Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen"

Transkript

1 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT2009 Virksomhetsrapport 2008 Kompetansesenter rus - region vest Bergen

2 Innhold Strategiske mål og kompetanesentrenes innsatsområder > 2 Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen > 2 Tverrfaglige og tverretatlige innsatser > 3 Forebyggende innsatser > 5 Tidlig intervensjon > 8 Kompetanseutvikling i arbeid med rusmiddelavhengige > 14 Spisskompetanse kjønn og rus > 17 Nytt spisskompetanseområde: Foreldrerollen > 18 Samarbeid > 19 Medarbeidere 2008 > 22 Publikasjoner > 24 Vibeke Johannessen Bergen, mars 2009 Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus region vest Bergen Vestre Torggate 11, 5804 Bergen. Tlf Område: Hordaland, Sogn og Fjordane Hjemmeside: Spisskompetanse: «Kjønn og rus» og «foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

3 Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste. Tilskudd til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål statsbudsjettets kap post 77. Strategiske mål og kompetansesentrenes innsatsområder I nasjonal helseplan, vedlegg til st.prp. nr 1 for HOD, står følgende beskrevet som hovedmål for rusmiddelpolitikken: Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet Bidra til sosial inkludering og mer tilgjengelige tjenester Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner innsatsen Sikre brukere innflytelse på utforming av tjenestene og at pårørende blir bedre ivaretatt Målområder for rusmiddelarbeidet vil være å Styrke samspillet mellom statlige og lokale myndigheter og frivillige aktører Styrke arbeidet for barn og unge som er særlig risikoutsatte, herunder barn med alvorlige adferdsvansker, barn av rusmiddelmisbrukere og ungdom med innvandrerbakgrunn Styrke forebygging og tidlig intervensjon overfor rusmiddelproblemer i arbeidslivet Styrke det forebyggende arbeidet på kommunalt nivå Styrke det kommunale rehabiliteringsarbeidet Styrke samhandling mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling De regionale kompetansesentrene har følgende hovedoppgaver: Stimulering til utvikling av forebyggende tiltak i kommunene kompetanseutvikling i kommunene og spesialisthelsetjenesten nasjonale spisskompetanseområder Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen Kompetansesenteret prioriterer å inngå i langsiktig samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste i regionen. Arbeidet omhandler både rusmiddelforebyggende arbeid, innsatser overfor risikoutsatte og rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret har ansvar for spisskompetanseområdet kjønn og rus, samt foreldrerollen i rusforebyggene arbeid. Kompetansessenteret planlegger virksomheten gjennom virksomhetsledermøter for kompetansesentrene, i nært samarbeid med Fylkesmannen, og i nettverk som drøfter pågående og planlagte innsatser. Kompetansesenterets plan for 2008 inkluderte pågående innsatser fra 2007 samt nye innsatser i tråd med oppdrager fra direktoratet. 2

4 Nedenfor gis en stikkordsmessig framstilling av pågående og planlagte områder i samarbeid med Helsedirektoratet: Bistå direktoratet med å utforme framdrifts-plan for operasjonalisering, implementering og rapportering av opptrappingsplan for rusfeltet. Bistå direktoratet med å operasjonalisere, igangsette og/eller gjennomføre en rekke av tiltakene i planen. Bistå direktoratet med å rapportere på status og framdrift for en rekke av tiltakene i planen. Bistå direktoratet i gjennomføring av tiltak knyttet en helhetlig nasjonal strategi for tidlig intervensjon. Bistå direktoratet i utvikling av et prosjekt for å heve kompetansen blant ansatte i kommunene som kommer i kontakt med barn av rusmiddelmisbrukere. Bistå direktoratet i arbeidet med å sikre gode, tilgjengelige tjenester for voksne (herunder gravide) og barn med samtidig rus og psykiske problem. Hovedområder for kompetansesenterets virksomhet utøves ved: Kompetanseutvikling i kommunene i forhold til rusproblematikk Kompetanse- og prosjektutvikling og innsatser knyttet til forebygging av rusproblemer Kompetanse- og prosjektutvikling i forhold til tidlig intervensjon Kompetanseutvikling i arbeid med tyngre rusavhengige Undervisning og annen formidling Spisskompetanseområdet kjønn og rus Spisskompetanseområdet: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Tverrfaglige og tverretatlige innsatser Kompetansesenteret har samarbeidet med en rekke kommuner for å utvikle innsatser innen rusforebygging, tidlig intervensjon og arbeid med rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret prioriterer kommuner hvor innsatsen forankres i politisk/administrativ ledelse. Rusforebyggende innsatser har omhandlet familie/foreldreintervensjoner, program for skolen, innsats overfor arbeidsliv og rus, samarbeid med frivillig sektor, tiltak for utelivsbransjen/ kontroll og salgstiltak. I 2008 publiserte Helsedirektoratet rundskriv 1455 som omhandlet en sterkere satsing på tidlig intervensjon. Kompetansesenteret ble tildelt midler fra direktoratet og styrket innsatsen på flere områder; hjem/skole samarbeid, skulkproblematikk, risikoutsatte unge i barnevernet og arbeid overfor pårørende. Tverrfaglige innsatser relatert til arbeid med rusmiddelavhengige prioriteres, og kompetansesenteret har bistått flere prosjekter og innsatser som berører tverrsektorielt samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. I oppdragsbrevet fra direktoratet pekes det på flere områder som skal ha særlig fokus. Ett slikt område er sosial inkludering og tilgjengelige tjenester. I 2008 ble dette området viet særlig oppmerksomhet. Sosial inkludering Sosiale velferdsstater, som Norge og de andre nordiske landene, har sosial inkludering som ett av sine viktigste mål. Ambisjonen om inkludering favner alle innbyggere over et livsløpsperspektiv, fra stellebordet til livets oppløpsside. Selve begrepet «sosial inklusjon» impliserer de fleste politikkområder og fagfelt, som et overordnet begrep og har sosial utstøting som kontrast stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

5 Ferske utredninger og handlingsplaner, om fattigdom, rus og om psykiske lidelser har formuleringer som alle vektlegger og prioriterer inkludering av barn, unge og voksne i fare for å rives løs fra sosiale fellesskap. Og ikke minst de som allerede strever på utsiden, som en ønsker inn i fellesskapets varme. I 2008 har vi blant annet arbeidet med å forstå sosial inkludering i et strukturelt, kulturelt og individuelt perspektiv knyttet til teorier om anerkjennelse og krenkelse. Aktivitetstall kompetansesenteret 2008 Medarbeidere ved kompetansesenteret har samarbeidet med følgende kommuner i forhold til prosjektutvikling, veiledning, kurs/seminarvirksomhet, undersøkelser: Prosjekter, veiledning, seminar, undervisning Hordaland: Os, Stord, Sund, Meland, Lindås, Bømlo, Fjell, Askøy, Kvam, Voss, Granvin, Sveio, Fusa Bergen kommune: Ytrebygda, Fyllingsdalen, Årstad, Åsane og Bergenhus bydeler i Bergen Sogn og fjordane: Årdal, Førde, Florø, Høyanger, Selje, Vannylven Sogndal, Bremanger, Vik kommuner 2008 Hordaland: Meland, Lindås, Fjell, Askøy, Kvam, Voss, Granvin, Sveio, Fusa, Stord, Os, Vaksdal, Bergen kommune Sogn og fjordane: Florø, Vik, Førde, Årdal, Bremanger, Vik, Jølster, Gaular Bergen kommune: Utekontakten, Ytrebygda, Bergenhus, Årstad rusmiddelpolitiske handlingsplaner Hordaland: Askøy, Fjell, Lindås,Voss Sogn og fjordane: Bremanger, Jølster, Vik, Sveio undersøkelse hjem skole samarbeid i følgende kommuner: Hordaland: Kvinnherad, Lindås, Luster, Lærdal, Masfjorden, Odda, Samnanger, Vaksdal, Øygraden, Bergen Sogn og fjordane: Austevoll, Balestrand, Eid, Etne, Gaular, Gulen, Høyanger ungdomsundersøkelse 2007 Fitjar, Stord, Voss og Fusa kommuner ungdomsundersøkelse 2008 Flora, Fjell, Kvam, Årdal, Bergen Oppfølging av kommuner som har gjennomført ungdomsundersøkelse Medarbeidere ved kompetansesenteret har registrert 203 undervisningsoppdrag i Disse varierer fra timeundervisning til kurs/seminarer over flere dager (eller kan være dags-/ halvdagsseminar). Det er registrert 296 veiledningsoppdrag, med varierende omfang. Dette kan være fra en til flere 4

6 profesjoner som har gjennomført veiledningen, og veiledningen kan være gitt individuelt eller grupper. Videre arbeides det med prosjekter hvor det er gjennomført samarbeidsmøter/seminar overfor kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre samarbeidspartnere. I samarbeid med forskningsavdelingen ble det gjennomført fire ungdoms-undersøkelser i 2008; Flora, Fjell, Kvam og Årdal. Forebyggende innsatser Kompetansesentrenes aktivitet for å styrke det rusforebyggende arbeidet i kommunene baseres på forskningsbasert kunnskap og strategier for virkningsfull implementering. Målsettinger Bistå kommunene i arbeidet med helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og sikre en koordinert innsats i det rusforebyggende arbeidet i kommunen. Styrke kommunens forståelse av virkemidler i medhold av alkoholloven. Styrke informasjonsarbeidet rettet mot ungdom og deres foreldre, personer med innvandrerbakgrunn og gravide. Legge til rette for bedre informasjon og kunnskapsformidling rettet mot voksengruppen. Områder 2008 Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Kommunale prosjekter «avogtil» Ansvarlig vertskap /Kontrolltiltak salgs og skjenking Prosjekt risikofaktorer på kommunenivå Kartlegging av rusmiddelvaner ungdomsundersøkelser Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Foreldre - hjem og skolesamarbeid Tidsbrytere et foreldreprogram Skolen og rusforebyggende arbeid To do or not to do Ung til ung formidling Veiledning i ungdomsskolen Stimuleringsmidler 2008 Ruspolitiske handlingsplaner Kompetansesenteret har oppdrag med å bistå kommunene i utarbeidelse av rusmiddelpolitiske handlingsplaner. I samarbeid med Fylkesmannsembetene i Hordaland og Sogn og Fjordane ble kommuner i fylkene invitert til samarbeid, og det ble tilbudt skrivekurs til de interesserte. Arbeidet ble iverksatt som en seminarrekke som ble avsluttet i 2008 med todagers skriveprosess av ruspolitiske handlingsplaner. Åtte kommuner deltok i seminarrekken; Bremanger, Vik, Jølster, Askøy, Lindås, Fjell, Sveio og Voss. Kompetansesenteret bistår med veiledning omkring ruspolitiske planer til kommuner i regionen. Helsedirektoratet leder en nasjonal arbeidsgruppe som arbeider med å utvikle en veileder omkring lokal ruskartlegging. En medarbeider ved kompetansesenteret har deltatt i dette arbeidet sammen med to andre kompetansesentra stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

7 av-og-til lokalt AV-OG-TIL Lokalt er en lokal forebyggingsmodell der målet er å øke oppslutningen i befolkningen omkring alkoholfrie soner og på denne måten endre atferd og drikkemønster. Kompetansesenteret har fulgt kommuner over flere år. Avogtil et landsomfattende prosjekt. De alkoholfrie sonene er trafikken, arbeidsliv, idrett og friluftsliv, graviditet, samvær med barn og unge, båt og badeliv. AV-OG-TIL Lokalt er rettet mot voksne. Tiltaket legger videre vekt på lokal tilpasning og samordning mellom aktører på nasjonalt og lokalt plan. Førde, Kvam og Stord kommuner er fortsatt med i samarbeidet. Nye kommuner ble i 2008 invitert inn til å delta. Ingen nye kommuner i regionen er foreløpig godkjent og klar til oppstart. Ansvarlig vertskap Ansvarlig vertskap gjennomføres av kommuner i Bergen, Stord og Os. Serveringsbransjen på Voss deltok på introduksjonsseminar. Det er kommunene som driver ansvarlig vertskap, medarbeidere ved kompetansesenteret har bistått med enkeltstående forelesninger i Prosjekt risikofaktorer på kommunenivå Kompetansesenteret har utviklet verktøy for å identifisere risikofaktorer, samt gjøre bruk av alle tilgjengelige kilder som allerede eksisterer i forhold til risikoindikatorer. Formålet er som nevnt å kunne tidlig iverksette tiltak på et overordnet nivå. Kartlegging av ungdoms rusmiddelvaner Ungdomsundersøkelser I 2007 ble det gjennomført rusvaneundersøkelser i følgende kommuner: Fusa, Fitjar, Stord, Voss og Årdal. Rapportene ble ferdigstilt og trykket i 2008, og resultatene fra undersøkelsene i Fitjar, Voss og Årdal kommuner, ble presentert på ulike kommuneseminarer. Deltakerne var politikere, ansatte i administrasjonen og ulike tjenesteområder, samt elever, representanter fra instanser som driver arbeid med ungdomsgruppen. Seminarene hadde som formål å diskutere og synliggjøre tiltak og behov i det rusforebyggende arbeidet i kommunene, og blir også anvendt i arbeid med rusmiddelpolitiske handlingsplaner. I 2008 ble det gjort ungdomsundersøkelser i Flora, Fjell, Kvam og Bergen. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid Kompetansesenteret har over flere år arbeidet særlig med foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. I 2008 ble det besluttet at Kompetansesenteret skal arbeide med dette som et nasjonalt spisskompetanseområde. I nært samarbeid med kommuner og skoler er det blitt holdt en rekke kurs og seminar omkring foreldrerollen i rusforebyggende arbeid i 2008, innsats utført både overfor profesjoner og foreldregrupper. Hjem skole samarbeid Kompetansesenteret har videreført arbeidet fra undersøkelsen Lagspill og dragkamp som ble gjennomført i Gjennom samarbeid med de deltakende skolene, har en søkt å styrke innsatsen mot de sårbare familiene som er vanskelig å nå i samarbeidet mellom hjem og skole. Følgende kommuner har vært involvert i arbeidet: Askøy, Aurland, Austevoll, Balestrand, Bergen, Eid, Etne, Førde, Gaular, Gulen, Høyanger, Kvinnherad, Lindås, Luster, Lærdal, Masfjorden, Odda, Samnanger, Selje, Sogndal, Vaksdal, Vik, Øygarden og Årdal. I tillegg har en knyttet til seg frivillig sektor gjennom ungdomsarbeidet til Kirkens Bymisjon, samt Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri. Se ellers under avsnittet tidlig intervensjon. 6

8 Tidsbrytere Publikasjonen «Tidsbrytere håndbok for kursledere» ble ferdigutviklet i Håndboken er for fagfolk som skal «trene opp» foreldre og foresatte til å bli mer bevisst sin store betydning i det (rus) forebyggende arbeidet. Forebyggingsprogrammet er utviklet i samarbeid med foreldre, lærere og andre. Til sammen har fagfolk fra åtte kommuner Voss, Vaksdal, Askøy, Sogndal, Flora, Fusa, Bømlo og Høyanger i regionen deltatt i skoleringsprogrammet. I januar ble det arrangert samling med deltakere fra fire kommuner: Askøy, Vaksdal, Bømlo og Sogndal. Planlagt samling i april ble avlyst da kommunene ikke hadde anledning til å delta. Skolen og rusforebyggende arbeid To Do or Not to Do? Ung-til-ung-formidling «To do or not to do» er et ung til ung program som er rettet mot 9. klasse og er utviklet ved Kompetansesenteret. Programmet bygger på ung til ung metodikk. Kompetansesenteret har prioritert utvikling av arbeidet, og det foreligger i dag manual for programmet. Ung til ungformidling kjennetegnes av at man bruker representanter fra målgruppen til å formidle et rusforebyggende budskap. Programmet gjennomføres av elever fra videregående skole. Programmet ble våren 2008 gjennomført i ungdomsskolene i to kommuner i Hordaland. Utekontakten i Bergen samarbeidet med Årstad videregående skole om å gjennomføre programmet ved Gimle ungdomsskole. Utekontakten i Kvam herad og to videregående skoler samarbeidet om å gjennomføre programmet ved alle ungdomsskolene i Kvam. Opplæringssamling for nye kursledere ble gjennomført i mai. To nye kommuner/skoler var med, samt nye kursledere fra kommuner som allerede gjennomfører programmet. Nye og gamle kursledere ble invitert til veiledningssamlinger i forbindelse med planlegging og gjennomføring av programmet i skoleåret 2008/2009. Rekruttering og opplæring av nye formidlere ble gjennomført om høsten. Selve programmet gjennomføres overfor 9. klassene i løpet av våren Kompetansesenteret har evaluert programmet internt. Evalueringsrapporten One year follow up of evaluation of To Do or Not to Do? ble utgitt september Resultatene viste at programmet har økt ungdommenes kunnskaper om effekt og risiko forbundet med bruk av rusmidler og begrenset noe av misforståelsene omkring rusmiddelbruk. Elevene som fikk programmet, rapporterte at de var fornøyde med programmet, samt at de fikk økt selvtillit i forbindelse med å håndtere rusrelaterte situasjoner. Evalueringen viste at kunnskapsnivået og selvfølelsen økte også hos ung til ung-formidlerne som gjennomførte undervisningen. Veiledning i ungdomsskolen Med utgangspunkt i veileder i rushåndtering, laget i samarbeid med to ungdomsskoler i 2007 er det jevnlig oppfølging med fagpersoner fra disse skolene. Det gjelder ikke minst fokus på foreldresamarbeid og håndtering av situasjoner med elever. Stimuleringsmidler Kompetansesenteret har styrket ulike innsatser i regionen med stimuleringsmidler: Stord kommune ble tildelt kr ,- til arbeid med Føre Var, overgang barne- ungdomstrinn, ansvarlig vertskap og støtteteam. Voss kommune har ivertsatt et tverretatlig samarbeid ledet av rubskoordinator og ble tildelt ,- i midler til Rusforebyggende innsatser, Kjentmannsordningen og arbeid med to do or not to do. Kvam kommune ble tildelt kr ,- for arbeid med kjentmannsordningen. I kommunene Flora, Sveio, Kvam og Fjell ble det gjennomført ungdomsundersøkelser. Videre ble det brukt stimuleringsmidler til styrking av satsingen hjem/ skolesamarbeidet i regionen stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

9 Tidlig intervensjon Kompetansesentrene skal ha en særlig satsing innfor området tidlig intervensjon. Helsedirektoratet utga et rundskriv for å satse på kompetanse innen tidlig intervensjon. Det ble i 2008 gitt særskilte midler til å styrke områdene innen hjem/skole, skulk, barnevern (overgang fra barnevern til sosialtjeneste/nav) og pårørende arbeid. Innsatsområder i 2008: Føre Var Hurtig kartlegging og handling Kjentmann Hjem skole samarbeid Alrekstad ungdomsskole Askøy veiledningsprosjekt Ung til ung formidling Opptur Skoleskulk Tidlig hjelp til gravide og småbarnsforeldre Barnevern og rus Barneverninstitusjoner Blåklokka og Øvsttunsenteret Pårørende arbeid /barn av rusmiddelavhengige Prosjekt psychonauts Føre Var Føre var er et system for overvåkning av rustrender. Gjennom Føre Var-prosjektet har kompetansesenteret siden våren 2002 rapportert om rusmiddelsituasjonen i Bergen. Dette gjøres to ganger årlig. Ved utgangen av 2008 er det totalt utgitt tolv rapporter. For å nå flest mulig, distribueres Føre Var-rapportene bredt innenfor kompetanseområdet til Stiftelsen Bergensklinikkene, samt til nasjonale- og internasjonale kontakter. Rapportene er også tilgjengelig på Vårens rapport ble lansert for politikere i Bergen kommune, Komité for oppvekst. Høstrapporten ble lansert i desember gjennom seminaret Rusfaglig forum, der det deltok 150 deltakere fra ulike instanser i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. I 2008 har Føre Var fått flere forespørsler om å presentere siste nytt i rusmiddeltrender innenfor eget kompetanseområde, men og nasjonalt og internasjonalt. Lokalt ble Føre Var presentert på forespørsel for Helse- og sosialkomiteen og Oppvekstkomiteen i Bergen kommune, Statsadvokatene i Hordaland, høstmøter til flere frivillige oranisasjoner (Juvente, Arna-Bergen fråhaldslag m.fl.) og til utelivsarenaen i Bergen gjennom Ansvarlig Vertskap. Nasjonalt ble kokaintrender i Bergen presentert på Sirus sitt fagmøte i Oslo i februar. Internasjonale presentasjoner har vært holdt i Lisboa, Barcelona, London og Australia, Føre Var har også rapportert inn til EPOD prosjektet ved EMCDDA. I 2008 har Føre Var modellen og resultater blitt brukt i forskjellige faglige og vitenskapelige skriveprosjekter: Bokkappitel om Nightlife & crime Bokkappitel on Addiction Research Methods Editorial International Journal of Drug Policy Artikkel Substance Use Misuse Reliability, validity & triangulation Artikkel International Journal of Drug Policy Trends in misuse of medicines Artikkel Sykepleietidskrift 8

10 Stiftelsen Bergensklinikkene har bistått med å etablere nettverksamlinger med byer som driver Føre Var-prosjekter eller som ønsker å etablere prosjekt. I tillegg har Stord og Kristiansand kommuner fått veiledning og assistanse i en oppstartsfase. Metoden har og vært tatt opp av andre norske byer (Oslo og Drammen). I 2008 ble det utviklet en Føre Var-manual. For å kartlegge forbedringsområder for FøreVar, ble det i desember 2007 gjennomført en brukerundersøkelse. Rapport herfra ble utarbeidet i Hurtig kartlegging og handling (HKH) Hurtig kartlegging og handling og er en kartleggingsmetode hentet fra en WHO-modell 1. Kompetansesenteret har videreutviklet modellen ved å tilpasse den norske forhold. Målsettingen med HKH er å gi et best mulig bilde av en aktuell situasjon i løpet av en kort tidsperiode, og utvikle en handlingsplan der en tilrettelegger for formålstjenelige intervensjoner. Ideelt sett varer kartleggingen mellom 3 til 6 måneder fra start til slutt. I 2008 har en veiledet Utekontakten i Bergen for gjennomføring av HKH i forhold til å kartlegge unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum. Det ble ellers arrrangert 3 dagers opplæring i HKH metoder for nyansatte i Utekontakten i Bergen, samt 3 andre team fikk opplæring i metoden, 2 fra Oslo og ett team fra Stavanger. Det er publisert en artikkel om HKH i European Journal of Social Work. Pt. arbeides det med ny artikkel om evaluering av 5 HKH prosjekter i Norge. Kompetanse og bruk av HKH er etterspurt og ønskes gjort anvendelig for flere kommuner i Norge. Kjentmann «Kjentmann» er et beredskapsverktøy til bruk i skoleverket. «Kjentmann» består av en håndbok som har som mål å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer i forhold til elever som ruser seg. Grunnleggende for «Kjentmann» er at skolen verken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak «Kjentmann» er å gi en rusmisbrukende elev en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side; ikke avvisning og fordømmelse. «Kjentmann» gir råd i forhold til å oppdage og se rusmisbrukende elever, kommunikasjon og samtale om rus og eksterne samarbeidspartnere for skolen. Det ble arrangert samling for Kjentmennene i Bergen kommune i februar Tema på samlingen var Uro- /atferdsproblematikk, funn fra siste Føre Var rapport og informasjon om skoleskulkprosjektet. Videre ble det gjennomført ny opplæringsrekke i Kjentmann for kommunene Kvam og Voss, samt for nye kjentmenn i Bergen kommune. Tre planleggings- og veiledningsmøter ved Fyllingsdalen videregående skole i forbindelse ble gjennomført, med planlegging og oppstart av ordningen ved skolen. Kompetansesenteret underviste i Kjentmannsordningen overfor medarbeidere ved Kompetansesenteret i Rusmiddeletaten i Oslo. Dette ble gjort med tanke på planlegging og innføring av Kjentmannsordningen i noen videregående skoler i Oslo. 1 World Health Organization: The Rapid Assessment and Response guide on psychoactive substance use and especially vulnerable young people. RAR modellen er utviklet av WHO på bakgrunn av evaluerte pilotprosjekter. Stiftelsen Bergensklinikkene har i samarbeid med Utekontakten i Bergen gjennomført to kartlegginger i Bergen stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

11 Hjem/skole samarbeid Oppfølging av undersøkelsen lagspill og dragkamp Med midler fra Helsedirektoratet ble det i 2007 gjennomført en undersøkelse ved til sammen 40 skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Det ble videre gjennomført 5 intervju med foreldre av voksne rusmiddelavhengige, med fokus på skolehistorien til barna den gangen de var i skolealder. I arbeidet med å operasjonalisere resultatene fra undersøkelsen har en i 2008: Valgt ut skoler for et utvidet/tettere foreldreoppfølging, med ulike metoder for kontakt, og forskjellige tiltak både på enkelt- og gruppenivå. Tiltakene vil utformes slik at en ikke stigmatiserer gruppen foreldre, som kan være særlig sårbare. Arbeidet med å sette i system et utvidet foreldresamarbeid, som omhandler innhold i samarbeidet, styrking /tettere oppfølging med utvalgte familier. Eksempelvis vil en utvikle nettverk, der rådgivere fra ulike skoler mottar kompetansehevende tiltak gruppevis. Rådslag med skolene Resultatene fra undersøkelsen er blitt kommunisert overfor skolene som deltok. To Rådslag er gjennomført i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere til skolen. Rådslagene har delvis bestått av tilbakemelding fra undersøkelsen, fokus på forebygging i skolen, og faglig påfyll i forhold til foreldrerollen og endringer i skolen. Det første var en gjennomgang av funnene fra undersøkelsen, samt invitasjon til diskusjon rundt funnene. Det andre rådslaget var en fagdag med temaene; «Foreldrerollen i forandring» og «Skolen i forandring». Begge fylker i regionen har vært representert ved rådslagene. Referansegruppe for prosjektet Det er etablert en referansegruppe hvor en arbeider med en veileder som kan gi konkrete råd til tiltak omkring samarbeid hjem skole, og som er direkte forankret til undersøkelsen. Referansegruppen som arbeider frem forslag til veileder omkring samarbeid hjem skole vil utarbeide metodikk tilpasset skolehverdagen og skolens rammebetingelser. Resultatene fra Lagspill og dragkamp er blitt anvendt en rekke steder; presentert i intervju på NRK Hordaland, i Bergens Tidende, og i kronikk. Undersøkelsen er presentert for Oppvekstrådgiverne i Bergen kommune. Videre ble det gjort presentasjoner av «Lagspill og dragkamp» som ble utført i forbindelse med skolestart. Alle de deltakende skolene ble invitert til implimenteringsarbeidet. Deltakende skoler og sentrale samarbeidspartnere ble og invitert inn til å søke på «stimuleringsmidler» for å muliggjøre tiltak direkte knyttet til resultater fra undersøkelsen, samt tiltak man ønsket å prøve ut. Alrekstad ungdomsskole Alrekstad skole er en byomfattende skole i Bergen hvor elever søkes inn på bakgrunn av blant annet atferdsproblemer ved hjemmeskolen. Dette er elever som er i risiko for videre skjevutvikling. To av skolens fagpersonell ble frikjøpt for å lage et veiledningshefte om rusberedskap på skolen under veiledning fra kompetansesenteret. Heftet «En rusfri skole. Veileder i rushåndtering» ble ferdigstilt våren Personalet ved skolen ble gjennom hele året fulgt opp med veiledningstimer i fht implementering og bruk av veilederen. 10

12 Ung til ung formidling «Opptur» Med utgangspunkt i programmet «To Do or Not to Do?» er det laget en enklere og kortere versjon av programmet, som vi har kalt «Opptur». Hensikten med denne nye versjonen har vært å tilby et program som passer inn på områder og arenaer som ikke er skolebaserte. Det er i 2008 blitt arbeidet med en pilot av denne versjonen. Ung-til-ung formidlere har blitt rekruttert gjennom Utekontakten i Bergen kommune, og programmet skal utøves overfor elever ved Alrekstad alternative skole. Askøy - veiledningsprosjekt Kompetansesenteret avsluttet i 2008 veiledning av fagpersoner som driver samtalegruppe for unge gutter i risiko/høyrisiko. Tiltaket har fungert positivt og er presentert på konferanse. Det er planlagt en skriftlig rapport fra arbeidet. Skoleskulk prosjekt undersøkelse og oppfølging av skoler Kompetansesenteret hadde opplæring og veiledning for Utekontakten i Bergen i «prosjektmetoder» og et byomfattende prosjekt om skoleskulk, og rapport ble publisert våren Som en oppfølger av prosjektet ble det planlagt å gjennomføre en skoleskulkundersøkelse. Innenfor tidlig intervensjon, er skulkere en viktig gruppe å følge opp og forstå, med henblikk på å kunne utvikle selektive forebyggende intervensjoner. Som et ledd i nasjonal satsing på tidlig intervensjon fikk Kompetansesenteret midler fra Helsedirektoratet til gjennomføring av undersøkelsen. Skulkundersøkelsen ble gjennomført våren Bergen kommune og Bufetat godkjente gjennomføring av undersøkelsen og ga tilgang slik at en kunne rekruttere elever både fra skoler og institusjoner. Utekontakten har vært samarbeidspart i planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, har også vært partner i forbindelse med planlegging og utarbeiding av spørreskjema, samt publisering av resultatene i vitenskapelig tidsskrift. Rapporten offentliggjøres mars Arbeidet med å tilrettelegge for kompetanse og endring av praksis i forhold til skulk skjer i nært samarbeid med Bergen kommune. Det er etablert et oppfølgingsprosjekt på bakgrunn av skulkundersøkelsen. Fire skoler er valgt ut for prosjektet. Videre er det satt i gang et litteratursøk på metodikk for arbeid med skulkproblematikk. I oppfølging av undersøkelsen vil det bli satt fokus på registrering av fravær/rutiner, ulike tiltak og kompetanseutvikling. Arbeidet er organisert ved at det er nedsatt prosjektgruppe bestående av representanter fra byrådsavdeling, helsevernetat, og utekontakten. Oppvektstrådgiverne i Bergen kommune fungerer som referansegruppe for prosjektet. Tidlig hjelp til gravide og småbarnsforeldre syv kommuner deltar Formålet med prosjektet er å utvikle kompetanse overfor helsepersonell for å kunne gi tidligst mulig hjelp på lavest mulig nivå til gravide og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer i utvalgte kommuner. Ut fra kunnskapen om målgruppens sammensatte problemer, ønsker en å utvikle et helhetlig og fleksibelt tilbud i kommunene med klar ansvars- og rollefordeling. Prosjektet bygger på eksisterende samarbeidsfora, og den enkelte instans særkompetanse på området. Det ble startet opp arbeid først i tre kommuner; Årdal, Førde og Os. Det ble opprettet arbeidsgrupper i alle kommunene, ledet av prosjektledere. I arbeidsgruppene deltar: Jordmor, helsesøster, sosialtjeneste, legetjeneste, barneverntjeneste. Kommunene har hatt ulikt oppstarttidspunkt og fremdrift i arbeidet. En kommune startet opp våren 2007, mens to kommuner hadde reell oppstart høsten Os kommune trakk seg fra prosjektet i Helsepersonell startet å kartlegge rusbruk for samtlige gravide ved helsestasjonen. En kommune har spesifikt arbeidet med å fastlegge innhold og rolle/ansvarsfordeling i oppfølgingen av gravide med rusproblemer, samt oppfølging etter at barnet er født. Kompetansesenteret har bistått med oppstartseminarer i 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

13 kommunene, deltatt ved møtevirksomhet i arbeidsgruppene, samt gjennomført veiledning og hospitering ved Foreldre barn senter for en kommune. Høsten 2008 inviterte kompetansesenteret inn nye kommuner til prosjektsamarbeid, fem kommuner meldte sin interesse, og det ble inngått avtaler med alle kommunene; Fjell, Askøy, Lindås, Radøy og Bergen. Kommunene får opplæring i bruk av screeningsverktøyene Audit og Tweak, samt trinn I i «Motiverende samtale» anvendes for å motivere klientene for endring og å unngå drop-out fra behandling. Ellers arbeides det med å etablere helhetlige rutiner og prosedyrer på tvers av ulike etater i den enkelte kommune. Prosjektet skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland. Regionalt nettverk Kompetansesenteret deltar i regionalt kompetansenettverk «Barns beste. Barn som pårørende». Nettverket er sammensatt av representanter fra modellkommuneprosjektet, Bufetat, psykisk helsevern, R-BUP, RVTS og brukerorganisasjoner. Nasjonalt nettverk Kompetansesenteret deltar i «Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner som arbeider med gravide rusmiddelmisbrukere og foreldre med små barn». Arbeidet skjer i regi av kompetansesenter rus- region sør. Barnevern og rus Prosjekt med fokus på unge i alder 16 til 18 år, samarbeid barnevern og sosialtjeneste Kompetansesenteret samarbeider med barneverntjenester i fire kommuner for å styrke arbeidet med barnevernsklienter i alderen over 16 år. Mange ungdommer som følges opp gjennom barnevernet, kommer ved fylte 18 år i kontakt med sosialtjenesten for å motta bistand derfra. Overgangen kan, for mange, være vanskelig. Bakgrunnen for prosjektet var at sosialtjenesten ved Ytrebygda ønsket å komme tidligere inn overfor unge klienter som hadde vært under oppfølging av barneverntjenesten. Med midler fra Helsedirektoratet startet et prosjekt i samarbeid med barneverntjenesten/nav Ytrebygda. Prosjektet ble videreført til Bergenhus barneverntjeneste. Prosjektet inneholder bruk av kartlegging av rusproblematikk, rutiner for overføring mellom tjenester, oppfølging klienter og tilrettelagte seminar for kompetanseutvikling. I 2008 ble nye kommuner invitert til deltakelse og tre kommuner ble rekruttert høsten 2008; Meland, Askøy og Voss. Barneverninstitisjonen Blåklokka i Førde Blåklokka er en institusjon som arbeider med å kartlegge og vurdere omsorgen rundt barn/ familier i risiko. Kvinner/jenter (og menn) kan bo i forkant av fødsel og de første leveårene. I tillegg driver institusjonen hjemmebaserte tjenester. Hensikten er å arbeide med å styrke omsorgen rundt barn og familier i risiko, samt å vurdere hvorvidt barna kan fortsette å bo i primærfamilien. Kompetansesenteret inngikk samarbeid med institusonen og startet med å kartlegge kompetansebehov i institusjonen. Følgende er gjennomført: Dagsseminar i Bergen, med temaet kvinner og rus samt omsorg for barn i kombinasjon med rusproblemer (høst 2007). Noe fokus på kartlegging av rusbruk blant beboere. Todagers seminar i Førde, hvor en utdypet de samme tema (vår 2008) Éndagsseminar i Førde med fokus på rus og psykiske lidelser (høst 2008). Det er planlagte kurs/veiledning i motiverende samtale for

14 Barneverninstitisjonen Øvsttunsenteret En seminarrekke ble gjennomførte overfor medarbeidere ved institusjonen våren Blant temaene som ble belyst var: unge rus og barnevern forståelser i arbeidet med barn og unge rusmidlene og de unge rus og psykiske lidelser spesielle problemstillinger i arbeidet med unge jente og gutt-problematikk kjønnsforståelse omkring rusproblemer hos ungdom. Prosjektutvikling vedrørende arbeid overfor pårørende Stiftelsen Bergensklinikkene har over flere år gitt tilbud til partnere, foreldre, søsken, voksne barn av rusmiddelpasienter. Kompetansesenteret har styrket dette arbeidet med jevnlige tilbud om «Pårørendekurs» med et fast program. Kompetansesenteret ønsket å utvikle kunnskapen om metodikk på området, hvordan nå familiemedlemmer og hvordan gi dem mest hensiktsmessig hjelp. Det en sentral målsetting å øke kompetanse for helsepersonell i kommunal- og spesialisthelsetjeneste, samt hvordan nå barn og unge som vokser opp med foreldre som bruker rusmidler slik at det påvirker barnas oppvekst. Helsedirektoratet har gitt prosjektmidler. I dette arbeidet vil vi oppsummere kunnskap og metodikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt på området pårørendearbeid, bruke sentrale føringer og forskningsbasert kunnskap i anbefalinger til videre tiltaksutvikling. Videre vil det utarbeides en regional oversikt over hvilke tilbud som eksisterer overfor henholdsvis voksne pårørende av rusmiddelavhengige, familier med rusmiddelproblematikk, samt tilbud som er spesifikt innrettet mot mindreårige barn av foreldre med rusproblemer. Pårørendeundersøkelsen I 2008 ble det gjennomført en behovsundersøkelse for å kartlegge ulike behov i målgruppen voksne pårørende, og særlig om det er pårørende-grupper en ikke når frem til med eksisterende tilbud. Undersøkelsen søker å få svar på hva som skal til for å hjelpe disse gruppene inn i hjelpetilbud. Det er store kjønnsforskjeller i bruk av pårørendetilbud, stort sett er det kvinner som benytter seg av ulike tilbud. Datainnsamlingen er gjennomført i samarbeid med andre institusjoner/ organisasjoner i regionen, og rapport vil foreligge Innsatser For å etablere gode rutiner og standarer for arbeidet med voksne pårørende er det gjennomført fagdager med tema pårørende og deres behov i egen organisasjon, samt samarbeidende institusjoner. Det er opprettet veiledningsgrupper med fokus på samarbeid med voksne pårørende. Veiledningsgruppen består av medarbeidere fra de ulike institusjonene som inngår i samarbeidet. Videre arbeides det med prosedyrer og rutiner for samarbeide med pårørende. Samarbeidspartnere i prosjektet er tildelt midler til kompetanseheving. Institusjoner i regionen ble invitert til deltakelse i prosjektet og følgende deltar: Floenkollektivet, Styve Gard, Kalfaret behandlingssenter, Bergen barn og foreldresenter. Kartlegging av pasienters barn og behov i foreldrerollen Det er gjort flere kunnskapsoppsummeringer om målgruppen barn og unge av foreldre med psykisk sykdom og /eller rusavhengighet, og disse viser samlet sett at tilbudet er tilfeldig og uforutsigbart og at det foreligger store mangler i oppfølging av disse barna. (Solbakken, Lauritzen 2005). Direktoratet anbefaler at aktuelle tjenester etablerer rutiner/prosedyrer som tar sikte på å fange opp om aktuelle tjenestemottagere har barn, hvordan barnas situasjon er, samt sikrer at nødvendig oppfølging er igangsatt eller tar initiativ til at det igangsettes (IS-5/2006). Kompetansesenteret arbeider med fagdager for medarbeidere i det kliniske miljøet Fagdagene vil ha fokus på innføringen av rutiner og prosedyrer, fokus på risiko og beskyttelse for barna i målgruppen, hvordan bistå foreldrene til å ivareta barnas behov, aktuelle hjelpetiltak og hjelpe stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

15 instanser, samt gjennomgang og praktisk trening i gjennomføring av aktuelle kartleggingsredskaper. Kompetansesenteret vil gjennomføre en kartlegging for å fremskaffe en bredere forståelse av situasjonen for pasienter som er foreldre og deres barn i vår region. Kartleggingen vil bidra til kunnskap som kan legge føringer for videre tiltaksutbygging for målgruppen i regionen. Kartleggingen skjer i nært samarbeid med Floenkollektivet, Kalfaret behandlingssenter og Stiftelsen Bergensklinikkene. Kompetanseutvikling i arbeid med rusmiddelavhengige Det er gjennomført en rekke innsatser (kurs/seminar/prosjektutvikling) over personell i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Kompetansesenteret gjorde en kartlegging over kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten (2007). Denne er anvendt for videre oppfølging av kompetansebehov i Prioriterte områder: Prosessgrupper i samarbeid med fylkesmannen Kompetanseutvikling tilrettelagt for NAV ansatte Rus og psykiske lidelser Motiverende samtale Rus og psykiske lidelser Mentaliseringsbasert behandling Psykisk helse/dobbeltdiagnoser og rus: Fylkesmannen/Sogn og fagpersoner fra kommune Rus og somatikk Prosjekt K NAV Ytrebygda KKS Diverse konferanser/undervisning/veiledning Prosessgrupper Kompetansesenteret har i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland gjennomført to prosessgrupper med målgruppe ansatte i sosialtjeneste/nav, pleie og omsorg, og andre kommunale instanser: Hver gruppe hadde 30 deltakere. Tema var: Legemiddelassistert behandling og den andre prosessgruppen tematiserte Rus og psykiske lidelser: Tre samlinger be gjennomført omkring hvert tema og samlingene ble tilrettelagt med forelesninger med påfølgende erfaringsutveksling og diskusjon. Kompetanseutvikling tilrettelagt overfor NAV-ansatte Fylkesmannen i Hordaland inviterte i samarbeid med kompetansesenteret til et kompetanseutviklingsprogram innen rus og psykisk helse overfor NAV-ansatte. Programmet hadde som mål å øke kunnskapsgrunnlaget om rus og psykiske lidelser og bidra til utvikling av gode samarbeidsrelasjoner lokalt. Programmet dekket både samfunnsperspektivet, individperspektivet og ikke minst møtet mellom individet (pasienten/klienten) og samfunnet (hjelpe- og bistandssystemene). Personer med komorbide lidelser og sammensatte problemer har ofte behov for hjelp og støtte fra mange instanser samtidig. Derfor er det også viktig at mange samarbeidsinstanser møtes i faglig sammenhenger samtidig. 14

16 Kommuner og NAV kontor med bred tverrfaglig og tverretatlig oppslutning ble prioritert til deltakelse i programmet. Ca 80 deltakere fra kommuner/nav kontorene deltok. Programmet gikk over fire ganger, og ble avsluttet med erfaringskonferanse i nov hvor mer enn 125 deltok. Målet med erfaringskonferansen var å formidle og gjøre kjent ulike prosjekt/erfaringer i Hordaland. Motiverende samtale (tidligere endringsfokusert rådgivning) Kompetansesenteret har gjennomført en rekke kurs i motiverende samtale. Motiverende samtale er blitt arrangert for medarbeiderei ulike prosjekter, og som en del av flere kompetansehevende innsatser. Kurs i motiverende samtale er også tilrettelagt gjennom kurskatalogen til Stiftelsen Bergensklinikkene. Rus og psykiske lidelser Kompetansesenteret har i gangsatt et prosjekt i spesialisthelsetjenesten med tema rus og psykiske lidelser. Målet er å samle kunnskap om forsknings- og behandling innen rus og personlighetsforstyrrelser, samt øke kunnskap og ferdigheter blant en utvalgt gruppe fagfolk med tanke på klinisk utredning av rus og personlighetsforstyrrelser. Formålet har videre vært å øke kompetanse for å foreta en helhetlig personvurdering hos rusmiddelavhengige pasienter. Det har blitt gitt opplæring og veiledning i kartleggingsinstrument. Medarbeidere i har deltatt i månedlige samlinger. Fokus har vært spesielt på problemer som oppstår på grunn av rusmiddelbruk, hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hemmer personlighetsvurderinger hos rusmiddelpasienter. Som en del av prosjektet vil en videreutvikle kompetanse på området med henblikk på ekstern undervisning, veiledning og intern klinisk virksomhet. Mentaliseringsbasert behandling En tverrfaglig gruppe (se over) har møttes en gang i måneden i tillegg til selvstudier og veiledning. Professor og psykiater Sigmund Karterud v/avdeling for personlighetspsykiatri, Ullevål universitetssykehus har vært engasjert som konsulent og veileder. Møtene hadde karakter av omfattende kasuskonferanser der vurdering av deltakernes videobaserte SCID-intervjuer sto sentralt. Etter hvert som prosjektet skred fremover, ble terapeutenes økte ferdigheter tydelig demonstrert, samtidig som de kliniske diskusjonene ble stadig mer nyanserte. Tendensen var at de fleste pasienter fremsto som mer alvorlig rammet etter en systematisk kartlegging, men at de samtidig ble mer differensierte, og behandlingsmulighetene ble tydeligere. Etter at SCID-intervju ferdighetene var innarbeidet har veiledningsgruppen hatt fokus på mentaliseringsbasert behandling. Mentaliseringsbasert behandling har fått omfattende oppmerksomhet, særlig fra fagområder som arbeider med pasienter med alvorlige psykiske lidelser som alvorlige personlighetsvansker, spiseforstyrrelser og ruslidelser. Mentaliseringsbasert behandling vektlegger overordnede målsettinger som gjør at terapeuter fra forskjellige tekniske og teoretiske tradisjoner kan føle seg innlemmet, samtidig som de blir utfordret til å reflektere over og justere egen praksis. Det vil bli iverksatt en pilot i Bergensklinikkene i løpet av Kompetansen i forhold til metaliseringsbasert behandling vil etter hvert bli tilbudt samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten. Rus og somatikk I løpet av 2008 kom det flere henvendelser fra kommunehelsetjenester om somatiske problemstillinger relatert til rusmiddelbruk. Et planleggingsarbeid relatert til kurs om somatiske problemstilinger i rusfeltet ble igangsatt, og en har startet med veiledning til ansatte i sykehjem som møter rusproblematikk blant beboere. Det er nå utarbeidet en prosjektskisse knyttet til en kvalitativ studie om rusmiddelbruk blant eldre som mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester. Studien vil bli gjennomført i Kurs om rus og somatikk vil bli gjennomført i 2009, rettet 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

17 mot målgruppen leger, helse- og sosialpersonell i kommuner og spesialisthelsetjenestene, samt kriminalomsorgen og andre som arbeider med rusproblematikk. Prosjekt K utviklingsprosjekt mellom kommunal og spesialisthelsetjeneste Prosjekt K ble utviklet på bakgrunn av ulike instansers erfaring med klienter/pasienter som ikke klarte å ivareta egne behov for å kunne utløse tilstrekkelig og nødvendig hjelp. I prosjektet har en tilsatt medarbeidere fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Slik bidrar prosjektet til samarbeid mellom de ulike tjenestenivåer. Prosjektet er et tjenestetilbud avgrenset til en klientgruppe for å sikre rett tjenestetilbud til rett tid, bidra til å forhindre utvikling av kroniske hjelpebehov. Gjennom prosjektet søker en å bedre tilbudet til klienter/pasienter som beskrives med komorbide lidelser, med behov for en kontinuitet og kunnskap fra både spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Kompetansesenteret har hatt veiledning, støtte med evaluering, undersøkelse, rapport skriving til medarbeidere i prosjektet. Rapport nr 2 er under arbeid. NAV Ytrebygda Kompetansesenteret har pågående samarbeidsavtale med NAV Ytrebygda omkring ulike utviklingsprosjekter. Samarbeidet inneholder bistå i prosjektutvikling, delta med veiledning og seminar, erfarings og kunnskapsutvikling av de ulike delprosjektene. KKS Rapporten Klientkartlegging 2008 er en gjennomgang av pasient- og klientdata i spesialisthelsetjenesten (KKS) fra Hordaland og Sogn og Fjordane fra Rapporten gir en skjematisk oversikt over pasientgruppen som var i behandling ved fem behandlingsinstanser i Arbeidet ble gjort i samarbeid kompetansesenteret og forskningsavdelingen. Konferanser/undervisning/veiledningsoppdrag Rusfaglig forum arrangeres to ganger årlig i Hordaland, der Stiftelsen Bergensklinikkene er arrangør og en gang i året der Fylkesmannen i Sogn og fjordane er arrangør der det deltok 150 deltakere fra ulike instanser i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. På konferansene deltar det mellom deltakere. Det gies veiledning overfor medarbeidere i spesialisthelsetjenesten; veiledning av psykologer som et ledd i deres spesialistutdannelse i rusrelaterte lidelser. Undervisning og kurs overfor ruskonsulenter i Helse Førde. HiB en rekke undervisningsoppdrag gjennomført ved høgskolen. Undervisning ved Høgskolen i Bergen, for studenter ved Videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. HIB/Master i samfunnsarbeid, undervisning og veiledning. Litteratur review i samarbeid med høyskolen effectiveness of drug treatment HiB, Sosionomutdanningen. Tverrfaglig utvikling av CASE. IKT-basert/Norgesuniversitetet. Leangkollseminaret en konferanse særlig rettet mot spesialisthelsetjensten, er gjennomført med undervisning/støtte og veiledning. Kurskatalogen 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene har arrangert kurs i 2008, hvorav 21 var annonsert i Kurskatalogen. 732 deltok på kurs i

18 Spisskompetanse kjønn og rus Kompetansesenteret har ansvar for å utvikle kompetanse innenfor temaet kvinner og rus. Stiftelsen Bergensklinikkene har innarbeidet spisskompetanseområdet «Kvinner og rus» i all virksomhet som spenner fra helsefremmende, via forebygging, tidlig intervensjon til behandling og skadereduksjon. Fagområdet kvinner og rus formidles nasjonalt og regionalt. Virksomheten baseres på samarbeid med Universitets- og/eller forskningsmiljøer på spisskompetanseområdet. Innenfor spisskompetanseområdet drives kompetanseutvikling ved å: Arrangere kurs konferanser, seminarer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt Bygge tverrfaglighet innenfor fagområdet Utvikle behandlingsfeltet rus og psykisk helsevern Framskaffe oversikter over forskning, undervisning og veiledningskompetanse Stimulere til publiserin Fra «kvinner og rus til kjønn og rus» Etter mange år med fokus på kvinner, har menn og rus inkludert i spisskompetanseområdet som Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider med. Spisskompetanseområdet er et felles anliggende i organisasjonen, og som en del av utviklingen har Stiftelsen Bergensklinikkene pr i dag gjennomgående kjønnsdelt hele den kliniske virksomheten. Tiltak: Gjennomførte kurs og konferanser rettet mot kommuner / sosialisthelsetjeneste Flere kurs i kvinne- og mannsrettet rusbehandling, i Bergen og Oslo, samt ved virksomheter som har ønsket fokus på kjønnsrelatert tematikk Sertifiseringskurs i kvinnebehandling Kurs om kvinner og rus med særlig fokus på AD/HD Kjønnskonferanser hvert tredje år, neste i 2011 En rekke prosjekter både innenfor kompetansesenteret (pårørendeprosjekt) og i forskningsavdelingen (kvinner, arbeidsliv og rus sammen m AKAN) Forebyggingsintervensjoner og samarbeid med en rekke skoler, kommuner, helsesøstre, institusjoner og nav/sosialtjeneste, i kjønnede perspektiv. Fokus på de unge guttene som taper i skolesammenheng I 2008 ble det arbeidet spesielt med fokus på kjønn og rus med siktemål å presentere våre funn og erfaringer på ICAA s konferanse på Kypros. Åtte ulike presentasjoner ble gitt på konferansen. Temaene var: Homoseksualitet og behandling, (Oslo A-Senter) Soning, kjønn og rus, (Rogaland) Pårørende (menn) og deres behov Refleksjoner rundt manns- og kvinnebehandling i poliklinikk og institusjon Erfaringer etter kjønnsdelt avrusning Unge kvinner og relasjonsskader Kvinner og rus i arbeidslivet (m/akan) Kvinner og rus teori&forskning 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

19 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet (nytt spisskompetanseområde) Kompetansesenteret har over en årrekke arbeidet spesielt med kompetanseutvikling innenfor foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet. Det ble tatt initiativ til Helsedirektoratet for å styrke dette arbeidet slik at vi kunne ha dette som et spesialfelt. Høsten 2008 ble det besluttet at kompetanse-senteret skulle kunne satse spesielt på dette feltet. Nedenfor gies en kort redegjørelse av planene: Gjennom utviklingen av spisskompetanseområdet «Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet», nasjonalt og regionalt, ønsker vi kompetanse- og kunnskapsbygging på flere arenaer og innenfor en rekke fagfelt. Kunnskaps- og kompetanseutviklingen vil skje i tett samarbeid med ulike faggrupper og kollegaer ved institusjoner, offentlige etater og ved andre kompetansesentra. Samarbeidspartnere vil variere avhengig av alder og livssituasjon, hos så vel barnet som foreldrene. Aktuelle arenaer for samarbeid og fagutvikling er: Helsestasjoner, barnehager, skoler, ulike arbeidsplasser, kultur- og fritidssektoren, (rus)behandlingsenheter/ institusjoner, samt kompetansesentrene på rusfeltet. Vi forstår foreldreskap i et livsløpsperspektiv, fra graviditet til alderdom og død. Kunnskap om hva det vil si å være foreldre, og utøvelsen av foreldrerollen i praksis, vil variere over tid og alltid foregå innenfor en gitt kultur- og samfunnspolitisk kontekst. Alt det vi utvikler av kunnskap, tiltak, samarbeid og kompetanseutvikling skal bære i seg en praktiserende kultursensitivitet. En rekke bakgrunnsvariabler vil være styrende for arbeidet med spisskompetanseområdet: Kjønn, etnisitet, religiøs tilhørighet, bosted, klasse/utdanning/yrke, familieform, seksuell orientering, sosioøkonomisk status (kulturell, sosial og økonomisk kapital), samt oppdragelsesstil står sentralt i utviklingsarbeidet. Vi ønsker å ivareta en bredde i den faglige forståelsen av feltet som strekker seg utover en helse- og sosialfaglig orientering ved å inkludere blant andre humanister, samfunnsvitere og kulturarbeidere/kunstnere i utviklingsarbeidet. Målet for arbeidet med foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er å utvide repertoaret hos den enkelte deltaker/partner, bidra til en fornyet vifte av innsikt for både foreldre og fagfolk. Vi ønsker å fremme nyansene i våre (for)forståelser, av så vel foreldreskap som (rus)forebyggende arbeid. Det vil blant annet etableres en kunnskaps-/ressursbank på området, der relevant forskning og litteratur inngår. Av andre ressurser i en slik bank inngår interesserte fagfolk og nettverk. Etablering av egne referansegrupper i samarbeid med de øvrige kompetansesentrene på rusfeltet er også aktuelt. 18

20 Samarbeid Kartleggingsverktøy for kommunale tjenester Helsedirektoratet har oppnevnt en arbeidsgruppe (med representanter fra kompetansesentra) som har hatt som mål å utarbeide en verktøykasse for kommunenes egne kartlegginger av rusmiddelsituasjonen, som skal sikre at lokale og regionale undersøkelser/ kart-legginger gjøres på en standardisert måte. En representant fra kompetansesenteret deltar i arbeidsgruppen. Det er ønskelig å få frem et mer enhetlig bilde av rusmiddelsituasjonen i kommunene, noe som vil gjøre det lettere å sammenligne situasjonen i egen kommune med situasjonen i lignende kommuner. Kartleggingen kan også danne grunnlag for kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan, og være et verktøy for å vurdere hvilke tiltak som skal igangsettes og hvor disse skal settes inn. Tidlig intervensjon Helsedirektoratet har nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe som arbeider med lansering og implementering av satsingsområdene som er skissert i rundskriv 1455 fra bekymring til handling. Kompetansesenteret deltar i arbeidsgruppen som er nedsatt. Med tidlig intervensjon menes både innsats tidlig i livet og tidlig i problemutvikling. Arbeidet med tidlig intervensjon handler om å øke kunnskapen om mulig begynnende rusproblem hos barn, unge eller voksne. Tiltaksbasen for forebygging Tiltaksbasen gir oversikt over forebyggingstiltak på rusmiddelfeltet i Norge. Nettstedet er utarbeidet av, og ajourføres av forebygging.no, SIRUS, Hdir og de regionale kompetansesentrene i samarbeid. Database har flere søkemuligheter, samt eget registreringsskjema som kan benyttes til planlegging og evaluering av tiltak. Basen gir en presentasjon av hvert enkelt tiltak i databasen. Samarbeid med Fylkesmannen Kompetansesenteret og Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane samarbeider omkring oppdraget fra Helsedirektoratet. Dette skjer ved arbeidsmøter for med gjennomgang av oppdraget, plan for kompetansehevende innsatser i regionen og direkte samarbeid omkring ulike kurs/ undervisningprosjekter. Samarbeid med regionsenter for barn og unges psykiske helse Stiftelsen Bergensklinikkene har hatt samarbeid med Regionssenter for barn og unges psykiske helse, helseregion vest. Regionsenterets kompetanse og kunnskap blant annet gjennom forskningsprosjektet «Barn i Bergen» har temaflate som griper inn i mange av kompetansesenterets fagområder, særlig innenfor «tidlig identifikasjon/tidlig intervensjon». Samarbeid med høyskoler og universitet Stiftelsen Bergensklinikkene har et utstrakt samarbeid med ulike høyskoler og universitet i regionen og i landet for øvrig. Det gjelder en rekke grunnutdanninger og videreutdanninger der rustema ønskes belyst. Tvil 2008 Tvil 2008 hadde tittelen «Adgang til riket» og markerte «mangfoldsåret». Stiftelsen 2009 stiftelsen bergensklinikkene virksomhetsrapport

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Virksomhetsrapport 2009

Virksomhetsrapport 2009 KORUS VEST BERGEN RAPPORT2010 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE Virksomhetsrapport 2009 Heftets tittel: Virksomhetsrapport 2009 Forfatter: Vibeke Johannessen Heftet kan bestilles hos: Kompetansesenter rus -

Detaljer

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009

Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen Virksomhetsplan 2009 Kompetansesenteret har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjeneste.

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet 1 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet. Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet Bergen 14 juni 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i Stortinget 28 april 2016

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

TRU - prosjektet ( )

TRU - prosjektet ( ) TRU - prosjektet (2015-17) Tilgjengelig rusbehandling for ungdom Hentet fra Arbeids- og inkluderingsdept. hjemmeside "Te ka slags nøtte?" 2017 Ståle Sårheim, prosjektleder Rusteamet Ruspoliklinikk ved

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve

Sosial ulikhet. - Vitenskaper som griper inn i hverandre. Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid KoRus samling i Bergen 24. oktober 2012 Arne Klyve Folkehelse - forebygging tidl.interv. - behandling Ressurser til forebygging er vanligvis begrensede. Derfor ser

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for psykisk helse og rus NSH 11. oktober 2017 Prosjektleder Torhild T. Hovdal Hva er Pakkeforløp for psykisk helse og rus? Et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner

Detaljer

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre

Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre Forebygging av rusmiddelproblem hos gravide og småbarnsforeldre V/ Ingvil Holtedahl. Jordmor - KK -UNN Agenda Historikk Presentasjon av Rusfri start på livet -prosjekt Målgruppe og målsetting Plan for

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr SIRUS mottok et oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2005 Todelt: Tilbud til barn i Norge som er sammen med sine foreldre i behandling for rusmiddel problemer Spesifikke tilbud til barn av

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren?

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren? HVORDAN KARTLEGGE når man ikke finner brukeren? FAGARTIKKEL Av: Katrin Øien, KoRus - Midt Da Ungdata-undersøkelsen viste at 5 prosent av guttene svarte bekreftende på spørsmål om utføring av seksuelle

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Erfaringer knyttet til ikke gjennomførte HKH-kartlegginger.

Erfaringer knyttet til ikke gjennomførte HKH-kartlegginger. Erfaringer knyttet til ikke gjennomførte HKH-kartlegginger. Kompetansesenter Rus (Korus) Vest Bergen v/stiftelsen Bergensklinikkene har siden 2002 utviklet kartleggingsverktøyet Hurtig Kartlegging og Handling

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer