HJORT, HJORTEJAKT OG BEITESKADER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJORT, HJORTEJAKT OG BEITESKADER"

Transkript

1 HJORT, HJORTEJAKT OG BEITESKADER GRUNNEIERUNDERSØKELSE Dette er en undersøkelse som tar sikte på å kartlegge noen sentrale tema vedrørende hjort, hjortejakt og beiteskader. Du er tilfeldig trukket ut som en av 500 medlemmer i Norges Skogeierforbund i Sogn og Fjordane som vi ønsker å få svar fra. Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med blant andre Norges Skogeierforbund, Sunnfjord og ytre Sogn hjorteutval og Norges Bondelag. Det overordnede formålet med prosjektet er å kartlegge dagens utnytting av hjorten og den økonomiske betydningen den har for rettighetshaverne i dag, samt mulighetene og interessen for å utnytte hjorten ytterligere som økonomisk ressurs i framtiden. Vi ønsker også å avdekke hvor stor andel av grunneierne som føler at hjorten er årsak til uforholdsmessige store beitekostnader. Det er derfor viktig at også grunneiere som ikke selger hjortejakt svarer. Av de som returnerer utfylte skjema, vil det bli trukket ut 5 personer som blir belønnet med 1000 kroner hver. For å være med i trekningen må du sende inn navneslippen i utfylt stand sammen med skjemaet, slik at vi kan kontakte deg dersom du vinner. Opplysningene på navneskjemaet vil bare bli brukt i forbindelse med trekningen, og vil ikke bli koblet sammen med informasjonen på selve skjemaet. Vil du ikke oppgi navn kan du gjerne sende inn bare spørreskjemaet. Det er veldig viktig at så mange som mulig svarer, men det er selvsagt frivillig å delta. Opplysningene fra spørreskjemaet vil bli lagret slik at alle deltakere er anonyme. I rapportene fra undersøkelsen vil vi bare gjengi gjennomsnittsverdier o.l. for store grupper. Når resultatene presenteres, kan det derfor ikke avleses hva du eller noen annen bestemt person svarte. Vi håper du gir oss minutter av din tid til å fylle ut skjemaet og returnere det i den ferdig frankerte svarkonvolutten så fort som mulig, helst innen en uke. Har du spørsmål, eller ønsker du informasjon om resultater fra undersøkelsen, kontakter du Anders Skonhoft (tlf: eller e-post På forhånd takk for din verdifulle medvirkning! Vennlig hilsen Atle Mysterud professor CEES, Institutt for biologi Universitetet i Oslo Vidar Holthe rådgiver Norges Skogeierforbund Anders Skonhoft professor Institutt for samfunnsøkonomi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LES DETTE FØR DU STARTER! Skjemaet skal leses maskinelt. Følg derfor disse reglene: Bruk svart eller blå kulepenn. Ikke bruk tusj eller svak blyant. Skriv så tydelig du kan. Ikke skriv utenfor feltene. Kryss av slik: Krysser du feil, fyller du hele feltet med farge, slik: Sett så kryss i rett felt. Ikke lever kopi av skjemaet bruk bare originalen. Sett bare ett kryss på hvert spørsmål om ikke annet er oppgitt.

2

3 DEL A: HJORTEBESTAND OG JAKT PÅ DIN EIENDOM Først noen generelle spørsmål om din oppfatning av størrelsen på hjortebestanden. Husk: Ett kryss på hvert spørsmål. Hvordan vurderer du størrelsen på hjortebestanden For For Vet høy Passe lav ikke A1. på din egen eiendom?... A2. i kommunen?... A3. Har du fellingstillatelser på hjort tilknyttet din eiendom? Ja... 1 Hvis ja: Fortsett med neste spørsmål. Nei... 2 Hvis nei: Hopp direkte til del F (side 6). A4. Inngår din eiendom i et område som omfattes av en bestandsplan for hjort? A5. Inngår din eiendom som del av et større jaktfelt?... Vet Ja Nei ikke A6. Hvis ja: Hvor stor andel av dette jaktfeltet utgjør i så fall din eiendom? Rund av til nærmeste 5% Ca. % A7. Leies utleiedelen av hjortejakten på din eiendom primært ut gjennom jaktformidler/turoperatør eller andre? Ja... 1 Nei... 2 Leier ikke ut jakt... 3 DEL B: HJORTEJAKT PÅ DIN EIENDOM B1. Hvilke av følgende beskrivelser passer best med hjortejakten som foregår på din eiendom? Kryss av for det alternativet som passer best. NB: Kun ett kryss! Har ikke inntekter fra salg av jakt, men jeg/familie/venner jakter på eiendommen (evt. jaktfeltet som eiendommen inngår i)... 1 Inngår sammen med andre eiendommer i jaktterreng som leies ut i korte perioder (1 uke eller mindre) av gangen... 2 Inngår sammen med andre eiendommer i jaktterreng som leies ut i lengre perioder (mer enn en uke) av gangen... 3 Leier ut jakt på min eiendom separat i korte perioder (1 uke eller mindre) av gangen... 4 Leier ut jakt på min eiendom separat for lengre perioder (mer enn en uke) av gangen... 5 Annen ordning. Beskriv kort i feltet nedenfor (bruk stikkord)... 6 Annen ordning: B2. Hvor mange hjort ble felt på din eiendom (eller jaktterrenget som din eiendom inngår i) i 2006? Vennligst fyll ut alle de tre feltene - skriv 0 hvis ingen dyr ble felt. Kalv Hind/kolle Bukk 1

4 B3. Dersom det i 2006 ble felt hjort utenom utleieavtaler innen ditt jaktfelt, hvor mange av disse dyrene tilfalt din eiendom? Før opp all jakt som ikke ble solgt og som tilfalt din eiendom, dvs. den jakt du, samarbeidende grunneiere og ikke-betalende slekt og venner sto for på din eiendom (eller din eiendoms andel av det dere felte i felles jaktfelt). Vennligst fyll ut alle de tre feltene - skriv 0 hvis ingen dyr ble felt. Kalv Hind/kolle Bukk B4. Dersom hele eller deler av jaktkvoten tilhørende ditt jaktfelt ble solgt i 2006, hvor stor var din eiendoms del i form av antall løyver? Før opp all jakt som ble solgt, dvs. den jakt betalende jegere sto for på din eiendom, eventuelt din andel av løyvene som ble solgt i et felles jaktfelt. Vennligst fyll ut alle de fire feltene - skriv 0 hvis du ikke tilbød løyver. Kalv Hind/kolle Bukk Frie dyr B5. Hvor mange hjort ble felt av betalende jegerne på din eiendom i 2006? Oppgi eventuelt din eiendoms andel av fellingene i et felles jaktfelt. Vennligst fyll ut alle de tre feltene - skriv 0 hvis ingen dyr ble felt. Kalv Hind/kolle Bukk B6. Hvilke av følgende jakttilknyttede tjenester inngikk som del av samlede «totalpakker» du tilbød under hjortejakten 2006? NB: Her kan du sette flere kryss. 1. Slaktelokaliteter Hjelp til slakting Ettersøkshund Transport (personer/slakt) Guiding Kjøtt fra skutte dyr... NB: Hopp direkte til spørsmål B8 dersom ikke tilbød totalpakker. 7. Bevertning (mat/drikke) Overnatting (hytte, leilighet o.l.). Tilbød ikke «totalpakker»... B7. Dersom du tilbyr totalpakker på hjortejakt: Hvor mange jegerdøgn solgte du (eller hvor mange tilfalt din eiendom) gjennom slike pakker i 2006? Ca. jegerdøgn B8: Hvilke av følgende jakttilknyttede tjenester kunne eventuelt kjøpes mot ekstra betaling under hjortejakten 2006? NB: Her kan du sette flere kryss. 1. Slaktelokaliteter Hjelp til slakting Ettersøkshund Transport (personer/slakt) Guiding Kjøtt fra skutte dyr Bevertning (mat/drikke) Overnatting (hytte, leilighet o.l.). Tilbød ingen slike tjenester... Antall solgt i 2006: Guiding Ca. døgn Kjøtt fra skutte dyr Ca. kilo Bevertning (mat/drikke) Ca. kostdøgn Overnatting (hytte, leilighet o.l.) Ca. døgn DEL C: MARKEDSFØRING OG TILREISENDE JEGERE C1. Hvordan markedsfører du/dere utleie av terrenget? NB: Her kan du sette flere kryss. 1. Jegerne henvender seg selv Jeg/vi reklamerer i dagsaviser/jakttidsskrift Jeg/vi reklamerer på internett De samme kommer igjen år etter år Markedsfører via jaktformidler/turoperatør eller andre. 6. Annet... 2

5 C2. Hvordan vil du beskrive de som i hovedsak jaktet hos deg i 2006? NB: Bare ett kryss. Venner/slekt/bekjente... 1 Lokale jegere (fra samme kommune eller nabokommunen).. 2 Tilreisende jegere... 3 Meget Ganske Verken Ganske Meget Vet positiv positiv /eller negativ negativ ikke C3. Hvordan stiller du deg personlig til å selge hjortejakt til tilreisende jegere?... C4. Hvordan tror du befolkningen i ditt lokalsamfunn generelt stiller seg til jaktsalg til tilreisende jegere?... C5. Hva mener du personlig er den største utfordringen med å ha tilreisende jegere til å jakte på din eiendom? Ett kryss på hver linje. Ingen Veldig betydning/ Lite Ganske viktig/helt ikke aktuelt viktig viktig avgjørende Lokale jegere/venner, slekt, bekjente stenges ute Tilreisende jegere er for opptatt av troféjakt Tilreisende jegere er for kravstore Tilreisende jegere kan ha annen våpenkultur (sikkerhet) Jeg mangler overnattingstilbud Annet (forklar i feltet nedenfor )... Annet (bruk stikkord): DEL D: OM MULIGHETER OG EVENTUELLE HINDRE D1. Ser du noen mulighet for å øke nettoinntektene fra hjortejakt på din eiendom ut fra dagens situasjon og utsiktene framover? Ta også i betraktning evt. kostnader med tiltakene, og dermed om tiltaket trolig vil betale seg. Ett kryss på hver linje. Ingen Liten Stor Dette jobbes mulighet mulighet mulighet det med Investere i nye eller utvide eksisterende anlegg (f.eks. hytter, slakteanlegg o.l) Øke markedsføringsinnsatsen rettet mot hjortejegere Tilby hjelp til frakt og slakting Bedre/utvikle samarbeidet med andre grunneiere Øke prisene for å øke inntektene Senke prisene for å tiltrekke flere jegere Øke hjortebestanden Jakte mindre selv Overlate mer jakt på trofédyr (bukker) til betalende jegere La betalende jegere være med på eksisterende jaktlag Utvidet jaktsesong Dele opp i flere kortere utleieperioder Tilrettelegge terrenget bedre for jakt (skytegater, poster etc.) Tilby jakt gjennom jaktformidler/turoperatør eller andre... 3

6 Ingen Liten Stor Dette jobbes mulighet mulighet mulighet det med Andre muligheter (forklar i feltet nedenfor )... Andre muligheter (bruk stikkord): D2. Dersom du ser minst en mulighet til å bedre inntektene fra hjortejakt, hva er de viktigste hindrene/årsakene til at du så langt ikke har gjort det? Ett kryss på hver linje. Ingen Veldig betydning/ Ganske viktig/helt ikke aktuelt viktig avgjørende Ønsker ikke å ta opp mer lån/mangler tilgang på kapital Mangler mulighet/det er for tungt å få i gang samarbeid med andre grunneiere Mangler samarbeidspartnere fra andre næringsinteresser eller kommunen Det er for mye jobb i forhold til avkastningen Utsiktene for å trekke jegere hit i framtiden er for usikker Mangler kunnskap/informasjon Holdninger i lokalsamfunnet (jantelov etc.) Har det bra som jeg har det Andre grunner (forklar i feltet nedenfor )... Andre grunner (bruk stikkord): E: OM INNTEKTER, PRISER OG KOSTNADER KNYTTET TIL HJORT E1. Hva var din bruttoinntekt ( evt. inkl. mva) og dine totale kostnader i forbindelse med salg av hjortejakt (inkludert evt. overnatting, guiding, kjøttsalg osv.) i 2006? kr 1000 kr 5000 kr kr kr kr kr kr eller mer Brutto inntekt Totale kostnader... E2. Dersom du opererer med totalpris på hele jaktturen, ber vi om at du oppgir prisen og dine kostnader per jegerdøgn i forbindelse med en gjennomsnittlig pakke du tilbød i Under kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 5000 kr 7000 kr 0 kr eller mer Pris inkl. evt. mva pr. jegerdøgn Kostnad pr. jegerdøgn... 4

7 Vi ønsker mer detaljert informasjon om priser og kostnader på de ulike produktene du tilbyr for salg. Vi er klar over at ikke alle opererer med egne priser på de ulike produktene, og ber derfor om at du svarer på det som er aktuelt for deg. E3. Pris (inkl. evt. mva) på fellingsløyver i 2006: Under kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 5000 kr 7000 kr 0 kr eller mer Pris pr. fellingsløyve, kalv Pris pr. fellingsløyve, hind/kolle Pris pr. fellingsløyve, bukk... E4. Pris på kjøtt i 2006 (inkl. evt. mva): kr 90 kr 0 kr 1-39 kr kr kr kr kr eller mer Pris pr. kg kjøtt... E5. Overnatting, markedsføring og guiding i 2006 (inkl. evt. mva): kr 200 kr 400 kr 700 kr 1000 kr 1300 kr 0 kr eller mer Pris pr. overnatting pr. person Kostnad pr. overnatting pr. person Kostnad markedsføring Pris for guiding pr. døgn Kostnad guiding per døgn*... *) Dine utgifter i forbindelse med guiding. E6. Mat/bevertning i 2006 (inkl. evt. mva): kr 100 kr 200 kr 400 kr 700 kr eller mer Pris matservering/bevertning pr. jegerdøgn Kostnad matservering/bevertning pr. jegerdøgn*... *) Dine utgifter i forbindelse med mat/bevertning. E7. Tilrettelegging (inkl. evt. mva), f.eks. tiltak i terrenget, investering i hytter, anlegg osv. kr kr kr kr kr kr 0 kr eller mer Kostnad ved tilrettelegging for jakt i E8. Hva vil du og dine evt. samarbeidspartnere trolig gjøre dersom utleiere på nærliggende jaktterreng setter opp Uaktuell problemstilling, vi samarbeider om prissetting... 1 prisen på jaktløyver? Også sette opp prisen for å øke inntektene... 2 NB: Kun ett kryss ved det alternativet Beholde uendret pris for å beholde de jegerne jeg/vi har... 3 du/dere mest trolig ville velge. Vet ikke... 4 E9. Hva vil du og dine evt. samarbeidspartnere trolig gjøre dersom du /dere får økt pågang av jegere? NB: Kun ett kryss ved det alternativet du/dere mest trolig ville velge. Sette opp prisen... 1 Beholde uendret pris, men leie ut til flere for å øke de totale inntektene... 2 Jobbe mindre med markedsføring... 3 Vet ikke

8 DEL F: STØRRELSE PÅ BESTAND OG BEITESKADER NB: Spørsmålene i resten av spørreskjemaet er beregnet på alle, også de som i dag ikke har fellingsløyve for hjort tiknyttet sin eiendom. F1. Hva ville du gjort i 2006 om du selv hadde fått fastsette fellingskvoter for hjort på din eiendom? Svar på dette spørsmålet selv om du ikke hadde fellingsløyve knyttet til eiendommen. Bare ett kryss. Ville økt kvoten med 1 dyr... 1 Ville økt kvoten med 2-3 dyr... 2 Ville økt kvoten med 4-6 dyr... 3 Ville økt kvoten med 7-9 dyr... 4 Ville økt kvoten med 10 dyr eller mer 5 Ville redusert kvoten med 1 dyr... 6 Ville redusert kvoten med 2-3 dyr... 7 Ville redusert kvoten med 4-6 dyr... 8 Ville redusert kvoten med 7-9 dyr... 9 Ville redusert kvoten med 10 dyr eller mer 10 F2. Hvis du ønsket å endre kvoten, hva var den viktigste grunnen? NB: Bare ett kryss ved den aller viktigste grunnen. Ville beholdt kvoten uendret Vet ikke For å øke jaktinntektene... 1 For å redusere faren for trafikkulykker... 2 For å redusere beiteskadene på innmark... 3 Andre grunner (bruk stikkord): For å redusere beiteskadene på skog... 4 For å oppnå større dyr på sikt... 5 Andre grunner (forklar i feltet nedenfor )... 6 F3. Beiteskader: Anslå de totale kostnadene du mener oppsto på din eiendom som følge av hjortebestanden i 2006, uansett om du evt. får eller har fått kompensasjon for hele eller deler av beløpet. kr 1 kr 3000 kr 6000 kr kr kr kr Vet kr eller mer ikke Skogskader Skader på innmark... F4. Hvor stor kompensasjon får du (eller har du fått) for beiteskadene på innmark i 2006 (f.eks. i form av ekstra løyver tildelt)? kr 1 kr 3000 kr 6000 kr kr kr kr Vet kr eller mer ikke Kompensasjon som til svarer en verdi av... DEL G: BAKGRUNNSINFORMASJON G1. Hvor stor er eiendommen din? dekar dekar dekar dekar dekar dekar dekar dekar dekar eller mer Totalt Skog Dyrket innmark... 6

9 G2. Hva produserte du hovedsakelig på din innmark i 2006? VIKTIG: Sett bare ett kryss ved det du hovedsakelig produserte! Gras... 1 Andre forvekster, korn... 2 Grønnsaker, frukt, bær... 3 Annet... 4 G3. Kjønn: Kvinne... 1 Mann... 2 G4. Alder: Under 30 år år år år år eller mer... 5 G5. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskole/folkeskole... 1 Videregående skole, gymnas el.l... 2 Universitet eller høgskole... 3 G6. Bruttoinntekt (dvs. inntekt før skatt er trukket fra, inkl. evt. mva) i 2006: kr 1 kr kr kr kr kr kr kr eller mer Total bruttoinntekt Bruttoinntekt fra skogsdrift Bruttoinntekt fra jordbruk, inkl. husdyrhold Bruttoinntekt fra annet arbeid, unntatt hjortejakt... G7. Har du spørsmål eller synspunkter? Har vi utelatt noe viktig? Skriv dine synspunkter i feltet nedenfor! Før du fortsetter: Takk Kontroller at du ville svare at du har svart 7 på alle aktuelle på spørsmålene! på denne sida!

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet?

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA ER DETTE? Dette er en forespørsel til elever og foresatte om å delta i Ungkost. Ungkost

Detaljer

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen -

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen - Kommersialisering av jakt på elg og hjort - Jegerinstitusjonen - «Det er to ting du skal begynne med hvis du skal skaffe deg uvenner. Det ene er fiske og det andre er jakt» - Entreprenør 3 «Ja det var

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

Hjortejakt som tilleggsnæring -resultater fra en studie blant hjortejegere

Hjortejakt som tilleggsnæring -resultater fra en studie blant hjortejegere Hjortejakt som tilleggsnæring -resultater fra en studie blant hjortejegere Oddgeir Andersen Konferansen «Hjort i vest» 24. mars 2012 Bakgrunn Hjortebestanden er økende og er en betydelig viltressurs Men;

Detaljer

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com

«Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com «Korleis legge til rette for næringsutvikling» Knut O. Førde, Friluftssenteret Nordfjord ved Firda vgs. www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet i produktet

Detaljer

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest»

Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» Regional hjortekonferanse 2012. «Hjort i Vest» «Korleis lukkast med å etablere hjortejakt som næring?» Knut O. Førde, www.hjortejakt.com Sentrale moment : Kunnskap om hjort og hjortejakt Kvalitet og ærlighet

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14

Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 Elgjegermøte Aurskog Høland 18.9.14 -Elgforvaltningen og stor okse? -Tilrettelagt elgjakt. Ulike utleie former? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT INSTEDALEN STORVALD 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING 1.1 Planområde.3 1.2 Planperiode.3 1.3 Hovudmål og delmål...3 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 2.1 Hjorteviltstammas utbreisle og trekkforhold...3

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com

BESTANDSPLAN. ovreguddal.storvald.com BESTANDSPLAN Øvre Guddal Storvald 2011 2013 Innhaldsliste: Del 1: Innleiing...3 Planområde...3 Areal...3 Medlemmar...3 Planperiode...4 Hovudmål og delmål...4 Del 2: Status og vurderingar...5 Hjorteviltstammens

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019

Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019 Informasjon om hjorteviltjakta i Rennebu 2019 Ny bestandsplan tildeling og avskytingsprofil Det er utarbeidet ny bestandsplan for elg, hjort, rådyr og bever som gjelder for årene 2019 2021 som er godkjent

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:...

For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: og Jakttid hjort: Felt:... JAKTAVTALE FOR ELG og HJORTEJAKT 2018 For jaktlaget:... Med jaktleder:... Kvote elg: 61 dyr fordelt på 9 felt. Jakttid elg: 25.09-01.10 og 10.10 23.12. Jakttid hjort: 01.09-23.12. Felt:... Hovedformålet

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Veiledning til

Veiledning til Veiledning til www.settogskutt.no Sett elg, sett hjort, felte villrein, felte rådyr samt slaktevekter og andre opplysninger kan registreres digitalt på www.settogskutt.no. Du kan registrere fra mobil,

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 14 28 Sett hjort-metoden er et hjelpemiddel for å oppnå en kunnskapsbasert hjorteforvaltning.

Detaljer

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren Hjorteforvaltning i Jølster Finn Olav Myhren Om Jølster Ca 3000 innbyggere Viktigste næringen er landbruk. 11 millioner liter melk. 8 9000 sau på beite 196 000 dekar tellendeareal. Årlig kvote på ca500

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE

DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE DRIFTSPLAN FOR HJORT I ØYSTRE SLIDRE DRIFTSPLANOMRÅDE 2017-2019. Planområdet: Jaktfelt Tellende areal Minsteareal hjort i dekar Kolstad-Melby-Liekren 19 672 Juviken sameige 2 953 Hovi-Bolstad 14 599 Sk.bu

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Hjortens arealbruk utfordringer for forvaltningen Erling L. Meisingset Bioforsk

Hjortens arealbruk utfordringer for forvaltningen Erling L. Meisingset Bioforsk Hjortens arealbruk utfordringer for forvaltningen Erling L. Meisingset Bioforsk Ulike merkeprosjekter på hjort med bruk av GPS halsbånd Nordmøre, Romsdal og Sør-Trøndelag Sunnfjord og Ytre Sogn Hedmark

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

Trøgstad kommune Teknikk og næring

Trøgstad kommune Teknikk og næring INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 14.05.2018 kl. 1800 Sted: Kantina, Trøgstad kommune Deltakere: Frode Risbråthe, Ole Marius Lundblad, Ronny Haglund, Evy Kvernenes Lund, Ole Haakaas Saksliste:

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Bakgrunn og hensikt Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

INFORMASJON JAKT 2009

INFORMASJON JAKT 2009 Tresfjord 06.09.2009 INFORMASJON JAKT 2009 Utdrag av de viktigste regler for jakt frå Tresfjord Storviltvald 2009 Jaktperioden er 10.september til 23.desember 2009. Ekstra kvote for dyr med lav slaktevekt,

Detaljer

Dette spørreskjemaet er rettet mot barnets mor/kvinnelige foresatte.

Dette spørreskjemaet er rettet mot barnets mor/kvinnelige foresatte. Dette spørreskjemaet er rettet mot barnets mor/kvinnelige foresatte. Denne undersøkelsen gjennomføres av Norges idrettshøgskole på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Målet med undersøkelsen er å kartlegge

Detaljer

Bestandsplan hjort. Tolga/Tynset

Bestandsplan hjort. Tolga/Tynset Bestandsplan hjort Tolga/Tynset 2014-2017 Side 1 INNLEDNING Bestandsplansamarbeidet på hjort mellom Tolga/Tynset ble etablert i 2005. I årene som har gått har vi gjennomført vår tellinger og fått innført

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Beiarn kommune Saksnr.: 16/340 Beiarn kommune L.nr.: 16/ MOLDJORD Vår dato:

Beiarn kommune Saksnr.: 16/340 Beiarn kommune L.nr.: 16/ MOLDJORD Vår dato: Beiarn kommune Saksnr.: 16/340 Beiarn kommune L.nr.: 16/4689 8110 MOLDJORD Vår dato: 01.07.2016 Deres dato: Objektkode: / Deres ref.: Emnekode: P K46 Gradering: Nordland Fylkeskommune Mathea Nybakke HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge VEDLEGG 2 Undersøkelse i privatmarkedet i byggenæringen Fondet for regionale verneombud har gitt støtte til et forskningsprosjekt om privatmarkedet i byggenæringen. Prosjektet gjennomføres av Forskningsstiftelsen

Detaljer

SKODJE HJORTEVILTVALD

SKODJE HJORTEVILTVALD SKODJE HJORTEVILTVALD BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILT ÅR 2011-2015. Del 1: Innledning Del2: Grunnopplysninger for jaktfelta i Skodje Hjorteviltvald Del 3: Målsettinger for bestandsplanen Del 4 :Hjorten i Skodje

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2012 1 foto Tor I Sundseth foto Tor I Sundseth VARGHIET SKOGER AS BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1-

Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- RAUMA KOMMUNE Åndalsnes 12.06.2008 Alf Gunnar Sæbø 6386 MÅNDALEN Deres ref.: Vår ref.: 08/1132-1 Arkiv: K1- STORVILTJAKTA 2008 I sak i kommunestyret 20.05.2005 ble disse valgt som medlemmer med personlige

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT

BESTANDSPLAN FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT LEIKANGER STORVALD 2012-2014 1 INNHALDSLISTE DEL 1 INNLEIING...3 1.1 Planområde..3 1.2 Planperiode..3 1.3 Hovudmål og delmål...4 DEL 2 STATUS OG VURDERINGAR 4 2.1 Hjorteviltstammas

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

/ Jakt pågår / jakt avsluttet

/ Jakt pågår / jakt avsluttet Menyer og funksjoner på side for Statistikk og rapportering Velge viltart og tidsperiode Oppgavemeny: Tilgjengelige funksjoner vil avhenge av hvilke tilganger man har fått som bruker. Velge enhet for visning

Detaljer

Holdninger til jakt og jakttider

Holdninger til jakt og jakttider Innhold 9 Oppsummering av hovedfunn 3 Jaktens påvirkning på ferdsel i utmarka 2 Sammenligning av jegere og utmarksbrukere 4 2 Metode 3 Utvalg 4 Jakttider Tillit til kommunen og fylkeskommunen 39 Bruk av

Detaljer

FOLKEHELSEUNDERSØKELSEN I HEDMARK. Livskvalitet og nærmiljø

FOLKEHELSEUNDERSØKELSEN I HEDMARK. Livskvalitet og nærmiljø FOLKEHELSEUNDERSØKELSEN I HEDMARK Livskvalitet og nærmiljø 1 Hvordan vurderer du helsen din, alt i alt? Svært god God Verken god eller dårlig Dårlig Svært dårlig 2 Hvor ofte, i løpet av de siste 14 dagene,

Detaljer

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse:

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse: Vedlegg - e-post fra Aurskog-Høland kommune Fra: Stian Sandbekkbråten [mailto:stian.sandbekkbraten@ahk.no] Sendt: 25. juni 2015 13:54 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hvordan er viltforvaltningen

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Halsabygda storviltvald

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Halsabygda storviltvald Kommune : Halsa Art: Hjort og rå Vald: Halsabygda storviltvald Hjort Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. 53900 550

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen Samarbeid i hjorteviltforvaltningen - erfaringer fra Nord-Trøndelag Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Avdeling for kultur og regional utvikling Nord Trøndelag fylkeskommune Bodø 17.11.214 Jeg kommer

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN.

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. Dette er spørsmål som prøver å belyse hvor godt eller dårlig du har det, det som kalles livskvalitetsmåling. I de fleste spørsmålene

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Naturdatas viltkonferanse november 14 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018-2022. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT

GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT GAUSDAL KOMMUNE PLANOMRÅDET FOR HJORT BESTANDSPLAN FOR HJORT 2013-2017. 1. AREAL/PLANOMRÅDET. Område/rettighetshaver(e) Totalareal (daa) Tellende areal hjort (daa) Gausdal statsallmenning 589.000 385.000

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2009-2011 Område: Østre Bjugn viltstellområde 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner 2 Planområde, arealer,

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Driftsplan for hjort 2018 Driftsplan for hjort

Driftsplan for hjort 2018 Driftsplan for hjort Froland Viltlag Driftsplan for hjort 2018 Driftsplan for hjort 1 1.0 Planområdets avgrensing og størrelse Froland Viltlag består av 354 734 dekar ved starten av planperioden, og er organisert som et vald.

Detaljer

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Flå 29/4/2015 Pål Sindre Svae Utmarksavdelingen Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre Q1 Alder: Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26 27-eldre 18-20 20-23 24-26 27-eldre 4,33% 26 34,67% 208 28,83% 173 32,17% 193 Totalt 600 1 / 23 Q2 Kjønn: Besvart: 600 Hoppet over: 0 Mann Kvinne

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

Gjess biologi - forvaltning - organisere jakta?

Gjess biologi - forvaltning - organisere jakta? Gjess biologi - forvaltning - organisere jakta? Ove Martin Gundersen Vi får Norge til å gro! Bondelagets prosjekt Forvaltning, grunneierorganisering og tilrettelegging for gåsejakt Prosjektet skal: Formidle

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Brukerundersøkelse PASIENT

Brukerundersøkelse PASIENT KODE Brukerundersøkelse PASIENT Utarbeidet av Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital Hei, Vi ønsker å bli flinkere i jobben vår, og ønsker derfor å stille deg noen spørsmål. Spørsmålene

Detaljer

Jakten på hjortejegeren -resultater fra en studie blant hjortejegere

Jakten på hjortejegeren -resultater fra en studie blant hjortejegere Jakten på hjortejegeren -resultater fra en studie blant hjortejegere Oddgeir Andersen Hjortevilt 2012 Bakgrunn Hjortebestanden er økende og er en betydelig viltressurs Men; utnyttes den optimalt? Hjort

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD

UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD Par nr.: UTROSKAP OG TILGIVELSE BLANT STUDENTER I PARFORHOLD Formålet med denne spørreundersøkelsen er å utforske temaet utroskap, og å innhente kunnskap om tilgivelse hos romantiske partnere. Mange av

Detaljer

/ Jakt pågår / jakt avsluttet

/ Jakt pågår / jakt avsluttet Menyer og funksjoner på side for Statistikk og rapportering Velge viltart og tidsperiode Oppgavemeny: Tilgjengelige funksjoner vil avhenge av hvilke tilganger man har fått som bruker. Velge enhet for visning

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Innhold Bruk og registrering... 2 Jaktkort velg type... 3 Jaktkort bestilling... 3 Jaktkort PayPal... 4 Jaktterreng beskrivelse av funksjonalitet... 5 Jaktterreng

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer