Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren"

Transkript

1 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH Rapport 7/03 9. april 2003 Status: Klar til høring 2003

2 KITH-rapport TITTEL Tillegg til Noark-4: Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Forfatter(e) Torbjørn Nystadnes Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedirektoratet Rapportnummer 7/03 ISBN Godkjent av Jacob Hygen adm. direktør URL Dato Antall sider 6 Kvalitetssikret av Hroar Piene Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 5, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode Gradering Åpen Sammendrag På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har KITH laget en kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjonssystem for bruk innen pleie- og omsorgssektoren []. Kravspesifikasjonen omfatter lovpålagt dokumentasjon av søknadsbehandling og gjennomføring av tjenester som faller inn under helselovgivningen, samt tjenester som faller inn under lov om sosiale tjenester i den grad dette er nødvendig for rapportering til IPLOS-registeret. Norsk arkivstandard, Noark-4 [2], dekker det meste av behovet når det gjelder krav til postjournal og elektronisk arkivering av saksdokumenter. Dette omfatter også de nødvendige tekniske krav til informasjonsmodeller, tillatte arkivformat for saksdokumenter og krav relatert til deponering i arkivdepot. Denne rapporten begrenser seg derfor til å beskrive tekniske krav til de tilleggsopplysninger som er nødvendig for å knytte dokumentasjon av saksbehandling av søknader vedrørende pleie- og omsorgstjenester, opp mot dokumentasjon av gjennomføring av tjenesten. Tjenestedokumentasjonen utgjør en elektronisk pasientjournal, utvidet med mulighet for dokumentasjon av andre typer tjenester Målgruppen for denne rapporten er primært de som utvikler IT-baserte systemer for saksbehandling til bruk i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Ut over dette vil spesielt interessert teknisk personale i kommunene kunne ha nytte av rapporten. Rapporten krever spesiell teknisk kunnskap, bl.a. god kjennskap til del II av Noark-4, og er ikke beregnet for beslutningstakere på noe nivå, verken i kommunene eller hos leverandørene.

3 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 3 av 6 Innholdsfortegnelse. INNLEDNING 4 2. TABELLER OG ATTRIBUTTER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Innledning Forkortelser mv Om symbolbruk i figurene Tilleggsinformasjon for pleie- og omsorgstjenesten PLO Sakstillegg (PLOSAKTIL) PLO Tjenester (PLOTJENESTE) PLO Tjenestetyper (PLOTJENTYPER) PLO Saksparttillegg (PLOSAKSPARTIL) 4 3. REFERANSER 6

4 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 4 av 6. Innledning Dette dokumentet utgjør et tillegg til del 2 av Noark-4 [2] og inneholder en spesifikasjon av fire nye tabeller beregnet til bruk innenfor den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Tabellene inneholder opplysninger som er nødvendige for å kunne dokumentere behandlingen av søknader om pleie- og omsorgstjenester. Dokumentet må ses i sammenheng med Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten [] som blant annet beskriver hvordan de opplysninger som beskrives her benyttes i søknadsbehandlingen, og hvordan sammenhengen er mellom disse opplysningene og tjenestedokumentasjonen. Tjenestedokumentasjonen er, juridisk sett, en pasientjournal og krav til elektroniske pasientjournaler er beskrevet i Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring [3]. De fire tabellene som beskrives i det etterfølgende utgjør således bindeleddet mellom postjournalen og saksarkivet, beskrevet i Noark-4, og en elektronisk pasientjournal, beskrevet i EPJ-standarden. Dette er skissert i Figur.

5 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 5 av 6 2. Tabeller og attributter for pleie- og omsorgstjenesten 2.. Innledning 2... Forkortelser mv I beskrivelsen av de enkelte tabeller benyttes følgende forkortelser mv: Betegnelse Betegnelse for attributtet. Denne benyttes i de fleste tilfeller hvor det refereres til attributtet fra andre deler av denne standarden. K - Type krav. Kravtypen gjelder både attributtet som sådant og eventuelle funksjoner beskrevet i merknadsfeltet. Dersom kravtypen er satt i kursiv skal attributtet ikke tas med ved eksport for avlevering til arkivdepot, men det bør likevel finnes en opsjon for å inkludere disse attributtene, f.eks. ved overføring av en periode til en egen database. For pleie- og omsorgstjenesten benyttes kravtype P for obligatoriske krav. O - Obligatorisk. Markert med x dersom attributtet må være utfylt. Markert med b dersom attributtet må være utfylt når nærmere spesifiserte betingelser er oppfylt. Beskrivelsen av betingelsene er enten angitt i merknadsfeltene eller under tabellen. Format Format på attributtet ved utveksling og eksport, f.eks for avlevering til arkivdepot. (Merk: et annet format kan gjerne benyttes ved lagring mv.) Følgende koder benyttes: X(n) - Tekststreng med maksimal lengde n tegn. 9(n) - Tall med maksimalt n siffer. Eksporteres med sin virkelige lengde eller med ledende 0 til full lengde. dato - Dato på formen YYYYMMDD. (Merk: et annet format kan benyttes ved fremvising på skjerm mv.) Kortnavn Alfanumerisk kortnavn for attributtet. Kortnavnet er unikt for hele Noark. Benyttes som (SGML-)tag til objekter ved uttrekk for utveksling og eksport. Benyttes også andre steder i Noark-standarden hvor det er behov for en kort, entydig referanse til et attributt. Kortnavn i kursiv markerer at attributtet normalt ikke skal vises i grensesnittet til vanlige brukere. Benyttes særlig for ID-nummer som benyttes som unik nøkkel i forskjellige tabeller. F.eks. skal ikke det ID som refererer til saksbehandler vises, men heller saksbehandlers initialer og/eller navn. Merknader Beskrivelse av attributtet med regler for innholdet dersom slike finnes.

6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 6 av Om symbolbruk i figurene For å bedre oversikten for dem som skal utvikle Noark-4 systemer, eventuelt også for andre interesserte, illustreres Noarks datamodell i dette kapitlet ved hjelp av diagrammer basert på notasjonsspråket UML (Unified Modeling Language). Oppdelingen av UML-diagrammene er basert på modulinndelingen i rapportens del, men for enkelte moduler er det for oversiktens skyld foretatt en ytterligere oppdeling. Datamodellen er ment å være komplett når det gjelder tabeller og relasjoner mellom disse, men betegnelser på relasjoner er utelatt, og kardinaliteter er kun i liten grad inkludert. Tabellene, eller klassene er tegnet som bokser med tabellens navn inni. A, B og C symboliserer således tre tabeller i figuren nedenfor. I modellene er det benyttet to hovedtyper av relasjoner mellom tabeller: aggregering, symbolisert med en "ruter" i den ene enden av streken mellom tabellene, og vanlige assosiasjoner eller referanser, symbolisert med en strek som eventuelt kan ha en pil i den ene enden. Figuren nedenfor kan leses som: En eller flere (..*) forekomster av B inngår i A B har en referanse til C. Når det gjelder kardinaliteter (f.eks..* i figuren nedenfor), er disse bare tatt med der dette ikke er opplagt. Ved referanser er kardinaliteten i "pilenden" og i andre enden. Ved aggregering er kardinaliteten i "Ruter-enden", og den er alltid angitt i den andre enden. A..* B C

7 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 7 av Tilleggsinformasjon for pleie- og omsorgstjenesten Jevnfør sak Noark-4 PLO Sakstillegg EPJ standard Sak ID : 9(0) Sak 0.. EPJ Journalinnhold Journalpost..* Avsender/Mottaker Sakspart 0.. PLO Saksparttillegg Rolle i forhold til søker : X(0) Sak ID : 9(0) Navn : X(70) Fødselsnummer : 9() Sivilstand : 9() Bor sammen med : 9() Statsborgerskap : X(0) Hjemmespråk : X(0) Behov for tolk : X(255) Samtykke gitt : X(70) Helsepersonellnummer : 9(0) PLO Tjenestetyper IPLOS tjenestetype : X(0) Underinndeling tjeneste : X(0) Betegnelse : X(20) Institusjonsnavn : X(20) I bruk fra : dato I bruk til : dato Merknad : X(255) Referanse tjenestedokumentasjon : X(20) Søkers oppholdssted : X(70) Tidligere kontakter : X(255) Årsak til henvendelse : X(255) Foreløpig konklusjon : X(255) Videre saksgang : X(255) Hastesak : X(0) Frist for vedtak : dato PLO Tjenester Sak ID : 9(0) Tjeneste nr : 9(4) Journalpost ID : 9(0) EPJ komponent ID : 9(0) IPLOS tjenestetype : X(0) Underinndeling tjeneste : X(0) Registreringen gjelder : X(0) Status : X(0) Søkt fra dato : dato Søkt til dato : dato Antall søkt om : X(0) Innvilget fra dato : dato Innvilget til dato : dato Antall innvilget : X(0) Ny vurdering innen : dato Egenbetaling : X(255) Endelig vedtak : dato Endelig vedtak fattet etter : X(0) Merknad : X(255) 0.. Besluttet tiltak 0.. EPJ Sakshode EPJ Sak..* Journ alrot EPJ Saksinnhold 0.. EPJ Dokument Figur. Figuren over viser hvordan de fire tabellene som beskrives i de etterfølgende, forbinder Noark-4 med EPJ-standarden.

8 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 8 av PLO Sakstillegg (PLOSAKTIL) Inneholder tilleggsopplysninger for saken som er nødvendig for håndtering av søknader om pleie- og omsorgstjenester. Følgende attributter inngår: Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader Sak ID P x 9(0) PLSA.SAID Referanse til sak. Overført fra saken og kan ikke endres. Referanse tjenestedokumentasjon P b X(20) PLSA.EPJID Referanse til tjenestedokumentasjon (EPJ). Skal inneholde en globalt unik identifikator (en ISO object identifier, OID) som identifiserer tjenestedokumentasjonen til søker. Skal oppdateres automatisk når Tjenestedokumentasjon opprettes som følge av en søknad eller når en ny søknad registreres for en søker som det allerede er opprettet tjenestedokumentasjon for. Attributtet skal ikke kunne endres manuelt. Hastesak P X(0) PLSA.HAST Benyttes kun dersom saken haster og derfor må behandles utenfor tur. Skal da inneholde en av følgende koder: HV - Hastevedtak. Vedtak er allerede fattet uten vanlig saksbehandling. FR - Vedtak må fattes innen angitt frist. Frist for vedtak P dato PLSA.FRIST Dersom vedtaket må være fattet innen en bestemt dato, angis denne her. Søkers oppholdssted P X(70) PLSA.OPSTED Angivelse av hvor søker befinner seg på nåværende tidspunkt, f.eks. i eget hjem, på sykehus eller lignende. Tidligere kontakter P X(255) PLSA.TIDLKONT Opplysninger om eventuelle tidligere kontakter med pleie- og omsorgstjenesten. Merk: Det bør også opprettes referanser til eventuelle tidligere søknader fra søker. Se beskrivelsen av tabellen Jevnfør sak i Noark-4 Årsak til henvendelse P X(255) PLSA.HENVGRUN En kort beskrivelse av hva som er årsaken til henvendelsen.

9 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 9 av 6 Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader Foreløpig konklusjon P Videre saksgang P X(255) PLSA.SAKSGANG X(255) PLSA.KONKL En kort beskrivelse av hva som er saksbehandlers foreløpig konklusjon på søknaden. For denne tabellen benyttes kortnavnet: PLOSAKTIL. Unik nøkkel: PLSA.SAID. En kort beskrivelse av hva som vil bli den videre saksgang for denne søknaden.

10 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 0 av PLO Tjenester (PLOTJENESTE) Inneholder opplysninger om de tjenester som vurderes i forbindelse med en søknad om pleie- og omsorgstjenester. Følgende attributter inngår: Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader Sak ID P x 9(0) PLTJ.SAID Referanse til sak. Overført fra saken og kan ikke endres. Tjeneste nr P x 9(4) PLTJ.NR Alle tjenester som registreres innen en sak skal automatisk nummereres fortløpende. Journalpost ID A 9(0) PLTJ.JPID Benyttes dersom en registrering av en tjeneste skal relateres til et bestemt dokument i saken, f.eks. søknaden eller vedtaket. Merk: Når registreringen gjelder en tidligere innvilget tjeneste, skal vedtaksdokumentet refereres. Dette dokumentet vil ofte være i en annen sak. EPJ komponent ID P b 9(0) PLTJ.EKOID Unik referanse, innenfor tjenestemottakerens journal, til den EPJ Sak som er knyttet til gjennomføringen av dette vedtaket. Skal automatisk oppdateres når det registreres vedtak om tjenesten og denne derigjennom har blitt koblet til en ny, eller en eksisterende, EPJ sak i tjenestedokumentasjonen. IPLOS tjenestetype P x X(0) PLTJ.IPLOSTJ Kode som skal benyttes ved rapportering av den aktuelle tjenesten til IPLOS. Underinndeling tjeneste A X(0) PLTJ.UITJ Dersom kommunen benytter en egen underinndeling av tjenester, angis koden for underinndeling her. Merk: Enhver underinndeling skal være knyttet til en standard IPLOS tjenestetype. Denne skal være registrert i attributtet "IPLOS tjenestetype".

11 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader Registreringen gjelder P X(0) PLTJ.GJELDER Kode som angir om denne registrering av tjeneste gjelder: ST - Søkt tjeneste HT - Hastetiltak uten vanlig søknad AT - Alternativ tjeneste, dvs. en tjeneste som ikke eksplisitt er søkt om men som saksbehandler (eller andre) anbefaler som et alternativ til den tjeneste som er søkt eller som en konkretisering av det behov som søknaden gjenspeiler TT - Tidligere innvilget tjeneste Status P X(0) PLTJ.STATUS Kode som angir om tjenesten er: S - Søkt men ikke ferdigbehandlet ennå NY - Ny utredning påkrevd, f.eks. i forbindelse med klagebehandling. I - Innvilget uten endring i forhold til søknad, eller hvor søknaden ikke inneholder et ønske om en bestemt tjenestetype ID - Delvis innvilget, "volumet" av tjenesten er redusert i forhold til søknad IE - Innvilget som erstatning for den tjenesten som ble søkt. A - Søknad om tjeneste avslått AE - Søknad om denne konkrete tjenesten er avslått, men søker er innvilget en alternativ tjeneste som erstatning for den tjeneste som ble søkt. Søkt fra dato P dato PLTJ.SFRA Den dato som søkeren ønsker at tjenesten skal starte. Søkt til dato P dato PLTJ.STIL Dersom registreringen gjelder søknaden om en tjeneste av begrenset varighet, angis ønsket sluttdato her. Antall søkt om P X(0) PLTJ.SANTALL Benyttes f.eks. for å angi hvor mange timer praktisk bistand pr. uke eller i hvor mange behandlinger hos fysioterapeut det er søkt om. Innvilget fra dato P dato PLTJ.IFRA Dersom søknaden er innvilget, angis startdato for tjenesten her. Innvilget til dato P dato PLTJ.ITIL Dersom tjenesten er innvilget for et begrenset tidsrom, angis sluttdato her.

12 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 2 av 6 Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader Antall innvilget P X(0) PLTJ.IANTALL Dersom tjenesten som er innvilget gjelder et antall timer pr uke, et antall behandlinger eller lignende, registreres det innvilgede kvantum her. Ny vurdering innen P dato PLTJ.NYDATO For vedtak om tjenester hvor dette er relevant skal det her kunne angis når saken skal tas opp for vurdering for eventuell fornying av vedtaket. Egenbetaling P X(255) PLTJ.EGENBET Dersom tjenesten krever egenbetaling, angis nødvendig informasjon her. Endelig vedtak P dato PLTJ.VEDATO Den dato endelig vedtak vedrørende denne tjenesten ble fattet. Endelig vedtak fattet etter P X(0) PLTJ.VEDTAV Kode som angir om endelig vedtak ble fattet etter: S - Vanlig saksbehandling U - Av kommunalt utvalg/nemnd etter klage FM - Av fylkesmann etter klage FL - Av fylkeslege etter klage Merknad P X(255) PLTJ.MERKNAD Til fritt bruk For denne tabellen benyttes kortnavnet: PLOTJENESTE. Unik nøkkel: PLTJ.SAID, PLTJ.NR.

13 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 3 av PLO Tjenestetyper (PLOTJENTYPER) Inneholder koder for de typer tjenester som utføres av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Følgende attributter inngår: Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader IPLOS tjenestetype P x 9(4) PLTT.IPLOSTJ Den kode som skal benyttes ved rapportering til IPLOS for den aktuelle tjenestetypen. Underinndeling tjeneste P X(0) PLTT.UITJ Benyttes i de tilfeller hvor kommunen har valgt å dele inn en av de standardiserte tjenestetypene for å kunne foreta vedtak om mer spesifiserte tjenester enn de som skal rapporteres til IPLOS. F.eks. kan dette benyttes dersom en kommune ønsker å fordele søknader om institusjonsplass på de institusjoner som kommunen har, og ikke i samlekategorien "Langtidsplass i institusjon" som er det som skal rapporteres til IPLOS. Merk: Enhver underinndeling skal knyttes til en standard IPLOS tjenestetype. Betegnelse P x X(20) PLTT.BETEGN Den betegnelse som benyttes for tjenestetypen, f.eks. "Trygghetsalarm" Institusjonsnavn P X(20) PLTT.INST Dersom en tjeneste er knyttet opp mot f.eks. et bestemt sykehjem eller en annen institusjon, kan navn på dette angis her. Organisasjonsnummer institusjon P 9(0) PLTT.ORGNR Dersom en tjeneste er knyttet opp mot en bestemt institusjon, kan institusjonens organisasjonsnummer registreres her. I bruk til A dato PLTT.FRADATO Den dato hvor denne tjenestetypen først ble tatt i bruk i kommunen. I bruk fra A dato PLTT.TILDATO Dersom bruken av en tjenestetype har opphørt, angis dato her merknad P X(255) PLTT.MERKNAD Til fritt bruk. For denne tabellen benyttes kortnavnet: PLOTJENTYPER. Unik nøkkel: PLTT.IPLOSTJ, PLTT.UITJ.

14 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 4 av PLO Saksparttillegg (PLOSAKSPARTIL) Inneholder tilleggsopplysninger vedrørende sakspart som er nødvendig for håndtering av søknader om pleie- og omsorgstjenester. Følgende attributter inngår: Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader Sak ID P x 9(0) PLSP.SAID Referanse til sak.. Overført fra saksparten og kan ikke endres. Navn P x X(70) PLSP.NAVN Navn til part i saken. Overført fra saksparten og kan ikke endres. Rolle i forhold til søker P x X(0) PLSP.ROLLE Kode som angir hvilken rolle parten har i forhold til den søknaden gjelder. Følgende koder skal kunne benyttes: S - Den det søkes tjeneste for P - Pårørende F - Fastlege H - Annet helsepersonell A - Andre Søknadsskriver P x X() PLSP.SSKRIV Verdi dersom denne personen har skrevet søknaden, verdi 0 ellers. Fødselsnummer P 9() PLSP.FNR For søker skal det registreres fødselsnummer. Sivilstand P 9() PLSP.SIVSTAND Kode som angir søkerens sivilstand. Inndeling i henhold til rapportering til IPLOS. Følgende koder skal benyttes: - Ugift 2 - Gift, samboer, registrert partner 3 - Enke, enkemann, gjenlevende partner / samboer 4 - Skilt/separert, inkludert skilt/separert fra partnerskap/samboerskap

15 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 5 av 6 Betegnelse K O Format Kortnavn Merknader Bor sammen med P 9() PLSP.SAMBO Kode som angir hvem søkeren bor sammen med. Inndeling i henhold til rapportering til IPLOS. Følgende koder skal benyttes: - Bor alene 2 - Bor sammen med ektefelle/registrert partner / samboer 3 - Bor sammen med foreldre/foresatte 4 - Bor sammen med barn (egne barn eller stebarn) 5 - Bor sammen med andre (søsken, besteforeldre, venn m.v.) 6 - Bor i bofellesskap / bokollektiv Statsborgerskap Hjemmespråk A X(0) PLSP.STAT Kode som angir søkerens statsborgerskap. Koder i henhold til ISO 366. A X(0) PLSP.SPRAK Kode som angir hvilket språk som søkeren benytter til daglig. Koder i henhold til ISO Behov for tolk A X(255) PLSP.TOLK Dersom det er behov for tolk, eventuelt døvetolk, i forbindelse med muntlig kommunikasjon med søkeren, kan dette angis her. Samtykke gitt P X(70) PLSP.SAMTYK Om den det søkes for har samtykket i henvendelsen. Må angis dersom andre har søkt på vegne av den som behovet er meldt for. Eventuelle begrensninger i samtykket må tas med. Helsepersonellnummer P 9(0) PLSP.HPNR Søkers fastlege skal kunne registreres som en part i saken. Helsepersonellnummer skal kunne registreres for fastlege. Merknad P X(255) PLSP.MERKNAD Til fritt bruk. For denne tabellen benyttes kortnavnet: PLOSAKSPARTIL. Unik nøkkel: PLSP.SAID, PLSP.NAVN.

16 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side 6 av 6 3. Referanser [] Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten. KITH-rapport 5/03. [2] Noark-4 Norsk arkivsystem. Riksarkivaren 999. [3] Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring. KITH, 200 [4] Kravspesifikasjon til IPLOS-versjon av IT-basert dokumentasjonssystem, versjon.03 Sosial- og helsedirektoratet 2002 [5] IPLOS Teknisk kravspesifikasjon, versjon.03, Sosial- og helsedirektoratet 2002

K I T H. Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren. Tillegg til Noark-4: TEKNISKE SPESIFIKASJONER

K I T H. Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren. Tillegg til Noark-4: TEKNISKE SPESIFIKASJONER K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Tillegg til Noark-4: Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren TEKNISKE SPESIFIKASJONER VERSJON.0 2 mars 2004 KITH-rapport 7/03

Detaljer

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03

K I T H. Ekstern korrespondanse. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Ekstern korrespondanse KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 45/03 ISBN 82-7846-222-4 KITH-rapport

Detaljer

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 30 mars 2004 KITH-rapport 42/03

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten HIS 80316:2004.. Introduksjon til kravspesifikasjon: Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Dokumentasjon av individuell plan KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 43/03 ISBN 82-7846-220-8

Detaljer

EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten HIS 80315:2004.. EPJ standardisering: Versjon 1.6 pprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem

Detaljer

Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring

Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Elektronisk pasientjournal standardisering Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Del II: Tekniske spesifikasjoner KITH 2001 Side 2 EPJ Standard 2001 KITH EPJ Standard Side 3 Side 4 EPJ Standard Innhold

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side av 69.. EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Side 2 av 69 EPJ standardisering: Cave,

Detaljer

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012 HIS 8038:2004.. EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten Versjon.6 Opprinnelig dato Teknisk.2.2008 standard Sist for informasjonsinnhold endret 5.02.202 KITH

Detaljer

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN.0 30 mars 2004 KITH-rapport 44/03 ISBN 82-7846-22-6

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold v. 1.1 KITH Rapport R 13/03 ISBN 82-7846-175-9 KITH 2003 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-dag 5. november 2015 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet Samla samfunnsdokumentasjon SAMDOK Kommunale

Detaljer

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard

EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Kravspesifikasjon og teknisk standard EPJ standard: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side av 56.. EPJ standardisering: Generelt journalnotat og Fellesfaglig dokumentasjon Side 2 av 56 EPJ standard: Generelt journalnotat

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold

Journalarkitektur og generelt om journalinnhold HIS 80507:2007.. EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 3: Journalarkitektur

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Søknad om servicebolig

Søknad om servicebolig KRISTIANSAND KOMMUNE Helse- og sosialsektoren Service og Forvaltning Boligavdelingen. Søknad om servicebolig Søknaden sendes til: Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen. Postboks

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester Vennesla kommune Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13, jf. hol. 12-1 Navn (fornavn etternavn): Adresse: Tlf.nr/Mob.nr: Bostedskommune: Bor du sammen med andre?

Detaljer

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER RIKSARKIVAREN Revidert 01.03.2004 Om den praktiske utfyllingen av skjemaet: Hvor opplysninger skal spesifiseres, kan det nødvendige antall ekstra linjer settes inn etter behov. Det kan brukes en fri form

Detaljer

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk. EPJ standard: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON.0 2. desember 2009 KITH-rapport

Detaljer

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi?

Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Elektronisk pasientjournal - Hvor står vi og hvor går vi? Av, KITH MedILog 2005 Hotell Bristol 27. oktober 2005. Innhold Hvor står vi? Utbredelse av EPJ-system Samhandling i omsorgskjeden Standarder for

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk og Klassifikasjonssystem

Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk og Klassifikasjonssystem for Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk og Klassifikasjonssystem Versjon 1.1 KITH Rapport 28/02 ISBN 82-7846-155-4 KITH-rapport TITTEL for: Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk

Detaljer

Standardisering hvorfor det?

Standardisering hvorfor det? Standardisering hvorfor det? Grete Bach grete.bach@kith.no Seniorrådgiver ekommune 2008 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren KITH AS etablert i 1990 Aksjeselskap, not-for-profit Aksjeeierne

Detaljer

SOSI-forvaltning - logisk modell

SOSI-forvaltning - logisk modell SOSI-forvaltning - logisk modell Forfatter: David Skogan, SINTEF Tele og data Dato: 1997-01-21 Forord Min oppgave til møte den 22 var å beskrive den logisk modellen med skranker for SOSI-standarden. Jeg

Detaljer

Feilretting i Noark-4

Feilretting i Noark-4 Feilretting i Noark-4 Rettingene nedenfor er å betrakte som autoritative endringer og justeringer i Noark-4. Det innebærer at gjeldende Noark-standard til enhver tid er den trykte Noark-4-rapporten (Kommuneforlaget,

Detaljer

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011

HIS 1031:2011. VERSJON 1.1 1. juni 2011 KITH-standard 1031 : 2011 HIS 03:20.. EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 VERSJON.. juni 20 KITH-standard 03 : 20 Publikasjonens

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk

Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Om utkast til EPJ standard del 3: Arkivuttrekk Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen IKA Møre og Romsdal - Kontaktkonferansen 2014 Innhold Litt om EPJ standarder Kort om prosjektet

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS Tor Anton Gaarder Oslo 21. oktober 2015 Litt om meg: Status earkiv? Hvorfor? Hva er det? Når kommer det? Hva sier statsbudsjettet? Programkategori 08.20 i kulturdepartementets

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Person, organisasjon mv

Person, organisasjon mv HIS 80508:2007.. EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Publikasjonens tittel: EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv. Teknisk

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV

Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV Identifikatorer for personer SYNTAKS FOR FØDSELSNUMMER, HJELPENUMMER MV VERSJON 1.0 18. januar 2020 KITH-standard 1001:2010 KITH-standard TITTEL Identifikatorer for personer Forfatter Torbjørn Nystadnes

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2015) DIPS-forum 2. juni 2016 Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Innhold Bakgrunn og historikk Formålet med standarden Generelt om

Detaljer

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL 1.1 INFORMASJONSMODELL Denne modellen skal danne et bilde av informasjonsinnholdet i det nye folkeregisteret. Informasjonsmodellen er en konseptuell modell som gir en overordnet

Detaljer

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende

Sjekkliste Trondheim kommune. Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Sjekkliste Trondheim kommune Arkivering ved anskaffelse av nye fagapplikasjoner eller oppgradering av eksisterende Listen beskriver en trinnvis prosess som må gjennomgås ved utvikling av ett nytt system

Detaljer

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting HIS 80506 Høringsutkast 2015 Høringsutkast til EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov?

Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Om det pågående arbeid med standard for arkivering av EPJ Hva med kommunenes behov? Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, standardiseringsseksjonen KDRS samling - Trondheim 13. november 2013 Innhold Prosjektets

Detaljer

Modul for klager/avvik og forbedringer fra VV sin hjemmeside på internett

Modul for klager/avvik og forbedringer fra VV sin hjemmeside på internett Modul for klager/avvik og forbedringer fra VV sin hjemmeside på internett Implementering og oppstart Test etablert i begynnelsen av februar 2013 Oppstart i begynnelsen av april 2013 For pasienter og

Detaljer

og effektiv earkivforvaltning

og effektiv earkivforvaltning Uttrekks- og avleveringsmodul og effektiv earkivforvaltning Kort om: Hva påvirker og styrer «fremtiden»? ACOS Løsningskonsept og vår erfaring Uttrekk & avlevering i teori Uttrekk & avlevering i praksis

Detaljer

To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF

To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF Ragnar Sturtzel 2014-06-17 To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF Diskusjonstemaer Først en kort oppsummering av dagen Så noen spørsmål jeg har satt opp Til slutt åpen debatt 2 Oppsummering 1 Graham

Detaljer

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de?

Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Standarder for elektronisk pasientjournal Hvorfor er det behov for slike og hva dekker de? Torbjørn Nystadnes, KITH DRG-konferansen Clarion hotel Royal Cristiania 27. februar 2008 Innhold 4Litt om KITH

Detaljer

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Workshop Tilgang på tvers om deling av helse opplysninger Tromsø 1.juni 2006 Gerd Saanum Gulstad Seniorrådgiver EPJ standard fra KITH

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering

Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering Uttrekkstandard for elektronisk pasientjournal (EPJ) Torbjørn Nystadnes Helsedirektoratet, Avdeling arkitektur, metode og standardisering NHA seminar - Gardermoen 6. mars 2014 Innhold Litt om EPJ standarder

Detaljer

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune Søknadsskjema for leie av kommunal bolig i Rennesøy Kommune Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med tverrfaglige tjenester. Telefon nummer: 90 88 18 57. Det søkes om følgende:

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune

Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Bardu kommune Pleie- og omsorgstjenesten Parkveien 24, 9360 Bardu Tlf. 77 18 55 50 SØKER Navn: Egensøknad Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune Generelt: Kommunen er ansvarlig for å yte

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Om å bestille et system for Statens Vegvesen v/ Espen Vaager, informasjonsarkitekt 1 Om å bestille et system for Statens Vegvesen Hovedpunkter

Detaljer

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M04.1-2 Referansenummer Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 19/08 2 M04.1-2

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Kirsti O.Sletten

Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Kirsti O.Sletten Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten Kirsti O.Sletten Pasientbehandling eller saksbehandling Forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Brukerveiledning for IPLOS Registrering

Brukerveiledning for IPLOS Registrering Side 1 av 20 Brukerveiledning for IPLOS Registrering Versjon 3.0. 2002-2010 Helsedirektoratet. Utviklet av Compositae as og Kbit as. IPLOS Registrering er et datasystem for registrering og innrapportering

Detaljer

Del 3: Noark 5-basert databasestruktur

Del 3: Noark 5-basert databasestruktur Del 3: Noark 5-basert databasestruktur Oppgaven består av en CREATE-del, en INSERT-del og en SELECT-del. CREATEdelen går ut på å lage en databasestruktur etter spesifikasjonene i Noark 5. Strukturen er

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse Side 1 av 18 Side 2 av 18 Publikasjonens tittel:.. Teknisk standard nr.: Utgitt: 09/2007 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Seksjon standardisering Pb. 7000 St Olavs plass,

Detaljer

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms 23.05.2014 Kontaktseminar Grand Nordic, Tromsø Digital saksbehandling

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELAGTE TJENESTER. Barn og unge 0-20 år. Avlastning i kommunal avlastningsbolig. Avlastning via private oppdragstakere

SØKNAD OM TILRETTELAGTE TJENESTER. Barn og unge 0-20 år. Avlastning i kommunal avlastningsbolig. Avlastning via private oppdragstakere Nord-Aurdal kommune Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM TILRETTELAGTE TJENESTER Barn og unge 0-20 år Avlastning i kommunal avlastningsbolig Støttekontakt Avlastning via private oppdragstakere Ledsagerbevis

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/443 Vår ref.: 13/10923-5 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal, Siri Utkilen Dato: 26.03.2014 Høringsuttalelse: Forslag

Detaljer

K I T H. Introduksjon til EPJ standard. EPJ Standard del 1: VERSJON desember 2007 KITH-rapport 5/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN

K I T H. Introduksjon til EPJ standard. EPJ Standard del 1: VERSJON desember 2007 KITH-rapport 5/05 FOR HELSE OG VELFERD ISBN K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard VERSJON 1.0 11. desember 2007 KITH-rapport 5/05 ISBN 82-7846-248-8 KITH-rapport TITTEL EPJ Standard

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

NOARK-4. Norsk arkivsystem Versjon 4.1. DEL II: Tekniske spesifikasjoner RIKSARKIVET 1999

NOARK-4. Norsk arkivsystem Versjon 4.1. DEL II: Tekniske spesifikasjoner RIKSARKIVET 1999 Denne originale manuskriptfilen til den trykte rapporten Noark-4, del II (Kommuneforlaget, 1999) er oppdatert med endringene i kapittel 15 som er spesifisert i Noark versjon 4.1 (2002). Rapporten er dessuten

Detaljer

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3.

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3. KITH-rapport 08/02 Status: Til utprøving 17. april 2002 edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Espen Stranger Seland (KITH) Generated on 04-10-2002

Detaljer

SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.)

SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.) Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 SØKNAD OM Å FÅ STØTTEKONTAKT (Lov om sosiale tjenester 4.2 c.) Er du førstegangssøker,

Detaljer

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard

HIS 80506:2015. EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting. Funksjonelle krav og teknisk standard HIS 80506:2015 EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Publikasjonens tittel: EPJ standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Teknisk standard nr.: HIS

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner

Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner .. Utarbeidelse av Veiledning 22. november 2007 KITH 15/07 Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

SØKNAD OM OPPFØLGING FRA PSYKISK HELSEARBEID. Opplysninger om søker Søkers navn: Personnummer, 11 siffer: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon:

SØKNAD OM OPPFØLGING FRA PSYKISK HELSEARBEID. Opplysninger om søker Søkers navn: Personnummer, 11 siffer: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Nord-Aurdal kommune Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM OPPFØLGING FRA PSYKISK HELSEARBEID Dagsenter Boveiledning Legemiddelhåndtering Støttekontakt Samtale Nettverksmøte Psykisk helsearbeid er en avdeling

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Versjon 1.0 Dato: 23.09.2005 KITH Rapport 23/05 ISBN 82-7846-268-2 KITH-rapport Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Noark 5 i praksis Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Oversikt Innledning om arkivprosjektet Hva er forskjellen mellom sak/arkivsystemer og arkiv i fagsystem? Erfaringer med Noark 5 Hvordan Noark 5-standarden

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2001

Nyhetsbrev Desember 2001 Nyhetsbrev Desember 2001 Kjære medlem! Her kommer årets siste nyhetsbrev fra SfID. Fra og med neste år håper vi å gi ut nyhetsbrev minst fire ganger årlig. Det skjer mye innen IKT og dokumentasjon, og

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer