Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet"

Transkript

1 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett AI og RTV blankett AI Versjon for sykmelding KITH Rapport R5/0 ISBN

2

3 KITH-rapport Tittel Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Forfatter(e) Annebeth Askevold og Arnstein Leonardsen Oppdragsgiver(e) Rikstrygdeverket Rapportnummer R 5/0 ISBN Godkjent av URL Dato Antall sider. desember Kvalitetssikret av Iver Nordhuus Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 5, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode Gradering Åpen Jacob Hygen Adm. Direktør Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket. Den beskriver informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet ved hjelp av en syntaksuavhengig informasjonsmodell. Modellen dekker også et forslag til hvordan tilleggsinformasjon kan utveksles på en strukturert måte, uttrykt som en egen melding. Informasjonsmodellen danner grunnlaget for meldingsbasert elektronisk utveksling av Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Modellen er en implementasjonsuavhengig beskrivelse av datagrunnlag, meldingsoppbygging og -innhold, med utgangspunkt i behov for informasjonsutveksling mellom primærleger, spesialister /leger ved sykehusavdelinger og trygdekontorene. Informasjonsinnholdet er basert på "RTV blankett AI " og "RTV blankett AI 08-08" Modellen er beskrevet ved hjelp av UML og tilhørende tekstlig beskrivelse av de enkelte klassene og attributtene. Dokumentet danner grunnlaget for å kunne beskrive og implementere syntaksspesifikke elektroniske meldinger i for eksempel EDIFACT- eller XML-syntaks. Syntaksspesifikke meldinger, basert på denne informasjonsmodellen skal utprøves i pilotprosjekt i forbindelse med Rikstrygdeverket sitt

4

5 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket. Den beskriver informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet samt et forslag til hvordan tilleggsinformasjon kan utveksles på en strukturert måte, uttrykt som en egen melding. Legeerklæring ved arbeidsuførhet erstatter tidligere blankett Sykmelding II, og er utvidet til også å omfatte stønadsområdene rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon i tillegg til sykepenger. Rikstrygdeverket har i september 999 gitt ut rapportene "Implementasjonsguide for Sykmeldingsattest " og "Implementasjonsguide for Legeerklæring ved arbeidsuførhet" for EDIFACT syntaks. Informasjonsmodellen som er beskrevet i dette dokumentet er etter ønske fra Rikstrygdeverket utarbeidet uavhengig av tidligere EDIFACT implementasjonsguider. Informasjonsinnholdet i EDIFACT implementasjonsguidene bør være ivaretatt i dette dokumentet da informasjonen som skal overføres er basert på de samme blankettene. Strukturen vil imidlertid ikke være sammenfallende i dette dokumentet og EDIFACT-meldingene. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med oppdragsgiveren. KITH vil benytte anledningen til å takke for aktiv medvirkning og nyttige tilbakemeldinger. Versjon i

6

7 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET Innhold INNLEDNING. Bakgrunn.2 Bruksområder.3 Om dette dokumentet.4 Forkortelser 2 2 REFERANSER 3 3 DIM - DOMENE INFORMASJONSMODELL 5 3. Introduksjon Modelleringsmetoden Avvik fra blankettene Navnsetting Organisering i pakker Grafisk fremstilling av DIM Tekstlig beskrivelse av DIM Repetisjon av klasser i modellen Beskrivelse av datatyper Oversikt over modellens pakker DIM diagram Overordnet modell for Sykmeldingsattest og Legeerklæring... 9 Full informasjonsmodell Tekstlig beskrivelse av klasser og attributter Generelt Forklaring til tabellene Meldingspakke (inkludert merknader og samarbeid/kontakt) Melding Sykmeldingsattest Sykmeldingen gjelder Tilleggsinformasjon Legeerklæring ved arbeidsuførhet Legeerklæringen gjelder Samarbeid/kontakt Pasient og legeopplysninger Pasientopplysninger Legens underskrift mv Postadresse Adresse Teleinformasjon Person Arbeidsforhold Virksomhet Pasient Helsepersonell Persons adresse Virksomhets adresse Behandlingsopplysninger Behandlingsopplysninger mv sykmelding Henvist til utredning Henvist til behandling Versjon iii

8 INNLEDNING Plan utredning og behandling Friskmelding Friskmeldt Friskmelding/Prognose Arbeidsufør Arbeidsuførhet Arbeidsufør enkeltstående behandlingsdager Helt arbeidsufør Delvis arbeidsufør Arbeidsuførhet sykmelding Vurdering av funksjonsevne Vurdering av funksjonsevne Vurdering av arbeidsevne Pasientens arbeidssituasjon Årsakssammenheng Årsakssammenheng legeerklæring Forbehold Forbehold Prognose Prognose legeerklæring Andre opplysninger Andre opplysninger legeerklæring Tiltak Forslag til tiltak utover medisinsk behandling Aktuelt tiltak Diagnose mv pakke Diagnosekodesystem Enkeltdiagnose Diagnose og arbeidssituasjon Diagnose og arbeidsuførhet Vurdering yrkesskade/yrkessykdom GMD GENERELLE MELDINGSBESKRIVELSER Introduksjon GMD for sykmeldingsattest Grafisk fremstilling av sykmelding Hierarkisk oppbygging av sykmelding GMD for legeerklæring Grafisk fremstilling av legeerklæring GMD for tilleggsinformasjon Grafisk fremstilling av tilleggsinformasjon Hierarkisk oppbygging av tilleggsinformasjon VEDLEGG A OM BRUK AV UML I FIGURER Klasser, assosiasjoner og kardinaliteter Aggregeringer Generaliseringer og spesialiseringer Abstrakte klasser Oppsummering av benyttet UML-notasjon Versjon.0 iv.2.200

9 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet og inneholder bakgrunn for arbeidet, bruksområder av dette dokumentet samt en kort oversikt over innholdet i dokumentet.. Bakgrunn Dette dokumentet beskriver informasjonsinnholdet i blankettene "Sykmeldingsattest, (RTV blankett AI ) [] og "Legeerklæring ved arbeidsuførhet (RTV blankett AI 08-08) [2]. Dokumentet inneholder i tillegg et forslag til hvordan tilleggsinformasjon kan utveksles på en strukturert måte, uttrykt som en egen melding med samme oppbygging og representert i den samme informasjonsmodellen. De to blankettene samt forslaget til tilleggsinformasjon er representert i en felles informasjonsmodell, (DIM, engelsk domain information model). Hver enkelt melding er representert i separate meldingsbeskrivelser (GMD, engelsk general message description)..2 Bruksområder Modellen er en implementasjonsuavhengig beskrivelse av datagrunnlag, meldingsoppbygging og -innhold, med utgangspunkt i behov for informasjonsutveksling mellom primærleger, spesialister /leger ved sykehusavdelinger og trygdekontorene. Dokumentet danner grunnlag for senere å kunne beskrive og implementere syntaksspesifikke elektroniske meldinger i for eksempel EDIFACT- eller XMLsyntaks..3 Om dette dokumentet Dokumentet inneholder en syntaksuavhengig informasjonsmodell til bruk for meldingsbasert elektronisk utveksling av Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Dokumentet er organisert på følgende måte: Kap. inneholder referanser. Kap. 3 inneholder en felles informasjonsmodell, DIM, for meldingene som representerer blankettene Sykmeldingsattest[] og Legeerklæring ved arbeidsuførhet[2], samt et forslag til strukturert utveksling av Versjon

10 INNLEDNING tilleggsinformasjon. Denne felles informasjonsmodellen er en overordnet modell som dekker begge meldingene for blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring samt en "ny" melding kalt Tilleggsinformasjon som det ikke er utarbeidet en formalisert blanketten for i dag. Kap. inneholder generelle meldingsbeskrivelser (GMD) for de tre meldingene som dette dokumentet dekker. Vedlegg A inneholder beskrivelse av vår bruk av UML i figurer..4 Forkortelser Følgende forkortelser er benyttet i rapporten: RTV Rikstrygdeverket SM Benyttes for å referere til blanketten Sykmeldingsattest LE Benyttes for å referere til blanketten Legeerklæring ved uførhet UML Unified Modeling Language DIM Domain information model GMD General message description XML Extensible markup language HL7 Health level 7 HPR Helsepersonellregister Versjon

11 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET 2 Referanser Dette dokumentet er basert på og henviser til følgende dokumenter og informasjonsgrunnlag:. Sykmeldingsattest, versjon IA fastsatt Legeerklæring ved arbeidsuførhet, versjon IA fastsatt Rikstrygdeverket: Retningslinjer til leger om utstedelse av sykmeldingsattest. 4. SSP FG: 5. Health Level 7 (HL7): 6. Unified Modeling Language (UML): 7. Statistisk Sentralbyrå: C 52 Standard for yrkesklassifisering (STYRK) ISBN Versjon

12

13 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET 3 DIM - Domene informasjonsmodell Dette kapitlet inneholder den overordnede informasjonsmodellen, DIM, for meldingene Sykmeldingsattest, Legeerklæring ved arbeidsuførhet og Tilleggsinformasjon. DIM er i dette kapitlet beskrevet i form av UMLdiagrammer med tilhørende tekstlig beskrivelse av klasser og deres attributter. 3. Introduksjon 3.. Modelleringsmetoden Domene informasjonsmodeller er bygd opp som objektorienterte modeller, uttrykt med hjelp av UML-notasjon. DIM presenteres både grafisk (se avsnitt 3.3) og i form av tekstlige beskrivelser (se avsnitt 3.4). Modellen skal ivareta informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest [] og Legeerklæring ved arbeidsuførhet [2]. Disse blankettene er ikke er basert på en informasjonsmodell eller utarbeidet med tanke på elektronisk overføring. Utformingen av blankettene har gitt en del føringer og noen begrensninger for modellen. Det anbefales at neste versjon av blankettene utarbeides med basis i en informasjonsmodell utarbeidet med henblikk på elektronisk overføring. De fleste feltene i blankettene er representert som et attributt (informasjonselement) i modellen Avvik fra blankettene Modellen avviker fra blankettene på enkelte steder, der dette har vært hensiktsmessig. Noen steder har det av datatekniske årsaker vært hensiktsmessig å innføre noen nye attributter for å kunne overføre informasjonen på en korrekt måte i en melding. Et eksempel på dette er attributtet sortering i klassen Enkeltdiagnose. Et felt som kan innholde flere typer opplysninger avhengig av bakgrunnsopplysningene, er i modellen representert som to attributter hvis det er to ulike regler som utløser informasjonsinnholdet. Et eksempel på dette er feltet 7.3 i blanketten Sykmelding med teksten "Hvis ja, oppgi ev. begrensninger i forhold til tiltak. Hvis nei, gi begrunnelse." Versjon

14 Det er innført noen attributter som ikke gjenspeiles i blankettene, men som er nødvendige for å identifisere meldingen ved elektronisk overføring. Dette gjelder i hovedsak attributtene i den abstrakte klassen Melding. Informasjonen i Pasient- og legeopplysninger er modellert mer komplekst enn det som gjenspeiles i blankettene for å kunne være kompatibel med personopplysninger i andre meldinger. Det er også innført noen nye attributter og klasser som er tatt med for fremtidig bruk Navnsetting Navnene på klasser og attributter er basert på teksten foran hvert felt i blanketten. Dette medfører enkelte ganger lange navn på klassene og attributtene, men dette er gjort for å lage en intuitiv og forståelig kobling mellom klasser, attributter og blankettene. I tillegg er det i den tekstlige beskrivelsen oppgitt referanser (blokkeller feltnummer) til de feltene i blankettene som attributtene representerer. I den tekstlige beskrivelsen er det innført et kortnavn for hver klasse og hvert attributt. Kortnavnene vil bli benyttet som "tagnavn" hvis meldingen skal realiseres som en XML-melding. Det er benyttet norske navn på klasser og attributter. I all hovedsak er det også benyttet norske kortnavn, men i noen få tilfeller er det benyttet engelske kortnavn på en del "felles" attributter/klasser. Dette er gjort for å være konsistent med andre meldinger som er under utarbeidelse til bruk innenfor helsevesenet Organisering i pakker Modellen er organisert i pakker. Det er gjort for å bedre lesbarheten og gjøre det enklere å orientere seg i modellen. En pakke vil som hovedregel representere en blokk på blanketten. Noen av pakkene benyttes i alle meldingene, slik som for eksempel pakkene persondata og meldingsinformasjon. Noen av pakkene vil være spesifikke for den enkelte meldingen. Noen pakker vil inneholde kun en klasse, mens andre vil inneholde flere. Inndelingen i pakker har kun betydning for den administrative organisering av modellen og influerer ikke på informasjonsstrukturen Grafisk fremstilling av DIM Den grafiske presentasjonen av modellen gir en visuell framstilling av informasjonen i form av klasser/objekter, relasjoner mellom disse og antall forekomster av de ulike klassene/objektene. Modellen er presentert i flere figurer med ulikt detaljeringsnivå. Figur 3 Full modell med attributter inneholder svært mye informasjon og kan være vanskelig å lese. Hver pakke er presentert i egne diagrammer, med koblinger mot tilstøtende klasser fra andre pakker Tekstlig beskrivelse av DIM Den tekstlige presentasjonen beskriver hver enkelt klasse i detalj, dens attributter og attributtgrupper. Versjon

15 Hvert attributt er av en bestemt datatype. Det er i hovedsak benyttet standard datatyper i modellen, som kan implementeres uavhengig av hvilken meldingssyntaks som velges. Datatypene som er benyttet, er beskrevet i tabellen i avsnitt 3..8 Beskrivelse av datatyper Repetisjon av klasser i modellen Krav til repetisjon av en klasse, er indikert ved kardinaliteten ("mengdeangivelse", engelsk: cardinality eller multiplicity) til relasjoner, og disse er vist i den grafiske fremstillingen av DIM. Attributter som skal kunne være repeterbare, er skilt ut som egne klasser. Kardinalitetene som er beskrevet i diagrammene er en fellesnevner for all bruk av meldingene. Noen klasser vil for eksempel ha kardinalitet ved første innsending og kardinalitet 0.. ved en eventuell endring. Kardinaliteten som er beskrevet i DIM vil da være 0.. for å ivareta begge behov Beskrivelse av datatyper Datatypene som benyttes i denne modellen er implementasjonsuavhengige datatyper i henhold til "standard" dataspråk og foreløpig uavhengige av både CEN og HL7 sine datatyper. Det kan imidlertid være aktuelt å endre datatypene til HL7 sine betegnelser og definisjoner i en senere versjon av modellen uten at dette vil få konsekvenser for selve informasjonsinnholdet. Dette dokumentet er utarbeidet i en overgangsfase mellom bruk av CEN og HL7 sine datatyper. Det har vært en del uavklarte spørsmål knyttet til hvordan HL7 sine datatyper skal benyttes i nasjonale meldingsbeskrivelser og det er en del uavklarte spørsmål rundt hvordan datatypene skal implementeres. Samtidig er det klart at datatyper definert av CEN som har vært benyttet i tidligere informasjonsmodeller fra KITH, har en del svakheter. Det kan også nevnes at CEN er i ferd med å vedta et subsett av HL7 sine datatyper, som så vil bli benyttet i Europa, men dette arbeidet er foreløpig ikke avsluttet. På bakgrunn av pågående arbeid og uavklarte vedtak rundt hvordan datatyper skal benyttes for meldinger som utarbeides i Norge, har det i samarbeide med oppdragsgiver, blitt besluttet at det i dette dokumentet er benyttet datatyper i henhold til "standard dataspråk". I tabellen under står HL7 sine betegnelser i parentes. Datatype Definisjon string (ST) En streng av tegn fra ISO 8859 tegnsett. kodet (i hovedsak CS) date (DT) boolean (BL) integer (INT) Denne datatype består av et sett med valgbare kodeverdier og benyttes for små kodeverk, ofte av administrativ karakter. Eksempel: Ja, Nei, vet ikke Streng begrenset til å representere år, måned, dag, time, minutter, sekunder og lokal tid differanse faktor. En enkel type med to ulike verdier. Mulige verdier er sann (true) eller usann (false) (definisjon iht. ISO 8824). En enkel type med forskjellige verdier som er medlemmer av settet med hele tall. (definisjon iht. ISO 8824). Versjon

16 Datatype tekst Definisjon En tekstlig beskrivelse som kan inneholde mer enn en enkel tekststreng. Datatypen kan inkludere linjeskift. Det kan i tillegg være aktuelt å innføre en datatype II (Identifier), for å være kompatibel med fremtidige meldinger. Datatypen II kan være aktuell å benytte til identifikatorer som vedlikeholdes et sted, for eksempel fødselsnummer og HPRnummer (Helsepersonellnummer i Helsepersonellregisteret). 3.2 Oversikt over modellens pakker Modellen er delt inn i pakker der blokkene på blankettene i hovedsak har dannet grunnlaget for oppdelingen. En grafisk fremstilling av pakkene er vist i figuren under. Pasient og legeopplysning Funksjons- og arbeidsevne Arbeidsuførh et Årsakssamm enheng Friskmelding Meldings pakke (inkludert merknader og Forbehold Prognose Diagnose mv pakke Behandlingso pplysninger Tiltak Andre opplysninger Benyttes kun for sykmelding Benyttes kun for legeerklæring Benyttes for mer enn en melding Figur Oversikt over pakkene som er benyttet i modellen. Modellen er delt inn i følgende pakker (med referanse til blokkene på blanketten SM= sykmeldingsattest, LE=legeerklæring - angitt i parentes): Fellespakker for alle meldingene Versjon

17 = = Meldingspakke (inkludert merknader og samarbeid kontakt) blokk 0 (SM/LE), blokk 8 (SM), blokk 9 (LE), blokk 5 (SM) Pasient- og legeopplysninger blokk 2 (SM/LE), blokk 6 (SM), blokk (LE) Fellespakker for SM og LE = Diagnose mv blokk 4 (SM), blokk 2(LE) = Behandlingsopplysninger blokk 7 (SM), blokk 3 (LE), blokk 4(LE) = Tiltak blokk 7 (SM), blokk 4 (LE) Spesifikke pakker for sykmeldingsattest = Arbeidsuførhet blokk 2 (SM) = Friskmelding blokk 3 (SM) Spesifikke pakker for legeerklæring = Funksjons- og arbeidsevne blokk 5(LE) = Årsakssammenheng blokk 7(LE) = Forbehold blokk 0(LE) = Prognose blokk 6 (LE) = Andre opplysninger blokk 8 (LE) og felt 9.2(LE) 3.3 DIM diagram 3.3. Overordnet modell for Sykmeldingsattest og Legeerklæring Den overordnede informasjonsmodellen for alle meldingene er vist i Figur 2 Overordnet modell. Komponentene i modellen er beskrevet nærmere under hver pakke i påfølgende avsnitt. Hovedbudskapene i denne overordnede modellen er som følger: = = Informasjonsmodellen dekker meldingen for sykmeldingsattest, meldingen for legeerklæring ved arbeidsuførhet samt et forslag til strukturert overføring av Tilleggsinformasjon som i dag kun blir utvekslet som fritekst i brev. Alle meldingene går fra en lege til trygdeetaten. Med lege menes lege og de som har lov til å sende sykmelding. Versjon

18 Full informasjonsmodell Full informasjonsmodellen med alle klasser og spesialiseringer er vist i Figur 3 Full modell med attributter. Komponentene i modellen er beskrevet nærmere i andre avsnitt. Versjon

19 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET Melding ( from Meldingspakke ( inkludert merknader og samarbeid/kontakt)) Pasientopplysninger (from Pasient og legeopplysninger) Legens underskrift mv. (from Pasient og legeopplysninger) Sykmeldingsattes t (from Meldi ngspakke (inkludert merknad er og samarbeid/kontakt)) Tilleggsinformasjon (from Meldingspakke (inkludert merknader og samarbeid/kontakt)) Legeerklæring ved arbeidsuførhet (from Meldingspakke (inkludert merknader og samarbeid/kontakt)) Friskmelding/Prognose (from Friskmelding) Forbehold (from Forbehold) 0.. Samarbeid/kontakt (from Meldingspakke (inkludert merknader og samarbeid/kontakt)) 0..* 0.. Arbeidsuførhet sykmelding (from Arbeidsuførhet) 0.. Diagnose og arbeidssituasjon (from Diagnose mv pakke) Diagnose og arbeidsuførhet (from Diagnose mv pakke) Behandlingsopplysninger mv sykmelding (from Behandlingsopplysninger) 0.. Forslag til tiltak utover medisinsk behandling (from Tiltak) Plan utredning og behandling (from Behandlingsopplysninger) Figur 2 Overordnet modell Versjon Årsakssammenheng legeerklæring (from Årsakssammenheng) Andre opplysninger legeerklæring (from Andre opplysninger) Prognose legeerklæring (from Prognose) Vurdering av funksjonsevne (from Funksjons- og arbeidsevne)

20 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET Sykmeldingen gjelder type sykmelding : kodet..* Melding AvsendersRef : string MottagersRef : string MaalForm : kodet Skjema-versjon : string MeldingsId : String Melding generert : datetime Pasientopplysninger har flere arbeidsforhold : kodet Legens underskrift mv. dato for underskrift : date Pasient trygdekontor : string Helsepersonell 0.. helsepersonellnummer : string katego ri hels epersonell : ko det type helsevirksomhet : kodet Person fødselsnummer : string etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string..* Adresse adressetype : kodet Arbeidsuførhet sykmelding dato telefonkonsultasjon : date første fraværsdag : date dato første konsultasjon : date Sykmeldingsattest Merknad : tekst Till eg gs informasjo n meldingsreferanse : string Merknad : tekst Legeerklæring ved arbeidsuførhet..*..* Legeerklæringen gjelder type legeerklæring : kodet Arbeidsforhold yrkeskode : kodet primært arbeidsforhold : kodet yrkebetegnelse : string 0..* 0..* Persons adresse Helt arbeidsufør Arbeidsufør enkeltstående behandlingsdager behandlingsdager : boolean antall behandlingsdager pr. uke : integer Friskmeldt friskmeldt fra dato : date Friskmelding/Prognose Delvis arbeidsufør uførhetsgrad : integer Varighet helt arbeidsufør fra dato : date helt arbeidsufør til dato : date Arbeidsufør antas fortsatt arbei dsufør : integer 0.. Diagnose og arbeidssituasjon annen lovfestet fraværsgrunn : string antas sammenheng med arbeidssituasjon : kodet Diagnosekodesystem Enkeltdiagnose diagnose : string kodeverdi : string sortering : integer Diagnose og arbeidsuførhet ko de system : k odet helt arbeidsufør fra : date status presens : tekst 0.. symptomer og behandling : tekst..* Behand lingso pply sning er mv sy kmeldin g Symptomer, status og behandling : tekst Henvist til utredning 0.. Forbehold kan hele innholdet gjøres kjent for pasienten : kodet opplysninger som bør unndras pasienten : tekst Vurdering yrkesskade/yrkessykdom bør vurderes : kodet eventuell skadedato : date 0.. Samarbeid/kontakt hvilken annen instans : string kontakttype : kodet * Aktuelt tiltak type tiltak : kodet hvilke andre tiltak : tekst 0..* 0.. Fors lag til tiltak utover medisins k behandling begrensninger i forhold til tiltak : tekst begrunnelse for at det ikke er behov for tiltak : tekst Er noen av følgende tiltak aktuelle nå : kodet Evt. nærmere opplysninger : tekst 0.. Årsakssammenheng legeerklæring årsakssammenheng : tekst Andre opplysninger legeerklæring andre opplysninger : tekst legen ønsker kopi av vedtak : kodet Prognose legeerklæring behandlingen antas til å bedre arbeidsevnen : kodet antatt varighet av sykdom : Tekst antatt varighet av funksjonsnedsettelse : Tekst antatt varighet av nedsatt arbeidsevne : Tekst Vurdering av funksjonsevne beskrivelse av funksjonsevne : tekst krav som stilles i arbeidet : tekst 0....* Pasientens arbeidssituasjon arbeidssituasjon : kodet annen arbeids situasjon : string 0.. Virksomhet betegnelse : string Organisasjonsnummer : string 0.. Vurdering av arbeidsevne kan gjenoppta tidligere arbeid : kodet 0.. når tidligere arbeid kan gjenopptas : kodet vil kunne ta annet arbeid : kodet når annet arbeid kan gjenopptas : kodet hva pasienten ikke kan gjøre : tekst andre hensyn som må tas ved valg av arbeid : tekst Virksomhets adresse 0.. Henvist til behandling henvist dato : date antatt ventetid : integer Spesifikasjon : tekst 0.. henvist dato : date antatt ventetid : integer Spesifikasjon : tekst 0.. Plan utredning og behandling når bør det hentes inn nye legeopplysninger : integer videre behandling er ikke aktuelt : tekst ny vurdering av tidligere plan : tekst Behandlingsplan : tekst Utredningsplan : tekst Figur 3 Full modell med attributter Versjon Postadresse Gateadresse : string postnummer : string poststed : string land : string 0..* Teleinformasjon type telekommunikasjon : Kodet teleadresse : string

21 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET 3.4 Tekstlig beskrivelse av klasser og attributter 3.4. Generelt Den tekstlige beskrivelsen er et supplement til den grafiske beskrivelsen i forrige avsnitt. Klassene er beskrevet pakkevis. Hver klasse er beskrevet ved hjelp av to tabeller, en for selve klassen og dens relasjoner og en som beskriver hvert enkelt attributt i klassen Forklaring til tabellene Forklaring til type informasjon som skal stå i de ulike feltene i tabellen er skrevet i kursiv inne i tabellen. Et attributt kan være av type M, O eller D M betyr at attributtet er påkrevd (mandatory) O betyr at attributtet er frivillig (optional) D betyr at attributtet har en betingelse knyttet til seg (dependent). Navn på klassen (KortnavnTilKlassen) Beskrivelse: Her står det en beskrivelse av hva klassen benyttes til Eksempler: Kommentarer: Relaterte Klasser Rolle Type relasjon Kardinalitet Liste med alle klasser som er relatert til denne klassen. En rad i tabellen for hver relatert klasse. Her står opplysninger om hvilken informasjon på blanketten som klassen dekker. Spesielle opplysninger om hvordan og eventuelle begrensninger til bruk av klassen står også her. Eksempler på instanser av klassen. Eventuelle tilleggsopplysninger utover beskrivelsen av klassen kan stå her En relasjon kan tildeles et rollenavn for å ytterligere forklare relasjonen.. Denne muligheten er ikke benyttet i denne modellen så dette feltet er kun i bruk ved spesialisering (subklasse og superklasse). Beskriver type relasjon, fra klassen til relatert klasse. Følgende relasjoner er benyttet: Spesialisering Generalisering Del av Aggregering kardinalitet fra klassen til relatert klasse Versjon

22 Navn på attributtet. En linje i tabellen for hvert attributt Kortnavn til attributtet O M D datatypen til attributtet Beskrivelse: Beskrivelse av attributtet Her står det opplysninger om hvilket felt eller blokk på blanketten attributtet skal representere eller hvilken semantisk informasjon den skal representere. Denne opplysningen er kun med når den inneholder informasjon Spesielle opplysninger om hvordan eller i hvilke sammenhenger attributtet skal benyttes og eventuelle begrensninger til bruk. Hvis attributtet er D skal betingelsene være beskrevet her. Kommentar: Eventuelle tilleggsopplysninger står her. Kodeverk: Navn på kodeverk kodeverdi kodemening kodeverdi kodemening etc. Versjon

23 SYKMELDINGSATTEST OG LEGEERKLÆRING VED ARBEIDSUFØRHET 3.5 Meldingspakke (inkludert merknader og samarbeid/kontakt) Sykmeldingen gjelder type sykmelding : kodet..* Melding AvsendersRef : string MottagersRef : string MaalForm : kodet Skjema-versjon : string MeldingsId : String Melding generert : datetime Pasientopplysninger (from Pasient og legeopplysninger) Legens underskrift mv. (from Pasient og legeopplysninger) Arbeidsuførhet sykmelding (from Arbeidsuførhet) Friskmelding/Prognose (from Friskmelding) 0.. Sykmeldingsattest Merknad : tekst Tilleggsinformasjon meldingsreferanse : string Merknad : tekst 0.. Forbehold 0.. (from Forbehold) Legeerklæring ved arbeidsuførhet Legeerklæringen gjelder..* type legeerklæring : kodet 0.. Samarbeid/kontakt hvilken annen instans : string kontakttype : kodet 0..* 0.. Årsak ssammenheng legeerk læring (from Årsakssammenheng) 0.. Diagnose og arbeidssituasjon (from Diagnose mv pakke) Diagnose og arbeidsuførhet (from Diagnose mv pakke) Andre opplysninger legeerklæring (fro m An dre op pl ysn in ge r) Prognose legeerklæring (from Prognose) 0.. Behandlingsopplysninger mv sykmelding (from Behandlingsopplysninger) Forslag til tiltak utover medisinsk behandling (from Til tak) 0.. Vurdering av funksjonsevne (from Funksjons- og arbeidsevne) 0.. Plan utredning og behandling (from Behandlingsopplysninger) Figur 4 Meldingspakke Meldingspakken inneholder informasjon vedrørende selve meldingen, type melding, hva meldingen gjelder, merknader samt opplysninger om samarbeide/kontakt (hvem det ønskes at trygdekontoret skal ta kontakt med. Meldingspakken dekker opplysninger i blokk 0 i begge blankettene, blokk 5 i SM, blokk 6 i LE og blokk 8 i SM/blokk 9 i LE samt noen tilleggsopplysninger som er nødvendige for å identifisere meldingen ved elektronisk overføring Versjon

24 3.5. Melding Melding (Message) Beskrivelse: Eksempler: Kommentarer: Abstrakt superklasse for alle meldinger som er beskrevet i denne DIM'en. Den inneholder felles elementer og attributter for alle meldingene og vil kun inngå med sine attributter i en av spesialiseringene. Denne klassen har engelske kortnavn på attributtene for å være kompatibel med andre meldinger som utarbeides til bruk innefor helsevesenet. Relaterte Klasser Rolle Type relasjon Kardinalitet Tilleggsinformasjon Subklasse Spesialisering Sykmeldingsattest Subklasse Spesialisering Legeerklæring ved Subklasse Spesialisering arbeidsuførhet Pasientopplysninger Del av - Legens underskrift mv. Del av AvsendersRef sendersid O string Beskrivelse: Unik identifikator satt av avsenderen. Benyttes som intern referanse i avsendersystemet. Kommentar: Dette feltet finnes ikke i dagens blankett. MottagersRef receiversid O string Beskrivelse: Unik identifikator satt av mottageren. Benyttes som intern referanse i mottagersystemet. Kommentar: MaalForm formoflangu age Dette feltet finnes ikke i dagens blankett. M kodet Beskrivelse: For å angi om sykmeldingsattesten er på bokmål eller nynorsk Kommentar: Denne opplysningen er knyttet til målformen på blanketten. Opplysningen må oppgis for at RTV skal vite hvilken målform som skal benyttes ved elektronisk svar. Kodeverk:MålForm Versjon

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 06.2004

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt

Detaljer

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet HIS 80805:2008 Legeerklæring ved arbeidsuførhet.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 2 Legeerklæring

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for søknad

Detaljer

K I T H. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON.0 Status: Til utbredelse 6. juni 2008 KITH-rapport 05/08 ISBN

Detaljer

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 28.06.2002 KITH Rapport 14/02 ISBN 82-7846-139-2 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Første versjon 01.03.2008 Sist endret 04.03.2011 KITH-rapport 03/08 2 Vurdering av arbeidsmulighet

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Standard for dialogmelding

Standard for dialogmelding Standard for hodemelding Standard for dialogmelding (Forespørsler, svar og notat) Informasjonsmodell og Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Status: Til utprøving

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer