Sosial læreplan for Ramnes skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial læreplan for Ramnes skole"

Transkript

1 Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1

2 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole har i mange år jobbet med elevenes sosiale kompetanse gjennom Folkeskikkprosjektet som startet i De siste årene har Ramnes skole drevet med ARTtrening i grupper og fra høsten 2010 har vi innført helskoleart. ART er et program som skal trene sosiale ferdigheter. Skolen skal i samarbeid med hjemmet hjelpe til med utvikling av barnet, og sosial kompetanse er en viktig del av denne utviklinga. Sosial kompetanse er en ressurs. Å hjelpe barna å utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger slik at de kan mestre ulike sosiale miljø, kunne håndtere sammensatte sosiale situasjoner, og ikke minst være i stand til å møte de utfordringer som kreves i et sammensatt og mangfoldig samfunn i endring. Barna tilbringer mye tid på skolen og på SFO, så skolen har stor betydning som sosial læringsarena. Byggesteiner i sosial kompetanse er evne til omtanke (empati), samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarsfølelse. Gjennom arbeidet med sosiale ferdigheter ønsker vi å være med på å utvikle barn som gir andre mennesker ros, er vennlige og viser tydelig at de bryr seg om andre. Vi ønsker barn som på en positiv måte tar kontakt med andre mennesker. Den sosiale læreplanen skal være et arbeidsredskap for både ansatte og foreldre i forhold til det sosiale arbeidet som blir gjort for at Ramnes skole skal være en god og trygg læringsarena. Planen er utarbeidet ved Ramnes skole vinteren 2011, vedtatt i SU Planen skal drøftes i skolemiljøutvalget hvert år. Denne planen ses i sammenheng med skolens ordensregler og handlingsplan mot mobbing. Ramnes skole Marit Flatø Konstituert rektor 2

3 Rammebetingelser: Opplæringsloven: I opplæringsloven 9a-1 om generelle krav står det blant annet at alle elever i skolen har rett til et god psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Om samarbeid med hjemmet: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og maturen, på åndsfridom, nestekjærlighet, tilgjeving, likeverd og solidaritet Kunnskapsløftet, læreplanens generelle del I tråd med Kunnskapsløftet skal arbeidet med sosial kompetanse gjennomsyre all opplæring. Skolen skal legge til rette for at elevene får øve seg i samhandling og problem- og konflikthåndtering. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. Om plikter og ansvar: Formålet med dette er å utvikle innlevelse og følsomhet for andre, å gi praksis i å vurdere sosiale situasjoner og å fremme ansvar for andres tarv Medvirkning i utvikling av et sosialt fellesskap bidrar til personlig vekst, særlig når det medfører samarbeid mellom mennesker på ulike trinn eller med ulike anlegg og ressurser. Et bredt læringsmiljø: Elevkultur, foreldredeltakelse og lokalsamfunn: Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skole, men bør utøves i samarbeidet mellom skole og hjem. 3

4 Fokusområder / sosiale ferdigheter som vi skal jobbe med på de ulike trinnene: Skolen fortsetter på det gode arbeidet med å utvikle barnas sosiale kompetanse som er lagt ned i barnehagene. For hvert av trinnene forventes det at elevene har med seg kompetansen fra mål på de lavere trinnene. 1. trinn: Hilse på voksne og andre elever Gå rolig inn i klasserommet og komme fort til ro. og lytte til andre Ta i mot og utføre en beskjed Takke Øve på å støtte og rose hverandre og overse feil Øve på å oppføre seg hensiktsmessig på ulike arenaer Kunne leke en lek/spille med regler Lære å si hyggelige ting til hverandre Bordskikk. o Sitte rolig og ordentlig når man spiser. o La alle få matro. o Rydde opp etter seg. Gå i rekke (fra A til B) Kle av og på seg Holde orden på klær og skolesaker. Klare å gå på do alene. Personlig hygiene (vaske hender etter dobesøk, før mat osv.) Møte presis til timene, både ved skolestart og etter friminutt. 4

5 2. trinn: Fortsette å holde orden på klær og skolesaker. Gå rolig inn i klasserommet og komme fort til ro. Ha ro i garderoben Ta i mot og utføre beskjeder Kunne utføre en oppgave til fellesskapets beste (ordenselev) Si i fra til en voksen når noen trenger hjelp. Trøste hverandre Øve på å takle eget sinne Kunne hjelpe både voksne og medelever. Kunne leke en lek/spille med regler og takle nederlag og seier. Lære at handlinger får konsekvenser Kunne gjøre opp for seg, si unnskyld Kunne knyte sko selv Være en venn 5

6 3. trinn: Holde orden på egne og klassens ting Gå rolig inn i klasserommet fra garderoben, og komme fort til ro. Kunne oppføre seg hensiktsmessig på ulike arenaer Støtte og rose hverandre og overse feil Kunne gi og motta kompliment Kunne lytte til hverandre og delta i diskusjoner. Ved konflikt: Prøve å løse konflikten seg i mellom først, så gå til en voksen. Ikke gjøre narr av hverandre, verken ved negative bemerkninger eller negativt kroppsspråk. Inkludere hverandre i lek Vise omtanke for hverandre (empati) Kunne overse forstyrrelser 4. trinn: Gå rolig inn i klasserommet og komme fort til ro. Samarbeide med andre Lytte til andre Takle eget sinne Takle andres sinne Vite hvordan man er en venn Ta egne valg og forstå at alle valg har konsekvenser Lære strategier for å unngå konflikt Nettvett: Se på positive og negative sider ved mobil- og internettbruk. 6

7 5. trinn: Gå rolig inn i klasserommet og komme fort til ro. Vise respekt for hverandre Lære flere strategier for å unngå konflikt Vise hensyn, spesielt til de som er yngre Utvikle et godt selvbilde Delta aktivt i elevrådet og lære seg elevdemokrati. Kunne samarbeide med andre elever Kunne løse opp i konflikter selv Kunne ta ansvar for et godt klassemiljø Kunne sette ord på følelser Nettvett med fortsatt fokus på mobil- og internettbruk Motstå gruppepress 6. trinn: Gå rolig inn i klasserommet og komme fort til ro. Kunne sette ord på og mestre følelser Ta ansvar for de som er yngre (jf. Fadderordninga) Kunne hjelpe andre til å løse konflikter Kunne aktivt ta ansvar for skolemiljøet ute og inne Nettvett med fokus på nettprofiler, om å legge ut bilder på nettet. Motstå gruppepress 7

8 7. trinn: Gå rolig inn i klasserommet og komme fort til ro. Stå for egne meninger Mestre følelser Stå i mot gruppepress Ta ansvar for egne valg og handlinger Ta hensyn til alle Vise hensyn og ta ansvar for de som er yngre Nettvett med fokus på å være varsom. Repetere tidligere fokusområder. Forberede dem på overgangen til ungdomsskolen. SFO: Bordskikk Selvstendighet ved matbordet Være med å dekke og stelle i stand måltid for alle på SFO Lære å løse opp konflikter og be om unnskyldning Følge regler og ta imot beskjeder Ansvar for å rydde på plass etter seg når leken er over Forholde seg til fri aktivitet og organisert aktivitet I SFO ønsker man å oppnå tilhørighet, trygghet og trivsel gjennom lek og aktiviteter. 8

9 Pedagogiske verktøy og strategier til bruk i arbeidet med sosiale ferdigheter: Trivselsloven Grønne meldinger ved positiv atferd Gule meldinger ved uakseptabel atferd Aksjonsmelding hjem ved to gule meldinger HelskoleART og gruppeart Ta i bruk ulike medier i opplæringen av sosial kompetanse, f. eks. rollespill, litteratur, sanger og filmer (Kjetil og Kjartans dvd om mobbing )(http://www.udir.no/artikler/_satsingsomrader/_mmm/_tips-mot-mobbing/kjetil-- Kjartans-tips-mot-mobbing/) Ferdighetene vi trener på i ART står på elevene ukeplaner. Vennegrupper anbefales fra 1. klasse Aktiviteter som understøtter arbeidet med sosiale ferdigheter: Fellesaktiviteter: Turdager/uteskole Kanonballturnering for mellomtrinnet og 3./4. trinn Skidag/aktivitetsdag Idrettsdag Fellessamlinger Kor Arti Ut på golvet Grand Prix Adventsaktiviteter, blant annet adventssamlinger og grøtmåltid Juletrefest Julegudstjeneste, evt alternativt opplegg Inneordning i gymsalen for mellomtrinnet på vinteren Den kulturelle skolesekken 9

10 Mattedag. Bokuke Klasseavslutninger Vennegrupper (noen klasser) Snøskulpturkonkurranse Dyredag annet hvert år Fadderordning: Elever på 6. trinn er faddere for elever på 1. trinn. Samarbeidet etableres på våren/ved innskriving av neste års 1. klassinger (Bli kjentdager). Fadderne har et spesielt ansvar for å ta vare på førsteklassingene i friminuttene. Jevnlig fellesaktiviteter mellom 6. klasse og 1. klasse gjennom skoleåret Andre klassetrinn skal ha felles aktiviteter to ganger i året (2. og 7. klasse, 3. og 5. klasse) Elevsamtaler Læreren er fortløpende interessert i elevens trivsel og sosiale kompetanse Lærer og elev har utviklingssamtaler Eleven er tilstede under samtaletimen med foreldrene Ordensregler Skolen har utarbeidet ordensregler. Disse skal være styrende for vår atferd ved Ramnes skole. Reglene tas opp som sak i SU hvert år. 10

11 Friminutt Høy voksentetthet med synlige og aktivt observerende voksne De voksne skal gripe tidlig inn ved konflikter eller annen uakseptabel atferd Periodevis systematisk observasjon med blikk for elever som går alene. Drøftinger og tiltak. Voksne kan igangsette aktiviteter. Demokratisk arbeid Elevråd Klasseråd SU-arbeid for representanter fra elevrådet Tydelig klasseledelse De(n) voksne i klassen skal fremstå som en tydelig voksen. Dette gjøres blant annet gjennom o Felles rutiner Oppstart Hilse Gjennomgang av dagen SFO-lister i kl.. Dagbok og meldinger Starte timer med tydelige læringsmål Avslutte timene med korking. Hva har vi lært? Spisetid Være tilstede når barna spiser. Holde orden i klasserommet og i gangene. Hvis læreren er ryddig vil elevene og være ryddige. o God forberedelse til timene o Være tydelig i forhold til grensesetting 11

12 o Positiv forsterking. Ros ved ønsket atferd, korrigering eller irettesettelse gis på tomannshånd. o Være en tillitsperson som viser varme og omtanke, relasjonsbygging. o Få og tydelige klasseregler. Disse må utarbeides i samarbeid med klassen, og arbeides med jevnlig. Overganger Fra barnehage til skole o Førskolebarna besøker 1. klasse to dager på våren (Bli-kjent dager) o Førskoledager i mai, se 5. kl o Foreldremøte med nye foreldre i mai o Kontaktlærer og rektor besøker barnehagen Fra barneskole til ungdomsskolen o Overgangsmøter vår og høst o Samarbeid om gruppesammensetning for 8. klassene o Besøksdag på ungdomsskolen i mai/juni Nye elever. o To faddere som gjør nye elever kjent med skolen Samarbeid med foreldrene: Vi ønsker oss aktive foreldre og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Vi vet at et godt foreldresamarbeid styrker og bedrer det sosiale miljøet på skolen, og dermed reduserer mulighetene for mobbing. Foreldrene er velkommen til å besøke skolen hvis de ønsker det. Skolen ønsker at foreldrene avtaler med kontaktlærer på forhånd. Foreldrene inviteres inn som bidragsytere ved turer og aktiviteter Klassekontaktene samarbeider med kontaktlærer om foreldremøtene Samarbeid om felles avslutning for 7. klasse. 12 Foreldrene er med på å prioritere hvilke ART-ferdigheter klassen skal jobbe med.

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer