Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -"

Transkript

1 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1

2 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2

3 En balansert økonomisk politikk - Trygge arbeidsplasser og sikre velferden - Investere for framtiden i kunnskap og infrastruktur - Styrke konkurransekraften i hele landet gjennom vekstfremmende skattelette - Effektiv bruk av fellesskapets ressurser 3

4 Kommunesektoren prioritert Vekst som gir rom for flere og bedre tjenester Vekst i frie inntekter Vekst i frie inntekter på linje med snittet t de senere år Større reelt handlingsrom for 2015 enn foregående år 4

5 Kommuneøkonomien i 2014 Skatteanslaget nedjustert med 0,9 mrd kr siden RNB 2014 Nedjusteringen påvirker ikke inntektsnivået i 2015 Skyldes svakere vekst i norsk økonomi Faktorer som bidrar til reduserte utgifter: Lønnsvekstanslaget ble redusert i RNB 2014: 3,3 pst. Lavere befolkningsvekst k enn forutsatt tt 5

6 Kommuneopplegget 2015 Vekst i samlede inntekter 6,2 mrd. kr Vekst i frie inntekter 4,4 mrd. kr - kommunene 3,9 mrd. kr - fylkeskommune 0,5 mrd. kr Særskilte satsinger: helse og omsorg barn og unge samferdsel 6

7 Vekst i frie inntekter fra 2014 til ,4 mrd. kr Inntektsnivå RNB 2014 Anslag på regnskap ,9 mrd. kr

8 Vekst i frie inntekter 2015 Styrking av tjenestetilbudet Demografi Pensjon Helsestasjons- og skole- helsetjeneste Rus og psykisk helse Fleksibelt lt barnehageopptak Fylkesveier 8

9 Deflator pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2014 og 2015 (pst) Deflator 30 3,0 30 3,0 Herav lønnsvekst 3,3 3,3 Lønn teller knapt 2/3 i deflator 9

10 Skatteandel - skattøren 5,7 mrd. kr ifm. avvikling KMF trekkes fra rammetilskuddet Nye regler for uførebeskatning Skattøre kommune 11,25 pst. (-0,15 pp.) Skattøre fylkeskom. 2,60 pst (- 0,05 pp.) Skatteandel 40 pst. 10

11 Korreksjonssaker - Kommer i tillegg til veksten i frie inntekter (mill.kr) Økt kommunal egenandel statlige barnevernsinstitusjoner 164,8 Reversering kulturskoletilbud skole/sfo, helårseffekt ,5 Reversering frukt og grønt, helårseffekt ,5 Valgfag 10. trinn, helårseffekt ,4 Økt likeverdig behandling kommunale/private barnehager, helårseffekt ,9 Redusert etterspørsel pga økt kontantstøtte, helårseffekt ,4 Økt maksimalpris barnehage -312,0 Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling barnehage 111,6 Brukerstyrt personlig assistanse 300,0 Avvikling av kommunal medfinansiering ,7 Uttrekk utbygging av tilbud til øyeblikkelig hjelp -89,0 Trekk endret e differensiert e se arbeidsgiveravgift abedsg ea g -267,0

12 Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Dagtilbud til demente Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 12

13 Samhandlingsreformen Øyeblikkelig hjelp Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles 13

14 Ressurskrevende tjenester t Utbetalinger i mill. kr. Antall mottakere

15 Ressurskrevende tjenester Innslagspunkt: 1,080 mill. kr Øker med kr utover prisjustering i Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst. Antall mottakere og utgifter vokser fortsatt sterkt Bevilgningen øker med 975 mill. kr i 2015 Påvirker kommuneøkonomien k i

16 Barnehage Kompetanseheving for barnehageansatte Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen Økt fleksibilitet ved opptak Økt makspris 16

17 Skole Mer kunnskap i skole og barnehage - videreutdanning for lærere Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg 17

18 Samferdsel 272 mill. kroner til tryggere tunneler Rentekompensasjonsordning styrkes 200 mill. kroner til opprusting av fylkesveiene vel 1 mrd. siden

19 Styrke kommuner med store investeringsbehov Veksttilskuddet øker fra 61 mill. kr. i 2014 til 393 mill. kr. i 2015 fra 24 til 68 kommuner Endring i statsbudsjettet 2015: - vekstgrense: 1,6 pst. (gj.snittlig årlig befolkningsvekst ekst siste 3 år) - sats: kr per innbygger Mer forutsigbart 19

20 Veksttilskudd Veksttilskudd 2014 Vekst tilskudd 2015 (med ny vekst grense og ny sats) Kommune (1000 kr) (1000 kr) 0211 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo

21 Nytt inntektssystem for fylkeskommunene Mer rettferdig system gjenspeiler faktiske k kostnader Tapskompensasjonen utvides fra 90 mill. kr til 125 mill. kr Kollektivtransport og fergeavløsningsordning kommuneproposisjonen

22 Kommunene: Nye retningslinjer for transportstøtte Revidering i av differensiert i arbeidsgiveravgift 31 kommuner får avgiftslette (267 mill. kr) Motsvares av et trekk i rammetilskuddet Fylkeskommunene: Unntak for transportsektoren 136 mill. kr i kompensasjon gjennom skjønnsmidlene 22

23 Vekst i frie inntekter Vekst fra anslag på regnskap Oppgavekorrigert. Anslag på Nominelle Prosent frie kroner inntekter Kommune 2015 (1 000 kr) (1 000 kr) 0211 Ves tby , Ski , Ås , Frogn , Nes odden , Oppegård , Bærum , Asker , Aurs kog-høland , Sørum , Fet , Rælingen , Enebakk , Lørens kog , Skeds mo , Nittedal , Gjerdrum , Ullens aker , Nes , Eids voll , Nannes tad , Hurdal ,0 Landet 4,8 23

24 8,0 7,0 60 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nominell vekst fra anslag regnskap 0211 Vestby 0213 Ski 0214 Ås 0215 Frogn 0216 Nesodden 0217 Oppegård 0219 Bærum 0220 Asker 0221 Aurskog Høland 0226 Sørum 0227 Fet 0228 Rælingen 0229 Enebakk Lørenskog 0231 Skedsmo 0233 Nittedal 0234 Gjerdrum 0235 Ullensaker 0236 Nes 0237 Eidsvoll 0238 Nannestad 0239 Hurdal Land et 24

25 Anslag realvekst i kroner fra anslag regnskap Kommune Nominelle kroner Prosent Realvekst Realvekst (1 000 kr) % 1000 kr 0211 Vestby ,8 38 3, Ski ,4 2, Ås ,4 3, Frogn ,5 2, Nesodden ,4 2, Oppegård ,3 2, Bærum ,3 2, Asker ,5 2, Aurskog-Høland ,4 2, Sørum ,9 3, Fet ,6 3, Rælingen ,8 3, Enebakk ,1 1, Lørenskog ,0 2, Skedsmo ,5 1, Nittedal ,9 29 2, Gjerdrum ,3 1, Ullensaker ,3 3, Nes ,1 2, Eidsvoll ,1 4, Nannestad ,4 2, Hurdal ,0 1,

26 Tabell C Kommune Inndelingstils kot Trekk Nannestad og Ullensaker Helsestasjonog skulehelseteneste Deltids brannpersonell (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) Ves tby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum As ker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørens kog Skeds mo Nittedal Gjerdrum Ullens aker Nes Eids voll Nannes tad Hurdal Akershus Oslo

27 Skjønnsmidler 2015 Skjønnsrammen for Akershus for 2015 er på 54,8 millioner kroner. Dette er en reduksjon i forhold til 2014 på over 12 millioner kroner. Av dette utgjør den bebudete (jf vårt infoskriv vedr. kommune- proposisjonen 2015) fjerningen av 100 mill kroner til inntektssvake kommuner i Sør-Norge vel 6 millioner kroner. Oslo har fått en skjønnsramme på 5,7 mkr. Vi legger til grunn at denne er tiltenkt samme formål som i Midlene holdes på samme måte som i år tilbake, og vil bli tildelt i løpet av

28 Skjønnsmidler 2015 nr Kommune Sum skjønn 2014 Sum skjønn Endring Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal % andel Tilbakeholdt

29 Skjønnsmidler 2015 Skjønn 2015 kr.pr.innb. Snitt alle Snitt 86, Hurdal Nannestad Eidsvoll Nes Ullensaker Gjerdrum Nittedal Skedsmo Lørenskog Enebakk Rælingen Fet Sørum Aurskog Asker Bærum Oppegård Nesodden Frogn Ås Ski Vestby

30 FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Netto driftsresultat 3-5 % (Også i planperioden..) Stresstester lånegjeld rentenivå : synliggjør!! Øk egenfinansieringen 30

31 Anslag prognoser - realiteter Inntektsanslag er nettopp det, anslag, Bruk egne skatteprognoser Bruk egne befolkningsprognoser Gjør egne beregninger. Ikke bruk pengene før de har vært i kassa Husk utgiftssiden! Nye innbyggere fordrer tjenester BUFFRE!!!! Og buffre!! 31

32 Kort om kommunereformen Verktøykassa kom 26/9. Dere bør se på denne: no 32

33 Kort om kommunereformen Opplegg for innbyggerundersøkelser kommer så raskt som mulig, senest våren 2015 St.meld om nye oppgaver til kommunene kommer våren Dere vil også få informasjon fra vår prosessveileder fortløpende i tiden fremover. 33