Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest"

Transkript

1 Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Basert på RTV blankett IA Fastsatt 6.88 Endret KITH Rapport 14/02 ISBN

2

3 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Status: "Til utprøving" Forfatter Espen Stranger Seland Oppdragsgiver Rikstrygdeverket Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Rapportnummer KITH R 14/02 URL Prosjektkode ISBN Dato 28. juni 2002 Antall sider 77 Kvalitetssikret av Annebeth Askevold Gradering Åpen Godkjent av Jacob Hygen adm. direktør Sammendrag Denne implementasjonsguiden er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket. Den beskriver en melding i XML-syntaks, basert på informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet som er beskrevet i rapporten "KITH R13/02 Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet, Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling versjon 2.0 av Dette dokumentet beskriver selve XML-skjemaet, en del detaljer rundt selve implementeringen, kodeverk som skal benyttes samt noen eksempler. Detaljert beskrivelse av informasjonsinnholdet finnes i informasjonsmodellen. Meldingen er beskrevet som et XML Schema som finnes elektronisk på Meldingen er direkte basert på UMLmodellen som er beskrevet i informasjonsmodellen. Dette dokumentet erstatter "KITH R16/01 Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest versjon 1.0" av Meldingen skal utprøves i pilotprosjekt høsten 2002 i forbindelse med Rikstrygdeverket sitt

4

5 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket og er en revisjon av KITH R16/01 Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest, versjon 1.0 av Bakgrunnen for revisjonen er endringer i sykmeldingsattesten som ble innført med virkning fra Implementasjonsguiden og XML Schema som er utarbeidet i dette oppdraget er en direkte revisjon av tidligere utarbeidet dokumentasjon for å inkludere endringene i den nye papirblanketten samtidig som det er vektlagt å ikke endre fellesdeler og forhold som vedrører delen for legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodellen er revidert etter samme prinsippene, og denne meldingsbeskrivelsen er direkte avledet av informasjonsmodellen beskrevet i KITH R13/02 Sykmeldingsattest og Legeerklæring, Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling versjon 2.0 av Forord versjon 1.0 Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rikstrygdeverket. Den beskriver en melding i XML-syntaks, basert på informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet som er beskrevet i rapporten KITH R15/01 Sykmeldingsattest og Legeerklæring, Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling. Det er ikke tidligere utarbeidet noen implementasjonsguider for XML-meldinger til bruk i det norske helsevesenet. Leserne oppfordres derfor til å rapportere uklarheter, eventuelle feil og mangler samt forslag til forbedringer i dokumentasjonen. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med oppdragsgiveren. KITH vil benytte anledningen til å takke for aktiv medvirkning og nyttige tilbakemeldinger. i

6

7 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN BRUKSOMRÅDER LESERVEILEDNING OM DETTE DOKUMENTET 2 2 REFERANSER 3 3 MELDINGENS BRUKSOMRÅDER FUNKSJON BEGRENSNINGER 5 4 NOTASJON FORHOLD TIL STANDARDER OG ARBEID 7 SYNTAKS 7 UTFØRELSE OG SAMMENHENG MED ANDRE XML-MELDINGER MAPPING FRA DIM TIL XML 7 ELEMENT ELLER ATTRIBUTT 7 UOVERENSSTEMMELSER 8 VALIDERING 8 NAMESPACE 8 DATATYPER 8 NAVNEPOLITIKK 9 METAINFORMASJON 9 5 MELDINGENS INNHOLD OG STRUKTUR MELDINGSSTRUKTUR 11 OVERSIKT SYKMELDINGSATTESTHIERARKISK OVERSIKT OVER SYKMELDINGSATTEST INFORMASJONSMODELL 19 UML-DIAGRAM FOR SYKMELDING (UTEN PERSONOPPLYSNINGER) 19 UML-DIAGRAM FOR PERSONOPPLYSNINGER DETALJER RUNDT IMPLEMENTERINGEN KODEVERK 23 6 XML SCHEMA SKJEMA 25 iii

8 Innhold VEDLEGG A MELDINGSEKSEMPLER 45 EKSEMPEL 1 FØRSTEGANGS SYKMELDING 45 EKSEMPEL 2 ENDRING AV UFØREGRAD 47 EKSEMPEL 3 FORLENGELSE MED FRISKMELDING 49 EKSEMPEL 4 FØRSTE GANG SYKMELDING MED DEL II 51 EKSEMPEL 5 FØRSTE GANGS SYKMELDING MED FEIL OG UGYLDIG FØDSELSNUMMER 53 EKSEMPEL 6 FØRSTE GANGS SYKMELDING ANNEN FRAVÆRSGRUNN 55 EKSEMPEL 7 FØRSTE GANGS SYKMELDING MED FLERE DIAGNOSER OG MERKNAD 57 EKSEMPEL 8 FØRSTE GANGS SYKMELDING FOR EN SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 59 VEDLEGG B EKSEMPLER ORDINÆRE PAPIRSKJEMAER 61 EKSEMPEL 1 FØRSTEGANGS SYKMELDING 62 EKSEMPEL 2 ENDRING AV UFØREGRAD 63 EKSEMPEL 3 FORLENGELSE MED FRISKMELDING 64 EKSEMPEL 4 FØRSTE GANG SYKMELDING MED DEL II 65 EKSEMPEL 5 FØRSTE GANGS SYKMELDING MED FEIL OG UGYLDIG FØDSELSNUMMER 66 EKSEMPEL 6 FØRSTE GANGS SYKMELDING ANNEN FRAVÆRSGRUNN 67 EKSEMPEL 7 FØRSTE GANGS SYKMELDING MED FLERE DIAGNOSER OG MERKNAD 68 EKSEMPEL 8 FØRSTE GANGS SYKMELDING FOR EN SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 69 iv

9 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 1 Innledning Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av dokumentet: Bakgrunn for arbeidet, bruksområder av dette dokumentet, samt en oversikt over innholdet og veiledning til hvordan dokumentet kan benyttes. 1.1 Bakgrunn I Rikstrygdeverkets prosjekt for elektronisk innrapportering av saksdokumenter, prioritereres arbeidet med å etablere meldinger for elektronisk innsending av sykemeldingsattest og legeerklæring ved arbeidsuførhet. Begge meldingene skal utprøves i pilotprosjekt Meldingene skal være utprøvd og klare til storkala utbredelse KITH utarbeidet meldingsdokumentasjon for begge meldingene, inkludert informasjonsmodell og XML Schema høsten Våren 2002 ble det endringer i sykmeldingsattesten på grunn av endringer i regelverket. Disse endringene er innført med virkning fra Endringene i papirblanketten medførte et behov for å oppdatere meldingsdokumentasjonen for sykmeldingsattesten. Implementasjonsguiden og XML Schema som er utarbeidet i dette oppdraget, er en direkte revisjon av tidligere utarbeidet dokumentasjon, og er gjort for å inkludere endringene i den nye papirblanketten. Det er samtidig vektlagt å ikke endre fellesdeler og forhold som omfatter delen for legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodellen som beskriver informasjonsinnholdet og den logiske strukturen i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet [1] er revidert etter samme prinsippene. Denne rapporten er en revisjon av og erstatter KITH R16/01 Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest, versjon 1.0 av Meldingen er direkte basert på UML-modellen som er beskrevet i informasjonsmodellen[1]. Meldingen er beskrevet som et XML Schema som finnes elektronisk på Bruksområder Dokumentet beskriver hvordan Rikstrygdeverket sin blanketten sykmeldingsattest "IA Bokmål Fastsatt 6.88 Endret " skal overføres elektronisk ved hjelp av XMLsyntaks. Meldingen er basert på blanketten for sykmeldingsattesten og Rikstrygdeverkets retningslinjer[2]. Beskrivelsen gjelder kun del A av blanketten. 1.3 Leserveiledning Dokumentet er myntet på leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. 1

10 Innledning Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen. Dokumentet beskriver selve XML-skjemaet, en del detaljer rundt selve implementeringen, kodeverk som skal benyttes samt noen eksempler. Detaljert beskrivelse av informasjonsinnholdet finnes i informasjonsmodellen[1] og er ikke repetert i dette dokumentet. Det anbefales at informasjonsmodellen benyttes som tilleggsinformasjon til dette dokumentet når meldingen skal implementeres. XML-skjemaet er basert direkte på informasjonsmodellen som beskriver informasjonsinnholdet i blankettene Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Sykmeldingsattesten er basert på blanketten "IA Bokmål Fastsatt 6.88 Endret " og Rikstrygdeverkets retningslinjer[2]. Alle referanser finnes på side 3. For de som ikke er kjent med XML og XML Schema henvises det til referansene [3] og [4]. For å forbedre dokumentasjonen og sikre ensartet implementering, oppfordres leserne til å rapportere eventuelle feil eller uoverensstemmelser i dokumentasjonen til KITH og/eller RTV. Leserne oppfordres også til å komme med forslag til hvordan innhold og presentasjon kan gjøres bedre i fremtiden. 1.4 Om dette dokumentet Dokumentet er organisert på følgende måte: Kapittel 2 inneholder opplysninger om referanser og dokumenter som denne rapporten er basert på og henviser til. Kapittel 3 forteller om meldingens funksjon, bruksområder og begrensninger. Kapittel 4 beskriver litt av metodikken om hvordan meldingen er utarbeidet og valg som er gjort i forhold til navnepolitikk, datatyper og bruk av XML. Kapitelet inneholder også en kortfattet beskrivelse av sammenhengen mellom UML-modellen og XML Schema. Kapittel 5 beskriver hvordan meldingen er bygget opp. Her er det inkludert UML-diagram fra informasjonsmodellen. Kapittelet kan leses av personer uten teknisk bakgrunn. Kapittel 6 inneholder selve XML-skjemabeskrivelsen. Vedlegg A inneholder eksempler på XML-meldinger Vedlegg B inneholder tilhørende blanketter av eksemplene i vedlegg A. 2

11 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 2 Referanser Dette dokumentet er basert på og henviser til følgende dokumenter: 1. KITH R13/02: Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling av , ISBN Rikstrygdeverket: Retningslinjer til leger om utstedelse av sykmeldingsattest. 3. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition): 4. XML Schema a. Part 0: Primer: b. Part 1: Structures: c. Part 2: Datatypes: 5. SSP FG1: 6. Health Level 7 (HL7): 7. Unified Modeling Language (UML): 8. Statistisk Sentralbyrå: C 521 Standard for yrkesklassifisering (STYRK) ISBN KITH R 17/01: Datatyper til bruk ved meldingsutveksling med mer, Versjon 1.1, 1. februar 2002, ISBN

12

13 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 3 Meldingens bruksområder Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av hvilke funksjoner meldingen skal dekke. Det er også påpekt noen begrensninger knyttet til hvordan meldingen kan benyttes. 3.1 Funksjon Elektronisk sykmeldingsattest (ESMA) som er beskrevet i dette dokumentet, dekker informasjon som kan overføres i Rikstrygdeverket sin blankett for sykmeldingsattest "AI Bokmål Fastsatt 6.88 Endret " og Rikstrygdeverkets retningslinjer[2]. Elektronisk overført sykmelding skal kunne likestilles med papirskjemaet. ESMA sendes fra lege, eller annet helsepersonell som er berettiget til å utstede sykmelding, til Rikstrygdeverket. Meldingen er beskrevet som et XML Schema. Dette skjemaet ligger lagret elektronisk på Begrensninger Denne meldingen dekker kun del A av sykmeldingsattesten. Del B, C og D vil fortsatt formidles på papir. 5

14

15 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 4 Notasjon 4.1 Forhold til standarder og arbeid Syntaks Den elektroniske meldingen som er beskrevet i dette dokumentet skal overføres som en XMLmelding[3]. Meldingen er definert ved hjelp av et XML Schema som er nærmere beskrevet i kapittel 6 XML Schema. XML SCHEMA XML Schema [4.c] benyttes til å definere regler for struktur, innhold og semantikk, som et spesifikt XML-dokument (for eksempel en sykmeldingsattest) kan valideres opp mot. XML XML er et strukturert tekstformat for data, som er meget velegnet til elektronisk dokumentutveksling (EDI). Utførelse og sammenheng med andre XML-meldinger Det finnes i dag få retningslinjer som angir hvordan en elektronisk melding beskrevet ved hjelp av XML-syntaks skal defineres og beskrives for å kunne bli benyttet til bruk innen det norske helsevesenet. Det pågår mange aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt i forhold til å benytte XML ved meldingsutveksling (EDI) generelt, og til bruk innenfor helsevesenet spesielt. Standardiserings- og samordningsprogrammets Faggruppe 1 (FG1)[5] er i gang med å definere et rammeverk for hvordan XML skal benyttes ved meldingsutveksling,, men resultater fra dette arbeidet er bare delvis fulgt i denne meldingsdokumentasjonen siden dette er en ren revisjon av arbeid som ble utført høsten 2001 da dette rammeverket ikke var ferdig. I denne versjonen er det benyttet standard XML datatyper. Det kan i en senere versjon være aktuelt å gå over til å benytte datatyper som er definert i [9] som er basert på HL7 sine datatyper når disse er utprøvd og benyttet i andre meldinger. Meldinger som utarbeides for andre formål innenfor helsesektoren kan derfor avvike noe fra strukturen på meldingen, benyttede datatyper og modelleringsprinsipper som er beskrevet i dette dokumentet. Det har vært høyt prioritert å komme i gang med pilottesting av meldingen, og høste erfaringer med overføringer av XML-meldinger. Det har ikke vært ønskelig at endringene i sykmeldingsattesten skulle påvirke selve metodikken i meldingsdokumentasjonen som ble valgt høsten Mapping fra DIM til XML Element eller attributt I all hovedsak er data (informasjon som skal behandles) lagt i et element, mens metainformasjon er lagt i et attributt i det relevante elementet. 7

16 Notasjon Denne regel er ikke blitt brukt gjennomgående i dette dokumentet, men det finnes en god balanse i skjemaets struktur. Av og til kan det være vanskelig å skille mellom data og metadata. Uoverensstemmelser Hvis det finnes uoverensstemmelser mellom DIM en og IG en, i praksis UML-diagrammene (se [1]) og XML-skjemaet, er det IG/XML-skjemaet som har presedens. For å forbedre dokumentasjonen og sikre ensartet implementering, oppfordres leserne til å rapportere uoverensstemmelser i dokumentasjonen til KITH og/eller RTV. XML Validering XML-skjemaet har blitt validert i henhold til XML Schema-standarden med verktøyene XMLSpy 4.01 og XSV 1.204/ Det ble ikke funnet noen feil eller advarsler ved disse valideringene. Namespace STANDARD Gjeldende namespace for meldingen (XML Schema) som er beskrevet i dette dokumentet er xmlns:xsd=" xmlns=" Dette er versjonen som kom i mai 2001, og er per dags dato siste versjon av XML Schema. SKJEMA Skjemaet skal være lokalisert på KITHs server. Dette er en avtale mellom RTV og KITH. Datatyper targetnamespace=" xmlns:rtv=" Det er brukt basale XML Schema-datatyper[4.c]. Det kan i en senere revisjon av meldingen være aktuelt å gå over til å benytte KITH sitt sett med datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. som er basert på HL7 datatyper og CEN sine anbefalinger vedrørende datatyper og som er beskrevet i [9]. Denne definisjonen var ikke klar da forrige versjon av meldingsbeskrivelsen ble utarbeidet. Siden dette er en revisjon av kun sykmeldingsattesten og ikke av legeerklæring for arbeidsuførhet, har prosjektet besluttet å benytte XML datatyper direkte på tilsvarende måte som i versjon 1.0. KODEVERK Alle attributter som har forhåndsdefinerte valg, er definert som datatypen kodet, og det er etablert et kodeverk med lovlige valg. Hvert kodeverk er implementert som en simpletype med en enumeration for hvert lovlige valg. Alle kodeverk som er benyttet i meldingen, er beskrevet i avsnitt 5.4 Kodeverk I selve skjemabeskrivelse" (se kapittel 6), er den tekstlige beskrivelsen for kodene lagt inn i taggen <documentation>. Alle kodeverkstyper er basert på nonnegativeinteger. For oversikt over de inkluderte kodeverkene, se Kodeverk side 23. TYPEVARIGHETDATO 8

17 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding Det er opprettet et complex element med navn typevarighetdato som benyttes til å beskrive et tidsrom mellom to datoer. Elementet inneholder attributtene TYPETEKST fradato(date) tildato(date) Det er opprette en Simple type med navn typetekst, basert på string med whitesp= preserve Denne datatypen benyttes til utførende beskrivelser i sykmeldingen der det er viktig å bevare linjeskift og mellomrom. Navnepolitikk Hvert element og attributt har et egen navn. Disse navnene, som er kortnavn i informasjonsmodellen, er basert på tekstene foran hvert felt i blanketten. ELEMENTER Elementnavn har stor forbokstav. I elementnavn som består av flere delnavn / delord, vil hvert delnavn / delord skilles med stor forbokstav. Eksempel: ATTRIBUTTER SykmeldGjelder Attributtnavn har liten forbokstav. I attributtnavn som består av flere delnavn / delord, vil hvert delnavn / delord skilles med stor forbokstav. Eksempel: TYPER flerearbeidsforhold Både complextype og simpletype begynner alltid med betegnelsen type, og påfølgende navn begynner med stor forbokstav. Navn som består av flere delnavn / delord, vil bli atskilt med stor forbokstav mellom hvert delnavn / delord. Eksempel: NORSKE BOKSTAVER typesykmelding Følgende transkribering foretrekkes: Æ = E Ø = O Å = A Dette for å holde navnene korte. Der misforståelser kan forekomme tillates det å bruke formene ae, oe og aa i kortnavnene. Metainformasjon Det er ikke lagt inn detaljerte krav i skjemaet for elementer og attributter. Det er for eksempel ikke lagt inn minimal og maksimal tillatt lengde på en variabel selv om dette er mulig. Informasjon om øvrige tekniske hensyn finnes under Detaljer rundt implementeringen side 21. 9

18

19 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 5 Meldingens innhold og struktur Dette kapittelet beskriver meldingens innhold og struktur. Den hierarkiske meldingsstrukturen er vist ved hjelp av grafiske oversikter generert fra XML Spy. Noen UML-diagrammer fra informasjonsmodellen er repetert i dette dokumentet for å lette oversikten og øke lesbarheten. Kapittelet inneholder også en tabell med relevante detaljer og betingelser som må tas hensyn til ved implementering av meldingen. Dette kapittelet er primært til bruk for de som skal implementere meldingen og trenger forståelse for hvordan informasjonen skal overføres ved hjelp av XML syntaks. 5.1 Meldingsstruktur Den enkelte melding omfatter kun en sykmeldingsattest og et sykmeldingstilfelle. Hvis pasienten har flere arbeidsforhold må det sendes en melding (en sykmeldingsattest) for hvert arbeidsforhold. Den funksjonelle struktur av meldingen er: En melding kan inneholde en sykmeldingsattest Hver sykmeldingsattest er relatert til kun et arbeidsforhold. Hver sykmeldingsattest er relatert til et sykmeldingstilfelle. Alle svarrapporter i meldingen er relatert til en lege eller annet helsepersonell som kan utstede sykmeldinger, en pasient og et trygdekontor. 11

20 Meldingens innhold og struktur Oversikt SykmeldingsattestHierarkisk oversikt over sykmeldingsattest. Alle bokser med + har et hierarki med elemneter under segsom er vist påfølgende figurer. Det er kun elementer som vises i diagrammene. Attributter vises kun i informasjonsmodellen og i UML-diagrammene. Figur 1 Hierarkisk oversikt over sykmeldingsattest 12

21 Figur 2 Opplysninger om personen og om arbeidsforholdet, blokk 1 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 13

22 Meldingens innhold og struktur Figur 3 Opplysninger om arbeidsuførhet og arbeidsmulighet, blokk 2 Figur 4 Opplysninger om Friskmelding / Prognose, blokk 3 14

23 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding Figur 5 Opplysninger om Diagnose mv., blokk 4 15

24

25 Figur 6 Opplysninger om legens underskrift mv., blokk 6 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 17

26 Meldingens innhold og struktur Figur 7 Opplysninger om Medisinske opplysninger, blokk 7 (del II) Figur 8 Opplysninger om Forenklet funksjonsvurdering, blokk 8 (del II) 18

27 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 5.2 Informasjonsmodell Deler av informasjonsmodellen er inkludert for å få et enkelt overblikk over hva skjemaet er basert på. Informasjonsmodellen er beskrevet ved hjelp av Unified Modeling Language (UML)[7]. Personopplysninger er tatt ut i et eget diagram av praktiske årsaker. Klassen Melding er felles i begge diagrammene og er toppen i meldingshierarkiet. Detaljert beskrivelse av informasjonsinnholdet finnes i informasjonsmodellen[1] og er ikke repetert i dette dokumentet. Det anbefales at informasjonsmodellen benyttes som tilleggsinformasjon til dette dokumentet når meldingen skal implementeres. UML-diagram for Sykmelding (uten personopplysninger) 2.5 Forutsetninger for å jobbe Reisetilskudd foreslås fra : date Aktiv sykmelding fra : date Eventuelt : tekst 2.6 Personen kan ikke være på jobb 2.6 Personen kan ikke være på jobb : boolean Melding maalform : kodet avsendersref : string mottagersref : string skjema-versjon : string meldingsid : string melding generert : datetime Pasientopplysninger (from 1+S6/L11 P asient og legeopplysninger) 6 /11Legens underskrift mv. (from 1+S6/L11 P asient og legeopplysninger) 2 Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet 2.1 Første fraværsdag : date 2.2 Dato første konsultasjon : date 2.3 Dato telefonkonsultasjon : date 2.7 antall behandlingsdager : tekst Varighet 2.4 arbeidsufør fra dato : date 2.4 arbeidsufør til dato : date grad : integer 3 Friskmelding/Prognose 8 Forenklet funksjonsvurdering 8.2 Hva bør personen ikke utføre eller utsettes for : tekst 8.3 Hjelpemiddelbehov bør vurderes : boolean 8.4 Forhold i arbeidsmiljøet : tekst 8.5 Foreslår kontakt med BHT : boolean Del II Sykmeldingsattest 5 Merknad : tekst Arbeidsufør antas fortsatt arbeidsufør : integer Friskmeldt friskmeldt fra dato : date 0 Sykmeldingen gjelder type sykmelding : kodet S S1.8.2 Identifikasjon Personen er kjent : boolean Legitimasjon er vist : boolean S4 Diagnose og arbeidssituasjon Svangerskapsrelatert : boolean 4.3 Annen lovfestet fraværsgrunn : string Yrkessykdom : boolean Yrkesskade : boolean Eventuell skadedato : date Vurdering av funksjonsevnen type vurdering : kodet svar : kodet nå/etter : kodet +Del II Medisinske opplysninger 7.1 Symptomer, status og pågående behandling : tekst 7.2 Spesifiser type og hvor : tekst Henvist til utredning/behandling 7.2 henvist : kodet 7.2 uke : integer S4/L2 Diagnosekodesystem S4.2/L2.3 kodesystem : kodet 1 1..* S4/L2 Enkeltdiagnose S4.1/L diagnose : string S4.1.2/L kodeverdi : string xx sortering : integer 19

28 Meldingens innhold og struktur UML-diagram for Personopplysninger Melding (from Meldingspakke (inkludert merknader og samarbeid/kontakt)) 1 6 /11Legens underskrift mv. dato for underskrift : date Helsepersonell helsepers onellnummer : string kategori helsepersonell : kodet t ype helsevirksomhet : kodet 1 1 Pas ie ntop plys ning er har flere arbeidsforhold : kodet 1 Pasient 1.3 trygdekontor : string Person fødselsnummer : string etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string 1 0..* Persons adresse Arbeidsforhold yrkeskode : string 1 0..* primært arbeidsforhold : kodet yrkebetegnelse : string 0..* 0..1 Virksomhet betegnelse : string Organisasjonsnummer : string Virksomhets adresse Postadresse gateadresse : string postnummer : string poststed : string land : string Adresse adressetype : kodet 1 0..* Teleinformasjon type telekommunikasjon : Kodet teleadresse : string 20

29 Implementasjonsguide for elektronisk sykmelding 5.3 Detaljer rundt implementeringen Tabellen under beskriver en kortfattet representasjon av relevante detaljer og betingelser som må tas hensyn til ved implementering av meldingen. Informasjonsinnholdet er beskrevet detaljert i informasjonsmodellen [1]. De fleste kommentarene i denne tabellen finnes i informasjonsmodellen under feltene "Bruk" eller "Kommentar" i beskrivelsen. Kolonnen Klassenavn inneholder klassenavn fra UML-modellen, tagnavn i parentes. Kolonnen Element/Attributtnavn inneholder tagnavn brukt i XML Schema Kolonnen Bruk og kommentarer inneholder betingelser som er knyttet til informasjonselementet Kolonnen til høyre sier om informasjonen er påkrevd (M), betinget påkrevd (D) eller frivillig (O). KLASSENAVN Melding (Message) Sykmeldingen gjelder (SykmeldGjelder) Identifikasjon (Identifikasjon) Pasientopplysninger (Pasientopplysninger) Adresse (Address) Virksomhet (Virksomhet) Enkeltdiagnose (Enkeltdiagnose) ELEMENT/ATTRIBUTTNAVN BRUK OG KOMMENTARER sendersid Benyttes som intern referanse i avsendersystemet. Dette feltet finnes ikke i dagens papirskjema. receiversid Benyttes som intern referanse i mottagersystemet. Dette feltet finnes ikke i dagens papirskjema. formoflanguage Denne opplysningen er knyttet til målformen på papirskjemaet. Opplysningen må oppgis for at RTV skal vite hvilken målform som skal benyttes ved skriftlig tilbakemelding. schemaversion Beskriver hvilken versjon av XML-schema som benyttes. Skal ha fast verdi IA Fastsatt 6.88 Endret Elektronisk XML 2.0 messageid Det er viktig at det ikke genereres meldingsid på grunnlag av personnummer eller annen sensitiv informasjon, da denne identifikasjonen også vil bli brukt ukryptert i f.eks. kvitteringsmeldingen. typesykmelding Kode 1 og 2 kan ikke forekomme i samme instans av meldingen. Kode 1 og 3 kan ikke forekomme i samme instans av meldingen. Hvis opplysninger i Del II skal kunne fylles ut ("Medisinske opplysninger" og "Forenklet funksjonsvurdering", må det finnes en instans av attributtet med kodeverdi 4 (Informasjon i del II) Kjent Eneste lovlige verdi er true. Hvis felt "Personen er kjent" er avkrysset skal Kjent ha verdien true. Hvis elementet "Kjent" har verdi=true skal ikke element "Legitimiasjon" være med. Legitimasjon Eneste lovlige verdi er true. Hvis felt "Legitim. er vist" er avkrysset skal Legitimasjon ha verdien true. Hvis elementet "Legitimasjon" har verdi=true skal ikke element "Kjent" være med. flerearbeidsforhold Har kun mening for sykmeldingsattest, og skal ha verdi selv om felt 1.7 "Har personen flere arbeidsforhold" ikke er avkrysset. Attributtet skal ha verdi 1 (ja) hvis felt 1.7 er avkrysset, verdi 2 (nei) hvis feltet ikke er avkrysset. typeadresse Denne opplysningen oppgis ikke spesifikt i dagens blankett. Er tatt med for fremtidig bruk. organisasjonsnummer Denne opplysningen er ikke påkrevd på dagens blankett. Tatt med for fremtidig bruk. diagnose Tekstlig kodemening som hører til kodeverdien. Må benyttes sammen med attributtet "kodeverdi" og attributtet " kodesystem". Tilhørende diagnosekode må oppgis i attributtet " kodeverdi". Behøver ikke være utfylt hvis elementet AnnenFraversgrunn har verdi. O O M M O M D D D O O D 21

30 Meldingens innhold og struktur Diagnose og arbeidssituasjon (DiagnoseArbeidssituasjon) Forutsetninger for å jobbe (Forutsetninger) kodeverdi Diagnosekoden Må benyttes sammen med attributtet "SM / LE kodeverdi" og attributtet "SM 4.2 / LE 2.3 kodesystem". Tilhørende tekstlig kodemening må oppgis i attributtet "SM / LE kodeverdi". Behøver ikke være utfylt hvis elementet AnnenFraversgrunn har verdi. sortering Sorteringsrekkefølge: 0=hoveddiagnose, 1=første bidiagnose, 2=andre bidiagnose, osv. Sorteringsrekkefølge må oppgis ved bruk av multippelt kodeverk. AnnenFraversgrunn Enten alle feltene 4.1 (diagnose), (kodeverdi) og 4.2 (kodesystem), og/eller felt 4.3 (annenfravarsgrunn) må være utfylt. Må fylles ut hvis feltene 4.1 (diagnose), (kodeverdi) og 4.2 (kodesystem) ikke har verdier. Yrkessykdom Skal kun ha verdi når felt "Bør trygdekontoret vurdere om det er en yrkessykdom?" er sann. Skal da ha verdien "true". Yrkesskade Skal kun ha verdi når felt "Bør trygdekontoret vurdere om det er en yrkesskade?" er sann. Skal da ha verdien "true". Forutsetninger Forutsetninger er med hvis felt 2.5 "Personen kan likevel være på jobb under forutsetning av" er aktuell. ReisetilskuddFra AktivSykmeldFra Forutsetninger kan ikke ha verdi hvis IkkeJobb=true. Minst et av elementene må ha verdi hvis felt 2.5 "Personen kan likevel være på jobb under forutsetning av" er aktuell Eventuelt Kan kun fylles ut hvis "Aktiv sykmelding foreslås fra D (dato)" (AktivtSykmeldtFra) er utfylt. Personen kan ikke være på jobb IkkeJobb IkkeJobb har verdien true hvis felt 2.6 "Personen kan ikke D (IkkeJobb) være på jobb" er avkrysset. IkkeJobb kan ikke ha verdi hvis Forutsetninger er med. Arbeidsuførhet/arbeidsmulighet ForsteFraversdag Må angis ved første gangs utfylling. Dvs. hvis D (ArbeidsuforhetSykmelding) sykmeldingsattest felt 0.1 er utfylt, så skal også felt 2.1 være utfylt. Det er anbefalt at første fraværsdag alltid fylles ut, også ved forlengelse av sykmeldingstilfellet. ForsteKonsultasjon Må angis ved første gangs utfylling. Dvs. hvis D sykmeldingsattest felt 0.1 er utfylt, så skal også felt 2.2 være utfylt. DatoTlfKonsultasjon Et av elementene, "ForsteFraversdag", "ForsteKonsultasjon", må være utfylt. D ArbeidsuforBehandlingsdager Dette elementet skal være med hvis felt 2.7 "Enkeltstående D behandlingsdager pr. uke/mnd" er avkrysset. Må oppgis hvis pasienten er 100% arbeidsufør de dagene behandlingen gis, men fullt arbeidsfør de andre dagene. Eksempel: 2 dager per uke. Varighet (Varighet) fradato Fra dato <= til dato.må fylles ut hvis felt 0.1 (Første attest for dette sykmeldingstilfellet) eller felt 0.2 (Forlengelse av sykmeldingstilfellet) er avkrysset. D tildato Fra dato <= til dato.må fylles ut hvis felt 0.1 (Første attest for D dette sykmeldingstilfellet) eller felt 0.2 (Forlengelse av sykmeldingstilfellet) er avkrysset. grad Tall i prosent. M Skal alltid fylles ut. Hvis personen er helt arbeidsufør skal tallet være 100. Vurdering av funksjonsevne naetter Må fylles ut hvis svar har kodeverdi "ja". D svar Hvis svar er "nei", må felt 8.2 fylles ut. D Hvis svar er "ja", må "nå/etter" fylles ut. ikkeutforeutsette Må utfylles hvis det er svart "nei" i felt 8.1 ("svar" i vurdering D av funksjonsevne). Medisinske opplysninger i del II Behandling Må fylles ut når felt 0.4 er avkrysset (Informasjon i del II). D D D D D D D D D 22

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 06.2004

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett AI 08-07.04 og RTV blankett AI 08-07.08 Versjon.0.2.200 for sykmelding

Detaljer

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet HIS 80805:2008 Legeerklæring ved arbeidsuførhet.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 2 Legeerklæring

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for søknad

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Første versjon 01.03.2008 Sist endret 04.03.2011 KITH-rapport 03/08 2 Vurdering av arbeidsmulighet

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON.0 Status: Til utbredelse 26. mai 2008 KITH-rapport 03/08

Detaljer

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Applikasjonskvittering Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 01.09.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R35/03 ISBN 82-7846-199-6 i KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering - Informasjonsmodell

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 3. sept 2012 KITH-rapport 1045 : 2012 VERSJON 1.2 Første versjon 01.03.2008

Detaljer

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3.

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3. KITH-rapport 08/02 Status: Til utprøving 17. april 2002 edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Espen Stranger Seland (KITH) Generated on 04-10-2002

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Utskrivningsrapport. XML meldingsbeskrivelse. Versjon 0.9 19. desember 2003 Status: Til utprøving. KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n

Utskrivningsrapport. XML meldingsbeskrivelse. Versjon 0.9 19. desember 2003 Status: Til utprøving. KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n Utskrivningsrapport XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 19. desember 2003 KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n KITH-rapport TITTEL Utskrivningsrapport XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 Forfatter(e):

Detaljer

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen NOTAT Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen 1. Revisjon av henvisningsmeldingen 1.1. Bakgrunn Det er i det nasjonale og de regionale booking-prosjektene

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett. Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett. Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08 Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08 // Veileder til utfylling av sykemeldingsblankett Mål og hensikt med blanketten

Detaljer

Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester

Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon. 3. september 2002 Status: "Til utprøving" KITH Rapport 7/02 ISBN 82-7846-42-2 KITH-rapport TITTEL Elektronisk rekvirering

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 i KITH-rapport TITTEL Behandlerkrav Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Elektronisk korrespondanse med pasient Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utbredelse 31. oktober 2006 KITH-rapport

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF 1 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina EØS Direktiv 2005/36/EF Statens autorisasjonskontor for

Detaljer

Standard for dialogmelding

Standard for dialogmelding Standard for hodemelding Standard for dialogmelding (Forespørsler, svar og notat) Informasjonsmodell og Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Status: Til utprøving

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R27/03 ISBN 82-7846-190-2 i KITH-rapport TITTEL Legeoppgjørsmelding Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 08. sept 2006 KITH-rapport 05/06 ISBN 82-7846-283-6

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

XML meldingsbeskrivelse

XML meldingsbeskrivelse HIS 80517:2005.. Elektronisk utveksling av henvisning Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Elektronisk utveksling

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise Meldingsversjon: 1.0 datert 07.11.2002 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV ELEKTRONISK

Detaljer

Veiledning. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger. mellom NAV og samhandlere i helsesektoren.

Veiledning. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger. mellom NAV og samhandlere i helsesektoren. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger Utarbeidet av NAV Versjon 04. desember 2015 2 av 48 ENDRINGSLOGG Ver. Dato Kap. Endring 1.0 29.11.2013 Alle Første versjon 1.1 27.02.2014 4.2

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv.

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. Datatyper til bruk ved meldingsutvikling mv. Side 1 av 31.. Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. Side 2 av 31 Datatyper til bruk ved meldingsutvikling mv. Publikasjonens tittel: Datatyper til

Detaljer

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk 28. februar 2003 Per Thomas Jahr Innhold 1 Oversikt over skjemaer...1 2 Valg mellom import og include...2 3 Enkoding...2 4 Navnerom...2 5 Regler for navngiving

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Elektronisk resept. Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML

Elektronisk resept. Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML Elektronisk resept Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML Versjon 0.90 0.03.2004 KITH Rapport R2/04 ISBN 82-7846-229- i KITH-rapport TITTEL Elektronisk resept Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Retningslinjer for sykmelding

Retningslinjer for sykmelding 1 Retningslinjer for sykmelding Faggruppen for manuellterapi juni 2004 Faggruppen for manuell terapi, 2003 Innhold Formål med retningslinjene... 2 Innledning... 3 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Sykdomsbegrepet

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

Navngivning av XML elementer

Navngivning av XML elementer Navngivning av XML elementer Versjon 1.0 En anbefaling fra Norsk EDIPRO August 2002 Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks 2526 Soll Fax. 22 12 83 97 0202 Oslo Internet: www.edipro.no Forord Språket XML,

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD..

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD.. K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom En veiledning for manuellterapeuter 30. oktober 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor Innhold Innledning...3 Hvem kan dokumentere arbeidsuførhet?...4

Detaljer

SØKNAD OM FORTSATT UFØREPENSJON

SØKNAD OM FORTSATT UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. For- og mellomnavn 1. MEDLEMMET Etternavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) 2. FORTSATT UFØR Er medlemmet

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. 1. SØKER For- og mellomnavn Etternavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) 2. STILLING Stilling Er attføring/tilrettelegging

Detaljer

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006 HIS 80601:2006.. Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Standard for

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Skadelidte Etternavn, fornavn

Skadelidte Etternavn, fornavn Skademeldingsskjema - Personskade Skjemaet må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret kan medføre tap av enhver

Detaljer

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1023:2010.. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Pasientliste. Informasjonsmodell

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Søknaden må være fullstendig utfylt for at SISO Vekst AS skal kunne vurdere den. Det må legges ved dokumentasjon på medisinske opplysninger som ligger til grunn for innvilget

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Elektronisk utveksling av henvisning

Elektronisk utveksling av henvisning Elektronisk utveksling av henvisning XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 13.10.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R25/03 ISBN 82-7846-188-0 KITH-rapport TITTEL Elektronisk utveksling av henvisning

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse

HIS 80708:2007. Kommunikasjon av EPJ-innhold Side 1 av 18 Løsningsskisse. Kommunikasjon av EPJ-innhold Løsningsskisse Side 1 av 18 Side 2 av 18 Publikasjonens tittel:.. Teknisk standard nr.: Utgitt: 09/2007 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Seksjon standardisering Pb. 7000 St Olavs plass,

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80704:2009.. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med

Detaljer

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Sendt ut: 22. juni 2015 Høringsfrist: 15. oktober 2015 Side

Detaljer

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret

Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret E L M E R ENKLERE OG MER EFFEKTIV RAPPORTERING Middelthuns gate 27, Postboks 5250 Majorstua, N-0303 Oslo Anbefalinger om videreutvikling av Oppgaveregistret Rapport fra ELMER-prosjektet 24. juli 2001 Et

Detaljer

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO)

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.2008 2 Akseptansetest sending Overføring

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 28.12.2009 13:11:42 Bedriftsopplysninger Søknaden gjelder Tilbud på OTP Bestilling OTP Dato for når ordningen skal tre i kraft

Detaljer

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde // Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde Innhold forord 5 modell for sykefraværsoppfølging 6 Hvem kan sykmelde? 8 Habilitet Honorar Utelukkelse fra å utstede

Detaljer