Øystein Olsen Sentralbanksjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øystein Olsen Sentralbanksjef"

Transkript

1 Strategi

2 Strategi for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten skal fremme stabilitet i økonomien. Målet for kapitalforvaltningen er å få så høy avkastning som mulig på midlene i Statens pensjonsfond utland (SPU) innenfor rammene som er fastsatt av de politiske myndighetene. Ved utgangen av 2013 er verdensøkonomien preget av svak vekst i mange land, uvanlig lave renter og utstrakt bruk av ukonvensjonelle virkemidler i pengepolitikken. Ubalanser som var bygget inn i det finansielle systemet førte til krise og nedgang, både i USA og i Europa. Myndighetene i de fleste vestlige land er i ferd med å endre systemet for tilsyn og regulering av banker og andre finansinstitusjoner. Hensynet til finansiell stabilitet har fått økt vekt også i utøvelsen av pengepolitikken.

3 Omstillingene og usikkerheten i verdensøkonomien preger også forvalt ningen av Statens pensjonsfond utland. skal gjennom sin forvaltning bidra til å sikre fondets verdier for fremtidige generasjoner. Fondets særtrekk først og fremst størrelse og langsiktighet utnyttes for å hente ut god avkastning. vil de neste tre årene fornye og videreutvikle arbeidet med bankens kjerneoppgaver. Vi skal bidra til å sette standarden internasjonalt for utøvelsen av pengepolitikken, for overvåkingen og analyser av stabiliteten i det finansielle systemet og for internasjonal kapitalforvalting. skal fremme effektive markeder og et robust og veldrevet betalingssystem. Vi skal være en pådriver i arbeidet med å bedre effektiviteten i det norske pengemarkedet, utføre oppgjørstjenester i betalings systemet og utstede kontante betalingsmidler i samsvar med beste internasjonale praksis. skal være en åpen og veldrevet sentralbank. Vi skal kommunisere åpent, etterrettelig og gjenkjennelig. skal ha en nøktern og forsvarlig ressursbruk som er godt tilpasset bankens oppgaver. skal ha en kultur preget av prestasjon og lagånd. Vi skal motivere medarbeiderne til kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Vi skal stimulere til endring og fornyelse og rekruttere medarbeidere fra ledende fagmiljøer. Ved utgangen av denne strategiperioden, i 2016, vil vår institusjon feire sitt 200-års jubileum. Historien forplikter. Veien videre skal bygge på de erfaringene som institusjonen har bygget opp og dens evne til stadig å tilpasse seg endringer i rammevilkår og omgivelser. Samfunnet kan ha tillit til at vi skal løse de viktige oppgavene som er gitt. Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi

4 EN ÅPEN OG VELDREVET SENTRALBANK har ansvaret for å fastsette renten og holde inflasjonen lav og stabil, fremme et effektivt betalingssystem og yte lån til bankene. Norges Bank er bankenes bank og långiver i siste instans. Vi skal være beredt til å håndtere kriser og gi råd som fremmer stabilitet i det finansielle systemet. skal kommunisere åpent, gjenkjennelig og etterrettelig skal bidra til å sette standarden internasjonalt skal ha en nøktern og forsvarlig ressursbruk legger fram sine analyser og grunnlaget for bankens beslutninger og råd offentlig. Et viktig formål er at bankens virkemiddelbruk blir forstått og er forutsigbar for husholdninger, bedrifter og aktører i finansmarkedene. Bankens kommunikasjon skal gjøres mest mulig tilgjengelig. Som et ledd i dette arbeidet vil vi vurdere hvordan hovedstyrets drøftinger fremkommer i offentlige dokumenter. Bankens kommunikasjon skal tilpasses nye elektroniske medier. skal bidra til å fornye og videreutvikle standarden internasjonalt for hvordan sentralbankenes kjerneoppgaver utøves. Vi skal ha høy kvalitet i bankens produkter og evne til endring og nyskaping. Vi skal videreutvikle våre analyser og bedre vår forståelse av økonomiens og finansmarkedenes virkemåte. En viktig forutsetning for å lykkes med dette arbeidet er bred kontakt med andre sentralbanker og internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner. s ressursbruk skal tilpasses de oppgavene banken er tildelt. Vi skal arbeide målrettet for å utnytte synergier og hente ut effektivitetsgevinster i driften av banken. Justert for ressurser til nye oppgaver skal samlet antall ansatte ligge på dagens nivå eller lavere. Det skal vurderes hvilke tjenester som best kan kjøpes fra eksterne leverandører og hvilke oppgaver som skal ivaretas av egne ansatte. Der det er kostnadseffektivt eller nødvendig for å sikre stabil drift, skal IT-systemene fornyes og videreutvikles. Intern IT-kompetanse skal styrkes på sentralbankspesifikke systemer. 4 NOREGS BANK

5 FORNYE OG VIDEREUTVIKLE Målet for pengepolitikken har siden 2001 vært lav og stabil inflasjon nær 2,5 prosent over tid. Siden da har våre analyser og kommunikasjonen om vårt handlingsmønster utviklet seg videre. Inflasjonsstyringen er gradvis blitt mer fleksibel. Finanskrisen og gjeldskrisen i Europa har satt forståelsen av økonomiens virkemåte og stabiliteten i det finansielle systemet på prøve. Bankene må nå bygge kapital og bli mer robuste. Nye virkemidler og analyser vil bli tatt i bruk i arbeidet med finansiell stabilitet. vil sette i gang et treårig forskningsprosjekt for å vurdere hvordan fleksibel inflasjonsstyring best kan gjennomføres. Vi skal trekke på erfaringer fra finanskrisen og bedre vår forståelse av hvordan styringsrenten påvirker bankrenter, gjeldsoppbygging, produksjon, sysselsetting og inflasjon. Som en del av prosjektet vil vi også gjennomføre nødvendige tilpasninger i analyseverktøyet. vil i tillegg styrke arbeidet med analyser av mer strukturelle utviklingstrekk i norsk økonomi. Et nytt regelverk for banker og andre finansinstitusjoner er under utforming internasjonalt. Det får virkninger også i Norge. skal analysere risikoer og ubalanser i det finansielle systemet. Vi vil øke vår kunnskap om hvordan bruken av nye virkemidler innenfor makrotilsyn vil påvirke banksystemet og økonomien. skal ha et velfundert analytisk grunnlag for bankens råd om en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. s kunnskap om finansmarkedene skal avdekke sårbarhet i systemet og uheldige utviklingstrekk. Når problemer oppstår, skal vi være godt forberedt. Vi vil regelmessig vurdere hvor store likvide valutareserver må ha og hvordan de bør være sammensatt. Kriseberedskap skal øves regelmessig. skal ha til disposisjon et sett av instrumenter som kan aktiveres i en krisesituasjon. Tiltakene skal utformes som likviditetsstøtte uten at pådrar seg kredittrisiko, og de skal ikke øke adferdsrisikoen i banksystemet. Vi vil fornye vår forståelse av økonomiens og pengepolitikkens virkemåte skal forstå og motvirke ubalanser i det finansielle systemet skal ha beredskap til å håndtere finansielle kriser Strategi

6 FREMME EFFEKTIVE MARKEDER yter lån til bankene mot sikkerhet, sørger for det endelige oppgjøret av betalinger mellom bankene, forsyner samfunnet med kontante betalingsmidler og overvåker utviklingen i betalingssystemet. har gjennom disse oppgavene en sentral rolle i de norske finansmarkedene. Banken skal i sin utøvelse av denne rollen være en pådriver for effektive penge- og kredittmarkeder og et robust og veldrevet betalingssystem. skal fremme et effektivt pengemarked skal fremme et robust og effektivt betalingssystem styrer den samlede kronelikviditeten i banksystemet. Vi vil evaluere endringen som ble foretatt av styringssystemet i 2011 med sikte på å forbedre effektiviteten i det norske pengemarkedet ytterligere. Vi vil arbeide for å utvikle nye instrumenter i kronemarkedet, som for eksempel indekserte swaprenter (OIS). Slike instrumenter kan supplere og utfylle NIBOR som referanserente i det norske kreditt- og pengemarkedet. skal jevnlig vurdere hvordan det norske betalingssystemet oppfyller anerkjente internasjonale prinsipper. Vi skal gjennomføre og publisere undersøkelser som gir grunnlag for å vurdere effektiviteten i betalingsformidlingen. s oppgjørssystem (NBO) skal tilfredsstille relevante internasjonale standarder og krav til samfunnskritisk infrastruktur. For at sedler skal kunne fungere effektivt og være sikre mot forfalskninger også i fremtiden, vil lansere en ny seddelserie. Det siktes mot en første ferdigstilling i Alle valørene i ny seddelserie er planlagt satt i sirkulasjon innen NOREGS BANK

7 SIKRE VERDIENE FOR FREMTIDIGE GENERASJONER forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU) på oppdrag fra Finansdepartementet. Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier på vegne av samfunnet. En langsiktig og god forvaltning av fondet skal bidra til at formuen kan komme både dagens og fremtidens generasjoner til gode. Målet for forvaltningen av SPU er høyest mulig realavkastning på lang sikt, i tråd med de retningslinjene som er fastsatt av myndighetene. Vi vil søke å bruke fondets fortrinn, blant annet størrelse og langsiktighet, til å gjøre attraktive investeringer. I risikostyringen vil vi fokusere på de underliggende inntektsstrømmene, snarere enn kortsiktige prissvingninger. skal sikre en kostnadseffektiv gjennomføring av forvaltningsoppdraget. Fondet skal gis en bredere eksponering mot veksten i verdensøkonomien, slik at vi sikrer den internasjonale kjøpekraften for fremtidige generasjoner. I løpet av de neste årene vil fondet investere i flere markeder og øke eiendomsinvesteringene. Plasseringene i fremvoksende markeder vil øke. Det stiller høye krav til vår løpende vurdering av spesifikk landrisiko. Veksten i våre plasseringer i eiendomsmarkedet vil gi utfordringer i organiseringen av forvaltningen. er åpen om forvaltningen og legger stor vekt på å utøve ansvarlig eierskap. Vårt eierskapsarbeid vil være basert på internasjonale standarder og tydelige prinsipper. Forhold som angår miljø, samfunn og styring av selskaper er integrert i fondets forvaltning. Fondets særtrekk skal utnyttes til å oppnå høyest mulig avkastning Fondet skal spre sin risiko mellom markeder og aktivaklasser En respektert, åpen og ansvarlig forvalter Strategi

8 FOREDLE KOMPETANSEN er en kompetansevirksomhet. Vi er avhengige av medarbeidernes kompetanse og deres evne og vilje til å dele sin kunnskap med hverandre. Vi skal fremme kompetanseutvikling og kunnskapsdeling forankret i beste praksis internasjonalt. Nøkkelkompetanse for våre kjerneoppgaver skal holde høy internasjonal standard. Kulturen skal bygge på bankens grunnleggende verdier: Lagånd, Integritet, Nyskaping og Kvalitet. Prestasjon og lagånd Omstilling og lederskap Rekruttering Den enkelte medarbeider har selv ansvar for å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse, og for å dele sin kunnskap med andre i banken. Medarbeiderne skal ha mulighet til å utvikle seg enkeltvis og i samarbeid med andre. Den viktigste arenaen for læring og kunnskapsdeling er de daglige gjøremålene. Banken skal motivere medarbeiderne til å tilegne seg den kunnskapen som kreves gjennom intern mobilitet og rotasjon og gjennom bankens studieog hospiteringsordninger. Kunnskapsdeling og effektiv samhandling, innsats og prestasjoner skal verdsettes og belønnes. Nye utfordringer og oppgaver krever omstillinger og endringer i metoder og arbeidsformer. Nødvendig kompetanse må utvikles og erstattes ut fra virksomhetens behov. Det er en sentral lederoppgave å motivere og føre an i omstillinger og endringsprosesser. Bankens medarbeidere må på sin side ha evne og vilje til endring og fornyelse. skal rekruttere blant de fremste kandidatene i ledende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Rekruttering og kompetanseutvikling skal ha et langsiktig perspektiv. Vi skal arbeide systematisk for å styrke vår posisjon som en av landets mest attraktive arbeidsplasser. Internasjonal kontakt og forankring er et sentralt element. NORGES BANK Bankplassen 2 Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer