Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen"

Transkript

1 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT2009 Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

2 Innhold Strategiske mål og kompetanesentrenes innsatsområder > 2 Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen > 2 Tverrfaglige og tverretatlige innsatser > 3 Forebyggende innsatser > 5 Tidlig intervensjon > 8 Kompetanseutvikling i arbeid med rusmiddelavhengige > 14 Spisskompetanse kjønn og rus > 17 Nytt spisskompetanseområde: Foreldrerollen > 18 Samarbeid > 19 Medarbeidere 2008 > 22 Publikasjoner > 24 Vibeke Johannessen Bergen, mars 2009 Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus region vest Bergen Vestre Torggate 11, 5804 Bergen. Tlf Område: Hordaland, Sogn og Fjordane Hjemmeside: Spisskompetanse: «Kjønn og rus» og «foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

3 Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste. Tilskudd til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål statsbudsjettets kap post 77. Strategiske mål og kompetansesentrenes innsatsområder I nasjonal helseplan, vedlegg til st.prp. nr 1 for HOD, står følgende beskrevet som hovedmål for rusmiddelpolitikken: Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre ivaretatt Målområder for rusmiddelarbeidet vil være å Styrke samspillet mellom statlige og lokale myndigheter og frivillige aktører Styrke arbeidet for barn og unge som er særlig risikoutsatte, herunder barn med alvorlige adferdsvansker, barn av rusmiddelmisbrukere og ungdom med innvandrerbakgrunn Styrke forebygging og tidlig intervensjon overfor rusmiddelproblemer i arbeidslivet Styrke det forebyggende arbeidet på kommunalt nivå Styrke det kommunale rehabiliteringsarbeidet Styrke samhandling mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling De regionale kompetansesentrene har følgende hovedoppgaver: Stimulering til utvikling av forebyggende tiltak i kommunene kompetanseutvikling i kommunene og spesialisthelsetjenesten nasjonale spisskompetanseområder Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen Kompetansesenteret prioriterer å inngå i langsiktig samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste i regionen. Arbeidet omhandler både rusmiddelforebyggende arbeid, innsatser overfor risikoutsatte og rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret har ansvar for spisskompetanseområdet kjønn og rus, samt foreldrerollen i rusforebyggene arbeid. Kompetansessenteret planlegger virksomheten gjennom virksomhetsledermøter for kompetansesentrene, i nært samarbeid med Fylkesmannen, og i nettverk som drøfter pågående og planlagte innsatser. Kompetansesenterets plan for 2008 inkluderte pågående innsatser fra 2007 samt nye innsatser i tråd med oppdrager fra direktoratet. 2

4 Nedenfor gis en stikkordsmessig framstilling av pågående og planlagte områder i samarbeid med Helsedirektoratet: Bistå direktoratet med å utforme framdrifts-plan for operasjonalisering, implementering og rapportering av opptrappingsplan for rusfeltet. Bistå direktoratet med å operasjonalisere, igangsette og/eller gjennomføre en rekke av tiltakene i planen. Bistå direktoratet med å rapportere på status og framdrift for en rekke av tiltakene i planen. Bistå direktoratet i gjennomføring av tiltak knyttet en helhetlig nasjonal strategi for tidlig intervensjon. Bistå direktoratet i utvikling av et prosjekt for å heve kompetansen blant ansatte i kommunene som kommer i kontakt med barn av rusmiddelmisbrukere. Bistå direktoratet i arbeidet med å sikre gode, tilgjengelige tjenester for voksne (herunder gravide) og barn med samtidig rus og psykiske problem. Hovedområder for kompetansesenterets virksomhet utøves ved: Kompetanseutvikling i kommunene i forhold til rusproblematikk Kompetanse- og prosjektutvikling og innsatser knyttet til forebygging av rusproblemer Kompetanse- og prosjektutvikling i forhold til tidlig intervensjon Kompetanseutvikling i arbeid med tyngre rusavhengige Undervisning og annen formidling Spisskompetanseområdet kjønn og rus Spisskompetanseområdet: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Tverrfaglige og tverretatlige innsatser Kompetansesenteret har samarbeidet med en rekke kommuner for å utvikle innsatser innen rusforebygging, tidlig intervensjon og arbeid med rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret prioriterer kommuner hvor innsatsen forankres i politisk/administrativ ledelse. Rusforebyggende innsatser har omhandlet familie/foreldreintervensjoner, program for skolen, innsats overfor arbeidsliv og rus, samarbeid med frivillig sektor, tiltak for utelivsbransjen/ kontroll og salgstiltak. I 2008 publiserte Helsedirektoratet rundskriv 1455 som omhandlet en sterkere satsing på tidlig intervensjon. Kompetansesenteret ble tildelt midler fra direktoratet og styrket innsatsen på flere områder; hjem/skole samarbeid, skulkproblematikk, risikoutsatte unge i barnevernet og arbeid overfor pårørende. Tverrfaglige innsatser relatert til arbeid med rusmiddelavhengige prioriteres, og kompetansesenteret har bistått flere prosjekter og innsatser som berører tverrsektorielt samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. I oppdragsbrevet fra direktoratet pekes det på flere områder som skal ha særlig fokus. Ett slikt område er sosial inkludering og tilgjengelige tjenester. I 2008 ble dette området viet særlig oppmerksomhet. Sosial inkludering Sosiale velferdsstater, som Norge og de andre nordiske landene, har sosial inkludering som ett av sine viktigste mål. Ambisjonen om inkludering favner alle innbyggere over et livsløpsperspektiv, fra stellebordet til livets oppløpsside. Selve begrepet «sosial inklusjon» impliserer de fleste politikkområder og fagfelt, som et overordnet begrep og har sosial utstøting som kontrast stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

5 Ferske utredninger og handlingsplaner, om fattigdom, rus og om psykiske lidelser har formuleringer som alle vektlegger og prioriterer inkludering av barn, unge og voksne i fare for å rives løs fra sosiale fellesskap. Og ikke minst de som allerede strever på utsiden, som en ønsker inn i fellesskapets varme. I 2008 har vi blant annet arbeidet med å forstå sosial inkludering i et strukturelt, kulturelt og individuelt perspektiv knyttet til teorier om anerkjennelse og krenkelse. Aktivitetstall kompetansesenteret 2008 Medarbeidere ved kompetansesenteret har samarbeidet med følgende kommuner i forhold til prosjektutvikling, veiledning, kurs/seminarvirksomhet, undersøkelser: Prosjekter, veiledning, seminar, undervisning Hordaland: Os, Stord, Sund, Meland, Lindås, Bømlo, Fjell, Askøy, Kvam, Voss, Granvin, Sveio, Fusa Bergen kommune: Ytrebygda, Fyllingsdalen, Årstad, Åsane og Bergenhus bydeler i Bergen Sogn og fjordane: Årdal, Førde, Florø, Høyanger, Selje, Vannylven Sogndal, Bremanger, Vik kommuner 2008 Hordaland: Meland, Lindås, Fjell, Askøy, Kvam, Voss, Granvin, Sveio, Fusa, Stord, Os, Vaksdal, Bergen kommune Sogn og fjordane: Florø, Vik, Førde, Årdal, Bremanger, Vik, Jølster, Gaular Bergen kommune: Utekontakten, Ytrebygda, Bergenhus, Årstad rusmiddelpolitiske handlingsplaner Hordaland: Askøy, Fjell, Lindås,Voss Sogn og fjordane: Bremanger, Jølster, Vik, Sveio undersøkelse hjem skole samarbeid i følgende kommuner: Hordaland: Kvinnherad, Lindås, Luster, Lærdal, Masfjorden, Odda, Samnanger, Vaksdal, Øygraden, Bergen Sogn og fjordane: Austevoll, Balestrand, Eid, Etne, Gaular, Gulen, Høyanger ungdomsundersøkelse 2007 Fitjar, Stord, Voss og Fusa kommuner ungdomsundersøkelse 2008 Flora, Fjell, Kvam, Årdal, Bergen Oppfølging av kommuner som har gjennomført ungdomsundersøkelse Medarbeidere ved kompetansesenteret har registrert 203 undervisningsoppdrag i Disse varierer fra timeundervisning til kurs/seminarer over flere dager (eller kan være dags-/ halvdagsseminar). Det er registrert 296 veiledningsoppdrag, med varierende omfang. Dette kan være fra en til flere 4

6 profesjoner som har gjennomført veiledningen, og veiledningen kan være gitt individuelt eller grupper. Videre arbeides det med prosjekter hvor det er gjennomført samarbeidsmøter/seminar overfor kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre samarbeidspartnere. I samarbeid med forskningsavdelingen ble det gjennomført fire ungdoms-undersøkelser i 2008; Flora, Fjell, Kvam og Årdal. Forebyggende innsatser Kompetansesentrenes aktivitet for å styrke det rusforebyggende arbeidet i kommunene baseres på forskningsbasert kunnskap og strategier for virkningsfull implementering. Målsettinger Bistå kommunene i arbeidet med helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og sikre en koordinert innsats i det rusforebyggende arbeidet i kommunen. Styrke kommunens forståelse av virkemidler i medhold av alkoholloven. Styrke informasjonsarbeidet rettet mot ungdom og deres foreldre, personer med innvandrerbakgrunn og gravide. Legge til rette for bedre informasjon og kunnskapsformidling rettet mot voksengruppen. Områder 2008 Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Kommunale prosjekter «avogtil» Ansvarlig vertskap /Kontrolltiltak salgs og skjenking Prosjekt risikofaktorer på kommunenivå Kartlegging av rusmiddelvaner ungdomsundersøkelser Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Foreldre - hjem og skolesamarbeid Tidsbrytere et foreldreprogram Skolen og rusforebyggende arbeid To do or not to do Ung til ung formidling Veiledning i ungdomsskolen Stimuleringsmidler 2008 Ruspolitiske handlingsplaner Kompetansesenteret har oppdrag med å bistå kommunene i utarbeidelse av rusmiddelpolitiske handlingsplaner. I samarbeid med Fylkesmannsembetene i Hordaland og Sogn og Fjordane ble kommuner i fylkene invitert til samarbeid, og det ble tilbudt skrivekurs til de interesserte. Arbeidet ble iverksatt som en seminarrekke som ble avsluttet i 2008 med todagers skriveprosess av ruspolitiske handlingsplaner. Åtte kommuner deltok i seminarrekken; Bremanger, Vik, Jølster, Askøy, Lindås, Fjell, Sveio og Voss. Kompetansesenteret bistår med veiledning omkring ruspolitiske planer til kommuner i regionen. Helsedirektoratet leder en nasjonal arbeidsgruppe som arbeider med å utvikle en veileder omkring lokal ruskartlegging. En medarbeider ved kompetansesenteret har deltatt i dette arbeidet sammen med to andre kompetansesentra stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

7 av-og-til lokalt AV-OG-TIL Lokalt er en lokal forebyggingsmodell der målet er å øke oppslutningen i befolkningen omkring alkoholfrie soner og på denne måten endre atferd og drikkemønster. Kompetansesenteret har fulgt kommuner over flere år. Avogtil et landsomfattende prosjekt. De alkoholfrie sonene er trafikken, arbeidsliv, idrett og friluftsliv, graviditet, samvær med barn og unge, båt og badeliv. AV-OG-TIL Lokalt er rettet mot voksne. Tiltaket legger videre vekt på lokal tilpasning og samordning mellom aktører på nasjonalt og lokalt plan. Førde, Kvam og Stord kommuner er fortsatt med i samarbeidet. Nye kommuner ble i 2008 invitert inn til å delta. Ingen nye kommuner i regionen er foreløpig godkjent og klar til oppstart. Ansvarlig vertskap Ansvarlig vertskap gjennomføres av kommuner i Bergen, Stord og Os. Serveringsbransjen på Voss deltok på introduksjonsseminar. Det er kommunene som driver ansvarlig vertskap, medarbeidere ved kompetansesenteret har bistått med enkeltstående forelesninger i Prosjekt risikofaktorer på kommunenivå Kompetansesenteret har utviklet verktøy for å identifisere risikofaktorer, samt gjøre bruk av alle tilgjengelige kilder som allerede eksisterer i forhold til risikoindikatorer. Formålet er som nevnt å kunne tidlig iverksette tiltak på et overordnet nivå. Kartlegging av ungdoms rusmiddelvaner Ungdomsundersøkelser I 2007 ble det gjennomført rusvaneundersøkelser i følgende kommuner: Fusa, Fitjar, Stord, Voss og Årdal. Rapportene ble ferdigstilt og trykket i 2008, og resultatene fra undersøkelsene i Fitjar, Voss og Årdal kommuner, ble presentert på ulike kommuneseminarer. Deltakerne var politikere, ansatte i administrasjonen og ulike tjenesteområder, samt elever, representanter fra instanser som driver arbeid med ungdomsgruppen. Seminarene hadde som formål å diskutere og synliggjøre tiltak og behov i det rusforebyggende arbeidet i kommunene, og blir også anvendt i arbeid med rusmiddelpolitiske handlingsplaner. I 2008 ble det gjort ungdomsundersøkelser i Flora, Fjell, Kvam og Bergen. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Kompetansesenteret har over flere år arbeidet særlig med foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. I 2008 ble det besluttet at Kompetansesenteret skal arbeide med dette som et nasjonalt spisskompetanseområde. I nært samarbeid med kommuner og skoler er det blitt holdt en rekke kurs og seminar omkring foreldrerollen i rusforebyggende arbeid i 2008, innsats utført både overfor profesjoner og foreldregrupper. Hjem skole samarbeid Kompetansesenteret har videreført arbeidet fra undersøkelsen Lagspill og dragkamp som ble gjennomført i Gjennom samarbeid med de deltakende skolene, har en søkt å styrke innsatsen mot de sårbare familiene som er vanskelig å nå i samarbeidet mellom hjem og skole. Følgende kommuner har vært involvert i arbeidet: Askøy, Aurland, Austevoll, Balestrand, Bergen, Eid, Etne, Førde, Gaular, Gulen, Høyanger, Kvinnherad, Lindås, Luster, Lærdal, Masfjorden, Odda, Samnanger, Selje, Sogndal, Vaksdal, Vik, Øygarden og Årdal. I tillegg har en knyttet til seg frivillig sektor gjennom ungdomsarbeidet til Kirkens Bymisjon, samt Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri. Se ellers under avsnittet tidlig intervensjon. 6

8 Tidsbrytere Publikasjonen «Tidsbrytere håndbok for kursledere» ble ferdigutviklet i Håndboken er for fagfolk som skal «trene opp» foreldre og foresatte til å bli mer bevisst sin store betydning i det (rus) forebyggende arbeidet. Forebyggingsprogrammet er utviklet i samarbeid med foreldre, lærere og andre. Til sammen har fagfolk fra åtte kommuner Voss, Vaksdal, Askøy, Sogndal, Flora, Fusa, Bømlo og Høyanger i regionen deltatt i skoleringsprogrammet. I januar ble det arrangert samling med deltakere fra fire kommuner: Askøy, Vaksdal, Bømlo og Sogndal. Planlagt samling i april ble avlyst da kommunene ikke hadde anledning til å delta. Skolen og rusforebyggende arbeid To Do or Not to Do? Ung-til-ung-formidling «To do or not to do» er et ung til ung program som er rettet mot 9. klasse og er utviklet ved Kompetansesenteret. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Kompetansesenteret har prioritert utvikling av arbeidet, og det foreligger i dag manual for programmet. Ung til ungformidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Programmet ble våren 2008 gjennomført i ungdomsskolene i to kommuner i Hordaland. Utekontakten i Bergen samarbeidet med Årstad videregående skole om å gjennomføre programmet ved Gimle ungdomsskole. Utekontakten i Kvam herad og to videregående skoler samarbeidet om å gjennomføre programmet ved alle ungdomsskolene i Kvam. Opplæringssamling for nye kursledere ble gjennomført i mai. To nye kommuner/skoler var med, samt nye kursledere fra kommuner som allerede gjennomfører programmet. Nye og gamle kursledere ble invitert til veiledningssamlinger i forbindelse med planlegging og gjennomføring av programmet i skoleåret 2008/2009. Rekruttering og opplæring av nye formidlere ble gjennomført om høsten. Selve programmet gjennomføres overfor 9. klassene i løpet av våren Kompetansesenteret har evaluert programmet internt. Evalueringsrapporten One year follow up of evaluation of To Do or Not to Do? ble utgitt september Resultatene viste at programmet har økt ungdommenes kunnskaper om effekt og risiko forbundet med bruk av rusmidler og begrenset noe av misforståelsene omkring rusmiddelbruk. Elevene som fikk programmet, rapporterte at de var fornøyde med programmet, samt at de fikk økt selvtillit i forbindelse med å håndtere rusrelaterte situasjoner. Evalueringen viste at kunnskapsnivået og selvfølelsen økte også hos ung til ung-formidlerne som gjennomførte undervisningen. Veiledning i ungdomsskolen Med utgangspunkt i veileder i rushåndtering, laget i samarbeid med to ungdomsskoler i 2007 er det jevnlig oppfølging med fagpersoner fra disse skolene. Det gjelder ikke minst fokus på foreldresamarbeid og håndtering av situasjoner med elever. Stimuleringsmidler Kompetansesenteret har styrket ulike innsatser i regionen med stimuleringsmidler: Stord kommune ble tildelt kr ,- til arbeid med Føre Var, overgang barne- ungdomstrinn, ansvarlig vertskap og støtteteam. Voss kommune har ivertsatt et tverretatlig samarbeid ledet av rubskoordinator og ble tildelt ,- i midler til Rusforebyggende innsatser, Kjentmannsordningen og arbeid med to do or not to do. Kvam kommune ble tildelt kr ,- for arbeid med kjentmannsordningen. I kommunene Flora, Sveio, Kvam og Fjell ble det gjennomført ungdomsundersøkelser. Videre ble det brukt stimuleringsmidler til styrking av satsingen hjem/ skolesamarbeidet i regionen stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

9 Tidlig intervensjon Kompetansesentrene skal ha en særlig satsing innfor området tidlig intervensjon. Helsedirektoratet utga et rundskriv for å satse på kompetanse innen tidlig intervensjon. Det ble i 2008 gitt særskilte midler til å styrke områdene innen hjem/skole, skulk, barnevern (overgang fra barnevern til sosialtjeneste/nav) og pårørende arbeid. Innsatsområder i 2008: Føre Var Hurtig kartlegging og handling Kjentmann Hjem skole samarbeid Alrekstad ungdomsskole Askøy veiledningsprosjekt Ung til ung formidling Opptur Skoleskulk Tidlig hjelp til gravide og småbarnsforeldre Barnevern og rus Barneverninstitusjoner Blåklokka og Øvsttunsenteret Pårørende arbeid /barn av rusmiddelavhengige Prosjekt psychonauts Føre Var Føre var er et system for overvåkning av rustrender. Gjennom Føre Var-prosjektet har kompetansesenteret siden våren 2002 rapportert om rusmiddelsituasjonen i Bergen. Dette gjøres to ganger årlig. Ved utgangen av 2008 er det totalt utgitt tolv rapporter. For å nå flest mulig, distribueres Føre Var-rapportene bredt innenfor kompetanseområdet til Stiftelsen Bergensklinikkene, samt til nasjonale- og internasjonale kontakter. Rapportene er også tilgjengelig på Vårens rapport ble lansert for politikere i Bergen kommune, Komité for oppvekst. Høstrapporten ble lansert i desember gjennom seminaret Rusfaglig forum, der det deltok 150 deltakere fra ulike instanser i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. I 2008 har Føre Var fått flere forespørsler om å presentere siste nytt i rusmiddeltrender innenfor eget kompetanseområde, men og nasjonalt og internasjonalt. Lokalt ble Føre Var presentert på forespørsel for Helse- og sosialkomiteen og Oppvekstkomiteen i Bergen kommune, Statsadvokatene i Hordaland, høstmøter til flere frivillige oranisasjoner (Juvente, Arna-Bergen fråhaldslag m.fl.) og til utelivsarenaen i Bergen gjennom Ansvarlig Vertskap. Nasjonalt ble kokaintrender i Bergen presentert på Sirus sitt fagmøte i Oslo i februar. Internasjonale presentasjoner har vært holdt i Lisboa, Barcelona, London og Australia, Føre Var har også rapportert inn til EPOD prosjektet ved EMCDDA. I 2008 har Føre Var modellen og resultater blitt brukt i forskjellige faglige og vitenskapelige skriveprosjekter: Bokkappitel om Nightlife & crime Bokkappitel on Addiction Research Methods Editorial International Journal of Drug Policy Artikkel Substance Use Misuse Reliability, validity & triangulation Artikkel International Journal of Drug Policy Trends in misuse of medicines Artikkel Sykepleietidskrift 8

10 Stiftelsen Bergensklinikkene har bistått med å etablere nettverksamlinger med byer som driver Føre Var-prosjekter eller som ønsker å etablere prosjekt. I tillegg har Stord og Kristiansand kommuner fått veiledning og assistanse i en oppstartsfase. Metoden har og vært tatt opp av andre norske byer (Oslo og Drammen). I 2008 ble det utviklet en Føre Var-manual. For å kartlegge forbedringsområder for FøreVar, ble det i desember 2007 gjennomført en brukerundersøkelse. Rapport herfra ble utarbeidet i Hurtig kartlegging og handling (HKH) Hurtig kartlegging og handling og er en kartleggingsmetode hentet fra en WHO-modell 1. Kompetansesenteret har videreutviklet modellen ved å tilpasse den norske forhold. Målsettingen med HKH er å gi et best mulig bilde av en aktuell situasjon i løpet av en kort tidsperiode, og utvikle en handlingsplan der en tilrettelegger for formålstjenelige intervensjoner. Ideelt sett varer kartleggingen mellom 3 til 6 måneder fra start til slutt. I 2008 har en veiledet Utekontakten i Bergen for gjennomføring av HKH i forhold til å kartlegge unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum. Det ble ellers arrrangert 3 dagers opplæring i HKH metoder for nyansatte i Utekontakten i Bergen, samt 3 andre team fikk opplæring i metoden, 2 fra Oslo og ett team fra Stavanger. Det er publisert en artikkel om HKH i European Journal of Social Work. Pt. arbeides det med ny artikkel om evaluering av 5 HKH prosjekter i Norge. Kompetanse og bruk av HKH er etterspurt og ønskes gjort anvendelig for flere kommuner i Norge. Kjentmann «Kjentmann» er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. «Kjentmann» består av en håndbok som har som mål å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer i forhold til elever som ruser seg. Grunnleggende for «Kjentmann» er at skolen verken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak «Kjentmann» er å gi en rusmisbrukende elev en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side; ikke avvisning og fordømmelse. «Kjentmann» gir råd i forhold til å oppdage og se rusmisbrukende elever, kommunikasjon og samtale om rus og eksterne samarbeidspartnere for skolen. Det ble arrangert samling for Kjentmennene i Bergen kommune i februar Tema på samlingen var Uro- /atferdsproblematikk, funn fra siste Føre Var rapport og informasjon om skoleskulkprosjektet. Videre ble det gjennomført ny opplæringsrekke i Kjentmann for kommunene Kvam og Voss, samt for nye kjentmenn i Bergen kommune. Tre planleggings- og veiledningsmøter ved Fyllingsdalen videregående skole i forbindelse ble gjennomført, med planlegging og oppstart av ordningen ved skolen. Kompetansesenteret underviste i Kjentmannsordningen overfor medarbeidere ved Kompetansesenteret i Rusmiddeletaten i Oslo. Dette ble gjort med tanke på planlegging og innføring av Kjentmannsordningen i noen videregående skoler i Oslo. 1 World Health Organization: The Rapid Assessment and Response guide on psychoactive substance use and especially vulnerable young people. RAR modellen er utviklet av WHO på bakgrunn av evaluerte pilotprosjekter. Stiftelsen Bergensklinikkene har i samarbeid med Utekontakten i Bergen gjennomført to kartlegginger i Bergen stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

11 Hjem/skole samarbeid Oppfølging av undersøkelsen lagspill og dragkamp Med midler fra Helsedirektoratet ble det i 2007 gjennomført en undersøkelse ved til sammen 40 skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Det ble videre gjennomført 5 intervju med foreldre av voksne rusmiddelavhengige, med fokus på skolehistorien til barna den gangen de var i skolealder. I arbeidet med å operasjonalisere resultatene fra undersøkelsen har en i 2008: Valgt ut skoler for et utvidet/tettere foreldreoppfølging, med ulike metoder for kontakt, og forskjellige tiltak både på enkelt- og gruppenivå. Tiltakene vil utformes slik at en ikke stigmatiserer gruppen foreldre, som kan være særlig sårbare. Arbeidet med å sette i system et utvidet foreldresamarbeid, som omhandler innhold i samarbeidet, styrking /tettere oppfølging med utvalgte familier. Eksempelvis vil en utvikle nettverk, der rådgivere fra ulike skoler mottar kompetansehevende tiltak gruppevis. Rådslag med skolene Resultatene fra undersøkelsen er blitt kommunisert overfor skolene som deltok. To Rådslag er gjennomført i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere til skolen. Rådslagene har delvis bestått av tilbakemelding fra undersøkelsen, fokus på forebygging i skolen, og faglig påfyll i forhold til foreldrerollen og endringer i skolen. Det første var en gjennomgang av funnene fra undersøkelsen, samt invitasjon til diskusjon rundt funnene. Det andre rådslaget var en fagdag med temaene; «Foreldrerollen i forandring» og «Skolen i forandring». Begge fylker i regionen har vært representert ved rådslagene. Referansegruppe for prosjektet Det er etablert en referansegruppe hvor en arbeider med en veileder som kan gi konkrete råd til tiltak omkring samarbeid hjem skole, og som er direkte forankret til undersøkelsen. Referansegruppen som arbeider frem forslag til veileder omkring samarbeid hjem skole vil utarbeide metodikk tilpasset skolehverdagen og skolens rammebetingelser. Resultatene fra Lagspill og dragkamp er blitt anvendt en rekke steder; presentert i intervju på NRK Hordaland, i Bergens Tidende, og i kronikk. Undersøkelsen er presentert for Oppvekstrådgiverne i Bergen kommune. Videre ble det gjort presentasjoner av «Lagspill og dragkamp» som ble utført i forbindelse med skolestart. Alle de deltakende skolene ble invitert til implimenteringsarbeidet. Deltakende skoler og sentrale samarbeidspartnere ble og invitert inn til å søke på «stimuleringsmidler» for å muliggjøre tiltak direkte knyttet til resultater fra undersøkelsen, samt tiltak man ønsket å prøve ut. Alrekstad ungdomsskole Alrekstad skole er en byomfattende skole i Bergen hvor elever søkes inn på bakgrunn av blant annet atferdsproblemer ved hjemmeskolen. Dette er elever som er i risiko for videre skjevutvikling. To av skolens fagpersonell ble frikjøpt for å lage et veiledningshefte om rusberedskap på skolen under veiledning fra kompetansesenteret. Heftet «En rusfri skole. Veileder i rushåndtering» ble ferdigstilt våren Personalet ved skolen ble gjennom hele året fulgt opp med veiledningstimer i fht implementering og bruk av veilederen. 10

12 Ung til ung formidling «Opptur» Med utgangspunkt i programmet «To Do or Not to Do?» er det laget en enklere og kortere versjon av programmet, som vi har kalt «Opptur». Hensikten med denne nye versjonen har vært å tilby et program som passer inn på områder og arenaer som ikke er skolebaserte. Det er i 2008 blitt arbeidet med en pilot av denne versjonen. Ung-til-ung formidlere har blitt rekruttert gjennom Utekontakten i Bergen kommune, og programmet skal utøves overfor elever ved Alrekstad alternative skole. Askøy - veiledningsprosjekt Kompetansesenteret avsluttet i 2008 veiledning av fagpersoner som driver samtalegruppe for unge gutter i risiko/høyrisiko. Tiltaket har fungert positivt og er presentert på konferanse. Det er planlagt en skriftlig rapport fra arbeidet. Skoleskulk prosjekt undersøkelse og oppfølging av skoler Kompetansesenteret hadde opplæring og veiledning for Utekontakten i Bergen i «prosjektmetoder» og et byomfattende prosjekt om skoleskulk, og rapport ble publisert våren Som en oppfølger av prosjektet ble det planlagt å gjennomføre en skoleskulkundersøkelse. Innenfor tidlig intervensjon, er skulkere en viktig gruppe å følge opp og forstå, med henblikk på å kunne utvikle selektive forebyggende intervensjoner. Som et ledd i nasjonal satsing på tidlig intervensjon fikk Kompetansesenteret midler fra Helsedirektoratet til gjennomføring av undersøkelsen. Skulkundersøkelsen ble gjennomført våren Bergen kommune og Bufetat godkjente gjennomføring av undersøkelsen og ga tilgang slik at en kunne rekruttere elever både fra skoler og institusjoner. Utekontakten har vært samarbeidspart i planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, har også vært partner i forbindelse med planlegging og utarbeiding av spørreskjema, samt publisering av resultatene i vitenskapelig tidsskrift. Rapporten offentliggjøres mars Arbeidet med å tilrettelegge for kompetanse og endring av praksis i forhold til skulk skjer i nært samarbeid med Bergen kommune. Det er etablert et oppfølgingsprosjekt på bakgrunn av skulkundersøkelsen. Fire skoler er valgt ut for prosjektet. Videre er det satt i gang et litteratursøk på metodikk for arbeid med skulkproblematikk. I oppfølging av undersøkelsen vil det bli satt fokus på registrering av fravær/rutiner, ulike tiltak og kompetanseutvikling. Arbeidet er organisert ved at det er nedsatt prosjektgruppe bestående av representanter fra byrådsavdeling, helsevernetat, og utekontakten. Oppvektstrådgiverne i Bergen kommune fungerer som referansegruppe for prosjektet. Tidlig hjelp til gravide og småbarnsforeldre syv kommuner deltar Formålet med prosjektet er å utvikle kompetanse overfor helsepersonell for å kunne gi tidligst mulig hjelp på lavest mulig nivå til gravide og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer i utvalgte kommuner. Ut fra kunnskapen om målgruppens sammensatte problemer, ønsker en å utvikle et helhetlig og fleksibelt tilbud i kommunene med klar ansvars- og rollefordeling. Prosjektet bygger på eksisterende samarbeidsfora, og den enkelte instans særkompetanse på området. Det ble startet opp arbeid først i tre kommuner; Årdal, Førde og Os. Det ble opprettet arbeidsgrupper i alle kommunene, ledet av prosjektledere. I arbeidsgruppene deltar: Jordmor, helsesøster, sosialtjeneste, legetjeneste, barneverntjeneste. Kommunene har hatt ulikt oppstarttidspunkt og fremdrift i arbeidet. En kommune startet opp våren 2007, mens to kommuner hadde reell oppstart høsten Os kommune trakk seg fra prosjektet i Helsepersonell startet å kartlegge rusbruk for samtlige gravide ved helsestasjonen. En kommune har spesifikt arbeidet med å fastlegge innhold og rolle/ansvarsfordeling i oppfølgingen av gravide med rusproblemer, samt oppfølging etter at barnet er født. Kompetansesenteret har bistått med oppstartseminarer i 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

13 kommunene, deltatt ved møtevirksomhet i arbeidsgruppene, samt gjennomført veiledning og hospitering ved Foreldre barn senter for en kommune. Høsten 2008 inviterte kompetansesenteret inn nye kommuner til prosjektsamarbeid, fem kommuner meldte sin interesse, og det ble inngått avtaler med alle kommunene; Fjell, Askøy, Lindås, Radøy og Bergen. Kommunene får opplæring i bruk av screeningsverktøyene Audit og Tweak, samt trinn I i «Motiverende samtale» anvendes for å motivere klientene for endring og å unngå drop-out fra behandling. Ellers arbeides det med å etablere helhetlige rutiner og prosedyrer på tvers av ulike etater i den enkelte kommune. Prosjektet skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland. Regionalt nettverk Kompetansesenteret deltar i regionalt kompetansenettverk «Barns beste. Barn som pårørende». Nettverket er sammensatt av representanter fra modellkommuneprosjektet, Bufetat, psykisk helsevern, R-BUP, RVTS og brukerorganisasjoner. Nasjonalt nettverk Kompetansesenteret deltar i «Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner som arbeider med gravide rusmiddelmisbrukere og foreldre med små barn». Arbeidet skjer i regi av kompetansesenter rus- region sør. Barnevern og rus Prosjekt med fokus på unge i alder 16 til 18 år, samarbeid barnevern og sosialtjeneste Kompetansesenteret samarbeider med barneverntjenester i fire kommuner for å styrke arbeidet med barnevernsklienter i alderen over 16 år. Mange ungdommer som følges opp gjennom barnevernet, kommer ved fylte 18 år i kontakt med sosialtjenesten for å motta bistand derfra. Overgangen kan, for mange, være vanskelig. Bakgrunnen for prosjektet var at sosialtjenesten ved Ytrebygda ønsket å komme tidligere inn overfor unge klienter som hadde vært under oppfølging av barneverntjenesten. Med midler fra Helsedirektoratet startet et prosjekt i samarbeid med barneverntjenesten/nav Ytrebygda. Prosjektet ble videreført til Bergenhus barneverntjeneste. Prosjektet inneholder bruk av kartlegging av rusproblematikk, rutiner for overføring mellom tjenester, oppfølging klienter og tilrettelagte seminar for kompetanseutvikling. I 2008 ble nye kommuner invitert til deltakelse og tre kommuner ble rekruttert høsten 2008; Meland, Askøy og Voss. Barneverninstitisjonen Blåklokka i Førde Blåklokka er en institusjon som arbeider med å kartlegge og vurdere omsorgen rundt barn/ familier i risiko. Kvinner/jenter (og menn) kan bo i forkant av fødsel og de første leveårene. I tillegg driver institusjonen hjemmebaserte tjenester. Hensikten er å arbeide med å styrke omsorgen rundt barn og familier i risiko, samt å vurdere hvorvidt barna kan fortsette å bo i primærfamilien. Kompetansesenteret inngikk samarbeid med institusonen og startet med å kartlegge kompetansebehov i institusjonen. Følgende er gjennomført: Dagsseminar i Bergen, med temaet kvinner og rus samt omsorg for barn i kombinasjon med rusproblemer (høst 2007). Noe fokus på kartlegging av rusbruk blant beboere. Todagers seminar i Førde, hvor en utdypet de samme tema (vår 2008) Éndagsseminar i Førde med fokus på rus og psykiske lidelser (høst 2008). Det er planlagte kurs/veiledning i motiverende samtale for

14 Barneverninstitisjonen Øvsttunsenteret En seminarrekke ble gjennomførte overfor medarbeidere ved institusjonen våren Blant temaene som ble belyst var: unge rus og barnevern forståelser i arbeidet med barn og unge rusmidlene og de unge rus og psykiske lidelser spesielle problemstillinger i arbeidet med unge jente og gutt-problematikk kjønnsforståelse omkring rusproblemer hos ungdom. Prosjektutvikling vedrørende arbeid overfor pårørende Stiftelsen Bergensklinikkene har over flere år gitt tilbud til partnere, foreldre, søsken, voksne barn av rusmiddelpasienter. Kompetansesenteret har styrket dette arbeidet med jevnlige tilbud om «Pårørendekurs» med et fast program. Kompetansesenteret ønsket å utvikle kunnskapen om metodikk på området, hvordan nå familiemedlemmer og hvordan gi dem mest hensiktsmessig hjelp. Det en sentral målsetting å øke kompetanse for helsepersonell i kommunal- og spesialisthelsetjeneste, samt hvordan nå barn og unge som vokser opp med foreldre som bruker rusmidler slik at det påvirker barnas oppvekst. Helsedirektoratet har gitt prosjektmidler. I dette arbeidet vil vi oppsummere kunnskap og metodikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt på området pårørendearbeid, bruke sentrale føringer og forskningsbasert kunnskap i anbefalinger til videre tiltaksutvikling. Videre vil det utarbeides en regional oversikt over hvilke tilbud som eksisterer overfor henholdsvis voksne pårørende av rusmiddelavhengige, familier med rusmiddelproblematikk, samt tilbud som er spesifikt innrettet mot mindreårige barn av foreldre med rusproblemer. Pårørendeundersøkelsen I 2008 ble det gjennomført en behovsundersøkelse for å kartlegge ulike behov i målgruppen voksne pårørende, og særlig om det er pårørende-grupper en ikke når frem til med eksisterende tilbud. Undersøkelsen søker å få svar på hva som skal til for å hjelpe disse gruppene inn i hjelpetilbud. Det er store kjønnsforskjeller i bruk av pårørendetilbud, stort sett er det kvinner som benytter seg av ulike tilbud. Datainnsamlingen er gjennomført i samarbeid med andre institusjoner/ organisasjoner i regionen, og rapport vil foreligge Innsatser For å etablere gode rutiner og standarer for arbeidet med voksne pårørende er det gjennomført fagdager med tema pårørende og deres behov i egen organisasjon, samt samarbeidende institusjoner. Det er opprettet veiledningsgrupper med fokus på samarbeid med voksne pårørende. Veiledningsgruppen består av medarbeidere fra de ulike institusjonene som inngår i samarbeidet. Videre arbeides det med prosedyrer og rutiner for samarbeide med pårørende. Samarbeidspartnere i prosjektet er tildelt midler til kompetanseheving. Institusjoner i regionen ble invitert til deltakelse i prosjektet og følgende deltar: Floenkollektivet, Styve Gard, Kalfaret behandlingssenter, Bergen barn og foreldresenter. Kartlegging av pasienters barn og behov i foreldrerollen Det er gjort flere kunnskapsoppsummeringer om målgruppen barn og unge av foreldre med psykisk sykdom og /eller rusavhengighet, og disse viser samlet sett at tilbudet er tilfeldig og uforutsigbart og at det foreligger store mangler i oppfølging av disse barna. (Solbakken, Lauritzen 2005). Direktoratet anbefaler at aktuelle tjenester etablerer rutiner/prosedyrer som tar sikte på å fange opp om aktuelle tjenestemottagere har barn, hvordan barnas situasjon er, samt sikrer at nødvendig oppfølging er igangsatt eller tar initiativ til at det igangsettes (IS-5/2006). Kompetansesenteret arbeider med fagdager for medarbeidere i det kliniske miljøet Fagdagene vil ha fokus på innføringen av rutiner og prosedyrer, fokus på risiko og beskyttelse for barna i målgruppen, hvordan bistå foreldrene til å ivareta barnas behov, aktuelle hjelpetiltak og hjelpe stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

15 instanser, samt gjennomgang og praktisk trening i gjennomføring av aktuelle kartleggingsredskaper. Kompetansesenteret vil gjennomføre en kartlegging for å fremskaffe en bredere forståelse av situasjonen for pasienter som er foreldre og deres barn i vår region. Kartleggingen vil bidra til kunnskap som kan legge føringer for videre tiltaksutbygging for målgruppen i regionen. Kartleggingen skjer i nært samarbeid med Floenkollektivet, Kalfaret behandlingssenter og Stiftelsen Bergensklinikkene. Kompetanseutvikling i arbeid med rusmiddelavhengige Det er gjennomført en rekke innsatser (kurs/seminar/prosjektutvikling) over personell i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Kompetansesenteret gjorde en kartlegging over kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten (2007). Denne er anvendt for videre oppfølging av kompetansebehov i Prioriterte områder: Prosessgrupper i samarbeid med fylkesmannen Kompetanseutvikling tilrettelagt for NAV ansatte Rus og psykiske lidelser Motiverende samtale Rus og psykiske lidelser Mentaliseringsbasert behandling Psykisk helse/dobbeltdiagnoser og rus: Fylkesmannen/Sogn og fagpersoner fra kommune Rus og somatikk Prosjekt K NAV Ytrebygda KKS Diverse konferanser/undervisning/veiledning Prosessgrupper Kompetansesenteret har i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland gjennomført to prosessgrupper med målgruppe ansatte i sosialtjeneste/nav, pleie og omsorg, og andre kommunale instanser: Hver gruppe hadde 30 deltakere. Tema var: Legemiddelassistert behandling og den andre prosessgruppen tematiserte Rus og psykiske lidelser: Tre samlinger be gjennomført omkring hvert tema og samlingene ble tilrettelagt med forelesninger med påfølgende erfaringsutveksling og diskusjon. Kompetanseutvikling tilrettelagt overfor NAV-ansatte Fylkesmannen i Hordaland inviterte i samarbeid med kompetansesenteret til et kompetanseutviklingsprogram innen rus og psykisk helse overfor NAV-ansatte. Programmet hadde som mål å øke kunnskapsgrunnlaget om rus og psykiske lidelser og bidra til utvikling av gode samarbeidsrelasjoner lokalt. Programmet dekket både samfunnsperspektivet, individperspektivet og ikke minst møtet mellom individet (pasienten/klienten) og samfunnet (hjelpe- og bistandssystemene). Personer med komorbide lidelser og sammensatte problemer har ofte behov for hjelp og støtte fra mange instanser samtidig. Derfor er det også viktig at mange samarbeidsinstanser møtes i faglig sammenhenger samtidig. 14

16 Kommuner og NAV kontor med bred tverrfaglig og tverretatlig oppslutning ble prioritert til deltakelse i programmet. Ca 80 deltakere fra kommuner/nav kontorene deltok. Programmet gikk over fire ganger, og ble avsluttet med erfaringskonferanse i nov hvor mer enn 125 deltok. Målet med erfaringskonferansen var å formidle og gjøre kjent ulike prosjekt/erfaringer i Hordaland. Motiverende samtale (tidligere endringsfokusert rådgivning) Kompetansesenteret har gjennomført en rekke kurs i motiverende samtale. Motiverende samtale er blitt arrangert for medarbeiderei ulike prosjekter, og som en del av flere kompetansehevende innsatser. Kurs i motiverende samtale er også tilrettelagt gjennom kurskatalogen til Stiftelsen Bergensklinikkene. Rus og psykiske lidelser Kompetansesenteret har i gangsatt et prosjekt i spesialisthelsetjenesten med tema rus og psykiske lidelser. Målet er å samle kunnskap om forsknings- og behandling innen rus og personlighetsforstyrrelser, samt øke kunnskap og ferdigheter blant en utvalgt gruppe fagfolk med tanke på klinisk utredning av rus og personlighetsforstyrrelser. Formålet har videre vært å øke kompetanse for å foreta en helhetlig personvurdering hos rusmiddelavhengige pasienter. Det har blitt gitt opplæring og veiledning i kartleggingsinstrument. Medarbeidere i har deltatt i månedlige samlinger. Fokus har vært spesielt på problemer som oppstår på grunn av rusmiddelbruk, hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hemmer personlighetsvurderinger hos rusmiddelpasienter. Som en del av prosjektet vil en videreutvikle kompetanse på området med henblikk på ekstern undervisning, veiledning og intern klinisk virksomhet. Mentaliseringsbasert behandling En tverrfaglig gruppe (se over) har møttes en gang i måneden i tillegg til selvstudier og veiledning. Professor og psykiater Sigmund Karterud v/avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål universitetssykehus har vært engasjert som konsulent og veileder. Møtene hadde karakter av omfattende kasuskonferanser der vurdering av deltakernes videobaserte SCID-intervjuer sto sentralt. Etter hvert som prosjektet skred fremover, ble terapeutenes økte ferdigheter tydelig demonstrert, samtidig som de kliniske diskusjonene ble stadig mer nyanserte. Tendensen var at de fleste pasienter fremsto som mer alvorlig rammet etter en systematisk kartlegging, men at de samtidig ble mer differensierte, og behandlingsmulighetene ble tydeligere. Etter at SCID-intervju ferdighetene var innarbeidet har veiledningsgruppen hatt fokus på mentaliseringsbasert behandling. Mentaliseringsbasert behandling har fått omfattende oppmerksomhet, særlig fra fagområder som arbeider med pasienter med alvorlige psykiske lidelser som alvorlige personlighetsvansker, spiseforstyrrelser og ruslidelser. Mentaliseringsbasert behandling vektlegger overordnede målsettinger som gjør at terapeuter fra forskjellige tekniske og teoretiske tradisjoner kan føle seg innlemmet, samtidig som de blir utfordret til å reflektere over og justere egen praksis. Det vil bli iverksatt en pilot i Bergensklinikkene i løpet av Kompetansen i forhold til metaliseringsbasert behandling vil etter hvert bli tilbudt samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten. Rus og somatikk I løpet av 2008 kom det flere henvendelser fra kommunehelsetjenester om somatiske problemstillinger relatert til rusmiddelbruk. Et planleggingsarbeid relatert til kurs om somatiske problemstilinger i rusfeltet ble igangsatt, og en har startet med veiledning til ansatte i sykehjem som møter rusproblematikk blant beboere. Det er nå utarbeidet en prosjektskisse knyttet til en kvalitativ studie om rusmiddelbruk blant eldre som mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester. Studien vil bli gjennomført i Kurs om rus og somatikk vil bli gjennomført i 2009, rettet 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

17 mot målgruppen leger, helse- og sosialpersonell i kommuner og spesialisthelsetjenestene, samt kriminalomsorgen og andre som arbeider med rusproblematikk. Prosjekt K utviklingsprosjekt mellom kommunal og spesialisthelsetjeneste Prosjekt K ble utviklet på bakgrunn av ulike instansers erfaring med klienter/pasienter som ikke klarte å ivareta egne behov for å kunne utløse tilstrekkelig og nødvendig hjelp. I prosjektet har en tilsatt medarbeidere fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Slik bidrar prosjektet til samarbeid mellom de ulike tjenestenivåer. Prosjektet er et tjenestetilbud avgrenset til en klientgruppe for å sikre rett tjenestetilbud til rett tid, bidra til å forhindre utvikling av kroniske hjelpebehov. Gjennom prosjektet søker en å bedre tilbudet til klienter/pasienter som beskrives med komorbide lidelser, med behov for en kontinuitet og kunnskap fra både spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Kompetansesenteret har hatt veiledning, støtte med evaluering, undersøkelse, rapport skriving til medarbeidere i prosjektet. Rapport nr 2 er under arbeid. NAV Ytrebygda Kompetansesenteret har pågående samarbeidsavtale med NAV Ytrebygda omkring ulike utviklingsprosjekter. Samarbeidet inneholder bistå i prosjektutvikling, delta med veiledning og seminar, erfarings og kunnskapsutvikling av de ulike delprosjektene. KKS Rapporten Klientkartlegging 2008 er en gjennomgang av pasient- og klientdata i spesialisthelsetjenesten (KKS) fra Hordaland og Sogn og Fjordane fra Rapporten gir en skjematisk oversikt over pasientgruppen som var i behandling ved fem behandlingsinstanser i Arbeidet ble gjort i samarbeid kompetansesenteret og forskningsavdelingen. Konferanser/undervisning/veiledningsoppdrag Rusfaglig forum arrangeres to ganger årlig i Hordaland, der Stiftelsen Bergensklinikkene er arrangør og en gang i året der Fylkesmannen i Sogn og fjordane er arrangør der det deltok 150 deltakere fra ulike instanser i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. På konferansene deltar det mellom deltakere. Det gies veiledning overfor medarbeidere i spesialisthelsetjenesten; veiledning av psykologer som et ledd i deres spesialistutdannelse i rusrelaterte lidelser. Undervisning og kurs overfor ruskonsulenter i Helse Førde. HiB en rekke undervisningsoppdrag gjennomført ved høgskolen. Undervisning ved Høgskolen i Bergen, for studenter ved Videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. HIB/Master i samfunnsarbeid, undervisning og veiledning. Litteratur review i samarbeid med høyskolen effectiveness of drug treatment HiB, Sosionomutdanningen. Tverrfaglig utvikling av CASE. IKT-basert/Norgesuniversitetet. Leangkollseminaret en konferanse særlig rettet mot spesialisthelsetjensten, er gjennomført med undervisning/støtte og veiledning. Kurskatalogen 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene har arrangert kurs i 2008, hvorav 21 var annonsert i Kurskatalogen. 732 deltok på kurs i

18 Spisskompetanse kjønn og rus Kompetansesenteret har ansvar for å utvikle kompetanse innenfor temaet kvinner og rus. Stiftelsen Bergensklinikkene har innarbeidet spisskompetanseområdet «Kvinner og rus» i all virksomhet som spenner fra helsefremmende, via forebygging, tidlig intervensjon til behandling og skadereduksjon. Fagområdet kvinner og rus formidles nasjonalt og regionalt. Virksomheten baseres på samarbeid med Universitets- og/eller forskningsmiljøer på spisskompetanseområdet. Innenfor spisskompetanseområdet drives kompetanseutvikling ved å: Arrangere kurs konferanser, seminarer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt Bygge tverrfaglighet innenfor fagområdet Utvikle behandlingsfeltet rus og psykisk helsevern Framskaffe oversikter over forskning, undervisning og veiledningskompetanse Stimulere til publiserin Fra «kvinner og rus til kjønn og rus» Etter mange år med fokus på kvinner, har menn og rus inkludert i spisskompetanseområdet som Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider med. Spisskompetanseområdet er et felles anliggende i organisasjonen, og som en del av utviklingen har Stiftelsen Bergensklinikkene pr i dag gjennomgående kjønnsdelt hele den kliniske virksomheten. Tiltak: Gjennomførte kurs og konferanser rettet mot kommuner / sosialisthelsetjeneste Flere kurs i kvinne- og mannsrettet rusbehandling, i Bergen og Oslo, samt ved virksomheter som har ønsket fokus på kjønnsrelatert tematikk Sertifiseringskurs i kvinnebehandling Kurs om kvinner og rus med særlig fokus på AD/HD Kjønnskonferanser hvert tredje år, neste i 2011 En rekke prosjekter både innenfor kompetansesenteret (pårørendeprosjekt) og i forskningsavdelingen (kvinner, arbeidsliv og rus sammen m AKAN) Forebyggingsintervensjoner og samarbeid med en rekke skoler, kommuner, helsesøstre, institusjoner og nav/sosialtjeneste, i kjønnede perspektiv. Fokus på de unge guttene som taper i skolesammenheng I 2008 ble det arbeidet spesielt med fokus på kjønn og rus med siktemål å presentere våre funn og erfaringer på ICAA s konferanse på Kypros. Åtte ulike presentasjoner ble gitt på konferansen. Temaene var: Homoseksualitet og behandling, (Oslo A-Senter) Soning, kjønn og rus, (Rogaland) Pårørende (menn) og deres behov Refleksjoner rundt manns- og kvinnebehandling i poliklinikk og institusjon Erfaringer etter kjønnsdelt avrusning Unge kvinner og relasjonsskader Kvinner og rus i arbeidslivet (m/akan) Kvinner og rus teori&forskning 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

19 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet (nytt spisskompetanseområde) Kompetansesenteret har over en årrekke arbeidet spesielt med kompetanseutvikling innenfor foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet. Det ble tatt initiativ til Helsedirektoratet for å styrke dette arbeidet slik at vi kunne ha dette som et spesialfelt. Høsten 2008 ble det besluttet at kompetanse-senteret skulle kunne satse spesielt på dette feltet. Nedenfor gies en kort redegjørelse av planene: Gjennom utviklingen av spisskompetanseområdet «Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet», nasjonalt og regionalt, ønsker vi kompetanse- og kunnskapsbygging på flere arenaer og innenfor en rekke fagfelt. Kunnskaps- og kompetanseutviklingen vil skje i tett samarbeid med ulike faggrupper og kollegaer ved institusjoner, offentlige etater og ved andre kompetansesentra. Samarbeidspartnere vil variere avhengig av alder og livssituasjon, hos så vel barnet som foreldrene. Aktuelle arenaer for samarbeid og fagutvikling er: Helsestasjoner, barnehager, skoler, ulike arbeidsplasser, kultur- og fritidssektoren, (rus)behandlingsenheter/ institusjoner, samt kompetansesentrene på rusfeltet. Vi forstår foreldreskap i et livsløpsperspektiv, fra graviditet til alderdom og død. Kunnskap om hva det vil si å være foreldre, og utøvelsen av foreldrerollen i praksis, vil variere over tid og alltid foregå innenfor en gitt kultur- og samfunnspolitisk kontekst. Alt det vi utvikler av kunnskap, tiltak, samarbeid og kompetanseutvikling skal bære i seg en praktiserende kultursensitivitet. En rekke bakgrunnsvariabler vil være styrende for arbeidet med spisskompetanseområdet: Kjønn, etnisitet, religiøs tilhørighet, bosted, klasse/utdanning/yrke, familieform, seksuell orientering, sosioøkonomisk status (kulturell, sosial og økonomisk kapital), samt oppdragelsesstil står sentralt i utviklingsarbeidet. Vi ønsker å ivareta en bredde i den faglige forståelsen av feltet som strekker seg utover en helse- og sosialfaglig orientering ved å inkludere blant andre humanister, samfunnsvitere og kulturarbeidere/kunstnere i utviklingsarbeidet. Målet for arbeidet med foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er å utvide repertoaret hos den enkelte deltaker/partner, bidra til en fornyet vifte av innsikt for både foreldre og fagfolk. Vi ønsker å fremme nyansene i våre (for)forståelser, av så vel foreldreskap som (rus)forebyggende arbeid. Det vil blant annet etableres en kunnskaps-/ressursbank på området, der relevant forskning og litteratur inngår. Av andre ressurser i en slik bank inngår interesserte fagfolk og nettverk. Etablering av egne referansegrupper i samarbeid med de øvrige kompetansesentrene på rusfeltet er også aktuelt. 18

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no

Kurskatalog 2011. Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. www.bergensklinikkene.no Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2011 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet februar Motiverende samtale, Trinn I Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid mars Mentaliseringsbasert

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015

Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Tilskuddsbrev til de regionale kompetansesentre rus (KoRus) 2015 Helsedirektoratet forvalter tilskudd over statsbudsjettets kapittel 718, 762 og 765 til kunnskaps-, ressurs- og kompetansesentre innen psykisk

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge

Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge Rapport til Helsedirektoratet 2013 Foreldre er viktige Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER

Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER Å MØTE ELEVER MED RUSPROBLEMER KORUS VEST BERGEN STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen) er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge,

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer

Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer BJØRN H. SOLBAKKEN GRETHE LAURITZEN RAPPORT NR. 1/2006 STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING OSLO 2006 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer