DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG"

Transkript

1 1

2 2

3 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 21/3-07, KL I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse b) Valg av sekretær Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 2. ÅRSMELDING FRA STYRET 3. ÅRSOPPGJØRET og i den sammenheng styrets forslag til anvendelse av lagets disponible midler. Revisors beretning. 4. BUDSJETT FOR GODTGJØRELSE til styret og revisor 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Saupstad, den 28/2-07 RINGVEGEN BORETTSLAG STYRET Generalforsamlinga kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er bestemt angitt i innkallinga (brl 7-8). I generalforsamlinga har hver andelseier en stemme uansett antall andeler. Hvor flere eier en andel i fellesskap, kan disse likevel bare ha en stemme til sammen. Andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Familiemedlem, herunder ektefelle, samboer, barn, foreldre osv., som møter på vegne av andelseier, skal også framlegge fullmakt. Hvor flere eier en andel i fellesskap, skal likevel en fullmektig kunne møte på vegne av disse. Bruker av bolig har rett til å være til stede og til å uttale seg. 3

4 ÅRSMELDING FOR 2006 KONTORSTED Ringvegen Borettslag er et frittstående borettslag, stiftet 11/ Det består av 911 leiligheter, beliggende på Kolstad i Trondheim kommune. Borettslaget har ansatt egen forretningsfører og har etablert eget kontor i Dalatunet 8 og driver sin virksomhet herfra. TILLITSVALGTE, STYRET OG UTVALG STYRET Ved siste års generalforsamling, som ble holdt den 29/3-06, fikk styret i borettslaget følgende sammensetning: Styrets leder Dagfinn Bollingmo ikke på valg Nestleder Anna Elisabeth Kotsbakk valgt for 2 år Styremedlem og 3. medlem av AU Terje Svarva valgt for 2 år Øvrige styremedlemmer Karl-Henrik Linder valgt for 2 år Jan Sætervang ikke på valg Tove Skjærvik Johansen ikke på valg Ansattes representant Just Roar Dragsten valgt av de ansatte Varamedlemmer: Solfrid Rønning valgt for 1 år Kari Sundal valgt for 1 år Norun Elise Aune valgt for 1 år Freddy Løvland valgt for 1 år Geir Bogø valgt for 1 år Runar Aune valgt for 1 år Vararepresentant for ansatte Willy Vårhus valgt av de ansatte I styremøte den 5/4-06 ble det nye styret konstituert. Anna Elisabeth Kotsbakk ble valgt til nestleder og Terje Svarva 3. medlem av arbeidsutvalget. Styret har i 2006 avholdt 15 styremøter og behandlet 104 saker. ARBEIDSUTVALGET Dette utvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem. Arbeidsutvalget har avholdt 23 møter og behandlet 125 saker i Videre har følgende utvalg vært i arbeid i perioden: Informasjonsutvalget: Karl-Henrik Linder, leder Solfrid Rønning Miljø- og oppgangsutvalget: Tove Skjærvik Johansen, delt lederansvar Jan Sætervang, delt lederansvar Kari Sundal Norun Elise Aune Freddy Løvland 4

5 STYRETS ARBEID Geir Bogø Runar Aune Just Roar Dragsten Willy Vårhus Styret har også i år hatt møte en gang pr. måned, med økt hyppighet ved behov. Dette med utgangspunkt i antall saker som var til behandling, og behovet for å få avklart disse. I tillegg til vanlige styresaker, har styret i denne perioden bl.a. arbeidet med: Yttervegger, balkongrekkverk og forhager: Styret har etter vedtak på siste generalforsamling, fått utarbeidet en tilstandsrapport av bygningene i borettslaget. Det er satt opp prioriterte rekkefølger for behovet av rehabilitering/vedlikeholdsoppgaver. Det er også satt opp forslag til løsninger for utbedringer, med priskonsekvenser. Det er ikke mulig med rehabilitering uten at husleien vil øke. Etter at vår konsulent avga sin rapport, gjennomførte styret et eget seminar for å diskutere innholdet i rapporten og oppfølging av de råd som ble gitt. Bekledning av vinduer: Som et alternativ til beising av vinduene har vi hatt ett prøveprosjekt i høst, hvor vinduene har vært kledd inn med beslag som beskytter treverket. Dette for å gjøre vedlikeholdet i årene fremover enklere. Skiltplan og orienteringsskilt: Montering av orienteringsskiltene er ikke ferdig ennå. Vi planlegger at de skal monteres til sommeren. P-skiltene er montert, men skiltplanen var også over kommunale områder og de er ikke montert ennå. Det pågår diskusjoner med Trondheim Parkering om å få refundert en del av kostnadene med parkeringsskiltene vi har satt opp. Lagets forsikringer: Arbeidet med å finne gunstigste forsikring er til jevnlig vurdering. De siste årene har skadeutbetalingene gått ned, og vi hadde et godt utgangspunkt for å diskutere reduksjon i premiebetalingen. Vi fikk et tilbud som reduserte premien. Vår forsikringspartner fra 1/4-06 er Gjensidige Forsikring. Rørfornying - avløp: Etter at vi i flere år har hatt problemer med innstøpte avløpsrør, har vi nå startet rehabilitering av disse. De liggende rørene blir malt slik at de blir tette. Selve stammen(de stående rørene) får en strømpe innvendig, som gir et tett rør inne i det gamle. Kildesortering: Arbeidet med å finne løsninger for å utnytte kapasiteten i søppelcontainerne maksimalt pågår kontinuerlig. Utgiftene til renovasjon har økt de siste årene. Blir alle flinkere til å sortere sitt avfall, har vi muligheter til å redusere utgiftene. Restavfallet koster vesentlig mer enn papir og plast. (Plast koster det dobbelte av hva papiravfall koster, og restavfall er hele sju ganger dyrere enn papir). Det registreres at flere setter søpla si utenfor containerne, og da er det kort vei til matfatet for fugler, rotter og mus. Alle må kaste sitt sorterte søppel oppi riktig container, og bruke begge innkastlukene. Da kan vi redusere utgiftene. 5

6 Andel felleskostnader: Etter at det ble vedtatt å sette bort vasking av fellesarealene i oppgangene og rehabilitere avløpsrørene ble felleskostnadene økt med 10% fra 1.januar Felleskostnadene hadde da ikke vært endret på 2 år. Styret har som overordnet målsetting å gjøre disse så forutsigbare som mulig. Vi må sikre oss en økonomi som gir oss mulighet til å utføre fremtidig vedlikehold, og derfor ha felleskostnader som minimum følger prisstigningen fremover. Denne forutsetningen er selvfølgelig avhengig av hvilke vedtak generalforsamlinga gjør når det gjelder fremtidige forbedringsarbeider. Elektrisk kraft: Det er utarbeidet ny avtale for levering av elektrisk kraft fra TEV. Dette gjelder beboere som allerede har avtale, for andre som ønsker avtale vil det komme ett tilbud i mars Grøntområder: Det er gjort en faglig vurdering av vegetasjonen i borettslaget. Det vil på grunnlag av denne bli utført nødvendig vegetasjonspleie. Omregulering av p-plasser på senteret: Vi har engasjert oss mot at parkeringsplass for Saupstadsenteret skal omreguleres og bli benyttet til boligformål. Dette vil føre til større trafikktetthet i området, og ulempene det er for våre beboere. Vi har en del fremmedparkering i området nå, og den vil øke med bygging av flere boliger på senterområdet. Parkeringsplasser: Ved Kolstadtunet 2-4 og Saupstadringen er det opparbeidet til sammen ca 40 nye p-plasser. Dette for å dekke behovet for p-plasser i disse områdene. Vi ser også på muligheten til å utvide p- arealene på andre områder i borettslaget. Nye garasjer: Det er ytret ønske om å undersøke interessen for å bygge nye og tidsmessige rekkegarasjer. Dette for å gi et tilbud til flere bileiere enn hva vi kan med våre 178 gamle garasjer. Men å bygge nye garasjer er forholdsvis kostbart, anslag på ca kr ,- pr garasje ved bygging av 10 garasjer i ei rekke. Ved en eventuell bygging av nye garasjer, vil de nye leietakere måtte betale både innskudd og leie for å finansiere både bygging og drift i sin helhet. Burettsregisteret: Alle andeler og heftelser på leilighetene i laget er registrert i Statens Kartverk i Ullensvang fra høsten Fra 1.juli 2006 trådte kapittelet om rettsregistrering i kraft. Nå skal alle salg av boliger rapporteres til Statens Kartverk Ullensvang. Det er av stor betydning at registeret til enhver tid er korrekt. Selges boligen gjennom megler er det meglers ansvar og kontakte Statens Kartverk. INFO UTVALGET Ringvegen Borettslag har tre kanaler for fast informasjon til beboerne, Info-kanalen, Ringreven og hjemmeside. 6

7 Ringreven skal informere om aktuelle prosjekt som borettslaget jobber med og framdriften i disse, i tillegg til generell informasjon av interesse for beboerne. Styret ønsker nå å avgrense profilen til Ringreven til mer å gjelde det som er knyttet til selve borettslaget, og driften og utviklingen av det. Slik at det vil bli mindre stoff om sosiale arrangement og lignende i nærmiljøet. Vi ser det som viktigere å bruke våre ressurser på å informere omkring driften av borettslaget, enn å prøve å være en bydelsavis, noe som i det lange løp vil være for ressurskrevende for både dagens og framtidige infoutvalg. Bladet skal fortsatt være et forum der beboerne kan komme med sine meninger om driften og utviklingen av borettslaget. Gjennom Ringreven blir det også informert om de tilbud beboerne har når det gjelder bl.a. telefoni, internett, TV og strøm. Ringreven har kommet ut fem ganger i 2006, inkludert innkalling til ordinær generalforsamling. Gjennom hjemmesiden ønsker vi å informere beboerne om aktuelle prosjekt, i tillegg til at det ligger en god del faste opplysninger der som kan være interessante i ulike sammenhenger. Vi ønsker også å kunne fortelle potensielle andelseiere om borettslaget vårt og nærmiljøet. Hjemmesiden ble lagt over på ny teknisk plattform fra februar 2007, noe som gjør det lettere å holde den oppdatert. Infokanalen på kabel-tv nettet skal ha mer daglige nyheter enn hjemmesiden. TUN- OPPGANGS- OG MILJØUTVALGET Utvalget startet året med møter for tunråd og oppgangskontakter i de tun som ikke hadde møte siste år. På grunn av manglende vasking i oppgangene, bestemte styret at utvalget skulle gå befaring i oppgangene for å kontrollere at vasking av fellesarealer ble fulgt. De verste oppgangene ble kontrollert ukentlig. De av beboerne som ikke vasket, fikk brev om påminnelse. Fra 31/8 ble vaskinga overtatt av rengjøringsbyrå. I følge driftskontoret er det svært få klager som er kommet inn. Vårt inntrykk er derfor at vaskinga fungerer bra. Det er dessverre flere og flere oppganger som ikke har oppgangskontakt. Årsaken er kanskje at det ikke velges ny dersom oppgangskontakten flytter. Utvalgets mål er at alle oppgangene skal ha oppgangskontakt. Beboerne kan ordne dette enkelt ved å ha et oppgangsmøte for å velge oppgangskontakt. Det er viktig at det gis beskjed til driftskontoret om hvem som blir valgt. Mange tun har ikke tunråd. Etter det vi vet var det et tun som hadde arrangement for sine beboere i Det er ønskelig med flere tunråd som kan være aktive. PERSONALET: Borettslaget har i 2006 hatt følgende ansatte: Birger Knudsen daglig leder Randi Beien Nyeng sekretær Mathis Dolen hovedvaktmester Just Roar Dragsten arbeidsleder Tor Ivar Wærnes vaktmester Asle Graven vaktmester Willy Vårhus vaktmester Leif Kristian Hokstad vaktmester Anna Elisabeth Kotsbakk renholder i 16% stilling, ansatt fra 1/6-06 7

8 I løpet av sommeren hadde vi 12 sommervikarer ansatt. Vikarenes arbeid besto vesentlig av plenklipping, luking og annet forefallende arbeid. Også i 2006 har personalet deltatt i ulike kurs og seminarer, SYKEFRAVÆR: Det er i 2006 registrert følgende sykefravær: med egenmelding 23 dager, med sykemelding 116 dager, med 50% sykemelding 12 dager og 1 dag ved barns sykdom. Bedriften har registrert en skade som har medført sykefravær. HMS-ARBEIDET Borettslaget har etablert en HMS-ordning (helse, miljø og sikkerhet). Det er i tillegg etablert en egen ordning for tilsyn og oppfølging av de leikeplassene som ligger på borettslagets område, dette i.h.h.t. leikeplassforskriften. Det er også etablert en egen ordning for tilsyn med det elektriske anlegget i borettslaget, dette i samarbeid med Siemens. YTRE MILJØ Borettslaget har ikke virksomhet som forårsaker forurensing av det ytre miljø. VAKTMESTERTJENESTEN - VEDLIKEHOLDSOPPGAVER Forsikring Gjennom flere år har borettslaget hatt mange og kostbare forsikringssaker. Spesielt har det vært mange vannskader p.g.a. lekkasjer fra varmtvannsberederne. Når disse nå er skiftet, samt at vi har lagt inn sikkerhet med at berederne enten er flyttet til vaskerommet eller det er montert WaterGuard, har det vist en meget god effekt på forsikringsskadene. For at vi skal kunne beholde den gode skadestatistikken, evt. å forbedre den, er det viktig at beboerne sjekker at det ikke er lekkasje fra slanger, avløpsrør og kraner, samt sørge for at sluk og avløpsrør er åpne. Borettslagets eiendom er forsikret. Ved skader som gir forsikringsmessig dekning, vil andelseier bli belastet med egenandel når skaden skjer innenfor det området andelseieren er ansvarlig. Vannskade kr 6.000,-, øvrige skader kr Søppelcontainere Vaktmestrene registrerer at mange beboere setter fra seg mye rask på utsiden av søppelcontainerne. I tillegg til at dette er stygt, kan det medføre at mus og rotter tar tilhold i nærområdet. Er containeren full, se om det er ledig plass i en container i nærheten. Leikeplasser og leikeutstyr Leikeplasser og utstyr er underlagt strenge regler for ettersyn og vedlikehold. Leikeutstyr fornyes ved behov. Sikkerhetssand blir skiftet ut og det legges ned sikkerhetsmatter rundt leikeutstyr, der dette er påkrevd. I år er det montert nytt leikehus i tun L (ved Saupstadringen 25-35). Utearealer Enkelte utvendige klesheng er revet, andre er vedlikeholdt. Blomsterurner blir satt ut hver sommer, samt at plener, busker og trær vedlikeholdes. Det er lagt ny asfalt på noen P-plasser og i enkelte garasjer. Maskiner og utstyr Borettslaget har mange maskiner og mye utstyr som trenges i drift- og vedlikehold. Rutinemessig ettersyn av maskinene skjer hos merkeverksted en gang i året.. Enkelte reparasjoner og service utføres i egen regi. 8

9 Fasader og vinduer Vi har også i år vasket og malt veggplater og beiset vinduer. Ytterdører og porttelefoner krever ettersyn og vedlikehold. Skiltplan Ved hjelp av innleide tjenester er det satt opp nye skilt, ved behov, på borettslagets parkeringsplasser. Dette for å sørge for skilt i.h.h.t den nye skiltplanen. VEDLIKEHOLD Styret finner at vedlikehold av bygningsmasse med tilhørende områder er tilstrekkelig. Følgende større tiltak er gjennomført: Samtlige tak på boligblokkene er belagt med Sarnafil Betongrehabilitering Utbedring av gavlvegg, med utskifting av stuevindu, kjøkkenvindu og altandør i 2-roms leiligheter Skifting av vindu soverom Utbedring av yttervegg stue, med utskifting av vindu/altandører i 3-, 4- og 5-roms leiligheter, samt etterisolering i-vindu, samt soveromsvindu 2 roms Oppgradering av ventilasjonsanlegg Skifte av varmtvannsberedere i ca 90% av leilighetene, de øvrige er inntil 5 år gamle Rehabilitering av oppganger, nye inngangsparti, porttelefonanlegg, nye entredører, nye postkasser og nøkkelsystem Rehabilitering avløpsnett startes LEILIGHETSOMSETNING: Nyinnflyttede Forkjøpsrett (flytting internt) 5 14 Overdragelser 7 3 Bytte leilighet 0 0 ANDRE FORHOLD Andre forhold som er viktig ved bedømmelsen av lagets virksomhet og stilling og som ikke framgår av årsregnskapet: Det er i 2006 lagt ned et omfattende arbeid med å klargjøre for vedlikehold av avløpsnettet. Dette er en stor jobb, kontrakten med den svenske entreprenøren Proline Entreprenad AB er på SEK ,-. I tillegg kommer evt. prisstigning og norsk MVA. Vi har også engasjert elektriker og rørlegger til å hjelpe oss. Borettslaget har forpliktet seg til å sikre at entreprenørens personale får adkomst til samtlige leiligheter under arbeidets gang. Dette er til tider meget tidkrevende. I tillegg har vi kontroll i leilighetene før arbeidet starter, bl.a. for å vurdere tilgjengelighet til sluk og røropplegget for øvrig. Beboerne skal sikres tilgang til vaskemuligheter og WC mens arbeidet pågår i deres oppgang. For å sikre dette, er det leid en brakkerigg, samt at det utplasseres bærebare toalett (Portapotti) til de beboerne som ønsker slike. Samarbeidet med beboerne er i denne sammenheng meget tilfredsstillende. I forbindelse med opprettelsen av et nytt sentralt register for samtlige borettslagsandeler i Norge, ble vi pålagt å overføre informasjon om våre leiligheter, andelseierne og samtlige heftelser. Andeler i borettslag registreres i Grunnboka. De får dermed et rettsvern på linje med det som fast eiendom har 9

10 hatt gjennom mange år. For å tilpasse oss registerets behov for slik informasjon, måtte disse opplysningene manuelt overføres til et eget skjema for hver leilighet. At overføring av hjemmel, samt notering av pant ikke lenger skjer hos oss, medfører til en viss grad bortfall av gebyrinntekter for borettslaget. Det er inngått avtale med et eksternt firma, Rent Miljø Renhold AS, som fra 1/9-06 står for renhold av fellesarealene i blokkene. Dette var et resultat av vedtak ved siste års generalforsamling og det var ikke satt av midler til dette i budsjettet. RESULTAT OG STILLING Det aller vesentligste av borettslagets inntekter består av andel felleskostnader og garasjeleie. Disse inntektene fastsettes slik at disse over tid dekker de faktiske utgiftene. Det er viktig både for styret og beboerne at disse er stabile og forutsigbare. For å kunne oppnå dette, må borettslaget til enhver tid ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. Andel felleskostnader og garasjeleie lå i 2006 på samme nivå som året før. Lønnkostnadene er litt lavere enn budsjettert, noe som i hovedsak kommer av mindre bruk av vikarer. I forhold til budsjett er det et overforbruk på opparbeiding av P-plasser og vedlikehold av avløpsnettet, kommunale avgifter/eiendomsskatt er overbudsjettert. Med de økte rentesatsene er både finansinntekter og finanskostnadene noe underbudsjettert. ÅRSRESULTATET Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr ,-. Overskuddet overføres til annen egenkapital. Borettslagets egenkapital utgjør etter dette kr ,-. Det har vært en nedgang i disponible midler i 2006 på kr ,-, slik at totale disponible midler pr 31/12-06 er på kr ,-. 10

11 11

12 RINGVEGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP 2006 Noter Budsjett 2006 Budsjett 2007 INNTEKTER Felleskostnader boliger Garasjeleie Tap felleskostn./leie Gebyrer Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Styrehonorar/utvalgsgodtgj Personalkostnader Driftskostnader Renhold oppganger Vedlikehold Forsikringspremie Avskrivninger Kommunale avgifter Elektrisk energi Eksterne honorarer Informasjon Bevilgninger lag/organisasj Sum kostnader Driftsresultat FINANSINNT/KOSTN. Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansinnt./kostn Årsresultat Som disponeres slik: Overføring til annen egenkapital 12

13 13

14 DISPONIBLE MIDLER Regnskap Budsjett 2006 Budsjett Disponible midler pr Endring i disponible midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostninger/Investeringer Tilbakeføring påløpt avdrag Opptak lån Avdrag lån Årets endring i disponible midler Disponible midler pr Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

15 NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2006 Note 0 GENERELT Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag (fastsatt av Finansdept. 30/6 2005), samt god regnskapsskikk. Borettslaget inntektsfører andel av felleskostnader og garasjeleie når de er påløpt. Inngående balanse er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens 6-2. Forskjellen mellom eiendeler og gjeld er ført opp som egenkapital. Borettsinnskudd og innskudd garasjer er ført som langsiktig gjeld, mens andelskapitalen er ført som innskutt egenkapital og resterende som opptjent egenkapital. Under anleggsmidler er varige driftsmidler, tomter og bygninger, maskiner og anlegg ført opp. Maskiner og anlegg er totalt nedskrevet med kr pr 31/ Omløpsmidler består av kortsiktige fordringer med forfall innen et år, bankinnskudd og kontanter. Kortsiktig gjeld består av gjeld som forfaller til betaling inne et år, mens langsiktig gjeld er gjeld til kredittinstitusjoner og borettsinnskudd/garasjeinnskudd. Det er valgt å følge overgangsreglene for det første regnskapsåret hvor borettslaget fører årsregnskapet i samsvar med regnskapsloven. Regnskap 2005 er ikke omarbeidet og driftoversikt samt oversikt over eiendeler og gjeld for 2005 vedlegges årsregnskapet. Annen egenkapital framkommer som følger: Anleggsmidler pr 31/12-05 kr nedskriving av maskiner og anlegg kr Omløpsmidler pr 31/12-05 kr Sum eiendeler kr Langsiktig gjeld pr 31/12-05 kr Kortsiktig gjeld pr 31/12-05 kr Sum gjeld kr Egenkapital pr 1/ Overskudd Egenkapital pr 31/ I forbindelse med overgangen til ny regnskapsforskrift er oppført verdi av anleggsmidlene vurdert mot virkelig verdi. Det er foretatt en nedskriving av rehab. tak, maskiner, verktøy, inventar, radio- og TVanlegg m.m. på til sammen kr For tomter, bygninger og andre anlegg (tun og friarealer som er spesielt opparbeidet), så er det satt en avskrivningssats på 0%. Satsen er satt etter at bokført verdi er vurdert opp mot virkelig verdi, samt utført vedlikehold. (Se også kommentar i årsberetninga til dette punkt). Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivingssatser varierer mellom 10 og 33%. Note 1 Andre inntekter Leieinntekt driftsbygg kr Refusjon snøbrøyting fra Trondheim kommune kr Gevinst ved avgang driftsmiddel kr Andre inntekter kr kr

16 Note 2 Personalkostnader Lønn fast ansatte kr Lønn vikarer kr Ref. tapt arb.fortjeneste kr Refusjon sykepenger kr Feriepenger kr Arbeidsgiveravgift kr Kollektiv pensjonsordning kr AFP-premie/slutvederlagsordning kr Forsikringsordninger kr Kurs, konferanser etc kr Annen personalkostnad kr kr Antall faste ansatte utgjør 8,16 årsverk. 1,16 årsverk er kvinner, 7 årsverk menn. I tillegg har borettslaget engasjert 12 vikarer i sommersesongen. Daglig Ytelser til ledende personer leder Styret Lønn og styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Annen godtgjørelse daglig leder består av skattepliktig del av ulykkesforsikring, elektronisk kommunikasjon, diett og passasjertillegg. Revisor Godtgjørelsen til revisor utgjør kr og gjelder lovpålagt revisjon. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Ringvegen borettslag er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bedriftens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har bedriften en kollektiv livrente og AFP-pensjon, som evt. kommer til utbetaling hvis den sikrede slutter mellom 62 og 67 år. Selskapet har pensjonsordning som p.t. omfatter 9 personer (en pensjonist). Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygda. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap (Sparebank 1 Livsforsikring AS). Note 3 Driftskostnader Bortkjøring avfall kr Arbeidsmaskiner kr Driftsmateriell/mindre nyanskaffelser kr Andel sandsilo kr Arbeidsklær, verneutstyr kr Egne lokaler kr Egenandel forsikring kr Kontorhold (telefon, data, trykksaker, rekvisita m.m.) kr Tilskudd bomiljø/andre bomiljøkostnader kr Organisatoriske, møter, kurs styremedlemmer kr

17 Annet kr kr Note 4 Vedlikehold Bygningsmessig vedlikehold kr VVS/ventilasjon kr Elektro kr Utvendig anlegg kr Vedlikeh./drift kabel-tv-anlegg kr Garasjer kr Leikeplasser kr Avløpsnett kr Annet vedlikehold kr kr Note 5 Eksterne honorarer Revisjon kr Husleieinnkreving etc kr Teknisk rådgiving (tilstandsvurdering bygninger/beplantning) kr Kr Note 6 Anleggsmidler Tomt og bygninger, ferdigstilt 1973 kr Tomt/friarealer, kjøpt 1994 kr garasjer i fellesanlegg kr Miljø/driftsbygg i Dalatunet 8, 1979 kr Traktorgarasje i Dalatunet 8, 1996 kr Andel sandsilo, (sameie med Midteggen/Kolstadflaten), vår andel 50% kr Fotball-løkke, (Torsteins Minde) kjøpt 1989, seinere opparbeidet kr Tun/friområder oppgradert som pilotprosjekt med støtte av Husbanken kr tilgang 2006 kunstgras, ball-løkke kr som en delfinansiering har vi mottatt støtte fra Husbanken kr Innskudd egne garasjer kr Sum anleggsmidler kr Varige driftsmidler anleggsmaskiner Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost 1/ Tilgang kjøpte driftsmidler Carraro Superpark kostpris kr Bormaskin/rigg kostpris kr Avgang 0 0 Anskaffelseskost 31/ Akkumulerte avskrivninger 31/ Bokført verdi pr 31/

18 Årets avskrivninger Note 7 Utestående fordringer Fordringene er vurdert og det antas at borettslaget ikke behøver å regne med framtidige tap. Note 8 Bundne midler Av oppførte bankinnskudd utgjør kr skattetrekk. Note 9 Andelskapital og eiere Andelskapitalen er på kr ,- fordelt på 911 andeler à kr 100,-. Hver andel har lik stemmerett på generalforsamlinga, dog slik at ingen andelseier har mer enn en stemme. Eierstruktur De største andelseierne i Ringvegen Borettslag var pr 31/12-06: Trondheim kommune 11 andeler Forsvarsbygg 2 andeler Styrets medlemmer (unntatt ansattes representant) har en andel hver. Note 10 Pantegjeld Langsiktig gjeld Långiver og Opprinnelig Årets Restgjeld Rentesats låneår lånebeløp avdrag 31/12 pr 31/12 Husbanken, 1993 kr kr kr Fast 4,8% i 5 år fra 1/1-04 Husbanken, 1994 kr kr kr Fast 4,8% i 5 år fra 1/1-04 NORDEA, 03/04 kr kr kr Sum kr kr kr Av lånet i NORDEA, så er kr undergitt fastrente i 5 år fra 2003 til 5,15%, mens resten har 3 mnd NIBOR (pr 31/12-06 er rentesatsen 4,18%) 18

19 19

20 DRIFTSOVERSIKT 2005 INNTEKTER Note Budsjett -05 Budsjett 2006 Husleie Garasjeleie leietap Renteinntekter Salg av anleggsmidler Gebyrer Leieinntekt driftsbygg Adm.godtgj. forsikring Refusjon snøbrøyting Andre inntekter Sum inntekter UTGIFTER Vedlikeh./drift TV-anlegg Drift driftsbygg, garasje Revisjonshonorar Styrehonorar/utvalgsgodtgj Lønn Ref. sykep./arb.avg./føds Arbeidsgiveravgift Personalkostnader Driftskostnader Vedlikehold Påkostninger Renteutgifter Forsikringspremier Kommunale avgifter Strøm Organisasjonskostnader Kontorhold Husleieinnkreving Juridisk/diverse honorarer Kurs, konferanser etc Informasjon Bevilgninger lag/organisasj Tap på krav Sum kostnader Res. Før fin. ut- og innbet Opptak av lån Avdrag lån Endring disponible midler

21 NOTER TIL DRIFTSOVERSIKT 2005 Note 1 Andre inntekter Strømavgift frysere etc. kr Div. salg/arbeid utført kr Inntekt kabel TV kr kr Note 2 Personalkostnader Pensjonsforsikring kr Avtalefestet pensjon/sluttvederlagsordning kr Yrkesskadeforsikring/andre pers.forsikringer kr Arbeidsklær og verneutstyr kr Julebord ansatte/styret kr Julegaver ansatte/vikarer/styret kr Andre gaver, oppmerksomheter kr Annet kr kr Note 3 Driftskostnader Bortkjøring rask/søppel kr Andel sandsilo kr Egenandel forsikring kr Verktøy/redskaper/driftsmatr./leie maskiner kr Tilskudd oppganger/tun/velferdstiltak kr Drift/vedlikehold arbeidsmaskiner kr kr Note 4 Vedlikehold Rehabilitering inngangsparti/oppganger kr Utskifting varmtvannsberedere kr Rep. gavl-vegger, fasader, maling kr Rep. skorstein, røykvifter kr Rep. tak/taksluk kr Grunn, veg, parkeringsplasser kr VVS, ventilasjon kr Elektro kr Garasjer kr Vedlikehold leikeplasser kr Matteavtale, boning etc i oppganger kr Utbedring avløp kr Annet vedlikehold kr kr Note 5 Påkostninger Løvblåser kr Dagfinns Minde (Kolstad-dalen)/Tun J kr kr Note 6 Organisasjonskostnader Kostnader ved styremøter og andre møter kr Generalforsamling kr Kurs, konferanser tillitsvalgte kr Fakkelaksjonen kr Medlemskontingent FKF kr kr Note 7 Kurs, konferanser etc. Kurs, konferanser - ansatte kr Km.-godtgjørelse, reiseutgifter, diett kr kr

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 26. mai

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2014. Ammerudlia borettslag Årsmelding 204 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling torsdag 5. mai kl. 8.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer