Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund."

Transkript

1 Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for at denne redegjørelsen gis er at varslerne har fått klare indikasjoner på at sentrale opplysninger trolig ikke er kommet fram medlemsforeningene og andre impliserte/intresserte. For varslernes vedkommende starter saken høsten 2007 da de blir kjent med at Lotteri- og stiftelsestilsynet har innledet en granskning av Norges Velforbunds bruk av tildelt mvakompensasjon. Her presiserer tilsynet at de tildelte midler ikke kan benyttes til drift av forbundet sentralt. Midlene skal fordeles etter en sjablongmodell til lokale foreninger som er berettiget til å motta mva-kompensasjon. I den påfølgende korrespondanse og dialog mellom Lotteri- og Stiftelsestilsynet og Norges Velforbund redegjør Norges Velforbund for de utfordringer organisasjonen står ovenfor i tilknytning til fordeling av mva- kompensasjonen. Det vises her til usikkerheter knyttet til opplysninger i foreningsregisteret. Dette gjelder spesielt foreninger som ikke eksisterer lenger, og ikke er slettet/korrigert i foreningsregisteret, foreninger som eksisterer og er i drift, men ikke er registrert i foreningsregisteret, samt at et betydelig antall foreninger trolig ikke vil være berettiget til å motta mva- kompensasjon. Det ble også i denne prosessen avklart med Lotteri- og Stiftelsestilsynet at Norges Velforbund kunne avregne kontingent mot mva-kompensasjon. Fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet var det en grunnleggende forutsetning at Norges Velforbund kvalitetssikret medlemsregisteret og sørget for ryddighet i sitt arbeid. Dette ble imøtekommet ved at styret/representantskapet vedtok Retningslinjer for forvaltning og intern fordeling av kompensasjon av mva til Bolig- og lokalmiljøforeninger. I disse retningslinjene fremgår det at NVF må foreta en kvalitetssikring av sitt medlemsregister. Som en følge av den kontakt som var mellom NVF og Lotteri- og stiftelsestilsynet ble det bestemt å avvikle "fondene" som ble benyttet til å finansiere NVF drift. Videre ble det bestemt at alle velforeninger som var i NVF's register og som var berettiget til å motta MVA kompensasjon skulle få dette. En direkte følge av dette var at NVF måtte forholde seg til ca foreninger som var i NVFs foreningsregister, mot tidligere foreninger. Styret og representantskapet besluttet, i februar 2008, derfor at de foreningene som bare var registrert (ikke direkte medlem) i NVFs medlemsregister, skulle defineres som 1B side 1 av 7

2 medlemmer. Dette innebar at foreningene kunne motta MVA kompensasjon fra NVF. Kontingenten ble fastsatt til 550 kroner og skulle avregnes mot MVA-kompensasjonen. Dette innebar at 1B medlemmene fikk fulle demokratiske rettigheter og de fikk også en del av de medlemsgoder som NVF hadde for sine foreninger. Da representantskapet innførte ordningen med 1B medlemskap ble det lagt til grunn at Retningslinjer for forvaltning og intern fordeling av kompensasjon av mva til Bolig- og lokalmiljøforeninger måtte etterleves slik at NVF ikke avregnet medlemskontingent fra foreninger som ikke ble kvalitetssikret eller som ikke ønsket å være med på ordningen. For å kunne gjennomføre denne kvalitetssikringen av medlemsmassen var det i budsjettforslaget fra styret avsatt midler til å engasjere personer regionalt i landet til disse oppgavene. Da representantskapet behandlet budsjettet ble det framsatt ønsker om en ytterligere styrking av disse arbeidsoppgavene. Dette førte til at representantskapet vedtok at arbeidet og stillingshjemlene for engasjementet skulle legges til administrasjonen i Oslo slik at man fikk størst mulig effekt og koordinering av arbeidet. Det ble også vedtatt et nytt prinsipp/system for regnskapsføring basert på avdelingsregnskap og prosjektregnskap. Regnskap og budsjett skulle være transparent og aktivitetsbasert. Dette for å kunne ha bedre kontroll med budsjett, regnskap og resultatoppnåelse. Når administrasjonen gjennomfører den første avregningen av 1B kontingent inntektsføres bare 75% av det som var beregningsgrunnlaget. Dette ble gjort fordi man visste det var feil i medlemsregisteret, samt at man var usikker på hvor mange foreninger man ville klare å kvalitetssikre i Samtlige ansatte i administrasjonen var grundig orientert om at vi sto ovenfor omfattende oppgaver i tilknytning til kvalitetssikring av medlemsregisteret. De ansatte var også instruert om at hvis det kom tilbakemeldinger fra foreninger som ikke ønsket å være med på ordningen eller det ble oppdaget foreninger som ikke lenger eksisterte, måtte medlemskontingenten fra disse tilbakeføres til "klientkontoen" for MVA i regnskapet. Ved utgangen av 2008 skulle det foretas en avstemning av medlemsregisteret. Kontingent fra foreninger som ikke var kvalitetssikret skulle tilbakeføres til "klientkontoen" for MVA. Videre skulle det avregnes hvor mye hver enkelt forening skulle ha refundert av MVA ut over det som var trukket i kontingent. Dette beløpet skulle så utbetales til den enkelte forening. Dette er i hovedtrekk det som skjer første halvåret 2008 og det som ble planlagt for Da den landsmøtevalgte styreleder søker permisjon fra styret, og daglig leder gjeninntrer i stillingen som adm. leder sommeren 2008, ser det ut som alt arbeid med kvalitetssikring og etterlevelse av avtalene med Lotteri- og Stiftelsestilsynet stopper helt opp og ignoreres side 2 av 7

3 Representantskapets vedtatte budsjett for 2008, og de prioriteringer som lå i dette, blir av daglig leder betegnet som både svulstig og håpløst. Dette fører til stor bekymring hos de ansatte som er varslere. Man forsøker ved en rekke anledninger å ta opp og påpeke at man må foreta seg noe i forhold til kvalitetssikringen og de avtaler som er inngått med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Men alle forsøk avvises eller ignoreres. Noen eksempler på konkrete situasjoner hvor det varsles internt i organisasjonen: September 2008 I medarbeidersamtaler med fungerende styreleder blir det fra flere av de ansatte tatt opp og påpekt nødvendigheten av at man fulgte opp kvalitetssikringen av medlemsregisteret og etterlevde avtalen med Lotteri- og stiftelsestilsynet. De ansatte ble lovet at de skulle få referat fra medarbeidersamtalene. Disse har ennå ikke kommet til tross for gjentatte purringer. Oktober 2008 En av varslerne kontakter fungerende styreleder i forbindelse med at det ble planlagt og satt i gang et prosjekt som skal utvikle et nytt medlemsdatasystem. Det ble her påpekt at den foreslåtte rammen var alt for lav og at det ikke er i forhold til datasystemet at utfordringen ligger, men i forhold til å kvalitetssikre medlemsdataene. Blir ikke dette gjort vil vi få problemer i forhold til Lotteri- og Stiftelsestilsynet og NVF vil ikke lenger ha grunnlag for å avregne kontingent fra 1B medlemmene mot MVA-kompensasjonen. Februar 2009 En av varslerne tar opp med daglig leder at det må gjøres noe for å sørge for at medlemsregisteret blir kvalitetssikret. I denne sammenheng konfronteres daglig leder med dette, på direkte spørsmål vedrørende Lotteritilsynets krav til dokumentasjon med hensyn til kvalitetsikring er hans svar:...dersom en forening sier til meg at de er en velforening så betaler jeg ut penger til de... Februar 2009 To av varslerne utarbeider et spørreskjema som inneholder relevante spørsmål for å komme i gang med kvalitetssikringen og kartleggingen av foreningene i NVFs register. Daglig leder redigerer bort de relevante spørsmål som kunne dannet grunnlaget for en innledende kartlegging og kvalitetssikring side 3 av 7

4 Mars 2009 På nytt gjennomførte styreleder medarbeidersamtaler med de ansatte. Flere ansatte tar på nytt opp spørsmålet med kvalitetssikring av medlemsregister og forvaltning av MVAmidlene. Det påpekes at man ikke kan ta inn kontingent fra 1B medlemmer uten at disse kvalitetssikres. De ansatte blir på nytt lovet referat fra medarbeidersamtalene. Dette har heller ikke kommet til tross for gjentatte purringer fra de ansatte. April 2009 I forbindelse med revisjonen av regnskapet for 2008 tok en av varslerne kontakt med en representant for revisor og påpekte at regnskapet ikke ble lagt fram slik representantskapet hadde bestemt at det skulle fremlegges i sitt vedtak i mars Dette gjorde at det var helt umulig å se hvilke transaksjoner som var foretatt i tilknytning til "klientkontoene" for MVA. Regnskapet var på ingen måte transparent og oversiktlig. Det ble fra varsleren uttrykt sterk uro for forvaltningen av MVA midlene. Det ble også opplyst at det var gjort gjentatte forsøk på å få saken inn på et rett spor uten at dette hadde lykkes. Revisors representant lovet at de skulle foreta en grundig gjennomgang av regnskapene. April 2009 På landsmøtet blir det framstilt som om Lotteri- og Stiftelsestilsynet hadde godkjent at Norges Velforbund kunne trekke inn 1B kontingenten. Dette var ikke en riktig framstilling og en av varslerne tok spørsmålet opp med daglig leder og et av representantskapets medlemmer. Dette medlemmet tok ordet under landsmøtet og påpekte at Lotteri- og Stiftelsestilsynet ikke hadde gitt noen slik godkjenning, men de hadde akseptert at NVF avregnet kontingent mot MVA refusjon. Dette under forutsetning av at medlemsregisteret ble kvalitetssikret i henhold til de vedtatte regler. Mai 2009 I en telefonsamtale mellom styreleder og en av varslerne gjøres styreleder oppmerksom på at varsleren ikke lenger kan sitte stille og se på hva som skjer. Det vil bli utarbeidet et varslingsnotat i saken. Notatet overleveres først til NVFs revisor som omgående innkaller styreleder til et møte påfølgende dag. Under møtet opplever varsleren at han blir utsatt for trusler/press fra styreleder. Dette går ut på at styreleder kommer med uttalelser om at han visste hvem som skulle tas hvis noe var galt. Dette oppleves å være direkte rettet mot varsleren. Styreleder gjøres oppmerksom på at varsleren etter gjentatte varslinger internt i organisasjonen nå hadde søkt juridisk bistand side 4 av 7

5 Dokumentet fra varsleren var på dette tidspunktet strengt fortrolig. Etter noen dager får varsleren en henvendelse fra revisor som ber om at dokumentet ikke lenger skal være hemmelig. Dette ønsket blir imøtekommet av varsleren. Juni 2009 Fredag 12. ba FLT gruppen om et møte med daglig leder hvor MVA situasjonen, kommunikasjon, mangel på informasjon, samt den generelle arbeidsformen ble tatt opp. Daglig leder tok umiddelbart informasjonen fra møtet opp med styreleder. Daglig leder informerte senere på dagen at styreleder hadde tatt saken til etterettning og at man nå skulle ta tak i tingene og samarbeide for å løse problemene. I tilknytning til styremøte 15. juni innkalles alle ansatte til møte med styret. Bakgrunnen for dette møtet er situasjonen knyttet til forvaltningen av de MVA midler som NVF mottar, samt nummerert brev fra revisor hvor en rekke kritikkverdige forhold tas opp. Under møtet ble det fra flere av varslerne gitt en klar og utvetydig orientering om de faktiske forhold som rådet i forbindelse med forvaltning av MVA midlene. Vi som varslere oppfattet at hovedkonklusjonen fra dette møtet var at alle krefter nå skulle settes inn for å forsøke å rette opp situasjonen som NVF befant seg i. Vi som ansatte hadde nå store forhåpninger til at noe skulle skje. Vi ble av styret lovet et referat fra dette møtet. Til tross for flere purringer fra de ansatte er ikke referatet mottatt. I oppryddingsarbeidet NVF sto ovenfor ville en av varslerne vært en nøkkelperson. I stedet for å benytte denne kompetansen velger man å innlede en avskjedssak mot han (se avsluttende del av dokumentet). Til tross for flere initiativ fra de ansatte kommer arbeidet aldri i gang. Juni 2009 Etter gjentatt varslinger internt i organisasjonen, uten at noe ble gjort, ble det foretatt varsling til offentlig myndighet om saken den 22. juni. Juli 2009 På oppfordring fra styreleder utarbeider en av varslerne en prosjektplan for Oppretting av feil i MVA håndtering - kvalitetssikring av medlemsregister. Prosjektplanen oversendes til styreleder. Det bes om en tilbakemelding i forbindelse med ressursallokering. Verken styreleder eller daglig leder besvarer henvendelsen. Prosjektet kommer aldri i gang side 5 av 7

6 August 2009 Etter at Lotteri- og Stiftelsestilsynet rettet en henvendelse til Norges Velforbund og ba om en redegjørelse om hvordan Norges Velforbund etterlevde regelverket for forvaltning og viderefordeling av MVA kompensasjon ble en av varslerne bedt om å lage et utkast til svarbrev, samt å fremskaffe de regnskapsdata som det ble bedt om. Utkast til svarbrev ble utarbeidet og regnskapsbilag og rapporter blir fremskaffet. De utarbeidede og fremskaffede dokumenter ble overlevert til dagligleder. På et senere tidspunkt kom det fram at daglig leder hadde kastet dokumentene. September 2009 En av varslerne bes av daglig leder om å kartlegge status og se på hvilke muligheter som finnes for å komme ut av den situasjonen som NVF er i når det gjelder forvaltning og fordeling av MVA kompensasjon. Bakgrunnen for at kartleggingen foretas er henvendelsen fra LST og daglig leders ønske om å få frigjort kapital til drift av NVF. I tilknytning til kartleggingen ble det avtalt at varsleren skulle ta kontakt med Lotteri- og Stiftelsestilsynet og revisor i Interrevisjon. Notatets hovedkonklusjon er at det ikke er mulig å frigjøre midler ved å avregne kontingent mot MVA-midlene før dette skjer i overensstemmelse med de regler som representantskapet vedtok våren 2008 og de avtaler som ble gjort med Lotteri- og Stiftelsestilsynet i denne prosessen. Det ble også påpekt at når man ikke hadde fulgt opp de forpliktelser og avtaler som ble inngått våren 2008 hadde man heller ikke grunnlag for å avregne medlemskontingent mot MVA midler. Det ble også gitt en økonomisk oversikt over hvordan status var i forhold til mottatt MVA og fordelt MVA. Tallene viste at NVF hadde mottatt ca. 34 millioner og at det kun var fordelt ca 4 millioner til medlemsforeningene. Det vises i denne sammenheng til representantskapets vedtak fra våren 2008, og NVFs lovnader ovenfor Lotteri- og stiftelsestilsynet, om at MVA midlene skulle stå på "klientkonto". September 2009 Ettersommeren/høsten 2009 iverksetter styreleder/dagligleder irregulær/ulovlig kontroll med en av varslernes mobiltelefon. Den ulovlige kontrollen oppdages av varsleren og Lotteri- og Stiftelsestilsynet underrettes om hva som har skjedd. Varsleren opplyser at det vil bli opprettet et nytt mobilabonnement som ikke kan kontrolleres av NVF. Videre avtales det at fremtidig kontakt mellom varsleren og Lotteri- og Stiftelsestilsynet skjer på dette mobilnummeret side 6 av 7

7 Oktober 2009 Regnskapet for første halvår viser et underskudd på flere millioner. I sakspapirene til styret foreslås å dekke inn underskuddet ved at penger tas fra "klientkonto" og inntektsføres som medlemskontingent. Dette til tross for at både styreleder og daglig leder ved en rekke anledninger er varslet om at man ikke kan trekke inn MVA-midler som kontingent uten at man gjennomfører og etterlever de vedtak som representantskapet har fattet for forvaltning av disse midlene og de avtaler som er mellom NVF og Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Dette forholdet er også styret i sin helhet gjort oppmerksom på. I tilknytning til forsøket på underskuddsinndekning bestemmer styret også at man skal trekke inn den sikkerhetskapitalen som ble holdt tilbake i 2007 som risikobuffer. (tidligere nevnte 25%) November 2009 På ordre fra daglig leder blir det forsøk å kjøre en transaksjonsliste mellom medlemsregister og regnskapsprogram. Hensikten med dette er å overføre midler fra "klientkonto" for MVA til medlemskontingent. Disse transaksjonene blir utført på en slik måte at man ikke kan synkronisere medlemsregister og økonomisystem. NVF / NVF s representant blir gjentatte ganger informert om at dette ikke er i tråd med avtalen. Til tross for dette blir alle transaksjoner gjennomført side 7 av 7

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer