Workshop om webversjon av Dewey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workshop om webversjon av Dewey"

Transkript

1 Workshop om webversjon av Dewey Innledning Det var litt i overkant av 60 deltakere. Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen var godt representert, ellers var det deltakere fra større folkebibliotek og fra universitetsbibliotek og enkelte spesialbibliotek. Bakgrunn for workshopen Formålet med workshopen var å gi en praktisk demonstrasjon av muligheter i en Dewey i webversjon, hvilke konsekvenser det vil få at en webdewey blir kontinuerlig oppdatert,og vi ønsket å diskutere nivå for norsk Dewey,. Behovet for å legge til rette for fellessøk, utveksling av klassifikasjon, kontinuerlige oppdateringer og behovet for flerspråklig tilnærming er momenter som gjør det fornuftig å se på alternativene for nivå på oversettelsen på nytt. Usikker på om det er nødvendig å ha med dette. Heller henvise til fordraget på KORG-dagen? Alternativene vi har for en oversettelse er å fortsette på DDK 5-nivå eller å oversette hele. I tillegg er Norge nå med på et pilotprosjekt hvor man ser på mulighetene for å lage en blandet utgave. Dvs. en sammenholdt utgave, hvor det norske innholdet er det nivået vi har i dagens DDK 5, og hvor man i tillegg kan gå videre i den engelskspråklige utgaven. Det tenkes at registeret skal utvides med norske termer som også går til engelskspråklig innhold, og et engelskspråklig register som også viser til innhold på norsk. Vår spesialtilpassede DDK 5 er vanskelig å holde oppdatert. Det samme gjelder for den standardiserte forkortede oversettelsen, Abridged Dewey. Dette gjør at OCLC utreder muligheten for automatiserte forkortelser. Dette vil også innebære at det blir enklere å holde en webutgave oppdatert, Dette er noe som gjør at strukturen på vår utgave kanskje bør endres noe uansett 2. WebDewey presentasjon og praktisk oppgaveløsning Hvilke nye muligheter vil webdewey kunne gi? Er ikke helt sikker på hva som kom fram i plenum etter denne bolken. Har fått lite oppsummering, og var ikke der selv, Er dette dekkende? Under oppgaveløsningen ble det gitt uttrykk for at det var litt uvant, f.eks. forskjellen mellom å søke og browse, men at dette nok var en vanesak. Kjekt med bygde nummer som blir lagt inn. Ønsker for en norsk webdewey: Innebygd eksempelsamling hvor det for eksempel kan være eksempelposter fra Nasjonalbibliografien ved vanskelig klasser. Må være en god innledning med innføring i klassifikasjon slik det er i den trykte. Det må legge opp til å brukermedvirkning, ha en synlig knapp for Edit eller Forslag. Det sitter mange rundt omkring med god greie på enkelte fag. Vi kan få viktige innspill og gode forslag mht terminologi, og emners plassering. Fordel om forslagskassene er åpne, slik at alle kan se og kommentere. Kan ha en redaksjonsgruppe som evaluerer forslagene, og aksepterer/ikke aksepterer. Ønske om maskingenerert bygging med hjelpetabeller. Dette bør også kunne gjelde andre sammenbygde nummer? Ønske om en nasjonal base hvor man kan hente klassifikasjonsnummer. Det er en fin presentasjon i WebDewey, at du får se hierarkiene oppover. Om WebDewey kunne automatisk bygge klassenummer, hadde det vært et stort argument for å bruke den aktivt.

2 Hvilket nivå ønsker vi på en norsk Dewey-oversettelse? Er det mulig å utvikle en norsk Dewey som passer for alle? Hvordan håndtere kontinuerlige oppdateringer? Anette Breder Koch (UBO) og Nina Karlsen (Bergen offentlige bibliotek) innledet med utgangspunkt i erfaringer med Dewey i hhv et universitetsbibliotek og et stort folkebibliotek. UBO bruker DDC 22 /webdewey med en del lokale tilpasninger. I enkelte tilfeller bruker de også DDK 5 eller de bruker eldre amerikanske utgaver. Dewey-bruken er tilpasset egne samlinger, Omklassifisering blir gjort i en viss grad. De har utviklet sitt eget emneregister. De var tydelige på at det ikke var interessant med en norsk utgave som ikke var fullstendig. Da det ble spurt om det samme gjaldt hvis det ble utarbeidet et norsk fullstendig register, var det litt mer positivt. For Bergen offentlige bibliotek var DDK 5 sett på som tilstrekkelig nivå for oversettelsem. Nina pekte på at det er viktig med norsk terminologi ikke bare i registeret, men også i tabellene og notene. Norske bibliotekarer er ikke så gode i engelsk. Hun var i sitt innlegg mer opptatt av termbanker, det å kunne koble sammen registre som kan vise til ulike klassifikasjonssystemer. Begge hadde deltatt på pilotprosjektet om blandet utgave, men mente det ikke var noe alternativ. Ut fra at det var forvirrende med blanding av språk, at det ikke ga noen merverdi, at det var like greit å bruke den amerikanske utgaven sammen med den norske. Oppsummering fra gruppediskusjoner og plenum Hovedinntrykket er at det er et ønske om at hele Dewey blir oversatt, og hvis det ikke er mulig, at man får til en utgave som er godt integrert i den fullstendige, enten som en blandet eller en selvstendig videreføring av DDK med enekle tilgang til den amerikanske utgaven, Ved en evt. fullstendig oversettelse må det lages forslag til forkortelser til bruk for mindre bibliotek..det må tenkes annerledes når det gjelder hyllesignatur/gjenfinnning, Også viktig med muligheten til flerspråklige tilnærminger. Det må tas et forbehold om at det var overvekt av folk fra fagbiblioteksektoren som uttalte seg. Noen avviste blandet utgave, men av andre ble det betraktet som et alternativ hvis man ikke får ressurser til å oversette hele. Når det gjelder blandet utgave er det mye som er uavklart mht hvordan det vil fungere å navigere i flere språk både når det gjelder Dewey som arbeidsredskap og Dewey for sluttbruker, og det er uavklart hvordan det fungerer å miste informasjon som i dag er på norsk. Det ble også stilt spørsmål ved om registeret til en blandet utgave vil bli godt nok. Det vil kreve store ressurser å oversette registertermer ut fra engelskspråklig innhold, det er mulig dette vil kreve like mye ressurser som det å oversette hele. Kvaliteten på norsk Dewey kan bli dårligere, og det kan derfor være bedre ressursbruk å gå inn for en fortsatt norsk forkortelse hvis man ikke får oversette hele. Dvs det bør undersøkes nøye om det av den grunn er bortkastet å gå videre på ideen om en blandet, sammenholdt utgave for Norge, Det er viktig, uansett utgave, at det blir mulig å mappe til emneord og registre. Det må utvikles gode verktøy for sluttbrukere, I tillegg må det lages rutiner for å håndtere ulike utgaver / kontinuerlige oppdateringer. Det ble gitt uttrykk for at DDK 5 ikke er inndelt nok, slik at det uansett må vurderes utvidelser, Hvilket nivå ønsker vi på en norsk Dewey-oversettelse (full, forkortet, blandet)? Må få fram at en norsk forkortelse ikke behøver å bety norsk+engelsk i en blandet utgave. Har jeg klart det godt nok?

3 Både i gruppene og i plenum kom det fram at en fullstendig utgave er ønsket av de fleste. Universitetsbibliotekene trenger full utgave, men kanskje ikke folkebibliotek. For store folkebibliotek og for fagbibliotek er det uansett behov for å gå videre i den fullstendige Deweyutgaven på enkelte områder. En fullstendig Deweyoversettelse vil gjøre det enklere å få til en ens standard for klassifikasjon i Norge, Da vil alle bruke samme Dewey, og det vil være grunnlag for å samle emneregistre. Det vil også lette utveksling av klassifikasjonsdata. Utfordringen ved å oversette hele er at det kan være vanskeligere å bruke som arbeidsredskap. Her er det viktig å tenke fellesløsninger. I hvor stor grad klassifiserer folkebibliotekene selv? Sannsynsligvis vil det ved en fullstendig utgave være ønskelig med logiske forkortelsesesgrader. Man kan også se for seg at man kan lage en utgave hvor det kan veksles mellom å bruke en fullstendig og en forkortet utgave. Noen tok til orde for at man ikke skulle kunne velge mellom fullstendige og forkortede klassenumre. Hvis man ønsker enhet i Norge ved bruk av klassenummer bør man ikke kunne velge mellom forkortet og fullstendig. Det bør legges til rette for å kunne skille mellom gjenfinning og hylleoppstilling. Det er godt mulig å ha et nummer for hylleoppstilling og ett for gjenfinning. Bør kunne skille mellom hylleoppstilling og fininndelte numre. Bør kunne se begge deler. Muligheten for engelsk utgave, men med norsk register ble også diskutert.. Det er viktig å kunne navigere lett mellom engelsk og norsk utgave. Dette gjelder uavhengig av nivå på oversettelsen. Når vi klassifiserer engelskspråklig litteratur, vil vi ha behov å konsultere engelsk terminologi i Dewey. Selv om vi oversetter hele Dewey, vil vi ha behov for å kunne konsultere den amerikanske (eller tyske, osv.). Og selv om vi uvikler en blandet utgave, vil det være viktig å se den engelskspråklige utgaven i helhet. Her kan det være spørsmål om lisenser, om man må betale for tilgang til flere utgaver parallelt, eller om det vil kunne gå inn i en felles pakke. Et viktig argument for fullstendig utgave er hensynet til norsk terminologi. Det er en fare at kvaliteten på emneord (som ofte blir laget på grunnlag av terminologien i DDK) og registertermer blir for dårlig ved en blandet utgave. Vil kreve store ressurser i etterkant av en delvis oversettelse å holde dette ved like. DDK5 gir et godt grunnlag for å oppdatere til DDC22. Kostnadene bør derfor ikke bli så store. Verdt å investere i fullstendig utgave. De samlede kostnadene for Bibliotek-Norge som et hele vil bli mindre. UBO Vil ikke være interessert i å kjøpe en blandet utg. Hvis dette gjelder også for andre som i dag hovedsakelig bruker den amerikanske utgaven, bør det vurderes om det er riktigere å enten gå for en fortsatt norsk forkortelse eller å oversette hele. Vil det forholde seg annerledes om registeret blir oversatt i sin helhet? Hvis de som i dag bruker fullstendig utgave av Dewey ikke er interessert i en norsk forkortelse, vil vi være langt unna mer felles terminologi og emneregistre. Dette er jo egentlig et kjempeviktig punkt, klarer ikke helt å formulere det her og nå. Andre mente det var interessant å utrede videre muligheten for en blandet utgave hvis det ikke finnes ressurser til å oversette hele. Et av folkebibliotekene så også på en blandet utgave som et godt alternativ i seg selv. Diskusjon om hvordan modellen blandet utgave i tilfelle måtte være. En blandet utgave er avhengig av en god teknisk løsning som tydelig skiller norsk og engelsk. Vanskelig å browse i en blandet versjon? En svakhet ved å diskutere denne modellen nå, er at det ikke er vist eller testet ut hvordan

4 den vil fungere i webomgivelser eller for sluttbruker. Ved en blandet utgave må det være enkelt å navigere, tydelig vise hva som er norske forkortelser og enkelt å fjerne fullstendig utgave. Inkluderernoter må kunne vises hvis man bare vil se den norske delen. En av gruppene hadde helt konkrete forslag til hvordan man kunne søke og jobbe i en blandet norsk/engelsk versjon: En blandet utgave bør ha full oversettelse som skjelett, og norske termer må legges på riktig nivå i skjelettet. Altså at registerinnførsel selskapshunder går til 636.7/6. (se vedlegg). Må kunne søke/browse på forkortet nummer fra WebDewey og andre verktøy. (Må kunne velge default full/forkortet utgave i Preferences!).Uansett utgave må kvalifikator være mer fremtredende i trefflister, ved søk og browsing. F.eks få en funksjon der du markerer på klassebetegnelsen om den skal/skal ikke være med i en kjederegister/kvalifikatorsammenheng. (Kan vi tenke oss noe tesauruslignende etter hvert her?) Må hente inn termer fra mange forskjellige ressurssteder både emneregistre og kataloger. Problem med automatisk tilmappete emneord som tilhører samme hierarki det blir støy (jfr oppgaven om cooking). Er det en løsning å la maskinen sortere vekk, og bare beholde det mest overordnete nummeret? (Forslaget sorterer under ide, som må tenkes mer igjennom) Viktig å få god norsk terminologi på funksjonsknappene. (Obs det er forskjell på browseknappene! Browseknappen som hører til et deweynummer bør kalles noe annet enn den generelle) Kan vi sette en grense for norsk utgave: Her stopper norsk utgave: do you want to continue? Knapp som lar deg gå videre. Knapp som viser norske termer som er spredt på nivåene under Bør generelt ikke ha oversettelse av enkeltnummer som ligger flere hakk under det nivået norsk utgave stopper på. Altså: Har du oversatt et nummer langt ned i tabellene, bør du fylle opp med norsk oversettelse på nivåene over... (høyttenking) Var ellers opptatt av om det var penger til dette, og at det måtte være en fast redaksjon. Opptatt av at man ikke måtte legge lista for lavt. På hvilke områder er det nyttig med utvidelser? Hvis det ikke blir en fullstendig norsk oversettelse, er det allikevel områder det er behov for utvidelser. Hvor disse utvidelsene bør være, er nok i stor grad avhengig av ståstedet, hvor du jobber. Områder der det ble uttrykt behov for utvidelser var musikk (andre sjangre enn klassisk), enkelte norske næringer som reindrift og fiskeoppdrett (fiskesykdommer), arbeidsmiljø og flere områder på 300-gruppa, norsk og samisk kultur, samisk språk. Informatikk, arkeologi, etniske grupper, medisin og andre området på 600 er typiske steder der man trenger utvidelse, Generell enighet om at tabellene må være dynamiske, om deweynumrene skal være aktuelle mht søking. Hvordan håndtere kontinuerlige oppdateringer? Norske bibliotek har vært vant til å omklassifisere samlingene når det har kommet nye trykte Dewey-utgaver. I en webdewey vil det komme kvartalsvise oppdateringer, som vi er forpliktet til å ta inn..er det andre måter å ordne dette på enn å omklassifisere? Trenger man å omklassifisere samlingen selv om Dewey-nummeret er endret? Dette behøver ikke være nødvendig hvis utgavehistorikk blir lett tilgjengelig. Indekstermer kan vise til flere versjoner Problemet kan også løses ved at man i større grad skiller mellom hyllesignatur og klassifikasjonsnummer. Man kan også tenke seg å la det gamle nummeret ligge igjen på posten i et annet felt.

5 Pragmatisk holdning til kvartalsvise oppdateringer. Noe blir omklassifisert, noe ikke uansett. Mange kategoriserer. Men om man kategoriserer, bruker man dewey innen hver kategori. Endringene blir ikke noe stort problem når man skiller hylleoppstilling og gjenfinning. Selve endringene i katalogen kan skje maskinelt. Nye klassenumre krever nye emner og ny nummer. Fare for ulik praksis hvis de ulike bibliotek skal vurdere om de vil ta i bruk nye numre. Redaksjonsansvar for oppdateringer/vedlikehold bør ligge hos NB. Er det behov for flere norske oppslagstermer enn de som allerede finnes i registeret til Dewey mappet til en norsk webdewey? Det vil være et kontinuerlig behov for nye oppslagstermer. I Norge finnes det flere lokale emneregistre (Bergen, UBO, UBB; osv.): Når man lager en webdewey, bør man se på muligheten for å mappe disse til webdewey. Dette gjelder også emneord fra Biblioteksentralen, og det gjelder nøkkelordlister som NORART og emneord i BIBSYS. Ville man da kunne få en mer enhetlig terminologi? Skal man lage ett nytt emneregister ved å sy sammen de gamle? Eller skal man la ulike emneregistre og emneord eksistere side om side? Det vil være vanskelig å bli enige om et kontrollert vokabular. Dette.er diskutert tidligere, og det er vanskelig å enes. Det kan derfor virke som en fonuftig løsning å mappe eksisterende vokabular til en webdewey s.lik de framkommer. Påliteligheten av termene kan framkomme ved at det er angitt hvor de er tatt fra, slik det gjøres i den amerikanske WebDewey De lokale emneregistrene vil kunne aktiveres ved hjelp av mapping til ulike registre. En utfordring er hvordan de lokale termene kan vedlikeholdes. Viktig med mapping til emneregistre selv om dette kan medføre støy. Det vil være behov for flere oppslagstermer og mappet terminologi både ved en fullstendig og en forkortet oversettelse. Det er kanskje ekstra viktig ved en forkortet versjon. Det kom også fram et ønske om å lage termer i et mer naturlig språk enn det som framkommer i Dewey. Ett annet alternativ er at man kan se for seg en termbank med synonymer utenfor webdewey. Denne vil kunne fungere som en mellomstasjon for emneordene koordineres og legges inn i en webdewey. Fornuftig med termbank med termer fra forskjellige kilder. Registertermer er én del. Alle nivåer av emneord er nyttige. Norge har problemstillingen flere språk, bokmål, nynorsk, samisk. Bør ha mulighet til å legge til lokale termer på ulike dialekter, osv, Det ble også pekt på behovet for å kunne gå inn både i norske og engelske termer., og også andre språk Dewey er oversatt til og som finnes i webversjon.. (Noe jeg tror vi ikke snakket om, er mapping til andre klassifikasjonsskjemaer. Blir det å trekke det for vidt, eller bør det nevnes?)

6 Hvilket behov er det for lokale tilpasninger? Behov for lokale tilpasninger på jus, grunnskolen, 300 og hjelpetabell 2 bl.a. Behov for lokale tilpasninger innen nordisk historie og arkeologi. Er det mulig å utvikle en (norsk) Dewey som passer for alle? DDK 5 passer godt på folkebibliotek på noen områder, mens andre områder blir for forkortet. Fullstendig utgave kan blir for vanskelig å klassifisere etter for små bibliotek. I en blandet utgave kan det være vanskelig å forholde seg til engelsk språk. Folkebibliotekene ønsker å bruke mindre tid på klassifikasjon, En webdewey vil kunne gi en fellesløsning, dvs. en felles rasjonalisering, Nasjonalbiblioteket bør ha ansvar for at alle norske bibliotek kan bruke en ny oversettelse. Det bør opprettes en spørsmål- og svartjenester. / wiki ved Nasjonalbiblioteket / NKKI. Det finnes allerede en spørsmålstjeneste fra NKKI s hjemmesider, Det bør vises muligheter for forkortelser samtidig som man kan søke i fullstendig register. Felles deweynummer i eget felt, lokale deweynumre i eget? Kan uansett skille søkbart deweynummer og hyllesignatur. Godt register med gode termer vil kunne gi en Dewey som passer for alle. Ser dere andre problemstillinger som er aktuelle i forbindelse med en ny norsk utgave av Dewey? Fagreferenter (UB) kan trekkes inn i oversettelsen, Vi snakket litt rundt søkemetoder. Om man kan tenke trinn 1 og trinn 2 i større utstrekning i ulike sammenhenger. Samsøk? F.eks søke på deweynummer, og la søket rettes mot en konsekvent klassifisert samling - for å få en relevant treffliste, for deretter å fortsette søket i andre baser (usynlig for brukerne) med isbn. Dette vil kunne gi inntrykk av en mer enhetlig nasjonal klassifikasjon for sluttbrukerne. Det er viktig med gode søkeverktøy. Ønsker Melvil Search. Brukerne vil ha god nytte av å navigere i hierarkiene til webdewey. (Deweynr. Holdes skult) WebDewey til bruk for bruker og bibliotekar. Arbeidsredskap og klassekoder til et sluttbrukerverktøy. Sluttbruker ser kun termer (som er knyttet til klassenummer). Emneordene er det viktigste for brukerne. Ubegrenset tilgang til webdewey, et problem? (Dette skjønte jeg ikke) Lage et forum for brukermedvirkning i prosessen mot en ny norsk utgave. Viktig med samarbeid mellom NB, NKKI, forskningsbibliotek, UB er Sette opp en tidsplan for gjennomføringen. Folkebibliotekene må høres! Når det gjelder fagbibliotekene som bruker DDC 22, kan det vurderes å sende ut en en liten spørreundersøkelse a la det Anette hadde gjort ved UBO Anbefaling til Nasjonalbiblioteket

Innledning. Oppsummering fra gruppediskusjoner og plenum

Innledning. Oppsummering fra gruppediskusjoner og plenum Innledning Det var litt i overkant av 60 deltakere. Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen var godt representert, ellers var det deltakere fra større folkebibliotek og fra universitetsbibliotek og enkelte

Detaljer

Blandet Dewey-utgave pilotprosjekt Hva er en blandet utgave?

Blandet Dewey-utgave pilotprosjekt Hva er en blandet utgave? Blandet Dewey-utgave pilotprosjekt Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Kungl. biblioteket i Sverige og OCLC i sommer gjennomført et pilotprosjekt med deltakelse fra norske bibliotekarer hvor vi har

Detaljer

En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket

En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket Hvordan kan Dewey bli et nyttig verktøy både for fag- og folkebibliotek? Tjenester rundt Norsk webdewey -Lisenser -Organisering av klassifikasjonsarbeid

Detaljer

Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon. Ingebjørg Rype, NB og NKKI Anette Munthe, Bibliografisk gruppe Unni Knutsen, UiO

Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon. Ingebjørg Rype, NB og NKKI Anette Munthe, Bibliografisk gruppe Unni Knutsen, UiO Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon Ingebjørg Rype, NB og NKKI Anette Munthe, Bibliografisk gruppe Unni Knutsen, UiO Kartlegging av bruk O Tall fra undersøkelsen O Svar fra ca. 70 av 87 institusjoner

Detaljer

Nasjonale konsekvenser av en overgang til webdewey i Norge

Nasjonale konsekvenser av en overgang til webdewey i Norge Nasjonale konsekvenser av en overgang til webdewey i Norge 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) fikk i januar 2007 i oppdrag fra Nasjonalbiblioteket (NB) å utrede

Detaljer

Referat fra møte i NKKI: Møte 1, 2012

Referat fra møte i NKKI: Møte 1, 2012 Referat fra møte i NKKI: Møte 1, 2012 Tid og sted: 24. februar 2012, kl. 10:00-15:00 på Nasjonalbiblioteket Til stede: Sigrun Ask, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Marit Kristine

Detaljer

Norsk webversjon av Dewey. Ingebjørg Rype

Norsk webversjon av Dewey. Ingebjørg Rype Norsk webversjon av Dewey Ingebjørg Rype Veien fram til WebDewey på norsk Hvilke muligheter gir en webversjon av Dewey? Fullstendig oversettelse - hvorfor vurdere nivået på nytt? Hva skjer videre? Veien

Detaljer

Referat fra møte 14/4-2011

Referat fra møte 14/4-2011 Referat fra møte 14/4-2011 Tid og sted: Til stede: 14. april 2011, kl. 10:00-15:30 på Nasjonalbiblioteket Sigrun Ask, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Ellen Hjortsæter(vikar for

Detaljer

Ingvild Kongsbakk, Berit Reiersen, Hanne B. Wollebæk, Marit Kristine Ådland, Ingebjørg Rype, Tove M. Sandstrøm

Ingvild Kongsbakk, Berit Reiersen, Hanne B. Wollebæk, Marit Kristine Ådland, Ingebjørg Rype, Tove M. Sandstrøm Referat fra møte 3/07 Tid og sted: 26. november 2007, kl. 10.00-14.00 på Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Referent: Ingvild Kongsbakk, Berit Reiersen, Hanne B. Wollebæk, Marit Kristine Ådland, Ingebjørg

Detaljer

«Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey

«Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey «Nån jävla ordning ska det va» Små folkebibliotek om Dewey Unni Knutsen, 21. mars 2012 Intervjuobjektene o 367 av kommunene hadde under fem årsverk i 2007 (St.meld. 23 (2008-2009)) o I den kvalitative

Detaljer

Referat fra møte i Emnedatakomitéen,

Referat fra møte i Emnedatakomitéen, Referat fra møte i Emnedatakomitéen, 28.04.17 Til stede: Elise Conradi (leder), Marit Kristine Ådland, Elisabeth Gran, Mari Lundevall, Kjersti Feiring Myrtrøen, Liv Berg, Asbjørn Risan, Ingebjørg Rype

Detaljer

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata Workshop om BIBSYS Embla og emnedata 23. april 2009 var det workshop om BIBSYS Embla, med fokus på emnedata. Totalt var det 12 deltagere fordelt på 8 store og små bibliotek. Målet med workshop'en var å

Detaljer

Referat fra møte 14/1-11

Referat fra møte 14/1-11 Referat fra møte 14/1-11 Tid og sted: 14. januar 2011, kl. 10:00-15:30 på Nasjonalbiblioteket Tilstede: Sigrun Ask, Berit Reiersen, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Ellen Hjortsæter(vikar

Detaljer

Norsk webdewey. Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata. Elise Conradi og Ingebjørg Rype

Norsk webdewey. Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata. Elise Conradi og Ingebjørg Rype Norsk webdewey Nye muligheter for utnyttelsen av klassifikasjonsdata Elise Conradi og Ingebjørg Rype En rose er en rose er en rose Rosa (latinsk) Rose (norsk) Rose (engelsk) Ros (svensk) Tăng (vietnamesisk)

Detaljer

Mapping mot norsk webdewey (Ref #684d0eaa)

Mapping mot norsk webdewey (Ref #684d0eaa) Mapping mot norsk webdewey (Ref #684d0eaa) Søknadssum: 2 086 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5)

På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) På vei mot en generell norsk tesaurus (Ref #7de4b4e5) Søknadssum: 1 772 500 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for

Detaljer

Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse

Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse av Ingebjørg Rype och Magdalena Svanberg Ingebjørg Rype arbeider ved Nasjonalbiblioteket i Norge, bl.a. med utredningsoppgaver i forbindelse

Detaljer

Referat fra møte i NKKI: Møte 2, 2012

Referat fra møte i NKKI: Møte 2, 2012 Referat fra møte i NKKI: Møte 2, 2012 Tid og sted: 12.juni 2012, kl. 10:00-14:00 på Nasjonalbiblioteket Til stede: Sigrun Ask, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Marit Kristine Ådland,

Detaljer

Hvorfor mapper vi? Forankring av mappingprosjektet. Grete Seland, HumSam personalmøte 12. des Mapping mot norsk WebDewey

Hvorfor mapper vi? Forankring av mappingprosjektet. Grete Seland, HumSam personalmøte 12. des Mapping mot norsk WebDewey Hvorfor mapper vi? Forankring av mappingprosjektet Grete Seland, HumSam personalmøte 12. des. 2016 Mapping mot norsk WebDewey Hva er mapping? Hva er mapping? Hvorfor mapper vi? Hva er mapping? Hvorfor

Detaljer

Hvorfor mapper vi? Forankring av mappingprosjektet. Grete Seland, HumSam personalmøte 12. des Mapping mot norsk WebDewey

Hvorfor mapper vi? Forankring av mappingprosjektet. Grete Seland, HumSam personalmøte 12. des Mapping mot norsk WebDewey Hvorfor mapper vi? Forankring av mappingprosjektet Grete Seland, HumSam personalmøte 12. des. 2016 Mapping mot norsk WebDewey Hva er mapping? Hvorfor mapper vi? Hvordan mapper vi? Prosjektet er finansiert

Detaljer

Mot en generell, nasjonal tesaurus? Seminar på Nasjonalbiblioteket

Mot en generell, nasjonal tesaurus? Seminar på Nasjonalbiblioteket Mot en generell, nasjonal tesaurus? Seminar på Nasjonalbiblioteket 30.4.2014 Hensikten med seminaret Konteksten er Tesaurus forprosjekt: Hva vil det innebære å etablere en generell, nasjonal tesaurus i

Detaljer

Referat fra møte i Humord koordineringsgruppe

Referat fra møte i Humord koordineringsgruppe Referat fra møte i Humord koordineringsgruppe Universitetsbiblioteket i Bergen. Bibliotek for humaniora 6. november 2015 Til stede: Helene Andreassen, Signe M. Brandsæter, Berit Sonja Hougaard (referent),

Detaljer

Viola Kuldvere, Heidi Konestabo, Dan Michael O. Heggø, Kristine Aalrust Kristoffersen

Viola Kuldvere, Heidi Konestabo, Dan Michael O. Heggø, Kristine Aalrust Kristoffersen Mapping mot norsk WebDewey Viola Kuldvere, Heidi Konestabo, Dan Michael O. Heggø, Kristine Aalrust Kristoffersen Mapping mot norsk WebDewey 2017-19-01 Hva er mapping? Hvorfor mapper vi? Hvordan mapper

Detaljer

Spørreundersøkelse om emneord og emneordsystemer i et utvalg norske bibliotek

Spørreundersøkelse om emneord og emneordsystemer i et utvalg norske bibliotek Spørreundersøkelse om emneord og emneordsystemer i et utvalg norske bibliotek Utført 28. mai 11. juni 2014 Av Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Oslo Nasjonalbiblioteket 7. Juli 2014 Om undersøkelsen

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Mapping av emnevokabularene Humord og Realfagstermer til Norsk WebDewey

Mapping av emnevokabularene Humord og Realfagstermer til Norsk WebDewey Mapping av emnevokabularene Humord og Realfagstermer til Norsk WebDewey Grete Seland, HumSam-biblioteket Mapping for sluttbrukertjenester Hva Hvorfor For hvem Hva er mapping? Hvorfor mapper vi? Ny prosjektfase:

Detaljer

Mapping mot norsk WebDewey (Ref #684d0eaa)

Mapping mot norsk WebDewey (Ref #684d0eaa) Mapping mot norsk WebDewey (Ref #684d0eaa) Søknadssum: 1 820 000 Varighet: Toårig Periode: Søknaden gjelder andre prosjektår Saksnummer: 2014/359 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Bibliotekmøtet 2008 Verden i biblioteket biblioteket i verden, arr. 33: Katalogisering: nye regler, nye formater, nye planer MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Status, planer, konsekvenser for bibliotekene

Detaljer

Emneord og klassifikasjon

Emneord og klassifikasjon Emneord og klassifikasjon Innledning til debatt BIBSYS bibliotekledermøte 2007-04-19 Marit Almo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Mitt forhold til BIBSYS Som i et gammelt ekteskap? Det er bedre

Detaljer

Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016

Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016 Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016 Jonny Edvardsen Nasjonalbiblioteket Biblioteksøkpilot 2014-2015 Ny versjon testet ut i 3 fylker: Akershus Rogaland Vestfold Fylkesbibliotekene i de tre

Detaljer

Mapping for sluttbrukertjenester (Ref #fce7162f)

Mapping for sluttbrukertjenester (Ref #fce7162f) Mapping for sluttbrukertjenester (Ref #fce7162f) Søknadssum: 1 472 400 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetet i Oslo. Universitetsbiblioteket

Detaljer

GENERELL NORSK TESAURUS. Avgrensing og omfang Unni Knutsen 8/9-14

GENERELL NORSK TESAURUS. Avgrensing og omfang Unni Knutsen 8/9-14 GENERELL NORSK TESAURUS Avgrensing og omfang Unni Knutsen 8/9-14 Kjent for dere: Bakgrunnen: Uensartet praksis (kontrollert/ukontrollert, fra flate lister uten definisjoner, struktur eller relasjoner til

Detaljer

Lenkeorganisering i emneportalen

Lenkeorganisering i emneportalen Lenkeorganisering i emneportalen Et forslag 19. november 2001 1 Hierarki og Dewey Emnehierarkiet kombinert med fritekstsøk er de viktigste navigasjonsinstrumentene i portalen for brukerne. Emnehierarkiet

Detaljer

Dewey i norske folkebibliotek

Dewey i norske folkebibliotek Ingebjørg Rype Dewey i norske folkebibliotek Masteroppgave 2014 Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv- bibliotek- og informasjonsfag Sammendrag

Detaljer

Styringsdokument for prosjektet «Mapping mot norsk WebDewey» ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO)

Styringsdokument for prosjektet «Mapping mot norsk WebDewey» ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) Styringsdokument for prosjektet «Mapping mot norsk WebDewey» ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) Styringsdokumentet gir retning for virksomheten i prosjektet på et overordnet plan. Det uttrykker målsetting

Detaljer

Kunnskapsorganisering i ulendt terreng: Mapping av Humord og Realfagstermer mot norsk WebDewey / ved Grete Seland HumSam frokostmøte 12.

Kunnskapsorganisering i ulendt terreng: Mapping av Humord og Realfagstermer mot norsk WebDewey / ved Grete Seland HumSam frokostmøte 12. Kunnskapsorganisering i ulendt terreng: Mapping av Humord og Realfagstermer mot norsk WebDewey / ved Grete Seland HumSam frokostmøte 12. juni 2015 Introduksjon Testmapping Mapping 1-2-3 Utfordringer Katalogdataene

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Mapping mot Dewey. Kristine Aalrust Kristoffersen Mapping mot norsk WebDewey

Mapping mot Dewey. Kristine Aalrust Kristoffersen Mapping mot norsk WebDewey Mapping mot Dewey Kristine Aalrust Kristoffersen k.a.kristoffersen@ub.uio.no Agenda Litt om prosjektet Hva er mapping? Relasjonstyper Kontekst Grunnleggende forskjeller Mapping mot Dewey Hva er mapping?

Detaljer

Nasjonale bibliografiske tjenester

Nasjonale bibliografiske tjenester Nasjonale bibliografiske tjenester Bedre tjenester, nye tjenester Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør Tilvekst og kunnskapsorganisering Bakgrunn, eller Den Grimme Virkelighet Uhensiktsmessige registreringssystem

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Workshop om nasjonale retningslinjer for indeksering

Workshop om nasjonale retningslinjer for indeksering Referat sist revidert 14.01.2004 Workshop om nasjonale retningslinjer for indeksering fredag 28. nov. 2003 På Høgskolen i Oslo, avd. for journalist-, bibliotek- og informasjonsfag Formål for workshopen:

Detaljer

Hva spør du egentlig om? Om referanseintervjuet i biblioteket Nora Haneborg Finne. Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Hva spør du egentlig om? Om referanseintervjuet i biblioteket Nora Haneborg Finne. Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket Hva spør du egentlig om? Om referanseintervjuet i biblioteket Nora Haneborg Finne Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket Referansespørsmål fra en arkivhverdag: Jeg trenger musikk som passer til et innslag

Detaljer

Siren Steen, Bergen offentlige bibliotek/norsk musikkbibliotekforening

Siren Steen, Bergen offentlige bibliotek/norsk musikkbibliotekforening Siren Steen, Bergen offentlige bibliotek/norsk musikkbibliotekforening Emneord for musikkdokumenter i EDB-kataloger Historikk Dette var tittelen på den første omfattende norske emneordslisten for musikk,

Detaljer

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet.

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. Versjon: 2016-12-08 Noen av disse feltene ligger i Network Zone, dvs. de er felles for hele BIBSYS-konsortiet. Disse er 590, 913, 914, 915, 917, 931, 932, 933,

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2 Bokmål og nynorsk Dato: 28. mai 2015 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider : 11 (inkl.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Bokmål og nynorsk Dato: 15. juni 2012 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider : 12 (inkl. forside) Tillatte

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17)

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17) Referat fra møte i Den norske katalogkomité 27. november 2017 (Møte 2/17) Sted: Nasjonalbiblioteket Til stede: Frank Berg Haugen Liv Bryn Jørn Helge Dahl Anne Munkebyaune Unni Knutsen Fride Fosseng Trine

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen (fra kl. 11.30) Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Biblioteker nå og i fremtiden. Drammen, 22.11.2017 Nasjonalt autoritetsregister for navn NCIP Nasjonalt autoritetsregister for navn

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda Østbye Anne

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Kor é termen? Presentasjon av EØS-EU-basen. Cecilie Ovrum Enhet for EØS-oversettelse, UD

Kor é termen? Presentasjon av EØS-EU-basen. Cecilie Ovrum Enhet for EØS-oversettelse, UD Kor é termen? Presentasjon av EØS-EU-basen Cecilie Ovrum Enhet for EØS-oversettelse, UD Bakgrunn Forhandlinger i 1990 mellom EF og EFTA om et europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS). De deler av EF/EUs

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 7.desember 2011

Møte i Bibliografisk gruppe 7.desember 2011 Referat Oppdatert: 24.mai. 2012 Møte i Bibliografisk gruppe 7.desember 2011 Sted: Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Tid: 10.00-16.00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Ketil Falck, Tove Aursøy,

Detaljer

Mapping mot Dewey. Kristine Aalrust Kristoffersen Mapping mot norsk WebDewey

Mapping mot Dewey. Kristine Aalrust Kristoffersen Mapping mot norsk WebDewey Mapping mot Dewey Kristine Aalrust Kristoffersen k.a.kristoffersen@ub.uio.no Agenda Om prosjektet Hva er mapping? Relasjonstyper Mapping til WebDewey ccmapper Om prosjektet UiO HumSambiblioteket og Realfagsbiblioteket

Detaljer

Registrere ny beholdning utenfor bestilling

Registrere ny beholdning utenfor bestilling Registrere ny beholdning utenfor bestilling Dato: 2015-10-23 (Revidert av Liv Brenna, UBO) Veiledningen beskriver hvordan lokal beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen.

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Forprosjekt tesaurus Status / resultater. Orientering på NKKI-møte 6. Februar 2015 Oddrun Pauline Ohren

Forprosjekt tesaurus Status / resultater. Orientering på NKKI-møte 6. Februar 2015 Oddrun Pauline Ohren Forprosjekt tesaurus Status / resultater Orientering på NKKI-møte 6. Februar 2015 Oddrun Pauline Ohren Status - resultater Plan for utvikling av NGT v. 1.0 Aktiviteter Tidsplan (basert på ressursestimater)

Detaljer

Opplæringsplan i bibliotekbruk

Opplæringsplan i bibliotekbruk Opplæringsplan i bibliotekbruk Arne-Harald Steilbu Vertskommuneprosjektet 2014 Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommuneprosjektet 2014 Side 1 112111 Forord Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Detaljer

Lost in translation? Norsk oversettelse av Koha Unni Knutsen. Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo

Lost in translation? Norsk oversettelse av Koha Unni Knutsen. Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo Lost in translation? Norsk oversettelse av Koha Unni Knutsen Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Bakgrunn Koha Norge (forum for Koha-brukere og utviklere i Norge) E-post-utveksling februar 2007 Axel Bojer:

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Workshop om BIBSYS Embla

Workshop om BIBSYS Embla Workshop om BIBSYS Embla 22. april 2009 var det workshop om BIBSYS Embla. Dette var en forlengelse av den første workshopen om registreringsklienten som var i begynnelsen av februar. Noen av de samme deltagerne

Detaljer

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017 Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket Mai 2017 Om undersøkelsen Datainnsamlingen ble gjennomført på nett gjennom Questback i perioden 3.5-12.5 2017 Det ble sendt ut invitasjon til undersøkelsen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Metadatakvalitet på e-bøker: Undersøkelse 1. Unni Knutsen, HumSam-biblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo

Metadatakvalitet på e-bøker: Undersøkelse 1. Unni Knutsen, HumSam-biblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo Metadatakvalitet på e-bøker: Undersøkelse 1 Unni Knutsen, HumSam-biblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo Utgangspunktet Undersøkelse i 2014 i regi av Samlingsledergruppa, UBO Sammenliknet metadata

Detaljer

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 10/ Velkommen og praktisk informasjon. 2 Oppfølging av referat fra forrige møte

Møte i Arbeidsgruppen for Oria 10/ Velkommen og praktisk informasjon. 2 Oppfølging av referat fra forrige møte Referat Oppdatert: 29. oktober 2016 Møte i Arbeidsgruppen for Oria 10/10 2016 Sted: Oslo, UiO Tid: 10.00 15.00 Referent: Asbjørn Risan Til stede: Sarah Loftheim (HH), Regina Küfner Lein (UiB), Inger Stenersen

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

BIBSYS Ask veien videre

BIBSYS Ask veien videre Temamøte 8 BIBSYS Ask veien videre Onsdag 18.april, kl 13:00-16:00 Møteleder: Timo Brøyn, BIBSYS Innledere: Liv Brynhild Aspaas, Torhild Larsen, Nils Pharo Referent: Roger Aunet, BIBSYS Saksliste Velkommen

Detaljer

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 Fakultet for samfunnsfag Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 Bokmål/ Nynorsk Dato: Torsdag 15. desember 2011 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Oppgavesettet består

Detaljer

Brukerveiledning for Roundcube webmail

Brukerveiledning for Roundcube webmail Brukerveiledning for Roundcube webmail Introduksjon Skolepost bruker en webmail-løsning som heter Roundcube. De aller fleste vil greie å bruke Roundcube uten hjelp, men noen kan kanskje lære noe nytt om

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

NB mottar poster på norsk forlagslitteratur (inn i Bibsys) Samme dataene brukes i nettbutikk og søketjenester.

NB mottar poster på norsk forlagslitteratur (inn i Bibsys) Samme dataene brukes i nettbutikk og søketjenester. BS Katalogiserer alt vi selger: bøker, lydbøker, filmer, musikk (+ elektroniske medier) - ca 12.000 poster i året De fleste folkebibliotekene abonnerer på Bibbidata NB mottar poster på norsk forlagslitteratur

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614)

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) Søknadssum: 1 300 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt

Detaljer

API hva er det, og trenger vi det? 14. mars 2017 Asbjørn Risan, BIBSYS

API hva er det, og trenger vi det? 14. mars 2017 Asbjørn Risan, BIBSYS API hva er det, og trenger vi det? 14. mars 2017 Asbjørn Risan, BIBSYS Hvem er jeg? Masterutdannet bibliotekar ved Høgskolen i Oslo med spesialisering innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Tjenesteansvarlig

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

BIBSYS Ask - veien videre sett fra sluttbrukers side

BIBSYS Ask - veien videre sett fra sluttbrukers side BIBSYS Ask - veien videre sett fra sluttbrukers side BIBSYS brukermøte 18.04.2007 Sluttbrukeren Sluttbrukers ståsted Stiller spørsmål som jeg som bibliotekar vet svaret på! Flere hatter Høgskolen i Østfold

Detaljer

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Hovedpunkter i utviklingsarbeidet Alle institusjonsarkivene benytter

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT Los Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Los........................................................................................ 2 Bruksområder...........................................................................

Detaljer

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT

Los. Direktoratet for forvaltning og IKT Los Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Om Los.................................................................................... 2 Bruksområder..............................................................................

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. ENALYZER FOR DUMMIES LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. OPPRETTE NYTT PROSJEKT: Hvis du har noen prosjekter liggende

Detaljer

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16 TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet februar-16 UBO Norges største fagbibliotek dekker alle fagområder ved UiO stab : 200 trykte samlinger : 2,5 mill bøker / 4.500

Detaljer

SveMed+ Søkeveiledning

SveMed+ Søkeveiledning SveMed+ Søkeveiledning September 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek + Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller skrives ut fra vår

Detaljer