RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den kl Huseby skole, auditoriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den kl Huseby skole, auditoriet ******************************************** 1 1

2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 2/4-14, KL I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av sekretær Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. ÅRSBERETNING FRA STYRET ÅRSREGNSKAPET og i den sammenheng styrets forslag til anvendelse av lagets disponible midler. Revisors beretning. 4. BUDSJETT FOR GODTGJØRELSE til styret og revisor 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Saupstad, den 12/3-14 RINGVEGEN BORETTSLAG STYRET Generalforsamlinga kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallinga (brl 7-8). I generalforsamlinga har hver andelseier en stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier en andel i fellesskap, kan disse likevel bare ha en stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Familiemedlem, herunder ektefelle, samboer, barn, foreldre osv., som møter på vegne av andelseier, skal også framlegge fullmakt. Hvor flere eier en andel i fellesskap, skal likevel en fullmektig kunne møte på vegne av disse. Bruker av bolig har rett til å være til stede og til å uttale seg. 2

3 ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTORSTED Ringvegen Borettslag er et frittstående borettslag, stiftet 11/ Det består av 911 leiligheter, beliggende på Kolstad i Trondheim kommune. Borettslaget har ansatt egen forretningsfører, og har etablert eget kontor i Dalatunet 8, hvor vi driver vår virksomhet fra. TILLITSVALGTE, STYRET OG UTVALG STYRET Ved siste års generalforsamling, som ble holdt den 13/3-13, fikk styret i borettslaget følgende sammensetning: Styrets leder Terje Svarva valgt for 2 år Styremedlemmer Gunn Anita Steinsheim ikke på valg Jan Sætervang valgt for 2 år Håvard Skarstein valgt for 2 år Willy Vårhus ikke på valg Sissel Nystad valgt for 1 år Ansattes representant Audun Pollen valgt av de ansatte Varamedlemmer: Roger Hanssen valgt for 1 år Tove Sandvik valgt for 1 år Stina-Maria Aune valgt for 1 år Vararepresentant for ansatte Tor Morten Stamnsve valgt av de ansatte I styremøte den 19/3-13 ble det nye styret konstituert. Terje Svarva ble valgt til leder, Gunn Anita Steinsheim nestleder og Jan Sætervang 3. medlem av arbeidsutvalget. Willy Vårhus har vært varamedlem. Styret har i 2013 avholdt 14 styremøter og behandlet 90 saker. F.v.: Jan Sætervang, Sissel Nystad, Audun Pollen, Terje Svarva, Håvard Skarstein, Roger Hanssen, Gunn Anita Steinsheim og Willy Vårhus. 3

4 ARBEIDSUTVALGET Dette utvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem. Arbeidsutvalget har avholdt 15 møter og behandlet 74 saker i Videre har følgende utvalg vært i arbeid i perioden: Informasjonsutvalget: Miljøutvalget: Håvard Skarstein, leder Roger Hanssen, Audun Pollen, Stina-Maria Aune Willy Vårhus, leder Sissel Nystad, Tor Morten Stamnsve STYRETS ARBEID Ringvegen Borettslag eier betydelige verdier og ifølge borettsloven har styret vide fullmakter. Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjørelser i saker som ikke i lov eller vedtekter er lagt til generalforsamlinga. Styret har i 2013 hatt møte 1-2 gang i måneden, med økt hyppighet ved behov. Dette med utgangspunkt i antall saker som var til behandling og behovet for å få avklart disse. På styremøtene deltar også daglig leder. I starten av valgperioden blir alle valgte styremedlemmer og varamedlemmer innkalt til orienteringsmøte. Utvalgene blir oppnevnt med medlemmer fra styret og varamedlemmer. Det blir vanligvis satt av en ettermiddag til befaring i området, slik at nye medlemmer kan gjøre seg kjent og samtidig komme med kommentarer/forslag. Styret forventer at nye medlemmer engasjerer seg i de to utvalgene. Styret har jobbet med oppfølgning av pågående prosjekt: Tun O er oppgradert i egen regi. Tun K er oppgradert med AS Hageanlegg som hovedentreprenør. Endelig sluttføring av tunet blir våren Styret har også fulgt opp trepleie av borettslagets trær, som er til sjenanse og er ødelagt. Denne saken jobber vi fortløpende med. I tillegg til oppfølging av prosjekt, har styret også ansvaret for den løpende drift av borettslaget. 4

5 Parkering Styret har nå sluttført omleggingen fra offentlig regulert parkering til privatrettslig parkering. Følgende regler gjelder: - Følg skiltinga på borettslagets område. - Beboere må registrere sine biler hos driftskontoret i Ringvegen. Husk å varsle oss ved bytte av kjøretøy, også ved bruk av f.eks. leiebil. Parkering kun på plasser merket med skilt «Parkering med gyldig tillatelse...», gjesteparkering kan ikke benyttes noen tid på døgnet. - Gjesteparkering kun på plasser merket «Parkering kl ». Gjester kan stå på disse plassene maksimum 4 timer på virkedager mellom kl og 16.00, mens resten av uka kan gjester benytte plassene fritt. Har dere gjester på besøk over lenger tidsrom, ta kontakt med driftskontoret for registrering (helst før gjestene ankommer). - Garasjer. For de av beboerne som er så heldig å ha garasje, så forutsettes at garasjene brukes. Garasjeeier kan ikke benytte de ordinære P-plassene, heller ikke gjesteplasser. - Mopeder, motorsykler etc skal parkere på egne merkede P-plasser. - Gangveger skal selvsagt ikke benyttes til motorferdsel, heller ikke i forbindelse med flytting eller annen tilbringertjeneste. - All parkering utenfor oppmerkede P-plasser, også på grøntarealene vil bli ilagt kontollavgift. - Ingen parkering av tilhengere, campingvogner og kjøretøyer over 3,5 tonn. - Det er fortsatt anledning til å kjøre fram til inngangspartiet, men kun kortest mulig stopp for nødvendig påog avlessing. - For beboerne i Saupstadringen vil det være en blanding av privatrettslig og offentlig regulert parkering. Kildesortering Arbeidet med å finne løsninger for å utnytte kapasiteten maksimalt i søppelcontainerne pågår kontinuerlig. Utgiftene til renovasjon har økt de siste årene. Om vi alle blir flinkere til å sortere avfall, har vi store muligheter til å redusere utgiftene. Det registreres fortsatt at flere setter søppel utenfor containerne, og da er det kort vei til matfatet for fugler, rotter og mus. Alle må kaste sitt sorterte avfall i riktig container og bruke begge innkastlukene. Trondheim kommune arbeider kontinuerlig med nye ordninger for avfallshåndtering. Mye tyder på at kommunen i større grad ønsker ordninger med nedgraving av søppelcontainere, evt. kombinert med søppelsug. Slikt prosjekt er blant annet gjennomført på Kattem. 5

6 Kabel-TV Borettslaget er inne i en 5-årsavtale med LOQAL/GET. Nærmere informasjon om tjenesten finnes på og eller ved henvendelse til driftskontoret. Elektrisk kraft Mange beboere har avtale med Trønderenergi om levering av elektrisk kraft i Garasjer Borettslaget har 178 garasjer som ble bygget på 70-tallet. Dette dekker selvfølgelig ikke behovet i et borettslag med 911 andelseiere. Styret foreslo på siste generalforsamling bygging av nye garasjer, men forslaget fikk ikke stort nok flertall og falt derfor. Styret har igangsatt vedlikehold av eksisterende garasjer, som vil gi garasjene en fortsatt levetid på rundt 10 år. Beboermøter Styret har et ønske om å holde kontakt med beboerne, og har derfor som mål å få gjennomført beboermøter minst 1 g pr år, utenom generalforsamlingen. Høsten 2013 avholdt styret beboermøte 19. november, der alle hadde mulighet til å komme med spørsmål og innspill til oss i styret. Ingen sak er for liten eller stor til å ta opp, og møtene er mye mer uformell enn hva som kreves i en generalforsamling. Vi i styret ønsker å fortsette med dette, og oppfordrer fortsatt beboerne til å møte. Det gledelige sist, var at ca. 90 beboere møtte. Fortsett slik. Administrativt ANDEL FELLESKOSTNADER/HUSLEIE: Felleskostnadene økte med ca. 5 % fra 1. januar Styret har som overordnet målsetting å gjøre disse så forutsigbare som mulig for beboerne. Borettslaget må sikre seg en økonomi som gir oss mulighet til å utføre framtidig vedlikehold og samtidig dekke lønns- og prisvekst. I tillegg all usikkerhet rundt rentenivå og viktigheten av å gi våre lån en fornuftig nedbetalingstid. KLAGESAKER: Styret har også i denne perioden mottatt klager av forskjellig art. De fleste sakene medfører at de som blir innklaget forstår å rette seg etter borettslagets ordensregler. Noen ganger må borettslaget sende advarsel og blir ikke forholdene bedre kan vesentlige brudd på borettslagets regler føre til pålegg om salg. Vi mottar også klager på vasking, som vi følger opp ovenfor vaskebyrået. ORGANISATORISKE FORHOLD behandles fortløpende. AVTALE EIENDOMSMEGLER 1: Avtalen med Eiendomsmegler 1 gir følgende medlemsfordeler: Rabatt tilsvarende 2 måneders husleie ved inngåelse av salgsoppdrag. Gratis rådgivningstime til alle i Ringvegen Borettslag per salgsoppdrag. EM1 tilbyr fastpris på oppgjørsoppdrag til kr ,- + direkte dokumenterte utlegg. Nærmere informasjon ved henvendelse til driftskontoret. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) OG OVERTAKELSE: Styret behandler søknader om bruksoverlating og overtakelse. Etter dagens borettslagslovgivning er det lettere med bruksoverlating. I utgangspunktet kan andelseier leie bort sin leilighet i 3 år hvis vedkommende selv har bodd i boligen minst ett av de to siste årene. Dette under forutsetning av at borettslaget kan godkjenne brukeren (framleietakeren). ØKONOMISK STØTTE TIL LAG OG ORGANISASJONER: Styret behandler søknader fra frivillige lag og organisasjoner i området og borettslaget gir støtte der vi mener aktiviteten er til glede og nytte for våre beboere. 6

7 BO-GUIDE: Info-utvalget og styret laget i 2009 en bo-guide. Revidert utgave av Bo-guiden ble omdelt til andelseierne i INFORMASJONSUTVALGET Informasjonsutvalget ble i 2013 valgt med følgende medlemmer: Håvard Skarstein (leder), Roger Hanssen, Stina-Maria Aune og Audun Pollen. Det ble i inneværende periode ikke avholdt arbeidsmøter med medlemmene. All kommunikasjon ble utført på styremøtene eller per e-post. Informasjonsutvalget sin hovedoppgave er å utgi borettslaget sitt magasin Ringreven. Ringreven ble utgitt 4 ganger sist år. Mye av stoffet til magasinet blir utarbeidet av vaktmestrene, administrasjonen og fra medlemmene i informasjonsutvalget. Vi vil gi en stor takk til beboerne våre som også bidrar med artikler, og da spesielt til Solfrid Rønning. Alle våre beboere er velkommen til å skrive innlegg i Ringreven, eller komme med tips på hva vi i informasjonsutvalget skal lage artikler om. MILJØUTVALGET Miljøutvalget ble valgt med følgende medlemmer: Willy Vårhus, Sissel Nystad og Tor Morten Stamnsve. Miljøutvalget har fulgt opp arbeidet av fellesarealene og bodene, samt vasking av oppgangene. Terazzogulv og trappetrinn er blitt impregnert for å lette vaskinga. Vaskinga fungerer i mange oppganger, men en del beboere er ikke fornøyd. Melding om dårlig vasking blir videreformidlet til Rent Miljø Renhold. Utvalget har høsten 2013 oppsøkt oppganger som har manglet oppgangskontakt. Her ble det gjennomført valg, slik at ved utgangen av 2013 mangler kun 2 oppganger oppgangskontakt. Målet er å ha 100% dekning. Miljøutvalget har deltatt på møter ved Frivillighetssentralen og på «Områdeløft for Saupstad», hvor vi har deltatt i ei ressursgruppe. I november arrangerte vi beboermøte, og det kom mange gode innspill og spørsmål fra beboerne. Vi ser fram til neste møte og med enda flere deltakere! Miljøutvalget ønsker å jobbe videre med å kvalitetssikre gangvask, trygge tun og fellesareal. Derfor er vi fremdeles avhengig av innspill fra beboerne for å gjøre en god jobb! PERSONALET Borettslaget har i 2013 hatt følgende ansatte: Birger Knudsen daglig leder Anita Arntzen sekretær John-Tore Dreier teknisk leder Audun Pollen vaktmester Tor Morten Stamnsve vaktmester Frode Renå vaktmester Runar Holm vaktmester (fra 1/3-13) I løpet av sommeren hadde vi flere sommervikarer ansatt. Vikarenes arbeid besto vesentlig av plenklipping, luking, beskjæring busker og annet forefallende arbeid. I 2013 har personalet deltatt i følgende kurs/seminarer: TOBBs kurs for tillitsvalgte, yrkeskonferanse for teknisk personell, «Eldre og bolig» i regi av NBBL, data ved boforvaltning, prosjektledelse. 7

8 SYKEFRAVÆR: Det er i 2013 registrert følgende sykefravær: Med sykemelding 5 dager, egenmelding 5 dager, fravær ved barns sykdom 6 dager. HMS-ARBEIDET Borettslaget har etablert en HMS-ordning (helse, miljø og sikkerhet). Dette inkluderer en ordning for tilsyn og oppfølging av de leikeplassene som ligger på borettslagets område, dette i.h.h.t. leikeplassforskriften. Det er også etablert en egen ordning for tilsyn med det elektriske anlegget i borettslaget, dette i samarbeid med Bravida. Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. YTRE MILJØ Borettslaget har ikke virksomhet som forårsaker forurensing av det ytre miljø. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Forsikring Vi sliter med at en del av våre beboere bruker ufaglært arbeidskraft når de pusser opp våtrom (også elektrisk anlegg), noe som har medført at vi har hatt en del store vannskader i året som har gått. Dette medfører at vi etter hvert vil få vesentlig prisoppgang på våre forsikringer. Samt at det kan ende med at forsikringsselskapet krever regress fra andelseier for skader som oppstår på grunn av ikke fagmessig utført jobb. Tidligere har vi hatt store skader etter lekkasjer fra varmtvannsberederne. Etter at disse ble skiftet ut, samt at vi har lagt inn sikkerhet med at berederne enten er flyttet til vaskerommet eller det er montert WaterGuard, har det vist en meget god effekt på forsikringsskadene. For at vi skal kunne beholde den gode skadestatistikken, helst forbedre den, er det viktig at beboerne sjekker at det ikke er lekkasje fra slanger, avløpsrør og kraner, samt sørger for at sluk og avløpsrør er åpne. Borettslagets eiendom er forsikret, dvs. bygningene og det som hører bygningene til. Ved skader som gir forsikringsmessig dekning, vil andelseier bli belastet med egenandel når skaden skjer innenfor det som er den enkelte andelseiers vedlikeholdsområde. Skade på vindusglass gir en egenandel på kr 2.000,-, øvrige skader kr 6.000,-. Generelt - I vår og sommer/ høst har vi hatt fokus på oppgradering av grøntarealer i våre tun, hvor tun K og O er ferdigstilt. I tun O er det satt ny granitt kantstein inn imot leke/grøntareal, samt bygd ny platting og pergola. I tun K har Hageanlegg gjennomført en total rehabilitering. Det er også gjennomført en omfattende beskjæring av hekker og trær i hele borettslaget. - Vi har i høst startet prosessen med forsterking av svake punkter i takkonstruksjonen på våre garasjer, dette er en jobb som vil vare godt ut i Vi har i høst satt opp nye skilt i hele borettslaget, dette grunnet den nye parkeringsordningen der området er omregulert fra offentlig til privatrettslig håndheving av parkeringen. - Det er også i fjor som året før brukt veldig mye tid på å rydde opp søppel som våre beboere ikke klarer å få opp i containerne, dette medfører også at vi får problemer med skadedyr som tiltrekkes av matavfall og søppel som flyter rundt våre containere. - Ellers har vi mange faste oppgaver i løpet av året, i sommerhalvåret er det minimum 2 personer som kontinuerlig klipper plener. Hver fredag kjører to vaktmestere søppelrunde i hele borettslaget, vi har også 2 store søppel runder vår/høst hvor beboere har mulighet til å kaste avfall fra sine boder og leiligheter rett opp i containere som vi plasserer ut rundt i borettslaget. Vi bruker også sommerhalvåret på oppgradering av våre grøntarealer, vedlikehold av bygninger utvendig samt vedlikehold av gangveger og kjøreveger. Vinterhalvåret har vi brøyting og strøing samt innvendig vedlikehold i borettslaget. 8

9 VEDLIKEHOLD Styret finner at vedlikehold av bygningsmasse med tilhørende områder er tilstrekkelig. Følgende større tiltak er gjennomført: Samtlige tak på boligblokkene er belagt med Sarnafil Betongrehabilitering Utbedring av gavlvegger, med utskifting av stuevindu, kjøkkenvindu og altandør i 2-roms leiligheter Skifting av vindu soverom Utbedring av yttervegg stue, med utskifting av vindu/altandører i 3-, 4- og 5-roms leiligheter, i-vindu, samt soveromsvindu 2 roms Oppgradering av ventilasjonsanlegg Rehabilitering av samtlige oppganger med nytt inngangsparti, porttelefon-anlegg, nye entredører, postkasser og nøkkelsystem Skifte av varmtvannsberedere i ca 90% av leilighetene, de øvrige er inntil 5 år gamle Rehabilitering av avløpsnett startet høsten 2006 og ble ferdigstilt i november Oppgradering kabel-tv-nettet Rehabilitering av fasadene med vasking og maling av fasadeplater og åpne betongflater. Maling vinduer, dører vegger og gulv balkonger, nye balkongrekkverk og forhagerekkverk, plattinger i forhager, beslag på vinduene Opparbeidelse av uteområder ved forhager og inngangsparti. LEILIGHETSOMSETNING Ordinære salg Forkjøpsrett (flytting internt) 3 9 Overdragelser 13 7 Bytte leilighet 0 0 OVERSIKT OVER LEILIGHETENE Leilighets- Antall Kostpris Oppr. Felleskost. Snittpris Andel typer innskudd /12-13 pantegjeld 2--roms roms roms roms, stor roms ANDRE FORHOLD Styret kjenner ikke til andre forhold som er viktig ved bedømmelsen av lagets virksomhet og stilling og som ikke framgår av årsregnskapet. RESULTAT OG STILLING Det aller vesentligste av borettslagets inntekter består av andel felleskostnader og garasjeleie. Disse inntektene fastsettes slik at de over tid dekker de faktiske utgiftene. Det er viktig både for styret og beboerne at disse er stabile og forutsigbare. For å kunne oppnå dette, må borettslaget til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. Borettslagets finansielle stilling anses som tilfredsstillende. 9

10 Andel felleskostnader ble økt med ca 5 % pr 1. januar 2013, mens garasjeleia ikke ble endret. Bortsett fra posten vedlikehold og elektrisk energi, er det ingen større avvik mellom budsjett og regnskap for ÅRSRESULTATET Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr ,-. Overskuddet overføres annen egenkapital. Borettslagets bokførte egenkapital utgjør etter dette kr ,-. Det har vært en nedgang i de disponible midlene i 2013 på kr ,-, slik at totale disponible midler pr 31/12-13 er på kr ,-. FORTSATT DRIFT Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og regnskapet er avgitt under den forutsetning. Trondheim, 12/ I styret for Ringvegen Borettslag Terje Svarva/sign/ Gunn Anita Steinsheim/sign/ Jan Sætervang /sign/ styrets leder styrets nestleder Willy Vårhus/sign/ Håvard Skarstein/sign/ Sissel Nystad/sign/ Audun Pollen /sign/ Roger Hanssen/sign/ 1. varamedlem Birger Knudsen /sign/ daglig leder 10

11 RINGVEGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP 2013 Noter Budsjett 2013 Budsjett 2014 INNTEKTER Felleskostnader boliger Garasjeleie Tap felleskostn./leie Gebyrer Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Styrehonorar/utvalgsgodtgj Personalkostnader Driftskostnader Renhold oppg./driftsbygg Vedlikehold Forsikringspremie Avskrivninger Kommunale avgifter Elektrisk energi Eksterne honorarer Informasjon Bevilgninger lag/organisasj Sum kostnader Driftsresultat FINANSINNT/KOSTN. Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansinnt./kostn Årsresultat Som disponeres slik: Overskuddet overføres til annen egenkapital 11

12 RINGVEGEN BORETTSLAG BALANSE 2013 Noter: EIENDELER Anleggs- og varige driftsmidler Bygninger og tomter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital, 911 andeler à kr 100, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pant og gjeldsbrevlån Innskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddsbet. felleskostnader Skyldig trekk og avgifter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser kr kr kr kr T Trondheim, 12/ Gunn A. Steinsheim/sign/ Jan Sætervang/sign/ Willy Vårhus/sign/ Terje s Svarva/sign/ Gunn styrets A. Steinsheim/sign/ nestleder Jan Sætervang/sign/ Willy Vårhus/sign/ styrets leder styrets nestleder Håvard Skarstein/sign/ Audun Pollen/sign/ Roger Hanssen/sign/1. varamedl Sissel Nystad/sign/ Håvard Skarstein/sign/ Audun Pollen/sign/ Roger Hanssen/sign/1. varamedlr Birger Knudsen/sign/daglig leder 12

13 DISPONIBLE MIDLER Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Disponible midler pr Endring i disponible midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostninger/investeringer Opptak lån Avdrag lån Årets endring i disponible midler Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler: Omløpsmidler K Kortsiktig gjeld Disponible midler

14 NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2013 Note 0 GENERELT Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag (fastsatt av Finansdept. 30/6 2005), samt god regnskapsskikk. Borettslaget inntektsfører andel av felleskostnader og garasjeleie når de er påløpt. I forbindelse med overgangen til ny regnskapsforskrift i 2006 ble oppført verdi av anleggsmidlene vurdert mot virkelig verdi. Det er foretatt en nedskriving av rehab. tak, maskiner, verktøy, inventar, radio- og TV-anlegg m.m. på til sammen kr ,-. For tomter, bygninger og andre anlegg (tun og friarealer som er spesielt opparbeidet), så er det satt en avskrivningssats på 0%. Satsen er satt etter at bokført verdi er vurdert opp mot virkelig verdi, samt utført vedlikehold. (Se også kommentar i årsberetninga til dette punkt). Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivingssatser varierer mellom 10 og 33%. Note 1 Andre inntekter Leieinntekt driftsbygg kr Refusjon snøbrøyting fra Trondheim kommune kr Andel overskudd Gjensidige 2012 kr Salg brukt utstyr kr Andre inntekter kr kr Note 2 Personalkostnader Lønn fast ansatte kr Lønn vikarer kr Ref. tapt arb.fortjeneste kr Feriepenger kr Arbeidsgiveravgift kr Kollektiv pensjonsordning kr AFP-premie/sluttvederlagsordning kr Forsikringsordninger kr Kurs, konferanser etc kr Annen personalkostnad kr kr Antall faste ansatte utgjør 7 årsverk. 1 årsverk er kvinne og 6 årsverk menn. I tillegg har borettslaget engasjert vikarer i sommersesongen. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse daglig leder består av skattepliktig del av elektronisk kommunikasjon og forsikringer. 14

15 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Ringvegen borettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriftens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har vi en avtale om AFP-pensjon. Videre har bedriften, gjennom mange år, innbetalt til en kollektiv livrente, som kommer til utbetaling mellom 62 og 67 år. På grunn av endrede skatteregler er denne ordningen opphørt og det arbeides for å etablere en ordning med tilsvarende dekning. Vår pensjonsordning omfatter p.t. 11 personer. Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygda. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap (Sparebank 1 Livsforsikring AS (som har inngått avtale med Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av de ytelsesbaserte kollektive pensjonsavtalene til SpareBank 1 Livsforsikring)). Note 3 Driftskostnader Bortkjøring avfall, inkl vår- og høstrydding kr Arbeidsmaskiner kr Egenandel forsikring kr Driftsmateriell/mindre nyanskaffelser kr Andel sandsilo kr Arbeidsklær, verneutstyr kr Egne lokaler kr Kontorhold (telefon, data, trykksaker, rekvisita m.m.) kr Levering radio- og TV-signaler kr Tilskudd bomiljø/andre bomiljøkostnader kr Organisatorisk kostnader, møter, kurs styremedlemmer kr kr Note 4 Vedlikehold Bygningsmessig vedlikehold kr VVS/ventilasjon kr Elektro kr Utvendig anlegg kr Tun K opparbeiding kr Fasader, forhager med uteområde inngangsparti kr kr Note 5 Eksterne honorarer Revisjon kr Husleieinnkreving etc kr Juridisk bistand kr Teknisk rådgiving kr kr Revisor Godtgjørelsen til revisor utgjør kr ,-, som er lovpålagt revisjon. 15

16 Note 6 Anleggsmidler Tomt og bygninger, ferdigstilt 1973 kr Tomt/friarealer, kjøpt 1994 kr garasjer i fellesanlegg kr Miljø/driftsbygg i Dalatunet 8, 1979 kr Traktorgarasje i Dalatunet 8, 1996 kr Andel sandsilo, (sameie med Midteggen/Kolstadflaten), vår andel 50% kr Fotball-løkke, (Torsteins Minde) kjøpt 1989, seinere opparbeidet kr Tun/friområder oppgradert som pilotprosjekt med støtte av Husbanken kr tilgang 2006 kunstgras, ball-løkke kr som en delfinansiering har vi mottatt støtte fra Husbanken kr Innskudd egne garasjer kr Sum anleggsmidler kr Varige driftsmidler anleggsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Maskiner Kontor- Biler verktøy maskiner Totalt Anskaffelseskos 31/ Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr 31/ Årets avskrivninger Note 7 Utestående fordringer Fordringene er vurdert og det antas at borettslaget ikke behøver å regne med framtidige tap. Note 8 Bundne midler Av oppførte bankinnskudd utgjør kr ,- skattetrekk. Note 9 Andelskapital og eiere Andelskapitalen er på kr ,- fordelt på 911 andeler à kr 100,-. Hver andel har lik stemmerett på generalforsamlinga, dog slik at ingen andelseier har mer enn en stemme. Eierstruktur De største andelseierne i Ringvegen Borettslag var pr 31/12-13: Trondheim kommune 5 andeler Forsvarsbygg 2 andeler Styrets medlemmer har en andel hver. 16

17 Note 10 Pantegjeld Langsiktig gjeld Långiver og Opprinnelig Årets Restgjeld Rentesats låneår lånebeløp avdrag 31/12 pr 31/12 Husbanken, 1994 kr kr kr Flytende *1 NORDEA I, 03/04 kr kr 0 kr Fast *2 NORDEA II, kr kr 0 kr Fast *3 NORDEA III, 10/11 kr kr kr Flytende *4 Sum kr kr kr *1: Lånet i Husbanken har en flytende rente p.t. 2,084 %. Det vil være nedbetalt pr 1/ *2: Lånet NORDEA I har fast rente på 6,24 % (inkl. margin) fram til september 2014, deretter flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin. *3: Lånet NORDEA II har fast rente på 6,63 % (inkl. margin) fram til august 2017, deretter flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin. *4: Lånet NORDEA III har en flytende rente, p.t. 3,60 %, (3 mnd NIBOR + margin). Nedbetalinga av de 3 låna i NORDEA vil bli sett i sammenheng, slik at de vil bli nedbetalt i løpet av ca 10 år. OVERSIKT OVER PLANLAGT NEDBETALING AV FELLESGJELD NORDEA NORDEA NORDEA Samlet Restgjeld År Husbanken avdrag ved årsskiftet Restgjeld Se under 0 Vedr. NORDEA 2: For dette lånet er det p.t. avtalt en nedbetaling over 20 år (fra 2014). Det er imidlertid forutsatt at avdragene skal øke når avdragene på de øvrige lånene blir mindre, anslagsvis fra BEREGNET RESTGJELD FORDELT PÅ DE ULIKE LEILIGHETSTYPENE, VED UTGANGEN AV HVERT ÅR. År 2-roms 3-roms 4-roms Stor 4-roms 5-roms

18 18

19 19

20 5. GODTGJØRELSE til styret og revisor Styret fremmer forslag om at styrets godtgjørelse settes til kr ,- for Dette er på samme nivå som det honoraret generalforsamlinga fastsatte for foregående år. Vi har mottatt honoraravregning for revisjonshonoraret fra vår revisor BDO AS. Denne lyder på kr ,-. Styret foreslår at dette settes som revisors godtgjørelse for INNKOMNE FORSLAG Forslag 1: Fra Solfrid Rønning, Saupstadringen 23 A: Vi har nå fått mange fine tun, men selv om jeg har bodd her i ca 30 år, vet jeg ikke hvor alle de 9 tunene fra G til O ligger, da de ikke er merket på noe vis. Det er nok flere enn meg som ikke vet dette. Forslag til Generalforsamlinga 2014: Det lages skilt for tunene, og jeg foreslår å bruke blomsternavn på skiltene. Skiltene bør være tosidig, slik at pilen viser inn til tunet uansett hvilken retning en kommer fra. Tun Eksempel: G Geitrams L Liljekonvall ellik H Hvitveis M- Mogop I - Iris N Nellik J - Jåblom O - Orkide K Kløver Styrets merknad: Den gang området vårt ble bebygd, fikk hvert enkelt tun «navn» basert på alfabetet. Utbygginga starta i Kolstadflaten borettslag og de fikk følgelig tun med bokstaver i starten av alfabetet. Tunene i Ringvegen fikk navn fra G (Saupstadringen 2-10) til O (Saupstadringen 37-43). Styret er enig med forslagsstilleren i at det kan være vanskelig å huske de enkelte bokstavene og er positiv til at borettslaget sørger for at skilting basert på ideen i dette forslaget. Beregnet kostnad for skiltene vil bli ca kr ,- Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlinga godkjenner at de ulike tunene får nye blomsternavn basert på den opprinnelige planen og at borettslaget sørger for hensiktsmessig skilting. FORSLAG 2: FRA ASLE FJÆRLI, SAUPSTADRINGEN 33 B: Har et forslag om å flytte motorsykkel parkeringen til en annen plass og ta vekk litt av gressplenen mellom parkeringsplassene og veien for å få fire parkeringsplasser i stedet for to. Dette er et lite tiltak for å få flere parkeringsplasser i borettslaget. Styrets merknad: Borettslaget har flere slike parkeringsplasser i tilknytning til garasjene hvor det er vel trangt. Det kan være naturlig å utvide disse P-plassene, men da gjerne i samband med andre arbeider i området, f.eks. ny runde med asfaltering. Ved parkering av motorsykler er det viktig å ha P-plasser som ikke ligger på «baksida» av garasjerekkene eller på andre plasser hvor det er vanskelig å holde tilsyn med sykkelen. Styret mener at plasseringa av MC-parkering ved Saupstadringen 33 er hensiktsmessig. Det tas da også hensyn til at det er forholdsvis god tilgang på ordinære P-plasser i dette området. Styrets forslag til vedtak: Forslaget oversendes styret for å se på mulighetene for å utvide slike parkeringsplasser. FORSLAG 3: FRA AASE REVDAL; SAUPSTADRINGEN 10 B: Ad parkering. Gjesteparkeringen ved Saupstadringen 2 E er opptatt av folk som bor i borettslaget. Hva skal en gjøre når en har behov for hjelp til ett eller annet? Det blir i alle fall dyrt hvis en må betale bot når en har behov for hjelp. Gjester må jo lete etter en plass et annet sted, for plassene er opptatt. Det må da gå an å få til parkering på øverste fotballbanen, den blir aldri brukt. Fotballbane er det bak blokkene, og et stort grøntareal. Styrets merknad: Etter at borettslaget mottok dette forslaget er reglene for bruk av gjesteparkeringsplassene presisert. De aktuelle skiltene på plasser for gjesteparkering er gitt et tillegg hvor det angis «Parkering forbudt for beboere. Gjelder hele døgnet». På denne måten regner styret å kunne oppnå hensikten, å reservere disse plassene for besøkende. Uansett så vil styret følge med på hvordan parkeringsordninga fungerer generelt og dette med gjesteparkering spesielt i tida framover. Styrets forslag til vedtak: Forslaget oversendes styret for at behovet for gjesteparkeringsplasser skal vurderes i tida framover. 20

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer