Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH"

Transkript

1 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til retningslinjene sendes til Versjon Dato: KITH-veileder 1002

2

3 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om dette dokumentet Formål Hvilke opplysninger registreres i FRESH? Historikk Forvaltningsstruktur Planlagte utvidelser Prinsipper og retningslinjer Ansvar for registrering av enheter i FRESH Enheter med felles eierskap Felles poliklinikkenhet Sengeposter Felles regionale enheter Historikk ved organisatoriske endringer Registrering av opplysninger om enhetene Sum og arv av enkelte egenskaper Arv av utvalgte egenskaper Sum av utvalgte egenskaper Basisopplysninger Geografiske adresser Elektroniske adresser Opplysninger om enhetenes virksomhet Ikke-kliniske tjenester Klinisk-medisinske serviceenheter AMK/legevakt Helsehjelpsområder Felter nederst i FRESH-hovedbildet Vedlegg A Oversikt over kodeverkene... 24

4 Side 4 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

5 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 5 1. Innledning 1.1. Om dette dokumentet Organisasjonskodeverket (OK) består av en informasjonsmodell og en samling kodeverk som er knyttet til ulike attributter i modellen. Modellen og kodeverkene er implementert i FRESH, som er et register over rekvirenter og enheter i spesialisthelsetjenesten. Dette dokumentet beskriver hvordan man i FRESH v registrerer opplysninger om hver enkelt enhet i spesialisthelsetjenesten. Fokus er på opplysninger som beskriver hva slags virksomhet enhetene bedriver. De ulike kodeverkene i OK beskriver ulike aspekter av enhetenes virksomhet. Dokumentet er en videreutvikling av Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) (datert 29. juni 2007), som var rettet mot versjon 1.5 av IR-RESH (forløper til FRESH). Dette dokumentet er ikke en brukerveiledning for FRESH. Likevel vil en del generelle egenskaper ved FRESH bli berørt. Norsk helsenett kommer til å utarbeide en generell veiledning for FRESH. Norsk helsenett vil også utarbeide en veiledning for hvordan kommuniksjonsparter blir registrert i FRESH slik at de kommer inn i NHN-adresseregister Formål Et av formålene med FRESH er å øke kvaliteten på helsestatistikken. Ved å registrere sentrale egenskaper/aspekter av virksomheten til enhetene (Helsehjelpsområde, Omsorgsnivå, Akuttfunksjon, etc.), blir det mulig å vite hva man sammenligner i utarbeidelse av statistikk (aktivitetsstatistikk, kostnadsstatistikk) i spesialisthelsetjenesten. Bedre statistikk og kunnskap om hva man sammenligner vil også gi grunnlag for bedre styringsinformasjon lokalt, regionalt og nasjonalt. I FRESH får hver enkelt enhet en RESH-id som er unik i spesialisthelsetjenesten, og som skal brukes ved all rapportering til myndighetene. Denne identifikatoren kan benyttes til å knytte forbindelse mellom de enheter som finnes i andre lokale registre og IT-systemer, og dermed muliggjøre sammenstilling av data Hvilke opplysninger registreres i FRESH? Figuren nedenfor gir en oversikt over de typer opplysninger som registreres i FRESH. Det som registreres i FRESH er informasjon om organisatorisk hierarki, samt detaljerte opplysninger om hver enkelt enhet (Enhetsopplysninger). Foruten Generelle opplysninger som navn, ansvarlig person, adresser, etc., er hovedvekten lagt på å karakterisere enhetenes kliniske virksomhet.

6 Side 6 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 1: OPPLYSNINGER SOM REGISTRERES I FRESH FRESH er basert på versjon 2.0 av OK2007. Versjon 2.0 er et resultat av en prosess som blant annet endret på sentrale kodeverk for fag og tjenestetype. OK2007 legger ingen føringer for hvordan brukergrensesnittet for registrering (FRESH) skal se ut kun for informasjonen som skal registreres. Mer informasjon om OK2007 finnes på Merk: siste oppdaterte kodeverk finnes på Historikk Avdelingskodeverket ble utarbeidet av Norsk institutt for sykehusforskning og gjort gjeldende fra Hovedbruksområdet var SAMDATA 1. Kodeverket ble inntil 2002 forvaltet av Statens helsetilsyn, senere forvaltet av Helsedirektoratet. 1 SAMDATA Styringsinformasjon innen spesialisthelsetjenesten er et prosjekt som SINTEF Helse utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet.

7 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 7 En arbeidsgruppe som i 1998 ble oppnevnt av daværende Sosial- og helsedepartementet, vurderte Avdelingskodeverket og konkluderte med at det var behov for revisjon. Helsetilsynet utarbeidet deretter et forslag til revidert kodestruktur, men dette ble forkastet etter høringsrunden. I 2002 ga daværende Sosial- og helsedirektoratet Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) i oppdrag å lede et forprosjekt for på nytt å se på behovet for en revisjon av avdelingskodeverket, bl.a. sett i lys av den nye foretaksstrukturen og elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren. Forprosjektet fant ut at det var behov for en ny tilnærming og foreslo en struktur basert på nye og mer fleksible prinsipper. En høringskonferanse ga sin tilslutning til prinsippene. Hovedprosjektet, som ble initiert av daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2003, videreutviklet modellforslaget fra forprosjektet og kom fram til det som ble kjent som OK OK2007 ble implementert i Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH). I løpet av 2008 ble det gjort en revisjon av noen av de sentrale kodeverkene og den underliggende modellen. Det er senere blitt utviklet en ny versjon av RESH (nå kalt FRESH) Forvaltningsstruktur Norsk helsenett er ansvarlig for forvaltning og videreutvikling av FRESH-applikasjonen. Mer informasjon her: Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte modellen og kodeverkene som ligger til grunn for FRESH-applikasjonen. Mer informasjon her: Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) har det operative ansvaret for OK på vegne av Helsedirektoratet på dette området gjennom KoK-programmet 2. Mer informasjon her: Disse retningslinjene finner på man på sistnevnte nettside Planlagte utvidelser Det planlegges å utvide FRESH med funksjonalitet for å knytte organisatoriske enheter mot behandlingssteder slik de brukes i nasjonal statistikk og helseforvaltningen generelt og som også er i tråd med rapporteringen til Norsk pasientregister. Behandlingssted er i denne sammenheng basert på geografisk lokasjon og næringsområde (som kodes med standarden SN ). Dette vil bli forklart i fremtidige versjoner av denne veiledningen, dvs. så fort FRESH tilbyr denne nye funksjonaliteten. 2 Program for kodeverk, klassifikasjoner og termer. Se 3 Standard for næringsgruppering (SN 2007), D 383 Norges offisielle statistikk.

8 Side 8 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH 2. Prinsipper og retningslinjer Det er den organisatoriske linjeorganisasjonen som skal danne grunnlag for registreringen av enheter i FRESH. Alle organisatoriske enheter innen spesialisthelsetjenesten skal registreres. Videre skal alle private spesialister som har avtale med HF/RHF registreres. Ideelle private institusjoner / organisasjoner finansiert av ideelle organisasjoner skal også registreres. Enheter som har rapporteringsplikt i henhold til lov og forskrift (pasientrettighetsloven og ventelisteforskriften, se IS-10/2009) skal registreres og gis en egen RESH-id. Alle enheter i spesialisthelsetjenesten som skal rapportere til SSB, NPR, LABRØNK og POLK, må registreres i FRESH for å få en unik ID. Resultatet av registreringen vil bli et hierarki som reflekterer denne organisasjonen. Ventelisterapporteringen til Norsk pasientregister krever at man registrerer enheter helt ned på det enkelte geografisk adskilte behandlingssted (f.eks. skal Kirurgisk klinikk (Namsos) og Kirurgisk klinikk (Levanger) begge registreres som egne enheter i FRESH). Dette skal gjøres selv om man i foretakets organisasjonsstruktur ikke betrakter enheten som en organisatorisk enhet med egen lokal ledelse. Hvis en enhet har virksomhet innenfor ulike næringsområder (SN2007, 5-tegns-nivå), så skal dette registreres med én organisatorisk enhet per næringsområde. Utover ovenfor nevnte krav er det behovet for intern rapportering som er styrende for hvor detaljert hierarki man har behov for å registrere i FRESH. F.eks. kan det være aktuelt å registrere enheter ned på det enkelte behandlingsteam. Minstekravet om registrering ned på behandlingssted vil gjøre det mulig å vurdere hvert enkelt behandlingssted mht. kvalitetsindikatorer, f.eks. for styringsformål eller mht. pasienters valg av behandlingssted gjennom Fritt sykehusvalg. Statistisk sentralbyrå har også behov for å skille rapporterte opplysninger på behandlingssted, i sine statistikker Ansvar for registrering av enheter i FRESH Norsk helsenett har ansvaret for å registrere inn de enkelte RHF og andre toppnoder i FRESHhierarkiet. Det enkelte RHF har ansvaret for å registrere sine HF og underliggende enheter. Når et HF kjøper en tjeneste av en privat aktør, er tjenesteyter underlagt det samme lovverket som det som gjelder for spesialisthelsetjenesten. Dermed gjelder også de samme krav til dokumentasjon og rapportering som for spesialisthelsetjenesten forøvrig. Private tilbydere av spesialisthelsetjenester skal derfor registreres i FRESH. Med private aktører menes private sykehus avtalespesialister opptreningsinstitusjoner røntgeninstitutt og laboratorier

9 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 9 tjenestetilbydere som tilbyr spesialisthelsetjenester på spotmarkedet Private sykehus har selv ansvar for å få registrert sine enheter i FRESH. Enheter i private sykehus skal registreres under hovednode Andre. Under feltet for eierskap skal det registreres privat ideell eller privat kommersiell. Private sykehus kan gjøre avtale med RHF/HF i sin region om veiledning/informasjon i forbindelse med registreringer i FRESH. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å identifisere hvilke avtalespesialister og private institusjoner de har avtale med. Helsedirektoratets avdeling Norsk Pasientregister (NPR) er ansvarlig for å koordinere registreringen av slike private enheter, og de gjenfinnes under noden Andre i hierarkiet Enheter med felles eierskap Noen enheter har mer enn én eier, eksempelvis distriktsmedisinske senter (Otta, Fosen) eller intermediærenhet Trondheim. Slike enheter skal registreres tilhørende majoritetseier. På sikt vil FRESH ha støtte for registrering av delt eierskap. Arv av egenskaper (se mer om dette nedenfor) vil da stoppe på det nivået Felles poliklinikkenhet Også enheter innen et HF kan være organisert med flere enn en eier. For eksempel en poliklinikk som er eid i fellesskap mellom en kirurgisk og en ortopedisk avdeling. De ansatte tilhører enhet poliklinikk. Leder for poliklinikk rapporterer både faglig og økonomisk til begge avdelinger. Pasientbehandling foregår i kirurgisk eller ortopedisk seksjon innen poliklinikken. Hierarkiet i FRESH tillater ikke at en enhet tilhører/eies av flere enn én overordnet enhet. I FRESH må denne poliklinikk eies av kun én av de to avdelingene, altså til én overordnet enhet Sengeposter Sengeposter, i likhet med andre fellesenheter, skal alltid knyttes opp til en overordnet enhet. Dersom sengepostene er organisert som en felles ressurs for alle medisinskfaglige avdelinger/enheter skal sengepostene være direkte knyttet til den enhet som er overordnet de medisinskfaglige inndelinger Felles regionale enheter Noen RHF har organisert felles regionale enheter for noen typer tjenester direkte under RHF, for eksempel for IT-tjenester. Slike typer enheter skal registreres i FRESH Historikk ved organisatoriske endringer Alle relasjoner mellom enheter vil bli lagret i FRESH og tatt vare på. Over tid vil man derfor kunne se den aktuelle organisatoriske situasjonen eller man kan se et historisk bilde av organisasjonen, for eksempel slik den var 1. januar Om enheter opphører å eksistere,

10 Side 10 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH oppløses eller på annen måte forsvinner, vil de likevel fortsatt lagres i FRESH. Det vil da framgå av statusinformasjon for enheten at den har opphørt.

11 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Registrering av opplysninger om enhetene Figuren nedenfor er en oversikt over de opplysninger som det er mulig å registrere om de enkelte enheter i FRESH. Grunnleggende funksjonalitet i FRESH blir ikke beskrevet her (f.eks. hvordan opprette en ny enhet, hvordan flytte en enhet, lagre, avbryte, navigere, hvordan se på historiske data, mv). Figuren nedenfor viser hovedbildet i FRESH-applikasjonen. FIGUR 2: ULIKE DELER AV FRESH APPLIKASJONEN Til venstre (blå ramme) ligger organisasjonshierarkiet som man har registrert. Til høyre finnes basisopplysninger om enheten (rød ramme), opplysninger om kommunikasjonsparter (grønn ramme), og opplysninger om enhetens virksomhetsområde og tjenestetilbud (gul ramme). Dette dokumentet har fokus på de elementer som ligger innenfor den gule rammen. Disse opplysningene er organisert i en rekke faner. Mer om hver enkelt av disse fanene utover i dokumentet. Dette dokumentet beskriver imidlertid ikke fanene Primærhelsetjenester, Rekvirerende personell, Historikk og Abonnerende fagsystemer. FRESH skal brukes til å registrere mange egenskaper for den enkelte enhet. Fra kapittel 4.2 og utover blir registreringsbildet presentert og gjennomgått bit for bit.

12 Side 12 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Merk: Avkrysningsboksen Fiktiv enhet (nederst i rød ramme) skal fases ut og skal ikke benyttes. Som erstatning vil funksjonalitet for å registrere behandlingssteder i forbindelse med rapportering til Norsk pasientregister bli utviklet, jf. kapittel Sum og arv av enkelte egenskaper For å forenkle registrering av opplysninger i FRESH, utnytter applikasjonen mekanismer for arv og sum av enkelte egenskaper. F.eks. behøver man ikke å oppgi adresse for underliggende enheter hvis de har samme lokalisering som overordnet enhet. På den andre siden skal det være nok å registrere enkelte opplysninger på lavest mulig nivå (f.eks. helsehjelpsområder), slik at de kan summeres oppover i organisasjonshierarkiet Arv av utvalgte egenskaper Enkelte egenskaper arves nedover i FRESH-hierarkiet. Slike egenskaper skal registreres på høyest mulige nivå i enhetshierarkiet, og disse egenskapene gjelder også for underliggende enheter, men mindre de registreres for underordnede enheter. Dette prinsippet gjelder for egenskapene: Organisasjonsnummer Ansvarlig person Eierskap Adresse Kommunenummer Man skal derfor aldri gjenta registrering av egenskap dersom denne egenskap har samme verdi som for en overliggende enhet. La oss ta adresseinformasjon som eksempel: Det er nok å registrere for eksempel en adresse kun én gang, til den mest overordnede enhet på denne geografiske lokalisasjonen. Vanligvis vil alle underliggende enheter til slike enheter ligge på samme sted som den overordnede enhet. Det kan likevel være at en (eierskapsmessig) underordnet enhet har en helt annen adresse enn overordnet enhet. En slik avvikende adresse vil kunne registreres eksplisitt til denne underliggende enheten og dermed overstyre arving av den overordende enhetens adresse Sum av utvalgte egenskaper Enkelte egenskaper summeres oppover i hierarkiet. Dvs. at man kun behøver å registrere egenskapen på det laveste nivået i hierarkiet. Dette prinsippet gjelder for følgende egenskaper: Akuttfunksjon Helsehjelpsområde (og egenskaper knyttet til helsehjelpsområde)

13 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Basisopplysninger Her finner man en del generell informasjon. Bildet nedenfor viser en del av grensesnittet med et sett med basisopplysninger om hver enkelt enhet, som RESH-id, offisielt navn, ansvarlig person, mv. FIGUR 3: REGISTRERINGSBILDE FOR BASISOPPLYSNINGER Det er kun egenskapen Offisielt navn som er obligatorisk å registrere (rød stjerne) for alle enheter. Tabellen nedenfor beskriver de ulike basisopplysningene. TABELL 1: BESKRIVELSE AV BASISOPPLYSNINGER Felt RESH -id Offisielt navn Kortnavn Organisasjonsnummer Ans. person Opprettelsesdato HER-id Eierskap Akuttfunksjon Forklaring Dette er en unik identifikator til enheten. Genereres av FRESH ved første gangs lagring av ny enhet og kan ikke redigeres. Her skal det offisielle foretaksnavnet til enheten registreres. Skal være det samme som det offisielle navnet i Enhetsregisteret, hvis enheten er registrert der. En kort betegnelse på enheten. Enhetens organisasjonsnummer (som registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund). Ansvarlig person - den person som leder denne enheten. Den dato da enheten ble opprettet i RESH/FRESH. Behold dagens dato her. Det er ikke nødvendig å gå tilbake i historien og finne den dato enheten ble opprettet. Enhetenes unike identifikasjon i Adresseregisteret. Tildeles automatisk ved publisering av enhet som kommunikasjonspart i Adresseregisteret og er ikke redigerbar. Type eierskap. Offentlig statlig, kommunal eller andre typer privat eierskap. Om en organisasjon er privat ideell vurderes i henhold til regnskapsloven. Se Om enhet har akuttfunksjon. Full akuttfunksjon betyr at enheten har kirurgisk og medisinsk akuttberedskap.

14 Side 14 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Kommunenr/navn Org. betegnelse Merknad Hvilken kommune enheten ligger i. Denne egenskap skal kun registreres til den øverste enhet/nivå i organisasjonen som er i denne kommunen, med mindre en av de underliggende enheter ligger i en annen kommune. Organisatorisk betegnelse - betegnelse mht. type enhet, for eksempel poliklinikk eller laboratorium. Fri tekst som kan benyttes til lokale formål Geografiske adresser Enhetens fysiske plassering (Besøksadresse), postadresse og faktureringsadresse registreres under fanen Geografiske adresser. Eksemplet nedenfor viser en enhet som er registrert med to adressetyper (postadresse og besøksadresse). FIGUR 4: EKSEMPLER PÅ REGISTRERTE ADRESSETYPER Ved å velge knappen Ny vil man få opp muligheter til å legge inn flere typer av adresser, for eksempel en fakturaadresse: FIGUR 5: REGISTRERINGSBILDE FOR GEOGRAFISKE ADRESSER Overliggende enhets adresse gjelder som hovedregel for alle underliggende enheter. Hvis underliggende enhet ligger på samme geografiske steder er det ikke nødvendig å gjenta adressen for den underliggende enheten.

15 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Elektroniske adresser Elektroniske adresser legges inn på samme måte som geografiske adresser. Her kan man velge å legge inn EDI-adresse, e-post, faks, telefon og lenke til hjemmeside. Hver elektroniske adresse framkommer som en egen rad i tabellen under fanen. FIGUR 6: EKSEMPEL PÅ REGISTRERT ELEKTRONISK ADRESSE Dialogboksen nedenfor viser de ulike typene elektroniske adressene som kan legges inn: FIGUR 7: REGISTRERINGSBILDE FOR ELEKTRONISKE ADRESSER 3.5. Opplysninger om enhetenes virksomhet Et svært viktig aspekt ved FRESH er registrering av opplysninger om enhetenes virksomhetsområde og tjenestetilbud. Her er det mange typer opplysninger å forholde seg til, og selve kodingsprosessen er derfor beskrevet gjennom et flytskjema (se figuren nedenfor). Beskrivelsen er i henhold til versjon 2.0 av OK-modellen (se men på enkelte punkter er vedlagte prosessbeskrivelse en ytterligere spesifisering av modellen. Det anbefales å registrere hele organisasjonshierarkiet og alle geografiske lokalisasjoner, før man begynner å registrere opplysninger om enhetenes virksomhet.

16 Side 16 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 8: FLYTSKJEMA FOR REGISTRERING AV OPPL OM VIRKSOMHETEN OG TJENESTETILBUDET Ikke-kliniske tjenester Kodeverket som benyttes er Ikke-kliniske tjenester (8652). Velg Ny for hver tjeneste som er aktuell for enheten. Følgende skjermbilde kommer opp.

17 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 17 FIGUR 9: REGISTRERINGSBILDE FOR IKKE KLINISKE TJENESTER Velg den eller de tjenester og det detaljnivå som best beskriver enheten. Registrerte tjenester blir synlig i tabellen, som vist i følgende skjermbilde: FIGUR 10: EKSEMPLER PÅ REGISTRERTE IKKE KLINISKE TJENESTER Ikke-kliniske enheter skal ikke tilleggskodes med koder fra kliniske kodeverk Klinisk-medisinske serviceenheter Kodeverket som benyttes er Klinisk medisinsk service (8654). Kodeverket inneholder koder for typer tjenester som primært er tjenester for andre enheter. Kodene skal kunne benyttes i tillegg til koder for Helsehjelpsområde, hvis enheter er rettet spesifikt mot ett eller flere av disse. Velg fanen Klin medisinske tjenester. Velg Ny for hver ny kodeverdi som skal legges inn. Dialogboksen Ny tjeneste kommer opp.

18 Side 18 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 11: REGISTRERINGSBILDE FOR KLINISK MEDISINSK SERVICE Kodeverket har to nivå, og det er mulig å velge det nivået som beskriver enheten best. Hvis HF-et ønsker å tilby tjenestebasert adressering er det også mulig å publisere den valgte tjenesten som kommunikasjonspart (den registreres da i Adresseregisteret og får en HER-id). De registrerte kodene legger seg inn som rader i tabellen under fanen, som illustrert nedenfor: FIGUR 12: EKSEMPLER PÅ REGISTRERTE HELSEHJELPSOMRÅDER Man kan merke en rad for å endre opplysninger om tjenesten. I dialogen som kommer opp kan man endre informasjon om selve tjenesten, ev. elektroniske adresser og abonnerende fagsystem. FIGUR 13: REGISTRERINGSBILDE FOR EKSISTERENDE HELSEHJELPSOMRÅDE AMK/legevakt Her er det to aktuelle kodeverk:

19 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 19 Generelle kliniske tjenester (8653). Kodeverket inneholder koder for pleietjenester (sengepost, pasienthotell, mm.) og legevakt. Kodeverk skal kunne anvendes sammen med angivelse av kode for Helsehjelpsområde. Akutt-, anestesi- og intensivmedisin (8651). Angir tjenester innen intensivmedisin. Kodeverk skal kunne anvendes sammen koder for Helsehjelpsområde, slik at en for eksempel kan få beskrevet en gastrokirurgisk observasjonspost (ved kombinasjon av koder fra de to kodeverkene). For å legge inn tjenesten Legevakt må man først velge fanen Generelle kliniske tjenester. Deretter velger man Ny og følgende skjermbilde kommer opp. FIGUR 14: REGISTRERE TJENESTEN 'LEGEVAKT' Andre aspekter av akuttmedisinske enheter kodes som tilleggsopplysninger til Helsehjelpsområde (se neste delkapittel). Nedenfor er et eksempel på en enhet hvor det er lagt til to Generelle kliniske tjenester (Pasientmottak og Vurdering av henvisning ). FIGUR 15: REGISTRERING AV GENERELLE KLINISKE TJENESTER Som for tjenester for øvrig er det mulig å endre på dem ved å trykke på knappen Endre. Ev. kan man også slette ved å velge en rad og trykke på Slett Helsehjelpsområder Hvis enheten er en klinisk enhet, og ikke en av de ovenfor nevnte typer, skal helsehjelpsområde og tilknyttet informasjon registreres. Helsehjelpsområde skal gi

20 Side 20 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH informasjon om det faglige innholdet i de tjenestene som enhetene tilbyr pasientene. Kodeverket som benyttes er Helsehjelpsområde (8655). Ved registrering av et nytt helsehjelpsområde velges knappen Ny. En dialogboks vil komme til syne: FIGUR 16: REGISTRERINGSBILDE FOR HELSEHJELPSOMRÅDE Helsehjelpsområdene er organisert i et hierarki. Man kan ekspandere hierarkiet og velge det detaljnivået som passer for enheten. Det er mulig å velge flere helsehjelpsområder ved å krysse av i flere bokser. Som nevnt over, skal egenskapen Helsehjelpsområde registreres på det laveste nivået i det organisatoriske hierarkiet. For overordnede enheter vil da helsehjelpsområdene til underliggende enheter aggregeres/summeres. For hvert helsehjelpsområde kan man angi et sett av opplysninger, f.eks. om tjenesten ytes ambulant, om den er kjønnsspesifikk, hvilket omsorgsnivå det er, etc. Se tabellen nedenfor.

21 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side 21 TABELL 2: OPPLYSNINGER TILKNYTTET REGISTRERING AV HELSEHJELPSOMRÅDE Opplysning Helsehjelpsområde Gyldig fra Gyldig til Dekning Ambulant Kjønnsspesifikk tjeneste Aldersspesifikk tjeneste Akuttype Alvorlighetsgrad Sikkerhetsgrad Akuttfunksjon Omsorgsnivå Universitetsfunksjon Forklaring Kryss av for de helsehjelpsområder som beskriver enhetens virksomhet. Dato for når tjenesten (Helsehjelpsområdet med tilhørende opplysninger) starter. Dagens dato kommer automatisk opp. Den kan redigeres ved behov. Dato for når tjenesten (Helsehjelpsområde med tilhørende opplysninger) ikke lenger er tilgjengelig. Registreres vanligvis ikke. Dette er dette helsehjelpområdets geografiske dekningsområde. Kodeverket som benyttes er Landsfunksjon (kodeverks-id 8623) Ytes virksomheten innenfor dette helsehjelpsområdet ved ambulant virksomhet? Er enhetens virksomhet innenfor dette området kjønnsspesifikk? Er enhetens virksomhet innenfor dette området aldersspesifikk? Benytter kodeverket Akutt, anestesi og intensivmedisin (kodeverks-id 8651). Inneholder koder som sier noe om faser i et akuttmedisinsk forløp (Akuttmottak, Operasjon, observasjonsenhet, intensivenhet, etc.). Benytter kodeverket Behandlingsfase psykisk helse/rusbehandling (kodeverks-id=8632). Beskriver alvorlighetsgrad (Akutt/subakutt) og/eller behandlingsfase (f.eks. Ettervern) som enheten håndterer. Angir sikkerhetsgraden til en enhet innen psykisk helsevern/rusbehandling (åpen, lukket, mm). Angir om enheten har akuttfunksjon for dette helsehjelpsområdet. Angir ulike omsorgsnivå for tjenesteytingen. Her kan det være aktuelt å kryss av for flere, eksempelvis både Dagbehandling og Poliklinisk omsorg. Kryss av her hvis enheten har universitetsfunksjon for dette helsehjelpsområdet. En enhet har en universitetsfunksjon dersom det er universitetsansatte tilknyttet enheten som driver med ordinær undervisning på universitetsnivå i dette faget ved enheten. Merk: Alvorlighetsgrad og Sikkerhetsgrad skal kun kodes når Helsehjelpsområdet er psykisk helsevern eller rusbehandling. Disse egenskaper er irrelevante for andre (somatiske) helsehjelpsområder. Når man er ferdig med å registrere et eller flere helsehjelpsområder, vil disse vises som rader i fanen Helsehjelpsområde, se nedenfor.

22 Side 22 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH FIGUR 17: ILLUSTRASJON AV REGISTRERTE HELSEHJELPSOMRÅDER Det er ikke mulig å endre på et valgt fag eller tjenestetype i en rad som allerede er registrert. Raden kan imidlertid slettes ved å merke denne raden og deretter slette den ved å bruke knappen Slett. Deretter kan ny rad legges inn med korrekt fag eller tjenestetype. Legg merke til at det er mulig å få sett de helsehjelpsområder som er registrert til alle underliggende enheter ved å velge Aggregering av underliggende. Hvert helsehjelpsområde som legges inn vil betraktes som en tjeneste. Man kan endre opplysninger knyttet til denne tjenesten ved å trykke på knappen Endre. Dialogboksen under vil da komme opp. FIGUR 18: HELSEHJELPSOMRÅDE SOM TJENESTE Opplysningene som er knyttet til helsehjelpsområdet kan endres, og i tillegg kan man, som for alle tjenester i FRESH, legge inn opplysninger om tjenestens elektroniske adresser og abonnerende fagsystem. Disse fanene vil ikke bli gjennomgått i dette dokumentet.

23 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Side Felter nederst i FRESH-hovedbildet TABELL 3: BESKRIVELSE AV FELTER NEDERST I FRESH HOVEDBILDET Felt Antall underenheter Siste utførte operasjon Forklaring Viser til enhver tid antallet enheter som er på det første underliggende nivå i forhold til den enhet som er i fokus Forteller hva som er utført og om operasjonen er lagret eller ikke

24 Side 24 Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH 4. Vedlegg A Oversikt over kodeverkene Akuttfunksjon (Kodeverks-id=8621) Eierskap (Kodeverks-id=8622) Landsfunksjon (Kodeverks-id=8623) Organisatorisk betegnelse (Kodeverks-id=8624) Linktype (Kodeverks-id=8625) (Brukes ikke i selve registreringen) Rapporteringsplikter (Kodeverks-id=8629) Behandlingsfase psykisk helse/rusbehandling (Kodeverks-id=8632) Ambulant tjeneste (Kodeverks-id=8637) Kjønnsspesifikk tjeneste (Kodeverks-id=8638) Alderspesifikk tjeneste (Kodeverks-id=8639) Akutt-, anestesi- og intensivmedisin (Kodeverks-id=8651) Ikke-kliniske tjenester (Kodeverks-id=8652) Generelle kliniske tjenester (Kodeverks-id=8653) Klinisk/medisinsk service (Kodeverks-id=8654) Helsehjelpsområde (Kodeverks-id=8655) Omsorgsnivå (Kodeverks-id=8406) For mer og oppdatert informasjon om hvert enkelt kodeverk, se

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Rapport fra risikovurdering Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Versjon 1.0 26.10.2012 Eva Skipenes og Eva Henriksen Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Sammendrag Denne risikovurderingen

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer