I Modum strekker vi oss lenger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Modum strekker vi oss lenger"

Transkript

1 Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund,

2 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN INNLEDNING FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK Økonomiske utviklingstrekk Statsbudsjettet Modum kommune Driftsbudsjettet Sektorene SENTRALADMINISTRASJON Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift UNDERVISNINGSSEKTOR Mål for undervisningssektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift HELSE- OG SOSIALSEKTOR Mål for helse- og sosialsektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift KULTURSEKTOR Mål for kultursektoren Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift TEKNISK SEKTOR Mål for teknisk sektor Sektorens driftsramme Tjenesteområdenes drift INVESTERINGER Sentraladministrasjonen Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Finansiering RÅDMANNENS FORSLAG Vedlegg: 1. Talldel budsjettskjema 1A, 1B, 2A OG 2B Kommunestyrets vedtak 2. KOSTRA utvalgte nøkkeltall 3. Budsjett for tilsyn og kontroll Endring betalingssatser 5. Mål i økonomiplanperioden 6. Kommunestyrets vedtak 1

3 1 INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for Modum kommune for 2013 og økonomiplan for perioden Forslaget til statsbudsjett for 2013 gir i hovedsak rom for en videreføring av eksisterende tilbud. Dette er utgangspunktet for budsjettforslaget for Modum kommune. I budsjettforslaget er det gjort følgende prioriteringer: - Det er lagt vekt på å skape et økonomisk handlingsrom for å møte en framtidig sykehjemsutbygging. Det er derfor foreslått økt driftsresultatet og at kommunens lånegjeld ikke økes i planperioden. Investeringsmidler til sykehjem legges inn i forslaget fra Områder med stor kostnadsvekst, eksempelvis barnevern og sosialhjelp, er tilført ressurser. - Satsing på hverdagsrehabilitering. - Fokus på tidlig innsats innen psykisk helse. - Kulturskolen etablerer tilbud innen dans og tilbud i SFO/skole. - Midler til ny kulturskole ligger inne med til sammen 12 mill. kr i årene 2014 og Betydelig satsing på opparbeidelse av kommunale tomtefelt. Det foreslås samlet 26 mill. kr til dette i planperioden. - Saksbehandlerkapasiteten innen byggesak styrkes. - Fullfinansiering av nytt renseanlegg i Elvika til 50 mill. kr mill. kr i investeringsmidler til barnehageutbygging i perioden. - Det er satt av midler til eventuell økt satsing på informasjon, regionarbeid og næring. - Økt bevilgning til IKT for å få mer ressurseffektiv drift. - Det legges opp til en årlig bevilgning på rundt 8 mill. kr til rehabilitering av kommunale bygg. Prioritering av tiltak vil vurderes samlet og legges fram som egen sak til kommunestyret. - 2,5 mill. kr til rehabilitering av tak på Åmot kirke - Betalingssatser er økt i tråd med kommunens pris- og kostnadsutvikling. Makspris for barnehage opprettholdes på dagens nivå, mens det foreslås endring av gradering for foreldrebetaling både for SFO og barnehage. 2

4 I budsjettprosessen er det lagt vekt på å gjøre omstillinger som skal gi bedre ressursutnyttelse og sikre godt tjenestetilbud for innbyggerne. Kommunen vil også i 2013 tilby god velferd for moingene. I budsjettforslaget er det for første gang innarbeidet målbare mål knyttet til satsingsområdene i kommuneplanen og for tjenestetilbudet. Mål og satsingsområder for planperioden Det er ingen tvil om at de største utfordringene kommune-norge står overfor er knyttet til befolkningsutviklingen framover. Vi blir færre i yrkesaktiv alder og betydelig flere som har behov for pleie- og omsorgstjenester. Dette er utgangspunkt for Samhandlingsreformen som vektlegger satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid for å demme opp for behovet for tilbud på høyere omsorgsnivå. I tillegg viser folkehelseprofilen for Modum at vi har utfordringer knyttet til levekår og folkehelse. I kommuneplanen er det derfor fokusert på å møte framtidige utfordringer gjennom fokus på forebygging for å bedre innbyggernes livskvalitet og begrense behovet for tjenester på et høyere omsorgsnivå. Det vil likevel være økt behov for kommunale tjenester framover, og vi må kunne være en attraktiv kommune for å få nødvendig arbeidskraft. For å ha økonomisk handlingsrom til å gjennomføre investeringer i sykehjem og å øke driftsnivået, må vi begrense kommunens øvrige virksomhet. Kommuneplanen har følgende hovedsatsingsområder: - Folkehelse og levekår - Attraktivitet for nye innbyggere - Økonomisk handlingsrom Med dette forslaget til økonomiplan vil vi styrke arbeidet med å nå målsettingene i kommuneplanen for Modum. Dette innebærer at øvrige områder ikke kan regne med vesentlig styrking i perioden. I kommuneplanen er målet at tjenestetilbud skal ligge på nivå med sammenlignbare kommuner. For økonomiplanperioden foreslås følgende målsettinger og tiltak: Folkehelse og levekår Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye. I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa år, mens snittet for landet var 1,9 %. Tiltak for å forebygge dette må settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører. 3

5 Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid Modum har gjort seg bemerket for sitt nybrottsarbeid innen folkehelse og forebygging. Mange andre kommuner har eksempelvis etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. Det er gjennom mange år opparbeidet høy kompetanse i kommunen på dette området, og det arbeides tverretatlig med utviklingsarbeid. Måleindikator: Det skal etableres nye prosjekter innen folkehelse hvert år. Reduksjon i sykefravær Modum kommune har hatt nedgang i sykefravær fra 8,5 % i 2009 til 7,7 % i Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at sykefraværet skal reduseres til 5 %. Dette er også målet i IA-avtalen. Høsten 2012 fikk vi IA-prisen i Buskerud for godt arbeid med delmålene i IA-avtalen med hovedfokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Vi må fortsette dette arbeidet. Måleindikator: Årlig nedgang i sykefravær. Attraktivitet Flere sysselsatte med bosted i Modum Antall sysselsatte med bosted i Modum har gått ned fra 6728 i 2008 til 6506 i Dette er en reduksjon på 222 personer, mens tallet på sysselsatte med arbeidssted i kommunen er redusert med 54 i samme periode. Dette innebærer at innpendlingen har økt mer enn antall som pendler ut av kommunen. Antallet innbyggere i yrkesaktiv alder har i perioden økt med 131. Det må gjøres grep for å bli et attraktivt bosted for arbeidstakere, både gjennom god næringspolitikk og godt kommunalt tjenestetilbud. I økonomiplanen legges det blant annet til rette for utvikling av flere attraktive boligfelt. Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal øke til 7000 innen

6 Godt omdømme Modum har gode forutsetninger for å være an attraktiv kommune. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunen som bosted og det meste av kommunens tjenestetilbud. Modum får i dag mye positiv omtale blant annet knyttet til idrett, kultur, frisklivsarbeid og tjenestetilbud. Videreføring av satsing innen disse områdene, sammen med et bedret informasjonsarbeid, vil bidra til økt positiv oppmerksomhet. Kommunikasjonsplan er under utarbeiding, og det er i budsjettet satt av midler med tanke på ekstra ressurser til kommunikasjonsarbeid. I innbyggerundersøkelsen fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score på 4,5 i Modum, mens gjennomsnittet var 4,3. Ny undersøkelse gjennomføres i Måleindikator: Modum skal i 2014 oppnå forbedret score på omdømme. Økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat på minimum 10 mill kroner I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 % av driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 24 mill. kr. De økonomiske rammene for Modum tilsier imidlertid ikke at vi klarer å nå dette målet på kort sikt. Det er derfor politisk signalisert at målet for økonomiplanperioden bør være et årlig driftsresultat på minimum 10 mill. kr. Måleindikator: Netto driftsresultat skal være minimum 10 mill. kr. Kommunens investeringsgjeld skal ikke øke i planperioden Behov blant annet innen pleie og omsorg vil kreve både store investeringer og økte driftskostnader framover. Det er derfor viktig å begrense lånegjelden. Det er gitt føringer om at årlig investering skal begrenses til 40 mill. kr, med unntak av de årene det skal investeres i renseanlegg og sykehjem. I økonomiplanen er det foreslått å fullfinansiere renseanlegg i 2013, mens første andel av midler til sykehjem er lagt inn i Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens investeringsgjeld ikke øker i perioden. 5

7 Måleindikator: Kommunens investeringsgjeld skal ikke overstige 475 mill. kr i Bedre ressursutnyttelse Gjennom god tjenesteutvikling kan vi utnytte kommunens ressurser bedre og levere bedre tjenester til innbyggerne. Kommunen ønsker innen flere områder å utnytte de mulighetene som IKT-løsninger gir. På den måten kan vi forbedre både kvalitet og effektivitet. IKT-strategi er under utarbeidelse, og det foreslås økte ressurser til IKT. Måleindikator: Ta i bruk minst en ny ressurseffektiv IKT-løsning hvert år. Tjenesteproduksjon Gode tjenester til innbyggerne I kommuneplanen er det satt som mål å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte områder på linje med sammenlignbare kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser at moingene er godt fornøyd med kommunale tjenester, mens kommunebarometeret viser at Modum ligger på 387. plass av kommunene i landet. Kommunebarometeret er en rangering av kommuner basert på et bredt utvalg av indikatorer. Måleindikator: Bedre kommunens plassering på kommunebarometeret med minst 20 plasser årlig. Mål for enkelte tjenester er omtalt under hver sektor. Vikersund 6. november 2012 Aud Norunn Strand Rådmann 6

8 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK 2.1 Økonomiske utviklingstrekk Uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tiltatt. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen i Europa har økt, særlig i Spania. Flere land opplever stagnasjon eller fall i aktiviteten. Arbeidsledigheten er høy, og husholdningenes tillit til den økonomiske utviklingen er svekket. Styringsrenten er fortsatt nær null i mange land, og den forventede renteoppgangen er skjøvet ytterligere ut i tid. Den siste tiden har det vært god oppgang i norsk økonomi. Sysselsettingen vokser mye og arbeidsledigheten har vært lav og stabil. Lønnsveksten ser ut til å bli litt høyere enn tidligere antatt. Til tross for lav rente har sparingen økt blant norske husholdninger. Inflasjonen anslås å ligge mellom 1 og 1,5 %. Det operative målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 %. Den lave prisveksten tilsier en styringsrente som er lavere enn normalt for å bringe prisveksten opp mot inflasjonsmålet. Samtidig bidrar høye påslag i pengemarkedet og høye kredittpremier til at renten publikum står overfor, er vesentlig høyere enn den lave styringsrenten normalt skulle tilsi. Styringsrenten i Norge har vært stabil på 1,5 % siden i mars Den forventes å ha det samme lave nivået i 2013 for deretter å øke i 2014 og Anslått nivå på styringsrenten i 4. kvartal 2015 er 3,25 %. Lønnsvekst i 2013 er anslått til 4 %. 2.2 Statsbudsjettet Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kr. Dette tilsvarer 1,8 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett. 5 mrd. kr av veksten er i frie inntekter. Kommunenes andel av veksten på 5 mrd. kr er 4,2 mrd. kr og skal dekke: Andel av økte demografikostnader til kommunene anslått kostnad 2,4 mrd. kr Pensjonskostnadene forventes å øke med 1,1 mrd. kr Det er særskilte satsinger på: Oppvekst Skole Helse og omsorg Samferdsel Barnehager Foreldrebetalingen videreføres nominelt og vil i 2012 maksimalt utgjøre kr pr. måned for heltidsplass. Det er lagt inn økt rammetilskudd med 336 mill. kr for finansiering av dette. 7

9 Fra 1. august 2013 foreslås det å øke kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 92 % til 94 %. Dette er beregnet til 99 mill. kr for landet. Kontantstøtteordningen ble avviklet for toåringer fra 1. august I 2013 kommer helårseffekten av tiltaket. Dette er beregnet til 309 mill. kr som er lagt inn som en økning av rammetilskuddet på landsbasis. Endringene innen barnehager kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Barnevern Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes med 205 mill. kr. Det betyr at om lag 500 mill. kr er øremerket satsingen på det kommunale barnevernet i Kommunene kan søke om midler til stillinger, både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet til tiltaksutvikling, og til kompetanse- og samhandlingstiltak. Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad. Skole Det innføres 1,5 timer valgfag i uken på 9. trinn fra høsten Kommunene kompenseres for sine merutgifter gjennom en økning i rammetilskuddet på om lag 66 mill. kr. Valgfag på 8. trinn ble innført fra høsten 2012, og det tas sikte på innføring på 10. trinn høsten Innføring av frivillig, gratis kulturskoletilbud i SFO-tiden Det innføres en time gratis kulturskoletilbud i uken i skole- eller SFO-tiden på barnetrinnet (1. 4. trinn) fra høsten Tilbudet skal være frivillig for den enkelte. Kommunenes merutgifter er beregnet til om lag 72 mill. kr. Dette kompenseres ved en økning i rammetilskuddet. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg I 2013 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere 1 mrd. kr i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Ressurskrevende tjenester Det er ingen endringer i regelverket. Innslagspunktet er oppjustert med antatt lønnsvekst og er oppjustert fra kr til kr. Kompensasjonsgraden er lik som i 2012, 80 %. Omsorgsplan 2015 Det foreslås bevilget 87,5 mill. kr til investeringstilskuddet i statsbudsjettet. Dette gir rom for tilsagn for ytterligere heldøgns omsorgsplasser. Samtidig økes maksimal anleggskostnad for beregning av tilskuddet fra 2,29 mill. kr til 2,8 mill. kr. I 2012 ble det opprettet et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente. Det har blitt etablert færre dagaktivitetsplasser enn forventet i Rest av tilskudd overføres derfor til 2013 samtidig som tilskuddet økes med ytterligere 100 mill. kr. Årsverk til dagaktivitetstilbudene for demente må dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) Det er satt av 66 mill. kr til videreutvikling og implementering av systemet i EVA er et nytt valgadministrasjonssystem som består av 3 deler: valgadministrasjon, maskinell telling av stemmesedler (scanning) og en del for internettstemmegivning (e-valg). Alle tre delene av 8

10 mill kr løsningen ble prøvd ut i 10 kommuner ved valget i 2011 med gode erfaringer. Det ser ut til at samtlige kommuner og fylkeskommuner vil ta i bruk det nye systemet ved valget i Øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid Det øremerkede tilskuddet blir fra 2013 innlemmet i rammetilskuddet. Dette utgjør på landsbasis 333 mill. kr. 2.3 Modum kommune Økonomiske rammer Ifølge statsbudsjettet får Modum kommune en nominell økning på 28,7 mill. kr i frie inntekter i 2013 i forhold til RNB. Av dette er 20 mill. kr satt av til å dekke lønnsvekst. I tillegg må kommunen dekke merutgifter til pensjon på 3 mill. kr. Modum faller ikke lenger inn under kompensasjonsordningen til inntektssvake kommuner. For 2012 utgjorde dette 1,1 mill. kr i skjønnstilskudd. I 2013 mottar Modum kommune 3,9 mill. kr i skjønnstilskudd som kompensasjon for endringer i inntektssystemet og 1,750 mill. kr i skjønnstilskudd fordelt av fylkesmannen. Satsinger i statsbudsjettet og lokale politiske vedtak er innarbeidet i budsjettet. Økte renter og avdrag reduserer handlingsrommet i driftsbudsjettet. For å legge til rette for økte investeringer innen eldreomsorg i framtiden, er det nå nødvendig å legge investeringsnivået på et minimum. Som figur 2-1 viser, øker avdragsutgiftene på grunn av låneopptak i perioden. Med det foreslåtte investeringsnivået og grad av egenfinansiering, vil renteutgiftene ha en svak nedgang i planperioden. Figuren illustrerer det faktum at en betydelig større del av driftsbudsjettet nå går med til å betjene lån enn for noen år siden. Et rentenivå på over 3 % vil medføre at renteutgiftene blir høyere enn det som framgår av figuren. Figur 2-1 Utvikling i lånekostnader Renter Avdrag SUM

11 Innb. 0-5 år Innb år Innb år Innb år Innb år Innb. o/90 år Dødelighet Ikke-gifte over 67 år Innvandrere PU over 16 år Befolkningssammensetning Befolkningssammensetningen i kommunen har betydning for skatteinntekter og rammetilskudd, og for hvilke tjenestetilbud som etterspørres. Gjennom inntektssystemet gis utgiftsutjevnende tilskudd/trekk basert på kommunens andel av innbyggere innenfor ulike grupper. Som det framgår av figur 2-2 har Modum relativt få i de yngste aldersgruppene, mens det er relativt mange eldre. En annen gruppe som skiller seg klart ut fra gjennomsnittet er antall PU-klienter over 16 år. Figuren illustrerer også at etter omleggingen av inntektssystemet i 2011 får kommunene mindre for eldre innbyggere og at barn i barnehagealder nå er innarbeidet i inntektssystemet. Kostnadsnøkler er justert fra 2012 bl.a. som følge av samhandlingsreformen. Delkostnadsnøkkelen for barnehage endres for å ta hensyn til endringer i kontantstøtten i Figur 2-2 Utgiftsutjevning basert på befolkningssammensetning (kr pr. innb.) Antall eldre i Modum over 80 år nådde en topp i 2006 og forventes å avta noe fram mot På lik linje med resten av landet forventes en betydelig økning i antall eldre etter Utvikling i de eldste aldersgruppene får betydning for planleggingen av framtidig omsorgstilbud KOSTRA utvalgte nøkkeltall Det vises til - vedlegg 2 for utvalgte nøkkeltall - for utfyllende statistikk - Modum kommunes årsmelding 2011 for kommentarer. 10

12 2.4 Driftsbudsjettet Tabell 2-1 Budsjettskjema 1A (tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -243,2-264,0-275,2-275,2-275,2-275,2 Andre direkte/indirekte skatter -12,9-12,7-12,7-12,7-12,7-12,7 Rammetilskudd -283,3-295,4-318,3-317,8-318,8-318,9 Eiendomsskatt -20,3-22,2-25,3-25,3-25,3-25,3 Andre generelle statstilskudd -28,9-26,5-24,8-20,6-20,5-20,3 Sum frie disp inntekter -588,6-620,8-656,3-651,6-652,5-652,4 Renteinntekter bank m.v. -7,2-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6 Renteinntekter og utbytte kraft -20,5-18,0-18,0-18,0-18,0-18,0 Renteutgifter 20,9 20,4 20,7 20,4 19,9 20,0 Avdrag på lån 28,0 29,8 31,7 33,9 34,1 36,1 Netto finansinntekter/-utgifter 21,2 25,6 27,8 29,7 29,4 31,4 Netto avsetninger -0,9-1,1 0,0 1,5 1,5 1,5 Overføring til investeringsbudsj. 3,9 11,0 15,5 10,4 11,6 9,5 Mindreforbruk 8,0 Netto driftsresultat 11,0 9,9 15,5 11,9 13,1 11,0 Til fordeling drift -556,4-585,3-613,0-610,0-610,0-610,0 Skatt og rammetilskudd For Modum kommune er nominell vekst i frie inntekter anslått til 28,7 mill. kr i forhold til revidert nasjonalbudsjett. Inklusiv i dette er kompensasjon for lønns- og prisvekst. Veksten skal også dekke endringer i pensjon og økte lånekostnader. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets disposisjonspost styrkes med 1 mill og hovedutvalgene tilføres 0,25 mill kr hver, totalt 2 mill. Finansiering er økt skatteanslag. Eiendomsskatt Budsjett på eiendomsskatt er økt med 3,1 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett Det er basert på grunnlag for eiendomsskatt fra sentralskattekontoret for Andre generelle statstilskudd Tabell 2-2 Andre generelle statstilskudd Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Investeringsmoms 9,5 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Rentekompensasjon skolebygg 0,7 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 Komp. omsorgsboliger 5,6 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 Investeringskomp gr skoleref 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Flyktningetilskudd 12,5 11,9 13,4 13,4 13,4 13,4 Andre gen. st.tilsk. 28,9 26,5 24,8 20,6 20,5 20,3 Investeringsmomsen varierer med investeringsnivået i planperioden. Momskompensasjon for investeringer skal føres i investeringsregnskapet fra Det er benyttet en rente på 3 % ved beregning av rentekompensasjonstilskuddene. 11

13 Finansposter Inntekter fra kraftsektoren er budsjettert med 18 mill. kr. Det er benyttet 3 % rente ved beregning på både renteinntekter og renteutgifter. Netto avsetninger Det budsjetteres med følgende bruk/avsetning til fond: - Konsesjonsavgift, kr, settes av på kraftfond. Tilsvarende beløp budsjetteres brukt til næringsformål med finansiering av kraftfondet. - Det avsettes kr til selvkostfond vann i Det inntektsføres kr av bundet fond til finansiering av psykologstilling i Det avsettes 1,5 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden til generelt disposisjonsfond. Kommunestyrets vedtak: Netto avsetninger bortfaller. Netto driftsresultat I budsjettforslaget er netto driftsresultat budsjettert med 15,5 mill. kr i 2013 og utgjør 2,1 % av driftsinntektene. Dette er lavere enn det anbefalte nivået på 3 % av driftsinntektene, som for 2013 vil være omlag 24 mill. kr. Netto finansutgifter øker noe i forhold til 2013, men holdes deretter på samme nivå. På grunn av at momskompensasjon på investering skal føres i investeringsregnskapet fra 2014, har andre generelle statstilskudd en reduksjon i perioden Dette resulterer i et lavere netto driftsresultat disse årene. 12

14 2.5 Sektorene Som det framgår av tabell 2-1, foreslås 613 mill. kr til fordeling på sektorene i Tabell 2-3 Budsjettskjema 1B Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan Reserveposter Utgift 0,8 32,5 37,182 36,2 36,2 36,2 Ramme 0,8 32,5 37,182 36,2 36,2 36,2 1.1 Sentraladministrasjon Utgift 48,7 45,2 47,182 46,9 46,9 46,9 Inntekt 24,3 22,8 23,740 23,7 23,7 23,7 Ramme 24,4 22,4 23,442 23,2 23,2 23,2 1.2 Undervisning Utgift 263,9 249,2 261, ,1 261,1 261,1 Inntekt 45,1 36,1 38,073 38,0 38,0 38,0 Ramme 218,8 213,1 223, ,1 223,1 223,1 1.3 Helse og sosial Utgift 348,3 347,7 363, ,1 363,1 363,1 Inntekt 77,5 72,6 77,320 77,3 77,3 77,3 Ramme 270,8 275,1 286, ,8 285,8 285,8 1.5 Kultur Utgift 37,4 35,3 36,738 36,7 36,7 36,7 Inntekt 13,0 11,1 10,889 10,9 10,9 10,9 Ramme 24,4 24,2 25,849 25,8 25,8 25,8 1.6 Teknisk Utgift 81,9 78,0 80,787 80,5 80,5 80,5 Inntekt 64,7 60,0 63,626 64,6 64,6 64,6 Ramme 17,2 18,0 17,161 15,9 15,9 15,9 Sum Utgift 781,0 787,9 826, ,5 824,5 824,5 Inntekt 224,6 202,6 213, ,5 214,5 214,5 Ramme 556,4 585,3 612, ,0 610,0 610, Reserveposter Lønnsreserve 18,9 Pensjonsreserve 16,3 Formannskapets disposisjonspost 2,0 Sum reserveposter 37,2 Lønnsreserve I statsbudsjettet forutsettes det en årslønnsvekst på 4 %. Virkningen av sentralt lønnsoppgjør for kapittel 4 i 2012 er innarbeidet i etatenes rammer. Lokalt oppgjør for 2012 for alle kapitler ligger inne i lønnsreserve da resultatet ikke er klart før slutten av året. Pensjonsreserve Pensjonsreserven skal benyttes til reguleringspremie. Den tilføres også midler ved føring av premieavvik og ved tilbakeføring av overskudd fra KLP. Pensjonsreserven er økt med 3 mill. kr i 2013 for å imøtekomme økte pensjonskostnader som følge av lavere garantert avkastning for pensjonsselskapene, høyere krav til soliditet og høy datolønnsvekst i Formannskapets disposisjonspost To politisk bestilte utredninger vil med stor sannsynlighet konkludere med behov for økt bemanningsressurs. Den ene utredningen er kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt utarbeidet ved behandling av budsjett for Arbeidet så langt tydeliggjør behovet for økt bemanning på dette området. I felles formannskapsmøte i Midt-Buskerud i oktober ble det gitt 13

15 politiske signaler om økt ressurs til regionarbeid og å eventuelt kombinere dette med økt satsing på næringsarbeid. Dette skal utredes til nytt møte på vårparten. Det foreslås å øke formannskapets disposisjonspost til 1 mill. kr, og at denne bevilgningen benyttes til å dekke kostnad til eventuelle nye stillinger i Kommunestyrets vedtak: Formannskapets disposisjonspost styrkes med 1 mill Sektorrammene Etter at 37,2 mill. kr er satt av på reserveposter, er 575,8 mill. kr til fordeling på sektorene. I tabellen under er det gitt en oversikt over hva som er sektorenes reelle rammeendringer. Tabell 2-4 Rammeendringer (1000 kr) Sentraladm Undervisn. Helse/sos. Kultur Teknisk Sum Oppr. bud 12 ekskl. fond Korrigeringer: Iflg statsbudsjettet 1,5 time valgfag 391 Makspris barnehage 726 Privat barnehage 94% 214 Omgjøring kontantstøtte 668 Tilskudd rusarbeid 683 Kulturskole skole/sfo Lønnsøkning Kirkelig fellesråd Korrigert ramme Forslag rammeendring Ramme rådm. Forsl Ramme vedtak Rammeendring ifht. - korr nettoramme 2,2 % 4,4 % 3,1 % 3,4 % -0,8 % 3,5 % - korr driftsutgifter 1,0 % 3,7 % 2,9 % 2,3 % -1,4 % 2,7 % Rammene er ikke korrigert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester, eller for endringer i betalingsordninger. Som følge av at investeringer i renseanlegg medfører økning i kommunale avgifter for avløp, får teknisk sektor et trekk i rammen til dekning av renter og avdrag. Helse- og sosialetaten har fått tilført midler til barnevern, en videreføring av vedtak i rapporten for 2. tertial Kommunestyrets vedtakspunkter som har virkning på rammene: Formannskapets disposisjonspost styrkes med 1 mill og hovedutvalgene tilføres 0,25 mill kr hver, totalt 2 mill. Finansiering er økt skatteanslag. Betalingssatser 2013 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 6, med unntak av at barnehagesatser for 2012 videreføres uendret i Redusert inntekt på kr ,- dekkes opp av redusert netto avsetning 14

16 Kulturbudsjettet styrkes med totalt 0,825 mill. kr slik at kr ,- tilføres Blaafarveværket, kr ,- til Buskerud teater og kr ,- til frivillige lag og foreninger. Rest tilføres disposisjonskontoen for hovedutvalget for kultur. Finansiert ved bortfall av netto avsetninger. 15

17 3 SENTRALADMINISTRASJON 3.1 Sektorens driftsramme SEKTORENS DRIFT Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 1.1 SentraladministrasjonUtgift 55,2 48,7 45,2 47,182 Inntekt 24,9 24,3 22,8 23,740 Nettoutg 30,3 24,4 22,4 23,442 Sentraladministrasjonen har en driftsramme på 23,4 mill. kr i Det budsjetteres med 28 årsverk (inkl. tillitsvalgte). Hovedtrekk for sentraladministrasjonens budsjett 2013: Bemanning i sentraladministrasjonen er økt med ett årsverk på IKT-avdelingen. Rammene er en videreføring av budsjett for Dette vil si at også eksterne samarbeidspartnere må tilpasse seg dette. 3.2 Tjenesteområdenes drift Sentraladministrasjonens driftsbudsjett fordeler seg slik på tjenesteområdene: FUNKSJONER 2013 Budsjett 2012 Budsjett 1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltning eiendom Diverse fellesutgifter Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Tjenester utenfor ordinær komm. tj Plansaksbehandling Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringsliv Miljøvern Den norske kirke Andre religiøse formål Sum sektor Politisk styring Utgifter til stortingsvalg er lagt inn med kr. Det er budsjettert med samme møtefrekvens i kommunestyre og formannskap som tidligere år Kontrollorganer For 2013 har kontrollutvalget foreslått et budsjett på kr. Rådmannens forslag er kr lavere og i tråd med kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak. 16

18 3.2.3 Administrasjon Rådgiverkapasiteten er økt med 10 % stilling. Modum kommune innehar fremdeles ledelsen av regionrådet og ansvaret for sekretærfunksjonen i Midt-Buskerud. Som omtalt under formannskapets disposisjonspost vurderes det å utvide denne stillingen. Det er startet opp en prosess om vurdering av økt tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Ved økonomiavdelingen er det tatt høyde for at kjøp av regnskapskontroll tilsvarende 60 % stilling fra Skatteoppkreveren i Eiker. Innfordringsgebyr er økt i henhold til prognose for Det har vært nødvendig å øke kapasiteten på it-avdelingen med 1 årsverk. Kjøp av konsulenttjenester er på grunn av dette redusert. Budsjettet til IKT-avdelingen er økt med varslet prisstigning. Det er også tatt høyde for økte kostnader til lisenser og serviceavtaler som følge av at nye program og nettbrett blir tatt i bruk. Budsjettet på kjøp av bedriftshelsetjeneste forutsetter at ny avtale iverksettes. Det er budsjettert med en besparelse i forhold til 2012 på kr Kommunalt disponerte boliger Husleieinntektene indeksjusteres årlig. Utgiftssiden av boligbudsjettet er tilsvarende styrket Tjenester utenfor ordinær kommunalt ansvarsområde Vederlagsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem under plassering av Modum kommunes barnevern ble avviklet Tilrettelegging og bistand for næringsliv Avlønning for rådgiver samt årlig beløp til næringsutvikling dekkes over kraftfondet. Det er mulig å søke om midler i henhold til kraftfondets vedtekter, jf. K-sak 62/11. Rådmannen vil fremme egen sak til formannskapet om disponering av øvrige midler til næringsformål, kr Miljøvern EUs vanndirektiv fastsetter miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Fire av vannområdene i Vestviken vannregion, hhv. Tyrifjorden, Drammenselva, Liervassdraget og Simoa har nedbørfelt innenfor Modum kommunes grenser. Det er etablert samarbeid med de aktuelle kommunene innen hvert vannområde. I budsjettet for 2013 er det satt av kr for å dekke Modums andel av kostnadene knyttet til arbeidet i vannområdene og ferdigstilling av Klima- og energiplan Den norske kirke Kirkelig fellesråd ønsker å få økt bevilgningen i 2013 til 6 mill. kr. Dette er en økning i forhold til budsjett 2012 på kr. Økningen skal dekke følgende: Etterslep lønnsøkning/pensjon Lønnsøkning og økt pensjon Prognose økte strømkostnader

19 Økt strømkostnader etterslep 2011/ Økt kostnad regnskapsføring Rådmannen foreslår en økning på kr for å dekke lønnsvekst, økte utgifter til pensjon og regnskapsføring. Kommunestyrets vedtak: Informasjonsarbeid og kommunens kommunikasjonsstrategi styrkes med ansettelse av informasjonsmedarbeider i rådmannens stab. Det avsettes i tillegg kr ,- årlig til styrking av IKT. Det innføres opplevelseskort for barn og unge i alderen 2-16 år. Opplevelseskort gir barn og unge fra lavinntektsfamilier i Modum rett til gratis adgang til ulike aktiviteter i privat og kommunal regi. Kortet skal være et samarbeid mellom Modum kommune, private aktører i kommunen og NAV. 18

20 4 UNDERVISNINGSSEKTOR 4.1 Mål for undervisningssektoren Mål for undervisningssektoren Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen uten enkeltvedtak om spesialundervisning. Måleindikator: Andelen av barn i barnehage og elever i skolen som nyttiggjør seg i tilstrekkelig grad av den ordinære opplæringen skal økes med 1 prosentpoeng. Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen, ved en lokalt forankret bevisstgjøring om muligheter for det gode liv i lokalsamfunnet. Videreutvikle og vitalisere et tett samarbeid mellom skole og næringsliv samt andre samfunnsutviklingsaktører. Måleindikator: Det er etablert en formalisert samarbeidsstruktur mellom skole og næringsliv som systematiserer og gjør samarbeidet forutsigbart. Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst. Videreutvikle og vitalisere samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole ved å sette fokus på betydningen av helse, kosthold og utdanning samt foreldres rolle i deres barns liv. Måleindikator: Frammøteprosent på foreldremøter skal være minst 90%. 4.2 Sektorens driftsramme SEKTORENS DRIFT Mill kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 1.2 Undervisningssektor Utgift 250,9 263,9 249,2 261,401 Inntekt 106,3 45,1 36,1 38,073 Nettoutgift 144,6 218,8 213,1 223,328 Undervisningssektoren har en driftsramme på 223,3 mill. kr i Det budsjetteres med 329 mot 331 årsverk i Barnehage har noe nedgang som følge av endringer av behov for spesialundervisning i barnehage tilsvarer 2 årsverk. 19

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 4.11.2011 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 6 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger MODUM KOMMUNE I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 Vedtatt av kommunestyret 06.12.13 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2011-2014 BUDSJETT 2011

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2011-2014 BUDSJETT 2011 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2011-2014 BUDSJETT 2011 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 5.11.2010 BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 INNLEDNING...2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK...6 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...6

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet... 7 2.3 Modum kommune... 9 2.4 Driftsbudsjettet...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer