Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets"

Transkript

1 Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

2 Overblikk: Våre viktigste makrocalls for Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP vil øke USA: Oppdemmet etterspørsel lite budsjettdrag vekst over konsensus Kina unngår hard landing, men veksttakten skal uansett ned Bremsene på i Norge, for å unngå hard landing Fortsatt lav vekst, lav inflasjon og lave renter på mellomlang sikt Fortsatt store uløste utfordringer VO, 8..13, side

3 Bakgrunn I-land fra boom til bust via oppsving til nedkjøling Privat gjeld Prosent av BNP. Utvalgte land 1 Q3 Q3 3 Q3 6 Q3 9 Q3 1 USA UK Irland Portugal Spania Danmark Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 6 OECD: BNP og PMI industri Q1 Q1 5 Q1 1 BNP. k/k sjår PMI, OECD-veiet (ha) Kilde: OECD/Thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side 3

4 Ikke tatt igjen det tapte. Lav styrefart inn i 13 Oppsvinget har vært mye tregere enn normalt. Eurosonen, Japan og UK fortsatt godt under nivået fra starten av 8. USA godt over. Veksten i BRIC har også avtatt, særlig i Brasil. Lyspunkt: Økt fart i Kina BNP, sesongjustert Prosentvis endring siden 8Q1-1 Q1 8 Q1 9 Q1 1 Q1 11 Q1 1 OECD USA Japan EZ UK Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets BNP Prosentvis endring år/år Q 6 Q 8 Q 1 Q 1 Kina India Russl Br. Korea Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side

5 Men «noe» har skjedd i markedene Verdensindeksen +% siden juni i fjor (og +95% siden mars 9). Har roet seg i obligasjonsmarkedet. Snudde for alvor etter Mario Draghis «Whatever it takes» 6. juli i fjor. Ikke «normalisert». (Silvio/Beppe/Kypros.) Aksjeindekser Mar-11 Sep-11 Mar-1 Sep-1 Mar-13 MSCI verdensindeks Kilde: Thomson Datastream,/DNB Markets Kilde: Thomson Datastream, OSEBX (ha) års statsrenter. Apr-11 Oct-11 Apr-1 Oct-1 USA Tyskland Norge Italia Spania Kilde: Thomson Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side 5

6 Globalt: Veksten vil ta seg (litt) opp Global vekst 3,5% i år og % 1-16 vs snittvekst på 3,% Industrilandene oppe i marsjfart fom. 1. EMEs stabilt rundt 5½%. EMEs står for tre firedeler av veksten. ØMUs bidrag en sjettedel av Kinas BNP. Volum Prosenvis endring fra året før Verden Industriland Fremvoksende Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets Globalt BNP Prosentvis volumendring fra året før. Bidrag Kina EMEs x Kina USA ØMU Øvrige industriland Kilde: IMF WEO/Thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side 6

7 Budsjettkutt. Men gjelden er «stuck» Betydelige budsjettinnstramninger. Viktig grunn til oppbremsing i flere land Offentlig gjeld stiger fortsatt i industrilandene, tross store budsjettkutt Frem til 3 øker off. utgifter med 1% av BNP til pensjon, 3% til helse Fem veier ut: Vekst, kutt, restrukturering/«konkurs», inflasjon, «represjon» Syklisk justert primærbalanse Prosent av BNP. Endring år/år OC EZ Ge Sw No Jp US UK Fr Pt Sp Ir Gr Kilde: IMF Fiscal Monitor/DNB Markets Offentlig gjeld Prosent av BNP Kilde: IMF WEO 1-/DNB Markets Industriland USA ØMU VO, 8..13, side 7

8 Vekst. Men arbeidsledigheten er stuck Positivt? Lettere tilgang på arbeidskraft, lavere lønnsvekst, bedre k-evne Men mest negativt: Lavere velferd, høyere sparing, marginalisering & politisk ustabilitet. Dessuten, gradvis mindre betydning for lønnsveksten. Mye av ledighetsøkningen er strukturell. Avspeiler lavkostkonkurransen Industriland: Arbeidsledighet Q3 199 Q Q3 Q3 5 Q3 1 Q3 15 Millioner Prosent av arbeidsstyrken (ha) Kilde: OECD/Thomson Datastream/DNB Markets Arbeidsledighet Prosent av arbeidsstyrken Feb-3 Feb-8 Feb-13 USA ØMU Japan UK Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side 8

9 Lav prisstigning. Og lave renter lenge Alle ferdige med å kutte. Men renteheving drøyer. Fed, Riksbanken og Norges Bank hever første gang høsten 1, ECB og BoE drøyer til 15. Ingen heving i Japan OECD: Konsumpriser Prosentvis endring år/år -1 Feb-93 Feb-98 Feb-3 Feb-8 Feb-13 I alt Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Kjerne Styringsrenter Faktisk/prognose 19. mars 13 Mar-6 Mar-8 Mar-1 Mar-1 Mar-1 Mar-16 USA Japan ØMU UK Sverige Norge Kilde: Thomson Datastream/ DNB Markets VO, 8..13, side 9

10 Lavere oljepris fremover Grovt sett to drivere: Svak etterspørselsvekst i industrilandene pga. sykliske og strukturelle forhold, og økt produksjon => Lavere «call on OPEC». Men marginalkost på skiferolje holder oljeprisen relativt høy Kinas oljeimport og oljepris Jan-95 Jan- Jan-5 Jan-1 Jan-15 Jan- Import, 1mcs, mill t (va) Brent Prognose Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Oljeforbruk Millioner fat/dag. 1m gjennomsnitt 5 Jan- Jan-3 Jan-6 Jan-9 Jan-1 OECD Kilde: US EIA/ Thomson Datastream/DNB Markets Ikke-OECD VO, 8..13, side 1

11 Myk landing for norsk økonomi

12 Myklanding i anderledeslandet Overoppheting/overopplåning må unngås => Bremsene settes på. Drahjelp fra oljeinvesteringer og annenrundeeffekter på boligbygging DNB: Lavere vekstanslag. Lavere enn Norges Bank og (særlig) SSB Ledighetsrate, % Dec- Dec-7 Dec-1 ØMU USA Sverige Finland Danmark Norge Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets 7 Norge: Hovedtall Fastlands-BNP Konsumpriser Ledighetsrate Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets VO, 8..13, side 1

13 Høyeste vekst siden 7 Svært ulike vekstdrivere Vekst i (prosent) 7 1 Fastlands-BNP 5,3 3,5 Privat forbruk 5, 3, Næringsinvesteringer 1,7,6 Tradisjonell eksport 9,, Boliginvesteringer,7 7,5 Oljeinvesteringer 6,1 17, Arbeidsledighet (AKU) - nivå,5 3,1 Sparerate (nivå),3 (snitt -7) 8,6 VO, 8..13, side 13

14 Ytre driver: Enorm bytteforholdsgevinst Norge har fått stadig bedre betalt for sin eksport, mens importprisene har steget lite: Bytteforholdet er doblet de siste 1-15 årene. Oljesektorens utgifter til lønn, vareinnsats og investeringer økt fra 13% av Fastlands-BNP i 1, til % i 11. Rundt én av ti jobber relatert til olje 5 Bytteforhold Eksport-/importpriser. 1995=1 5 Oljesektorens ressursbruk Prosent av Fastlands-BNP Norge Danmark Finland Sverige Kilde: OECD EC. Outlook/Thomson Datastream/DNB Markets Produktinnsats Lønnskostnader Investeringer Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets VO, 8..13, side 1

15 Hodepine 1: Tiltakende press & tapt k-evne Presset i norsk økonomi har tiltatt, spesielt i enkelte bransjer/regioner -tallet har gitt en vedvarende svekkelse av Norges konkurranseevne Reg.nettverk: Kapasitetsproblemer? Prosentandeler Jan-3 Jan-5 Jan-7 Jan-9 Jan-11 Jan Timelønnskostnader i norsk industri Norges handelspartnere i EU (1 land) = 1 Kilde: Norges Bank/DNB Markets Vanskelig å møte økt etterspørsel Prod. begrenset av arbeidskraftstilgang * Kilde: Teknisk beregningsutvalg, NOU 1:11/DNB Markets VO, 8..13, side 15

16 Hodepine : Høy gjeld/høye boligpriser Etter sterk vekst siden 1993 er inflasjonsjusterte boligpriser rekordhøye Bruttogjelden tilsvarer ggr inntekten og andelen fastrente er svært lav Risiko for boblesprekk og/eller høy gjeldsbelastning som kan forsterke en nedtur. Farlig å stole på at This time it s different Bruktboligpriser Tusen 1-kr per kvm Kilde: Norges Bank/Statistisk sentralbyrå/dnb Markets Husholdningenes gjeldsbelastning Prosent Bruttogjeld/disponibel inntekt Renteutgifter e. skatt/disp. inntekt før renteutgifter Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets VO, 8..13, side 16

17 Norge Budsjettpolitikken kommer ikke til å gjøre jobben Sigbjørn Johnsen: Handlingsregelen en regel for innfasing av oljepenger. Kan legge seg bakpå, men ikke unnlate å bruke. SPU vil ventelig øke fra 39 mrd. nå til 63 mrd. om syv år => 75 mrd. kroner mer å bruke. Ligger under nå. Lite sannsynlig med noen større tilstramning Oljefond og oljepengebruk Mrd 13-kroner Faktisk, mrd. 13-kr % SPU, mrd. (ha) Kilde: Finansdepartementet, NB13/DNB Markets BNP og budsjettutgifter Prosentvis volumendring fra året før Underliggende utgifter Kilde: Finansdepartementet, NB13/DNB Markets Fastlands-BNP VO, 8..13, side 17

18 Norge og Norges Bank er hemmet av I og KPI Importveid kronekurs nær sterkeste nivå siden før devalueringen mai 1986 Sammen med lav prisvekst utenlands og vridningseffekter holder det importprisveksten nede. Men også innenlandsk kjerneinflasjon er lav. En slags «benign neglect»: Når ikke målet på tre års sikt, og lever med det Men vanskelig for NB å heve med så lave renter rundt oss Importvektet kronekurs (I-) Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-1 Jan-13 Faktisk kurs Norges Banks anslag i PPR 3/1 Kilde: Thomson Datastream/Norges Bank/DNB Markets Kjerneinflasjon KPIXE, år/år i prosent. Norges Banks anslag Kilde: Norges Bank/DNB Markets PPR 1/3 PPR 13/1 VO, 8..13, side 18

19 Norge Ny forståelse av innenlandsk prisvekst LPE for Fastlands-Norge ikke relevant når man skal se på kostnadsimpulser til KPI Lager i stedet en LPE for husholdningsrettede næringer. Tracker innenlandsk KPI x husleie mye bedre. Viktig poeng: I disse næringene har presset vært mindre, lønnsveksten lavere og produktivitetsveksten høyere. Klarer også å modellere husleie og importert konsumprisvekst (men det får vi komme tilbake til i eget tema) VO, 8..13, side 19

20 Norge Norges Bank: Utsetter, og utsetter Ingen renteendring som ventet. Strategiintervall på 1-% til og med. juni, dvs. at Norges Bank ikke ser for seg renteendringer 8. mai eller. juni. Men. Rentebanen er vesentlig redusert, på det meste (1H) med vel 7bp. Modellberegninger tilsier større kutt på kort sikt, men «skjønn» holder renten oppe 3.5 Foliorente Norges Banks anslag 6. Forventet boliglånsrente PPR 1/3 PPR 13/1 'Modellbestemt' Kilde: Norges Bank/DNB Markets Boliglån 3m Folio Diff. Boligån - 3m Kilde: Norges Bank/DNB Markets VO, 8..13, side

21 Norge Løsningen: Stram til overfor bankene direkte 1/11: Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis. 13 -> : Strengere kapitalkrav. Høyere risikovekter på boliglån 35%? Motsyklisk kapitalkrav: Fra null i lavkonjunktur til,5% i høykonjunktur Basel III betyr økning i kjernekapitalkravet fra 6-7% til inntil 13% (<18%) VO, 8..13, side 1

22 Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Norge Bankene strammer til overfor husholdninger Bankene strammet særlig mye til overfor husholdningene i 11Q og 1Q1 Forsiktig innstramning etter dette. Tas særlig ut på rentemarginen (som samsvarer med renteutviklingen), og gjeld/boligverdi (skjerpet EK-krav). 6 Lån til husholdninger Faktisk utvikling og anslag neste kvartal 6 Endring i lånebetingelser overfor husholdninger. Netto, % Q1 8 Q1 9 Q1 1 Q1 11 Q1 1 Q1 13 Kredittpraksis Låneetterspørsel Kilde: Norges Banks utlånsundersøkelse/thomson Datastream/DNB Markets Rentemargin Gjeld/inntekt Gjeld/boligverdi Nedbetalingstid Avdragsfrihet Neste 3 mndr Kilde: Norges Banks utlånsundersøkelse/thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side

23 Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Q1 Q Q3 Q Norge og bedrifter Bankene har strammet til lånevilkårene overfor bedriftene siden 11Q, dvs. siden gjeldskrisen blusset opp igjen. Spesielt hva angår rentemargin og nedbetalingstid. Innstramningen avspeiler svakere makro- og næringsspesifikke utsikter, men særlig mål om høyere kapitaldekning. 8 Endring i lånebetingelser overfor bedrifter. Netto, % Faktorer som påvirker kredittpraksis overfor bedrifter. Netto, % Rentemargin Krav til sikkerhet Krav til EK Nedbetalingstid Avdragsfrihet Neste 3 mndr Kilde: Norges Banks utlånsundersøkelse/thomson Datastream/DNB Markets Makroutsikter Næringsspesifikt Risikovilje Markedsandel Kapitaldekning Neste 3 mndr Kilde: Norges Banks utlånsundersøkelse/thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side 3

24 Norge Vi tror det kommer til å bite Vi venter at boligprisene når toppen våren 1, for deretter å avta noe 7,5% vekst i år,,% i 1 og prisfall på hhv 1,5% og 1,% i Vil dempe boligigangsettingen fra ganske høyt nivå: Vekst på 7% i år, 3% i 1 og i praksis nullvekst Forsterkes av annenrundeeffekter lavere jobb- og inntektsvekst og lavere nettoinnvandring. Bruktboligpriser Sesongjustert 3 3 Boliginvesteringer, prosent Jan-5 Jan-8 Jan-11 Jan-1 Jan-17 år/år, % 1 kroner/kvm (ha) Kilde: EFF/NEF/finn.no/Pöyry/DNB Markets År/år Andel av Fastlands-BNP (ha) Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets 3 VO, 8..13, side

25 Norge i tillegg når oljeinvesteringene toppen Oljedirektoratet anslår 11% volumvekst i år, og samlet sett 13% i 1-16 Men høyt aktivitetsnivå og press på kostnadssiden kan holde aktiviteten tilbake. Likeledes bidrar 3- $ lavere reell oljepris årlig. Vi venter 1% i år, og % samlet i årene 1-16, med topp i 15. Aktivitetsnivået vil likevel være høyt, og driftsutgiftene vil ventelig fortsette å øke som andel av BNP Oljeinvesteringer Mrd kroner. Antatte og utførte Leting og konseptstudier Rør og landanlegg Nye bunnfaste/flytende innretn. Nye undervannsinnretninger Eksisterende innretninger Borekostnader Kilde: Oljedirektoratet, januar 13/DNB Markets Norge: Oljeinvesteringer, prosent År/år Andel av Fastlands-BNP (ha) Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets VO, 8..13, side 5

26 Norge Tradisjonell eksport jobber i motbakke Tre firedeler av Norges handel er med kriserammede EU-land. I tillegg kommer svekkelse av konkurransekraften. Ifølge konjunkturbarometeret har eksportordrene avtatt det siste året. Ifølge NHOs markedsindeks er det aktivitetsnedgang for eksportintensive virksomheter. Vi anslår nullvekst i trad. eksport i år, 1,7% vekst i 1 og % i Konjunkturbarometer: Ordre Faktisk. Sesongjustert diffusjonsindeks. Glattet 3 Q 199 Q 1997 Q Q 7 Q 1 Hjemmemarked Eksport Kilde: Statistisk sentralbyrå/thomson Datastream/DNB Markets VO, 8..13, side 6

27 Norge mens husholdningene prioriterer sparing Arbeidstilbudsveksten blir lavere fremover pga. lavere innvandring, men ikke lav nok til å hindre 35 flere ledige i 16. Raten fra 3,% til,3% Høyere ledighet og forverring av bytteforholdet pga. lavere oljepris tilsier lavere lønnsvekst fremover. Vi venter 3¾-% i 13-1 og 3½% i Inntekstveksten vil bremse, men litt lavere sparing holder forbruket oppe Norge: Lønn, pst.vis endring Reallønn Konsumpriser Ledighetsrate Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets Norge: Husholdninger. Prosentvis endring, år/år Forbruk Disp. inntekt Sparerate (nivå) Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets VO, 8..13, side 7

28 Norge Husholdningene: God stemning, men Forbrukertilliten er tett på toppnoteringer. Dagens nivå har historisk falt sammen med forbruksvekst over %. Svakere enn dette nå, selv om de siste tallene har vært sterke. Sliter litt med å forstå det som skjer. Mer konsum utenlands? Netthandel? Økt sparing? Svakere makro? Privat forbruk og forv.indikator Q Q Q1 3 Q1 8 Q1 13 Detaljomsetningsindeksen Sesongjustert volum. 5 = Mar-8 Mar-9 Mar-1 Mar-11 Mar-1 Mar-13 Forbruk å/å Forventningsindikator (sj,ha) 3m/3m, årlig rate, % Indeks (ha) Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Kilde: Statistisk sentralbyrå/dnb Markets VO, 8..13, side 8

29 Norge Internett kommet for å bli Siden 5 har detaljomsetningen steget med 3,%/år i gjennomsnitt, mens postordre og handel over internett har steget med 8,%/år i følge SSBs tall. Grensehandelen utgjør nå 1 mrd. kroner pr. år, dvs. 3% av samlet detaljomsetning. Detaljhandel utenom utsalgssted utgjorde 11, mrd. (,8%) i 11. Dvs. 5 pp sterkere vekst her kan forklare, pp på totalen. (Men dette er med i indeksen.) Detaljomsetningsvolum 1m snitt. =1 8 Jan- Jan- Jan-8 Jan-1 I alt Postordre og internett Kilde: Staistisk sentralbyrå/dnb Markets VO, 8..13, side 9

30 Norge Regionalt nettverk: Bremser på «bred basis» En liten økning for bygg/anlegg og personlig tj.yting, men nedgang for øvrige bransjer. Størst brens for oljeleverandører og bedriftsrettet tj.yting Forventet produksjonsvekst neste 6 måneder ligger lavere enn faktisk for vareproduserende, og høyere for tjenesteytende. Hjemmeindustrien venter nullvekst Reg. nettverk: Produksjon. Endring Siste 3m og neste 6m. Skala -5 to +5. Prod. ha -3-6 Jul-3 Jul-5 Jul-7 Jul-9 Jul-11 Jul-13 Oljelev. B/A Hjemmeind. Eksportind. Kilde: Norges Bank/DNB Markets Reg. nettverk: Produksjon. Endring Siste 3m og neste 6m. Skala -5 to +5. Prod. ha -3-6 Jul-3 Jul-5 Jul-7 Jul-9 Jul-11 Jul-13 Varehandel Tj.yting bedrifter Pers. tj.yting Kilde: Norges Bank/DNB Markets VO, 8..13, side 3

31 Norge også regionalt Stort sett kjøligere: Bare i nord er presset økende fra november til januar. I nord, nordvest og sørvest svarer 1 av bedrifter at kapasiteten er presset, i innlandet 1 av 5. Mangelen på arbeidskraft er størst i de samme tre landsdeler: Her bremses én av to av tilgang på (kvalifisert) arbeidskraft. Nord er eneste opp. I sør én av ti. VO, 8..13, side 31

32 Norge Sterk jobbvekst, lite ledighetsfall Vel 3 flere jobber siden medio 5, tilsvarende underliggende vekst på solide 1,6%. Siste tre år er samlet vekst på 9, tilsvarende 1,%. Men klare tegn til oppbremsing. Bare,3% årlig rate siste halvår. Og ledighetsnedgangen har åpenbart stanset opp. Vi anslår 1,% i år og,5-,7% i Ledigheten opp til,3% i Sysselsetting og arbeidsstyrke 1 personer. Sesongjustert Feb-3 Feb-5 Feb-7 Feb-9 Feb-11 Feb-13 Sysselsatte Kilde: Thomson Datastream/DNB Markets Arbeidsstyrke (ha) Arbeidsledige 1. Sesongjustert Apr-3 Apr-8 Apr-13 Kilde: Thomson Datastream / DNB Markets Reg.+tiltak Reg. AKU VO, 8..13, side 3

33 Norge Vår nye joker: Innvandringen Befolkningen vokste med nær rekordhøye 65 personer (1,3%) i fjor 18 flere fødte enn døde. Fruktbarhet 1,85. Forventet levealder 79, for menn (et halvt år mer enn i 11) og 83, for kvinner (uendret). Nettoinnvandring på 73. De fleste pga. jobb, el. familiegjenforening VO, 8..13, side 33

34 Norge Eurokrisen øker arbeidstilbudet i Norge Flest polakker (ca 1). Mange, men færre, svensker. Sterk økning for øst- og sydeuropeere, men fra lave nivåer. PIGS+RM+BG < Polen. Stopper Norge uten innvandring? Ja, på kort sikt. Mange i pressområder, kan avhjelpe lokal/yrkesmessig knapphet. Nei, på lang sikt. BNP/capita øker bare dersom innv VO, 8..13, side 3

35 Budsjettmessig handlingsrom snevres inn Eldrebølgen (babyboomerne) kommer nå: Fra nullvekst i antall over 67 fra 1989 til 1, til 8 flere pr år 1-13, til 1 flere Fra fylte 65 går folk over fra netto bidragsytere til netto mottakere Etter noen år med stort handlingsrom i budsjettpolitikken, snevres rommet inn fremover. Et godt tidspunkt å gi fra seg regjeringsansvaret?.5. Handlingsrom i budsjettpolitikken Gjennomsnittlig årlig endring i 1-årsperioder Nettoverføringer etter alder 1 kroner Endring oljepengebruk, %Fastlands-BNP Endring utgifter til alders-, uføre- og etterlatte, %F-BNP Antall over 67 år, 1 (h. akse) Kilde: Finansdepartementet, NB13/DNB Markets Kilde: Finansdepartementet, NB13/DNB Markets VO, 8..13, side 35

36 men utstøtingsveksten synes å ha bremset 65 i arbeidsfør alder er uføre eller mottar arbeidsavklaringspenger (tidligere attføring) eller sykepenger. Tilsvarer nesten én av fem (18%). Andelen er meget høy, men trøsten er at veksten synes å ha stanset, noe som også speiles i sesong- og influensajustert sykefravær Mottakere av helserelaterte ytelser 1 personer Sykepenger Arbeidsavklaring Uføre %Befolkning (ha) Kilde: Finansdepartementet, NB13/DNB Markets Sykefravær. % av avtalte dagsverk Sesong- og influensajustert Kilde: Finansdepartementet, NB13/DNB Markets VO, 8..13, side 36

37 Mange kilder til bom 1. Internasjonal kollaps se foran. Kroneappresieringen stanser ikke 3. Spareraten faller mer enn antatt. Kreves sterkere lut for å stagge boligetterspørselen 5. Oljeinvesteringene fortsetter å øke VO, 8..13, side 37

38 Takk for meg! Spørsmål?

39 Renteprognosene Styringsrenter 18-Mar-13 Land 19-Mar-13 Jun-13 Sep-13 Mar-1 USA: Fed Funds Target Japan: Dag-til-dag Euroland: Reporente Storbritannia: Bank rate Sverige: Reporente Norge: Foliorente Sveits: 3M Libor CHF Tre måneders pengemarkedsrenter Land 19-Mar-13 Jun-13 Sep-13 Mar-1 USA Japan Euroland Storbritannia Sverige Norge Sveits Ti års swaprenter Land 19-Mar-13 Jun-13 Sep-13 Mar-1 USA Japan Euroland Storbritannia....5 Sverige Norge Sveits Kilde: DNB Markets VO, 8..13, side 39

40 DNB Markets valutaprognoser Valutakurser 18-Mar-13 Kurs 19-Mar-13 Jun-13 Sep-13 Mar-1 EURNOK USDJPY EURUSD EURGBP EURSEK EURCHF USDCNY Valutakurser (beregnet) 18-Mar-13 Kurs 19-Mar-13 Jun-13 Sep-13 Mar-1 SEKNOK USDNOK GBPNOK JPYNOK DKKNOK CHFNOK TWI Kilde: DNB Markets VO, 8..13, side

41 Detaljerte vekstanslag, Norge Makroøkonomiske nøkkeltall. Norge Privat forbruk Offentlig forbruk Oljeinves teringer Fas tlands inves teringer Trad. vareeks port Trad. vareim port BNP Fas tlands-norge...1. Sys s els etting Arbeids ledighet (AKU) Års lønn KPI KPI-JAE Sparerate Boligpris m NIBOR Kilde: Statis tis k s entralbyrå/dnb Markets Jan 13 VO, 8..13, side 1 1

42 Detaljerte vekstanslag, internasjonalt BNP. Prosentvis endring fra året før Land/om råde PPP-ve k t Ve rde n USA Canada Bras il Euros one n Tys k land Frank rik e Italia Spania Finland Storbritannia Sve rige Danm ark Fas tl.-norge Sve its Pole n Es tland Latvia Litaue n Rus s land Kina India Japan Sør-Kore a Øvrige land Indus triland Fre m vok s e nde Norge s hande ls p Kilde: DNB Markets VO, 8..13, side

43 Important/Disclaimer This note (the Note ) must be seen as marketing material and not as an investment recommendation within the meaning of the Norwegian Securities Trading Act of 7 paragraph 3-1 and the Norwegian Securities Trading Regulation 7/6/9 no The Note has been prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA, a Norwegian bank organized under the laws of the Kingdom of Norway (the Bank ), for information purposes only. The Note shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. The Bank, its affiliates, and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (individually, each a DNB Party ; collectively, DNB Parties ) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Note. DNB Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, nor for the results obtained from the use of the Note, nor for the security or maintenance of any data input by the user. The Note is provided on an as is basis. DNB PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE NOTE S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE NOTE WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall DNB Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Note, even if advised of the possibility of such damages. Any opinions expressed herein reflect the Bank s judgment at the time the Note was prepared and DNB Parties assume no obligation to update the Note in any form or format. The Note should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. No DNB Party is acting as fiduciary or investment advisor in connection with the dissemination of the Note. While the Note is based on information obtained from public sources that the Bank believes to be reliable, no DNB Party has performed an audit of, nor accepts any duty of due diligence or independent verification of, any information it receives. Confidentiality rules and internal rules restrict the exchange of information between different parts of the Bank and this may prevent employees of DNB Markets who are preparing the Note from utilizing or being aware of information available in DNB Markets/the Bank which may be relevant to the recipients of the Note. The Note is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. Distribution of material like the Note is in certain jurisdictions restricted by law. Persons in possession of the Note should seek further guidance regarding such restrictions before distributing the Note. The Note is for clients only, and not for publication, and has been prepared for information purposes only by DNB Markets - a division of DNB Bank ASA registered in Norway with registration number NO (the Register of Business Enterprises) under supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet), Monetary Authority of Singapore, the Chilean Superintendent of Banks, and on a limited basis by the Financial Services Authority of UK. Information about DNB Markets can be found at dnb.no. Additional information for clients in Singapore The Note has been distributed by the Singapore branch of DNB Bank ASA. It is intended for general circulation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should seek advice from a financial adviser regarding the suitability of any product referred to in the Note, taking into account your specific financial objectives, financial situation or particular needs before making a commitment to purchase any such product. You have received a copy of the Note because you have been classified either as an accredited investor, an expert investor or as an institutional investor, as these terms have been defined under Singapore s Financial Advisers Act (Cap. 11) ( FAA ) and/or the Financial Advisers Regulations ( FAR ). The Singapore branch of DNB Bank ASA is a financial adviser exempt from licensing under the FAA but is otherwise subject to the legal requirements of the FAA and of the FAR. By virtue of your status as an accredited investor or as an expert investor, the Singapore branch of DNB Bank ASA is, in respect of certain of its dealings with you or services rendered to you, exempt from having to comply with certain regulatory requirements of the FAA and FAR, including without limitation, sections 5, 7 and 36 of the FAA. Section 5 of the FAA requires a financial adviser to disclose material information concerning designated investment products which are recommended by the financial adviser to you as the client. Section 7 of the FAA requires a financial adviser to have a reasonable basis for making investment recommendations to you as the client. Section 36 of the FAA requires a financial adviser to include, within any circular or written communications in which he makes recommendations concerning securities, a statement of the nature of any interest which the financial adviser (and any person connected or associated with the financial adviser) might have in the securities. Please contact the Singapore branch of DNB Bank ASA at in respect of any matters arising from, or in connection with, the Note. The Note is intended for and is to be circulated only to persons who are classified as an accredited investor, an expert investor or an institutional investor. If you are not an accredited investor, an expert investor or an institutional investor, please contact the Singapore branch of DNB Bank ASA at We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may have interests in any products referred to in the Note by acting in various roles including as distributor, holder of principal positions, adviser or lender. We, the DNB group, our associates, officers and/or employees may receive fees, brokerage or commissions for acting in those capacities. In addition, we, the DNB group, our associates, officers and/or employees may buy or sell products as principal or agent and may effect transactions which are not consistent with the information set out in the Note. Additional Information, including for Recipients in the In the United States: The Note does not constitute an offer to sell or buy a security and does not include information, opinions, or recommendations with respect to securities of an issuer or an analysis of a security or an issuer; rather, it is a market letter, as the term is defined in NASD Rule 11. VO, 8..13, side 3

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR ANALYSE Aksjemarkedet i dag VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR Målingen av industriaktiviteten i New York sendte det amerikanske aksjemarkedet rett ned ved åpning i går, men indeksene

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer