I Modum strekker vi oss lenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Modum strekker vi oss lenger"

Transkript

1 Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund,

2 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN INNLEDNING FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK Økonomiske utviklingstrekk Statsbudsjettet Modum kommune Driftsbudsjettet Sektorene SENTRALADMINISTRASJON Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift UNDERVISNINGSSEKTOR Mål for undervisningssektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift HELSE- OG SOSIALSEKTOR Mål for helse- og sosialsektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift KULTURSEKTOR Mål for kultursektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift TEKNISK SEKTOR Mål for teknisk sektor Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift INVESTERINGER Sentraladministrasjonen Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Finansiering RÅDMANNENS FORSLAG Vedlegg: 1. Talldel budsjettskjema 1A, 1B, 2A OG 2B Kommunestyrets vedtak 2. KOSTRA utvalgte nøkkeltall 3. Budsjett for tilsyn og kontroll Endring betalingssatser 5. Mål i økonomiplanperioden 6. Kommunestyrets vedtak 1

3 1 INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for Modum kommune for 2013 og økonomiplan for perioden Forslaget til statsbudsjett for 2013 gir i hovedsak rom for en videreføring av eksisterende tilbud. Dette er utgangspunktet for budsjettforslaget for Modum kommune. I budsjettforslaget er det gjort følgende prioriteringer: - Det er lagt vekt på å skape et økonomisk handlingsrom for å møte en framtidig sykehjemsutbygging. Det er derfor foreslått økt driftsresultatet og at kommunens lånegjeld ikke økes i planperioden. Investeringsmidler til sykehjem legges inn i forslaget fra Områder med stor kostnadsvekst, eksempelvis barnevern og sosialhjelp, er tilført ressurser. - Satsing på hverdagsrehabilitering. - Fokus på tidlig innsats innen psykisk helse. - Kulturskolen etablerer tilbud innen dans og tilbud i SFO/skole. - Midler til ny kulturskole ligger inne med til sammen 12 mill. kr i årene 2014 og Betydelig satsing på opparbeidelse av kommunale tomtefelt. Det foreslås samlet 26 mill. kr til dette i planperioden. - Saksbehandlerkapasiteten innen byggesak styrkes. - Fullfinansiering av nytt renseanlegg i Elvika til 50 mill. kr mill. kr i investeringsmidler til barnehageutbygging i perioden. - Det er satt av midler til eventuell økt satsing på informasjon, regionarbeid og næring. - Økt bevilgning til IKT for å få mer ressurseffektiv drift. - Det legges opp til en årlig bevilgning på rundt 8 mill. kr til rehabilitering av kommunale bygg. Prioritering av tiltak vil vurderes samlet og legges fram som egen sak til kommunestyret. - 2,5 mill. kr til rehabilitering av tak på Åmot kirke - Betalingssatser er økt i tråd med kommunens pris- og kostnadsutvikling. Makspris for barnehage opprettholdes på dagens nivå, mens det foreslås endring av gradering for foreldrebetaling både for SFO og barnehage. 2

4 I budsjettprosessen er det lagt vekt på å gjøre omstillinger som skal gi bedre ressursutnyttelse og sikre godt tjenestetilbud for innbyggerne. Kommunen vil også i 2013 tilby god velferd for moingene. I budsjettforslaget er det for første gang innarbeidet målbare mål knyttet til satsingsområdene i kommuneplanen og for tjenestetilbudet. Mål og satsingsområder for planperioden Det er ingen tvil om at de største utfordringene kommune-norge står overfor er knyttet til befolkningsutviklingen framover. Vi blir færre i yrkesaktiv alder og betydelig flere som har behov for pleie- og omsorgstjenester. Dette er utgangspunkt for Samhandlingsreformen som vektlegger satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid for å demme opp for behovet for tilbud på høyere omsorgsnivå. I tillegg viser folkehelseprofilen for Modum at vi har utfordringer knyttet til levekår og folkehelse. I kommuneplanen er det derfor fokusert på å møte framtidige utfordringer gjennom fokus på forebygging for å bedre innbyggernes livskvalitet og begrense behovet for tjenester på et høyere omsorgsnivå. Det vil likevel være økt behov for kommunale tjenester framover, og vi må kunne være en attraktiv kommune for å få nødvendig arbeidskraft. For å ha økonomisk handlingsrom til å gjennomføre investeringer i sykehjem og å øke driftsnivået, må vi begrense kommunens øvrige virksomhet. Kommuneplanen har følgende hovedsatsingsområder: - Folkehelse og levekår - Attraktivitet for nye innbyggere - Økonomisk handlingsrom Med dette forslaget til økonomiplan vil vi styrke arbeidet med å nå målsettingene i kommuneplanen for Modum. Dette innebærer at øvrige områder ikke kan regne med vesentlig styrking i perioden. I kommuneplanen er målet at tjenestetilbud skal ligge på nivå med sammenlignbare kommuner. For økonomiplanperioden foreslås følgende målsettinger og tiltak: Folkehelse og levekår Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye. I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa år, mens snittet for landet var 1,9 %. Tiltak for å forebygge dette må settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører. 3

5 Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid Modum har gjort seg bemerket for sitt nybrottsarbeid innen folkehelse og forebygging. Mange andre kommuner har eksempelvis etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. Det er gjennom mange år opparbeidet høy kompetanse i kommunen på dette området, og det arbeides tverretatlig med utviklingsarbeid. Måleindikator: Det skal etableres nye prosjekter innen folkehelse hvert år. Reduksjon i sykefravær Modum kommune har hatt nedgang i sykefravær fra 8,5 % i 2009 til 7,7 % i Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at sykefraværet skal reduseres til 5 %. Dette er også målet i IA-avtalen. Høsten 2012 fikk vi IA-prisen i Buskerud for godt arbeid med delmålene i IA-avtalen med hovedfokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Vi må fortsette dette arbeidet. Måleindikator: Årlig nedgang i sykefravær. Attraktivitet Flere sysselsatte med bosted i Modum Antall sysselsatte med bosted i Modum har gått ned fra 6728 i 2008 til 6506 i Dette er en reduksjon på 222 personer, mens tallet på sysselsatte med arbeidssted i kommunen er redusert med 54 i samme periode. Dette innebærer at innpendlingen har økt mer enn antall som pendler ut av kommunen. Antallet innbyggere i yrkesaktiv alder har i perioden økt med 131. Det må gjøres grep for å bli et attraktivt bosted for arbeidstakere, både gjennom god næringspolitikk og godt kommunalt tjenestetilbud. I økonomiplanen legges det blant annet til rette for utvikling av flere attraktive boligfelt. Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal øke til 7000 innen

6 Godt omdømme Modum har gode forutsetninger for å være an attraktiv kommune. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunen som bosted og det meste av kommunens tjenestetilbud. Modum får i dag mye positiv omtale blant annet knyttet til idrett, kultur, frisklivsarbeid og tjenestetilbud. Videreføring av satsing innen disse områdene, sammen med et bedret informasjonsarbeid, vil bidra til økt positiv oppmerksomhet. Kommunikasjonsplan er under utarbeiding, og det er i budsjettet satt av midler med tanke på ekstra ressurser til kommunikasjonsarbeid. I innbyggerundersøkelsen fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score på 4,5 i Modum, mens gjennomsnittet var 4,3. Ny undersøkelse gjennomføres i Måleindikator: Modum skal i 2014 oppnå forbedret score på omdømme. Økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat på minimum 10 mill kroner I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 % av driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 24 mill. kr. De økonomiske rammene for Modum tilsier imidlertid ikke at vi klarer å nå dette målet på kort sikt. Det er derfor politisk signalisert at målet for økonomiplanperioden bør være et årlig driftsresultat på minimum 10 mill. kr. Måleindikator: Netto driftsresultat skal være minimum 10 mill. kr. Kommunens investeringsgjeld skal ikke øke i planperioden Behov blant annet innen pleie og omsorg vil kreve både store investeringer og økte driftskostnader framover. Det er derfor viktig å begrense lånegjelden. Det er gitt føringer om at årlig investering skal begrenses til 40 mill. kr, med unntak av de årene det skal investeres i renseanlegg og sykehjem. I økonomiplanen er det foreslått å fullfinansiere renseanlegg i 2013, mens første andel av midler til sykehjem er lagt inn i Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens investeringsgjeld ikke øker i perioden. 5

7 Måleindikator: Kommunens investeringsgjeld skal ikke overstige 475 mill. kr i Bedre ressursutnyttelse Gjennom god tjenesteutvikling kan vi utnytte kommunens ressurser bedre og levere bedre tjenester til innbyggerne. Kommunen ønsker innen flere områder å utnytte de mulighetene som IKT-løsninger gir. På den måten kan vi forbedre både kvalitet og effektivitet. IKT-strategi er under utarbeidelse, og det foreslås økte ressurser til IKT. Måleindikator: Ta i bruk minst en ny ressurseffektiv IKT-løsning hvert år. Tjenesteproduksjon Gode tjenester til innbyggerne I kommuneplanen er det satt som mål å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte områder på linje med sammenlignbare kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunale tjenester, mens kommunebarometeret viser at Modum ligger på 387. plass av kommunene i landet. Kommunebarometeret er en rangering av kommuner basert på et bredt utvalg av indikatorer. Måleindikator: Bedre kommunens plassering på kommunebarometeret med minst 20 plasser årlig. Mål for enkelte tjenester er omtalt under hver sektor. Vikersund 6. november 2012 Aud Norunn Strand Rådmann 6

8 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK 2.1 Økonomiske utviklingstrekk Uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tiltatt. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen i Europa har økt, særlig i Spania. Flere land opplever stagnasjon eller fall i aktiviteten. Arbeidsledigheten er høy, og husholdningenes tillit til den økonomiske utviklingen er svekket. Styringsrenten er fortsatt nær null i mange land, og den forventede renteoppgangen er skjøvet ytterligere ut i tid. Den siste tiden har det vært god oppgang i norsk økonomi. Sysselsettingen vokser mye og arbeidsledigheten har vært lav og stabil. Lønnsveksten ser ut til å bli litt høyere enn tidligere antatt. Til tross for lav rente har sparingen økt blant norske husholdninger. Inflasjonen anslås å ligge mellom 1 og 1,5 %. Det operative målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 %. Den lave prisveksten tilsier en styringsrente som er lavere enn normalt for å bringe prisveksten opp mot inflasjonsmålet. Samtidig bidrar høye påslag i pengemarkedet og høye kredittpremier til at renten publikum står overfor, er vesentlig høyere enn den lave styringsrenten normalt skulle tilsi. Styringsrenten i Norge har vært stabil på 1,5 % siden i mars Den forventes å ha det samme lave nivået i 2013 for deretter å øke i 2014 og Anslått nivå på styringsrenten i 4. kvartal 2015 er 3,25 %. Lønnsvekst i 2013 er anslått til 4 %. 2.2 Statsbudsjettet Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kr. Dette tilsvarer 1,8 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett. 5 mrd. kr av veksten er i frie inntekter. Kommunenes andel av veksten på 5 mrd. kr er 4,2 mrd. kr og skal dekke: Andel av økte demografikostnader til kommunene anslått kostnad 2,4 mrd. kr Pensjonskostnadene forventes å øke med 1,1 mrd. kr Det er særskilte satsinger på: Oppvekst Skole Helse og omsorg Samferdsel Barnehager Foreldrebetalingen videreføres nominelt og vil i 2012 maksimalt utgjøre kr pr. måned for heltidsplass. Det er lagt inn økt rammetilskudd med 336 mill. kr for finansiering av dette. 7

9 Fra 1. august 2013 foreslås det å øke kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 92 % til 94 %. Dette er beregnet til 99 mill. kr for landet. Kontantstøtteordningen ble avviklet for toåringer fra 1. august I 2013 kommer helårseffekten av tiltaket. Dette er beregnet til 309 mill. kr som er lagt inn som en økning av rammetilskuddet på landsbasis. Endringene innen barnehager kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Barnevern Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 205 mill. kr. Det betyr at om lag 500 mill. kr er øremerket satsingen på det kommunale barnevernet i Kommunene kan søke om midler til stillinger, både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet til tiltaksutvikling, og til kompetanse- og samhandlingstiltak. Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad. Skole Det innføres 1,5 timer valgfag i uken på 9. trinn fra høsten Kommunene kompenseres for sine merutgifter gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 66 mill. kr. Valgfag på 8. trinn ble innført fra høsten 2012, og det tas sikte på innføring på 10. trinn høsten Innføring av frivillig, gratis kulturskoletilbud i SFO-tiden Det innføres en time gratis kulturskoletilbud i uken i skole- eller SFO-tiden på barnetrinnet (1. 4. trinn) fra høsten Tilbudet skal være frivillig for den enkelte. Kommunenes merutgifter er beregnet til om lag 72 mill. kr. Dette kompenseres ved en økning i rammetilskuddet. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg I 2013 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kr i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Ressurskrevende tjenester Det er ingen endringer i regelverket. Innslagspunktet er oppjustert med antatt lønnsvekst og er oppjustert fra kr til kr. Kompensasjonsgraden er lik som i 2012, 80 %. Omsorgsplan 2015 Det foreslås bevilget 87,5 mill. kr til investeringstilskuddet i statsbudsjettet. Dette gir rom for tilsagn for ytterligere heldøgns omsorgsplasser. Samtidig økes maksimal anleggskostnad for beregning av tilskuddet fra 2,29 mill. kr til 2,8 mill. kr. I 2012 ble det opprettet et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente. Det har blitt etablert færre dagaktivitetsplasser enn forventet i Rest av tilskudd overføres derfor til 2013 samtidig som tilskuddet økes med ytterligere 100 mill. kr. Årsverk til dagaktivitetstilbudene for demente må dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) Det er satt av 66 mill. kr til videreutvikling og implementering av systemet i EVA er et nytt valgadministrasjonssystem som består av 3 deler: valgadministrasjon, maskinell telling av stemmesedler (scanning) og en del for internettstemmegivning (e-valg). Alle tre delene av 8

10 mill kr løsningen ble prøvd ut i 10 kommuner ved valget i 2011 med gode erfaringer. Det ser ut til at samtlige kommuner og fylkeskommuner vil ta i bruk det nye systemet ved valget i Øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid Det øremerkede tilskuddet blir fra 2013 innlemmet i rammetilskuddet. Dette utgjør på landsbasis 333 mill. kr. 2.3 Modum kommune Økonomiske rammer Ifølge statsbudsjettet får Modum kommune en nominell økning på 28,7 mill. kr i frie inntekter i 2013 i forhold til RNB. Av dette er 20 mill. kr satt av til å dekke lønnsvekst. I tillegg må kommunen dekke merutgifter til pensjon på 3 mill. kr. Modum faller ikke lenger inn under kompensasjonsordningen til inntektssvake kommuner. For 2012 utgjorde dette 1,1 mill. kr i skjønnstilskudd. I 2013 mottar Modum kommune 3,9 mill. kr i skjønnstilskudd som kompensasjon for endringer i inntektssystemet og 1,750 mill. kr i skjønnstilskudd fordelt av fylkesmannen. Satsinger i statsbudsjettet og lokale politiske vedtak er innarbeidet i budsjettet. Økte renter og avdrag reduserer handlingsrommet i driftsbudsjettet. For å legge til rette for økte investeringer innen eldreomsorg i framtiden, er det nå nødvendig å legge investeringsnivået på et minimum. Som figur 2-1 viser, øker avdragsutgiftene på grunn av låneopptak i perioden. Med det foreslåtte investeringsnivået og grad av egenfinansiering, vil renteutgiftene ha en svak nedgang i planperioden. Figuren illustrerer det faktum at en betydelig større del av driftsbudsjettet nå går med til å betjene lån enn for noen år siden. Et rentenivå på over 3 % vil medføre at renteutgiftene blir høyere enn det som framgår av figuren. Figur 2-1 Utvikling i lånekostnader Renter Avdrag SUM

11 Innb. 0-5 år Innb år Innb år Innb år Innb år Innb. o/90 år Dødelighet Ikke-gifte over 67 år Innvandrere PU over 16 år Befolkningssammensetning Befolkningssammensetningen i kommunen har betydning for skatteinntekter og rammetilskudd, og for hvilke tjenestetilbud som etterspørres. Gjennom inntektssystemet gis utgiftsutjevnende tilskudd/trekk basert på kommunens andel av innbyggere innenfor ulike grupper. Som det framgår av figur 2-2 har Modum relativt få i de yngste aldersgruppene, mens det er relativt mange eldre. En annen gruppe som skiller seg klart ut fra gjennomsnittet er antall PU-klienter over 16 år. Figuren illustrerer også at etter omleggingen av inntektssystemet i 2011 får kommunene mindre for eldre innbyggere og at barn i barnehagealder nå er innarbeidet i inntektssystemet. Kostnadsnøkler er justert fra 2012 bl.a. som følge av samhandlingsreformen. Delkostnadsnøkkelen for barnehage endres for å ta hensyn til endringer i kontantstøtten i Figur 2-2 Utgiftsutjevning basert på befolkningssammensetning (kr pr. innb.) Antall eldre i Modum over 80 år nådde en topp i 2006 og forventes å avta noe fram mot På lik linje med resten av landet forventes en betydelig økning i antall eldre etter Utvikling i de eldste aldersgruppene får betydning for planleggingen av framtidig omsorgstilbud KOSTRA utvalgte nøkkeltall Det vises til - vedlegg 2 for utvalgte nøkkeltall - for utfyllende statistikk - Modum kommunes årsmelding 2011 for kommentarer. 10

12 2.4 Driftsbudsjettet Tabell 2-1 Budsjettskjema 1A (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -243,2-264,0-275,2-275,2-275,2-275,2 Andre direkte/indirekte skatter -12,9-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7 Rammetilskudd -283,3-295,4-318,3-317,8-318,8-318,9 Eiendomsskatt -20,3-22,2-25,3-25,3-25,3-25,3 Andre generelle statstilskudd -28,9-26,5-24,8-20,6-20,5-20,3 Sum frie disp inntekter -588,6-620,8-656,3-651,6-652,5-652,4 Renteinntekter bank m.v. -7,2-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6 Renteinntekter og utbytte kraft -20,5-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0 Renteutgifter 20,9 20,4 20,7 20,4 19,9 20,0 Avdrag på lån 28,0 29,8 31,7 33,9 34,1 36,1 Netto finansinntekter/-utgifter 21,2 25,6 27,8 29,7 29,4 31,4 Netto avsetninger -0,9-1,1 0,0 1,5 1,5 1,5 Overføring til investeringsbudsj. 3,9 11,0 15,5 10,4 11,6 9,5 Mindreforbruk 8,0 Netto driftsresultat 11,0 9,9 15,5 11,9 13,1 11,0 Til fordeling drift -556,4-585,3-613,0-610,0-610,0-610,0 Skatt og rammetilskudd For Modum kommune er nominell vekst i frie inntekter anslått til 28,7 mill. kr i forhold til revidert nasjonalbudsjett. Inklusiv i dette er kompensasjon for lønns- og prisvekst. Veksten skal også dekke endringer i pensjon og økte lånekostnader. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets disposisjonspost styrkes med 1 mill og hovedutvalgene tilføres 0,25 mill kr hver, totalt 2 mill. Finansiering er økt skatteanslag. Eiendomsskatt Budsjett på eiendomsskatt er økt med 3,1 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett Det er basert på grunnlag for eiendomsskatt fra sentralskattekontoret for Andre generelle statstilskudd Tabell 2-2 Andre generelle statstilskudd Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Investeringsmoms 9,5 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Rentekompensasjon skolebygg 0,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 Komp. omsorgsboliger 5,6 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 Investeringskomp gr skoleref 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Flyktningetilskudd 12,5 11,9 13,4 13,4 13,4 13,4 Andre gen. st.tilsk. 28,9 26,5 24,8 20,6 20,5 20,3 Investeringsmomsen varierer med investeringsnivået i planperioden. Momskompensasjon for investeringer skal føres i investeringsregnskapet fra Det er benyttet en rente på 3 % ved beregning av rentekompensasjonstilskuddene. 11

13 Finansposter Inntekter fra kraftsektoren er budsjettert med 18 mill. kr. Det er benyttet 3 % rente ved beregning på både renteinntekter og renteutgifter. Netto avsetninger Det budsjetteres med følgende bruk/avsetning til fond: - Konsesjonsavgift, kr, settes av på kraftfond. Tilsvarende beløp budsjetteres brukt til næringsformål med finansiering av kraftfondet. - Det avsettes kr til selvkostfond vann i Det inntektsføres kr av bundet fond til finansiering av psykologstilling i Det avsettes 1,5 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden til generelt disposisjonsfond. Kommunestyrets vedtak: Netto avsetninger bortfaller. Netto driftsresultat I budsjettforslaget er netto driftsresultat budsjettert med 15,5 mill. kr i 2013 og utgjør 2,1 % av driftsinntektene. Dette er lavere enn det anbefalte nivået på 3 % av driftsinntektene, som for 2013 vil være omlag 24 mill. kr. Netto finansutgifter øker noe i forhold til 2013, men holdes deretter på samme nivå. På grunn av at momskompensasjon på investering skal føres i investeringsregnskapet fra 2014, har andre generelle statstilskudd en reduksjon i perioden Dette resulterer i et lavere netto driftsresultat disse årene. 12

14 2.5 Sektorene Som det framgår av tabell 2-1, foreslås 613 mill. kr til fordeling på sektorene i Tabell 2-3 Budsjettskjema 1B Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Reserveposter Utgift 0,8 32,5 37,182 36,2 36,2 36,2 Ramme 0,8 32,5 37,182 36,2 36,2 36,2 1.1 Sentraladministrasjon Utgift 48,7 45,2 47,182 46,9 46,9 46,9 Inntekt 24,3 22,8 23,740 23,7 23,7 23,7 Ramme 24,4 22,4 23,442 23,2 23,2 23,2 1.2 Undervisning Utgift 263,9 249,2 261, ,1 261,1 261,1 Inntekt 45,1 36,1 38,073 38,0 38,0 38,0 Ramme 218,8 213,1 223, ,1 223,1 223,1 1.3 Helse og sosial Utgift 348,3 347,7 363, ,1 363,1 363,1 Inntekt 77,5 72,6 77,320 77,3 77,3 77,3 Ramme 270,8 275,1 286, ,8 285,8 285,8 1.5 Kultur Utgift 37,4 35,3 36,738 36,7 36,7 36,7 Inntekt 13,0 11,1 10,889 10,9 10,9 10,9 Ramme 24,4 24,2 25,849 25,8 25,8 25,8 1.6 Teknisk Utgift 81,9 78,0 80,787 80,5 80,5 80,5 Inntekt 64,7 60,0 63,626 64,6 64,6 64,6 Ramme 17,2 18,0 17,161 15,9 15,9 15,9 Sum Utgift 781,0 787,9 826, ,5 824,5 824,5 Inntekt 224,6 202,6 213, ,5 214,5 214,5 Ramme 556,4 585,3 612, ,0 610,0 610, Reserveposter Lønnsreserve 18,9 Pensjonsreserve 16,3 Formannskapets disposisjonspost 2,0 Sum reserveposter 37,2 Lønnsreserve I statsbudsjettet forutsettes det en årslønnsvekst på 4 %. Virkningen av sentralt lønnsoppgjør for kapittel 4 i 2012 er innarbeidet i etatenes rammer. Lokalt oppgjør for 2012 for alle kapitler ligger inne i lønnsreserve da resultatet ikke er klart før slutten av året. Pensjonsreserve Pensjonsreserven skal benyttes til reguleringspremie. Den tilføres også midler ved føring av premieavvik og ved tilbakeføring av overskudd fra KLP. Pensjonsreserven er økt med 3 mill. kr i 2013 for å imøtekomme økte pensjonskostnader som følge av lavere garantert avkastning for pensjonsselskapene, høyere krav til soliditet og høy datolønnsvekst i Formannskapets disposisjonspost To politisk bestilte utredninger vil med stor sannsynlighet konkludere med behov for økt bemanningsressurs. Den ene utredningen er kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt utarbeidet ved behandling av budsjett for Arbeidet så langt tydeliggjør behovet for økt bemanning på dette området. I felles formannskapsmøte i Midt-Buskerud i oktober ble det gitt 13

15 politiske signaler om økt ressurs til regionarbeid og å eventuelt kombinere dette med økt satsing på næringsarbeid. Dette skal utredes til nytt møte på vårparten. Det foreslås å øke formannskapets disposisjonspost til 1 mill. kr, og at denne bevilgningen benyttes til å dekke kostnad til eventuelle nye stillinger i Kommunestyrets vedtak: Formannskapets disposisjonspost styrkes med 1 mill Sektorrammene Etter at 37,2 mill. kr er satt av på reserveposter, er 575,8 mill. kr til fordeling på sektorene. I tabellen under er det gitt en oversikt over hva som er sektorenes reelle rammeendringer. Tabell 2-4 Rammeendringer (1000 kr) Sentraladm Undervisn. Helse/sos. Kultur Teknisk Sum Oppr. bud 12 ekskl. fond Korrigeringer: Iflg statsbudsjettet 1,5 time valgfag 391 Makspris barnehage 726 Privat barnehage 94% 214 Omgjøring kontantstøtte 668 Tilskudd rusarbeid 683 Kulturskole skole/sfo Lønnsøkning Kirkelig fellesråd Korrigert ramme Forslag rammeendring Ramme rådm. Forsl Ramme vedtak Rammeendring ifht. - korr nettoramme 2,2 % 4,4 % 3,1 % 3,4 % -0,8 % 3,5 % - korr driftsutgifter 1,0 % 3,7 % 2,9 % 2,3 % -1,4 % 2,7 % Rammene er ikke korrigert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester, eller for endringer i betalingsordninger. Som følge av at investeringer i renseanlegg medfører økning i kommunale avgifter for avløp, får teknisk sektor et trekk i rammen til dekning av renter og avdrag. Helse- og sosialetaten har fått tilført midler til barnevern, en videreføring av vedtak i rapporten for 2. tertial Kommunestyrets vedtakspunkter som har virkning på rammene: Formannskapets disposisjonspost styrkes med 1 mill og hovedutvalgene tilføres 0,25 mill kr hver, totalt 2 mill. Finansiering er økt skatteanslag. Betalingssatser 2013 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 6, med unntak av at barnehagesatser for 2012 videreføres uendret i Redusert inntekt på kr ,- dekkes opp av redusert netto avsetning 14

16 Kulturbudsjettet styrkes med totalt 0,825 mill. kr slik at kr ,- tilføres Blaafarveværket, kr ,- til Buskerud teater og kr ,- til frivillige lag og foreninger. Rest tilføres disposisjonskontoen for hovedutvalget for kultur. Finansiert ved bortfall av netto avsetninger. 15

17 3 SENTRALADMINISTRASJON 3.1 Sektorens driftsramme SEKTORENS DRIFT Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 1.1 SentraladministrasjonUtgift 55,2 48,7 45,2 47,182 Inntekt 24,9 24,3 22,8 23,740 Nettoutg 30,3 24,4 22,4 23,442 Sentraladministrasjonen har en driftsramme på 23,4 mill. kr i Det budsjetteres med 28 årsverk (inkl. tillitsvalgte). Hovedtrekk for sentraladministrasjonens budsjett 2013: Bemanning i sentraladministrasjonen er økt med ett årsverk på IKT-avdelingen. Rammene er en videreføring av budsjett for Dette vil si at også eksterne samarbeidspartnere må tilpasse seg dette. 3.2 Tjenesteområdenes drift Sentraladministrasjonens driftsbudsjett fordeler seg slik på tjenesteområdene: FUNKSJONER 2013 Budsjett 2012 Budsjett 1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltning eiendom Diverse fellesutgifter Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Tjenester utenfor ordinær komm. tj Plansaksbehandling Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringsliv Miljøvern Den norske kirke Andre religiøse formål Sum sektor Politisk styring Utgifter til stortingsvalg er lagt inn med kr. Det er budsjettert med samme møtefrekvens i kommunestyre og formannskap som tidligere år Kontrollorganer For 2013 har kontrollutvalget foreslått et budsjett på kr. Rådmannens forslag er kr lavere og i tråd med kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak. 16

18 3.2.3 Administrasjon Rådgiverkapasiteten er økt med 10 % stilling. Modum kommune innehar fremdeles ledelsen av regionrådet og ansvaret for sekretærfunksjonen i Midt-Buskerud. Som omtalt under formannskapets disposisjonspost vurderes det å utvide denne stillingen. Det er startet opp en prosess om vurdering av økt tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Ved økonomiavdelingen er det tatt høyde for at kjøp av regnskapskontroll tilsvarende 60 % stilling fra Skatteoppkreveren i Eiker. Innfordringsgebyr er økt i henhold til prognose for Det har vært nødvendig å øke kapasiteten på it-avdelingen med 1 årsverk. Kjøp av konsulenttjenester er på grunn av dette redusert. Budsjettet til IKT-avdelingen er økt med varslet prisstigning. Det er også tatt høyde for økte kostnader til lisenser og serviceavtaler som følge av at nye program og nettbrett blir tatt i bruk. Budsjettet på kjøp av bedriftshelsetjeneste forutsetter at ny avtale iverksettes. Det er budsjettert med en besparelse i forhold til 2012 på kr Kommunalt disponerte boliger Husleieinntektene indeksjusteres årlig. Utgiftssiden av boligbudsjettet er tilsvarende styrket Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansvarsområde Vederlagsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem under plassering av Modum kommunes barnevern ble avviklet Tilrettelegging og bistand for næringsliv Avlønning for rådgiver samt årlig beløp til næringsutvikling dekkes over kraftfondet. Det er mulig å søke om midler i henhold til kraftfondets vedtekter, jf. K-sak 62/11. Rådmannen vil fremme egen sak til formannskapet om disponering av øvrige midler til næringsformål, kr Miljøvern EUs vanndirektiv fastsetter miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Fire av vannområdene i Vestviken vannregion, hhv. Tyrifjorden, Drammenselva, Liervassdraget og Simoa har nedbørfelt innenfor Modum kommunes grenser. Det er etablert samarbeid med de aktuelle kommunene innen hvert vannområde. I budsjettet for 2013 er det satt av kr for å dekke Modums andel av kostnadene knyttet til arbeidet i vannområdene og ferdigstilling av Klima- og energiplan Den norske kirke Kirkelig fellesråd ønsker å få økt bevilgningen i 2013 til 6 mill. kr. Dette er en økning i forhold til budsjett 2012 på kr. Økningen skal dekke følgende: Etterslep lønnsøkning/pensjon Lønnsøkning og økt pensjon Prognose økte strømkostnader

19 Økt strømkostnader etterslep 2011/ Økt kostnad regnskapsføring Rådmannen foreslår en økning på kr for å dekke lønnsvekst, økte utgifter til pensjon og regnskapsføring. Kommunestyrets vedtak: Informasjonsarbeid og kommunens kommunikasjonsstrategi styrkes med ansettelse av informasjonsmedarbeider i rådmannens stab. Det avsettes i tillegg kr ,- årlig til styrking av IKT. Det innføres opplevelseskort for barn og unge i alderen 2-16 år. Opplevelseskort gir barn og unge fra lavinntektsfamilier i Modum rett til gratis adgang til ulike aktiviteter i privat og kommunal regi. Kortet skal være et samarbeid mellom Modum kommune, private aktører i kommunen og NAV. 18

20 4 UNDERVISNINGSSEKTOR 4.1 Mål for undervisningssektoren Mål for undervisningssektoren Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen uten enkeltvedtak om spesialundervisning. Måleindikator: Andelen av barn i barnehage og elever i skolen som nyttiggjør seg i tilstrekkelig grad av den ordinære opplæringen skal økes med 1 prosentpoeng. Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen, ved en lokalt forankret bevisstgjøring om muligheter for det gode liv i lokalsamfunnet. Videreutvikle og vitalisere et tett samarbeid mellom skole og næringsliv samt andre samfunnsutviklingsaktører. Måleindikator: Det er etablert en formalisert samarbeidsstruktur mellom skole og næringsliv som systematiserer og gjør samarbeidet forutsigbart. Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst. Videreutvikle og vitalisere samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole ved å sette fokus på betydningen av helse, kosthold og utdanning samt foreldres rolle i deres barns liv. Måleindikator: Frammøteprosent på foreldremøter skal være minst 90%. 4.2 Sektorens driftsramme SEKTORENS DRIFT Mill kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 1.2 Undervisningssektor Utgift 250,9 263,9 249,2 261,401 Inntekt 106,3 45,1 36,1 38,073 Nettoutgift 144,6 218,8 213,1 223,328 Undervisningssektoren har en driftsramme på 223,3 mill. kr i Det budsjetteres med 329 mot 331 årsverk i Barnehage har noe nedgang som følge av endringer av behov for spesialundervisning i barnehage tilsvarer 2 årsverk. 19

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 1 2 ÅRSBERETNING... 7 3 NØKKELTALL FOR MODUM... 30 4 SENTRALADMINISTRASJON... 32 5 UNDERVISNINGSSEKTOR... 37 6 HELSE- OG SOSIALSEKTOR...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Forside: Sperrebygget nytt industribygg reist i 2011 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Side 3 3 Styringssystem Side

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer