RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den kl Huseby skole, auditoriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den kl Huseby skole, auditoriet ******************************************** 1 1

2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 18/3-15, KL I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av sekretær Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. ÅRSBERETNING FRA STYRET ÅRSREGNSKAPET og i den sammenheng styrets forslag til anvendelse av lagets disponible midler. Revisors beretning. 4. BUDSJETT FOR GODTGJØRELSE til styret og revisor 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Saupstad, den 25/2-15 RINGVEGEN BORETTSLAG STYRET Generalforsamlinga kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallinga (brl 7-8). I generalforsamlinga har hver andelseier en stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier en andel i fellesskap, kan disse likevel bare ha en stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Familiemedlem, herunder ektefelle, samboer, barn, foreldre osv., som møter på vegne av andelseier, skal også framlegge fullmakt. Hvor flere eier en andel i fellesskap, skal likevel en fullmektig kunne møte på vegne av disse. Bruker av bolig har rett til å være til stede og til å uttale seg. 2

3 ÅRSBERETNING FOR 2014 KONTORSTED Ringvegen Borettslag er et frittstående borettslag, stiftet 11/ Det består av 911 leiligheter, beliggende på Kolstad i Trondheim kommune. Borettslaget har ansatt egen forretningsfører, og har etablert eget kontor i Dalatunet 8, hvor vi driver vår virksomhet fra. TILLITSVALGTE, STYRET OG UTVALG STYRET Ved siste års generalforsamling, som ble holdt den 2/4-14, fikk styret i borettslaget følgende sammensetning: Styrets leder Terje Svarva ikke på valg Styremedlemmer Gunn Anita Steinsheim valgt for 2 år Jan Sætervang ikke på valg Håvard Skarstein ikke på valg Taufique Rana valgt for 2 år Sissel Nystad valgt for 2 år Ansattes representant Audun Pollen valgt av de ansatte Varamedlemmer: Roger Hanssen valgt for 1 år Vigdis Vingsand valgt for 1 år Stina-Maria Aune valgt for 1 år Vararepresentant for ansatte Runar Holm valgt av de ansatte I styremøte den 9/4-14 ble det nye styret konstituert. Terje Svarva er styrets leder. Gunn Anita Steinsheim ble valgt til nestleder og Jan Sætervang 3. medlem av arbeidsutvalget. Sissel Nystad har vært varamedlem. Styret har i 2014 avholdt 14 styremøter og behandlet 82 saker. F.fv.: Sissel Nystad, Håvard Skarstein, Gunn Anita Steinsheim. B.fv. Jan Sætervang, Audun Pollen, Terje Svarva, Roger Hanssen, Taufique Rana. 3

4 ARBEIDSUTVALGET Dette utvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem. Arbeidsutvalget har avholdt 21 møter og behandlet 113 saker i Videre har følgende utvalg vært i arbeid i perioden: Informasjonsutvalget: Miljøutvalget: Håvard Skarstein, leder Roger Hanssen, Audun Pollen, Stina-Maria Aune Sissel Nystad, leder Taufique Rana, Runar Holm, Vigdis Vingsand STYRETS ARBEID Ringvegen Borettslag eier betydelige verdier og ifølge borettsloven har styret vide fullmakter. Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjørelser i saker som ikke i lov eller vedtekter er lagt til generalforsamlinga. Styret har i perioden 2014 hatt møte 1-2 gang i måneden, med økt hyppighet ved behov. Dette med utgangspunkt i antall saker som var til behandling, og behovet for å få avklart disse. På styremøtene deltar også daglig leder. Ved oppstart av styreperioden blir alle valgte styremedlemmer og varamedlemmer innkalt til orienteringsmøte. Utvalgene blir oppnevnt med medlemmer fra styret og varamedlemmene. Det blir vanligvis satt av en ettermiddag til befaring i området, slik at nye medlemmer kan gjøre seg kjent og samtidig komme med kommentarer/forslag. I styreperioden 2014 har styret jobbet med oppfølgning av følgende prosjekt: Kløvertunet: Ved opparbeidinga av dette tunet var Rambøll rådgiver, mens Hageanlegg var utførende entreprenør. Arbeidet ble sluttført våren 2014, med åpningsfest i tunet. Her sto borettslagets samarbeidspartner Eiendomsmegler 1 for grillmaten. Kløvertunet er åpnet 4

5 Parkeringssituasjonen: Styret har i perioden fått henvendelser fra beboerne vedrørende parkeringssituasjonen. I tillegg har styrets medlemmer foretatt egne befaringer. Dette har medført noen mindre tilpasninger. Styret fortsetter med den løpende oppfølgingen av parkeringsforholdene. Garasjer: Borettslaget har 178 garasjer som ble bygget på 70-tallet. Dette dekker selvfølgelig ikke behovet i et borettslag med 911 andelseiere. Styret foreslo på generalforsamlingen 2013 bygging av nye garasjer, men forslaget fikk ikke stort nok flertall. Styret har derfor igangsatt vedlikehold av eksisterende garasjer, som vil gi garasjene en fortsatt levetid på rundt 10 år. Dette arbeidet fortsetter. El-bil: Styret har pr. nå ingen løsning på utfordringene med å legge tilrette for bileiere med ladbare kjøretøy. I sitt forslag om nybygging av nye garasjer, tok styret hensyn til muligheten for slik lading. Ettersom forslaget om nybygging ikke fikk stort nok flertall, falt også muligheten for ladestasjoner bort. Styret vil arbeide videre med dette spørsmålet og ser bl.a. på muligheten for ulike offentlige støtteordninger til formålet. Belysning: Styret har iverksatt en prøveordning med ny belysning i to av våre oppganger. Bakgrunnen for dette er at det ikke lenger er mulig å skaffe skjermer til de gamle lysarmaturene. De nye armaturene har LED-teknologi og noen av disse slår seg automatisk på og av. Erfaringene vurderes. Låsesystemet vårt: Styret registrerer at det til stadighet oppstår feil på låsesystemet i oppganger og entredørene. I tillegg er forholdsvis mange nøkler mistet/forsvunnet. Borettslaget vurderer en evt. utskifting og ser på flere løsninger. Kildesortering: Arbeidet med å finne løsninger for å utnytte kapasiteten maksimalt i søppel-containerne pågår kontinuerlig. Utgiftene til renovasjon er betydelige. Om vi alle blir flinkere til å sortere avfall, har vi store muligheter til å redusere utgiftene. Det registreres fortsatt at flere setter søppel utenfor containerne, og da er det kort vei til matfatet for fugler, rotter og mus. I tillegg er det overhodet ikke pent å se på. Alle må kaste sitt sorterte avfall i riktig container og bruke begge innkastlukene. Kabel-TV: Borettslaget er inne i en 5-årsavtale med LOQAL/GET. Avtaleperioden går fram til 1/11-17 og sikrer beboerne tilgang til Gets kanalpakke «Start». Denne gir 40 digitale kanaler, samt 12 analoge kanaler i tillegg til ulike radiokanaler. Get leverer i tillegg fasttelefoni og rabattert bredbånd. Se loqal.no for nærmere informasjon. 5

6 Elektrisk kraft: Borettslaget har avtale med TrønderEnergi Marked om levering av elektrisk kraft i Beboermøter: Styret har et ønske om å holde kontakt med beboerne og har derfor som mål å få gjennomført beboermøter minst 1 g pr år, utenom generalforsamlinga. Høsten 2014 avholdt styret beboermøte 19. novem - ber hvor ca. 50 beboere møtte. Her hadde alle mulighet til å komme med spørsmål og innspill til oss i styret. Ingen sak er for liten eller stor til å ta opp og møtene er mye mer uformell enn hva som kreves i en generalforsamling. Vi i styret ønsker å fortsette med dette og oppfordrer beboerne til å møte. Områdeløftet: Saupstad/Kolstad er gjenstand for «Områdeløft» i samarbeid med bl.a. Trondheim kommune og berørte aktører her på området. For vår del, så langt, er «Dalen» bak Kolstadtunet i fokus. Her er det innledet et samarbeid med elever ved Huseby skole. Arbeidet er i en planleggingsfase. Nye skoler: Vi står foran en omfattende nybygging av skoler i området. Først i køa er en ny Heimdal videregående skole. Borettslaget har deltatt i møter hvor planene er diskutert. Administrativt ANDEL FELLESKOSTNADER/HUSLEIE: Felleskostnadene økte med ca. 2,5 % fra 1. januar Styret har som overordnet målsetting å gjøre disse så forutsigbare som mulig for beboerne. Borettslaget må sikre seg en økonomi som gir oss mulighet til å utføre framtidig vedlikehold og samtidig dekke lønnsog prisvekst. Vi har vært inne i en periode med usikkerhet rundt rentenivået og vil gå mot maksimal nedbetaling, som er på kr ,- pr år. KLAGESAKER: Styret har også i denne perioden mottatt klager av forskjellig art. De fleste sakene medfører at de som blir innklaget forstår å rette seg etter borettslagets ordensregler. Noen ganger må styret sende advarsel. I verste fall kan det føre til oppsigelse og utkastelse (formelt blir det å pålegge andelseieren om å selge andelen). Vi mottar også klager på vasking, som vi følger opp overfor vaskebyrået. Organisatoriske forhold behandles fortløpende. AVTALE EIENDOMSMEGLER 1: Avtalen med Eiendomsmegler 1 gir følgende medlemsfordeler: 1. Rabatt tilsvarende 2 måneders husleie ved inngåelse av salgsoppdrag. 2. Gratis rådgivningstime til alle i Ringvegen Borettslag. 3. EM1 tilbyr fastpris på oppgjørsoppdrag til kr ,- + direkte dokumenterte utlegg. Nærmere informasjon ved henvendelse til driftskontoret. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) OG OVERTAKELSE: Styret behandler søknader om bruksoverlating og overtakelse. Etter dagens borettslagslovgivning er det lettere med bruksoverlating. I utgangspunktet kan andelseier leie bort sin leilighet i 3 år hvis vedkommende selv har bodd i boligen minst ett av de to siste årene. Dette under forutsetning av at borettslaget kan godkjenne brukeren (framleietakeren). ØKONOMISK STØTTE TIL LAG OG ORGANISASJONER: Styret behandler søknader fra frivillige lag og organisasjoner i området og borettslaget gir støtte der vi mener aktiviteten er til glede og nytte for våre beboere. BO-GUIDE: Info-utvalget og styret laget i 2009 en Bo-guide. Revidert utgave av Bo-guiden ble omdelt til andelseierne i Det forutsettes at et eksemplar skal befinne seg i hver leilighet. Bortkommet eksemplar må erstattes til en kostnad på kr 500,-. PENSJONSORDNING: Ringvegen borettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriftens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har vi en avtale om AFP-pensjon. Videre har bedriften, gjennom mange år, innbetalt til en kollektiv livrente, som kommer til utbetaling mellom 62 og 67 år. På grunn av endrede skatteregler er denne ordningen opphørt og 6

7 det har i noen tid vært arbeidet for å etablere en ordning med tilsvarende dekning. Dette arbeidet er i ferd med å bli sluttført. INFORMASJONSUTVALGET Informasjonsutvalget ble valgt med følgende medlemmer: Håvard Skarstein (leder), Roger Hanssen, Stina-Maria Aune og Audun Pollen. Det ble i inneværende periode ikke avholdt arbeidsmøter med medlemmene. All kommunikasjon ble utført på styremøtene, per e-post eller via telefon. Informasjonsutvalget sin hovedoppgave er å utgi borettslaget sitt magasin Ringreven. Ringreven ble utgitt 4 ganger sist år. Alle våre beboere er velkomne til å skrive innlegg i Ringreven eller komme med tips på hva vi i informasjonsutvalget skal lage artikler om. Informasjonsutvalget, med støtte fra Jan Sætervang, har i inneværende periode jobbet med å etablere en egen side på Facebook for borettslaget. MILJØUTVALGET Miljøutvalget ble valgt med følgende medlemmer: Sissel Nystad, Taufique Rana (har flyttet), Vigdis Vingsand og Runar Holm. I år, som årene før, har miljøutvalget fulgt opp arbeidet med å holde orden på fellesarealer i oppgangene og utenfor bodene. Det er fremdeles enkelte oppganger som blir fylt opp av div. skrot/søppel, og dette er et problem som gjentas. De fleste beboere er opptatt av at det skal være ryddig i oppgangene, og miljøutvalget fortsetter å jobbe for at beboerne skal holde fellesarealene ryddig og iht brannforskrift. Kløvertunet ble åpnet etter rehabilitering. Vi håper området vil bli mye brukt av beboerne og at tunet blir tatt vare på. Miljøutvalget har fortsatt deltatt ved Frivillighetssentralens møter vedrørende Områdeløft for Saupstad og i forarbeidet til juletretenningen. Det er mange ønsker og planer som kan bli satt i gang for Saupstad i årene fremover, så det er viktig at Ringvegen borettslag fortsatt er involvert. På årets beboermøte, som ble avholdt på Huseby ungdomsskole, ble det tatt opp mange spørsmål fra beboerne. Miljøutvalget ønsker at flere engasjerer seg for det er med på å skape et godt miljø for alle som bor her så vi skal prøve å skape mer engasjement i for vi bryr oss! Miljøutvalget ønsker å jobbe videre med å kvalitetssikre gangvask, trygge tun og fellesareal. Derfor er vi fremdeles avhengig av innspill fra beboerne for å gjøre en god jobb! PERSONALET Borettslaget har i 2014 hatt følgende ansatte: Birger Knudsen daglig leder Anita Arntzen sekretær John-Tore Dreier teknisk leder (sluttet hos oss 31/12-14) Audun Pollen vaktmester Tor Morten Stamnsve vaktmester Frode Renå vaktmester Runar Holm vaktmester I løpet av sommeren hadde vi flere sommervikarer ansatt. Vikarenes arbeid besto vesentlig av plenklipping, luking, beskjæring av busker og annet forefallende arbeid. I 2014 har personalet deltatt i følgende kurs/seminarer: HMS-kurs for ledere, kompetansekurs for masse - forflytningsmaskiner og datakurs. 7

8 SYKEFRAVÆR Det er i 2014 registrert følgende sykefravær: Med sykemelding 60 dager, egenmelding 25 dager. HMS-ARBEIDET Borettslaget har etablert en HMS-ordning (helse, miljø og sikkerhet). Dette inkluderer en ordning for tilsyn og oppfølging av de leikeplassene som ligger på borettslagets område, dette i.h.h.t. leikeplassforskriften. Det er også etablert en egen ordning for tilsyn med det elektriske anlegget i borettslaget, dette i samarbeid med Bravida. Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. YTRE MILJØ Borettslaget har ikke virksomhet som forårsaker forurensing av det ytre miljø. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Forsikring Vi sliter med at en del av våre beboere bruker ufaglært arbeidskraft når de pusser opp våtrom (også elektrisk anlegg), noe som har medført at vi har hatt en del store vannskader i året som har gått. Dette medfører at vi etter hvert vil få vesentlig prisoppgang på våre forsikringer. Og forsikringsselskapet kan kreve regress fra andelseier for skader som oppstår på grunn av ikke fagmessig utført jobb. Tidligere har vi hatt store skader etter lekkasjer fra varmtvannsberederne. Etter at disse ble skiftet ut, samt at vi har lagt inn sikkerhet med at berederne enten er flyttet til vaskerommet eller det er montert WaterGuard, har det vist en meget god effekt på forsikringsskadene. For at vi skal kunne beholde den gode skadestatistikken, og helst forbedre den, er det viktig at beboerne sjekker at det ikke er lekkasje fra slanger, avløpsrør og kraner, samt sørger for at sluk og avløpsrør er åpne. Borettslagets eiendom er forsikret, dvs. bygningene og det som hører bygningene til. Ved skader som gir forsikringsmessig dekning, vil andelseier bli belastet med egenandel når skaden skjer innenfor det som er den enkelte andelseiers vedlikeholdsområde. Skade på vindusglass gir en egenandel på kr 2.000,-, øvrige skader kr 6.000,-. Generelt - Av utearbeider i tunene kan nevnes bygging av ny platt i Liljekonvall-tunet. - Lys inne i Mogop-tunet er satt i stand. Her måtte det graves og legges nye elektriske kabler, med påfølgende etterarbeider. - Det er satt ned løker i blomsterurner. - Beskjæring av trær (spesielt blødere, som lønn og bjørk). - Nytt inngangsparti driftsbygget. - Også dette året er det brukt veldig mye tid på å rydde søppel, som våre beboere ikke klarer å få opp i containerne. I tillegg til det estetiske, så tiltrekkes skadedyr av matavfall og søppel som flyter rundt våre containere. - Ellers har vi mange faste oppgaver i løpet av året, i sommerhalvåret er det minimum 2 personer som kontinuerlig klipper plener. I tillegg har vi også 2 store søppelrunder, vår og høst. Her har beboere mulighet til å kaste avfall fra sine boder og leiligheter. 8

9 VEDLIKEHOLD Styret finner at vedlikehold av bygningsmasse med tilhørende områder er tilstrekkelig. Følgende større tiltak er gjennomført: Samtlige tak på boligblokkene er belagt med Sarnafil Betongrehabilitering Utbedring av gavlvegger, med utskifting av stuevindu, kjøkkenvindu og altandør i 2-roms leiligheter Skifting av vindu soverom Utbedring av yttervegg stue, med utskifting av vindu/altandører i 3-, 4- og 5-roms leiligheter, i-vindu, samt soveromsvindu 2 roms Oppgradering av ventilasjonsanlegg Rehabilitering av samtlige oppganger med nytt inngangsparti, porttelefonanlegg, nye entredører, postkasser og nøkkelsystem Skifte av varmtvannsberedere i ca 90% av leilighetene, de øvrige er inntil 5 år gamle Rehabilitering av avløpsnett startet høsten 2006 og ble ferdigstilt i november Oppgradering kabel-tv-nettet Rehabilitering av fasadene med vasking og maling av fasadeplater og åpne betongflater. Maling vinduer, dører vegger og gulv balkonger, nye balkongrekkverk og forhagerekkverk, plattinger i forhager, beslag på vinduene Opparbeidelse av uteområder ved forhager og inngangsparti. LEILIGHETSOMSETNING Ordinære salg Forkjøpsrett (flytting internt) 1 3 Overdragelser 6 13 Bytte leilighet 0 0 OVERSIKT OVER LEILIGHETENE Leilighets- Antall Kostpris Oppr. Felleskost. Snittpris Andel typer innskudd /12-14 pantegjeld 2-roms roms roms roms, stor roms ANDRE FORHOLD Styret kjenner ikke til andre forhold som er viktig ved bedømmelsen av lagets virksomhet og stilling og som ikke framgår av årsregnskapet. RESULTAT OG STILLING Det aller vesentligste av borettslagets inntekter består av andel felleskostnader og garasjeleie. Disse inntektene fastsettes slik at de over tid dekker de faktiske utgiftene. Det er viktig både for styret og beboerne at disse er stabile og forutsigbare. For å kunne oppnå dette, må borettslaget til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. Borettslagets finansielle stilling anses som tilfredsstillende. 9

10 Andel felleskostnader ble økt med ca 2,5 % pr 1. januar 2014, mens garasjeleia ble ikke endret. Bortsett fra posten vedlikehold og elektrisk energi, er det ingen større avvik mellom budsjett og regnskap for ÅRSRESULTATET Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,-. Overskuddet overføres annen egenkapital. Borettslagets bokførte egenkapital utgjør etter dette kr ,-. Det har vært en økning i de disponible midlene i 2014 på kr ,-, slik at totale disponible midler pr 31/12-14 er på kr ,-.. FORTSATT DRIFT Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og regnskapet er avgitt under den forutsetning. Trondheim, 25/ I styret for Ringvegen Borettslag Terje Svarva/sign/ Gunn Anita Steinsheim/sign/ Jan Sætervang /sign/ styrets leder styrets nestleder Sissel Nystad/sign/ Håvard Skarstein/sign/ Roger Hanssen/sign/ Audun Pollen /sign/ Vigdis Vingsand/sign/ 1. varamedlem Birger Knudsen /sign/ daglig leder 10

11 RINGVEGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP 2014 Noter Budsjett 2014 Budsjett 2015 INNTEKTER Felleskostnader boliger Garasjeleie Tap felleskostn./leie Gebyrer Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Styrehonorar/utvalgsgodtgj Personalkostnader Driftskostnader Renhold oppg./driftsbygg Vedlikehold Forsikringspremie Avskrivninger Kommunale avgifter Elektrisk energi Eksterne honorarer Informasjon Bevilgninger lag/organisasj Sum kostnader Driftsresultat FINANSINNT/KOSTN. Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansinnt./kostn Årsresultat Som disponeres slik: Overskuddet overføres til annen egenkapital 11

12 RINGVEGEN BORETTSLAG BALANSE 2014 Noter: EIENDELER Anleggs- og varige driftsmidler Bygninger og tomter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital, 911 andeler à kr 100, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pant og gjeldsbrevlån Innskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddsbet. felleskostnader Skyldig trekk og avgifter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser kr kr Trondheim, 25/ Terje Svarva/sign/ Gunn A. Steinsheim/sign/ Jan Sætervang/sign/ Håvard Skarstein/sign/ styrets leder styrets nestleder Sissel Nystad/sign/ Audun Pollen/sign/ Roger Hanssen/sign/ Vigdis Vingsand/sign/1. varamedl Birger Knudsen/sign/daglig leder 12

13 DISPONIBLE MIDLER Regnskap Budsjett 2014 Budsjett Disponible midler pr Endring i disponible midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostninger/investeringer Opptak lån Avdrag lån Årets endring i disponible midler Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

14 NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2014 Note 0 GENERELT Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag (fastsatt av Finansdept. 30/6 2005), samt god regnskapsskikk. Borettslaget inntektsfører andel av felleskostnader og garasjeleie når de er påløpt. I forbindelse med overgangen til ny regnskapsforskrift i 2006 ble oppført verdi av anleggsmidlene vurdert mot virkelig verdi. Det er foretatt en nedskriving av rehab. tak, maskiner, verktøy, inventar, radio- og TV-anlegg m.m. på til sammen kr ,-. For tomter, bygninger og andre anlegg (tun og friarealer som er spesielt opparbeidet), så er det satt en avskrivningssats på 0%. Satsen er satt etter at bokført verdi er vurdert opp mot virkelig verdi, samt utført vedlikehold. (Se også kommentar i årsberetninga til dette punkt). Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivingssatser varierer mellom 10 og 33%. Note 1 Andre inntekter eieinntekt driftsbygg kr Refusjon snøbrøyting fra Trondheim kommune kr Andel overskudd Gjensidige 2013 kr Salg brukt utstyr kr Andre inntekter kr kr Note 2 Personalkostnader Lønn fast ansatte kr Lønn vikarer kr Ref. tapt arb.fortjeneste kr Feriepenger kr Arbeidsgiveravgift kr Kollektiv pensjonsordning kr AFP-premie/sluttvederlagsordning kr Forsikringsordninger kr Kurs, konferanser etc kr Annen personalkostnad kr kr Antall faste ansatte utgjør 7 årsverk. 1 årsverk er kvinne og 6 årsverk menn. I tillegg har borettslaget engasjert vikarer i sommersesongen. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse daglig leder består av skattepliktig del av elektronisk kommunikasjon og forsikringer. 14

15 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Ringvegen borettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriftens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har vi en avtale om AFP-pensjon. Videre har bedriften, gjennom mange år, innbetalt til en kollektiv livrente, som kommer til utbetaling mellom 62 og 67 år. På grunn av endrede skatteregler er denne ordningen opphørt og det har i noen tid vært arbeidet for å etablere en ordning med tilsvarende dekning. Vår pensjonsordning omfatter p.t. 11 personer. Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygda. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap (Sparebank 1 Livsforsikring AS (som har inngått avtale med Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av de ytelsesbaserte kollektive pensjonsavtalene til SpareBank 1 Livsforsikring)). Note 3 Driftskostnader Bortkjøring avfall, inkl vår- og høstrydding kr Arbeidsmaskiner kr Egenandel forsikring kr Driftsmateriell/mindre nyanskaffelser kr Andel sandsilo kr Parkeringskontroll kr Arbeidsklær, verneutstyr kr Egne lokaler kr Kontorhold (telefon, data, trykksaker, rekvisita m.m.) kr Levering radio- og TV-signaler kr Tilskudd bomiljø/andre bomiljøkostnader kr Organisatorisk kostnader, møter, kurs styremedlemmer kr kr Note 4 Vedlikehold Bygningsmessig vedlikehold kr VVS/ventilasjon kr Elektro kr Utvendig anlegg kr Kløvertunet opparbeidet kr Garasjer kr kr Note 5 Eksterne honorarer Revisjon kr Husleieinnkreving etc kr Juridisk bistand kr Teknisk rådgiving kr kr Revisor Godtgjørelsen til revisor, «BDO AS» utgjør kr ,-, av dette utgjør kr ,- lovpålagt revisjon. Kr ,- er for rådgiving. 15

16 Note 6 Anleggsmidler Tomt og bygninger, ferdigstilt 1973 kr Tomt/friarealer, kjøpt 1994 kr garasjer i fellesanlegg kr Miljø/driftsbygg i Dalatunet 8, 1979 kr Traktorgarasje i Dalatunet 8, 1996 kr Andel sandsilo, (sameie med Midteggen/Kolstadflaten), vår andel 50% kr Fotball-løkke, (Torsteins Minde) kjøpt 1989, seinere opparbeidet kr Tun/friområder oppgradert som pilotprosjekt med støtte av Husbanken kr tilgang 2006 kunstgras, ball-løkke kr som en delfinansiering har vi mottatt støtte fra Husbanken kr Innskudd egne garasjer kr Sum anleggsmidler kr Varige driftsmidler anleggsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Maskiner Kontor- Biler verktøy maskiner Totalt Anskaffelseskost 31/ Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr 31/ Årets avskrivninger Note 7 Utestående fordringer Fordringene er vurdert og det antas at borettslaget ikke behøver å regne med framtidige tap. Note 8 Bundne midler Av oppførte bankinnskudd utgjør kr ,- skattetrekk. Note 9 Andelskapital og eiere Andelskapitalen er på kr ,- fordelt på 911 andeler à kr 100,-. Hver andel har lik stemmerett på generalforsamlinga, dog slik at ingen andelseier har mer enn en stemme. Eierstruktur De største andelseierne i Ringvegen Borettslag var pr 31/12-14: Trondheim kommune 5 andeler Forsvarsbygg 2 andeler Styrets medlemmer har en andel hver. 16

17 Note 10 Pantegjeld Langsiktig gjeld Långiver og Opprinnelig Årets Restgjeld Rentesats låneår lånebeløp avdrag 31/12 pr 31/12 Husbanken, 1994 kr kr kr 0 Flytende *1 NORDEA I, 03/04 kr kr kr Fast *2 NORDEA II, kr kr kr Fast *3 NORDEA III, 10/11 kr kr kr Flytende *4 Sum kr kr kr *1: Lånet i Husbanken er nedbetalt pr 1/ *2: Lånet NORDEA I har hatt fast rente på 6,24 % (inkl. margin) fram til september 2014, deretter flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin pt 3,00. *3: Lånet NORDEA II har fast rente på 6,63 % (inkl. margin) fram til august 2017, deretter flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin. *4: Lånet NORDEA III har en flytende rente, p.t. 3,00 %, (3 mnd NIBOR + margin). Nedbetalinga av de 3 låna i NORDEA vil bli sett i sammenheng, slik at de vil bli nedbetalt i løpet av ca 9 år.. OVERSIKT OVER PLANLAGT NEDBETALING AV FELLESGJELD NORDEA NORDEA NORDEA Samlet Restgjeld År avdrag ved årsskiftet Restgjeld Se under 0 Vedr. NORDEA 2: For dette lånet er det p.t. avtalt en nedbetaling over 20 år (fra 2014). Det er imidlertid forutsatt at avdragene skal øke når avdragene på de øvrige lånene blir mindre, anslagsvis fra BEREGNET RESTGJELD FORDELT PÅ DE ULIKE LEILIGHETSTYPENE, VED UTGANGEN AV HVERT ÅR. År 2-roms 3-roms 4-roms Stor 4-roms 5-roms

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer