Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!"

Transkript

1 Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig og senest innen 9. nov på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 070/04 Hammerfest kommunes skatteregnskap for 1. halvår 2004 PS 071/04 Omdisponering av boligfondsmidler PS 072/04 Opprettelse av interkommunalt driftsselskap for museene i Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Berlevåg og Måsøy PS 073/04 Overtakelse av miljøstasjoner, returpunkter og felleskontainere PS 074/04 Tertialrapport 2. tertial 2004 PS 075/04 Budsjettreguleringer 2004 PS 076/04 Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte den Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn i ekspedisjonen på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest, Akkarfjord og Kårhamn bibliotek, postkontorene i distriktet samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 212 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 070/04 Kommunestyret Sak: Hammerfest kommunes skatteregnskap for 1. halvår 2004 I. Saksdokumenter (vedlagt) Særutskrift fra Kontrollutvalgets møte den 8. oktober Revisjonsberetning Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Halvårsregnskap. III. Saksutredning Kontrollutvalget har behandlet Hammerfest kommunes skatteregnskap for 1.halvår IV. Kontrollutvalgets innstilling: Det fremlagte skatteregnskap fastsettes som Hammerfest kommunes skatteregnskap for 1. halvår 2004.

3 3 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Elisabeth Utheim Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 242 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 016/04 Administrasjonsutvalget /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Sak: Omdisponering av boligfondsmidler I. Saksdokumenter (vedlagt) II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning På 1950-tallet opprettet Hammerfest kommune er boligfond for sine kommunalt ansatte. Formålet var å gi boliglån til ansatte på inntil kr som et rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Per i dag består fondet av kr 5.4 million. I tillegg er det 1.4 million i utlånte fondsmidler, som innbetales i avdrag fra låntakerne. Boligfondet er et såkalt ubundet investeringsfond, som kan omdisponeres til andre investeringsformål etter vedtak fra kommunestyret. Administrasjonens vudering Dagens lånemarked tilbyr gode finansieringsordninger på grunn av lav rente. Vi mener derfor behovet for det kommunale boligfondet er betraktelig redusert. Etter administrasjonens vurdering bør boligfondsmidlene omdisponeres til andre viktige investeringsformål i vår kommune. IV. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommunestyre omdisponerer boligfondsmidlene til andre investeringsformål fra og med Administrasjonen innarbeider de frigjorte fondsmidlene i forslag til investeringsbudsjett for Hammerfest, den Elisabeth Utheim personal- og organisasjonssjef

4 Rådmannens innstilling: 4 Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Behandling i Administrasjonsutvalget : Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Administrasjonsutvalget : Hammerfest kommunestyre omdisponerer boligfondsmidlene til andre investeringsformål fra og med Administrasjonen innarbeider de frigjorte fondsmidlene i forslag til investeringsbudsjett for Behandling i Formannskapet : Votering: Som Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre omdisponerer boligfondsmidlene til andre investeringsformål fra og med Administrasjonen innarbeider de frigjorte fondsmidlene i forslag til investeringsbudsjett for 2005.

5 5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/ Arkivnr.: C50 &23 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 063/04 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Sak: Opprettelse av interkommunalt driftsselskap for museene i Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Berlevåg og Måsøy I. Saksdokumenter (vedlagt) 1. Selskapsavtale for museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS 2. Utkast til avtale om museumsdrift mellom Hammerfest kommune og Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) III. Saksutredning Bakgrunn. Fylkestinget i Finnmark vedtok juni 2003 plan for konsolidering av museene i fylket. Følgende museer skal slås sammen til det man da kalte kystenheten: Gjenreisningsmuseet i Hammerfest, Måsøy Museum, Nordkappmuseet, Gamvik Museum og Berlevåg Havnemuseum. Med unntak av Gamvik museum er alle disse museene kommunalt eid. Prosessen Konsolideringsprosessen innen kystenheten har vært ledet av rådmannen i Måsøy kommune med en arbeidsgruppe med 2 representanter fra hver kommune, bestående av museumsleder samt en oppnevnt politiker/byråkrat/rådgiver. Gruppa har hatt jevnlige møter for å utarbeide selskapsavtale og et utkast til saksframlegg som kan brukes i alle kommunene. Eiernes formål med selskapet (visjon). Et nytt selskap må stå godt rustet mot framtidige utfordringer. Arbeidsgruppen har utarbeidet følgende forslag til formål og arbeidsområde: Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling og være tilgjengelig for alle Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's

6 6 museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmenheten kjent med sitt materiale og sine resultater Museenes viktigste ansvarsområde er: o Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie o Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms o Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer i samtida. o Museene har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark. Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem. Museene skal yte faglig bistand til hverandre. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles museumsfunksjoner på fylkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale museumsnettverk. Museenes samlinger og eiendommer eies av det enkelte museum, og representantskapet fører kontroll med museenes samlinger og påser at de blir registrert og oppbevart etter museal standard. De deltakende kommunene forplikter seg til å delta i selskapet i minimum 3 år. Kostnadsfordeling mellom kommunene avgjøres av representantskapet etter forutgående høring hos kommunene, men utvalget vil anbefale følgende fremtidige fordeling: Den enkelte kommune plikter som utgangspunkt å stille til rådighet tilstrekkelig med ressurser for å opprettholde dagens ordinære aktivitetsnivå i det enkelte museum. (Det er vanskelig å sammenligne utgiftene og inntektene direkte mellom de ulike museene. Poenget må være at kommunene fortsatt dekker den drift som er på museene i dag) dersom det blir økte eller reduserte netto driftsutgifter i selskapet fordeles disse slik: 40 % av utgiftene fordeles likt mellom kommunene, resterende fordeles etter folketallet. Endelig valg av utgiftsfordeling bør gjøres av representantskapet. Selskapsform. Som selskapsform foreslås interkommunalt selskap (IKS) etter Lov av om interkommunale selskaper. Navn. Som navn foreslås Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS. Representantskapet. Antall medlemmer og fordeling. Etter Lov om interkommunale selskapers 7 utøver deltakerne i selskapet sin myndighet gjennom representantskapet. Dette er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles der. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år.

7 Representantskapet velger selv leder og nestleder. 7 Valgperioden for representantskapet forutsettes å følge kommunevalgperioden. Det første valget vil derfor gjelde for perioden Fordelingen av eierandel/innskudd blir slik: Organisasjonsnummer Komnr kommune Eierandel Innskudd Hammerfest Nordkapp Måsøy Gamvik Berlevåg I selskapsavtalen er det tatt inn en bestemmelse om at vedtak av årsbudsjett og vedtak om endring av selskapsavtalen krever 2/3 av de avgitte stemmer i representantskapet. Styret. Det foreslås et styre på 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Ett av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. De ansatte har lagt stor vekt på dette, og det vil etter vår mening være en styrke for selskapet i møtet med de utfordringene som selskapet vil stå ovenfor. En av styremedlemmene skal være en ekstern fag-/ressursperson. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Som funksjonstid foreslås to år, og at halvparten av styremedlemmene og tilsvarende varamedlem er på valg hvert år. I 2004 må dermed tre av styre- og varamedlemmene velges for ett år og de resterende fire styremedlemmene med varamedlem velges for to år. Representantskapsmedlemmer eller daglig leder kan ikke være medlem av styret. Representantskapet velger styreleder og nestleder. Disse er på valg annet hvert år. Etter en oppstartsperiode på ett år, er det forutsatt at det skal vurderes å redusere antall styremedlemmer til 5 for å redusere kostnadene ved styrets virksomhet. Lokalisering. Arbeidsgruppen har ikke klart å komme frem til et omforent forslag mht. plasseringen av selskapets forretningskontor. De aktuelle alternativer er Honningsvåg og Hammerfest. Det legges derfor opp til at de enkelte kommunestyrer i denne omgang fatter et prinsippvedtak om opprettelse av selskapet og at man i denne forbindelse velger medlemmer til representantskapet. Etter dette gir representantskapet sin anbefaling mht. lokalisering og saken legges frem for kommunestyrene på nytt med sikte på endelig/bindende tilslutning til selskapet. Ansattes stilling. Samtlige medarbeidere ved de nåværende enhetene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter.

8 8 Finansiering. Selskapet foreslås finansiert slik: Innskuddet fra deltakerne settes til kr ,-. Dette fordeles med hensyn til eierandelene - se punktet: Representantskapet. Antall medlemmer og fordeling. Låneopptak. Myndighet for selskapet til å ta opp lån og utmåling av ramme for slikt låneopptak skal fremgå av selskapsavtalen, jfr. IKS-loven 22, 1. ledd. Etter arbeidsgruppens mening har ikke selskapet behov for låneopptak ut over mulig kortsiktig likviditetslån. Rammen for slikt lån foreslås satt til kr ,-, tilsvarende utgiftene ved tre måneders drift. Videre framdrift. For at selskapet skal bli operativt så snart som mulig foreslår arbeidsgruppen at den kommunen hvor forretningskontoret blir lagt, bistår representantskapet og styret inntil daglig leder er konstituert/ tilsatt. IV. Saksbehandlers innstilling: 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) for museumsdrift i kommunene Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Berlevåg og Måsøy. 2. Kommunen gir sin tilslutning til selskapsavtale, inntatt som vedlegg 2 til saksframlegget. 3. Eiernes strategi for selskapet er: Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling og være tilgjengelig for alle Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmenheten kjent med sitt materiale og sine resultater Museenes viktigste ansvarsområde er: o Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie o Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms o Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer i samtida. o Museene har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark. Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem. Museene skal yte faglig bistand til hverandre. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles museumsfunksjoner på fylkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale museumsnettverk. Museenes samlinger og eiendommer eies av det enkelte museum/kommune, og representantskapet fører kontroll med museenes samlinger og påser at de blir registrert og oppbevart etter museal standard.

9 4. Som kommunens representant i representantskapet velges: Som vararepresentant velges: Valget gjelder for kommunevalgperioden Kommunens representant(er) gis fullmakt til å representere kommunen i stiftelsesmøtet. 5. Kommunens innskudd i selskapet settes til kr , herav innbetales kr Beløpet bevilges over konto Samtlige medarbeidere ved de nåværende museene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter 7. Kommunen forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. Hammerfest, den XX.XX.XX <saksbehandlers navn> <saksbehandlers tittel> Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den XX.XX.XX <etatsjefs navn> <etatsjefs tittel> Rådmannens innstilling: Hammerfest, den XX.XX.XX Dagny Haga rådmann Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning slutter seg til det framlagte forslag og vil dessuten foreslå følgende tilføyelse:

10 Hammerfest kommunes representanter i stiftelsesmøtet foreslår Hammerfest som lokaliseringssted for selskapets forretningskontor og administrasjon. 10 Liv Lorenzen fremmet følgende forslag til Valg i punkt 4: Som kommunens representant i representantskapet velges: 1. Tom Mortensen 2. Hanne Husvik 3. Willy Olsen Som vararepresentant velges: 1. Peder Wang - Norderud 2. Kristine Jørstad Bock 3. Arnulf Olsen Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Som AP s forslag v/willy Olsen enstemmig vedtatt. Som AP s forslag v/ Liv Lorentzen enstemmig vedtatt. Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) for museumsdrift i kommunene Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Berlevåg og Måsøy. 2. Kommunen gir sin tilslutning til selskapsavtale, inntatt som vedlegg 2 til saksframlegget. 3. Eiernes strategi for selskapet er: Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling og være tilgjengelig for alle Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmenheten kjent med sitt materiale og sine resultater Museenes viktigste ansvarsområde er: o Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie o Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms o Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer i samtida. o Museene har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark. Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem. Museene skal yte faglig bistand til hverandre. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles museumsfunksjoner på fylkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale museumsnettverk.

11 11 Museenes samlinger og eiendommer eies av det enkelte museum/kommune, og representantskapet fører kontroll med museenes samlinger og påser at de blir registrert og oppbevart etter museal standard. 4. Som kommunens representant i representantskapet velges: 1. Tom Mortensen 2. Hanne Husvik 3. Willy Olsen Som vararepresentant velges: 1. Peder Wang Norderud 2. Kristine Jørstad Bock 3. Arnulf Olsen Valget gjelder for kommunevalgperioden Kommunens representant(er) gis fullmakt til å representere kommunen i stiftelsesmøtet. 5. Kommunens innskudd i selskapet settes til kr , herav innbetales kr Beløpet bevilges over konto Samtlige medarbeidere ved de nåværende museene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter 7. Kommunen forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. Hammerfest kommunes representanter i stiftelsesmøtet foreslår Hammerfest som lokaliseringssted for selskapets forretningskontor og administrasjon. Behandling i Formannskapet : Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag: Hammerfest Formannskap tar til etterretning at regjeringa i forslaget til statsbudsjett for 2005 ikke følger opp sine intensjoner med å styrke de lokale museene gjennom økte bevilgninger for å legge grunnlaget for interkommunalt samarbeide mellom lokale museer i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp, Måsøy og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Hammerfest formannskap viser videre til St. melding nr (Kjelder til kunnskap og oppleving) hvor det heter: Det kan gjevast mange døme på institusjonar som høyrer inn under tilskuddsordninga, dekkjer museumsfunksjonar som har interesse langt utover den regionen eller det fylket tiltaket er lokalisert i. Sandefjordsmuseenes dokumentasjon av norsk kvalfangt, Gjenreisningsmuseet i Hammerfest sin dokumentasjon av den tyske nedbrenninga av Finnmark og Nord Troms eller dokumentasjonen av kopardrifta på Røros i regi av Rørosmuseet vil det vera nokså meiningslaust å klassifisera som berre lokale/regionale tiltak. På denne samla bakgrunn finner Hammerfest formannskap det riktig å legge planene om et IKS for museene i de nevnte kommuner til side, og gjenoppta et arbeide i regi av Hammerfest

12 kommune og Finnmark fylkeskommune mot Regjering og Storting for at Gjenreisningsmuseet i Hammerfest skal få nasjonal status. 12 Som et nasjonalt gjenreisningsmuseum kan dette gjerne tillegges oppgaver som et sentralt og faglig tyngdepunkt, og være koordinator og veileder for de ulike kystmuseum i nevnte kommuner med gjenreisning som hovedteam. Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag til et nytt punkt 8: Det forutsettes at der tilføres midler i tråd med tidligere opplegg for statlig finansiering før endringen iverksettes. Votering: SV forslag fikk 2 stemmer og 7 stemte mot. KOU s innstilling fikk 7 stemmer og 2 stemte mot. Ap s tilleggsforslag fikk 7 stemmer og 2 stemte mot. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) for museumsdrift i kommunene Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Berlevåg og Måsøy. 1. Kommunen gir sin tilslutning til selskapsavtale, inntatt som vedlegg 2 til saksframlegget. 2. Eiernes strategi for selskapet er: Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur og gjenreisningshistorie Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet og dets utvikling og være tilgjengelig for alle Museene skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske regelverk. Museene skal gjøre allmenheten kjent med sitt materiale og sine resultater Museenes viktigste ansvarsområde er: o Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie o Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms o Samtidsdokumentasjon i fylket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige endringer i samtida. o Museene har en spesiell plikt til å ivareta det flerkulturelle Finnmark. Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem. Museene skal yte faglig bistand til hverandre. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal bidra til og delta i felles museumsfunksjoner på fylkesnivå, samt delta i utviklingen av nasjonale og internasjonale museumsnettverk. Museenes samlinger og eiendommer eies av det enkelte museum/kommune, og representantskapet fører kontroll med museenes samlinger og påser at de blir registrert og oppbevart etter museal standard. 3. Som kommunens representant i representantskapet velges:

13 1. Tom Mortensen 2. Hanne Husvik 3. Willy Olsen 13 Som vararepresentant velges: 1. Peder Wang Norderud 2. Kristine Jørstad Bock 3. Arnulf Olsen Valget gjelder for kommunevalgperioden Kommunens representant(er) gis fullmakt til å representere kommunen i stiftelsesmøtet. 5. Kommunens innskudd i selskapet settes til kr , herav innbetales kr Beløpet bevilges over konto Samtlige medarbeidere ved de nåværende museene tilbys stilling i det nye selskapet med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeiderne beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter 7. Kommunen forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. 8. Det forutsettes at der tilføres midler i tråd med tidligere opplegg for statlig finansiering før endringen iverksettes. Hammerfest kommunes representanter i stiftelsesmøtet foreslår Hammerfest som lokaliseringssted for selskapets forretningskontor og administrasjon.

14 14 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Arnesen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 231 M5 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 098/04 Styret for Miljø og Utvikling /04 Formannskapet /04 Kommunestyret Sak: Overtakelse av miljøstasjoner, returpunkter og felleskontainere I. Saksdokumenter (vedlagt). Brev av fra Finnmark Ressursselskap AS II. Saksdokumenter (ikke vedlagt). Gebyrgrunnlag Renovasjon III. Saksutredning Finnmark Ressursselskap AS gjentar i brev datert sitt tidligere tilbud om at Hammerfest kommune kan få overta fellescontainere, returpunkter og miljøstasjoner til en samlet pris av kr mva mot at Finnmark Ressursselskap AS reduserte enhetsprisen fra kr 2 368,- til kr 2 300,- per abonnement per år eksklusiv mva. Tilbudet skal ha virkning fra Returpunkter og miljøstasjoner representerer en samlet verdi på kr ,- + mva per og vil ved overtakelse gi en reduksjon i enhetsprisen på kr 31,-. Det er ikke inngått noen avtale om overtakelse av fellescontainere, returpunkter og miljøstasjoner av budsjettmessige årsaker. Hammerfest kommune har bedt om å få framdatert tilbudet til Finnmark Ressursselskap AS skriver i nevnte brev videre: Dette vil vi ikke kunne gjøre på nåværende tidspunkt da det ikke er mulig å forutse resultatet for 2004 for offentlig renovasjon før etter 2. tertial. Nivået på avskrivninger innenfor dette området avhenger av resultatet, og vi vil gjerne ha med oss utviklingen i juni og juli for å kunne beregne resultatet for hele året. Finnmark Ressursselskap AS har over flere år bundet opp kapital i driftsmidler til offentlig renovasjon. Dette har over tid redusert vår økonomiske handlefrihet til blant annet å foreta andre nødvendige investeringer. Dette gjelder både fornying av utrangert materiell og investeringer innenfor HMS-området. Vi ber derfor om forståelse for at vi må prioritere finansiering av egen virksomhet, framfor investering i offentlig tjenesteproduksjon. Dette medfører at vi i tiden fremover ikke kan prioritere investeringer i nye fellescontainere, returpunkter og miljøstasjoner. Ved innføringen av ny renovasjonsordning for et par år siden betalte innbyggerne for dunkene de fikk utlevert. Også de som ble tilknyttet felleskontainere betalte samme beløpet som sin andel av felleskontainerne. Det var altså et stort spleiselag. På den bakgrunnen finner en ikke nå at kommunen skal gå inn for å betale felleskontainerne på nytt.

15 Ved overgangen til aksjeselskap fikk FRS AS en avtale på 4 år med Hammerfest kommune hvor selskapet kun kan regulere sin betaling fra kommunen med prisstigning og antall abonnenter. Når avtalen utløper vil innsamling og handtering av husholdningenes søppel bli satt ut på anbud. Rådmannens innstilling er derfor at vi kun overtar miljøstasjoner og returpunkter for å forenkle innhenting av anbud på bl.a. drift av de samme. Overtakelsen finansieres ved låneopptak på kr inklusiv mva. Låneopptaket finansieres ved redusert betaling til FRS AS med kr 31,- per abonnent eksklusiv mva. eller kr per år eksklusiv mva. Overtakelsen avskrives over 5 år og vil ikke endre gebyrene for renovasjon som er vedtatt i kommunestyret Selskapet vil i følge avtale komme med et nytt tilbud på overtakelse av miljøstasjoner og returpunkter per IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre vedtar å overta miljøstasjoner og returpunkter fra Finnmark Ressursselskap AS fra 1. januar 2005 under forutsetning at selskapet kommer med et nytt redusert tilbud som kan antas. Overtakelsen finansieres ved låneopptak på kr , samtidig som Hammerfest kommune får redusert sin betaling til selskapet. Overtakelsen avskrives over 5 år og skal ikke medføre endrede gebyrer for renovasjon. Hammerfest, den Per Arnesen rådgivere Rådmannens innstilling: Som saksbehandler. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Behandling i Styret for Miljø og Utvikling : Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Styret for Miljø og utvikling kan ikke se at kommunen oppnår noen særlig gevinst ved å overta miljøstasjoner og returpunktene fra Finnmark Ressursselskap A/S. Styret for Miljø og utvikling anbefaler Hammerfest kommunestyre ikke å overta miljøstasjoner og returpunkter. Votering: Ap s forslag enstemmig vedtatt.

16 Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Styret for Miljø og utvikling kan ikke se at kommunen oppnår noen særlig gevinst ved å overta miljøstasjoner og returpunktene fra Finnmark Ressursselskap A/S. 16 Styret for Miljø og utvikling anbefaler Hammerfest kommunestyre ikke å overta miljøstasjoner og returpunkter. Behandling i Formannskapet : Votering: Som MU- styrets innstilling - enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Formannskapet kan ikke se at kommunen oppnår noen særlig gevinst ved å overta miljøstasjoner og returpunktene fra Finnmark Ressursselskap A/S. Formannskapet anbefaler Hammerfest kommunestyre ikke å overta miljøstasjoner og returpunkter.

17 17 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjørg Kippersund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 064/04 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /04 Styret for Miljø og Utvikling /04 Formannskapet /04 Administrasjonsutvalget /04 Eldrerådet /04 Arbeidsmiljøutvalget /04 Kommunestyret Sak: Tertialrapport 2. tertial 2004 I. Saksdokumenter (vedlagt) II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Tertialrapport 2. tertial 2004 III. Saksutredning Viser til rapporten. IV. Saksbehandler innstilling: Tertialrapport 2. tertial 2004 tas til etterretning. Hammerfest, den Bjørg Kippersund plansjef Etatsjefs innstilling: Som saksbehandler Hammerfest, den Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur og utvikling Rådmannens innstilling: Som saksbehandler Hammerfest, den Dagny Haga rådmann

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer