ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

2 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN INNLEDNING FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK Økonomiske utviklingstrekk Statsbudsjettet Modum kommune Driftsbudsjettet Sektorene SENTRALADMINISTRASJON Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift UNDERVISNINGSSEKTOR Mål for undervisningssektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdets drift HELSE- OG SOSIALSEKTOR Mål for helse- og sosialsektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift KULTURSEKTOR Mål for kultursektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift TEKNISK SEKTOR Mål for teknisk sektor Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift INVESTERINGER Sentraladministrasjonen Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Finansiering RÅDMANNENS FORSLAG Vedlegg: 1. Talldel budsjettskjema 1A, 1B, 2A OG 2B 2. KOSTRA utvalgte nøkkeltall 3. Budsjett for tilsyn og kontroll Endring betalingssatser 5. Gebyrregulativ teknisk sektor 6. Mål i økonomiplanperioden 7. Rammeendringer 1

3 1 INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for Modum kommune for 2015 og økonomiplan for perioden Modum kommune får i 2015 betydelig lavere vekst enn det forslaget til statsbudsjett legger til grunn for kommunesektoren. Det har i hovedsak sammenheng med en reduksjon i utgiftsutjevnende tilskudd med 7 mill. kr og reduserte skjønnsmidler med 3,5 mill. kr. Samtidig ser vi en fortsatt utgiftsvekst innen flere områder. Dette medfører at det ikke er rom for en videreføring av alle eksisterende tilbud i virksomhetene. I budsjettprosessen er det lagt vekt på å gjøre omstillinger som skal gi bedre ressursutnyttelse og sikre godt tjenestetilbud for innbyggerne. Kommunen vil også i 2015 tilby god velferd for moingene. Dette er utgangspunktet for budsjettforslaget for Modum kommune. I budsjettforslaget er det gjort følgende prioriteringer: - Det er lagt vekt på å ha en fortsatt sunn økonomi og skape et økonomisk handlingsrom for å møte økning i tjenestebehov framover. Det er derfor foreslått driftsresultat på 10 mill. kr i Investeringsmidler til første byggetrinn på nytt sykehjem er innarbeidet i forslaget med til sammen 216 mill. kr i planperioden. - Det budsjetteres med 25 mill. kr til barnehage. Sammen med tidligere bevilgninger er det da satt av 40 mill. kr til bygging av ny barnehage til erstatning for Gustadmoen barnehage. - Boliger og aktivitetssenter på Geithusberga budsjetteres med 22 mill. kr i Betydelig satsing på opparbeidelse av kommunale tomtefelt. Det foreslås i planperioden 40 mill. kr til boligområdet i Mælumenga og 12 mill. kr til næringsområdet på Nedmarken. - Områder med stor kostnadsvekst, eksempelvis barnevern og spesialundervisning, er tilført ressurser. I budsjettforslaget er det innarbeidet mål knyttet til satsingsområdene i kommuneplanen og for tjenestetilbudet. 2

4 Mål og satsingsområder for planperioden Det er ingen tvil om at de største utfordringene kommune-norge står overfor er knyttet til befolkningsutviklingen. Vi blir færre i yrkesaktiv alder, og betydelig flere vil få behov for pleie- og omsorgstjenester. Dette er utgangspunkt for Samhandlingsreformen, som vektlegger satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid for å demme opp for behovet for tilbud på høyere omsorgsnivå. I tillegg viser folkehelseprofilen for Modum at vi har utfordringer knyttet til levekår og folkehelse. I kommuneplanen er det derfor fokusert på å møte framtidige utfordringer gjennom satsing på forebygging for å bedre innbyggernes livskvalitet og begrense behovet for tjenester på et høyere omsorgsnivå. Det vil likevel være økt behov for kommunale tjenester, og vi må være en attraktiv kommune for å få nødvendig arbeidskraft. For å ha økonomisk handlingsrom til å gjennomføre investeringer i sykehjem og å opprettholde driftsnivået, må vi begrense kommunens øvrige virksomhet. Kommuneplanen har følgende hovedsatsingsområder: - Folkehelse og levekår - Attraktivitet for nye innbyggere - Økonomisk handlingsrom Med dette forslaget til økonomiplan vil vi styrke arbeidet med å nå målsettingene i kommuneplanen.. Dette innebærer at øvrige områder ikke kan regne med vesentlig styrking i perioden. I kommuneplanen er målet at tjenestetilbud skal ligge på nivå med sammenlignbare kommuner. For økonomiplanperioden foreslås følgende målsettinger og tiltak: Folkehelse og levekår Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye. Tiltak for å forebygge dette må settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører. I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa år, mens snittet for landet var 1,9 %. I 2013 hadde Modum en ungdomsledighet på 2,8 %, mens det for landet hadde økt til 2,1 %. Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. 3

5 Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid Modum har gjort seg bemerket for nybrottsarbeid innen folkehelse og forebygging. Mange andre kommuner har eksempelvis etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. Det er gjennom mange år opparbeidet høy kompetanse i kommunen på dette området, og det arbeides tverretatlig med utviklingsarbeid. Det er inngått samarbeidsavtale med høyskolen i Buskerud og Vestfold om forskning og utvikling innen folkehelseområdet. Måleindikator: Det skal etableres nye prosjekter innen folkehelse hvert år. Reduksjon i sykefravær Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at sykefraværet skal reduseres til 5 %. Dette er også målet i IA-avtalen. Høsten 2012 fikk vi IA-prisen i Buskerud for godt arbeid med delmålene i IA-avtalen med hovedfokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Arbeidet med sykefravær videreføres. Måleindikator: Årlig nedgang i sykefravær. Attraktivitet Flere sysselsatte med bosted i Modum Endring Endring Sysselsatte med bosted i Modum Sysselsatte m/ arbeidssted i kommunen Innbyggere år I perioden var det en negativ utvikling i tallet på sysselsatte i forhold til antall innbyggere i yrkesaktiv alder. For 2012 og 2013 ser vi en positiv utvikling på dette området. Det gjøres grep for å bli et attraktivt bosted for arbeidstakere, både gjennom god næringspolitikk og godt kommunalt tjenestetilbud. I økonomiplanen legges det blant annet til rette for utvikling av flere attraktive bolig- og næringsområder. Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal øke til innen

6 Godt omdømme Modum har gode forutsetninger for å være an attraktiv kommune. Innbyggerundersøkelser viser at moingene er godt fornøyd med kommunen som bosted og det meste av kommunens tjenestetilbud. Modum får i dag mye positiv omtale blant annet knyttet til idrett, kultur, frisklivsarbeid og tjenestetilbud. Videreføring av satsing innen disse områdene, sammen med et bedret informasjonsarbeid, vil bidra til økt positiv oppmerksomhet. Kommunikasjonsplan er utarbeidet, og det er i budsjettet satt av midler til kommunikasjonsarbeid. I innbyggerundersøkelsen fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score på 4,5 i Modum, mens gjennomsnittet var 4,3. Ny undersøkelse gjennomføres i Måleindikator: Modum skal i 2014 oppnå forbedret score på omdømme. Økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat på minimum 10 mill. kroner I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 % av driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 29 mill. kr. De økonomiske rammene for Modum tilsier at vi på kort sikt ikke klarer å nå dette målet. Det er derfor politisk signalisert at målet for økonomiplanperioden bør være et årlig driftsresultat på minimum 10 mill. kr. I planforslaget er det innarbeidet netto driftsresultat på 10 mill. kr i Utover i perioden gir imidlertid økte låneutgifter et forverret resultat. Det er heller ikke tatt høyde for at ny barnehage og flere sykehjemsplasser medfører økte driftsutgifter. For å nå resultatmålet vil det derfor være nødvendig med økte inntekter eller utgiftsreduksjon på andre områder. Måleindikator: Netto driftsresultat skal være minimum 10 mill. kr. Forsvarlig gjeldsutvikling Behov blant annet innen pleie og omsorg krever store investeringer og økte driftskostnader fremover. Det er derfor viktig å sikre et økonomisk handlingsrom, som ved en forsvarlig gjeldsutvikling. I økonomiplanen er det satt av midler til første byggetrinn av nytt sykehjem og til ny barnehage. Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens investeringsgjeld øker med 57 mill. kr i perioden. 5

7 Måleindikator: Kommunens investeringsgjeld skal ikke overstige 600 mill. kr i Bedre ressursutnyttelse Gjennom god tjenesteutvikling kan vi utnytte kommunens ressurser bedre og levere bedre tjenester til innbyggerne. Kommunen ønsker innen flere områder å utnytte de mulighetene som IKT-løsninger gir. På den måten kan vi forbedre både kvalitet og effektivitet. IKT-strategi er utarbeidet. Måleindikator: Frigjøre ressurser gjennom bruk av IKT-løsninger. Tjenesteproduksjon Gode tjenester til innbyggerne I kommuneplanen er det satt som mål å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte områder på linje med sammenlignbare kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunale tjenester, mens Kommunebarometeret i 2014 viser at Modum ligger på 375. plass av kommunene i landet. Kommunebarometeret er en rangering av kommuner basert på et bredt utvalg av indikatorer. Måleindikator: Bedre kommunens plassering på Kommunebarometeret med minst 20 plasser årlig. Mål for enkelte tjenester er omtalt under hver sektor. Vikersund 5. november 2014 Aud Norunn Strand Rådmann 6

8 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK 2.1 Økonomiske utviklingstrekk Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter i industrilandene, men usikkerheten om utviklingen framover i Europa har økt. Bedrede kredittforhold, mindre stram finanspolitikk og fortsatt ekspansiv pengepolitikk vil kunne bidra til at veksten tar seg opp i de fleste industriland de nærmeste årene. Veksten i den norske fastlandsøkonomien anslås til rundt 2 prosent både i år og neste år. Det er på linje med resultatet for fjoråret, men litt lavere enn gjennomsnittet for de siste fire tiårene. Aktiviteten i norsk økonomi trekkes ned av svak utvikling i etterspørselen fra husholdninger og oljevirksomheten. Veksten i sysselsettingen holder seg imidlertid godt oppe, og ledigheten ventes å holde seg lav. Etter at styringsrenten ble satt ned med til sammen 0,75 prosentenheter høsten 2011 og våren 2012, har Norges Bank holdt den fast på 1,5 %. I følge Norges Banks rentebane fra september i år vil styringsrenten holdes på dagens nivå fram utgangen av 2016, for deretter å bli satt gradvis opp mot 2 % ved utgangen av Statsbudsjettet Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer 1,5 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i RNB Av veksten i samlede inntekter er 4,4 milliarder kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 3,9 mrd. kroner på kommunene og 500 mill. kroner på fylkeskommunene. Denne veksten skal blant annet dekke: Demografikostnader SSB publiserte nye befolkningsframskrivinger i juni Beregninger utført av departementet tyder på at kommunesektoren vil få merutgifter på om lag 2,5 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette anslås 2,1 mrd. kroner å belaste de frie inntektene. Pensjon Det er i statsbudsjettet anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med om lag 0,5 mrd. kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Oppgaveendring Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 200 mill. kroner av veksten begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 mill. kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. 7

9 Utover veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak, blant annet: Pris- og lønnsvekst Lønnsvekst er beregnet til 3,3 %. Pris- og lønnsvekst samlet for kommunesektoren for 2015 er anslått til 3,0 %. Særskilte satsinger/endringer/andre saker: Helse og omsorg I tillegg til satsingen på psykisk helse og rusarbeid og helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen: Å øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Det gis en tilsagnsramme på om lag 4 mrd. kroner til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i I tillegg foreslås det å heve den maksimale anleggskostnaden per enhet. Bevilgningen til dagaktivitetstilbud til demente foreslås økt med 130 mill. kroner. Ressurskrevende tjenester På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med kroner utover prisjustering - til kroner. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 %. Barnehage og skole Som nevnt tidligere er 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter begrunnet med økt fleksibilitet i barnehageopptaket. I tillegg er det andre satsinger i tilknytning til barnehage og skole: 8

10 - Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning. - Regjeringen vil styrke satsingen på kompetanseheving for barnehageansatte i 2015 og foreslår å øke bevilgningene til dette formålet med om lag 60 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. - Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 %. av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at endringen kan tre i kraft 1. august Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet til kommunene med 111,6 mill. kroner. - Maksimal foreldrebetaling i barnehagen øker fra 1. januar Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 312 mill. kroner. - Regjeringen foreslår å fase inn ytterligere 3 mrd. kroner i 2015 av investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. 2.3 Modum kommune Modum kommune får en betydelig lavere vekst enn det forslaget til statsbudsjettet legger til grunn for kommunesektoren. Det har i hovedsak sammenheng med en reduksjon i utgiftsutjevnende tilskudd med 7 mill. kr og reduserte skjønnsmidler med 3,5 mill. kr. Oppgaveendringer finansiert innenfor generell vekst frie inntekter Helsestasjon/skolehelse Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 er 200 mill. kr av veksten i kommunesektoren sine frie inntekter forklart med styrking av helsestasjon-, skolehelse- og jordmor-tjenesten. Dette er en ekstra satsing i 2015 utover den fordelingen som ligger i rammene for For Modum utgjør satsinga til sammen kr, en økning på kr i forhold til Rus/psykisk helse 200 mill. kr av veksten i frie inntekter i 2015 skal gå til styrking av arbeidet innen psykiatri og rus. Beløpet beregnes etter kriteriene i utgiftsutjevningssystemet. Anslagsvis utgjør dette kr for Modum. Fleksibelt barnehageopptak 100 mill. kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Anslagsvis utgjør dette kr for Modum. Utdanning av deltidsbrannpersonell 9

11 For å legge til rette for å øke utdanninga av deltidsbrannpersonell, er 36,9 mill. kroner av rammetilskuddet fordelt særskilt til kommuner ut fra tallet på deltidsbrannpersonell i hver kommune. For Modum utgjør dette kr. Oppgaveendringer som medfører rammeendringer for kommunen Produksjon av nye valgkort Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt endringer i valglova ut på høring. Det er blant annet foreslått at kostnadene ved produksjon og utsending av valgkort, som i dag blir dekt av kommunene, fra 2015 skal dekkes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De totale kostnadene utgjør om lag 18 mill. kroner, og for Modum utgjør dette en reduksjon i rammetilskuddet på kr. Maksimal foreldrebetaling i barnehage Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å fastsette maksimalprisen for en heltids barnehageplass til kr per måned og kr per år. Det gir en reell økning i maksimalprisen på 100 kroner per måned. Framlegget fører til en reduksjon i rammetilskuddet, som for Modum utgjør kr. Redusert etterspørsel etter barnehage som følge av økt kontantstøtte Ved behandling av statsbudsjettet for 2014 ble rammetilskuddet redusert med om lag 344 mill. kr. Dette som følge av at økt kontantstøtte for ettåringer var forventet å føre med seg en nedgang i etterspørselen etter barnehageplasser. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 vedtok Stortinget å øke rammetilskuddet med 175 mill. kroner fordi søkingen til barnehageopptaket var høyere enn forventet. Uttrekket fra kommuneramma får helårsvirkning i I statsbudsjettet for 2015 blir rammetilskuddet redusert med om lag 243,4 mill. kroner. For Modum er reduksjonen på kr. Moderasjonsordninger i barnehage Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetaling i barnehagen gjennom et nasjonalt minstekrav for redusert betaling for familier med lav inntekt. Det blir foreslått å kompensere kommunene ved økning i rammetilskuddet på 108,2 mill. kroner i For Modum utgjør økningen kr. Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2014 å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 96 til 98 % fra 1. august I statsbudsjettet for 2015 blir kommunene kompenserte for helårsvirkningen av tiltaket med om lag 95,9 mill. kroner. For Modum utgjør økningen kr. Valgfag 10.trinn Fra høsten 2014 ble det lagt inn økning i undervisningssektorens rammer til valgfag på 10. trinn. Valgfag utgjør 1 ½ time på hvert trinn, der ½ time er ny tid og 1 time er omfordeling av eksisterende timetall. I statsbudsjettet for 2015 blir det foreslått å kompensere kommunene for helårsvirkningen av tiltaket med 95,5 mill. kr. Dette betyr en økning på kr for Modum. 10

12 Avvikling av ordning med frukt og grønt i grunnskolen Ordningen med gratis frukt og grønt på skoler med ungdomstrinn ble avviklet med virkning fra skoleåret Effekten av avviklingen for våren 2015 er beregnet til 154,5 mill. kroner, som blir trukket fra rammetilskuddet. Helårsvirkning for Modum utgjør en reduksjon på kr. Økt elevtall i statlige og private skoler Som følge av at elevtallet i statlige og private skoler øker, er rammetilskuddet til kommunene redusert med 74,4 mill. kr. For Modum utgjør dette en reduksjon på kr. Innlemming av tilskudd til gjeldsrådgiving I 2006 ble det opprettet et øremerket tilskudd for å stimulere til samarbeid mellom små kommuner, samt til utvikling av tjenester knyttet til økonomi- og gjeldsrådgiving. Fra 2015 blir det foreslått å legge det øremerkede tilskuddet inn i inntektssystemet til kommunene som frie inntekter. For Modum utgjør dette en økning i rammetilskuddet på kr. Styrking av kontaktsentrene i Arbeids- og velferdsetaten Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015 blir det foreslått å styrke kontaktsentrene til Arbeids- og velferdsetaten. Dette for å gi brukerne av de kommunale tjenestene like god service på telefon som brukere av statlige tjenester. Tiltaket vil innebære en avlastning for kommunene, og er foreslått finansiert gjennom rammetilskuddet til kommunene med 11,6 mill. kroner. Modum får en reduksjon i rammetilskuddet på kr. Avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015, foreslår Regjeringen å avvikle kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i Uttrekket fra kommuneramma er basert på anslag for faktiske utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville ha hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Det blir derfor foreslått at kommuneramma blir redusert med 5,5 mrd. kroner i Beløpet fordeles etter kriteriene i utgiftsutjevningssystemet. For Modum utgjør dette en reduksjon i rammetilskuddet på 14,422 mill. kr. Uttrekk av midler ved utbygging av tilbud for øyeblikkelig hjelp Kommuneramma blir redusert med 86,4 mill. kroner i forbindelse med oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp. For Modum utgjør dette en reduksjon på kr. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) I 2015 trår det i kraft endringer i bruker- og pasientrettighetsloven. Dette innebærer en rett til å få noen tjenester organisert som personlig brukerstyrt assistanse. De samlede merkostnadene av framlegget er anslått til 291,3 mill. kr. i 2015, og det blir foreslått å kompensere kommunesektoren gjennom økt rammetilskudd. For Modum utgjør dette en økning på kr. Dobbeltrom Regjeringen innførte i 2014 redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. I statsbudsjettet for 2015 blir det foreslått en økning i rammetilskuddet til kommunene på 15 mill. kroner som 11

13 delvis kompensasjon for helårsvirkningen. Helårsvirkningen for Modum er økt rammetilskudd med kr. Endringer barnevern Regjeringen foreslår å øke den kommunale egenandelen ved plassering i barnevernsinstitusjoner og sentre for foreldre og barn til inntil om lag kr. per måned fra 1. januar Det blir foreslått å kompensere kommunene med totalt 160 mill. kr. Modum får en økning på kr. Det ble for 2014 gitt kompensasjon for endringer i reglene om tilsyn med barn i fosterhjem. For Modum utgjør helårsvirkningen en økning på kr. Endringer i adopsjonslova medfører at ansvaret for utredning av adoptivsøkere blir flytta fra kommunene til Barne-, ungdoms- og familieetaten. Modum får en reduksjon i rammetilskuddet på kr. Avvikling av kulturskoletime i skole/sfo Ordningen med én uketime med kulturskoletilbud i skole/sfo på barnetrinnet ble avviklet med virkning fra skoleåret Helårsvirkningen for Modum utgjør en reduksjon på kr. Lokale vedtak/innstillinger K-sak 14/14 Interkommunal barnevernsvakt Modums andel av regional barnevernvakt utgjør økte kostnader med kr pr år. K-sak 15/14 Legedekning på Modumheimen og Frydenberg Det ble vedtatt at lokal norm økes til 0,43 timer pr uke pr bruker og at dette innarbeides i budsjettet for Anslått økt kostnad er kr. K-sak 22/14 Oppgaveendringer statsbudsjettet 2014 På grunn av oppgaveendringer i vedtatt statsbudsjett for 2014 er sektorrammer redusert K-sak 41/14 Økonomirapport 1. tertial Barnehage I tråd med vedtak i K-sak 25/14 om feriestengte barnehager ble undervisningssektoren ved 1. tertial tilført kr. Sektoren ble også tilført kr som tidligere (K-sak 22/14) var trukket ut av rammen som følge av forutsatt redusert etterspørsel etter barnehageplasser på grunn av kontantstøtte. Vaktmester Midler til vaktmestertjenesten ved Modumheimen overføres teknisk sektor, kr. K-sak 47/14 Treningshall fotball Foreslått forskuttering av spillemidler innebærer en årlig utgift på anslagsvis kr. K-sak 50/14 Bofellesskap mindreårige flyktninger 12

14 mill kr Som følge av endret finansieringsordning tilføres virksomheten kr fra flyktningetilskudd. F-sak Nye lokaler arbeidsinstituttet (utsatt) Ny avtale innebærer en økt årlig utgift for Modum kommune på om lag kr. K sak 80/14 Økonomirapport 2. tertial Sosialhjelp Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp ble styrket med til sammen 2 mill. kr. Barnevern Fosterhjemsgodsgjørelse og -utgiftsdekning ble styrket med 2 mill. kr. Undervisning ble styrket med kr. Midler til 40 % stilling ble flyttet fra sentraladministrasjonen til kultursektoren. Satsinger i statsbudsjettet og lokale politiske vedtak er innarbeidet i budsjettet. Lånekostnader Økte renter og avdrag reduserer handlingsrommet i driftsbudsjettet. Fra 2015 til 2017 øker renter og avdrag med 10,1 mill. kr som følge av låneopptak, hovedsakelig til nytt sykehjem. Lånekostnadene går noe ned i 2018 som følge av at det ikke tas opp lån til investeringer i Figuren illustrerer det faktum at en betydelig større del av driftsbudsjettet nå går med til å betjene lån enn for noen år siden. Et høyere rentenivå vil medføre at renteutgiftene blir høyere enn det som framgår av figuren. Figur 2-1 Utvikling i lånekostnader Renter Avdrag SUM

15 Innb. 0-5 år Innb år Innb år Innb år Innb år Innb. o/90 år Dødelighet Ikke-gifte over 67 år Innvandrere PU over 16 år Befolkningssammensetning Befolkningssammensetningen i kommunen har betydning for skatteinntekter og rammetilskudd, og for hvilke tjenestetilbud som etterspørres. Gjennom inntektssystemet gis utgiftsutjevnende tilskudd/trekk basert på kommunens andel av innbyggere innenfor ulike grupper. Som det framgår av figur 2-2 har Modum relativt få i de yngste aldersgruppene, mens det er relativt mange eldre. Andre grupper som skiller seg klart ut fra gjennomsnittet er antall PU-klienter over 16 år og antall uføre. Figur 2-2 Utgiftsutjevning basert på befolkningssammensetning (kr pr. innb.) Antall eldre i Modum over 80 år nådde en topp i 2006 og forventes å avta noe de nærmeste åra. På lik linje med resten av landet forventes en betydelig økning i antall eldre etter Utvikling i de eldste aldersgruppene har betydning for planleggingen av fremtidig omsorgstilbud. Figur 2-3 Antall eldre i Modum år 80 år år framskriving 80 år + framskriving 14

16 KOSTRA utvalgte nøkkeltall Det vises til - vedlegg 2 for utvalgte nøkkeltall - for utfyllende statistikk - Modum kommunes årsmelding Driftsbudsjettet Tabell 2-1 Budsjettskjema 1A (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -272,4-285,0-293, ,4-293,4-293,4 Andre direkte/indirekte skatter -12,4-12,7-12,700-12,7-12,7-12,7 Rammetilskudd -328,0-349,5-344, ,4-344,4-344,4 Eiendomsskatt -25,1-25,3-23,900-23,9-23,9-23,9 Andre generelle statstilskudd -27,0-21,8-25,100-25,1-25,1-25,1 Sum frie disp inntekter -664,8-694,3-699, ,5-699,5-699,5 Renteinntekter bank m.v. -5,7-6,6-6,600-6,6-6,6-6,6 Renteinntekter og utbytte kraft -17,5-20,2-20,200-20,2-20,2-20,2 Renteutgifter 19,7 21,1 21,100 22,7 24,4 22,7 Avdrag på lån 31,7 34,3 35,100 39,4 41,9 41,9 Netto finansinntekter/-utgifter 28,2 28,6 29,400 35,3 39,5 37,8 Netto avsetninger -2,4-0,9-1,625-0,1 Overføring til investeringsbudsj. 12,0 11,1 11,625 4,1 1,6 Mindreforbruk 0,0 Netto driftsresultat 9,7 10,2 10,000 4,1-0,1 1,6 Til fordeling drift 627,0 655,5 660, ,1 660,1 660,1 Skatt og rammetilskudd Skattørene for 2015 fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Skatteanslaget for 2015 innebærer dermed en skattevekst på 4,7 % fra 2014 til 2015 for kommunene. Det er tatt hensyn til at skatteanslaget for 2014 er nedjustert. Modum kommune har lavere vekst i frie inntekter enn gjennomsnittet for både landet og fylket. En av grunnene til dette er at Modum får nesten 7 mill. kr mindre i utgiftsutjevning i 2015 enn i Endringer i skjønnstilskudd slår også negativt ut. Det er fra 2015 ikke lenger skjønnstilskudd til inntektssvake kommuner i Sør-Norge. Skjønnspotten for øvrig er også redusert. For Modum er skjønnsmidler redusert fra 4,55 mill. kr i 2014 til 1 mill. kr i Veksttilskudd Regjeringen vil styrke kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Veksttilskuddet er derfor endret i statsbudsjettet 2015: vekstgrense: 1,6 %. (gj.snittlig årlig befolkningsvekst siste 3 år) sats: kr pr innbygger For Modum utgjør veksttilskuddet kr i

17 Eiendomsskatt Eiendomsskattegrunnlag fra skatteetaten viser at eiendomsskatten for kraftanlegg blir 1,4 mill. kr lavere enn for Det budsjetteres med 23,9 mill. kr. Andre generelle statstilskudd Rentekompensasjon 6,7 6,3 Integreringstilskudd 15,1 18,8 Sum andre gen statstilskudd 21,8 25,1 Rentekompensasjon Vi får rentekompensasjon tilknyttet tidligere investeringer i skolebygg og omsorgsboliger. Tilskuddet avhenger av gjenståendelån og rentenivå. Det er forutsatt et noe lavere tilskudd enn i 2014 som følge av redusert beregningsgrunnlag. Integreringstilskudd Tilskuddet for 2014 ble oppjustert ved 2. tertial. Det forutsettes samme beløp for Renteutgifter og avdrag på lån I tillegg til gjeldende økonomiplan er det så langt i 2014 gjort følgende vedtak om låneopptak: K-sak 27/14: 3,19 mill. kr. til sykehjemsutbygging ble vedtatt lånefinansiert i Det forutsettes tilsvarende mindre låneopptak i K-sak 90/14 om 8 mill. kr ekstra til renseanlegget. Vi får da følgende utvikling i lånekostnader: Renteutgifter 21,1 21,1 22,7 24,4 22,7 Avdrag 34,3 35,1 39,4 41,9 41,9 Sum lånekostnader 55,4 56,2 62,1 66,3 64,6 For eksisterende lån er dagens rentenivå benyttet. Det er benyttet 3 % rente ved beregning på både renteinntekter og opptak av nye lån. Netto avsetninger Det budsjetteres med følgende bruk/avsetning til fond: - Konsesjonsavgift, kr, settes av på kraftfond. Tilsvarende beløp budsjetteres brukt til næringsformål med finansiering av kraftfondet. - Det inntektsføres kr av bundne fond innen helse og sosial. De benyttes til: Ø-hjelpsplasser kr Psykolog kr Rask psykisk helsehjelp kr Barnevernsvakt kr 16

18 Netto driftsresultat I budsjettforslaget er netto driftsresultat budsjettert med 10 mill. kr i 2015 og utgjør 1,03 % av driftsinntektene. Dette er lavere enn det anbefalte nivået på 3 % av driftsinntektene, som vil være omlag 29 mill. kr. Økonomiplanforslaget medfører økte låneopptak. Dette medfører at netto driftsresultat blir redusert til 4,1 mill. kr i 2016, for deretter å bli negativt i På grunn av lavere rente- og avdragsbelastning i 2018 blir netto driftsresultat 1,6 mill. kr. Det er ikke lagt inn økte driftsutgifter til hverken sykehjemsplasser eller barnehage. Andre endringer i inntektsrammer eller driftsnivå vil påvirke driftsresultatet, men det er ikke innarbeidet slike forutsetninger utover i planperioden. Det vil imidlertid være nødvendig med slike endringer i årene framover for å opprettholde en sunn økonomi. 2.5 Sektorene Som det framgår av tabell 2-1, foreslås 660,1 mill. kr til fordeling på sektorene i Tabell 2-2 Budsjettskjema 1B Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Reserveposter Utgift 40,0 35,899 35,9 35,9 35,9 Inntekt 4,1 Ramme -4,1 40,0 35,899 35,9 35,9 35,9 1.1 Sentraladministrasjon Utgift 54,6 51,7 41,638 41,6 41,6 41,6 Inntekt 28,2 24,4 14,050 14,1 14,1 14,1 Ramme 26,4 27,3 27,588 27,6 27,6 27,6 1.2 Undervisning Utgift 286,7 278,8 282, ,1 282,1 282,1 Inntekt 46,4 42,3 39,544 39,5 39,5 39,5 Ramme 240,3 236,5 242, ,6 242,6 242,6 1.3 Helse og sosial Utgift 417,1 408,7 407, ,5 407,5 407,5 Inntekt 99,4 102,1 98,324 98,3 98,3 98,3 Ramme 317,7 306,6 309, ,1 309,1 309,1 1.5 Kultur Utgift 42,1 38,2 39,974 40,0 40,0 40,0 Inntekt 15,3 11,0 12,628 12,6 12,6 12,6 Ramme 26,8 27,2 27,346 27,3 27,3 27,3 1.6 Teknisk Utgift 90,5 88,7 93,730 93,7 93,7 93,7 Inntekt 70,6 70,8 76,177 76,2 76,2 76,2 Ramme 19,9 17,9 17,553 17,6 17,6 17,6 Sum Utgift 891,0 906,1 900, ,8 900,8 900,8 Inntekt 264,0 250,6 240, ,7 240,7 240,7 Ramme 627,0 655,5 660, ,1 660,1 660,1 Reserveposter Lønnsreserve 12,7 mill.kr Pensjonsreserve 22,7 mill.kr Formannskapets disposisjonspost 0,5 mill.kr Sum reserveposter 35,9 mill.kr 17

19 Lønnsreserve I statsbudsjettet forutsettes det en årslønnsvekst på 3,3 %. Helårsvirkningen av sentralt lønnsoppgjør i kapittel 4 i 2014 er innarbeidet i etatenes rammer. Beregnet helårsvirkning i de lokale lønnsforhandlingene er tillagt lønnsreserven. Pensjonsreserve Pensjonsreserven skal benyttes til reguleringspremie. Den tilføres også midler ved føring av premieavvik og ved tilbakeføring av overskudd fra KLP. Pensjonsreserven er budsjettert med 22,7 mill. kr., 2,7 mill. kr mer enn anslag for Økt premiesats for KLP er budsjettert på sektorene og utgjør 1,4 mill. kr mer enn i Formannskapets disposisjonspost Formannskapets disposisjonspost er budsjettert med kr. Det er ikke budsjettert med disposisjonspost til hovedutvalgene. Sektorrammene Etter at 35,9 mill. kr er satt av på reserveposter, er 624,2 mill. kr til fordeling på sektorene. I tabellen under er det gitt en oversikt over hva som er sektorenes reelle rammeendringer. Tabell 2-3 Rammeendringer (1000 kr) Sentraladm Undervisn. Helse/sos. Kultur Teknisk Sum Oppr. bud 14 u/fond Lokale vedtak Interne endringer Oppg.endring statsbud Lønnsoppgjør Pensjonssatser Andre rammeendringer Bruk av fond Ramme Sektorenes rammer er justert for flere forhold, blant annet virkning av lokale endringer i 2014 og lønnsoppgjør. Den største endringen er at medfinansieringsordningen blir avviklet. Det betyr et trekk i rammetilskuddet og dermed rammen til helse og sosial på 14,4 mill. kr. Oppgaveendringer i statsbudsjettet er omtalt i kapittel 2. Se vedlegg 7 for mer detaljert oversikt. Ut over dette er det for sektorene i hovedsak budsjettert med en videreføring av den økonomiske rammen. Økt behov innenfor noen områder vil påvirke aktivitetsnivået innenfor andre områder. Rammene er ikke korrigert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester, eller for endringer i betalingsordninger. Som følge av at investeringer i renseanlegg medfører økning i kommunale avgifter for avløp, får teknisk sektor et trekk i rammen til dekning av renter og avdrag. 18

20 3 SENTRALADMINISTRASJON 3.1 Sektorens driftsramme SEKTORENS DRIFT Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Sentraladministrasjon Utgift 52,3 54,6 51,7 41,638 Inntekt 27,6 28,2 24,4 14,050 Nettoutg 24,6 26,4 27,3 27,588 Sentraladministrasjonen har i 2015 en driftsramme på 27,6 mill. kr. Det budsjetteres med 32 årsverk (inkl. tillitsvalgte), samme som i Hovedtrekk for sentraladministrasjonens budsjett 2015: Videreutvikling av nytt økonomi- og personalsystem Satsing på IKT i tråd med IKT-strategi Boligforvaltning blir eget KF Nytt internkontrollsystem tas i bruk Kommunevalg 3.2 Tjenesteområdenes drift Sentraladministrasjonens driftsbudsjett fordeler seg slik på tjenesteområdene: FUNKSJONER Budsjett 2015 Bud kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltning eiendom Diverse fellesutgifter Hjemmetjeneste Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Plansaksbehandling Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringsliv Forebygging brann Distr vann Kloakknett Miljøvern Den norske kirke Andre religiøse formål Sum sektor Politisk styring Det er budsjettert med samme møtefrekvens som i Det er budsjettert med økte kostnader på grunn av valg i

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet... 7 2.3 Modum kommune... 9 2.4 Driftsbudsjettet...

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 Vedtatt av kommunestyret 06.12.13 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene

Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske opplegget for kommunene Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 08.10.2014 2014/3063-12 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 3/2014: Statsbudsjettet 2015 og det økonomiske

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 ENS FORSLAG BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNLEDNING...1 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK...8 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...8 2.2 Statsbudsjettet...8 2.3 Modum kommune...11 2.4 Driftsbudsjettet...15

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 15/3624 ORIENTERING OM STATSBUDSJETTET 2016 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger: Statsbudsjettet Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2014

Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for Endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2014 Vår dato: 08.10.2014 Vår referanse: 2014/6703 Arkivnr.: 331.0 Deres referanse: Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunene i Buskerud v/ordfører, rådmann og økonomiansvarlig Innvalgstelefon: 32266683 Informasjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2017 2017/3579 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Fylkesmannen

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer