DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG"

Transkript

1 1

2 2

3 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av sekretær Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 2. ÅRSBERETNING FRA STYRET 3. ÅRSREGNSKAPET og i den sammenheng styrets forslag til anvendelse av lagets disponible midler. Revisors beretning. 4. BUDSJETT FOR GODTGJØRELSE til styret og revisor 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Saupstad, den 13/2-08 RINGVEGEN BORETTSLAG STYRET Generalforsamlinga kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallinga (brl 7-8). I generalforsamlinga har hver andelseier en stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier en andel i fellesskap, kan disse likevel bare ha en stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Familiemedlem, herunder ektefelle, samboer, barn, foreldre osv., som møter på vegne av andelseier, skal også framlegge fullmakt. Hvor flere eier en andel i fellesskap, skal likevel en fullmektig kunne møte på vegne av disse. Bruker av bolig har rett til å være til stede og til å uttale seg. 3

4 ÅRSBERETNING FOR 2007 KONTORSTED Ringvegen Borettslag er et frittstående borettslag, stiftet 11/ Det består av 911 leiligheter, beliggende på Kolstad i Trondheim kommune. Borettslaget har ansatt egen forretningsfører og har etablert eget kontor i Dalatunet 8 og driver sin virksomhet herfra. TILLITSVALGTE, STYRET OG UTVALG STYRET Ved siste års generalforsamling, som ble holdt den 21/3-07, fikk styret i borettslaget følgende sammensetning: Styrets leder Anna Elisabeth Kotsbakk valgt for 2 år Nestleder Terje Svarva ikke på valg Styremedlem og 3. medlem av AU Karl-Henrik Linder ikke på valg Øvrige styremedlemmer Solfrid Rønning valgt for 2 år Jan Sætervang valgt for 2 år Metin Bardakci valgt for 1 år Ansattes representant Willy Vårhus valgt av de ansatte Varamedlemmer: Norun Elise Aune valgt for 1 år Kari Sundal valgt for 1 år Freddy Løvland valgt for 1 år Geir Bogø valgt for 1 år Runar Aune valgt for 1 år Terje Simonsen valgt for 1 år Vararepresentant for ansatte Leif Kristian Hokstad valgt av de ansatte I styremøte den 28/3-07 ble det nye styret konstituert. Terje Svarva ble valgt til nestleder og Karl- Henrik Linder 3. medlem av arbeidsutvalget. Styret har i 2007 avholdt 12 styremøter og behandlet 100 saker. ARBEIDSUTVALGET Dette utvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem. Arbeidsutvalget har avholdt 22 møter og behandlet 118 saker i Videre har følgende utvalg vært i arbeid i perioden: Informasjonsutvalget: Miljø- og oppgangsutvalget: Solfrid Rønning, leder Metin Bardacki, Leif K Hokstad, Runar Aune, Kari Sundal Jan Sætervang, leder Norun Elise Aune, Freddy Løvland, Geir Bogø, Willy Vårhus, Terje Simonsen 4

5 STYRETS ARBEID Styret har også i år hatt møte en gang pr. måned, med økt hyppighet ved behov. Dette med utgangspunkt i antall saker som var til behandling, og behovet for å få avklart disse. I tillegg til vanlige styresaker, har styret i denne perioden bl.a. arbeidet med: I starten av valgperioden blir alle valgte styremedlemmer og varamedlemmer innkalt til orienteringsmøte. Utvalgene blir oppnevnt med medlemmer fra styret og varamedlemmene. Det blir vanligvis tatt en ettermiddag til befaring i området, slik at nye medlemmer kan gjøre seg kjent og samtidig komme med kommentarer/forslag. Det er mye opp til det enkelte medlem av utvalgene hvor mye de vil engasjere seg i arbeidet. Oppgradering kabel-tv Etter vedtak i forårets generalforsamling, der styret fikk i oppdrag å.inngå avtale med en leverandør som forestår oppgradering av kabel-tv-nettet og som står for levering av TV-og radiosignaler i en kollektiv løsning..., ble det gjennomført forhandlinger med to operatører. Styret fant at Get hadde det beste tilbudet og i mai ble avtale underskrevet. Get brukte sommeren til kontroll av det gamle nettet, samt planlegging av oppgraderinga. Helt i slutten av august måned startet montører fra Nord Installasjon arbeidet med å trekke nye ledninger inn til alle leilighetene, samt montere en ny antennekontakt hver leilighet. Før den tid ble det skiftet og tilleggsmontert forsterkere m.m. i nettet. Driftskontoret måtte sørge for at montørene fikk tilgang til samtlige leiligheter. Dette ble løst ved at beboerne leverte inn en nøkkel til leiligheten, evt. holdt seg heime den aktuelle dagen. En stor oppgave å komme i kontakt med samtlige beboere, samt få nøkler innlevert til kontoret. Men de aller fleste beboere skal ha stor honnør for samarbeidet. Natt til torsdag den 8. november ble signalet fra borettslagets hovedsentral kuttet og leilighetene ble knyttet opp mot Gets nettverk. Det er trukket fiber inn i driftsbygget og via to fibernoder er Ringvegen koplet til nett. Via dette får vi levert TV- og radiosignaler, samt at vi kan få bredbånd og telefon. Borettslaget betaler for standard dekoder, analoge kanaler og startpakken, som er Gets digitale grunntilbud. Start gir deg 32 tv-kanaler, norske radiokanaler og 40 digitale musikkradiokanaler i ulike sjangere, reklamefritt og 24 t. Blant de analoge kanalene finner du bl.a. borettslagets egen INFO-kanal, samt TVAdressa. Avtalen med Get er tegnet for 5 år. Samarbeidet med Get har fungert tilfredsstillende, men vi har mottatt tilbakemelding fra en del beboere om at dekoderne er ustabile, samt at det til tider kan være vanskelig å komme gjennom på deres servicetelefon. Rehabilitering fasader Ved den siste generalforsamlinga ble det fattet vedtak om en moderat rehabilitering av fasadene på blokkene. Dette medfører maling av fasadeplatene, nye forhagerekkverk og balkongrekkverk, beslag på vinduskarmene, samt evt. andre nødvendige tiltak. For rengjøring og maling av fasadeplatene, samt montering av beslag på vinduskarmene, er det allerede gjort gode forsøk. Men det har vært større utfordringer å finne gode løsninger for balkongrekkverk og ikke minst forhagerekkverk. For å hjelpe oss med dette arbeidet, er det innledet samarbeidet med rådgivende ingeniør og arkitekt. Arkitekten har for forhagerekkverkene foreslått 3 ulike alternativer, fra å bygge disse i Leca, nye rekkverk med plater, til å benytte eksisterende rammer 5

6 med og montere nye plater i disse. For balkongrekkverkene ser det ut til at en tradisjonell løsning blir valgt med plater og ny omramming/innfesting. Det arbeides med å få levert prøver på aktuelle plater før endelig vedtak fattes. Skiltplan og orienteringsskilt: Orienteringsskiltene er i produksjon. De vil bli montert når vi får satt opp fundamentene. Bakgrunnen for hele arbeidet med skiltplanen var et ønske fra Trondheim Parkering om å få en enhetlig skiltplan for hele området, hvor både private og offentlige skilter er i h.h.t. forskriftene. Dessverre så har ikke Trondheim Parkering så langt klart å sette opp korrekt skilting. Lagets forsikringer: Arbeidet med å finne gunstigste forsikring er til jevnlig vurdering. De siste årene har skadeutbetalingene gått ned, og dette gir oss et godt utgangspunkt for å diskutere forsikringspremien. I slutten av 2007 er det innhentet nye priser på forsikringstjenestene. Resultatet er at vi fortsetter med Gjensidige forsikring og til en lavere pris enn før. Rørfornying - avløp: Etter at vi i flere år har hatt problemer med innstøpte avløpsrør, er vi nå godt i gang med rehabilitering av disse. De liggende rørene blir påført en spesialmaling, slik at de blir tette. Selve stammen (de stående rørene) får en strømpe innvendig, som gir et tett rør inne i det gamle. Arbeidene forventes avsluttet innen utgangen av Kildesortering: Arbeidet med å finne løsninger for å utnytte kapasiteten maksimalt i søppelcontainerne pågår kontinuerlig. Utgiftene til renovasjon har økt de siste årene. Om vi alle blir flinkere til å sortere avfall, har vi store muligheter til å redusere utgiftene. Restavfallet koster vesentlig mer enn papir og plast. (Plast koster det dobbelte av hva papiravfall koster, og restavfall er hele sju ganger dyrere enn papir). Det registreres at flere setter søpla si utenfor containerne, og da er det kort vei til matfatet for fugler, rotter og mus. Alle må kaste sitt sorterte søppel i riktig container og bruke begge innkastlukene. Vi har startet arbeidet med å snu containerne for å lette tilgangen til begge lukene, og håper det kan bidra til at de utnyttes bedre. Andel felleskostnader: Etter at det ble vedtatt å sette bort vasking av fellesarealene i oppgangene og rehabilitere avløpsrørene ble felleskostnadene økt med 10% fra 1. januar Felleskostnadene hadde da ikke vært endret på 2 år. Styret har som overordnet målsetting å gjøre disse så forutsigbare som mulig. Vi må sikre oss en økonomi som gir oss mulighet til å utføre fremtidig vedlikehold. Elektrisk kraft: Mange beboere har inngått avtale med Trondheim Energi Kraftsalg om levering av elektrisk kraft i 2007 og Dette i form av en kombiavtale. Det er 281 beboere i Ringvegen som har inngått avtale. 273 stk kom inn fra januar 2007, mens det var 8 som takket ja til avtale nå i høst. Høsten 2008 vil det vise seg hvor gunstige disse avtalene har vært. Forutsatt fortsatt interesse fra beboerne, så vil å oppnå en ny avtale i løpet av høsten Grøntområder: Etter den faglige vurdering av vegetasjonen, er det nå felt noen trær i borettslaget. Dette arbeidet vil fortsette fremover etter de faglige anbefalinger vi fikk. Omregulering av Saupstadsenteret: Vi har engasjert oss mot at parkeringsplasser for Saupstadsenteret skal omreguleres og bli benyttet til boligformål. Dette vil føre til større trafikktetthet, med de ulemper det medfører for våre beboere. Vi 6

7 har en del fremmedparkering i området, som antas å øke med bygging av flere boliger på senterområdet. Parkeringsplasser: Ved Kolstadtunet 2-4, og ved Saupstadringen 33 er det opparbeidet ca 40 nye p-plasser. Dette for å dekke behovet for p-plasser. Vi ser også på muligheten til å utvide parkeringsarealene på andre områder i borettslaget. Nye garasjer: Fra noen beboere er det ytret ønske om å få undersøkt interessen for å bygge nye og tidsmessige rekkegarasjer. Dette for å gi et tilbud til flere bileiere enn hva vi kan med våre 178 gamle garasjer. Men å bygge nye garasjer er forholdsvis kostbart, anslag på ca kr ,- pr garasje ved bygging av 10 garasjer i ei rekke. Ved en eventuell bygging av nye garasjer, vil de nye leietakere måtte betale både innskudd og leie for å finansiere både bygging og drift i sin helhet. Forespørsel om interesse for nybygg av garasjer er sendt ut sist høst, men svært få svarte på henvendelsen. INFO UTVALGET Ringreven er gitt ut fire ganger i 2007, inkludert innkalling til ordinær generalforsamling. Styret har vedtatt at stoffet i Ringreven skal avgrense seg til borettslagets drift, utvikling og tilbud. Etter vedtaket er det blitt tatt med mindre kulturelt stoff fra nærmiljøet. Flere av beboerne har etter hvert ytret ønske om at litt fra slike aktiviteter bør være med i bladet. Og litt har vi tatt med. Ringreven skal og bør være et forum der beboerne kommer med sine innlegg relatert til borettslagets drift og utvikling. Det ønskes mer av slikt stoff. Hjemmesiden på internett, inneholder for det meste faste opplysninger, men også beskrivelse og utvikling av pågående prosjekter. Vi har hatt en WEB-løsning fra Telenor. På grunn av at Telenor avsluttet sin satsning på dette produktet og overførte sine kunder til IDIUM, ble vi en stund uten mulighet til å oppdatere hjemmesiden. I januar 2008 ble dette i orden igjen. Hjemmesiden skal også være et ansikt utad der interesserte kjøpere av leiligheter kan lese om vårt boområde. Ringvegens informasjonskanal på TV inneholder mer dagsaktuelle nyheter. Denne kanalen sendes foreløpig analogt, ikke digitalt. Noen har vansker med å finne den etter oppgradering til digitale sendinger via Get. Forklaring på framgangsmåte ble beskrevet i julenummeret av Ringreven. Med de store arbeidene som har foregått i borettslaget dette året så er det også sendt ut mye informasjon fra Driftskontoret og andre aktører, i tillegg til de tre faste informasjonsstedene. Utvalget har diskutert behovet for et eget informasjonshefte/boguide til beboerne, i tillegg til hjemmesiden på internett. Et lignende hefte ble laget i 1984 og er foreldet. Det nye heftet håper vi å få ferdig 1.halvår TUN- OPPGANGS- OG MILJØUTVALGET Vi har i høst vært rundt i oppgangene og montert navneskilt på postkassene. Noen problemer var det pga at det var brukt lim og tape på innsiden av postkassene for å holde på plass de midlertidig pappskiltene. De tilbakemeldingene vi har fått er at beboerne er fornøyd med at navneskiltene endelig er kommet på plass. 7

8 Utvalget registrerer at det ikke er så mange klager som kommer inn fra oppgangene, og dette skyldes nok at vasking av oppgangene er satt ut til et vaskebyrå. Klagene blir nå behandlet av administrasjonen i borettslaget, og derfor har vi i utvalget ikke behøvd å jobbe med dette. Utvalget brukte tidligere betydelig med tid p.g.a. tidligere konflikter ang. vasking av enkelte oppganger. PERSONALET: Borettslaget har i 2007 hatt følgende ansatte: Birger Knudsen daglig leder Randi Beien Nyeng sekretær Mathis Dolen hovedvaktmester Just Roar Dragsten arbeidsleder (sluttet i bedriften ved utgangen av mai 07) Tor Ivar Wærnes vaktmester Asle Graven vaktmester Willy Vårhus vaktmester Leif Kristian Hokstad vaktmester Anna Elisabeth Kotsbakk renholder i 16% stilling (sluttet pr 31/5-07, arbeidet overtatt av rengjøringsbyrå) I løpet av sommeren hadde vi 13 sommervikarer ansatt. Vikarenes arbeid besto vesentlig av plenklipping, luking og annet forefallende arbeid. Også i 2007 har personalet deltatt i ulike kurs og seminarer, innen bl.a. HMS og boligjus. SYKEFRAVÆR: Det er i 2007 registrert følgende sykefravær: med egenmelding 18 dager, med sykemelding 213 dager, med 50% sykemelding 14 dager og aktiv sykemelding 71 dager. HMS-ARBEIDET Borettslaget har etablert en HMS-ordning (helse, miljø og sikkerhet). Det er i tillegg etablert en egen ordning for tilsyn og oppfølging av de leikeplassene som ligger på borettslagets område, dette i.h.h.t. leikeplassforskriften. Det er også etablert en egen ordning for tilsyn med det elektriske anlegget i borettslaget, dette i samarbeid med Siemens. YTRE MILJØ Borettslaget har ikke virksomhet som forårsaker forurensing av det ytre miljø. VAKTMESTERTJENESTEN - VEDLIKEHOLDSOPPGAVER Forsikring Gjennom flere år har borettslaget hatt mange og kostbare forsikringssaker. Spesielt har det vært mange vannskader p.g.a. lekkasjer fra varmtvannsberederne. Når disse nå er skiftet, samt at vi har lagt inn sikkerhet med at berederne enten er flyttet til vaskerommet eller det er montert WaterGuard, har det vist en meget god effekt på forsikringsskadene. For at vi skal kunne beholde den gode skadestatistikken, evt. å forbedre den, er det viktig at beboerne sjekker at det ikke er lekkasje fra slanger, avløpsrør og kraner, samt sørge for at sluk og avløpsrør er åpne. Borettslagets eiendom er forsikret. Ved skader som gir forsikringsmessig dekning, vil andelseier bli belastet med egenandel når skaden skjer innenfor det området andelseieren er ansvarlig. Skade på vindusglass gir en egenandel på kr 2.000,-, øvrige skader kr 6.000,-. 8

9 Søppelcontainere Vaktmestrene registrerer at mange beboere setter fra seg mye rask på utsiden av søppelcontainerne. I tillegg til at dette er stygt, kan det medføre at mus og rotter tar tilhold i nærområdet. Vi har registrert rotter ved noen containere der det ofte settes rask utenfor. Er containeren full, se om det er ledig plass i en container i nærheten, eller ta det med deg inn igjen. På noen av oppstillingsplassene for containere, har vi planert og lagt asfalt. Dette for at det bl.a. blir lettere å brøyte. Vi har flere ganger vært i kontakt med kommunen angående vasking, reparasjon og eventuelt skifte av defekte containere. Dette har tatt veldig lang tid, men nå er vi lovet at det skal ordnes våren Leikeplasser og leikeutstyr Leikeplasser og utstyr er underlagt strenge regler for ettersyn og vedlikehold. Vi har månedlig befaring på leikeutstyret og deler/utstyr skiftes ved behov. Sikkerhetssand blir skiftet ut og det legges ned sikkerhetsmatter rundt leikeutstyr, der dette er påkrevd. I tillegg har vi byttet ut leikesand med sikkerhetsmatter. Disse er bedre å vedlikeholde og lett å reingjøre. Utearealer Vi har beiset og reparert noen garasjer. Noen klesheng er revet, noen er vedlikeholdt og andre er noe forminsket. Denne jobben vil fortsette i Blomsterurner er plassert rundt om i borettslaget. Det vi opplever hver sommer er dessverre at mange av plantene blir revet opp og kastet. En del planter og busker trenger hvert år klipping og annet vedlikehold. Videre må kantstein skiftes, nye plener opparbeides og klippes. Vi har også i år satt opp juletrær med lys i tunene. Vår erfaring er at dette er til hygge for de fleste, men at noen driver hærverk på lysene. Av den grunn vet vi ikke hvor lenge vi kan holde på med dette. Asfaltering av inngangsparti og parkeringsplasser er tatt i år. Vi har skiftet ut en del drenering som er blitt skadet. Dette er ting vi må fortsette med i årene framover. Trær som er skadet er blitt saget ned. Denne jobben skal fortsette i årene framover. Vi har snøbrøyting og sandstrøing i borettslaget. Denne jobben kan til tider ta lang tid. Maskiner og utstyr Borettslaget har mange maskiner og mye utstyr som ofte trenger vedlikehold. Det rutinemessige ettersynet av maskinene skjer hos merkeverksted en gang i året.. Enkelte reparasjoner og service utføres i egen regi. Kloakkrør i leilighetene I tillegg bruker en ansatt en stor del av arbeidsdagen å hjelpe til ved vedlikehold av avløpsrørene. Det er montert stoppekrane på stigeledningen i alle oppganger. En vaktmester har hatt befaring på alle leilighetene før Proline starter sin jobb. Når stigeledningen (hovedkloakkrøret) blir ordnet, tar dette ca 4-5 dager. I den tiden får beboerne tilbud om å få låne toalett (Porta-Potti). Borettslaget bringer og henter. Polygon har rengjøring av toalettene. I starten av rehabiliteringsjobben, var det to vaktmestre som kappet avløpsrør i kjelleren. Senere ble dette utført av firma. 9

10 VEDLIKEHOLD Styret finner at vedlikehold av bygningsmasse med tilhørende områder er tilstrekkelig. Følgende større tiltak er gjennomført: Samtlige tak på boligblokkene er belagt med Sarnafil Betongrehabilitering Utbedring av gavlvegg, med utskifting av stuevindu, kjøkkenvindu og altandør i 2-roms leiligheter Skifting av vindu soverom Utbedring av yttervegg stue, med utskifting av vindu/altandører i 3-, 4- og 5-roms leiligheter, samt etterisolering i-vindu, samt soveromsvindu 2 roms Oppgradering av ventilasjonsanlegg Rehabilitering av samtlige oppganger med nytt inngangsparti, porttelefonanlegg, nye entredører, postkasser og nøkkelsystem Skifte av varmtvannsberedere i ca 90% av leilighetene, de øvrige er inntil 5 år gamle Rehabilitering avløpsnett startet høsten 2006 og er beregnet ferdigstilt i slutten av Ved utgangen av 2007 er ca 50% av leilighetene helt ferdige Oppgradering kabel-tv-nettet LEILIGHETSOMSETNING: Nyinnflyttede Forkjøpsrett (flytting internt) 3 5 Overdragelser 7 7 Bytte leilighet 0 0 OVERSIKT OVER LEILIGHETENE Leilighets- Antall Kostpris Oppr. Husleie Snittpris Andel typer innskudd /12-07 pantegjeld 2-roms roms roms roms, stor roms ANDRE FORHOLD Andre forhold som er viktig ved bedømmelsen av lagets virksomhet og stilling og som ikke framgår av årsregnskapet: Det er både i 2006 og 2007 lagt ned et omfattende arbeid med å klargjøre for vedlikehold av avløpsnettet. Dette er en stor jobb, kontrakten med den svenske entrepenøren Proline Entreprenad AB er på SEK ,-. I tillegg kommer evt. prisstigning og norsk MVA. Vi har også engasjert elektrikker og rørlegger til å hjelpe oss. Borettslaget har forpliktet seg til å sikre at entrepenørens personale får adkomst til samtlige leiligheter under arbeidets gang. Dette er til tider meget tidkrevende. I tillegg har vi kontroll i leilighetene før arbeidet starter, bl.a. for å vurdere tilgjengelighet til sluk og røropplegg for øvrig. 10

11 RESULTAT OG STILLING Det aller vesentligste av borettslagets inntekter består av andel felleskostnader og garasjeleie. Disse inntektene fastsettes slik at de over tid dekker de faktiske utgiftene. Det er viktig både for styret og beboerne at disse er stabile og forutsigbare. For å kunne oppnå dette, må borettslaget til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. Andel felleskostnader og garasjeleie ble ved starten av 2007 økt med 10%. Lønnkostnadene er litt lavere enn budsjettert, noe som i hovedsak kommer av refusjon av sykepenger. I forhold til budsjett er det et underforbruk på vedlikehold bygninger, ettersom det var budsjettert midler til en start på arbeid med fasadene. Videre kom det inn krav på forsikringspremie for 1. kvartal Dette sto ubetalt p.g.a. skifte av selskap. ÅRSRESULTATET Regnskapet for 2007 viser et underskudd på kr ,-. Underskuddet dekkes fra annen egenkapital. Borettslagets egenkapital utgjør etter dette kr ,-. Det har vært en økning i disponible midler i 2007 på kr ,-, slik at totale disponible midler pr 31/12-07 er på kr ,-. FORTSATT DRIFT Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er avgitt under den forutsetning. Saupstad, 13/ I styret for Ringvegen Borettslag Anna Elisabeth Kotsbakk /sign/ Terje Svarva /sign/ Karl-Henrik Linder /sign/ styrets leder styrets nestleder Jan Sætervang /sign/ Solfrid Rønning /sign/ Metin Bardakci /sign/ Willy Vårhus /sign/ Norun E. Aune/sign/ 1. vararepr. Birger Knudsen /sign/ daglig leder 11

12 RINGVEGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP 2007 Noter Budsjett 2007 Budsjett 2008 INNTEKTER Felleskostnader boliger Garasjeleie Tap felleskostn./leie Gebyrer Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Styrehonorar/utvalgsgodtgj Personalkostnader Driftskostnader Renhold oppganger Vedlikehold Forsikringspremie Avskrivninger Kommunale avgifter Elektrisk energi Eksterne honorarer Informasjon Bevilgninger lag/organisasj Sum kostnader Driftsresultat FINANSINNT/KOSTN. Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansinnt./kostn Årsresultat Som disponeres slik: Overføring til annen egenkapital 12

13 RINGVEGEN BORETTSLAG - BALANSE 2007 Noter: EIENDELER Anleggs- og varige driftsmidler Bygninger og tomter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Andelskapital, 911 andeler à kr 100, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pant og gjeldsbrevlån Innskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddsbet. felleskostnader Skyldig trekk og avgifter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser kr kr Trondheim, 13/ Anna Elisabeth Kotsbakk/sign/ Terje Svarva/sign/ styrets leder styrets nestleder Karl-Henrik Linder/sign/ Jan Sætervang/sign/ Solfrid Rønning/sign/ Metin Bardakci/sign/ Willy Vårhus/sign/ Norun E. Aune/sign/ 1. varamedlem Birger Knudsen, daglig leder 13

14 DISPONIBLE MIDLER Regnskap Budsjett 2007 Budsjett Disponible midler pr Endring i disponible midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostninger/Investeringer Opptak lån Avdrag lån Årets endring i disponible midler Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

15 NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2007 Note 0 GENERELT Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag (fastsatt av Finansdept. 30/6 2005), samt god regnskapsskikk. Borettslaget inntektsfører andel av felleskostnader og garasjeleie når de er påløpt. I forbindelse med overgangen til ny regnskapsforskrift i 2006 ble oppført verdi av anleggsmidlene vurdert mot virkelig verdi. Det er foretatt en nedskriving av rehab. tak, maskiner, verktøy, inventar, radio- og TV-anlegg m.m. på til sammen kr ,-. For tomter, bygninger og andre anlegg (tun og friarealer som er spesielt opparbeidet), så er det satt en avskrivningssats på 0%. Satsen er satt etter at bokført verdi er vurdert opp mot virkelig verdi, samt utført vedlikehold. (Se også kommentar i årsberetninga til dette punkt). Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivingssatser varierer mellom 10 og 33%. Note 1 Andre inntekter Leieinntekt driftsbygg kr Refusjon snøbrøyting fra Trondheim kommune kr Gjennomgang gammelt husleiessystem kr Andre inntekter kr kr Note 2 Personalkostnader Lønn fast ansatte kr Lønn vikarer kr Ref. tapt arb.fortjeneste kr Refusjon sykepenger kr Feriepenger kr Arbeidsgiveravgift kr Kollektiv pensjonsordning kr AFP-premie/sluttvederlagsordning kr Forsikringsordninger kr Kurs, konferanser etc kr Annen personalkostnad kr kr Antall faste ansatte utgjør 7,49 årsverk. 1,07 årsverk er kvinner og 6,42 årsverk menn. I tillegg har borettslaget engasjert vikarer i sommersesongen, samt en vikar fram til høsten Daglig Ytelser til ledende personer leder Styret Lønn og styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse daglig leder består av skattepliktig del av ulykkesforsikring, elektronisk kommunikasjon og bilgodtgjørelse. 15

16 Revisor Godtgjørelsen til revisor utgjør til sammen kr ,-. Av dette gjelder kr ,- lovpålagt revisjon og kr 4.200,- regnskapsbistand. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Ringvegen borettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriftens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har vi en avtale om AFP-pensjon. Videre har bedriften, gjennom mange år, innbetalt til en kollektiv livrente, som evt. kommer til utbetaling hvis den sikrede slutter mellom 62 og 67 år. På grunn av endrede skatteregler er denne ordningen opphørt og det arbeides for å etablere en ordning med tilsvarende dekning. Vår pensjonsordning omfatter p.t. 8 personer (en pensjonist). Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygda. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap (Sparebank 1 Livsforsikring AS). Note 3 Driftskostnader Bortkjøring avfall kr Arbeidsmaskiner kr Driftsmateriell/mindre nyanskaffelser kr Andel sandsilo kr Arbeidsklær, verneutstyr kr Egne lokaler kr Egenandel forsikring kr Kontorhold (telefon, data, trykksaker, rekvisita m.m.) kr Tilskudd bomiljø/andre bomiljøkostnader kr Organisatorisk kostnader, møter, kurs styremedlemmer kr Annet kr kr Note 4 Vedlikehold Bygningsmessig vedlikehold kr VVS/ventilasjon kr Elektro kr Utvendig anlegg kr Vedlikeh./drift kabel-tv-anlegg kr Garasjer kr Leikeplasser kr Avløpsnett kr Fasader kr Annet vedlikehold kr kr Note 5 Eksterne honorarer Revisjon kr Husleieinnkreving etc kr Teknisk rådgiving (tilstandsvurdering bygninger/beplantning) kr kr

17 Note 6 Anleggsmidler Tomt og bygninger, ferdigstilt 1973 kr Tomt/friarealer, kjøpt 1994 kr garasjer i fellesanlegg kr Miljø/driftsbygg i Dalatunet 8, 1979 kr Traktorgarasje i Dalatunet 8, 1996 kr Andel sandsilo, (sameie med Midteggen/Kolstadflaten), vår andel 50% kr Fotball-løkke, (Torsteins Minde) kjøpt 1989, seinere opparbeidet kr Tun/friområder oppgradert som pilotprosjekt med støtte av Husbanken kr tilgang 2006 kunstgras, ball-løkke kr som en delfinansiering har vi mottatt støtte fra Husbanken kr Innskudd egne garasjer kr Sum anleggsmidler kr Varige driftsmidler anleggsmaskiner Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Maskiner Biler og anlegg Totalt Anskaffelseskost 1/ Tilgang kjøpte driftsmidler - Varebil Toyoto Hiace kostpris Avgang Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr 31/ Årets avskrivninger Note 7 Utestående fordringer Fordringene er vurdert og det antas at borettslaget ikke behøver å regne med framtidige tap. Note 8 Bundne midler Av oppførte bankinnskudd utgjør kr ,- skattetrekk. Note 9 Andelskapital og eiere Andelskapitalen er på kr ,- fordelt på 911 andeler à kr 100,-. Hver andel har lik stemmerett på generalforsamlinga, dog slik at ingen andelseier har mer enn en stemme. Eierstruktur De største andelseierne i Ringvegen Borettslag var pr 31/12-07: Trondheim kommune 11 andeler Forsvarsbygg 2 andeler Styrets medlemmer har en andel hver. 17

18 Note 10 Pantegjeld Langsiktig gjeld Långiver og Opprinnelig Årets Restgjeld Rentesats låneår lånebeløp avdrag 31/12 pr 31/12 Husbanken, 1993 kr kr kr Fast 4,8% i 5 år fra 1/1-04 Husbanken, 1994 kr kr kr Fast 4,8% i 5 år fra 1/1-04 NORDEA I, 03/04 kr kr kr * NORDEA II, 2007 kr kr 0 kr Fast 5,66% i 5 år Sum kr kr kr * Av lånet NORDEA I, så er kr undergitt fastrente i 5 år fra 2003 til 5,15%, mens resten har 3 mnd NIBOR, pluss margin (pr 31/12-07 er rentesatsen 6,53%). 18

19 19

20 STYRETS GODTGJØRELSE Styret fremmer forslag om at styrets godtgjørelse settes til kr ,- for Dette tilsvarer den godtgjørelse som generalforsamlinga fastsatte sist år. REVISORS GODTGJØRELSE Borettslaget har mottatt honoraravregning for revisjonshonorar fra vår revisor BDO Noraudit Midt- Norge AS. Denne lyder på kr ,-. Styret foreslår at dette settes som revisors godtgjørelse for INNKOMNE FORSLAG Forslag 1. Fra Asle Graven, Saupstadringen 29B: Parabolantenner. Vi bor i et borettslag, som ifølge vedtektene skal være fritt for parabolantenner. Det er i dag en skog av antenner både på vegg og altaner. Vakkert er det ikke å se på dette og noe må gjøres for å få dette bort. Borettslaget har kabelanlegg som blir drevet i regi av GET, dette er noe som alle har. Der er det mulighet til å kjøpe de kanalene en vil ha, utenom de som går inn i grunnpakken, om denne ikke er bra nok. Foreslår for generalforsamlinga, at styret får frist frem til 2009, med å få fjernet alle paraboler som står oppe nå. Fremtidige beboere må skrive under på at de ikke skal sette opp parabolantenne. Blir ikke antennene fjernet, må alle få sette opp sin egen antenne. Styrets merknader: I følge borettslagets husordensregler så er det et krav om at oppsetting av ekstra antenner skal godkjennes av styret. En av intensjonene med den nye burettsloven var å gi andelseierne større frihet i forhold til fellesskapet. Dette har gitt en uklar rettssituasjon bl.a. i forhold til parbolantenner. Styret har derfor vært tilbakeholden med å pålegge andelseierne å fjerne paraboler montert/plassert i forhage eller inne på balkongen. Det vil uansett være uaktuelt å godkjenne at paraboler monteres helt eller delvis på utsida av verandaen eller på fasaden. Styret er enig i forslagstillers intensjon om å bruke kommende år til å avklare rettssituasjonen vedrørende montering av paraboler. Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes styret. Forslag 2. Fra styret: Vedtektsendring. a)varamedlemmer til styret: Etter at vaskinga er satt bort til firma, og tunrådene er lagt ned, er det blitt mindre arbeid i ett av utvalgene. Styret har etter tilbakemeldinger fra varamedlemmer valgt å foreslå at det kun velges 3 varamedlemmer (pluss ansattes representant). Dette vil kreve mer arbeid av hvert varamedlem framover i det utvalget de blir valgt inn i. Vi har informasjonsutvalg og oppgangs-, tun- og miljøutvalg. b) Oppgangskontakter og tunråd: I mange år har borettslaget hatt aktive tunråd og oppgangskontakter. Vi har imidlertid sett at det har vært stadig vanskeligere å rekruttere til slike verv. Styret foreslår derfor å stryke bestemmelsen om at styret skal arbeide for at det velges oppgangskontakter og tunråd. Oppgangene kan selvsagt 20

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 26. mai

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer