Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK"

Transkript

1 Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN

2

3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Status: Til utbredelse Forfatter(e) Jim J. Yang Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedepartementet / Helsetilsynet Rapportnummer R 6/00 ISBN Godkjent av Kenneth R. Iversen Direktør (Kst.) Sammendrag URL: Dato Antall sider 59 Kvalitetssikret av Annebeth Askevold Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektnummer Gradering Åpen SYSVAK er et nasjonalt registersystem for vaksinasjoner. Systemet består av lokale SYSVAKregistre som kommuniserer med et sentralt SYSVAK-register. Opplysninger om vaksinander og vaksinasjoner skal kunne overføres mellom lokale registre og det sentrale registeret i form av elektroniske meldinger. Dette dokumentet inneholder informasjonsmodellen for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK. Informasjonsmodellen i dette dokumentet er implementasjonsuavhengige beskrivelser av datagrunnlaget for meldingsutveksling, samt implementasjonsuavhengige beskrivelser av typer meldinger som utveksles i SYSVAK. Dette dokumentet dekker kun den delen av informasjonsutveksling i dagens SYSVAK som handler om enkelte vaksinander og vaksinasjonsopplysninger: Overføring av person- og vaksinasjonsopplysninger fra et lokalt register til det sentrale SYSVAK-register for oppdatering; Kvittering på oppdateringsmeldinger; Søk i det sentrale SYSVAK-registeret etter personopplysninger med eller uten vaksinasjonsopplysninger; Svar på søk. Dette dokumentet erstatter versjon 1.1 av i

4

5 Forord Dette dokumentet er utarbeidet i forbindelse med Sosial- og helsedepartementets program for Standardisering av informasjonsutveksling i helsesektoren (Standardiseringsprogrammet). SYSVAK er et nasjonalt registersystem for vaksinasjoner. Systemet består av lokale SYSVAK-registre som kommuniserer med et sentralt SYSVAK-register. Dokumentet beskriver datagrunnlaget i og strukturen av elektroniske meldinger i SYSVAK. Arbeidet er gjennomført som en konsensusprosess hvor leverandørene som allerede er involvert i dagens SYSVAK-løsninger også aktivt bidrar: Liv Engelstad og Terje Aastorp, EDB Håkon Buvig, Infodoc Roger Hansen og Geir Eidissen, Sysdeco Profdoc Edgar Glück, KITH Arnt Ole Ree, Statens helsetilsyn Jim J. Yang, KITH (ansvarlig). KITH vil bruke anledningen til å takke alle ovennevnte for et godt samarbeid. Dette dokumentet erstatter KITH R 2/99 "Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK versjon 1.1" av 08. februar 1999, ISBN De viktigste endringene fra versjon 1.1 til denne versjonen er dokumentert i vedlegg B av dette dokumentet. iii

6

7 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Bruksområder Om dette dokumentet 2 2. MELDINGSFLYT I SYSVAK Dagens meldingsflyt i SYSVAK Meldingsflyt som dekkes av denne informasjonsmodellen 7 3. DIM - DOMENE INFORMASJONSMODELL Introduksjon Modelleringsmetoden Grafisk fremstilling av DIM Tekstlig beskrivelse av DIM Repetisjon av DIM komponenter DIM diagram Om relasjonene Overordnet modell for SYSVAK-meldinger Tekstlig beskrivelse av objekter og deres attributter Generelt Beskrivelse av datatyper Avsender Helsetjenesteenhet Hendelse Mottaker Pårørende Sentralt SYSVAK-register SYSVAK-melding SYSVKVIT (Kvitteringsmelding) SYSVOPPD (Oppdateringsmelding) SYSVSPØR (Forespørselsmelding) SYSVSVAR (Svarmelding) Vaksinand Vaksinasjonsenhet Tekstlig beskrivelse av felles attributtgrupper Adresse Personlig Navn GMD - generelle meldingsbeskrivelser 33 v

8 4.1 Introduksjon GMD - SYSVOPPD Oppdateringsmelding GMD - SYSVKVIT Kvitteringsmeldinger GMD - SYSVSPØR - Forespørselsmelding GMD - SYSVSVAR Svarmelding Meldingsinnhold og krav til attributter 40 VEDLEGG A MAPPING FRA DAGENS MELDINGER TIL INFORMASJONSMODELLEN 45 VEDLEGG B VIKTIGSTE ENDRINGER 49 Versjon Versjon vi

9 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK 1. Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet: Bakgrunn for arbeidet, bruksområder av dette dokumentet samt en kort oversikt over innholdet i dokumentet. 1.1 Bakgrunn Nasjonalt vaksinasjonsregister Vaksinasjonsmeldinger Standardisering av SYSVAK-meldinger SYSVAK er et nasjonalt registersystem for vaksinasjoner. Systemet består av lokale SYSVAK-registre som skal kunne kommunisere med et sentralt SYSVAK-register elektronisk. Fra 1. januar 1996 ble alle landets kommuner pålagt å melde vaksinasjoner for barn og unge til det sentrale SYSVAK-registeret. I begynnelsen ble alle meldingene sendt inn på papirskjemaer. Per mai 1997 har derimot i overkant av halvparten av landets ca helsestasjoner elektronisk kommunikasjon med det sentrale SYSVAK-registeret. Siden dette omfatter alle de største kommunene og bydelene, antas det at ca % av alle vaksinasjoner hos barn og unge nå meldes elektronisk til det sentrale SYSVAK-registeret. Planen er at alle som vaksinerer skal melde vaksinasjoner til det sentrale SYSVAK-registeret, fortrinnsvis elektronisk. Meldingene som i dag utveksles mellom lokale og det sentrale SYSVAKregisteret er imidlertid lite standardisert. Meldingene er i dag basert på binære eller vanlige ASCII-filer. Som et ledd i standardisering av informasjonsutveksling i helsesektoren, blir det derfor igangsatt dette arbeidet for å standardisere meldingene i SYSVAK. Denne foreliggende informasjonsmodellen sammen med etterfølgende implementasjonsguider vil til sammen utgjøre definisjon og spesifikasjon av standardiserte meldinger i SYSVAK. 1.2 Bruksområder Informasjonsmodell Dette dokumentet inneholder informasjonsmodellen for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK. Informasjonsmodellen i dette dokumentet er implementasjonsuavhengige beskrivelser av datagrunnlaget og meldingsoppbygging/-innhold, med utgangspunkt i behov for informasjonsutveksling mellom lokale og det sentrale SYSVAK-registeret. Dokumentet danner grunnlag for senere å beskrive og realisere elektroniske meldinger for 1

10 KAP. 1 INNLEDNING SYSVAK, basert på de(n) valgte implementeringssyntaks, eksempelvis EDIFACT. Hva denne informasjonsmodellen dekker Hva denne informasjonsmodellen ikke dekker Dette dokumentet dekker følgende behov for informasjonsutveksling mellom et lokalt SYSVAK-register og det sentrale SYSVAK-registeret: 1. Oppdatering av person- og vaksinasjonsopplysninger om en eller flere personer, sendt fra et lokalt SYSVAK-register til det sentrale SYSVAK-registeret. 2. Kvittering på mottatte oppdateringsmeldinger nevnt under forrige punkt. 3. Forespørsel om opplysninger om en eller flere personer, med eller uten vaksinasjonsopplysninger, sendt fra et lokalt SYSVAK-register til det sentrale SYSVAK-registeret. 4. Svar på forespørsler nevnt under forrige punkt. Dette dokumentet dekker derimot ikke meldinger som ikke omhandler enkelte vaksinander. Dette betyr at rapporter og statistikker (f.eks. dekningsgrad) ikke er dekket av denne informasjonsmodellen, verken forespørsel om eller svar på forespørsler om rapporter/statistikker. Tilsvarende er oppdatering av hjelperegistre (f.eks. vaksinekoder, institusjonsnumre) heller ikke dekket av denne informasjonsmodellen, verken forespørsler om eller svar på forespørsler om oppdatering av hjelperegistre. Dette dokumentet har heller ikke hatt som mål å kunne dekke meldinger som inneholder "rene personopplysninger", dvs. meldinger som bare inneholder "folkeregisteropplysninger", selv om meldingene beskrevet i dette dokumentet til dels kan brukes til dette formål. 1.3 Om dette dokumentet Konsensusprosess Dokumentets oppbygging Det foreliggende dokumentet er et resultat av en prosess hvor leverandørene som allerede er involvert i dagens SYSVAK-løsninger, Helsetilsynet og KITH alle aktivt bidrar. Dokumentet inneholder således en konsensus mellom disse partene på hva elektroniske meldinger i SYSVAK skal inneholde og hvordan. Dokumentet er videre organisert som følger: Kap. 2 beskriver meldingsflyten i dagens SYSVAK, samt hvilke deler av dagens meldingsflyt som vil bli dekket av informasjonsmodellen presentert i dette dokumentet. Kap. 3 inneholder en "domene informasjonsmodell" (DIM, engelsk domain information model) for SYSVAK, med utgangspunkt i 2

11 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK behovet for utveksling av vaksinand- og vaksinasjonsopplysninger mellom lokale SYSVAK-registre og det sentrale SYSVAKregisteret. Kap. 4 inneholder generelle meldingsbeskrivelser (GMD, engelsk general message description) av de meldingstypene som dette dokumentet dekker. Vedlegg A inneholder kryssreferanser mellom innholdet i dagens meldingsflyt og innholdet i denne informasjonsmodellen. Vedlegg B beskriver de viktigste endringene mellom de ulike versjonene av dokumentet. 3

12

13 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK 2. Meldingsflyt i SYSVAK Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dagens meldingsflyt i SYSVAK, samt hva denne informasjonsmodellen dekker av dagens meldingsflyt i SYSVAK. 2.1 Dagens meldingsflyt i SYSVAK Figur 1: Dagens meldingsflyt i SYSVAK Lokalt register Sentralt register 1 Oppdatering av personer og vaksinasjoner Lokalt register 7 Søk etter person m/ vaksinasjoner Sentralt register 2 Kvittering 8 En/flere person som passer til kriteriet, med vaksinasjoner 3 Søk etter person 9 Be om rapport 4 En/flere person som passer til kriteriet 10 Rapport 5 Be om oppdatering av hjelpetabell 14 Oppdatering av hjelpetabell 6 Oppdatering av hjelpetabell 16 Operatørmelding Figur 1 viser dagens meldingsflyt i SYSVAK. Numrene i figuren viser til oppgavetypene som er forklart i tabell 1. Figuren og tabellen er hentet fra dokumentasjonen «Kommunikasjon mellom det sentrale SYSVAKregisteret og lokal SYSVAK løsning», v.1.2, , utarbeidet av EDB, med mindre modifikasjoner av redaksjonell art. Tabell 1: Forklaring på dagens oppgavetyper i SYSVAK (SR = Sentralt SYSVAKregister, LR = Lokalt SYSVAK-register) Type Navn Til/fra Prioritet Beskrivelse SR 1 Oppdatering til SR Til Lav Oppdatering til SR. Alle personer eller vaksinasjoner som er registrert/endret i LR sendes til SR i hver sin instruksjon. Dette er lavprioritetsmeldinger, da det i løpet av dagen er viktigere å få svar på forespørsler til SR enn å oppdatere med ny informasjon. I SYSVAK Lokal defineres dette som nattpost og sendes på gitt tidspunkt i løpet av natten. 5

14 KAP. 2 MELDINGSFLYT I SYSVAK Type Navn Til/fra SR 2 Kvittering for Fra "Oppdatering til SR" Prioritet Beskrivelse Kvittering på oppdatering til SR. SR returnerer koder for hvordan oppdateringen gikk, evt. med korrektur av nøkkelverdier eller feilmeldinger. 3 Personsøk i SR Til Høy/Lav Søk etter personinformasjon i SR. Søkekriteriet ligger i en jobb. Dette er vanligvis høyprioritetsmeldinger, men avsender står fritt til å sette denne til lav prioritet. 4 Svar på "Personsøk i SR" 5 Be om tabellendringer fra SR 6 Svar på tabellendringer fra SR 7 Personsøk m/ vaksinasjoner 8 Svar på "Personsøk m/ vaksinasjoner" 9 Be om rapport fra SR Fra Resultat av søk etter personinformasjon i SR. Returnerer antall personer som passet til søkekriteriet og personinformasjon for disse i instruksjoner med referanse til hvilken jobb søkekriteriet lå i. Til Lav/Høy LR ber om å få oppdatert tabeller. En tabell pr. jobb. Avsender bestemmer prioritet. Fra Tabell fra SR. Hver jobb er fra en tabell, hver instruksjon er en rad i tabellen. Til Høy/Lav Søk etter person- og vaksinasjonsinformasjon i SR. Søkekriteriet ligger i en jobb. Dette er vanligvis høyprioritetsmeldinger, men avsender står fritt til å sette denne til lav prioritet. Fra Resultat av søk etter person- og vaksinasjonsinformasjon i SR. Returnerer antall personer som passet til søkekriteriet og personog vaksinasjonsinformasjon for disse i instruksjoner med referanse til hvilken jobb søkekriteriet lå i. Til Lav/høy LR ber om å få rapport. Rapportene som kjøres i SR er årsstatistikkene (produksjons- og dekningsstatistikker). Input for å kjøre en rapport ligger i en jobb. Dette er lavprioritetsmeldinger, da det i løpet av dagen er viktigere å få svar på forespørsler til SR enn å hente ned årsstatistikker. I SYSVAK Lokal defineres dette som nattpost og sendes på gitt tidspunkt i løpet av natten. 10 Rapport fra SR Fra Rapport fra SR. Rapportene sendes med bestemte format for de ulike type rapporter. 6

15 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK Type Navn Til/fra SR 11 Ikke i bruk 12 Ikke i bruk 13 Ikke i bruk 14 Tabellendringer Fra fra SR (initiert fra SR) 15 Ikke i bruk 16 Operatørmelding Fra Prioritet Beskrivelse Virker på samme måte som Oppgavetype 6 - Svar på tabellendringer fra SR, men er initiert fra SR når denne vil sende ut oppdaterte tabeller. Melding fra SR. Jobben inneholder en tekstmelding som brukere av SYSVAK trenger. Det kan være opplysninger om problemer med server, nye vaksinekoder etc. 2.2 Meldingsflyt som dekkes av denne informasjonsmodellen Denne informasjonsmodellen dekker følgende deler av meldingsflyt i dagens SYSVAK (jfr. også figur 2): Oppgave 1: "Oppdatering av personer og vaksinasjoner", fra et lokalt register til det sentrale SYSVAK-registeret, beskrevet som Oppdateringsmelding (SYSVOPPD) i dette dokumentet. Oppgave 2: "Kvittering" på mottatte oppgaver av type 1, fra det sentrale SYSVAK-registeret til et lokalt register, beskrevet som Kvitteringsmelding (SYSVKVIT) i dette dokumentet. Oppgave 3: "Søk etter person", fra et lokalt register til det sentrale SYSVAK-registeret, beskrevet som Forespørselsmelding (SYSVSPØR) i dette dokumentet. Oppgave 4: "En/flere personer som passer til kriteriet", fra det sentrale SYSVAK-registeret til et lokalt register, beskrevet som Svarmelding (SYSVSVAR) i dette dokumentet. Oppgave 7: "Søk etter person med vaksinasjoner", fra et lokalt register til det sentrale SYSVAK-registeret, beskrevet som Forespørselsmelding (SYSVSPØR) i dette dokumentet. Oppgave 8: "En/flere person som passer til kriteriet, med vaksinasjoner", fra det sentrale SYSVAK-registeret til et lokalt register, beskrevet som Svarmelding (SYSVSVAR) i dette dokumentet. Oppgavene som ikke er nevnt i listen ovenfor vil bli håndtert senere i andre sammenhenger. 7

16 KAP. 2 MELDINGSFLYT I SYSVAK Figur 2: Anvendelsesområder av meldingene beskrevet i dette dokumentet Lokalt register Oppdateringsmelding (SYSVOPPD) for "Oppgave 1: Oppdatering av personer og vaksinasjoner" Kvitteringsmelding (SYSVKVIT) for "Oppgave 2: Kvittering på mottatte oppgaver av type 1" Sentralt register Forespørselsmelding (SYSVSPØR) for "Oppgave 3: Søk etter person", eller "Oppgave 7: Søk etter person m/ vaksinasjoner" Svarmelding (SYSVSVAR) for "Oppgave 4: En/flere person som passer til kriteriet", eller "Oppgave 8: En/flere person som passer til kriteriet, med vaksinasjoner" 8

17 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK 3. DIM - Domene informasjonsmodell Dette kapitlet inneholder den overordnede informasjonsmodellen (DIM - Domene informasjonsmodell) for SYSVAKmeldinger. DIM er i dette kapitlet beskrevet grafisk (DIMdiagram) og tekstlig (med tekstlig beskrivelse av objekter og deres attributter). Generelle meldingsbeskrivelser (GMD - engelsk: General Message Description) finnes i neste kapittel. 3.1 Introduksjon Modelleringsmetoden DIM - Domene informasjonsmodell Domene informasjonsmodeller (eng. Domain Information Models, DIM) er bygd opp som objektorienterte modeller, med UML-notasjoner 1. DIM er presentert grafisk (se avsnitt 3.2) og med tekstlige beskrivelser (se avsnitt 3.3) Grafisk fremstilling av DIM Den grafiske presentasjonen av modellen viser informasjonen som kan bli overført i SYSVAK-meldinger. Diagrammet viser også relasjoner mellom disse komponentene Tekstlig beskrivelse av DIM Den tekstlige beskrivelsen beskriver i detalj hvert enkelt objekt og dets attributter og attributtgrupper. Datatyper Datatypen av hvert attributt er definert ved hjelp av forkortelsene som skal tolkes i henhold til datatypedefinisjonene som er oppgitt i tabell 2 i avsnitt UML: Unified Modeling Language. 9

18 KAP. 3 DIM - DOMENE INFORMASJONSMODELL Repetisjon av DIM komponenter Kardinalitet (cardinality) Krav til repetisjon av et objekt er indikert ved kardinalitet ("mengdeangivelse", engelsk: cardinality eller multiplicity) til relasjoner vist i den grafiske fremstillingen av DIM. Repetisjon av et attributt er indikert ved prefikset "L-" foran attributtnavnet i den tekstlige beskrivelsen. Repetisjon av en attributtgruppe innen et objekt eller innen en annen attributtgruppe er indikert ved prefikset "L-" foran navnet til attributtgruppen i den tekstlige beskrivelsen. 3.2 DIM diagram Om relasjonene Repetisjonskrav, kardinalitet Brukerkrav I datamodellen er repetisjonskravet til objektene beskrevet ved hjelp av kardinalitet ("mengdeangivelse", engelsk: cardinality eller multiplicity) til den aktuelle relasjonen. Eksempel: 1-tallene på relasjonen mellom Oppdateringsmelding (SYSVOPPD) og Kvitteringsmelding (SYSVKVIT) i modellen som er vist i figur 3, uttrykker en-til-en-relasjon mellom Oppdateringsmeldingene og Kvitteringsmeldingene. Det gjøres samtidig oppmerksom på at kardinalitetene viser "logiske" brukerkrav og ikke fysiske krav. Eksempel: en-til-en-relasjonen mellom Oppdateringsmeldingene og Kvitteringsmeldingene uttrykker brukerkravet at det sentrale SYSVAK-registeret ved mottak av en Oppdateringsmelding alltid skal sende én og bare én Kvitteringsmelding og at en Kvitteringsmelding alltid skal gjelde kun én Oppdateringsmelding. Dette på den annen siden vil ikke alltid kunne gjelde fysisk i en konkret realisering av systemet, da det alltid vil ta noe tid mellom utsendelse av en Oppdateringsmelding og mottak at den tilsvarende Kvitteringsmeldingen Overordnet modell for SYSVAK-meldinger Den overordnede informasjonsmodellen for SYSVAK-meldinger er vist i figur 3. Komponentene i modellen er beskrevet nærmere i andre avsnitt: Avsender (jfr. avsnitt 3.3.3). Helsetjenesteenhet (jfr. avsnitt 3.3.4). Hendelse (jfr. avsnitt 3.3.5). Mottaker (jfr. avsnitt 3.3.6). Pårørende (jfr. avsnitt 3.3.7). Sentralt SYSVAK-register (jfr. avsnitt 3.3.8). SYSVAK-melding (jfr. avsnitt 3.3.9). SYSVKVIT (Kvitteringsmelding, jfr. avsnitt ). SYSVOPPD (Oppdateringsmelding, jfr. avsnitt ). 10

19 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK SYSVSPØR (Forespørselsmelding, jfr. avsnitt ). SYSVSVAR (Svarmelding, jfr. avsnitt ). Vaksinand (jfr. avsnitt ). Vaksinasjonsenhet (jfr. avsnitt ). Figur 3: Overordnet modell for SYSVAK-meldinger SYSVAK-melding Oppdateringsmelding (SYSVOPPD) Forespørselsmelding (SYSVSPØR) Kvitteringsmelding (SYSVKVIT) 1 Svarmelding (SYSVSVAR) 1 Vaksinasjonsenhet 1 Sentralt SYSVAK-register Avsender Mottaker * * * SYSVAK-melding * * Helsetjenesteenhet * Pårørende Vaksinand * Hendelse * * A 0..1 B A er assosiert med maksimalt én B A 1 B A er assosiert med én og bare én B A B A er assosiert med minst én B A * B A er assosiert med ubegrenset antall B A B A er en spesialisering av B Hovedbudskapene av denne overordnede modellen er som følger: Denne informasjonsmodellen dekker 4 typer SYSVAK-meldinger: Oppdateringsmelding (SYSVOPPD), Kvitteringsmelding 11

20 KAP. 3 DIM - DOMENE INFORMASJONSMODELL (SYSVKVIT), Forespørselsmelding (SYSVSPØR) og Svarmelding (SYSVSVAR). Det skal alltid være én og bare én Kvitteringsmelding (SYSVKVIT) for hver Oppdateringsmelding (SYSVOPPD). Enhver Forespørselsmelding (SYSVSPØR) skal besvares med kun én Svarmelding (SYSVSVAR) og enhver Svarmelding (SYSVSVAR) svarer til kun én Forespørselsmelding (SYSVSPØR). Dette betyr at ved for mange treff grunnet for dårlige søkekriterier i Forespørselsmeldingen vil det ikke bli sendt mange Svarmeldinger, men kun en som forteller at det er for mange treff. Spørrende enheten skal i så fall spesifisere søkekriteriene ytterligere og sende Forespørselsmeldingen på nytt. Enhver SYSVAK-melding handler om minst én Vaksinand 2. Enhver Hendelse er relatert til én og alltid én Vaksinand. En Hendelse kan være relatert til ingen eller flere Helsetjenesteenheter 3. Enhver Vaksinand skal være rapportert/involvert i minst én SYSVAK-melding 4. En Helsetjenesteenhet kan være en "Vaksinasjonsenhet" (enheten som registrerer/rapporterer eller spør om en vaksinand/hendelse), "Sentralt SYSVAK-register" (det sentrale SYSVAK-registeret), "Avsender" (enheten som sender en Oppdateringsmelding eller Forespørselsmelding på vegne av en annen enhet som selv ikke har mulighet for å sende EDI-meldinger), eller "Mottaker" (enheten som mottar en Kvitteringsmelding eller Svarmelding på vegne av en annen enhet som selv ikke har mulighet for å motta EDI-meldinger) "Minst én Vaksinand", selv også når man sender en Forespørselsmelding hvor man spør om (søker etter) opplysninger om en Vaksinand som kanskje ikke finnes registrert. "Minst én" betyr også at flere Vaksinander kan rapporteres i en og samme Oppdateringsmelding. "Ingen Helsetjenesteenhet": i tilfeller når opplysninger om de(n) involverte Helsetjenesteenheten(e) ikke er tilgjengelig. "Flere Helsetjenesteenheter", f.eks. en som vaksinerte, en som registrerte, en som oppdaterte opplysningene. "Minst én": logisk krav slik at alle Vaksinander blir rapportert til det sentrale SYSVAKregisteret. En Vaksinand kan dessuten være omhandlet i flere SYSVAK-meldinger (eksempel: første gang når vedkommende blir rapportert til det sentrale SYSVAK-registeret vha. en Oppdateringsmelding, andre gang når en annen Helsetjenesteenhet spør om vedkommende vha. en Forespørselsmelding, tredje gang når sentralen svarer på forespørsel om vedkommende vha. en Svarmelding, osv.). 12

21 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK 3.3 Tekstlig beskrivelse av objekter og deres attributter Generelt Den tekstlige beskrivelsen er et supplement til den grafiske beskrivelsen i forrige avsnitt. Objektene er beskrevet i den alfabetiske rekkefølge av objektnavn. Den overordnede beskrivelsen av objektene benytter stikkordene Hensikt, Kommentar og Eksempler. Attributtene er gruppert under de objektene de tilhører. For å skille mellom attributtgrupper og vanlige attributter, er navnet til en attributtgruppe skrevet i kursiv skrifttype. Innrykk er brukt til å indikere komponentene i en attributtgruppe. For å understreke innrykket, er navnene til komponentene i en attributtgruppe skrevet med ">"-prefikset. Navnene til komponentene i en attributtgruppe innen en annen attributtgruppe er skrevet med "»"- prefikset. Attributtgrupper som er felles til flere objekter er beskrevet i avsnitt Krav til attributtene Krav til attributtene er ikke tatt med i dette kapitlet, men i avsnitt Beskrivelse av datatyper Tabell 2: Beskrivelse av datatyper Datatype Forkortelse Definisjon tekststreng S En streng av tegn fra ISO 8859 tegnsett. kodet verdi eller tekststreng C/S Verdi som kan uttrykkes enten som en kodet verdi eller som en tekststreng. kalenderdato CD Streng begrenset til å representere år, måned og dag (definisjon i følge ISO 8601). tid av en kalenderdato TOCD Streng begrenset til å representere år, måned, dag, time, minutter, sekunder og lokal tid differanse faktor. reeltall R En enkel type med forskjellige verdier som er medlemmer av settet med reelle tall (definisjon i følge ISO 8824). 13

22 KAP. 3 DIM - DOMENE INFORMASJONSMODELL Datatype Forkortelse Definisjon kodeverdi V Denne datatype består av 2 komponenter: ICD (International Coding Scheme Designator som er definert i ISO 6523): av datatype streng, er en valgfri komponent. Kodeverdi: av datatype streng, er en obligatorisk komponent. Koding er krevd. attributtgruppe AG Sammensatt datatype som brukes til å gruppere et sett av logisk sammenhørende attributter og/eller andre attributtgrupper som er brukt i spesifikke sammenhenger. felles attributtgruppe CAG Sammensatt datatype som brukes til å gruppere et sett av logisk sammenhørende attributter og som er brukt på en felles måte i flere forskjellige sammenhenger. (CAG = common attribute group) Avsender Objektnavn: Avsender Hensikt: For opplysninger om den enheten som sender en SYSVAK-melding på vegne av en annen enhet som selv ikke har mulighet for å sende EDImeldinger. Kommentar: 1. Avsender er en spesialisering av Helsetjenesteenhet. Objektene av denne klassen har ingen spesifikk attributt, men bruker de generelle attributtene som er definert i objektklassen Helsetjenesteenhet. 2. Avsender av en Oppdateringsmelding tilsvarer Mottaker (avsnitt 3.3.6) av den tilsvarende Kvitteringsmeldingen. Tilsvarende gjelder for forholdet mellom Avsenderen av en Forespørselsmelding og Mottakeren av den tilsvarende Svarmeldingen. Eksempler: Helsetjenesteenhet Objektnavn: Helsetjenesteenhet Hensikt: For opplysninger om en Helsetjenesteenhet som er relatert til (eller referert i) en SYSVAK-melding. 14

23 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK Kommentar: Helsetjenesteenhet kan spesialiseres til "Vaksinasjonsenhet", "Sentralt SYSVAK-register", "Avsender " (enheten som sender en melding på vegne av en annen enhet som selv ikke har mulighet for å sende EDI-meldinger), eller "Mottaker" (enheten som mottar en melding på vegne av en annen enhet som selv ikke har mulighet for å motta EDI-meldinger). Eksempler: Helsetjenesteenhet Attributtnavn Kommentar Datatype institusjons rolle Rollen til institusjon i meldingssammenheng, med kodeverdi som tilsvarer: "Vaksinasjonsenhet": enheten som rapporterer eller spør om en vaksinand/hendelse, "Sentralt SYSVAKregister": det sentrale SYSVAK-registeret, "Avsender": enheten som sender en Oppdateringsmeldingen eller Forespørselsmelding på vegne av en "Vaksinasjonsenhet" som selv ikke har mulighet for å sende EDI-meldinger, eller "Mottaker": enheten som mottar en Kvitteringsmeldingen eller Svarmeldingen på vegne av en "Vaksinasjonsenhet" som selv ikke har mulighet for å motta EDI-meldinger. V 15

24 KAP. 3 DIM - DOMENE INFORMASJONSMODELL Helsetjenesteenhet Attributtnavn Kommentar Datatype institusjon (nummer og/eller Nummer (og/eller navn) til institusjonen. C/S navn) avdeling 5 Evt. avdelingsidentifikasjon. C/S L-adresse og telekommunikasjonsnummer Liste av adresser og telekommunikasjonsnummer til institusjonen, vha. attributtgruppen Adresse (se avsnitt 3.4.1). CAG Hendelse Objektnavn: Hendelse Hensikt: For opplysninger om de ulike typer hendelser som en SYSVAK-melding kan omhandle. Kommentar: Hendelser kan være Vaksinasjon, Vaksinasjonsreaksjon eller Kontraindikasjon. Eksempler: Hendelse Attributtnavn Kommentar Datatype type hendelse Type hendelse, dvs. kodeverdi V som tilsvarer: "Vaksinasjon", "Vaksinasjonsreaksjon", eller "Kontraindikasjon". aksjonskode For bruk i Oppdateringsmeldinger V (SYSVOPPD): type aksjon ang. den aktuelle Hendelsen, dvs. kodeverdi som tilsvarer: "Ny": Hendelsen er (antatt) ny 6 ; "Endring": opplysningene til- 5 Attributtet/attributtgruppen brukes ikke i tilsvarende meldinger i dagens SYSVAK og vil ikke i første omgang bli brukt i de nye EDI-meldingene heller. Attributtet/attributtgruppen er tatt med her for å kunne ta høyde for fremtidige behov. 16

25 INFORMASJONSMODELL FOR ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I SYSVAK Hendelse Attributtnavn Kommentar Datatype sendt skal oppdatere eksisterende opplysninger om Hendelsen; eller "Sletting": Hendelsen skal slettes. suksesskode For bruk i Kvitteringsmelding (SYSVKVIT): kodeverdi som tilsvarer: "OK": opplysningene om Hendelsen er feilfritt håndtert av det sentrale SYSVAK-registeret; "Nyere opplysninger finnes i sentralt register", det finnes nyere opplysninger om denne Hendelsen i det sentrale SYSVAKregisteret enn de som er blitt rapportert i Oppdateringsmeldingen, det lokale SYSVAK-registeret bør hente over opplysningene ved å sende Forespørselsmelding til det sentrale SYSVAK-registeret; "Varsel": det sentrale SYSVAK-registeret oppdaget "mistenkelige data" ved håndtering av denne Hendelsen; eller "Feil": det sentrale SYSVAK-registeret fant en eller flere feil ved håndtering av denne Hendelsen. V 6 "Antatt ny" fordi det kan hende at det i det sentrale SYSVAK-registeret allerede er registrert opplysninger om den aktuelle hendelse som meldeenheten ikke vet om. 17

26 KAP. 3 DIM - DOMENE INFORMASJONSMODELL Hendelse Attributtnavn Kommentar Datatype For bruk i Svarmelding (SYSVSVAR): Om hvorvidt søk er vellykket, med kodeverdi som tilsvarer: "Funnet": Alle hendelser for tilhørende vaksinand tilsendt, søk i det sentrale SYSVAK-registeret ga treff på konkrete hendelser og opplysningene om disse er tilsendt i Svarmeldingen, eller "Ikke funnet": Ingen svar på hendelser for tilhørende vaksinand er tilsendt, søk i det sentrale SYSVAK-registeret ga ingen treff på konkrete hendelser L-feilmeldingstekst Evt. nærmere beskrivelse av S varsel-/feilmeldingen. dato for hendelse Dato når hendelsen oppstår (eller CD blir rapportert), f.eks. når vaksinen er satt, når kontraindikasjon blir rapportert. institusjon for hendelse Nummer eller navn til helsetjenesteenheten hvor hendelsen oppstår/rapporteres, f.eks. den institusjonen som satte en vaksine. C/S Institusjonsnummeret skal brukes såfremt dette er tilgjengelig. avdeling for hendelse 7 Evt. avdelingsidentifikasjon for hvor hendelsen oppstår/rapporteres. dato for ajourføring Dato når opplysninger om hen- CD 7 Attributtet/attributtgruppen brukes ikke i tilsvarende meldinger i dagens SYSVAK og vil heller ikke i første omgang bli brukt i de nye EDI-meldingene. Attributtet/attributtgruppen er tatt med her for å kunne ta høyde for fremtidige behov. 18

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1023:2010.. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Pasientliste. Informasjonsmodell

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning"

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger Den gode henvisning Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning" Versjon 1.1 19. september 2003 KITH Rapport R22/03 ISBN 82-7846-185-6 KITH-rapport ISBN 82-7846-185-6 Medisinsk-faglig innhold i henvisninger

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold

Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Kravspesifikasjon for elektronisk journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold Versjon 1.0 Statens helsetilsyn KITH Kravspesifikasjon for elektronisk journal

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012

KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012 KS KS Resultat XML Versjon 2.0 KS 28.08.2012 Side: 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektgruppe... 2 Prosessmodeller... 3 Skjemautfylling... 4 Mottak... 5 Saksbehandling... 6 Svar...

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor Semicolon rapport Status: under arbeid. Versjon 1.0 November 2011 Endringskontroll Versjon Dato Forfatter Kommentar 0.1 31.09.2011 Jens K. Mjelva (ed.)

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer