Norsk pasientregister bli utviklet, jf. kapittel Sum og arv av enkelte egenskaper For å forenkle registrering av opplysninger i FRESH, utnytter applikasjonen mekanismer for arv og sum av enkelte egenskaper. F.eks. behøver man ikke å oppgi adresse for underliggende enheter hvis de har samme lokalisering som overordnet enhet. På den andre siden skal det være nok å registrere enkelte opplysninger på lavest mulig nivå (f.eks. helsehjelpsområder), slik at de kan summeres oppover i organisasjonshierarkiet Arv av utvalgte egenskaper Enkelte egenskaper arves nedover i FRESH-hierarkiet. Slike egenskaper skal registreres på høyest mulige nivå i enhetshierarkiet, og disse egenskapene gjelder også for underliggende enheter, men mindre de registreres for underordnede enheter. Dette prinsippet gjelder for egenskapene: Organisasjonsnummer Ansvarlig person Eierskap Adresse Kommunenummer Man skal derfor aldri gjenta registrering av egenskap dersom denne egenskap har samme verdi som for en overliggende enhet. La oss ta adresseinformasjon som eksempel: Det er nok å registrere for eksempel en adresse kun én gang, til den mest overordnede enhet på denne geografiske lokalisasjonen. Vanligvis vil alle underliggende enheter til slike enheter ligge på samme sted som den overordnede enhet. Det kan likevel være at en (eierskapsmessig) underordnet enhet har en helt annen adresse enn overordnet enhet. En slik avvikende adresse vil kunne registreres eksplisitt til denne underliggende enheten og dermed overstyre arving av den overordende enhetens adresse Sum av utvalgte egenskaper Enkelte egenskaper summeres oppover i hierarkiet. Dvs. at man kun behøver å registrere egenskapen på det laveste nivået i hierarkiet. Dette prinsippet gjelder for følgende egenskaper: Akuttfunksjon Helsehjelpsområde (og egenskaper knyttet til helsehjelpsområde)

13 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Basisopplysninger Her finner man en del generell informasjon. Bildet nedenfor viser en del av grensesnittet med et sett med basisopplysninger om hver enkelt enhet, som RESH-id, offisielt navn, ansvarlig person, mv. FIGUR 3: REGISTRERINGSBILDE FOR BASISOPPLYSNINGER Det er kun egenskapen Offisielt navn som er obligatorisk å registrere (rød stjerne) for alle enheter. Tabellen nedenfor beskriver de ulike basisopplysningene. TABELL 1: BESKRIVELSE AV BASISOPPLYSNINGER Felt RESH -id Offisielt navn Kortnavn Organisasjonsnummer Ans. person Opprettelsesdato HER-id Eierskap Akuttfunksjon Forklaring Dette er en unik identifikator til enheten. Genereres av FRESH ved første gangs lagring av ny enhet og kan ikke redigeres. Her skal det offisielle foretaksnavnet til enheten registreres. Skal være det samme som det offisielle navnet i Enhetsregisteret, hvis enheten er registrert der. En kort betegnelse på enheten. Enhetens organisasjonsnummer (som registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund). Ansvarlig person - den person som leder denne enheten. Den dato da enheten ble opprettet i RESH/FRESH. Behold dagens dato her. Det er ikke nødvendig å gå tilbake i historien og finne den dato enheten ble opprettet. Enhetenes unike identifikasjon i Adresseregisteret. Tildeles automatisk ved publisering av enhet som kommunikasjonspart i Adresseregisteret og er ikke redigerbar. Type eierskap. Offentlig statlig, kommunal eller andre typer privat eierskap. Om en organisasjon er privat ideell vurderes i henhold til regnskapsloven. Se Om enhet har akuttfunksjon. Full akuttfunksjon betyr at enheten har kirurgisk og medisinsk akuttberedskap.

14 Side 14 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Kommunenr/navn Org. betegnelse Merknad Hvilken kommune enheten ligger i. Denne egenskap skal kun registreres til den øverste enhet/nivå i organisasjonen som er i denne kommunen, med mindre en av de underliggende enheter ligger i en annen kommune. Organisatorisk betegnelse - betegnelse mht. type enhet, for eksempel poliklinikk eller laboratorium. Fri tekst som kan benyttes til lokale formål Geografiske adresser Enhetens fysiske plassering (Besøksadresse), postadresse og faktureringsadresse registreres under fanen Geografiske adresser. Eksemplet nedenfor viser en enhet som er registrert med to adressetyper (postadresse og besøksadresse). FIGUR 4: EKSEMPLER PÅ REGISTRERTE ADRESSETYPER Ved å velge knappen Ny vil man få opp muligheter til å legge inn flere typer av adresser, for eksempel en fakturaadresse: FIGUR 5: REGISTRERINGSBILDE FOR GEOGRAFISKE ADRESSER Overliggende enhets adresse gjelder som hovedregel for alle underliggende enheter. Hvis underliggende enhet ligger på samme geografiske steder er det ikke nødvendig å gjenta adressen for den underliggende enheten.

15 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Elektroniske adresser Elektroniske adresser legges inn på samme måte som geografiske adresser. Her kan man velge å legge inn EDI-adresse, e-post, faks, telefon og lenke til hjemmeside. Hver elektroniske adresse framkommer som en egen rad i tabellen under fanen. FIGUR 6: EKSEMPEL PÅ REGISTRERT ELEKTRONISK ADRESSE Dialogboksen nedenfor viser de ulike typene elektroniske adressene som kan legges inn: FIGUR 7: REGISTRERINGSBILDE FOR ELEKTRONISKE ADRESSER 3.5. Opplysninger om enhetenes virksomhet Et svært viktig aspekt ved FRESH er registrering av opplysninger om enhetenes virksomhetsområde og tjenestetilbud. Her er det mange typer opplysninger å forholde seg til, og selve kodingsprosessen er derfor beskrevet gjennom et flytskjema (se figuren nedenfor). Beskrivelsen er i henhold til versjon 2.0 av OK-modellen (se men på enkelte punkter er vedlagte prosessbeskrivelse en ytterligere spesifisering av modellen. Det anbefales å registrere hele organisasjonshierarkiet og alle geografiske lokalisasjoner, før man begynner å registrere opplysninger om enhetenes virksomhet.

16 Side 16 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 8: FLYTSKJEMA FOR REGISTRERING AV OPPL OM VIRKSOMHETEN OG TJENESTETILBUDET Ikke-kliniske tjenester Kodeverket som benyttes er Ikke-kliniske tjenester (8652). Velg Ny for hver tjeneste som er aktuell for enheten. Følgende skjermbilde kommer opp.

17 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 17 FIGUR 9: REGISTRERINGSBILDE FOR IKKE KLINISKE TJENESTER Velg den eller de tjenester og det detaljnivå som best beskriver enheten. Registrerte tjenester blir synlig i tabellen, som vist i følgende skjermbilde: FIGUR 10: EKSEMPLER PÅ REGISTRERTE IKKE KLINISKE TJENESTER Ikke-kliniske enheter skal ikke tilleggskodes med koder fra kliniske kodeverk Klinisk-medisinske serviceenheter Kodeverket som benyttes er Klinisk medisinsk service (8654). Kodeverket inneholder koder for typer tjenester som primært er tjenester for andre enheter. Kodene skal kunne benyttes i tillegg til koder for Helsehjelpsområde, hvis enheter er rettet spesifikt mot ett eller flere av disse. Velg fanen Klin medisinske tjenester. Velg Ny for hver ny kodeverdi som skal legges inn. Dialogboksen Ny tjeneste kommer opp.

18 Side 18 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 11: REGISTRERINGSBILDE FOR KLINISK MEDISINSK SERVICE Kodeverket har to nivå, og det er mulig å velge det nivået som beskriver enheten best. Hvis HF-et ønsker å tilby tjenestebasert adressering er det også mulig å publisere den valgte tjenesten som kommunikasjonspart (den registreres da i Adresseregisteret og får en HER-id). De registrerte kodene legger seg inn som rader i tabellen under fanen, som illustrert nedenfor: FIGUR 12: EKSEMPLER PÅ REGISTRERTE HELSEHJELPSOMRÅDER Man kan merke en rad for å endre opplysninger om tjenesten. I dialogen som kommer opp kan man endre informasjon om selve tjenesten, ev. elektroniske adresser og abonnerende fagsystem. FIGUR 13: REGISTRERINGSBILDE FOR EKSISTERENDE HELSEHJELPSOMRÅDE AMK/legevakt Her er det to aktuelle kodeverk:

19 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 19 Generelle kliniske tjenester (8653). Kodeverket inneholder koder for pleietjenester (sengepost, pasienthotell, mm.) og legevakt. Kodeverk skal kunne anvendes sammen med angivelse av kode for Helsehjelpsområde. Akutt-, anestesi- og intensivmedisin (8651). Angir tjenester innen intensivmedisin. Kodeverk skal kunne anvendes sammen koder for Helsehjelpsområde, slik at en for eksempel kan få beskrevet en gastrokirurgisk observasjonspost (ved kombinasjon av koder fra de to kodeverkene). For å legge inn tjenesten Legevakt må man først velge fanen Generelle kliniske tjenester. Deretter velger man Ny og følgende skjermbilde kommer opp. FIGUR 14: REGISTRERE TJENESTEN 'LEGEVAKT' Andre aspekter av akuttmedisinske enheter kodes som tilleggsopplysninger til Helsehjelpsområde (se neste delkapittel). Nedenfor er et eksempel på en enhet hvor det er lagt til to Generelle kliniske tjenester (Pasientmottak og Vurdering av henvisning ). FIGUR 15: REGISTRERING AV GENERELLE KLINISKE TJENESTER Som for tjenester for øvrig er det mulig å endre på dem ved å trykke på knappen Endre. Ev. kan man også slette ved å velge en rad og trykke på Slett Helsehjelpsområder Hvis enheten er en klinisk enhet, og ikke en av de ovenfor nevnte typer, skal helsehjelpsområde og tilknyttet informasjon registreres. Helsehjelpsområde skal gi

20 Side 20 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH informasjon om det faglige innholdet i de tjenestene som enhetene tilbyr pasientene. Kodeverket som benyttes er Helsehjelpsområde (8655). Ved registrering av et nytt helsehjelpsområde velges knappen Ny. En dialogboks vil komme til syne: FIGUR 16: REGISTRERINGSBILDE FOR HELSEHJELPSOMRÅDE Helsehjelpsområdene er organisert i et hierarki. Man kan ekspandere hierarkiet og velge det detaljnivået som passer for enheten. Det er mulig å velge flere helsehjelpsområder ved å krysse av i flere bokser. Som nevnt over, skal egenskapen Helsehjelpsområde registreres på det laveste nivået i det organisatoriske hierarkiet. For overordnede enheter vil da helsehjelpsområdene til underliggende enheter aggregeres/summeres. For hvert helsehjelpsområde kan man angi et sett av opplysninger, f.eks. om tjenesten ytes ambulant, om den er kjønnsspesifikk, hvilket omsorgsnivå det er, etc. Se tabellen nedenfor.

21 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 21 TABELL 2: OPPLYSNINGER TILKNYTTET REGISTRERING AV HELSEHJELPSOMRÅDE Opplysning Helsehjelpsområde Gyldig fra Gyldig til Dekning Ambulant Kjønnsspesifikk tjeneste Aldersspesifikk tjeneste Akuttype Alvorlighetsgrad Sikkerhetsgrad Akuttfunksjon Omsorgsnivå Universitetsfunksjon Forklaring Kryss av for de helsehjelpsområder som beskriver enhetens virksomhet. Dato for når tjenesten (Helsehjelpsområdet med tilhørende opplysninger) starter. Dagens dato kommer automatisk opp. Den kan redigeres ved behov. Dato for når tjenesten (Helsehjelpsområde med tilhørende opplysninger) ikke lenger er tilgjengelig. Registreres vanligvis ikke. Dette er dette helsehjelpområdets geografiske dekningsområde. Kodeverket som benyttes er Landsfunksjon (kodeverks-id 8623) Ytes virksomheten innenfor dette helsehjelpsområdet ved ambulant virksomhet? Er enhetens virksomhet innenfor dette området kjønnsspesifikk? Er enhetens virksomhet innenfor dette området aldersspesifikk? Benytter kodeverket Akutt, anestesi og intensivmedisin (kodeverks-id 8651). Inneholder koder som sier noe om faser i et akuttmedisinsk forløp (Akuttmottak, Operasjon, observasjonsenhet, intensivenhet, etc.). Benytter kodeverket Behandlingsfase psykisk helse/rusbehandling (kodeverks-id=8632). Beskriver alvorlighetsgrad (Akutt/subakutt) og/eller behandlingsfase (f.eks. Ettervern) som enheten håndterer. Angir sikkerhetsgraden til en enhet innen psykisk helsevern/rusbehandling (åpen, lukket, mm). Angir om enheten har akuttfunksjon for dette helsehjelpsområdet. Angir ulike omsorgsnivå for tjenesteytingen. Her kan det være aktuelt å kryss av for flere, eksempelvis både Dagbehandling og Poliklinisk omsorg. Kryss av her hvis enheten har universitetsfunksjon for dette helsehjelpsområdet. En enhet har en universitetsfunksjon dersom det er universitetsansatte tilknyttet enheten som driver med ordinær undervisning på universitetsnivå i dette faget ved enheten. Merk: Alvorlighetsgrad og Sikkerhetsgrad skal kun kodes når Helsehjelpsområdet er psykisk helsevern eller rusbehandling. Disse egenskaper er irrelevante for andre (somatiske) helsehjelpsområder. Når man er ferdig med å registrere et eller flere helsehjelpsområder, vil disse vises som rader i fanen Helsehjelpsområde, se nedenfor.

22 Side 22 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 17: ILLUSTRASJON AV REGISTRERTE HELSEHJELPSOMRÅDER Det er ikke mulig å endre på et valgt fag eller tjenestetype i en rad som allerede er registrert. Raden kan imidlertid slettes ved å merke denne raden og deretter slette den ved å bruke knappen Slett. Deretter kan ny rad legges inn med korrekt fag eller tjenestetype. Legg merke til at det er mulig å få sett de helsehjelpsområder som er registrert til alle underliggende enheter ved å velge Aggregering av underliggende. Hvert helsehjelpsområde som legges inn vil betraktes som en tjeneste. Man kan endre opplysninger knyttet til denne tjenesten ved å trykke på knappen Endre. Dialogboksen under vil da komme opp. FIGUR 18: HELSEHJELPSOMRÅDE SOM TJENESTE Opplysningene som er knyttet til helsehjelpsområdet kan endres, og i tillegg kan man, som for alle tjenester i FRESH, legge inn opplysninger om tjenestens elektroniske adresser og abonnerende fagsystem. Disse fanene vil ikke bli gjennomgått i dette dokumentet.

23 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Felter nederst i FRESH-hovedbildet TABELL 3: BESKRIVELSE AV FELTER NEDERST I FRESH HOVEDBILDET Felt Antall underenheter Siste utførte operasjon Forklaring Viser til enhver tid antallet enheter som er på det første underliggende nivå i forhold til den enhet som er i fokus Forteller hva som er utført og om operasjonen er lagret eller ikke

24 Side 24 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH 4. Vedlegg A Oversikt over kodeverkene Akuttfunksjon (Kodeverks-id=8621) Eierskap (Kodeverks-id=8622) Landsfunksjon (Kodeverks-id=8623) Organisatorisk betegnelse (Kodeverks-id=8624) Linktype (Kodeverks-id=8625) (Brukes ikke i selve registreringen) Rapporteringsplikter (Kodeverks-id=8629) Behandlingsfase psykisk helse/rusbehandling (Kodeverks-id=8632) Ambulant tjeneste (Kodeverks-id=8637) Kjønnsspesifikk tjeneste (Kodeverks-id=8638) Alderspesifikk tjeneste (Kodeverks-id=8639) Akutt-, anestesi- og intensivmedisin (Kodeverks-id=8651) Ikke-kliniske tjenester (Kodeverks-id=8652) Generelle kliniske tjenester (Kodeverks-id=8653) Klinisk/medisinsk service (Kodeverks-id=8654) Helsehjelpsområde (Kodeverks-id=8655) Omsorgsnivå (Kodeverks-id=8406) For mer og oppdatert informasjon om hvert enkelt kodeverk, se

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning Organisasjonskodeverket Kodeveiledning Kommentarer og innspill sendes til kodehjelp@kith.no Dokumenthistorikk: Dokumentets tittel Versjon Dato Kommentar Retningslinjer for registrering av organisatoriske

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

Nytt avdelingskodeverk OK/RESH

Nytt avdelingskodeverk OK/RESH Nytt avdelingskodeverk OK/RESH Iver Nordhuus OrganisasjonsKodeverk (OK) Register over organisatoriske Enheter innen SpesialistHelsetjenesten (RESH) Innhold i foredrag Men først en Historien Mål for OK/RESH

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Datamodell og kodeverk for Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) 19. november 2008 Versjon 2.0

Datamodell og kodeverk for Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) 19. november 2008 Versjon 2.0 Datamodell og kodeverk for Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) 19. november 2008 Versjon 2.0 Innhold INNHOLD... 2 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 OM RESH... 5 2.1.1 Formålet

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Rapport IS-2143 Kodeveiledning NCRP 2014 Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer Publikasjonens tittel: Kodeveiledning 2014 (NCRP) Utgitt: 12/2013 Bestillingsnummer: IS-2143 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Informasjonsmodell og kodeverk for Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) 21. desember, 2010 Versjon 2.2

Informasjonsmodell og kodeverk for Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) 21. desember, 2010 Versjon 2.2 Informasjonsmodell og kodeverk for Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) 21. desember, 2010 Versjon 2.2 Innhold INNHOLD... 2 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 OM RESH... 5

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn

Brukerguide. Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn Brukerguide Elektronisk innsending til NAV via Altinn for Oppfølgingsplan (IKKE SBS) Opprette enkeltrettighet i Altinn VERSJON: 3 FEBRUAR 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNLOGGING... 4

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Om DRG-systemet og ISF-ordningen

Om DRG-systemet og ISF-ordningen Om DRG-systemet og ISF-ordningen ved Eva Wensaas fra Helsedirektoratet Fagdag i helseøkonomi - 22. april 2010 1 Hvordan finansieres somatisk spesialisthelsetjeneste 60 % behovsbasert 40 % aktivitetsbasert

Detaljer

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Forfatter Oppdatert dato Dokumentrevisjon Versjon av Vestlandspasienten Håkon Bull-Njaa 11.04.14 0.3 Leveranse 2 (28.04.14) Margrete Lexow 12.09.14 0.4 Leveranse

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Oppfølging av kostnader på tvers av avdelinger i et helseforetak / sykehus Oppfølging av den enkelte avdeling /

Detaljer

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører FG-KONTROLL Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører Oslo, 05.12.2013 Innlogging Alle brukere må logge inn med egen, unik e-postadresse E-postadressen må ligge i systemet før man kan logge inn (legges

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning

Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning Kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter Praktisk innretning NSHs heldagsmøte om helseøkonomi, 5.12.2011 Fredrik A.S.R. Hanssen seniorrådgiver Overordnede tema Informasjonskilder

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Forslag

Detaljer

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern 1 INNHOLD 1. Formål med kodingen og

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.

Rundskriv. Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1. Rundskriv IS-2388 Veileder for rapportering til Norsk pasientregister for virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg Versjon 1.0 Publikasjonens tittel: Veileder for rapportering til Norsk

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Felles datasett i norske ambulansejournaler - langt unna?

Felles datasett i norske ambulansejournaler - langt unna? Felles datasett i norske ambulansejournaler - langt unna? Stian Thoresen Aspenes Seniorrådgiver, PhD avd. Norsk pasientregister www.helsedirektoratet.no 2 Kort om Norsk pasientregister Et sentralt helseregister

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer