DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG"

Transkript

1 1

2 2

3 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av sekretær Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET 3. ÅRSREGNSKAPET og i den sammenheng styrets forslag til anvendelse av lagets disponible midler. Revisors beretning. 4. BUDSJETT FOR GODTGJØRELSE til styret og revisor 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Saupstad, den 13/2-08 RINGVEGEN BORETTSLAG STYRET Generalforsamlinga kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallinga (brl 7-8). I generalforsamlinga har hver andelseier en stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier en andel i fellesskap, kan disse likevel bare ha en stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Familiemedlem, herunder ektefelle, samboer, barn, foreldre osv., som møter på vegne av andelseier, skal også framlegge fullmakt. Hvor flere eier en andel i fellesskap, skal likevel en fullmektig kunne møte på vegne av disse. Bruker av bolig har rett til å være til stede og til å uttale seg. 3

4 ÅRSBERETNING FOR 2007 KONTORSTED Ringvegen Borettslag er et frittstående borettslag, stiftet 11/ Det består av 911 leiligheter, beliggende på Kolstad i Trondheim kommune. Borettslaget har ansatt egen forretningsfører og har etablert eget kontor i Dalatunet 8 og driver sin virksomhet herfra. TILLITSVALGTE, STYRET OG UTVALG STYRET Ved siste års generalforsamling, som ble holdt den 21/3-07, fikk styret i borettslaget følgende sammensetning: Styrets leder Anna Elisabeth Kotsbakk valgt for 2 år Nestleder Terje Svarva ikke på valg Styremedlem og 3. medlem av AU Karl-Henrik Linder ikke på valg Øvrige styremedlemmer Solfrid Rønning valgt for 2 år Jan Sætervang valgt for 2 år Metin Bardakci valgt for 1 år Ansattes representant Willy Vårhus valgt av de ansatte Varamedlemmer: Norun Elise Aune valgt for 1 år Kari Sundal valgt for 1 år Freddy Løvland valgt for 1 år Geir Bogø valgt for 1 år Runar Aune valgt for 1 år Terje Simonsen valgt for 1 år Vararepresentant for ansatte Leif Kristian Hokstad valgt av de ansatte I styremøte den 28/3-07 ble det nye styret konstituert. Terje Svarva ble valgt til nestleder og Karl- Henrik Linder 3. medlem av arbeidsutvalget. Styret har i 2007 avholdt 12 styremøter og behandlet 100 saker. ARBEIDSUTVALGET Dette utvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem. Arbeidsutvalget har avholdt 22 møter og behandlet 118 saker i Videre har følgende utvalg vært i arbeid i perioden: Informasjonsutvalget: Miljø- og oppgangsutvalget: Solfrid Rønning, leder Metin Bardacki, Leif K Hokstad, Runar Aune, Kari Sundal Jan Sætervang, leder Norun Elise Aune, Freddy Løvland, Geir Bogø, Willy Vårhus, Terje Simonsen 4

5 STYRETS ARBEID Styret har også i år hatt møte en gang pr. måned, med økt hyppighet ved behov. Dette med utgangspunkt i antall saker som var til behandling, og behovet for å få avklart disse. I tillegg til vanlige styresaker, har styret i denne perioden bl.a. arbeidet med: I starten av valgperioden blir alle valgte styremedlemmer og varamedlemmer innkalt til orienteringsmøte. Utvalgene blir oppnevnt med medlemmer fra styret og varamedlemmene. Det blir vanligvis tatt en ettermiddag til befaring i området, slik at nye medlemmer kan gjøre seg kjent og samtidig komme med kommentarer/forslag. Det er mye opp til det enkelte medlem av utvalgene hvor mye de vil engasjere seg i arbeidet. Oppgradering kabel-tv Etter vedtak i forårets generalforsamling, der styret fikk i oppdrag å.inngå avtale med en leverandør som forestår oppgradering av kabel-tv-nettet og som står for levering av TV-og radiosignaler i en kollektiv løsning..., ble det gjennomført forhandlinger med to operatører. Styret fant at Get hadde det beste tilbudet og i mai ble avtale underskrevet. Get brukte sommeren til kontroll av det gamle nettet, samt planlegging av oppgraderinga. Helt i slutten av august måned startet montører fra Nord Installasjon arbeidet med å trekke nye ledninger inn til alle leilighetene, samt montere en ny antennekontakt hver leilighet. Før den tid ble det skiftet og tilleggsmontert forsterkere m.m. i nettet. Driftskontoret måtte sørge for at montørene fikk tilgang til samtlige leiligheter. Dette ble løst ved at beboerne leverte inn en nøkkel til leiligheten, evt. holdt seg heime den aktuelle dagen. En stor oppgave å komme i kontakt med samtlige beboere, samt få nøkler innlevert til kontoret. Men de aller fleste beboere skal ha stor honnør for samarbeidet. Natt til torsdag den 8. november ble signalet fra borettslagets hovedsentral kuttet og leilighetene ble knyttet opp mot Gets nettverk. Det er trukket fiber inn i driftsbygget og via to fibernoder er Ringvegen koplet til nett. Via dette får vi levert TV- og radiosignaler, samt at vi kan få bredbånd og telefon. Borettslaget betaler for standard dekoder, analoge kanaler og startpakken, som er Gets digitale grunntilbud. Start gir deg 32 tv-kanaler, norske radiokanaler og 40 digitale musikkradiokanaler i ulike sjangere, reklamefritt og 24 t. Blant de analoge kanalene finner du bl.a. borettslagets egen INFO-kanal, samt TVAdressa. Avtalen med Get er tegnet for 5 år. Samarbeidet med Get har fungert tilfredsstillende, men vi har mottatt tilbakemelding fra en del beboere om at dekoderne er ustabile, samt at det til tider kan være vanskelig å komme gjennom på deres servicetelefon. Rehabilitering fasader Ved den siste generalforsamlinga ble det fattet vedtak om en moderat rehabilitering av fasadene på blokkene. Dette medfører maling av fasadeplatene, nye forhagerekkverk og balkongrekkverk, beslag på vinduskarmene, samt evt. andre nødvendige tiltak. For rengjøring og maling av fasadeplatene, samt montering av beslag på vinduskarmene, er det allerede gjort gode forsøk. Men det har vært større utfordringer å finne gode løsninger for balkongrekkverk og ikke minst forhagerekkverk. For å hjelpe oss med dette arbeidet, er det innledet samarbeidet med rådgivende ingeniør og arkitekt. Arkitekten har for forhagerekkverkene foreslått 3 ulike alternativer, fra å bygge disse i Leca, nye rekkverk med plater, til å benytte eksisterende rammer 5

6 med og montere nye plater i disse. For balkongrekkverkene ser det ut til at en tradisjonell løsning blir valgt med plater og ny omramming/innfesting. Det arbeides med å få levert prøver på aktuelle plater før endelig vedtak fattes. Skiltplan og orienteringsskilt: Orienteringsskiltene er i produksjon. De vil bli montert når vi får satt opp fundamentene. Bakgrunnen for hele arbeidet med skiltplanen var et ønske fra Trondheim Parkering om å få en enhetlig skiltplan for hele området, hvor både private og offentlige skilter er i h.h.t. forskriftene. Dessverre så har ikke Trondheim Parkering så langt klart å sette opp korrekt skilting. Lagets forsikringer: Arbeidet med å finne gunstigste forsikring er til jevnlig vurdering. De siste årene har skadeutbetalingene gått ned, og dette gir oss et godt utgangspunkt for å diskutere forsikringspremien. I slutten av 2007 er det innhentet nye priser på forsikringstjenestene. Resultatet er at vi fortsetter med Gjensidige forsikring og til en lavere pris enn før. Rørfornying - avløp: Etter at vi i flere år har hatt problemer med innstøpte avløpsrør, er vi nå godt i gang med rehabilitering av disse. De liggende rørene blir påført en spesialmaling, slik at de blir tette. Selve stammen (de stående rørene) får en strømpe innvendig, som gir et tett rør inne i det gamle. Arbeidene forventes avsluttet innen utgangen av Kildesortering: Arbeidet med å finne løsninger for å utnytte kapasiteten maksimalt i søppelcontainerne pågår kontinuerlig. Utgiftene til renovasjon har økt de siste årene. Om vi alle blir flinkere til å sortere avfall, har vi store muligheter til å redusere utgiftene. Restavfallet koster vesentlig mer enn papir og plast. (Plast koster det dobbelte av hva papiravfall koster, og restavfall er hele sju ganger dyrere enn papir). Det registreres at flere setter søpla si utenfor containerne, og da er det kort vei til matfatet for fugler, rotter og mus. Alle må kaste sitt sorterte søppel i riktig container og bruke begge innkastlukene. Vi har startet arbeidet med å snu containerne for å lette tilgangen til begge lukene, og håper det kan bidra til at de utnyttes bedre. Andel felleskostnader: Etter at det ble vedtatt å sette bort vasking av fellesarealene i oppgangene og rehabilitere avløpsrørene ble felleskostnadene økt med 10% fra 1. januar Felleskostnadene hadde da ikke vært endret på 2 år. Styret har som overordnet målsetting å gjøre disse så forutsigbare som mulig. Vi må sikre oss en økonomi som gir oss mulighet til å utføre fremtidig vedlikehold. Elektrisk kraft: Mange beboere har inngått avtale med Trondheim Energi Kraftsalg om levering av elektrisk kraft i 2007 og Dette i form av en kombiavtale. Det er 281 beboere i Ringvegen som har inngått avtale. 273 stk kom inn fra januar 2007, mens det var 8 som takket ja til avtale nå i høst. Høsten 2008 vil det vise seg hvor gunstige disse avtalene har vært. Forutsatt fortsatt interesse fra beboerne, så vil å oppnå en ny avtale i løpet av høsten Grøntområder: Etter den faglige vurdering av vegetasjonen, er det nå felt noen trær i borettslaget. Dette arbeidet vil fortsette fremover etter de faglige anbefalinger vi fikk. Omregulering av Saupstadsenteret: Vi har engasjert oss mot at parkeringsplasser for Saupstadsenteret skal omreguleres og bli benyttet til boligformål. Dette vil føre til større trafikktetthet, med de ulemper det medfører for våre beboere. Vi 6

7 har en del fremmedparkering i området, som antas å øke med bygging av flere boliger på senterområdet. Parkeringsplasser: Ved Kolstadtunet 2-4, og ved Saupstadringen 33 er det opparbeidet ca 40 nye p-plasser. Dette for å dekke behovet for p-plasser. Vi ser også på muligheten til å utvide parkeringsarealene på andre områder i borettslaget. Nye garasjer: Fra noen beboere er det ytret ønske om å få undersøkt interessen for å bygge nye og tidsmessige rekkegarasjer. Dette for å gi et tilbud til flere bileiere enn hva vi kan med våre 178 gamle garasjer. Men å bygge nye garasjer er forholdsvis kostbart, anslag på ca kr ,- pr garasje ved bygging av 10 garasjer i ei rekke. Ved en eventuell bygging av nye garasjer, vil de nye leietakere måtte betale både innskudd og leie for å finansiere både bygging og drift i sin helhet. Forespørsel om interesse for nybygg av garasjer er sendt ut sist høst, men svært få svarte på henvendelsen. INFO UTVALGET Ringreven er gitt ut fire ganger i 2007, inkludert innkalling til ordinær generalforsamling. Styret har vedtatt at stoffet i Ringreven skal avgrense seg til borettslagets drift, utvikling og tilbud. Etter vedtaket er det blitt tatt med mindre kulturelt stoff fra nærmiljøet. Flere av beboerne har etter hvert ytret ønske om at litt fra slike aktiviteter bør være med i bladet. Og litt har vi tatt med. Ringreven skal og bør være et forum der beboerne kommer med sine innlegg relatert til borettslagets drift og utvikling. Det ønskes mer av slikt stoff. Hjemmesiden på internett, inneholder for det meste faste opplysninger, men også beskrivelse og utvikling av pågående prosjekter. Vi har hatt en WEB-løsning fra Telenor. På grunn av at Telenor avsluttet sin satsning på dette produktet og overførte sine kunder til IDIUM, ble vi en stund uten mulighet til å oppdatere hjemmesiden. I januar 2008 ble dette i orden igjen. Hjemmesiden skal også være et ansikt utad der interesserte kjøpere av leiligheter kan lese om vårt boområde. Ringvegens informasjonskanal på TV inneholder mer dagsaktuelle nyheter. Denne kanalen sendes foreløpig analogt, ikke digitalt. Noen har vansker med å finne den etter oppgradering til digitale sendinger via Get. Forklaring på framgangsmåte ble beskrevet i julenummeret av Ringreven. Med de store arbeidene som har foregått i borettslaget dette året så er det også sendt ut mye informasjon fra Driftskontoret og andre aktører, i tillegg til de tre faste informasjonsstedene. Utvalget har diskutert behovet for et eget informasjonshefte/boguide til beboerne, i tillegg til hjemmesiden på internett. Et lignende hefte ble laget i 1984 og er foreldet. Det nye heftet håper vi å få ferdig 1.halvår TUN- OPPGANGS- OG MILJØUTVALGET Vi har i høst vært rundt i oppgangene og montert navneskilt på postkassene. Noen problemer var det pga at det var brukt lim og tape på innsiden av postkassene for å holde på plass de midlertidig pappskiltene. De tilbakemeldingene vi har fått er at beboerne er fornøyd med at navneskiltene endelig er kommet på plass. 7

8 Utvalget registrerer at det ikke er så mange klager som kommer inn fra oppgangene, og dette skyldes nok at vasking av oppgangene er satt ut til et vaskebyrå. Klagene blir nå behandlet av administrasjonen i borettslaget, og derfor har vi i utvalget ikke behøvd å jobbe med dette. Utvalget brukte tidligere betydelig med tid p.g.a. tidligere konflikter ang. vasking av enkelte oppganger. PERSONALET: Borettslaget har i 2007 hatt følgende ansatte: Birger Knudsen daglig leder Randi Beien Nyeng sekretær Mathis Dolen hovedvaktmester Just Roar Dragsten arbeidsleder (sluttet i bedriften ved utgangen av mai 07) Tor Ivar Wærnes vaktmester Asle Graven vaktmester Willy Vårhus vaktmester Leif Kristian Hokstad vaktmester Anna Elisabeth Kotsbakk renholder i 16% stilling (sluttet pr 31/5-07, arbeidet overtatt av rengjøringsbyrå) I løpet av sommeren hadde vi 13 sommervikarer ansatt. Vikarenes arbeid besto vesentlig av plenklipping, luking og annet forefallende arbeid. Også i 2007 har personalet deltatt i ulike kurs og seminarer, innen bl.a. HMS og boligjus. SYKEFRAVÆR: Det er i 2007 registrert følgende sykefravær: med egenmelding 18 dager, med sykemelding 213 dager, med 50% sykemelding 14 dager og aktiv sykemelding 71 dager. HMS-ARBEIDET Borettslaget har etablert en HMS-ordning (helse, miljø og sikkerhet). Det er i tillegg etablert en egen ordning for tilsyn og oppfølging av de leikeplassene som ligger på borettslagets område, dette i.h.h.t. leikeplassforskriften. Det er også etablert en egen ordning for tilsyn med det elektriske anlegget i borettslaget, dette i samarbeid med Siemens. YTRE MILJØ Borettslaget har ikke virksomhet som forårsaker forurensing av det ytre miljø. VAKTMESTERTJENESTEN - VEDLIKEHOLDSOPPGAVER Forsikring Gjennom flere år har borettslaget hatt mange og kostbare forsikringssaker. Spesielt har det vært mange vannskader p.g.a. lekkasjer fra varmtvannsberederne. Når disse nå er skiftet, samt at vi har lagt inn sikkerhet med at berederne enten er flyttet til vaskerommet eller det er montert WaterGuard, har det vist en meget god effekt på forsikringsskadene. For at vi skal kunne beholde den gode skadestatistikken, evt. å forbedre den, er det viktig at beboerne sjekker at det ikke er lekkasje fra slanger, avløpsrør og kraner, samt sørge for at sluk og avløpsrør er åpne. Borettslagets eiendom er forsikret. Ved skader som gir forsikringsmessig dekning, vil andelseier bli belastet med egenandel når skaden skjer innenfor det området andelseieren er ansvarlig. Skade på vindusglass gir en egenandel på kr 2.000,-, øvrige skader kr 6.000,-. 8

9 Søppelcontainere Vaktmestrene registrerer at mange beboere setter fra seg mye rask på utsiden av søppelcontainerne. I tillegg til at dette er stygt, kan det medføre at mus og rotter tar tilhold i nærområdet. Vi har registrert rotter ved noen containere der det ofte settes rask utenfor. Er containeren full, se om det er ledig plass i en container i nærheten, eller ta det med deg inn igjen. På noen av oppstillingsplassene for containere, har vi planert og lagt asfalt. Dette for at det bl.a. blir lettere å brøyte. Vi har flere ganger vært i kontakt med kommunen angående vasking, reparasjon og eventuelt skifte av defekte containere. Dette har tatt veldig lang tid, men nå er vi lovet at det skal ordnes våren Leikeplasser og leikeutstyr Leikeplasser og utstyr er underlagt strenge regler for ettersyn og vedlikehold. Vi har månedlig befaring på leikeutstyret og deler/utstyr skiftes ved behov. Sikkerhetssand blir skiftet ut og det legges ned sikkerhetsmatter rundt leikeutstyr, der dette er påkrevd. I tillegg har vi byttet ut leikesand med sikkerhetsmatter. Disse er bedre å vedlikeholde og lett å reingjøre. Utearealer Vi har beiset og reparert noen garasjer. Noen klesheng er revet, noen er vedlikeholdt og andre er noe forminsket. Denne jobben vil fortsette i Blomsterurner er plassert rundt om i borettslaget. Det vi opplever hver sommer er dessverre at mange av plantene blir revet opp og kastet. En del planter og busker trenger hvert år klipping og annet vedlikehold. Videre må kantstein skiftes, nye plener opparbeides og klippes. Vi har også i år satt opp juletrær med lys i tunene. Vår erfaring er at dette er til hygge for de fleste, men at noen driver hærverk på lysene. Av den grunn vet vi ikke hvor lenge vi kan holde på med dette. Asfaltering av inngangsparti og parkeringsplasser er tatt i år. Vi har skiftet ut en del drenering som er blitt skadet. Dette er ting vi må fortsette med i årene framover. Trær som er skadet er blitt saget ned. Denne jobben skal fortsette i årene framover. Vi har snøbrøyting og sandstrøing i borettslaget. Denne jobben kan til tider ta lang tid. Maskiner og utstyr Borettslaget har mange maskiner og mye utstyr som ofte trenger vedlikehold. Det rutinemessige ettersynet av maskinene skjer hos merkeverksted en gang i året.. Enkelte reparasjoner og service utføres i egen regi. Kloakkrør i leilighetene I tillegg bruker en ansatt en stor del av arbeidsdagen å hjelpe til ved vedlikehold av avløpsrørene. Det er montert stoppekrane på stigeledningen i alle oppganger. En vaktmester har hatt befaring på alle leilighetene før Proline starter sin jobb. Når stigeledningen (hovedkloakkrøret) blir ordnet, tar dette ca 4-5 dager. I den tiden får beboerne tilbud om å få låne toalett (Porta-Potti). Borettslaget bringer og henter. Polygon har rengjøring av toalettene. I starten av rehabiliteringsjobben, var det to vaktmestre som kappet avløpsrør i kjelleren. Senere ble dette utført av firma. 9

10 VEDLIKEHOLD Styret finner at vedlikehold av bygningsmasse med tilhørende områder er tilstrekkelig. Følgende større tiltak er gjennomført: Samtlige tak på boligblokkene er belagt med Sarnafil Betongrehabilitering Utbedring av gavlvegg, med utskifting av stuevindu, kjøkkenvindu og altandør i 2-roms leiligheter Skifting av vindu soverom Utbedring av yttervegg stue, med utskifting av vindu/altandører i 3-, 4- og 5-roms leiligheter, samt etterisolering i-vindu, samt soveromsvindu 2 roms Oppgradering av ventilasjonsanlegg Rehabilitering av samtlige oppganger med nytt inngangsparti, porttelefonanlegg, nye entredører, postkasser og nøkkelsystem Skifte av varmtvannsberedere i ca 90% av leilighetene, de øvrige er inntil 5 år gamle Rehabilitering avløpsnett startet høsten 2006 og er beregnet ferdigstilt i slutten av Ved utgangen av 2007 er ca 50% av leilighetene helt ferdige Oppgradering kabel-tv-nettet LEILIGHETSOMSETNING: Nyinnflyttede Forkjøpsrett (flytting internt) 3 5 Overdragelser 7 7 Bytte leilighet 0 0 OVERSIKT OVER LEILIGHETENE Leilighets- Antall Kostpris Oppr. Husleie Snittpris Andel typer innskudd /12-07 pantegjeld 2-roms roms roms roms, stor roms ANDRE FORHOLD Andre forhold som er viktig ved bedømmelsen av lagets virksomhet og stilling og som ikke framgår av årsregnskapet: Det er både i 2006 og 2007 lagt ned et omfattende arbeid med å klargjøre for vedlikehold av avløpsnettet. Dette er en stor jobb, kontrakten med den svenske entrepenøren Proline Entreprenad AB er på SEK ,-. I tillegg kommer evt. prisstigning og norsk MVA. Vi har også engasjert elektrikker og rørlegger til å hjelpe oss. Borettslaget har forpliktet seg til å sikre at entrepenørens personale får adkomst til samtlige leiligheter under arbeidets gang. Dette er til tider meget tidkrevende. I tillegg har vi kontroll i leilighetene før arbeidet starter, bl.a. for å vurdere tilgjengelighet til sluk og røropplegg for øvrig. 10

11 RESULTAT OG STILLING Det aller vesentligste av borettslagets inntekter består av andel felleskostnader og garasjeleie. Disse inntektene fastsettes slik at de over tid dekker de faktiske utgiftene. Det er viktig både for styret og beboerne at disse er stabile og forutsigbare. For å kunne oppnå dette, må borettslaget til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. Andel felleskostnader og garasjeleie ble ved starten av 2007 økt med 10%. Lønnkostnadene er litt lavere enn budsjettert, noe som i hovedsak kommer av refusjon av sykepenger. I forhold til budsjett er det et underforbruk på vedlikehold bygninger, ettersom det var budsjettert midler til en start på arbeid med fasadene. Videre kom det inn krav på forsikringspremie for 1. kvartal Dette sto ubetalt p.g.a. skifte av selskap. ÅRSRESULTATET Regnskapet for 2007 viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet dekkes fra annen egenkapital. Borettslagets egenkapital utgjør etter dette kr ,-. Det har vært en økning i disponible midler i 2007 på kr ,-, slik at totale disponible midler pr 31/12-07 er på kr ,-. FORTSATT DRIFT Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er avgitt under den forutsetning. Saupstad, 13/ I styret for Ringvegen Borettslag Anna Elisabeth Kotsbakk /sign/ Terje Svarva /sign/ Karl-Henrik Linder /sign/ styrets leder styrets nestleder Jan Sætervang /sign/ Solfrid Rønning /sign/ Metin Bardakci /sign/ Willy Vårhus /sign/ Norun E. Aune/sign/ 1. vararepr. Birger Knudsen /sign/ daglig leder 11

12 RINGVEGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP 2007 Noter Budsjett 2007 Budsjett 2008 INNTEKTER Felleskostnader boliger Garasjeleie Tap felleskostn./leie Gebyrer Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Styrehonorar/utvalgsgodtgj Personalkostnader Driftskostnader Renhold oppganger Vedlikehold Forsikringspremie Avskrivninger Kommunale avgifter Elektrisk energi Eksterne honorarer Informasjon Bevilgninger lag/organisasj Sum kostnader Driftsresultat FINANSINNT/KOSTN. Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansinnt./kostn Årsresultat Som disponeres slik: Overføring til annen egenkapital 12

13 RINGVEGEN BORETTSLAG - BALANSE 2007 Noter: EIENDELER Anleggs- og varige driftsmidler Bygninger og tomter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital, 911 andeler à kr 100, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pant og gjeldsbrevlån Innskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddsbet. felleskostnader Skyldig trekk og avgifter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser kr kr Trondheim, 13/ Anna Elisabeth Kotsbakk/sign/ Terje Svarva/sign/ styrets leder styrets nestleder Karl-Henrik Linder/sign/ Jan Sætervang/sign/ Solfrid Rønning/sign/ Metin Bardakci/sign/ Willy Vårhus/sign/ Norun E. Aune/sign/ 1. varamedlem Birger Knudsen, daglig leder 13

14 DISPONIBLE MIDLER Regnskap Budsjett 2007 Budsjett Disponible midler pr Endring i disponible midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostninger/Investeringer Opptak lån Avdrag lån Årets endring i disponible midler Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

15 NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2007 Note 0 GENERELT Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag (fastsatt av Finansdept. 30/6 2005), samt god regnskapsskikk. Borettslaget inntektsfører andel av felleskostnader og garasjeleie når de er påløpt. I forbindelse med overgangen til ny regnskapsforskrift i 2006 ble oppført verdi av anleggsmidlene vurdert mot virkelig verdi. Det er foretatt en nedskriving av rehab. tak, maskiner, verktøy, inventar, radio- og TV-anlegg m.m. på til sammen kr ,-. For tomter, bygninger og andre anlegg (tun og friarealer som er spesielt opparbeidet), så er det satt en avskrivningssats på 0%. Satsen er satt etter at bokført verdi er vurdert opp mot virkelig verdi, samt utført vedlikehold. (Se også kommentar i årsberetninga til dette punkt). Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivingssatser varierer mellom 10 og 33%. Note 1 Andre inntekter Leieinntekt driftsbygg kr Refusjon snøbrøyting fra Trondheim kommune kr Gjennomgang gammelt husleiessystem kr Andre inntekter kr kr Note 2 Personalkostnader Lønn fast ansatte kr Lønn vikarer kr Ref. tapt arb.fortjeneste kr Refusjon sykepenger kr Feriepenger kr Arbeidsgiveravgift kr Kollektiv pensjonsordning kr AFP-premie/sluttvederlagsordning kr Forsikringsordninger kr Kurs, konferanser etc kr Annen personalkostnad kr kr Antall faste ansatte utgjør 7,49 årsverk. 1,07 årsverk er kvinner og 6,42 årsverk menn. I tillegg har borettslaget engasjert vikarer i sommersesongen, samt en vikar fram til høsten Daglig Ytelser til ledende personer leder Styret Lønn og styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse daglig leder består av skattepliktig del av ulykkesforsikring, elektronisk kommunikasjon og bilgodtgjørelse. 15

16 Revisor Godtgjørelsen til revisor utgjør til sammen kr ,-. Av dette gjelder kr ,- lovpålagt revisjon og kr 4.200,- regnskapsbistand. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Ringvegen borettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriftens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har vi en avtale om AFP-pensjon. Videre har bedriften, gjennom mange år, innbetalt til en kollektiv livrente, som evt. kommer til utbetaling hvis den sikrede slutter mellom 62 og 67 år. På grunn av endrede skatteregler er denne ordningen opphørt og det arbeides for å etablere en ordning med tilsvarende dekning. Vår pensjonsordning omfatter p.t. 8 personer (en pensjonist). Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygda. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap (Sparebank 1 Livsforsikring AS). Note 3 Driftskostnader Bortkjøring avfall kr Arbeidsmaskiner kr Driftsmateriell/mindre nyanskaffelser kr Andel sandsilo kr Arbeidsklær, verneutstyr kr Egne lokaler kr Egenandel forsikring kr Kontorhold (telefon, data, trykksaker, rekvisita m.m.) kr Tilskudd bomiljø/andre bomiljøkostnader kr Organisatorisk kostnader, møter, kurs styremedlemmer kr Annet kr kr Note 4 Vedlikehold Bygningsmessig vedlikehold kr VVS/ventilasjon kr Elektro kr Utvendig anlegg kr Vedlikeh./drift kabel-tv-anlegg kr Garasjer kr Leikeplasser kr Avløpsnett kr Fasader kr Annet vedlikehold kr kr Note 5 Eksterne honorarer Revisjon kr Husleieinnkreving etc kr Teknisk rådgiving (tilstandsvurdering bygninger/beplantning) kr kr

17 Note 6 Anleggsmidler Tomt og bygninger, ferdigstilt 1973 kr Tomt/friarealer, kjøpt 1994 kr garasjer i fellesanlegg kr Miljø/driftsbygg i Dalatunet 8, 1979 kr Traktorgarasje i Dalatunet 8, 1996 kr Andel sandsilo, (sameie med Midteggen/Kolstadflaten), vår andel 50% kr Fotball-løkke, (Torsteins Minde) kjøpt 1989, seinere opparbeidet kr Tun/friområder oppgradert som pilotprosjekt med støtte av Husbanken kr tilgang 2006 kunstgras, ball-løkke kr som en delfinansiering har vi mottatt støtte fra Husbanken kr Innskudd egne garasjer kr Sum anleggsmidler kr Varige driftsmidler anleggsmaskiner Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Maskiner Biler og anlegg Totalt Anskaffelseskost 1/ Tilgang kjøpte driftsmidler - Varebil Toyoto Hiace kostpris Avgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr 31/ Årets avskrivninger Note 7 Utestående fordringer Fordringene er vurdert og det antas at borettslaget ikke behøver å regne med framtidige tap. Note 8 Bundne midler Av oppførte bankinnskudd utgjør kr ,- skattetrekk. Note 9 Andelskapital og eiere Andelskapitalen er på kr ,- fordelt på 911 andeler à kr 100,-. Hver andel har lik stemmerett på generalforsamlinga, dog slik at ingen andelseier har mer enn en stemme. Eierstruktur De største andelseierne i Ringvegen Borettslag var pr 31/12-07: Trondheim kommune 11 andeler Forsvarsbygg 2 andeler Styrets medlemmer har en andel hver. 17

18 Note 10 Pantegjeld Langsiktig gjeld Långiver og Opprinnelig Årets Restgjeld Rentesats låneår lånebeløp avdrag 31/12 pr 31/12 Husbanken, 1993 kr kr kr Fast 4,8% i 5 år fra 1/1-04 Husbanken, 1994 kr kr kr Fast 4,8% i 5 år fra 1/1-04 NORDEA I, 03/04 kr kr kr * NORDEA II, 2007 kr kr 0 kr Fast 5,66% i 5 år Sum kr kr kr * Av lånet NORDEA I, så er kr undergitt fastrente i 5 år fra 2003 til 5,15%, mens resten har 3 mnd NIBOR, pluss margin (pr 31/12-07 er rentesatsen 6,53%). 18

19 19

20 STYRETS GODTGJØRELSE Styret fremmer forslag om at styrets godtgjørelse settes til kr ,- for Dette tilsvarer den godtgjørelse som generalforsamlinga fastsatte sist år. REVISORS GODTGJØRELSE Borettslaget har mottatt honoraravregning for revisjonshonorar fra vår revisor BDO Noraudit Midt- Norge AS. Denne lyder på kr ,-. Styret foreslår at dette settes som revisors godtgjørelse for INNKOMNE FORSLAG Forslag 1. Fra Asle Graven, Saupstadringen 29B: Parabolantenner. Vi bor i et borettslag, som ifølge vedtektene skal være fritt for parabolantenner. Det er i dag en skog av antenner både på vegg og altaner. Vakkert er det ikke å se på dette og noe må gjøres for å få dette bort. Borettslaget har kabelanlegg som blir drevet i regi av GET, dette er noe som alle har. Der er det mulighet til å kjøpe de kanalene en vil ha, utenom de som går inn i grunnpakken, om denne ikke er bra nok. Foreslår for generalforsamlinga, at styret får frist frem til 2009, med å få fjernet alle paraboler som står oppe nå. Fremtidige beboere må skrive under på at de ikke skal sette opp parabolantenne. Blir ikke antennene fjernet, må alle få sette opp sin egen antenne. Styrets merknader: I følge borettslagets husordensregler så er det et krav om at oppsetting av ekstra antenner skal godkjennes av styret. En av intensjonene med den nye burettsloven var å gi andelseierne større frihet i forhold til fellesskapet. Dette har gitt en uklar rettssituasjon bl.a. i forhold til parbolantenner. Styret har derfor vært tilbakeholden med å pålegge andelseierne å fjerne paraboler montert/plassert i forhage eller inne på balkongen. Det vil uansett være uaktuelt å godkjenne at paraboler monteres helt eller delvis på utsida av verandaen eller på fasaden. Styret er enig i forslagstillers intensjon om å bruke kommende år til å avklare rettssituasjonen vedrørende montering av paraboler. Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes styret. Forslag 2. Fra styret: Vedtektsendring. a)varamedlemmer til styret: Etter at vaskinga er satt bort til firma, og tunrådene er lagt ned, er det blitt mindre arbeid i ett av utvalgene. Styret har etter tilbakemeldinger fra varamedlemmer valgt å foreslå at det kun velges 3 varamedlemmer (pluss ansattes representant). Dette vil kreve mer arbeid av hvert varamedlem framover i det utvalget de blir valgt inn i. Vi har informasjonsutvalg og oppgangs-, tun- og miljøutvalg. b) Oppgangskontakter og tunråd: I mange år har borettslaget hatt aktive tunråd og oppgangskontakter. Vi har imidlertid sett at det har vært stadig vanskeligere å rekruttere til slike verv. Styret foreslår derfor å stryke bestemmelsen om at styret skal arbeide for at det velges oppgangskontakter og tunråd. Oppgangene kan selvsagt 20

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 25/3-09, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 21/3-07, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer