RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet."

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1

2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 17/3-10, KL I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av sekretær Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET 3. ÅRSREGNSKAPET og i den sammenheng styrets forslag til anvendelse av lagets disponible midler. Revisors beretning. 4. BUDSJETT FOR GODTGJØRELSE til styret og revisor 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Saupstad, den 24/2-10 RINGVEGEN BORETTSLAG STYRET Generalforsamlinga kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallinga (brl 7-8). I generalforsamlinga har hver andelseier en stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier en andel i fellesskap, kan disse likevel bare ha en stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Familiemedlem, herunder ektefelle, samboer, barn, foreldre osv., som møter på vegne av andelseier, skal også framlegge fullmakt. Hvor flere eier en andel i fellesskap, skal likevel en fullmektig kunne møte på vegne av disse. Bruker av bolig har rett til å være til stede og til å uttale seg. 2

3 ÅRSBERETNING FOR 2009 KONTORSTED Ringvegen Borettslag er et frittstående borettslag, stiftet 11/ Det består av 911 leiligheter, beliggende på Kolstad i Trondheim kommune. Borettslaget har ansatt egen forretningsfører og har etablert eget kontor i Dalatunet 8 og driver sin virksomhet herfra. TILLITSVALGTE, STYRET OG UTVALG STYRET Ved siste års generalforsamling, som ble holdt den 25/3-09, fikk styret i borettslaget følgende sammensetning: Styrets leder Monika Tofte valgt for 2 år Styremedlemmer Terje Svarva ikke på valg Karl-Henrik Linder ikke på valg Jan Sætervang valgt for 2 år Mette Kvernmoen valgt for 2 år Gunn Anita Steinsheim valgt for 1 år Ansattes representant Willy Vårhus valgt av de ansatte Varamedlemmer: Kristin Hjertholm Gjerde ikke på valg Geir Bogø ikke på valg Sissel Norum valgt for 1 år Charlotte Andersen valgt for 2 år Svein Hernes valgt for 2 år Andreas Gjeset valgt for 2 år Vararepresentant for ansatte Leif Kristian Hokstad valgt av de ansatte I styremøte den 1/4-09 ble det nye styret konstituert. Karl-Henrik Linder ble valgt til nestleder og Terje Svarva 3. medlem av arbeidsutvalget. Styret har i 2009 avholdt 14 styremøter og behandlet 111 saker. Styret som ble valgt på generalforsamlinga 25. mars 2009: Bak fra venstre: Terje Svarva, Karl-Henrik Linder (nestleder), Willy Vårhus (ansattes representant), Jan Sætervang. Foran fra venstre: Mette Kvernmoen, Kristin Gjerde (1. vara), Gunn Anita Steinsheim, Monika Tofte (leder). (Foto: Birger Knudsen) 3

4 ARBEIDSUTVALGET Dette utvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem. Arbeidsutvalget har avholdt 24 møter og behandlet 115 saker i Videre har følgende utvalg vært i arbeid i perioden: Informasjonsutvalget: Miljø- og oppgangsutvalget: Mette Kvernmoen, leder Svein Hernes, Andreas Gjeset, Kristin Hjertholm Gjerde, Sissel Norum Jan Sætervang, leder Geir Bogø, Willy Vårhus, Charlotte Andersen, Gunn Anita Steinsheim STYRETS ARBEID Ringvegen Borettslag eier betydelige verdier og i følge borettsloven har styret vide fullmakter. Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjørelser i saker som ikke i lov eller vedtekter er lagt til generalforsamlinga. Styret har i år hatt møte en gang pr. måned, med økt hyppighet ved behov. Dette med utgangspunkt i antall saker som var til behandling, og behovet for å få avklart disse. På styremøtene deltar også daglig leder. I starten av valgperioden blir alle valgte styremedlemmer og varamedlemmer innkalt til orienteringsmøte. Utvalgene blir oppnevnt med medlemmer fra styret og varamedlemmene. Det blir vanligvis tatt en ettermiddag til befaring i området, slik at nye medlemmer kan gjøre seg kjent og samtidig komme med kommentarer/forslag. Det er mye opp til det enkelte medlem av utvalgene hvor mye de vil engasjere seg i arbeidet. I styreperioden 2009/2010 har styret jobbet med både oppfølgning av pågående prosjekt. Den største saken har vært iverksetting av fasaderehabiliteringa. Oppfølgning og etterarbeider forbundet med rørfornyingsprosjektet har styret også hatt fokus på. I tillegg til oppfølging av prosjekt, har styret også ansvaret for den løpende drift av borettslaget. Rehabilitering fasader Ved generalforsamlinga våren 2007 ble det fattet vedtak om en moderat rehabilitering av fasadene på blokkene. Dette medfører maling av fasadeplatene og betong, nye forhagerekkverk og balkongrekkverk, beslag på vinduskarmene, samt evt. andre nødvendige tiltak. Det var en utfordring for styret å finne gode løsninger for balkongrekkverk og ikke minst forhagerekkverk, samt farger på disse. I dette arbeidet har vi samarbeidet med rådgivende ingeniør og arkitekt. Vi har hatt et prøveprosjekt i Saupstadringen 35 som har vært til god hjelp for styret da de endelige valgene skulle tas. Etter et omfattende forprosjekt ble det i mars 2009 valgt løsning. I høst startet arbeidet i tun G (Saupstadringen 2-10) med rengjøring og maling av fasadeplatene, betong, samt inne på balkongene. I november startet arbeidet med å skifte ut balkongrekkverk og forhagerekkverk i samme tun. I tillegg til nye beslag på vinduskarmene. Pr. februar 2010 har arbeidet god framdrift. Nye fasader under oppføring i Saupstadringen 2 4

5 Rørfornying - avløp Etter at vi i flere år hadde problemer med innstøpte avløpsrør, med store ubehageligheter for våre beboerne som opplevde lekkasje fra rør, ble det satt i gang rehabilitering av disse i De liggende rørene har fått påført en spesialmaling, slik at de har blitt tette. Selve stammen (de stående rørene) har fått en strømpe innvendig, som gir et tett rør inne i det gamle. Arbeidene ble avsluttet høsten Etter at prosjektet ble avsluttet, har det vært en del arbeid med oppfølgning og kvalitetssikring. En del rør og bend er reparert, noe av dette går på garantien til leverandøren. Styret er godt fornøyd med gjennomføring av prosjektet, og veldig tilfreds med at risikoen for lekkasjer i avløpsrørene med de konsekvenser det medfører for beboerne, er betraktelig redusert. Kildesortering Arbeidet med å finne løsninger for å utnytte kapasiteten maksimalt i søppelcontainerne pågår kontinuerlig. Utgiftene til renovasjon har økt de siste årene. Om vi alle blir flinkere til å sortere avfall, har vi store muligheter til å redusere utgiftene. Restavfallet koster vesentlig mer enn papir og plast. (Plast koster det dobbelte av hva papiravfall koster, og restavfall er hele sju ganger dyrere enn papir). Det registreres fortsatt at flere setter søppel utenfor containerne, og da er det kort vei til matfatet for fugler, rotter og mus. Alle må kaste sitt sorterte avfall i riktig container og bruke begge innkastlukene. Vi har snudd containerne for å lette tilgangen til begge lukene, og håper det kan bidra til at de utnyttes bedre. Det er jobbet med utvidelse av noen av de plassene vi har i dag, slik at tilgangen blir bedre. Trondheim kommune arbeider med en ny avfallsplan. Mye tyder på at kommunen i større grad ønsker ordninger med nedgraving av søppelcontainere kombinert med søppelsug. Slikt prosjekt er blant annet gjennomført på Kattem. Det er imidlertid store investeringer forbundet med slik ordning. Vi har sammen med Kolstadflaten og Midteggen Borettslag tydelig markert ovenfor kommunen at vi finner det sterkt urimelig om borettslagets beboere skal bære disse investeringene. Mer informasjon vil følge om saken. Vaktmesterene Asle Graven og Willy Vårhus under arbeidet med nye oppstillingsplasser for søppelcontainere. Kabel-TV Det ble inngått en 5-års avtale med GET i mai 2007 og etter en periode med oppgradering av nettet, startet signalleveransen i november samme år. Selskapet leverer TV, bredbånd og telefoni til borettslagets beboere. Inkludert i husleia er standard dekoder, analoge kanaler og den digitale startpakken. Pakken gir deg 32 tv-kanaler, norske radiokanaler og 40 digitale musikk/radiokanaler i ulike sjangere, reklamefritt og 24 t. Blant de analoge kanalene finner du bl.a. borettslagets egen INFOkanal. 5

6 GET kom med en HD-dekoder i 2009, noe som gjør det mulig å følge HD-sendinger for de som har TV med støtte for HD (HD er en forkortelse for High-Definition, som betyr at slike sendinger gir et bedre TV-bilde på grunn av en mye bedre oppløsning). I tillegg kan beboerne kjøpe internett og telefoni fra GET. Nærmere informasjon om tilbudet finner du på og eller ved henvendelse til driftskontoret. Samarbeidet med Get fungerer nå etter styrets mening bedre enn før, men det kan til tider kan være vanskelig å komme gjennom på deres servicetelefon. Skiltplan og orienteringsskilt Orienteringsskilt ble satt opp sommeren Det er siste rest av vårt arbeid med en skiltplan for området. Dette etter et ønske fra Trondheim Parkering om å få en enhetlig skiltplan for hele området, hvor både private og offentlige skilter er i h.h.t. forskriftene. Dessverre har fortsatt ikke Trondheim Parkering klart å sette opp korrekt skilting. Området er underlagt offentlig parkering, selv om borettslaget eier områdene som parkeringsplassene ligger på. Elektrisk kraft Mange beboere har hatt avtale med Trondheim Energi Kraftsalg om levering av elektrisk kraft i 2007, 2008 og Dette i form av en kombiavtale. I 2008 var det 281 beboere i Ringvegen som hadde inngått avtale, mens ca 300 har benyttet seg av avtalen i Det var noe usikkert om Trondheim Energi Kraftsalg ville fortsette å levere slik kombiavtale bestående av en fast og en variabel del. Men i desember 2009 fikk beboerne tilbud om slik avtale også for Grøntområder Etter en faglig vurdering av vegetasjonen, er det nå felt en del trær i borettslaget etter de faglige anbefalinger vi fikk fra vår rådgiver, Rambøll AS. I tillegg er det også under vurdering å plante nye trær. Her går anbefalingene på at vi på sikt går over på vintergrønne trær. Antenner Ved oppsetting av parabolantenner skal gjeldende regler følges. Omregulering av Saupstadsenteret I 2008 ble parkeringsplassene og noe av bygningsmassen tilknyttet Saupstadsenteret omregulert til boligformål. Styret gikk i mot dette da vi mente det ville føre til større trafikktetthet, med de ulemper det medfører for våre beboere. Vi har allerede en del fremmedparkering på våre P-plasser, noe som antas å øke med bygging av flere boliger på senterområdet. Parkeringsplasser De siste p-plasser som ble opparbeidet var ved Kolstadtunet 2-4, og ved Saupstadringen 33 i Styret vurderer fortløpende behovet for flere P-plasser. Det kommer en del henvendelser om faste plasser. Dette vil kreve privat regulering, noe som hittil har vært vanskelig. Styret vil fortsette å undersøke mulighetene for privat regulering av parkeringsplassene, og vurdere om det er hensiktsmessig for borettslaget. Nye garasjer Borettslaget har 178 garasjer som ble bygget på 70-tallet. Dette dekker selvfølgelig ikke behovet for et borettslag med 911 andelseiere. Det er tidligere vurdert å bygge nye garasjer. Styret kartla interessen blant beboerne, som viste seg å være forholdsvis liten. Nå når det igjen er blitt roligere tider i bygningsbransjen vil styret vurdere å ta opp igjen arbeidet med saken. Styret har også innhentet 6

7 anslag for bygging av parkeringshus, noe som fort viste seg å være urealistisk grunnet de store kostnadene. Styret vil vurdere ulike modeller for utvidelse av garasjekapasiteten. Oppfølging fra Generalforsamling Ved den siste generalforsamlinga, fikk styret oversendt noen saker for oppfølging. A) Om å montere takrenne luftebalkonger. Her har styret bedt våre rådgivere, samt aktuelle entreprenører om forslag på renner over vinduene på luftebalkongene og tilsvarende på 2- romsleilighetene. Det var et håp om å finne gode løsninger som evt. kunne tas inn i det pågående rehabiliteringsarbeidet på fasadene, men disse er så langt ikke funnet. B) Om utendørs sykkelstativ. Styret fant at det ikke var hensiktsmessig å montere slike sykkelstativ FØR arbeidet på fasadene. Det vil bli satt opp noen prøver på utendørs sykkelstativ etter at disse arbeidene er fullført og gjerne i forbindelse med at vi pusser opp uteområdet ved inngangspartiene. C) Om fasader og varmegjenvinning. Forslagsstilleren ønsker å få vurdert ulike tiltak for å bedre inneklimaet, samt varmepumper for hver oppgang som alternativer. Styret vurderer kontinuerlig ulike tiltak med sikte på å forbedre boligene, deriblant også inneklima og energiøkonomisering. Det vil være aktuelt å intensivere dette arbeidet når vi er ferdige med vedlikeholdsprosjektet. Administrativt Lagets forsikringer: Arbeidet med å finne gunstigste forsikring er til jevnlig vurdering. De siste årene har skadeutbetalingene gått ned, og dette har gitt oss et godt utgangspunkt for å diskutere forsikringspremien. I slutten av 2007 ble det innhentet nye priser på forsikringstjenestene. Resultatet ble at vi fra 2008 og 2009 fortsatte med samme selskap til en lavere pris enn før. Andel felleskostnader/husleie: Felleskostnadene økte med ca 5% fra 1. januar Felleskostnadene hadde da ikke vært endret på 2 år. Styret har som overordnet målsetting å gjøre disse så forutsigbare som mulig for beboerne. Borettslaget må sikre seg en økonomi som gir oss mulighet til å utføre framtidig vedlikehold og samtidig dekke lønns- og prisvekst. Det er ikke vedtatt noen økning fra 1. januar Klagesaker: Styret har også i denne perioden mottatt klager på husbråk. De fleste sakene medfører at de som blir innklaget forstår at de f.eks. ikke kan spille høy musikk til alle døgnets tider når de bor i et borettslag. Men noen ganger må styret sende advarsel og i verste fall kan det føre til oppsigelse og utkastelse. Vi mottar også klager på vasking, som vi følger opp ovenfor vaskebyrået. Ansatte og arbeidsmiljø: Styret har arbeidsgiveransvaret for våre 7 ansatte. Styret har ansatt 3 nye vaktmestere som begynner i sitt arbeid 1. april Organisatoriske forhold diskuteres fortløpende. Avtale Heimdal Eiendomsmegling AS: Avtalen med Heimdal eiendom om assistanse til andelseiere som ønsker å selge leiligheten ble forlenget i De tilbyr en pris for «full meglerpakke» inkludert markedsføring, meglerhonorar og oppgjør. Samt en pris for kun oppgjør når andelseiere har funnet en kjøper selv. Nærmere informasjon ved henvendelse til driftskontoret eller på Bruksoverlating (framleie) og overtakelse: Styret behandler søknader om bruksoverlating og overtakelse. Etter dagens borettslagslovgivning er det lettere med bruksoverlating. I utgangspunktet kan andelseier leie bort sin leilighet i 3 år hvis 7

8 vedkommende selv har bodd i boligen minst ett av de to siste årene. Dette under forutsetning av at borettslaget kan godkjenne brukeren (framleietakeren). Økonomisk støtte til lag og organisasjoner: Styret behandler søknader fra frivillige lag og organisasjoner i området. Borettslaget gir støtte der vi mener aktiviteten er til glede og nytte for våre beboere. Støtten er selvfølgelig på et beskjedent nivå. Bo-guide: Info-utvalget og styret laget i 2009 en bo-guide. Denne gir viktig informasjon om borettslaget, beboernes rettigheter og plikter, ordensregler, vedtekter samt tekniske og praktiske forhold omkring bruk av leiligheten. Alle nye beboere får en bo-guide. Den er sendt ut til alle eksisterende beboere. INFORMASJONSUTVALGET Infoutvalget ble valgt med følgende medlemmer: Mette Kvernmoen (leder), Svein Hernes, Andreas Gjeset, Kristin Hjertholm Gjerde, Sissel Norum. Primæroppgaven til infoutvalget er å gi ut Ringreven. Denne har kommet ut med tre nummer i 2009, foruten innkalling til generalforsamling. Stoffet spenner fra generell info til beboere om drift og prosjekter til små og store reportasjer fra dagliglivets gjøren og laden i borettslaget. Infokanalen på tv sendes kun som en analog kanal. Internettsida (www.ringvegen.no) er en kanal for å få og gi informasjon. Borettslaget har fått noe kritikk for å ikke oppdatere denne mer jevnlig. Vi arbeider nå med hvilken profil vi ønsker å ha, - samt hvilken type info som skal være tilgjengelig på en slik side. Dette vil sammen med utgivelse av Ringreven være hovedprioritet i Infoutvalget oppfordrer alle beboere til å bidra med stoff til Ringreven. MILJØ OG OPPGANGSUTVALGET Miljø og oppgangsutvalget ble valgt med følgende medlemmer: Jan Sætervang (leder), Gunn Anita Steinsheim, Willy Vårhus, Geir Bogø, Charlotte Andersen. I perioden har utvalget hatt 7 arbeidsmøter. På disse møtene har vi fulgt opp de siste manglende oppgangskontakter, planlagt møter med oppgangskontakter, diskutert søppelproblemene i borettslaget, samt prøvd å rekruttere folk til tunråd. Borettslaget har nå 103 oppgangskontakter av i alt 107 oppganger. Vi har innkalt alle oppgangskontakter til fellesmøter tunvis, der vi også har prøvd å rekruttere tunrådsmedlemmer. For tiden har vi nå to aktive tunråd. Miljø og oppgangsutvalget vil fremdeles jobbe for å få et godt tun og oppgangsmiljø, og fortsetter derfor med å innkalle oppgangskontaktene tunvis til orienteringsmøter. Målet med dette er å skape et nettverk mellom oppgangskontakter og forsøke å stifte tunråd. I løpet av vårt arbeid med kvalitetskontroll av vaskingen, innhenting av oppgangskontakter og nå den påbegynte prosessen med å danne tunråd, har vi fått god kommunikasjon med den enkelte beboer og hatt anledning til å danne oss et bilde av hva beboerne lurer på og hva som er viktig for beboerne. Det er utvalgets forsett å jobbe videre med disse tilbakemeldingene slik at beboerne ser at borettslaget tar alles meninger i betraktning. 8

9 PERSONALET Borettslaget har i 2009 hatt følgende ansatte: Birger Knudsen daglig leder Randi Beien Nyeng sekretær Mathis Dolen hovedvaktmester Tor Ivar Wærnes vaktmester (døde 26/9-09) Leif Kristian Hokstad vaktmester Asle Graven vaktmester Willy Vårhus vaktmester (pensjonist fra 1/11-09) Thor Kristoffer Strøm (vikar under sykefravær) I løpet av sommeren hadde vi flere sommervikarer ansatt. Vikarenes arbeid besto vesentlig av plenklipping, luking og annet forefallende arbeid. I tillegg har vi hatt vikarer under sjukefravær. I 2009 har personalet deltatt i TOBBs kurs for tillitsvalgte. SYKEFRAVÆR: Det er i 2009 registrert følgende sykefravær: Med egenmelding 6 dager, med sykemelding 285 dager, med 40% sykemelding 21 dager, med 50% sykemelding 33 dager, med 60% sykemelding 83 dager. HMS-ARBEIDET Borettslaget har etablert en HMS-ordning (helse, miljø og sikkerhet). Det er i tillegg etablert en egen ordning for tilsyn og oppfølging av de leikeplassene som ligger på borettslagets område, dette i.h.h.t. leikeplassforskriften. Det er også etablert en egen ordning for tilsyn med det elektriske anlegget i borettslaget, dette i samarbeid med Siemens. YTRE MILJØ Borettslaget har ikke virksomhet som forårsaker forurensing av det ytre miljø. DRIFT OG VEDLIKEHOLD Forsikring Tidligere har borettslaget hatt mange og kostbare forsikringssaker. Spesielt har det vært mange vannskader p.g.a. lekkasjer fra varmtvannsberederne. Etter at disse ble skiftet ut, samt at vi har lagt inn sikkerhet med at berederne enten er flyttet til vaskerommet eller det er montert WaterGuard, har det vist en meget god effekt på forsikringsskadene. For at vi skal kunne beholde den gode skadestatistikken, evt. å forbedre den, er det viktig at beboerne sjekker at det ikke er lekkasje fra slanger, avløpsrør og kraner, samt sørge for at sluk og avløpsrør er åpne. Borettslagets eiendom er forsikret. Ved skader som gir forsikringsmessig dekning, vil andelseier bli belastet med egenandel når skaden skjer innenfor det området andelseieren er ansvarlig. Skade på vindusglass gir en egenandel på kr 2.000,-, øvrige skader kr 6.000,-. Leikeplasser og leikeutstyr Leikeplasser og utstyr er underlagt strenge regler for ettersyn og vedlikehold. Vi har månedlig befaring på leikeutstyret og deler/utstyr skiftes ved behov. Utearealer Blomsterurner er plassert rundt om i borettslaget. Det vi opplever hver sommer er dessverre at mange av plantene blir revet opp og kastet. En del planter og busker trenger hvert år klipping og annet vedlikehold. Videre må kantstein skiftes/erstattes, nye plener opparbeides og klippes. Vi har også i år satt opp juletrær med lys i tunene. Vår erfaring er at dette er til hygge for beboerne. 9

10 Trær som er skadet er blitt saget ned. Denne jobben skal fortsette i årene framover. Vi har snøbrøyting og sandstrøing i borettslaget. Denne jobben kan til tider ta lang tid. Maskiner og utstyr Borettslaget har mange maskiner og mye utstyr som ofte trenger vedlikehold. Det rutinemessige ettersynet av maskinene skjer hos merkeverksted en gang i året. Enkelte reparasjoner og service utføres i egen regi. Ved å fornye maskinparken forventer vi at utgiftene til reparasjoner vil gå ned. Søppelcontainere. Vaktmestrene registrerer at mange beboere fortsatt plasserer mye rask ved siden av søppelcontainerne, dette er stygt og det medfører at mus og rotter tar tilhold i nærområdet. Vi har registrert rotter ved noen containere der det ofte settes rask utenfor. Er det fullt, se om det er ledig plass i containere i nærheten, eller ta det med deg inn til containeren er blitt tømt. Vi har fortløpende kontakt med kommunen angående vasking, reparasjon og eventuelt utskifting av defekte containere. VEDLIKEHOLD Styret finner at vedlikehold av bygningsmasse med tilhørende områder er tilstrekkelig. Følgende større tiltak er gjennomført: Samtlige tak på boligblokkene er belagt med Sarnafil Betongrehabilitering Utbedring av gavlvegger, med utskifting av stuevindu, kjøkkenvindu og altandør i 2-roms leiligheter Skifting av vindu soverom Utbedring av yttervegg stue, med utskifting av vindu/altandører i 3-, 4- og 5-roms leiligheter, i-vindu, samt soveromsvindu 2 roms Oppgradering av ventilasjonsanlegg Rehabilitering av samtlige oppganger med nytt inngangsparti, porttelefonanlegg, nye entredører, postkasser og nøkkelsystem Skifte av varmtvannsberedere i ca 90% av leilighetene, de øvrige er inntil 5 år gamle Rehabilitering av avløpsnett startet høsten 2006 og ble ferdigstilt i november Oppgradering kabel-tv-nettet Rehabilitering av fasadene med vasking og maling av fasadeplater og åpne betongflater. Maling vinduer, dører vegger og gulv balkonger, nye balkongrekkverk og forhagerekkverk, plattinger i forhager, beslag på vinduene. LEILIGHETSOMSETNING Nyinnflyttede Forkjøpsrett (flytting internt) 1 3 Overdragelser 0 7 Bytte leilighet

11 OVERSIKT OVER LEILIGHETENE Leilighets- Antall Kostpris Oppr. Felleskost. Snittpris Andel typer innskudd /12-09 pantegjeld 2-roms roms roms roms, stor roms ANDRE FORHOLD Styret kjenner ikke til andre forhold som er viktig ved bedømmelsen av lagets virksomhet og stilling og som ikke framgår av årsregnskapet. RESULTAT OG STILLING Det aller vesentligste av borettslagets inntekter består av andel felleskostnader og garasjeleie. Disse inntektene fastsettes slik at de over tid dekker de faktiske utgiftene. Det er viktig både for styret og beboerne at disse er stabile og forutsigbare. For å kunne oppnå dette, må borettslaget til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. Borettslagets finansielle stilling anses som tilfredsstillende. Andel felleskostnader og garasjeleie ble økt med ca 5% pr 1. januar Forrige endring var ved starten av 2007 da andelseiernes andel av felleskostnadene økte med 10%. Lønnskostnadene er litt lavere enn budsjettert, noe som i hovedsak kommer av refusjon av sykepenger. De kommunale avgiftene er blitt en del høgere enn budsjettert. I forhold til budsjett er det et underforbruk på vedlikehold bygninger, dette på grunn av at arbeidet med vedlikehold av blokkenes fasader startet noe seinere enn forutsatt. 11

12 ÅRSRESULTATET Regnskapet for 2009 viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet dekkes fra annen egenkapital. Borettslagets bokførte egenkapital utgjør etter dette kr ,-. Det har vært en nedgang i disponible midler i 2009 på kr ,-, slik at totale disponible midler pr 31/12-09 er på minus kr ,-. FORTSATT DRIFT Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og regnskapet er avgitt under den forutsetning. Trondheim, 24/ I styret for Ringvegen Borettslag Monika Tofte /sign/ Karl-Henrik Linder /sign/ Terje Svarva /sign/ styrets leder styrets nestleder Jan Sætervang /sign/ Gunn Anita Steinsheim/sign/ Mette Kvernmoen /sign/ Willy Vårhus /sign/ Kristin H. Gjerde/sign/ 1. varamedlem Birger Knudsen /sign/ daglig leder 12

13 RINGVEGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP 2009 Noter Budsjett 2009 Budsjett 2010 INNTEKTER Felleskostnader boliger Garasjeleie Tap felleskostn./leie Gebyrer Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Styrehonorar/utvalgsgodtgj Personalkostnader Driftskostnader Renhold oppg./driftsbygg Vedlikehold Forsikringspremie Avskrivninger Kommunale avgifter Elektrisk energi Eksterne honorarer Informasjon Bevilgninger lag/organisasj Sum kostnader Driftsresultat FINANSINNT/KOSTN. Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansinnt./kostn Årsresultat Som disponeres slik: Underskuddet overføres til annen egenkapital 13

14 RINGVEGEN BORETTSLAG - BALANSE 2009 Noter: EIENDELER Anleggs- og varige driftsmidler Bygninger og tomter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital, 911 andeler à kr 100, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pant og gjeldsbrevlån Innskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddsbet. felleskostnader Skyldig trekk og avgifter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser kr kr Trondheim, 24/ Monika Tofte/sign/ Karl-Henrik Linder/sign/ Terje Svarva/sign/ Jan Sætervang/sign/ styrets leder styrets nestleder Mette Kvernmoen/sign/ Gunn A. Steinsheim/sign/ Willy Vårhus/sign/ Kristin H Gjerde/sign/ 1. varamedlem Birger Knudsen, daglig leder/sign/ 14

15 DISPONIBLE MIDLER Regnskap Budsjett 2009 Budsjett Disponible midler pr Endring i disponible midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostninger/Investeringer Opptak lån Avdrag lån Årets endring i disponible midler Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

16 NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Note 0 Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag (fastsatt av Finansdept. 30/6 2005), samt god regnskapsskikk. Borettslaget inntektsfører andel av felleskostnader og garasjeleie når de er påløpt. I forbindelse med overgangen til ny regnskapsforskrift i 2006 ble oppført verdi av anleggsmidlene vurdert mot virkelig verdi. Det er foretatt en nedskriving av rehab. tak, maskiner, verktøy, inventar, radio- og TV-anlegg m.m. på til sammen kr ,-. For tomter, bygninger og andre anlegg (tun og friarealer som er spesielt opparbeidet), så er det satt en avskrivningssats på 0%. Satsen er satt etter at bokført verdi er vurdert opp mot virkelig verdi, samt utført vedlikehold. (Se også kommentar i årsberetninga til dette punkt). Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivingssatser varierer mellom 10 og 33%. Note 1 Andre inntekter Leieinntekt driftsbygg kr Refusjon snøbrøyting fra Trondheim kommune kr Salg traktor kr Andre inntekter kr kr Note 2 Personalkostnader Lønn fast ansatte kr Lønn vikarer kr Ref. tapt arb.fortjeneste kr Refusjon sykepenger kr Feriepenger kr Arbeidsgiveravgift kr Kollektiv pensjonsordning kr AFP-premie/sluttvederlagsordning kr Forsikringsordninger kr Kurs, konferanser etc kr Annen personalkostnad kr kr Antall faste ansatte utgjør 7 årsverk. 1 årsverk er kvinne og 6 årsverk menn. I tillegg har borettslaget engasjert vikarer i sommersesongen, samt ved sjukefravær. Daglig Ytelser til ledende personer leder Styret Lønn og styrehonorar Pensjonsutgifter *) 0 Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse daglig leder består av skattepliktig del av ulykkesforsikring, elektronisk kommunikasjon og bilgodtgjørelse. *) Sparebank 1 Livsforsikring AS har inngått avtale med Gabler 16

17 Wassum AS om drift og administrasjon av de ytelsesbaserte kollektive pensjonsavtalene. P.g.a. en forsinket konvertering har vi ikke mottatt noe premiekrav, det er kun foretatt en akonto innbetaling. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Ringvegen borettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriftens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har vi en avtale om AFP-pensjon. Videre har bedriften, gjennom mange år, innbetalt til en kollektiv livrente, som evt. kommer til utbetaling hvis den sikrede slutter mellom 62 og 67 år. På grunn av endrede skatteregler er denne ordningen opphørt og det arbeides for å etablere en ordning med tilsvarende dekning. Vår pensjonsordning omfatter p.t. 8 personer. Ordninga gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygda. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap (Sparebank 1 Livsforsikring AS (som har inngått avtale med Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av de ytelsesbaserte kollektive pensjonsavtalene til SpareBank 1 Livsforsikring)). Note 3 Driftskostnader Bortkjøring avfall, inkl vår- og høstrydding kr Arbeidsmaskiner kr Driftsmateriell/mindre nyanskaffelser kr Andel sandsilo kr Arbeidsklær, verneutstyr kr Egne lokaler kr Egenandel forsikring kr Kontorhold (telefon, data, trykksaker, rekvisita m.m.) kr Levering radio- og TV-signaler kr Tilskudd bomiljø/andre bomiljøkostnader kr Organisatorisk kostnader, møter, kurs styremedlemmer kr kr Note 4 Vedlikehold Bygningsmessig vedlikehold kr VVS/ventilasjon kr Elektro kr Utvendig anlegg (av dette utgjør opparbeiding av søppelplasser kr ) kr Garasjer kr Leikeplasser kr Avløpsnett kr Fasader kr Annet vedlikehold kr kr Note 5 Eksterne honorarer Revisjon kr Husleieinnkreving etc kr Juridisk bistand kr Teknisk rådgiving kr kr Revisor Godtgjørelsen til revisor utgjør til sammen kr ,-. Av dette gjelder kr ,- lovpålagt revisjon. 17

18 Note 6 Anleggsmidler Tomt og bygninger, ferdigstilt 1973 kr Tomt/friarealer, kjøpt 1994 kr garasjer i fellesanlegg kr Miljø/driftsbygg i Dalatunet 8, 1979 kr Traktorgarasje i Dalatunet 8, 1996 kr Andel sandsilo, (sameie med Midteggen/Kolstadflaten), vår andel 50% kr Fotball-løkke, (Torsteins Minde) kjøpt 1989, seinere opparbeidet kr Tun/friområder oppgradert som pilotprosjekt med støtte av Husbanken kr tilgang 2006 kunstgras, ball-løkke kr som en delfinansiering har vi mottatt støtte fra Husbanken kr Innskudd egne garasjer kr Sum anleggsmidler kr Varige driftsmidler anleggsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Maskiner Kontor- Biler verktøy maskiner Totalt Anskaffelseskost 1/ Tilgang kjøpte driftsmidler Sandsprederskuff John Deere 6230 traktor Nilfisk høytrykksmaskin Dell PC-er Avgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr 31/ Årets avskrivninger Note 7 Utestående fordringer Fordringene er vurdert og det antas at borettslaget ikke behøver å regne med framtidige tap. Note 8 Bundne midler Av oppførte bankinnskudd utgjør kr ,- skattetrekk. Note 9 Andelskapital og eiere Andelskapitalen er på kr ,- fordelt på 911 andeler à kr 100,-. Hver andel har lik stemmerett på generalforsamlinga, dog slik at ingen andelseier har mer enn en stemme. Eierstruktur De største andelseierne i Ringvegen Borettslag var pr 31/12-09: Trondheim kommune 10 andeler Forsvarsbygg 2 andeler Styrets medlemmer har en andel hver. 18

19 Note 10 Pantegjeld Langsiktig gjeld Långiver og Opprinnelig Årets Restgjeld Rentesats låneår lånebeløp avdrag 31/12 pr 31/12 Husbanken, 1993 kr kr kr 0 Husbanken, 1994 kr kr kr Fast 2,9% *1 NORDEA I, 03/04 kr kr kr Fast 4,74%*2 NORDEA II, kr kr 0 kr Fast 5,36%*3 Sum kr kr kr *1: Lånet i Husbanken har en fastrenteavtale til en rente på 2,9% som utløper 31/8-12. Deretter går lånet over til flytende rente inntil det vil være nedbetalt pr 1/ *2: Lånet NORDEA I har fast rente på 4,74% fram til september Lånet er deretter planlagt nedbetalt over 5 år, med flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin. *3: Lånet NORDEA II kr ,- har fast rente på 5,36% fram til august Lånet er deretter planlagt nedbetalt over 5 år, med flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin. 19

20 20

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling med årsregnskap (s 1-49) Protokoll fra ordinær generalforsamling (s 50 53) Vedtekter (s 54 63) Husordensregler (s 64 67)

Detaljer