Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009"

Transkript

1 Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009

2 Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste. Tilskudd til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål statsbudsjettets kap post 77. STRATEGISKE MÅL FOR RUSMIDDELARBEIDET Hovedmål for rusmiddelpolitikken som danner grunnlaget for Regjeringens opptrappingsplan på rusområdet Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre ivaretatt De regionale kompetansesentrene har følgende tre hovedoppgaver: - Stimulering til utvikling av forebyggende tiltak i kommunene - kompetanseutvikling i kommunene og spesialisthelsetjenesten - utvikle nasjonale spisskompetanseområder - Kompetansesenteret utfører oppdraget fra Sosial- og helsedirektoratet ved bruk av forskjellige virkemidler: - planleggingsarbeid i samarbeid med kommuner - støtte og veiledning til prosjekter i kommuner og institusjoner, - tilrettelagte opplæringstilbud, - utvikling av rutiner og dokumentasjon av innsatser - anvender ulike kartleggingsverktøy, - trener personell i lokale seminar /kurs/ erfaringskonferanser - gir råd og veiledning, - utvikler skriftlig materiell til samarbeidspartnere

3 oppdrag Innsatsområder Tiltak Planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak skal skje i samarbeid med fylkesmannsembetene og de regionale helseforetakene. Utarbeider plan for samarbeid med fylkesmannen i Hordaland Etablert samarbeid med rusrådgiverne Utarbeidet konkret handlingsplan i samarbeid med Fylkesmannen i sogn og fjordane Samarbeide om kompetanseutvikling i ulike fora Arbeidsgruppe Fylkesmannen i Hordaland (+ folkehelsekoordinator). Arbeidsgruppe rus Fylkesmannen i sogn og fjordane (folkehelsekoordinator og helseforetak) regionale rusfora der kommunenes behov kan analyseres og ivaretas. økt fokus på de store behovene i kommunene, og på bedre samhandling mellom tjenestenivåene. Foretakene: Helse Førde felles arbeidsgruppe for rusarbeidet i sogn og fjordane Helse Fonna Rusfaglige fora i begge fylkene Ulike samarbeidsfora knyttet blant annet til prosjekter Arbeidsgruppe i Sogn og Fjordane (repr fra folkehelse/fylkesmann) Hordaland (arbeidsgruppe) Kurs/seminar/erfaringsformidling Prosjektarbeid Undervisning Veiledning Prosessgrupper i samarbeid med fylkesmannen i Hordaland Pågående prosjekter: Ambulant tjeneste kommune/ spesialist helsetjeneste Informasjonsutveksling Utviklingsprosjekter Hordaland/ sogn og fjordane prosjektarbeid ift Odda kommune Innhente info i aktuelle nettverk Bruk av kartleggingsskjema Rus og psykisk helse Individuell plan 3 fagdager i samarbeid med fylkesmannen Rus og somatikk Stiftelsen Bergensklinikkene og Årstad bydel prosjekt K prøvemodell Stiftelsen Bergensklinikkene og NAV Ytrebygda - Etablere møtepunkt mellom tjenestene samarbeidsavtale Vurdere nye prosjekter i regionen: Odda kommune /prosjektutvikling

4 Prosjekt: gravide og småbarnsforeldre 5 kommuner/ tverretatlig Prosjekt midler Kompetanse - Seminarrekke gi kommuner stimuleringsmidler i en tidsbegrenset periode, som et virkemiddel i samband med kompetanseutviklingstiltak. Barnevern sosialtjeneste overgangsrutiner / oppfølging av barnevernklienter 4 kommuner tverretatlig Styrke kompetanse / og utviklingstiltak i kommuner fordeling av midler Prosjektmidler tildelt Kompetanse Seminarrekke Stimuleringsmidler avtalte prosjekter Generelt om kompetanseutvikling i kommunene Alle kommuner i regionen skal være gjort kjent med kompetansesenterets tilbud. Ved valg av særskilte innsatskommuner, skal følgende vektlegges: - langsiktighet og forankring i kommunens administrative og politiske ledelse, samt forankring i kommunalt planverk. - forpliktelse fra kommunens side i å følge opp arbeidet som igangsettes - ved vurdering av behovet for kompetanseutvikling må det sikres at små kommuner med begrensede ressurser får et rimelig tilbud - rimelig geografisk spredning og at et flertall av kommunene over tid har fått et tilbud fra kompetansesenteret Anvende veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan rettet mot kommunene etablerer et forpliktende samarbeid med partnerskapene i fylkene. Evaluere seminarrekke rusmiddelpolitiske handlingsplaner for 8 kommuner i Hordaland og sogn og fjordane Kartlagt behov i kommunene høsten 2008 Tilrettelegge for oppfølging av aktuelle kommuner på bakgrunn av kartleggingen Tilrettelegge for ny satsing for kommuner Samarbeidsavtale melllom Fylkesmann/ og folkehelsekoordinatorer Fylkeskommunen Møte i samarbeidsfora 4 ganger årlig i de 2 fylkene (event. prosjektarbeid i samarbeid) Tilby individuelt tilpasset veiledning og kvalitetssikre rusmiddelpolitiske handlingsplaner Samling av kommuner som har deltatt i seminarrekke Møter i nettverk der folkehelsekoordinatorer deltar Folkehelsetema taes inn i arbeid med rusmiddelpolitiske handlingsplaner Konkret samarbeid omkring innsatser i kommuner Kompetansesentrenes aktivitet for å styrke det rusforebyggende arbeidet i kommunene skal baseres på forskningsbasert kunnskap og strategier for virkningsfull implementering. Forebyggende tiltak i kommunene - Bistand til kommunene i arbeidet med helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og sikre en koordinert innsats i det rusforebyggende arbeidet i kommunen - Styrke kommunens forståelse av virkemidler i medhold av alkoholloven

5 - Styrke informasjonsarbeidet rettet mot ungdom og deres foreldre, personer med innvandrerbakgrunn og gravide - Legge til rette for bedre informasjon og kunnskapsformidling rettet mot arbeidslivet - Utvikle og implementere metoder for å heve kompetansen om tidlig identifisering og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge Forebygging videreutvikling av forebyggende tiltak basert på forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra blant annet Regionprosjektet Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Oppfølging av veileder Av og til prosjekter Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid beskrives under eget punkt! 5 års plan Skolen og rusforebyggende arbeid: bruk av ung til ung formidling Utvikle og tilrettelegge for kontroll- og skjenkepolitikk i inkl seminarrekke høsten 2009 Bistå i drøftinger / faglige møter for å redusere utelivsvolden i Bergen Fokus på uteliv/kriminalitet og vold. Erfaringsseminar 15. mai Seminarrekke for nye kommuner høst 2009 Oppfølging av kommuner Anvende tidsbrytere etter avtale ØPP to do or not to do Seminarrekke rusplaner Dagkonferanse (årlig) På sporet av ansvarlig vertskap 17. nov Kronikker Veiledning og oppfølging underveis med aktuelle kommuner. Skolering ansvarlig vertskap Bok kapittel Tidlig intervensjon Bruk av lokale ungdomsundersøkelser Kartlegginger 5 kommuner i 2009 Konkrete samarbeidsavtaler med kommunene Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet nasjon strategi for arbeidet med tidlig intervensjon. Kompetansesenteret vil bidra til å intensivere innsatsen på området innen ulike prosjekter. Sh-dir vil utarbeide nasjonal veileder på tidlig intervensjonsfeltet, og kompetansesenteret vil ut fra denne lage en skisse til framdriftsplan. Nedenfor skisseres områder som det er igangsatt eller planlagte innsatser / samarbeid med kommuner/ fagpersonell. Tidlig intervensjon videreutvikle og implementere metoder for å heve kompetansen om tidlig Tidlig intervensjon prosjekter videreføring av prosjekter til 2009 Føre Var halvt årlig rapportering Rapportering med samlinger 2 gng i 2009

6 identifikasjon og intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge Arbeidsredskap med spe- og småbarnsforeldre pågår Førde, Årdal og Os kommuner arbeidsgrupper bestående av personell i helsestasjon, lege, jordmor, barnevern. Utvikle metodikk/ bruk av kartleggingsverktøy. Invitert 5 nye kommuner til samarbeid i 2009 i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland Fjell, Askøy, Radøy, Bergen Årstad/Laksevåg Samarbeid med Utekontakten i Bergen; kartlegging/ veiledning Hurtig Kartlegging. Eget nasjonalt prosjekt under arbeid. HKH vurdere satsing 2009 egen søknad. Barnevern og rus risikoutsatte unge prosjekt i Ytrebygda og Bergenhus bydeler. utvikle kartleggingsinstrument og metodikk for oppfølging av unge år. veiledning/prosjektutvikling/kurs/ seminar. Nye prosjektkommuner Voss, Askøy og Meland kommuner. Spesielt vektlagt risikoutsatte i samarbeid med instanser bufetat, kommunale tjenester. Målgruppe er risikoutsatte unge under 18 år (undervisningsprogram) Oppfølging av prosjekt og metodeutvikling i samarbeid med barneverninstitusjoner /kurs seminar. Skulkprosjekt. spørreundersøkelse i skolene gjennomføres våren Rapport Videreutvikling: Samarbeid med Bergen kommune - Utekontakten i Bergen: prosjekt/ og metodeutvikling skulkprosjekt Samarbeid hjem- skole - innsatser overfor risikoutsatte foreldre - ferdigstille veileder. - Implementere funn fra undersøkelsen Lagspill og dragkamp i skolene, gjennom rådslag og stimuleringsmidler. - prøveskoler gjennom oppvekstrådgiverne i Bergen kommune. Alrekstad skole oppfølging av samarbeid bruk av to do or not to do - samarbeid foreldregruppen. Nettverk Etablere faglig nettverk for tidlig intervensjon (prosjektkommuner er aktuelle) i tråd med veileder som kommer fra Helsedir. Undervisning til helse/sosial/politikere Fagseminar/veiledning Erfaringsutveksling Ny kartlegging i samarbeid med utekontakten omkring prostitusjon våren 2009 Fagseminar/veiledning Erfaringsutveksling 3 fagdager våren 2009 Blåklokka Bergen barn og familiesenter 4 skoler valgt ut Bergen kommune Rutiner /Tiltak og kompetanseutvikling Rådslag Veileder Erfaringsutveksling Foreldresamarbeid Gjennomføring av programmet Opptur Anvende prosjektene for informasjon / Implementering i forb med rusm handlingsplaner

7 implementere veilederen og gjennomføring av tiltak knyttet til utvikling av en helhetlig strategi for tidlig intervensjon Program kurs - veiledning Kjentmann seminar Opplæring for nye kommuner /oslo kommune Samarbeid attføringsinstitusjon Skolehelsetjenesten: - etablere tidlig intervensjonskommuner - invitere kommuner inn til samarbeid omkring utviklingstiltak høsten 2009 Voss, Bergen, Kvam kommuner Fyllingsdalen bydel Veiledning til andre kompetansesentra i bruken av Kjentmann Krokeide Yrkessskole veiledning/ undervisning til helsepersonell. Lansering i ulike samarbeidsfora Implementering av ulike prosjekter i tråd med veileder Opptrappingsplanen Kompetansesenteret vil ha en sentral rolle i gjennomføringen og oppfølgingen av opptrappingsplanen. Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre ivaretatt Kompetanseheving i kommunalt rusarbeid prioritere erfaringsutveksling blant annet gjennom og opplæring i rusplanarbeid, slik at alle kommuner i regionen får tilbud om opplæring. Bidra til sosial inkludering Kompetansesentrene skal samarbeide med fylkesmannsembetene om deres opplæringsprogram mot kommunenes førstelinjetjeneste i tråd med målene i Opptrappingsplan for rusfeltet. Bidra med kunnskap og kompetanse om rusmiddelmisbruk og rusmiddelmisbrukere i lokalt tilpassede opplærings- og kompetanseutviklingstiltak rettet mot NAV-kontorene i tilknytning til ordningen med kvalifiseringsprogram. Erfaringsseminar for medarbeidere / kommuner som arbeider med etablert problematikk utveksling av erfaringer/ kommuner med prosjekttilskudd gjøre bruk av diverse nettverk. Fokus gjennom ulikt planarbeid i kommuner Formidlingsarbeid Aktuelle tema: Personlighetsvansker og ruslidelser tilbys kommunal ansatte/dps Individuell plan ADHD Kartlegging LAR Rus og somatikk 3 prosessgrupper 2009 Tilbud til medarbeidere i kommuner og NAV. Kurs/konferanser Publikasjon Utarbeidet egen handlingsplan i samarbeid med fylkesmann se eget notat. Etablere prosessgrupper innen tema rus og psykiske lidelser. Oppstart høsten 2009 NAV samarbeid m/fylkesmannen

8 Bistå med kompetanseutvikling og veiledningsnettverk for arbeid med individuelle planer i tråd med Veileder for individuell plan. Bidra til å styrke og ev opprette tverrfaglige nettverk og møteplasser på regionalt nivå. Anvende kartleggingsinstrument som er utviklet for personer med komorbide lidelser tilbys flere kommuner Bistå i Rusfaglig forum sogn og fjordane Faglige nettverk etableres omkring de respektive prosjekt/satsinger i kommuner Tilbys aktuelle samarbeidskommuner Prosessgrupper i samarbeid med fylkesmannen nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene. Senteret vil bli en ny viktig samarbeidspartner på dette fagområdet. Være oppdatert på kompetansesenter ved NTNU samarbeide på felles satsingsområder lokalt Regionsenter barn og unge Samarbeid omkring undervisning Spesialisthelsetjenesten Det er store regionale forskjeller i behovet for tilbud fra kompetansesentrene og i det enkelte senters forutsetning for å ivareta behovene i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet til spesialisthelsetjenesten vil derfor i hovedsak bli formulert som særskilt oppdrag i hver region. De regionale helseforetakene ønsker å trekkes mer aktivt med når oppdragene mot spesialisthelsetjenesten skal operasjonaliseres. Kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten heve basiskunnskapene om rusmidler og rusrelaterte avhengighetsproblemer innen somatikk og psykisk helsevern. Kompetanseutvikling innen spesialisthelsetjenesten: Utvikle samarbeid med helseforetakene følge opp kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten som framkom gjennomkartlegging Rapport Kurs/undervisning/veileding overfor helsepersonell Undervisning ved studier: høgskoler/ universitet. Prioriterte kurstilbud gjennom kurskatalog 2009 Tilrettelagt for kurs i tråd med behov fra kartleggingsundersøkelse Veiledning av ulike profesjoner, særlig over helsepersonell i sykehus, institusjoner. Veiledning av psykologer som et ledd i deres spesialistutdannelse i rusrelaterte lidelser. Motiverende samtale/endringsfokusert rådgivning: Undervisning i endringsfokusert rådgivning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. På kurs i EFR deltar personell fra spesialisthelsetjeneste der behandling av rus og psykiske lidelser inngår. Rus og psykisk helse: Intern pilot i Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalogen til Stiftelsen Bergensklinikkene MI kurs tilbud til medarbeidere i kommuner: prosjekt unge i risiko/ gravide og småbarn prosjektet.

9 omkring mentaliseringsbasert behandling Psykisk helse/dobbeltdiagnoser og rus: Div. undervisningsoppdrag om dobbeltdiagnoselidelser. Sogn og fjordane: fagpersoner fra kommune, - og spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten. Høgskoler: videreutdanning undervisningsoppdrag rusrelaterte lidelser og dobbeltdiagnose. samarbeide med regionsentrene for barn og unges psykiske helse om spørsmål knyttet til rus og psykisk helse hos barn og ungdom. Pårørendearbeid/barn av personer med rusmiddelavhengighet Prosjektutvikling vedr. pårørende problematikk 2009 videreutvikling av prosjekt Voksne pårørende Undersøkelse gjennomført 2009 rapport 2009 Utarbeidelse av tiltaksoversikt for Hordaland og Sogn og fjordane eget hefte i 2009 Ambulerende team/ Prosjekt K Ytrebygdaprosjektet Stiftelsen Bergensklinikkene / Ytrebygda ny samarbeidsavtale. Etablert samarbeid omkring Barn i Bergen/ - konsekvenser for praksis Samarbeide omkring innsatser i forhold til prosjekt hjem skole plan utarbeidet. Oversikt over tiltak for pårørende i regionen 2009 Veileding Kurs Seminar /fagdager Rapport av undersøkelsen 2009 Dokumentasjon/ Veiledning Rapport Samarbeidsmøter Veiledning Dokumentasjon Rapport Spisskompetanseområdet Stiftelsen Bergensklinikkene har ansvar for å utvikle kompetanse innenfor temaet kjønn og rus. Fagområdet kjønn og rus formidles nasjonalt og regionalt. Virksomheten baseres på samarbeid med Universitets- og/eller forskningsmiljøer på spisskompetanseområdet. Innenfor spisskompetanseområdet skal en drive kompetanseutvikling ved å: Arrangere kurs konferanser, seminarer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt Bygge tverrfaglighet innenfor fagområdet Utvikle behandlingsfeltet rus og psykisk helsevern Framskaffe oversikter over forskning, undervisning og veiledningskompetanse Stimulere til publisering nasjonal spisskompetanse spisskompetanseområdet vil inneholde følge hovedoppgaver: Prioriterte satsingsområder: Integrere fokus på kjønnsrelaterte problemstillinger i alle oppdrag Utarbeidet langsiktig handlingsplan Veiledningsoppdrag for tilrettelegging av Eget notat for spissområdet.

10 kjønnsspesifikke tiltak Spesielle innsatsområder knyttet til spisskompetanseområdet: Kurs Tidlig intervensjon overfor gravide- og småbarnsforeldre Satse nytt prosjekt voksne og rus relateres til bedrifter o.a. (egen prosjektplan) Etablere samarbeid med ulike tiltak/ dokumentere ulike satsinger arbeide med dokumentasjon/ forskning på feltet frem til konferanse i Skulkproblematikk gutter og jenter Regionalt sertifiseringskurs gjennomføres i 2009 Seminar/kurs og konferanser lokalt Kronikker og artikler Utgi hefter / tidligere utgivelser 2 eks Symposium erfaringsutveksling 5. juni 2009 Spisskompetanseområdet foreldrerollen langtidsplan utarbeidet Vedlegg Forskning -styrke praksisfeltet ved å formidle og implementere strategier basert på forskningsbasert kunnskap. -bidra til tilrettelegging av forskning på rusfeltet ved bruk av nasjonale og regionale forskningsmidler, i samarbeid med andre regionale fagmiljøer. -rusforskningssenteret Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) vil bli en viktig samarbeidspartner for kompetansesentrene. Samarbeid med universitet og høgskoler Videreutdanning i aggresjonsproblematikk Videreutdanning i spesialpedagogikk Almennlærerutdanning Videreutdanning i Utekontaktarbeid Grunnutdanning i helse og sosialfag Videreutdanning i rusproblematikk Medisinsk fakultet Univ Bergen Psykologisk fakultet Univ i Bergen Regionssenteret for barn og unge Videreutdanning barnevern Master samfunnsarbeid HIB Søke om å få to do or not to do eksternt evaluert. SIRUS skal videreutvikle et nettverkssamarbeid, særlig med de regionale

11 kompetansesentrene og med forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Øvrige oppgaver Se hele plandokument 2009 bidra til nasjonale kunnskapskilder som og Rustelefonen følge med rolle som innebærer å kartlegge og informere Hdir om situasjonen på rusområdet i kommunene i den enkelte region. Kompetansesentrene besitter kompetanse som det vil være hensiktsmessig å benytte også i en nasjonal sammenheng. Sentrene skal bistå direktoratet med representanter til arbeidsog prosjektgrupper etter behov. - kunnskap fra ulike nettverk - Føre Var rapportering Informasjonsvirksomhet Samordne informasjons virksomheten som kompetansesentrene driver gjennom utvikling av en felles aktivitetskalender tidsskriftet rus og samfunn Informasjon Være aktiv i media bl.a. med kronikker og intervjuer for å bidra til at rusbruk og misbruk debatteres Informasjonskanaler Aktiviteter innsendes 2009 tidsskriftet Rus og samfunn Informasjon om kompetansesenterets virksomhet på Rapporter /materiell Informasjonsbrev til kommuner/spesialisthelsetjeneste Kurskatalog Lokale kurs i kommuner Veiledning Prosjektutvikling Seminar direkte til ulike målgrupper Bruk av etablerte nettverk/rusfaglige fora Informasjon om kompetansesentervirksomheten til alle kommuner i regionen gjennom brev / ulike nettverk/ nettsted Medarbeidere ved kompetansesenteret er aktiv i ulike media og formidler artikler og intervjuer gjennom: Nasjonalt: Rus og samfunn Lokale aviser Radio og tv Internett - Internasjonale tidsskrifter. Bidra til nasjonale kunnskapskilder, Forebygging.no deltar gjennom fagpanel

12 forebygging.no, rustelefonen og i arbeidsgrupper tilknyttet nasjonalt dokumentasjonssystem (SIRUS) Deltakelse i arbeidsgruppe for nasjonal dokumentasjonssystem Gjøre kommunetorget.no kjent for kommuner Internasjonalt samarbeid Sør-Afrika Australia (Univ of New South Wales- Sydney & Turning Point Melbourne) Grea Brasil ICAA EMCDDA Oversikt over medarbeidere ved kompetansesenteret 2009: undervisningsjef/cand.polit. Arne Klyve spesialkonsulent/msc&mba Jane Mounteney spesialkonsulent/cand.polit. Siv Elin Leirvåg spesialkonsulent/cand.psychol. Nina Arefjord spesialkonsulent/cand.polit. Berit Bareksten spesialkonsulent/sykepleier Liv Flesland spesialkonsulent/vernepleier Randi Knoff sekretær Reidun Hesthammer prosjektsjef/cand.polit. Vibeke Johannessen Prosjekter: spesialkonsulent/psykologspesialist Sonja Mellingen spesialkonsulent Solveig Storbækken prof.med./ Sigmund Karterud (20%)

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT2009 Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen Innhold Strategiske mål og kompetanesentrenes innsatsområder > 2 Kompetansesenter Rus Region Vest

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 1 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Virksomhetsrapport 2009

Virksomhetsrapport 2009 KORUS VEST BERGEN RAPPORT2010 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE Virksomhetsrapport 2009 Heftets tittel: Virksomhetsrapport 2009 Forfatter: Vibeke Johannessen Heftet kan bestilles hos: Kompetansesenter rus -

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015 Velkommen til kickoff-samling Mål med samlingen: Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon samt synliggjøre sammenheng

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i stortinget 28 april 2016 Tiltaksdelen er spisset mot personer

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

STATLIGE TILSKUDD TIL SATSING PÅ RUSOPPFØLGING Frode Andvik, leder for Rusteam NAV Fjell kommune

STATLIGE TILSKUDD TIL SATSING PÅ RUSOPPFØLGING Frode Andvik, leder for Rusteam NAV Fjell kommune STATLIGE TILSKUDD TIL SATSING PÅ RUSOPPFØLGING Frode Andvik, leder for Rusteam NAV Fjell kommune HISTORIKK FJELL KOMMUNE 2009 Ingen tilskudd rusoppfølging som en del av oppfølging i sosialtjenesten ingen

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011 fra Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen

Virksomhetsrapport 2011 fra Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen Virksomhetsrapport 2011 fra Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen innhold DEL 1. VALG AV INNSATSKOMMUNER/-BYDELER I 2011 DEL 2. BESKRIVELSE AV AKTIVITETER I 2011 DEL 3. SPESIALISTHELSETJENESTEN, FORSKNING

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år

Les mer om disse sakene: Ungdomsundersøkelser i rundt 30 kommuner i år Nr: 2 / 2013 Nyhetsbrev Les mer om disse sakene: Innhold Om Ungdata undersøkelser s. 2 Pris til Risør s. 3 Nytt nr. av Rusfag s. 3 Kurs om kvinner og rusproblematikk s. 4 Ungdomsundersøkelser i rundt 30

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Med bakgrunn i notat til Bystyrekomite for helse- og sosialsaker som ble behandlet den 7. februar, ble det

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i Stortinget 28 april 2016

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Et forsøk på å erstatte en statssekretær

Et forsøk på å erstatte en statssekretær Et forsøk på å erstatte en statssekretær Hvorfor ny opptrappingsplan Fortsatt mange utfordringer knyttet til: - Økt alkoholkonsum blant utvalgte grupper, spesielt blant kvinner og eldre - Vedvarende høye

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR PSYKISK HELSEARBEID FOR VOKSNE I KOMMUNENE

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR PSYKISK HELSEARBEID FOR VOKSNE I KOMMUNENE Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene NTNU Samfunnssforskning AS 7491 TRONDHEIM Deres ref.: Saksbehandler: JAT Vår ref.: 09/50 Dato: 06.01.2009 NASJONALT KOMPETANSESENTER

Detaljer

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge?

Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) Sammen for rusfaglig kompetanse Kompetansesentre og kommuner -Sammen for økt kompetanse i forhold til utsatte barn og unge? Tove Kristin Steen KoRus -Midt Tove.kristin.steen@stolav.no

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan (Med endringer etter vedtak i kommunestyret sak 4/14) 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Nye tiltak iverksatt i perioden

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13)

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) Kort om Nasjonal kompetansetjeneste ROP Bakgrunn: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ble

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget?

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget? YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI noe for helse torget? Rus, psykisk helse, kommune, helseforetak, kjenner vi hverandre, snakker vi sammespråk, samhandling, hva kommer først høna eller Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam

Detaljer

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016

Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Handlingsplan kommunalt folkehelsearbeid Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016 Ressursgruppen har bestått av 10 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år»

Nytt prosjekt. Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig. «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» 1 Nytt prosjekt Det helsefremmende arbeidet må starte tidlig «Helhetlig psykisk helsearbeid 0 19 år» Forprosjektgruppe; Aremark, Halden, Hvaler, Rakkestad, Rygge, Sarpsborg «Sjumilssteget» Helsefremmende

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Regional kompetanseplan 2013

Regional kompetanseplan 2013 Regional kompetanseplan 2013 Kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland. Kompetansesenter rus, region vest ved Rogaland A-senter ( ) og i Rogaland skal iverksette ulike kompetansehevende

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 34/08 Strategi for MNK-Rus arbeid Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt - Norge HF 21.10.2009 34/08 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom!

Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Forebygging og tidlig innsats mot rusmidler ikke bare for ungdom! Kristiansand mai 2016 Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjenester i møte med aldring

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer