Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet"

Transkript

1 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA Fastsatt 6.88 Endret og RTV blankett IA Fastsatt 0.99 Versjon 2.. juni 2003 Status: Til utbredelse KITH Rapport R20/03 ISBN

2

3 KITH-rapport Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Versjon 2. Status: Til utbredelse Forfatter(e) Annebeth Askevold og Espen Stranger Seland Oppdragsgiver(e) Rikstrygdeverket Rapportnummer R 20/03 ISBN URL Dato 28. juni 2002 Antall sider 94 Tittel Kvalitetssikret av Arnstein Leonardsen Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 5, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode Gradering Åpen Godkjent av Jacob Hygen Adm. Direktør Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket. Den beskriver informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet ved hjelp av en syntaksuavhengig informasjonsmodell. Modellen dekker også et forslag til hvordan tilleggsinformasjon kan utveksles på en strukturert måte, uttrykt som en egen melding. Informasjonsmodellen danner grunnlaget for meldingsbasert elektronisk utveksling av Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Modellen er en implementasjonsuavhengig beskrivelse av datagrunnlag, meldingsoppbygging og -innhold, med utgangspunkt i behov for informasjonsutveksling mellom primærleger, spesialister, leger ved sykehusavdelinger og trygdekontorene. Informasjonsinnholdet er basert på RTV blankett IA Fastsatt 6.88 Endret og RTV blankett IA Fastsatt Modellen er beskrevet ved hjelp av UML og tilhørende tekstlig beskrivelse av de enkelte klassene og attributtene. Dokumentet danner grunnlaget for å kunne beskrive og implementere syntaksspesifikke elektroniske meldinger i for eksempel EDIFACT- eller XML-syntaks. Sykmeldingsattesten er endret med virkning fra Denne rapporten er en revisjon og erstatter rapportene KITH R 5/0 av og KITH R 3/02 av Syntaksspesifikke meldinger, basert på denne informasjonsmodellen er utprøvd i i forbindelse med Rikstrygdeverket sitt

4

5 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket og er en revisjon av KITH R3/02 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling, versjon 2.0 av Meldingen har vært til utprøving gjennom og er nå klar til utbredelse. Den viktigste endringen i forhold til forrige versjon som hadde status Til utprøving er utvidelser som er gjort for å håndtere digital signatur for både elektronisk sykmeldingsattest og legeerklæring. Det er gjort noen mindre endringer og feilrettelser som er oppdaget i pilotperioden. Forord versjon 2.0 Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket og er en revisjon av KITH R5/0 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling, versjon.0 av Bakgrunnen for revisjonen er endringer i sykmeldingsattesten som ble innført med virkning fra Informasjonsmodellen er revidert for å inkludere disse endringene samtidig som det er vektlagt å ikke endre fellesdeler og forhold som vedrører delen for legeerklæring ved arbeidsuførhet. Forord versjon.0 Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket. Den beskriver informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet samt et forslag til hvordan tilleggsinformasjon kan utveksles på en strukturert måte, uttrykt som en egen melding. Legeerklæring ved arbeidsuførhet erstatter tidligere blankett Sykmelding II, og er utvidet til også å omfatte stønadsområdene rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon i tillegg til sykepenger. Rikstrygdeverket har i september 999 gitt ut rapportene Implementasjonsguide for Sykmeldingsattest og Implementasjonsguide for Legeerklæring ved arbeidsuførhet for EDIFACT syntaks. Informasjonsmodellen som er beskrevet i dette dokumentet er etter ønske fra Rikstrygdeverket utarbeidet uavhengig av tidligere EDIFACT implementasjonsguider. Informasjonsinnholdet i EDIFACT implementasjonsguidene bør være ivaretatt i dette dokumentet da informasjonen som skal overføres er basert på de samme blankettene. Strukturen vil imidlertid ikke være sammenfallende i dette dokumentet og EDIFACT-meldingene. KITH R5/0: Sykmeldingsattest og legeerklæring ved arbeidsuførhet - Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling, Versjon.0,.2.200, ISBN Versjon 2. Status: Til utbredelse i

6 Forord versjon 2.0 Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med oppdragsgiveren. KITH vil benytte anledningen til å takke for aktiv medvirkning og nyttige tilbakemeldinger. Versjon 2. Status: Til utbredelse ii

7 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Innholdsfortegnelse Innledning 3. Bakgrunn 3.2 Bruksområder 3.3 Om dette dokumentet 3.4 Forkortelser 4 2 DIM - Domene informasjonsmodell 5 2. Introduksjon Oversikt over modellens pakker DIM diagram Tekstlig beskrivelse av klasser og attributter Meldingspakke (inkludert merknader, identifikasjon og samarbeid/kontakt) Pasient og legeopplysninger S4/L2 Diagnose mv S2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet S3 Friskmelding S7 Medisinske opplysninger 4 2. S8 Forenklet funksjonsvurdering L3 Behandlingsopplysninger L4 Tiltak L5 Funksjons- og arbeidsevne L6 Prognose L7 Årsakssammenheng L8 Andre opplysninger L0 Forbehold 58 3 GMD generelle meldingsbeskrivelser Introduksjon GMD for sykmeldingsattest GMD for legeerklæring ved arbeidsuførhet GMD for tilleggsinformasjon 69 4 Referanser 75 Versjon 2. Status: Til utbredelse

8 Innledning Vedlegg A Alle kodeverk, sortert per attributt 77 Vedlegg B Alle kodeverk, sortert per opprinnelse 83 Vedlegg C Om bruk av UML i figurer 85 Versjon 2. Status: Til utbredelse 2

9 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet og inneholder bakgrunn for arbeidet, bruksområder av dette dokumentet samt en kort oversikt over innholdet i dokumentet.. Bakgrunn Dette dokumentet beskriver informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest, (RTV blankett IA ) []og Legeerklæring ved arbeidsuførhet (RTV blankett IA ) [2] Dokumentet inneholder i tillegg et forslag til hvordan tilleggsinformasjon kan utveksles på en strukturert måte, uttrykt som en egen melding med samme oppbygging og representert i den samme informasjonsmodellen. De to blankettene, samt forslaget til tilleggsinformasjon, er representert i en felles informasjonsmodell, (DIM, engelsk domain information model). Hver enkelt melding er representert i separate meldingsbeskrivelser (GMD, engelsk general message description)..2 Bruksområder Modellen er en implementasjonsuavhengig beskrivelse av datagrunnlag, meldingsoppbygging og -innhold, med utgangspunkt i behov for informasjonsutveksling mellom primærleger, spesialister /leger ved sykehusavdelinger og trygdekontorene. Dokumentet danner grunnlag for senere å kunne beskrive og implementere syntaksspesifikke elektroniske meldinger i for eksempel EDIFACT- eller XML-syntaks..3 Om dette dokumentet Dokumentet inneholder en syntaksuavhengig informasjonsmodell til bruk for meldingsbasert elektronisk utveksling av Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Dokumentet er organisert på følgende måte: Kap. 2 inneholder en felles informasjonsmodell, DIM, for meldingene som representerer blankettene Sykmeldingsattest[] og Legeerklæring ved arbeidsuførhet[2], samt et forslag til strukturert utveksling av tilleggsinformasjon. Denne felles informasjonsmodellen er en overordnet modell som dekker begge meldingene for blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring samt en ny melding kalt Tilleggsinformasjon som det ikke er utarbeidet en formalisert blankett for i dag. Kap 3 inneholder generelle meldingsbeskrivelser (GMD) for de tre meldingene som dette dokumentet dekker. Kap. 4 inneholder referanser. Vedlegg A inneholder en tabell med alle kodeverk, sortert per attributt 3 Status: Til utbredelse

10 Innledning Vedlegg B inneholder en tabell med alle kodeverk, sortert per opprinnelse Vedlegg C inneholder beskrivelse av vår bruk av UML i figurer..4 Forkortelser Følgende forkortelser er benyttet i rapporten: RTV UML DIM GMD XML Rikstrygdeverket Unified Modeling Language Domain information model General message description Extensible markup language HL7 Health level 7 HPR SM S LE L DSig Helsepersonellregister Sykmeldingsattest. Denne forkortelsen er benyttet under beskrivelse av opprinnelse (felt/blokkreferanse) og i teksten i rapporten. Sykmeldingsattest. Denne forkortelsen benyttes i klasse og attributtnavn der felt/blokkreferanse er oppgitt. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Denne forkortelsen er benyttet under beskrivelse av opprinnelse (felt/blokkreferanse) og i teksten i rapporten. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Denne forkortelsen benyttes i klasse og attributtnavn der felt/blokkreferanse er oppgitt. XML Digital Signature Versjon 2. Status: Til utbredelse 4

11 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet 2 DIM - Domene informasjonsmodell Dette kapitlet inneholder beskrivelse av den overordnede informasjonsmodellen, DIM, for meldingene Sykmeldingsattest, Legeerklæring ved arbeidsuførhet og Tilleggsinformasjon. DIM er i dette kapitlet beskrevet grafisk i form av UMLdiagrammer som viser relasjoner mellom de involverte klassene (DIM-diagram) og tabeller med tekstlig beskrivelse av klasser og deres attributter. 2. Introduksjon 2.. Modelleringsmetoden Domene informasjonsmodeller er bygd opp som objektorienterte modeller, uttrykt med hjelp av UML-notasjon. DIM presenteres både grafisk (se avsnitt 2.3) og i form av tekstlige beskrivelser (se avsnitt 2.4). Modellen skal ivareta informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest [] og Legeerklæring ved arbeidsuførhet [2]. Disse blankettene er ikke er basert på en informasjonsmodell eller utarbeidet med tanke på elektronisk overføring. Utformingen av blankettene har gitt en del føringer og noen begrensninger for modellen. Det anbefales at neste versjon av blankettene utarbeides med basis i en informasjonsmodell utarbeidet med henblikk på elektronisk overføring og standard for journalarkitektur. De fleste feltene i blankettene er representert som et attributt (informasjonselement) i modellen Avvik fra blankettene Modellen avviker fra blankettene på enkelte steder, der dette har vært hensiktsmessig. Noen steder har det av datatekniske årsaker vært hensiktsmessig å innføre noen nye attributter for å kunne overføre informasjonen på en korrekt måte i en melding. Et eksempel på dette er attributtet sortering i klassen Enkeltdiagnose. Det er innført noen attributter som ikke gjenspeiles i blankettene, men som er nødvendige for å identifisere meldingen ved elektronisk overføring. Dette gjelder i hovedsak attributtene i den abstrakte klassen Melding. Informasjonen i Pasient- og legeopplysninger er modellert mer komplekst enn det som gjenspeiles i blankettene for å kunne være kompatibel med personopplysninger i andre meldinger. Det er også innført noen nye attributter og klasser som er tatt med for fremtidig bruk Navnsetting Navnene på klasser og attributter er basert på feltnummer og teksten foran hvert felt i blanketten. Dette medfører enkelte ganger lange navn på klassene og attributtene, men dette er 5 Status: Til utbredelse

12 DIM - Domene informasjonsmodell gjort for å lage en intuitiv og forståelig kobling mellom klasser, attributter og blankettene. Feltnummeret på blanketten er inkludert i attributtnavnet i diagrammene for å forenkle sammenhengen mellom blankett og modell. Attributtnavn som ikke inneholder feltnavn er enten innført av modelleringsmessige årsaker, eller for å være kompatibel med journalinformasjon eller annen meldingsrelatert informasjon. Navnene innholder felt eller blokkbeskrivelse der Sxx svarer til felt eller blokk xx i blanketten for sykmeldingsattest og Lxx svarer til felt eller blokk xx i blanketten Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Eksempler er S7 Medisinske opplysninger og L6 Prognose. Feltnavnene er ikke tatt med i alle oversikter i dokumentasjonen. I tillegg er det i den tekstlige beskrivelsen oppgitt referanser (blokk- eller feltnummer) til de feltene i blankettene som attributtene representerer. I den tekstlige beskrivelsen er det innført et kortnavn for hver klasse og hvert attributt. Kortnavnene vil bli benyttet som tagnavn hvis meldingen skal realiseres som en XMLmelding. Det er benyttet norske navn på klasser og attributter. I all hovedsak er det også benyttet norske kortnavn, men i noen få tilfeller er det benyttet engelske kortnavn på en del felles attributter/klasser. Dette er gjort for å være konsistent med andre meldinger som er under utarbeidelse til bruk innenfor helsevesenet, og gjelder spesielt for personopplysningsdelen Organisering i pakker Modellen er organisert i pakker som viser en logisk sammenhørende del av den totale informasjonsmodellen. Det er gjort for å bedre lesbarheten og gjøre det enklere å orientere seg i modellen. En pakke vil som hovedregel representere en blokk på blanketten. Noen av pakkene benyttes i alle meldingene, slik som for eksempel pakkene persondata og meldingsinformasjon. Mange av pakkene er spesifikke for den enkelte meldingen. Noen pakker vil inneholde kun en klasse, mens andre vil inneholde flere for å være kompatibel med blokkinndelingen på skjemaet. Inndelingen i pakker har kun betydning for den administrative organisering av modellen og influerer ikke på informasjonsstrukturen Grafisk fremstilling av DIM Den grafiske presentasjonen av modellen gir en visuell framstilling av informasjonen i form av klasser/objekter, relasjoner mellom disse og antall forekomster av de ulike klassene/objektene. Modellen er presentert i flere figurer med ulikt detaljeringsnivå. Figur 3 Full modell med attributter inneholder svært mye informasjon og kan være vanskelig å lese. Hver pakke er presentert i egne diagrammer, med koblinger mot tilstøtende klasser fra andre pakker Tekstlig beskrivelse av DIM Den tekstlige presentasjonen beskriver hver enkelt klasse i detalj, dens attributter og attributtgrupper. Hvert attributt er av en bestemt datatype. Det er i hovedsak benyttet standard datatyper i modellen, som kan implementeres uavhengig av hvilken meldingssyntaks som velges. Datatypene som er benyttet, er beskrevet i tabellen i avsnitt 2..8 Beskrivelse av datatyper. Versjon 2. Status: Til utbredelse 6

13 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet 2..7 Repetisjon av klasser i modellen Krav til repetisjon av en klasse, er indikert ved kardinaliteten ( mengdeangivelse, engelsk: cardinality eller multiplicity) til relasjoner, og disse er vist i den grafiske fremstillingen av DIM. Attributter som skal kunne være repeterbare, er skilt ut som egne klasser. Kardinalitetene som er beskrevet i diagrammene er en fellesnevner for all bruk av meldingene. Noen klasser vil for eksempel ha kardinalitet ved første innsending og kardinalitet 0.. ved en eventuell endring. Kardinaliteten som er beskrevet i DIM vil da være 0.. for å ivareta begge behov Beskrivelse av datatyper Datatypene som benyttes i denne modellen er implementasjonsuavhengige datatyper i henhold til standard dataspråk og foreløpig uavhengige av både CEN og HL7 sine datatyper. Det kan imidlertid være aktuelt å endre datatypene til HL7 sine betegnelser og definisjoner i en senere versjon av modellen uten at dette vil få konsekvenser for selve informasjonsinnholdet. Dette dokumentet er utarbeidet i en overgangsfase mellom bruk av CEN og HL7 sine datatyper. Det har vært en del uavklarte spørsmål knyttet til hvordan HL7 sine datatyper skal benyttes i nasjonale meldingsbeskrivelser og det er en del uavklarte spørsmål rundt hvordan datatypene skal implementeres. Samtidig er det klart at datatyper definert av CEN som har vært benyttet i tidligere informasjonsmodeller fra KITH, har en del svakheter. Det kan også nevnes at CEN er i ferd med å vedta et subsett av HL7 sine datatyper, som så vil bli benyttet i Europa, men dette arbeidet er foreløpig ikke avsluttet. Denne rapporten benytter ikke datatyper i henhold til KITH sine anbefalinger fra. februar 2002, siden rapporten er en revisjon av et arbeid som ble utført 200. Da første versjon av denne rapporten ble utarbeidet pågikk det parallelt et arbeid med definisjon av datatyper for meldinger som utarbeides i Norge. Det har i samarbeide med oppdragsgiver, blitt besluttet at det i dette dokumentet skal benyttes datatyper i henhold til standard dataspråk. I tabellen under står HL7 sine betegnelser i parentes. Datatype Definisjon string (ST) En streng av tegn fra ISO 8859 tegnsett. kodet (i hovedsak CS) date (DT) boolean (BL) integer (INT) tekst Denne datatype består av et sett med valgbare kodeverdier og benyttes for små kodeverk, ofte av administrativ karakter. Eksempel: Ja, Nei, vet ikke Streng begrenset til å representere år, måned, dag, time, minutter, sekunder. Det er også mulig å angi tidssone. En enkel type med to ulike verdier. Mulige verdier er sann (true) eller usann (false) (definisjon iht. ISO 8824). En enkel type med forskjellige verdier som er medlemmer av settet med hele tall. (definisjon iht. ISO 8824). En tekstlig beskrivelse som kan inneholde mer enn en enkel tekststreng. Datatypen kan inkludere linjeskift. Tabell Definisjon av datatyper som er benyttet i modellen 7 Status: Til utbredelse

14 DIM - Domene informasjonsmodell Det kan i tillegg være aktuelt å innføre en datatype II (Identifier), for å være kompatibel med fremtidige meldinger. Datatypen II kan være aktuell å benytte til identifikatorer som vedlikeholdes et sted, for eksempel fødselsnummer og HPR-nummer (Helsepersonellnummer i Helsepersonellregisteret). 2.2 Oversikt over modellens pakker Modellen er delt inn i pakker der blokkene på blankettene i hovedsak har dannet grunnlaget for oppdelingen. En grafisk fremstilling av pakkene er vist i figuren under. S2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet (from Sykmelding) +S6/L Pasient og legeopplysninger L4 Tiltak (from Legeerklæring) L5 Funksjons- og arbeidsevne (from Legeerklæring) S3 Friskmelding (from Sykmelding) Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur) L6 Prognose (from Legeerklæring) S7 Medisinske opplysninger (from Sykmelding) S8 Forenklet funksjonsvurdering (from Sykmelding) S4/L2 Diagnose mv L3 Behandlingsopplysninger LE (from Legeerklæring) L7 Årsakssammenheng (from Legeerklæring) L8 Andre opplysninger (from Legeerklæring) L0 Forbehold (from Legeerklæring) Benyttes kun for sykmeldingsattest Benyttes kun for legeerklæring ved arbeidsuførhet Benyttes for mer enn en melding Figur Oversikt over pakkene som er benyttet i modellen. Modellen er delt inn i følgende pakker (med referanse til blokkene på blanketten SM= sykmeldingsattest, LE=legeerklæring ved arbeidsuførhet - angitt i parentes): Fellespakker for alle meldingene Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid kontakt og digital signatur) blokk 0 (SM/LE), felt.8. og.8.2 (SM), blokk 9 (LE), blokk 5 (SM) Pasient- og legeopplysninger blokk (SM/LE), blokk 6 (SM), blokk (LE) Versjon 2. Status: Til utbredelse 8

15 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Fellespakker for SM og LE Diagnose mv blokk 4 (SM), blokk 2(LE) Spesifikke pakker for sykmeldingsattest Arbeidsuførhet/Arbeidsmulighet blokk 2 (SM) Friskmelding blokk 3 (SM) Medisinske opplysninger blokk 7 (SM) Forenklet funksjonsvurdering blokk 8 (SM) Spesifikke pakker for legeerklæring ved arbeidsuførhet Behandlingsopplysninger blokk 3 (LE), blokk 4(LE) Tiltak blokk 4 (LE) Funksjons- og arbeidsevne blokk 5(LE) Prognose blokk 6 (LE) Årsakssammenheng blokk 7(LE) Andre opplysninger blokk 8 (LE) og felt 9.2(LE) Forbehold blokk 0(LE) 2.3 DIM diagram Sykmeldingsattest består av Del I og Del II. I diagrammene er det vist hvilke klasser som hører til Del II ved å skrive en kommentar på relasjonen Overordnet modell for Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Den overordnede informasjonsmodellen for alle meldingene er vist i Figur 2 Overordnet modell. Komponentene i modellen er beskrevet nærmere under hver pakke i påfølgende avsnitt. Hovedbudskapene i denne overordnede modellen er som følger: Informasjonsmodellen dekker meldingen for sykmeldingsattest, meldingen for Legeerklæring ved arbeidsuførhet samt et forslag til strukturert overføring av Tilleggsinformasjon som i dag kun blir utvekslet som fritekst i brev. 9 Status: Til utbredelse

16 DIM - Domene informasjonsmodell Alle meldingene går fra en lege til trygdeetaten. Med lege menes lege og annet helsepersonell som har lov til å utskrive sykmelding Full informasjonsmodell Full informasjonsmodellen med alle klasser og spesialiseringer er vist i Figur 3 Full modell med attributter. Komponentene i modellen er beskrevet nærmere i andre avsnitt. Versjon 2. Status: Til utbredelse 0

17 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Digital signatur (from Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur)) Melding (from Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur)) Pasientopplysninger (from +S6/L Pasient og legeopplysninger) 6 /Legens underskrift mv. (from +S6/L Pasient og legeopplysninger) Tilleggsinformasjon (from Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur)) Sykmeldingsattest (from Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur)) L0 Forbehold (from L0 Forbehold) 0.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet (from Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur)) S.8. + S.8.2 Identifikasjon (from Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur)) Friskmelding/Prognose (from S3 Friskmelding) 0..* L9 Samarbeid/kontakt (from Meldingspakke (inkludert merknader, samarbeid/kontakt og digital signatur)) Årsakssammenheng legeerklæring (from L7 Årsakssammenheng) 2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet (from S2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet) S4 Diagnose og arbeidssituasjon (from S4/L2 Diagnose mv) L2 Diagnose og arbeidsuførhet (from S4/L2 Diagnose mv) Andre opplysninger legeerklæring (from L8 Andre opplysninger) 6 Prognose legeerklæring (from L6 Prognose) 0.. +Del II 0.. +Del II 4 Forslag til tiltak utover medisinsk behandling (from L4 Tiltak) Vurdering av funksjonsevne (from L5 Funksjons- og arbeidsevne) 8 Forenklet funksjonsvurdering (from S8 Forenklet funksjonsvurdering) 7 Medisinske opplysninger (from S7 Medisinske opplysninger) Plan utredning og behandling (from L3 Behandlingsopplysninger LE) Vurdering av funksjonsevnen (from S8 Forenklet funksjonsvurdering) 7.2 Henvist til utredning/behandling (from S7 Medisinske opplysninger) Figur 2 Overordnet modell Versjon 2. Status: Til utbredelse

18 DIM - Domene informasjonsmodell 2.5 Forutsetninger for å jobbe 2.5. Reisetilskudd foreslås fra : date Aktiv sykmelding fra : date Eventuelt : tekst 2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet 2. Første fraværsdag : date 2.2 Dato første konsultasjon : date 2.3 Dato telefonkonsultasjon : date 2.7 antall behandlingsdager : tekst 2.4 Varighet 2.4 arbeidsufør fra dato : date 2.4 arbeidsufør til dato : date 2.4. grad : integer 3. Friskmeldt friskmeldt fra dato : date Forenklet funksjonsvurdering 8.2 Hva bør personen ikke utføre eller utsettes for : tekst 8.3 Hjelpemiddelbehov bør vurderes : boolean 8.4 Forhold i arbeidsmiljøet : tekst 8.5 Foreslår kontakt med BHT : boolean 3 8. Vurdering av funksjonsevnen type vurdering : kodet svar : kodet nå/etter : kodet 2.6 Personen kan ikke være på jobb 2.6 Personen kan ikke være på jobb : boolean +Del II Arbeidsufør 0 Sykmeldingen gjelder type sykmelding : kodet..4 3 Friskmelding/Prognose antas fortsatt arbeidsufør : integer 5 Merknad : tekst S.8. + S.8.2 Identifikasjon.8. Personen er kjent : boolean.8.2 Legitimasjon er vist : boolean Sykmeldingsattest S4 Diagnose og arbeidssituasjon 4.. Svangerskapsrelatert : boolean 4.3 Annen lovfestet fraværsgrunn : string 4.4. Yrkessykdom : boolean Yrkesskade : boolean Eventuell skadedato : date 0.. S4/L2 Diagnosekodesystem S4.2/L2.3 kodesystem : kodet S4/L2 Enkeltdiagnose S4./L diagnose : string S4..2/L kodeverdi : string xx sortering : integer..* Melding maalform : kodet avsendersref : string mottagersref : string skjema-versjon : string meldingsid : string melding generert : datetime Tilleggsinformasjon meldingsreferanse : string merknad : tekst L0 Forbehold L0. kan hele innholdet gjøres kjent for pasienten : kodet L0 opplysninger som bør unndras pasienten : tekst L9 Samarbeid/kontakt 9 hvilken annen instans : string 9 kontakttype : kodet 0.. L2.7 Vurdering yrkesskade/yrkessykdom 2.7. bør vurderes : kodet eventuell skadedato : date L2 Diagnose og arbeidsuførhet 2.4 helt arbeidsufør fra : date 2.6 status presens : tekst 2.5 symptomer og behandling : tekst * 4 Aktuelt tiltak type tiltak : kodet hvilke andre tiltak : tekst 0..* Digital signatur 0.. Pasientopplysninger har flere arbeidsforhold : kodet 6 /Legens underskrift mv. dato for underskrift : date Legeerklæring ved arbeidsuførhet Pasient.3 trygdekontor : string 0.. Helsepersonell helsepersonellnummer : string kategori helsepersonell : kodet type helsevirksomhet : kodet 5.2 Pasientens arbeidssituasjon 5.2 arbeidssituasjon : kodet 5.2 annen arbeidssituasjon : string 0 Legeerklæringen gjelder type legeerklæring : kodet 7 Årsakssammenheng legeerklæring 7 årsakssammenheng : tekst Andre opplysninger legeerklæring 8 andre opplysninger : tekst 9.2 legen ønsker kopi av vedtak : kodet Prognose legeerklæring 6a behandlingen antas til å bedre arbeidsevnen : kodet 6b antatt varighet av sykdom : Tekst 6c antatt varighet av funksjonsnedsettelse : Tekst 6d antatt varighet av nedsatt arbeidsevne : Tekst 5. Vurdering av funksjonsevne 5. beskrivelse av funksjonsevne : tekst 5.2 krav som stilles i arbeidet : tekst..*..* 0.. Virksomhet Person fødselsnummer : string etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string Arbeidsforhold yrkeskode : string primært arbeidsforhold : kodet yrkebetegnelse : string 0..* 0.. betegnelse : string Organisasjonsnummer : string 0..* 0..* Vurdering av arbeidsevne Adresse adressetype : kodet Persons adresse 5.3a kan gjenoppta tidligere arbeid : kodet 5.3a når tidligere arbeid kan gjenopptas : kodet 5.3b vil kunne ta annet arbeid : kodet 5.3b når annet arbeid kan gjenopptas : kodet 5.4a hva pasienten ikke kan gjøre : tekst 5.4b andre hensyn som må tas ved valg av arbeid : tekst 0.. Virksomhets adresse 0..* Postadresse gateadresse : string postnummer : string poststed : string land : string Teleinformasjon type telekommunikasjon : Kodet teleadresse : string 7.2 Henvist til utredning/behandling 7.2 henvist : kodet 7.2 uke : integer Del II Medisinske opplysninger 7. Symptomer, status og pågående behandling : tekst 7.2 Spesifiser type og hvor : tekst 4 Forslag til tiltak utover medisinsk behandling begrensninger i forhold til tiltak : tekst begrunnelse for at det ikke er behov for tiltak : tekst Er noen av følgende tiltak aktuelle nå : kodet Evt. nærmere opplysninger : tekst Plan utredning og behandling 3.5 når bør det hentes inn nye legeopplysninger : integer 3.6 videre behandling er ikke aktuelt : tekst 3.4 ny vurdering av tidligere plan : tekst 3.3 Behandlingsplan : tekst 3.2 Utredningsplan : tekst Henvist til utredning 3.. henvist dato : date 3..2 antatt ventetid : integer 3. Henvist til behandling 3..3 henvist dato : date 3..4 antatt ventetid : integer Figur 3 Full modell med attributter Versjon 2. Status: Til utbredelse 2

19 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet 2.4 Tekstlig beskrivelse av klasser og attributter 2.4. Generelt Den tekstlige beskrivelsen er et supplement til den grafiske beskrivelsen i forrige avsnitt. Klassene er beskrevet pakkevis. Hver klasse er beskrevet tekstlig, og alle attributter i klassen er beskrevet i en tabell Forklaring til beskrivelsene Hvilken type informasjon som skal stå i klassebeskrivelsen og de ulike feltene i attributtabellen, er beskrevet i det følgende: Navn på klassen (KortnavnTilKlassen) Her står det en beskrivelse av hva klassen benyttes til. Her står opplysninger om hvilken informasjon klassen dekker. Spesielle opplysninger om hvordan og eventuelle begrensninger til bruk av klassen står også her. Eksempler: Eksempler på instanser av klassen. Kommentarer: Tilleggsopplysninger og kommentarer. Alle klasser som er relatert til denne klassen listes her, med type relasjon og kardinalitet. Hvis klasse B er en spesialisering av klasse A vil det stå: Spesialisering av A Hvis klasse A er sammensatt (composition) av én eller ingen C, vil det stå: Inneholder 0.. C by value Navn på attributtet. 0.. Datatypen Beskrivelse av attributtet. til Kortnavn i parentes. En linje i attributtet. Spesielle opplysninger om hvordan eller i hvilke tabellen for hvert attributt. sammenhenger attributtet skal benyttes og eventuelle begrensninger og betingelser for bruk. Eksempler: Eksempler på bruk. Kommentarer: Eventuelle tilleggsopplysninger står her. Kodeverk: Navn på kodeverk Kodeverdi kodemening Kodeverdi kodemening Etc. 3 Status: Til utbredelse

20 DIM - Domene informasjonsmodell 2.5 Meldingspakke (inkludert merknader, identifikasjon og samarbeid/kontakt) S.8. + S.8.2 Identifikasjon.8. Personen er kjent : boolean.8.2 Legitimasjon er vist : boolean 0.. Melding maalform : kodet avsendersref : string mottagersref : string skjema-versjon : string Pasientopplysninger (from +S6/L Pasient og legeopplysninger) 6 /Legens underskrift mv. (from +S6/L Pasient og legeopplysninger) 0 Sykmeldingen gjelder type sykmelding : kodet..4 meldingsid : string melding generert : datetime Digital signatur 2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet (from S2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet) 3 Friskmelding/Prognose Sykmeldingsattest 5 Merknad : tekst Tilleggsinformasjon meldingsreferanse : string merknad : tekst 0.. L0 Forbehold (from L0 Forbehold) 0.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet 0 Legeerklæringen gjelder..* type legeerklæring : kodet (from S3 Friskmelding) 0.. L9 Samarbeid/kontakt 9 hvilken annen instans : string 0..* Årsakssammenheng legeerklæring (from L7 Årsakssammenheng) 9 kontakttype : kodet Andre opplysninger legeerklæring 8 Forenklet funksjonsvurdering +Del II S4 Diagnose og arbeidssituasjon (from S4/L2 Diagnose mv) (from L8 Andre opplysninger) (from S8 Forenklet funksjonsvurdering) 0.. L2 Diagnose og arbeidsuførhet (from S4/L2 Diagnose mv) Prognose legeerklæring (from L6 Prognose) +Del II Vurdering av funksjonsevne 7 Medisinske opplysninger (from S7 Medisinske opplysninger) 4 Forslag til tiltak utover medisinsk behandling (from L4 Tiltak) 0.. (from L5 Funksjons- og arbeidsevne) Plan utredning og behandling (from L3 Behandlingsopplysninger LE) Figur 4 Meldingspakke Meldingspakken inneholder informasjon vedrørende selve meldingen, type melding, hva meldingen gjelder, merknader samt opplysninger om samarbeide/kontakt (hvem det ønskes at trygdekontoret skal ta kontakt med) og identifikasjon av pasienten ved sykmeldingsattest. Meldingspakken dekker opplysninger i blokk 0 i begge blankettene, felt.8. og.8.2 i SM, blokk 5 i SM, blokk 6 i LE og blokk 9 i LE samt noen tilleggsopplysninger som er nødvendige for å identifisere meldingen ved elektronisk overføring. Det er ikke all informasjon som foreløpig overføres. Versjon 2. Status: Til utbredelse 4

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 06.2004

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett AI 08-07.04 og RTV blankett AI 08-07.08 Versjon.0.2.200 for sykmelding

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt

Detaljer

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet HIS 80805:2008 Legeerklæring ved arbeidsuførhet.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 2 Legeerklæring

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for søknad

Detaljer

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 28.06.2002 KITH Rapport 14/02 ISBN 82-7846-139-2 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide

Detaljer

K I T H. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON.0 Status: Til utbredelse 6. juni 2008 KITH-rapport 05/08 ISBN

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Første versjon 01.03.2008 Sist endret 04.03.2011 KITH-rapport 03/08 2 Vurdering av arbeidsmulighet

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer