Boligfelt Vold og Lund. Beregning av vegtrafikkstøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligfelt Vold og Lund. Beregning av vegtrafikkstøy"

Transkript

1 Boligfelt Vold og Lund Beregning av vegtrafikkstøy

2 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: HRTB AS Arkitekter v.kikkan Landstad Boligfelt Vold og Lund Vegtrafikkstøyberegninger Sammendrag: Beregning av vegtrafikkstøy for boligfelt uten bygninger både langs Aluvegen og Vognvegen er vist i kapittel 6 og på tegningene X107 og X108. Lydnivået øker ca 1 db som følge av utbyggingen og er knapt merkbar. Oppholdsplasser Utendørs lydnivå på oppholdsplasser er vist med støysoner på tegning X101, og viser at grenseverdien L den 55 dba ikke overskrides. Fasader På fasader i 2.etasje mot Vognvegen overskrides grenseverdien for vegtrafikkstøy med opp mot 4 db. Lydrefleksjoner Økning av lydnivå på motsatt side som følge av lydrefleksjoner fra carporter og støyskjermer er beregnet til ca 0-2 db. Innendørs Krav til innendørs lydnivå kan tilfredsstilles, men det anbefales at detaljerte beregninger av innendørs lydnivå utføres i henhold til NBI-håndbok i rom der lydnivået overstiger L den 55 dba Beregning av vegtrafikkstøy forårsaket av utbygget boligfelt. eme eme Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Einar Mæland Kontrollert av: Sverre Hestetun Sign.: Oppdragsansvarlig / avd.: Einar Mæland Akustikk/støy/vibrasjon Oppdragsleder / avd.: Eivind Thoresen Skarpaas Akustikk/støy/vibrasjon SWECO Norge Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Einar Mæland Telefon direkte: e-post: SW ECO NORGE AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

3 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger INNHOLD 1 Innledning Oversikt Metode og beregningsgrunnlag Beregningsforutsetninger Vegtrafikkstøy Grenseverdier Generelt Beregningsresultater og konklusjoner Oppholdsplasser Foran fasader L den, A-veid døgnveid ekvivalent lydnivå L 5AF, Maksimalt A-vei lydynivå Lydrefleksjoner Innendørs Vold og Lund boligfelt, trafikkstøy Vegtrafikkstøy Vegtrafikkstøy Beregningsresultat Kostnadsfordeling ved støytiltak (eksisterende boliger)...8 Tegninger: X100 Dagens situasjon L den støysoner år 2009 X101 Etter utbygging L den støysoner og 1.etg år 2030 X102 Etter utbygging L den 2.etg år 2030 X103 Etter utbygging L 5AF støysoner og 1.etg år 2030 X104 Etter utbygging L 5AF støysoner og 2.etg år 2030 X105 Eksisterende boliger, høyeste lydnivå L den før utbygging år 2009 X106 Eksisterende boliger, høyeste lydnivå L den etter utbygging år 2009 X107 Uten bygninger L den støysoner og L 5AF lydnviå (6 punkter), etter utbyging år X108 Uten bygninger L den støysoner og L 5AF lydnviå (6 punkter) uten utbygging år

4 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger 1 Innledning På oppdrag for HRTB AS Arkitekter har Sweco beregnet utendørs lydnivå fra vegtrafikk til planlagt nytt boligfelt. For bestemmelse av eventuelt lydrefleksjoner fra nye boliger er beregninger utført til eksisterende boliger, på motsatt side av Vognvegen (). I denne kapittel 6 har vi også beregnet vegtrafikkstøy til boligfelt langs Aluvegen og Vognvegen uten bygninger år 2030, både med og uten utbygging av boligfelt. Formålet er å beregne hvor stor betydning utbygging av boligfeltet har for lydutbredelsen. Formålet med beregningene er å undersøke om trafikkstøyen fra Vognvegen og Aluvegen (Fv73) overstiger anbefalte grenseverdier for trafikkstøy i retningslinjene T-12. Tiltak for å redusere trafikkstøyen er blitt vurdert. 2 Oversikt Oversiktskart er vist i figur 1 og viser planlagt boligfelt og eksisterende boliger på motsatt side av Vognvegen. Boligfelt Figur 1: Kart over området (kilde:

5 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger 3 Metode og beregningsgrunnlag 3.1 Beregningsforutsetninger Det er benyttet digital terrengmodell og antatt markabsorpsjon =1 ( myk mark") utenfor veg. Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, med programmet Cadna/A (versjon ). Som grunnlag for støysonene er det beregnet immisjonspunkter med avstand 4 x 4 m i høyde 1.7 m over terreng. Høyden fra terreng til beregnet lydnivå på immisjonspunktene foran fasader mot støykilde er for 1.etg 2,3 m-2,4 m. Etasjehøyden er satt til 2.7 m. (Høyden på immisjonspunktene er spesielt viktig når det er støyskjerm mellom kilde og mottaker). Det er antatt absorpsjonsfaktor =0.23 for boliger og støyskjermer. (tilsvarende bordkledning). Det er beregnet 1. ordens refleksjoner 1. 1 n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er). Direktelyd 2. ordens lydrefleksjon 1. ordens lydrefleksjon Veg Mellom Vognvegen og nye boliger er det carporter med støyskjermer mellom hver garasje med høyde 2.4 m. Høyde på skjerm foran eksisterende boligfelt mot Vognvegen er gitt i benyttet terrengmodell. 3.2 Vegtrafikkstøy Beregningene er basert på trafikktall og antatt fremtidig vekst gitt oss av Statens vegvesen v. Magnhild Finnanger. Oppgitte trafikktall er vist i tabellene 1 og 2 nedenfor. Da vi ikke har opplysninger om døgnfordeling av trafikken har vi benyttet døgnfordelingen som er gitt i T- 12, gruppe 2 som er vist i tabell 4. Trafikktallene som er benyttet i beregningene er vist i tabell 3. Tabell 1Trafikktall Veg År 2007 Andel tunge kjøretøyer Hastighet ÅDT % km/t Vognvegen () Aluvegen (Fv73) Tabell 2: Trafikkvekst År År År År ,9 % 1,3 % 1,0 % 0,7 %

6 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger Tabell 3: Trafikktall (ÅDT) som er benyttet i beregningene. Veglenke Hastighet Tungtrafikkandel (%) ÅDT 2009 ÅDT 2030 (km/t) Vognvegen () Aluvegen (Fv73) Tabell 4: Timefordeling av trafikk (ÅDT) i løpet av et døgn. Periode Fordeling av trafikken i løpet av et døgn (%) Dag kl(07-19) 84 Kveld kl(19-23) 10 Natt kl(23-07) 6 4 Grenseverdier 4.1 Generelt Miljøverndepartementets planretningslinje T-12 er gjeldende fra 1.januar 2005 og skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde. Etablering av ny støyende virksomhet. Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, forutsatt at ny plan medfører krav om ny plan etter plan- og bygningsloven. Som hovedregel skal retningslinjene legges til grunn for alle prosjekter der det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven, eller der eksisterende plan må endres. Det anbefales generelt at retningslinjene legges til grunn ved alle endringer av virksomhet hvor lydnivået endres merkbart (> 3 db) ved støyfølsom bebyggelse og nivået samtidig overstiger retningslinjenes anbefalte grenser. Aktuelle grenseverdier er vist i Tabell 5. Tabell 5: Utdrag fra T-12: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Alle tall er frittfelt A-veid lydnivå i db re 20 Pa Kilde Lydnivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Lydnivå utenfor soverom, natt, kl Veg 55 L den 1 70 L 5AF 1 Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt. Støyindikatorer: Lden A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom til støyfølsom bruk. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra egen fasade. Lydnivå på oppholdsplasser skal være inkludert fasaderefleksjon. L pa,ekv,24h Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. Gjelder for innendørs lydnivå. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er med refleksjoner fra egen fasade

7 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger L 5AF A-veid lydnivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. Gjelder utenfor soverom på natt kl Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra egen fasade. Når utendørs grenseverdier som er gitt i Tabell 3 ikke kan oppnås foran fasader må grenseverdien (klasse C) i byggeforskriften gjengitt i Tabell 5 nedenfor bli tilfredsstilt. Byggeforskriften henviser til NS 8175, som er også revidert og tilpasset slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med T-12. Innendørs grenseverdier er vist i Tabell 6. Tabell 6: Utdrag fra NS 8175: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi for innendørs A- veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder. Alle tall er A- veid lydnivå i db re 20 Pa. Type område Målestørrelse Klasse A I oppholds- og soverom fra utendørs kilder I soverom fra utendørs kilder 1 Forutsatt mer enn 10 hendelser L pa,eq,24h L pa,maks 1 Natt, kl Klasse B Klasse C Klasse D Beregningsresultater og konklusjoner På figur 2 nedenfor er det vist en 3D oversikt av beregningsresultater med carport, skjerm og flere planlagte bygninger. Figur 2: 3 D oversikt (Cadna) av planlagt utbygningsområde. 5.1 Oppholdsplasser Utendørs lydnivå på oppholdsplasser er vist med støysoner på tegning X101, og viser at grenseverdien L den 55 dba ikke overskrides

8 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger 5.2 Foran fasader L den, A-veid døgnveid ekvivalent lydnivå. Lydnivå foran fasader 1.etg overskrider ikke grenseverdien L den 55 dba. (X101), men for 2.etg. (X102) overskrides grenseverdien 1-4 db på for flere fasade mot. Grenseverdien 55 dba gjelder utenfor oppholdsrom hvor det er vinduer. På grunn av lydrefleksjoner til boliger på motsatt side anbefaler vi ikke at det bygges skjerm/carport som er høyere enn 2,4 m som forutsatt. En voll kunne bygges høyere og gi ytterligere støyskjerming uten lydrefleksjoner, men en slik voll er det ikke plass til. Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-12) anbefaler ikke at det bygges oppholdsrom hvor det er fasader med vinduer som overstiger 55 dba. Hvis det allikevel bygges boliger med rom hvor lydnivå overstiger L den 55 dba foran vinduer (unntaksvis i urbane strøk) bør det monteres balansert ventilasjon i boligen og sikres at grenseverdien for innendørs lydnivå ikke overskrides L 5AF, Maksimalt A-vei lydynivå. Maksimalt A-vei L 5AF lydnivå er beregnet til mellom 70 dba 71 dba for 6 boliger (X104). Det anbefales ikke at det bygges soverom med vinduer på fasader som overskrider grenseverdien på 70 dba. Hvis grenseverdien for L den, A-veid døgnveid ekvivalent lydnivå 55 dba ikke overskrides vil heller ikke grenseverdien for maksimalt A-vei L 5AF være overskredet. 5.3 Lydrefleksjoner For vurdering av lydrefleksjoner fra carport, skjermer og nye boliger til eksisterende boliger på motsatt side av har vi beregnet vegtrafikkstøy før (X105) og etter (X106) utbygging av boligfelt. Beregnet lydrefleksjon varierer fra ca 0 til 1,6 db. Vår erfaring er at reflektert lyd kan oppleves mer forstyrrende enn vist i tabell 7 nedenfor, fordi reflektert lyd noen ganger oppleves som kilde nr.2 og ikke alltid som tillegg til eksisterende lyd som vist i beregningene. Tabell 7: Praktisk effekt av endring i db(a)- verdi: Økning, db Reaksjon 1 knapt merkbar 2-3 merkbar 4-5 godt merkbar 5-6 vesentlig endring 8-10 halvering eller dobling For å redusere lydrefleksjon vil det beplantes på carportenes og skjermenes side mot eksisterende bebyggelse, og i tillegg bygges de med forskjellige vinkler/orientering Dette kan ha redusere reflektert lyd merkbart

9 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger 5.4 Innendørs Krav til innendørs lydnivå kan tilfredsstilles, men bør beregnes i henhold til NBI-Håndbok der hvor utendørs trafikkstøy overstiger L den 55 dba

10 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger 6 Vold og Lund boligfelt, trafikkstøy. 6.1 Vegtrafikkstøy Beregning av støysoner er utført i høyde 4 m over terreng, uten bygninger, med utbygget og uten utbygget boligfelt. Beregningsåret er Formålet er å beregne hvor stor betydning utbygging av boligfeltet har for lydutbredelsen. Oversiktskart er vist i figur 3 og viser planlagte boligfelt langs Vognvegen og Aluvegen. Boligfelt Figur 3: Kart over området (kilde: Vegtrafikkstøy For beregning av vegtrafikkstøy for år 2030, uten utbygging av boligfelt, er det benyttet følgende forutsetninger. Vognvegen: Det forventes at 300 boliger vil få utkjøring på Vognvegen fra boligfelt. Det antas 3,5 kjøretøybevegelser pr. bolig

11 Boligfelt Vold og Lund, vegtrafikkstøyberegninger Aluvegen: Det forventes at 150 boliger vil få utkjøring på Aluvegen fra Stenbergvegen. Ajerhagan blir til sammen belastet med kjøretøyer fra 300 boliger, hvorav 75 til Aluvegen. En barnehage med plass til 120 barn blir bygget med veg som har adkomst til Aluvegen. Det antas 3,5 kjøretøybevegelser pr. bolig og 1,7 kjøretøybevegelser pr. barn i barnehage. Vi har antatt 100 barn blir transportert på Aluvegen fordi flere av barna vil ha bosted på boligfeltet. Tabell 8: Trafikktall (ÅDT) som er benyttet i beregningene. Veglenke Med utbygging Uten utbygging Hastighet Tungtrafikkandel (%) ÅDT 2030 ÅDT 2030 (km/t) Vognvegen () Aluvegen (Fv73) Beregningsresultat Som følge av planlagt utbygging viser beregningene at lydnivået langs Vognvegen vil øke ca 0,7 db, og langs Aluvegen øker lydnivået 1,6 db. Den endringen er knapt merkbar. Ved eksisterende boliger langs Vognvegen og Aluvegen er laveste grenseverdi for utendørs trafikkstøynivå overskredet, uten utbygging av boligfelt. Grenseverdien på L den 55 dba er gjeldende ved nybygging av veg eller bolig. Veileder til T-12 gir også tolkning for at hvis det er mindre utbygging av eksisterende veg, kan grenseverdien for tiltak vurderes for eksisterende boliger. 6.4 Kostnadsfordeling ved støytiltak (eksisterende boliger) På side i Veileder til T-12 er det skrevet en del om kostnadsfordeling ved flere kilder. I et eksisterende område hvor støygrensene er overskredet, gis det ikke noen krav til tiltak. (Hvis ikke innendørs lydnivå overskrider dba ihht Forurensningsloven) I et allerede støybelastet område hvor grenseverdier er overskredet er det urimelig at en ny utbygger med et beskjedent støyutslipp skal være ansvarlig for å betale for å bringe lydnivået under grenseverdien. T-12 kan vanskelig tolkes annerledes enn at den som forårsaker støy også er ansvarlig for å redusere støyen hvis nødvendig. I dette tilfelle er det den øvrige biltrafikken på Vognvegen og Aluvegen som er den dominerende støykilde

12 Fv Carport :2000 Boligfelt Vold-Lund Beregnet døgnveid (Lden) støynivå dba, År Støysoner 1.7m over terreng. (Rutenett 4mx4m) : ÅDT 5688, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:2523, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba X100

13 Fv Carport :2000 Boligfelt Vold-Lund, Hamar Beregnet døgnveid (Lden) støynivå dba, År foran fasade 1.etg Støysoner 1.7m over terreng : ÅDT 7087, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:31, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba X101

14 Fv Carport :2000 Voll-Lund boligfelt, Hamar Beregnet døgnveid (Lden) støynivå dba, År foran fasade 2.etg : ÅDT 7087, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:31, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba X102

15 Fv Carport Carport :2000 Boligfelt Vold-Lund, Hamar Beregnet maksimalt (L5AF) støynivå dba, År foran fasade 1.etg : ÅDT 7087, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:31, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba > 85.0 dba X103

16 Fv Carport Carport :2000 Boligfelt Vold-Lund, Hamar Beregnet maksimalt (L5AF) støynivå dba, År foran fasade 2.etg : ÅDT 7087, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:31, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba > 85.0 dba X104

17 Fv73 Carport :2000 Boligfelt Vold-Lund, Hamar Beregnet døgnveid (Lden) støynivå dba, År Eksisterende boliger, Høyeste nivå før utbygging nytt boligfelt : ÅDT 7087, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:31, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba X105

18 Fv73 Carport Carport :2000 Boligfelt Vold-Lund, Hamar Beregnet døgnveid (Lden) støynivå dba, År Eksisterende boliger, Høyeste nivå etter utbygging med nytt boligfelt : ÅDT 7087, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:31, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba X106

19 Ldn L5AF Ldn 50.0 L5AF Fv Carport :2500 Vold-Lund boligfelt, Hamar Støysoner 4m over terreng. Beregnet døgnveid (Lden) lydynivå dba, År Immisjonspunkter (6 stk) 4 m over terreng. Beregnet maksimalt (L5AF) lydnivå., År : ÅDT 7087, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:31, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba X107

20 Fv Carport :2500 Vold-Lund boligfelt, Hamar. Uten trafikk fra utbygging. Støysoner 4m over terreng. Beregnet døgnveid (Lden) lydynivå dba, År Immisjonspunkter (6 stk) 4 m over terreng. Beregnet maksimalt (L5AF) lydnivå., År : ÅDT 6037, 50km/t, 10% tunge - Fv73:ÅDT:2185, 50km/t, 10% tunge >.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba X108

Lekeplass boligfelt Voll-Lund Vold og Lund. Beregning av vegtrafikkstøy

Lekeplass boligfelt Voll-Lund Vold og Lund. Beregning av vegtrafikkstøy Lekeplass boligfelt Voll-Lund Vold og Lund Beregning av vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: HRTB AS Arkitekter v.kikkan Landstad Lekeplass - boligfelt Vold og Lund Vegtrafikkstøyberegninger

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

KONTORMØBEL-KJEMPEN AS. Reguleringsplan Nordbyveien 122, Ski Veitrafikkstøyberegning

KONTORMØBEL-KJEMPEN AS. Reguleringsplan Nordbyveien 122, Ski Veitrafikkstøyberegning KONTORMØBEL-KJEMPEN AS Reguleringsplan Veitrafikkstøyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 466431 23.05.2014 Kunde: Møbelkjempen AS v/ Bjørn Dahl Sammendrag: Reguleringsplan Veitrafikkstøyberegninger

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Beregning av vegtrafikkstøy

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Beregning av vegtrafikkstøy TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 2822.3 0.02.2009 Oppdragsnavn: Hamar Stadion, Reguleringsplaner Kunde: Hamar stadion Eiendom AS og Fuglesethmyra Eiendom AS Beregning av vegtrafikkstøy

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger BLOCK WATNE AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11.10.2013 Kunde: Block Watne AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger Sammendrag: Beregningene viser at veitrafikkstøy

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

Statens vegvesen. Støyberegning Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien

Statens vegvesen. Støyberegning Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Statens vegvesen Støyberegning Fylkesveg Gang- og sykkelveg RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:.. Kunde: Statens vegvesen v/ Lene Lima Støyberegning Fylkesveg Gang- og sykkelveg Sammendrag: Utendørs

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG REVAC AS OPPDRAGSNUMMER 13015001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Åbjørsbråten OPPRETTET AV Jan Erik Åbjørsbråten DATO REVAC ny lokasjon, støyvurdering vegtrafikk Bakgrunn Revac AS skal flytte hele sin virksomhet

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

RAPPORT. Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK

RAPPORT. Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning OPPDRAGSNUMMER 465351 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS SIDEMANNSKONTROLL: RASMUS NORD OPPDRAGSLEDER: RASMUS

Detaljer

Markerudlia Nittedal. Støy

Markerudlia Nittedal. Støy TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 463501 01.06.2012 Oppdragsnavn: Markerudlia Nittedal Kunde: Martin Fleisje Markerudlia Nittedal Sammendrag: Sweco er engasjert av Martin Fleisje via Skjeseth

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

Støyberegning fra veitrafikk

Støyberegning fra veitrafikk TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 465181 27.06.13 Oppdragsnavn: Kvartalslekeplasser Osloveien, Askim Kunde: Byggeservice Askim AS, Terje Mathiassen beregning fra veitrafikk Sammendrag:

Detaljer

VEDLEGG 7.3 TIL PLAN NR. 1759 TRAFIKKSTØY

VEDLEGG 7.3 TIL PLAN NR. 1759 TRAFIKKSTØY VEDLEGG 7.3 TIL PLAN NR. 1759 TRAFIKKSTØY Detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for: Stenberg 14/5-2. Byggetrinn og del av Krokstranda sør 14/2 m. fl. i Kroken TROMSØ 28.08.12 KONTORFELLESSKAPET

Detaljer

RAPPORT. Vister næringspark, detaljregulering LUVA HOLDING AS OSL AKUSTIKK ALAIN BRADETTE STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Vister næringspark, detaljregulering LUVA HOLDING AS OSL AKUSTIKK ALAIN BRADETTE STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER repo00.docx 0-06-4 LUVA HOLDING AS Vister næringspark, detaljregulering OPPDRAGSNUMMER 800 STØYUTREDNING 0.0.08 OSL AKUSTIKK ALAIN BRADETTE LUVA HOLDING AS KAI MARTIN LUNDE repo00.docx 0-06-4 Endringsliste

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER FRÆNA KOMMUNE Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune OPPDRAGSNUMMER 13987001 SWECO NORGE AS TRD MOLDE BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS/ MATHIAS EFTEVAND Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR.

Detaljer

RAPPORT. Støy. Olavsvern Group AS Olavsvern Infrastruktur. Prosjektnummer: Dokumentnummer: Rev.: 00

RAPPORT. Støy. Olavsvern Group AS Olavsvern Infrastruktur. Prosjektnummer: Dokumentnummer: Rev.: 00 RAPPORT Støy Kunde: Prosjekt: Olavsvern Group AS Olavsvern Infrastruktur Prosjektnummer: Dokumentnummer: Rev.: Sammendrag: Dagens situasjon Støy på uteplasser og fasader ved boliger er under anbefalte

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT KOBOLT EIENDOM AS Støyvurdering, Trondhjemsvegen 4, Gjøvik PROSJEKTNUMMER 28218001 PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV DATO REVIDERT DATO KVALITETSSIKRET AV Tore Sandbakk DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

RAPPORT. Rypefjord - Reguleringsplan - Polarbase AS POLARBASE AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSGIVER: REV 0

RAPPORT. Rypefjord - Reguleringsplan - Polarbase AS POLARBASE AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSGIVER: REV 0 POLARBASE AS Rypefjord - Reguleringsplan - Polarbase AS OPPDRAGSNUMMER 448881 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSGIVER: SWECO NORGE AS BK VPS BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS SIDEMANNSKONTROLL: RASMUS

Detaljer

Støyberegning fra veitrafikk og jernbane

Støyberegning fra veitrafikk og jernbane TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 463831 08.10.2012 Oppdragsnavn: Volleneveien 2 Kunde: Byggeservice Askim AS, Terje Mathiassen beregning fra veitrafikk og jernbane Sammendrag: Sweco har

Detaljer

RAPPORT. Skårersletta 50 - Støy, ROS, Trafikk BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK

RAPPORT. Skårersletta 50 - Støy, ROS, Trafikk BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK Skårersletta 50 - Støy, ROS, Trafikk OPPDRAGSNUMMER 465391 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK UTFØRT AV: BJØRN THOMAS MELHUS / RASMUS NORD SIDEMANNSKONTROLL: PÅL SZILVAY / TORE

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE 813749-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, region sør OPPDRAGSLEDER Cecilie Øinæs Opsanger KONTAKTPERSON Lasse

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NY GANG- OG SYKKELVEG FRA KLAMPENBORG TIL LEIKVOLL NORD Støyutredning

DETALJREGULERING FOR NY GANG- OG SYKKELVEG FRA KLAMPENBORG TIL LEIKVOLL NORD Støyutredning RAPPORT DETALJREGULERING FOR NY GANG- OG SYKKELVEG FRA KLAMPENBORG TIL LEIKVOLL NORD Støyutredning Kunde: Prosjekt: Prosjektnummer: 24354001 Gjerdrum kommune Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Langhus svømmehall - støyvurdering

Langhus svømmehall - støyvurdering RAPPORT Langhus svømmehall - støyvurdering Kunde: Prosjekt: Ski kommune Eiendomsavdelingen Langhus svømmehall Prosjektnummer: 55134001 Dokumentnummer: STØY 1 Rev.: 0 Sammendrag: I forbindelse med reguleringsarbeidet

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV. Thomas Lindstrøm REVIDERT AV. Pål Szilvay

PROSJEKTLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV. Thomas Lindstrøm REVIDERT AV. Pål Szilvay KUNDE / PROSJEKT Skogly, omregulering til område for boligbygging og utvidelse med Gang-sykkelveg PROSJEKTNUMMER 55899001 PROSJEKTLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Thomas Lindstrøm REVIDERT AV Pål Szilvay

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Kvislaparken OPPDRAGSNUMMER 10205738 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Svenn Erik Skjemstad Innledning Dette notatet vurderer utendørs støynivå fra veitrafikk

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.03.2018 På forespørsel fra Aeal+ AS er det foretatt støyvurdering

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

Kjellstad Utvikling AS

Kjellstad Utvikling AS Kjellstad Utvikling AS Vurdering av trafikkstøy Reguleringsplanforslag Kjellstad krysset øst 27.2.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 1201 27.02.2015 Kunde: Kjellstad Utvikling AS Vurdering

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

INNLEDNING.

INNLEDNING. INNHOLD FORORD... 1 INNLEDNING... 3 REGELVERK/GRENSEVERDIER... 4 Utendørs støyforhold... 4 Definisjoner... 4 Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner... 4 FORUTSETNINGER... 5 Trafikktall... 5

Detaljer

Oppdrag: Områdeplan Ingeberg Vår ref.: AUK Side: 1 av 8. Oppdragsgiver: Hamar Kommune Rev: 0 Dato:

Oppdrag: Områdeplan Ingeberg Vår ref.: AUK Side: 1 av 8. Oppdragsgiver: Hamar Kommune Rev: 0 Dato: NOTAT Oppdrag: Områdeplan Ingeberg Vår ref.: AUK Side: 1 av 8 Oppdragsgiver: Hamar Kommune Rev: 0 Dato: 06.09.2016 Prosjektnr.: 16170 Dokumentnr.: 16170-N01 Saksbehandler: Anders Krogvig Sign.: Kontrollert:

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Åskollvegen - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Åskollvegen - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Åskollvegen - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.02.2018 På forespørsel fra ANKR Rådgiving AS er det

Detaljer

STØYVURDERING. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Boligfelt Granrudtunet - Øyer Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 08.11.2014 På forespørsel fra BoligPartneer AS er det foretatt beregning

Detaljer

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra»

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» RAPPORT Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» FORORD Siv.ing.Rolf Bryhni AS har vært engasjert av Gystad Eiendom AS for å utføre støyvurderinger i forbindelse med regulering av B1 Gystadmyra

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås

Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 462251 Kunde: Franzefoss AS Støysonekart, Grustak og pukkverk på Lyngås Sammendrag: Sweco AS har på oppdrag fra Franzefoss

Detaljer

Fv388 Utbedring av Brekkebakkene Ringebu kommune Reguleringsplan

Fv388 Utbedring av Brekkebakkene Ringebu kommune Reguleringsplan 1 Fv388 Utbedring av Brekkebakkene Ringebu kommune Reguleringsplan Vegtrafikkstøy Generell orientering Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer lette

Detaljer

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.03.2018 Revidert: 12.04.2019 På forespørsel fra Areal+ AS

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Leirviken Park Lillehammer Kommune

STØYVURDERING. Boligfelt Leirviken Park Lillehammer Kommune STØYVURDERING Boligfelt Leirviken Park Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 18.05.2013 På forespørsel fra Planråd AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo og Treningssenter m.m. Nord Fron Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo og Treningssenter m.m. Nord Fron Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo og Treningssenter m.m. Nord Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.11.2015

Detaljer

Løkenåsen felt B3 støyvurdering

Løkenåsen felt B3 støyvurdering RAPPORT Løkenåsen felt B3 støyvurdering Kunde: Prosjekt: TBA Gruppen AS Løkenåsen felt B3 Prosjektnummer: 28044001 Rev: 00 Rapportstatus: Endelig Oversendelse for kommentar Utkast/internt Utarbeidet av:

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning Sagtomta Mysen. Sagtomta Utvikling AS. Prosjekt: SAGTOMTA MYSEN. Prosjektnummer: Rev: 00

RAPPORT. Støyutredning Sagtomta Mysen. Sagtomta Utvikling AS. Prosjekt: SAGTOMTA MYSEN. Prosjektnummer: Rev: 00 RAPPORT Støyutredning Sagtomta Mysen Kunde: Prosjekt: Sagtomta Utvikling AS SAGTOMTA MYSEN Prosjektnummer: 29195001 Rev: 00 Rapportstatus: Endelig Oversendelse for kommentar Utkast/internt Utarbeidet av:

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger.

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. INNLEDNING Gnr./bnr. 305/287, 578, 1127 og 1128 i Kirkeveien 129 i Arendal kommune detaljreguleres. Hensikten er å lege til rette for to nye firemannsboliger. Det er en eksisterende enebolig og en nyoppført

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 155 Nytt kollektivfelt Støyberegninger

Statens vegvesen. Rv 155 Nytt kollektivfelt Støyberegninger Statens vegvesen Nytt kollektivfelt Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 459611-1 459611 Kunde: Statens vegvesen Region Øst Nytt kollektivfelt Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO 1. Innledning Beskrivelse av retningslinjer, beregningsforutsetninger, beregningsmetode og beregningsresultater for støyberegning av støysonekart

Detaljer

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 16.05.2017 På forespørsel Romerike Arkitekter AS er det foretatt beregning

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

STØYVURDERING Franshagan boligfelt - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING Franshagan boligfelt - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Franshagan boligfelt - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.12.2017 På forespørsel fra Romerike Arkitekter AS er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.11.2017 På forespørsel fra Fundamantgruppen AS er det

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

Notat oppsummerer beregninger av utendørs støy samt skjerming av uteplass ved Huseby og Saupstad skoler.

Notat oppsummerer beregninger av utendørs støy samt skjerming av uteplass ved Huseby og Saupstad skoler. NOTAT OPPDRAG Huseby og Saupstad skoler DOKUMENTKODE 417510-RIA-NOT-002 EMNE for planlagt skolebygg TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune/pir II OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON

Detaljer

Bekkestua Sør - Støyfaglig vurdering

Bekkestua Sør - Støyfaglig vurdering RAPPORT Bekkestua Sør - Støyfaglig vurdering Kunde: Prosjekt: Bekkestua Sørvest AS Bærum kommune eiendom Bekkestua Utvikling AS Bekkestua Sør Prosjektnummer: 29208001 Dokumentnummer: 1 Rev.: 00 Sammendrag:

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 12.02.2016 På forespørsel fra Nordbilg Innlandet AS er det foretatt

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

Kunde: Prosjekt: RAPPORT. Støyvurdering Labakken planlagt skole og ny gang- sykkelveg. Færder kommune. Labakken veg og skole. Prosjektnummer:

Kunde: Prosjekt: RAPPORT. Støyvurdering Labakken planlagt skole og ny gang- sykkelveg. Færder kommune. Labakken veg og skole. Prosjektnummer: RAPPORT Støyvurdering Labakken planlagt skole og ny gang- sykkelveg Kunde: Prosjekt: Færder kommune Labakken veg og skole Prosjektnummer: 28719001 Version: 00 Rapportstatus: Endelig Oversendelse for kommentar

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune STØYVURDERING Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2014 På forespørsel Planconsult AS er det foretatt beregning

Detaljer

Rv154 Hp01 Solberg - Ski NORDBYVEIEN Kommuner: Ås, Ski

Rv154 Hp01 Solberg - Ski NORDBYVEIEN Kommuner: Ås, Ski REGULERINGSPLAN Rv154 Hp01 Solberg - Ski NORDBYVEIEN Kommuner: Ås, Ski STØYRAPPORT Region øst Dato: 02. OKTOBER 2006 Rv154 Nordbyveien i Ås og Ski kommune TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

Detaljer

Vedlegg til detaljregulering for utbedring av fv. 723, Gartnesodden

Vedlegg til detaljregulering for utbedring av fv. 723, Gartnesodden NOTAT OPPDRAG Vedlegg til detaljregulering for utbedring av fv. 723, Gartnesodden DOKUMENTKODE EMNE Beregning av trafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen 418858-RIA-NOT-001 Beregning av trafikkstøy Gartnesodden

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Prixtomta, Buvika RAPPORT. Solbakken Eiendomsselskap. Støy fra samferdsel RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Prixtomta, Buvika RAPPORT. Solbakken Eiendomsselskap. Støy fra samferdsel RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT OPPDRAGSGIVER Solbakken Eiendomsselskap EMNE DATO / REVISJON: 11. april 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417952-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra

Detaljer

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2015 På forespørsel fra Rolf Mobæk er det foretatt beregning

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Spesialrådgivning

NOTAT SAMMENDRAG. Spesialrådgivning NOTAT OPPDRAG E16 Hønenkrysset DOKUMENTKODE 313234-100-AKU-021213 EMNE E16 Hønenkrysset - Trafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan Støyfaglig vurdering

Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan Støyfaglig vurdering RAPPORT Gjøvik kommune - Reguleringsplan Støyfaglig vurdering Kunde: Prosjekt: Gjøvik kommune Gjøvik kommune - Reguleringsplan Prosjektnummer: 23002 Dokumentnummer: 1 Rev.: 00 Sammendrag: I forbindelse

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.01.2017 Det er foretatt beregning av støyforhold for planlagt

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175.

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175. Fjordgløttveien 25, Heistad - Porsgrunn Støy fra veitrafikk til nye boliger MULTICONSULT 2. Krav og retningslinjer 2.1 Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven Overordnede krav som gjelder lydforhold

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune STØYVURDERING Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.08.2011 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu

Detaljer

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra RAPPORT Støyberegning Barrustmoen, Vinstra OPPDRAGSGIVER Nordbohus AS EMNE Beregning av støy fra vegtrafikk DATO / REVISJON: 5. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417670-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Støyutredning. Detaljregulering for Svebergmarka 3.etappe, felt B20, B21, B22, B23A og B23B. Malvik kommune

Støyutredning. Detaljregulering for Svebergmarka 3.etappe, felt B20, B21, B22, B23A og B23B. Malvik kommune Støyutredning Detaljregulering for Svebergmarka 3.etappe, felt B20, B21, B22, B23A og B23B Malvik kommune Prosjektnummer: 15002000 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-001 Revisjon: - Dato: 09.07.2015 Utarbeidet

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer