SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter"

Transkript

1 med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009

2 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen i internasjonal økonomi lysning i sikte? Markedsutsikter og investeringsmuligheter fremover Verdipapirforetaket Spar Kapital ASA: - Produktpresentasjon Oppsummering

3 Innledning; Aktiv formuesforvaltning - Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt Kredittilsynets kontroll Egenkapital kr. 11 mill pr Medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond

4 Spar Kapital ASA 2009 Inge Furu Peder Ruud Erland Martinsen Bernt Ø. Hjelmervik Ingrid Folvik Svetlana Berger Håvard Røen Daglig leder Forvalter Forvalter Forvalter Administrasjon og drift Administrasjon og drift IT / WEB Kirsti Vika Furu Økonomi, regnskap, kontroll

5 Spar Kapital ASA s fortrinn i et konkurranseutsatt marked for finansielle tjenester; Utgangspunkt for all forvaltning er en helhetlig rådgivning tilpasset investors totaløkonomi og behov Kundens totale aktiva og passivaside, samt familiestatus danner grunnlaget for en helhetlig rådgivning: Bolig-og fritidseiendommer, Finansielle aktiva, Løpende lønns- og pensjonsinntekter Gjeld Rådgivning i forbindelse med opprettelse av familieaksjeselskaper, forskudd på arv, arveskatt etc.

6 Spar Kapital ASA s fortrinn (forts.) Spar Kapital Konto meget konkurransedyktig på innskudd: Konkurransedyktig rente hos samarbeidende sparebanker de siste år 4,25% rente (gjelder fra 23.mars 09) Spar Kapital Aktiv Forvaltning tilbyr egen forvaltning med mulighet for positiv avkastning under varierende markedsforhold: Tilpasset investorer med begrenset risikovillighet Fortrinn i turbulente finansmarkeder Høy fleksibilitet sammenlignet med aksjefond

7 Spar Kapital ASA s fortrinn (forts.) Spar Kapital ASA har felles interesser med kunden pga: Lave tegningsprovisjoner Fast forvaltningsprovisjon Overskuddsdeling forvalter/ kunde; 15%/85% med high watermark Tjener kunden, tjener vi.. i motsetning til mange finansaktører som tar høye tegningsgebyrer (feks. 5-10%), og som er avhengige av å selge andres produkter Jo flere mellomledd, desto mindre igjen til kunden Spar Kapital ASA s hovedprodukter forvaltes av selskapet selv ingen mellomledd

8 Våre produkter Spar Kapital Konto Nes Prestegjelds Sparebank Sparebanken Narvik Ofoten Sparebank Spar Kapital Aktiv Forvaltning Spar Kapital Vekst AS (god årlig absolutt avkastning uavhengig av markedsretning flere aktivaklasser) Spar Investor Norge AS (aksjemandat, bedre enn Oslo Børs over tid) Spar Kapital Fondskonto (Skagen, Holberg, East Capital mfl.) INTERNASJONALT ANERKJENT FORVALTER SIDEN 2007

9 Utviklingen i internasjonal økonomi - lysning i sikte? Vekstpause eller depresjon?

10 Hvorfor bråstoppet økonomien - Ekstrem gjeldsoppbygging i USA de siste 10 år

11 Statlige stimulansetiltak blant de største i historien får de effekter som tilsiktet? (Høyre skala viser %-andel av BNP, venstre skala viser størrelse i milliarder USDollar)

12 USA s sentralbank tyr til seddelpressen

13 Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer 0,5% global vekst for 2009, hvorav industrialiserte land trekker ned, mens vekstmarkeder viser fortsatt positiv vekst. Siste nytt: Ytterligere nedjustering til -0,5-1% i 2009, og 1,5-2,5% vekst i 2010.

14 Eksempel på altfor optimistiske prognoser gitt for ett år siden: Negativt utfall tilsa en nedgang fra 5% global BNP-vekst i 2007 til ca 3% vekst i !

15 Det internasjonale pengefondet (IMF) s prognoser tilsier fortsatt positive vekstbidrag fra nye fremvoksende økonomier i 2009 og 2010

16 Innkjøpssjefenes indeks globalt (rød kurve) viser tegn til å flate ut kan bety at industrilagrene er blitt sterkt redusert. Industriproduksjonen vil i såfall bunne ut.

17 Rentedifferansen mellom selskapsobligasjoner og sikre statspapirer ser ut til å ha toppet ut og kommet litt ned, men nivået er fortsatt høyt

18 Råvarepriser viser tegn til stabilisering siden januar 2009 Det kraftige fallet siden sommeren 2008 demper inflasjonsfrykten positivt for vekstutsiktene

19 Vekstpause eller depresjon? Myndighetenes tiltak er rekordstore, og antas å gi effekt etter hvert Gjeldsoppbyggingen i utviklede land de siste 5-10 år er likevel så voldsom at gjeldsnedbygging/ økt sparing vil kunne legge en demper på samlet etterspørsel i lang tid fremover Derfor fare for at realøkonomien blir verre før den blir bedre, jamfør veksten i antall arbeidsledige i USA Modernisering av nye vekstøkonomier som har en sunnere finansiell stilling, vil på sikt kunne motvirke dette Sannsynligheten for langvarig depresjon er liten, i en globalisert verden med omfattende myndighetstiltak, omstillinger og produktivitetsvekst Fallet i råvarepriser demper inflasjonsforventningene og stimulerer veksten

20 Markedsutsikter og investeringsmuligheter fremover Aksjemarkeder, råvarer, renter og valuta

21 Aksjemarkedet de siste 20 år (OBX-indeksen) sterk positiv langtidstrend, men med store svingninger underveis

22 Nedturen på Oslo Børs ble adskilling verre denne gangen enn i , og (Kilde First Securities) OSEBX 80-82,90-92, and 07--> Rebased; IMF index before Trading days Source: EcoWin, First Securities

23 Kjøp når aksjemarkedet har falt 45% eller mer har historisk gitt gode resultater (USA-indeks) 225 Real S&P total return Rebased to 100 at 45% down Index Index Trading months 25 Source: EcoWin, First Securities

24 Oslo Børs ser billig ut basert på selskapenes inntjening siste 10 år (løpende gjennomsnitt), mens USA har fortsatt noe nedside til historiske bunnivåer (Kilde: First Securities) 50 USA S&P 500 vs. Oslo Price/Earnings P/10 last years' avg. S&P reported earnings P/10 last years' avg Oslo Stock Exchange reported earnings* S&P Source: Robert Shiller/First Note: Earnings data Norway pre 1982 are rough estimates Oslo SE

25 Kraftige valutabevegelser utløst av finanskrisen gir muligheter: Fortsatt potensiale for svekkelse av Euro mot Norske kroner

26 Markedsutsikter Den internasjonale kredittkrisen har gitt voldsomme svingninger i finansmarkedene i 2008 og hittil i 2009, med rekordhøye risikopremier i obligasjonsmarkedet og kraftig fall i aksjemarkedene- fortsatt høye risikopremier inn i 2009 Kraftige stimulanser fra myndighetene, spesielt i USA, og etterhvert også i Europa vil gradvis kunne gjennopprette investorers tillit til det finansielle systemet; Betydelige rentekutt (etter hvert også fra ECB) Stor likviditetstilførsel til banksystemet Proaktiv holdning til dårlige lån fra statskassene Bedret innskytergaranti Tilførsel av ny egenkapital til finansinstitusjoner Større internasjonal koordinering

27 Markedsutsikter (forts.) Risikofaktorer: Faren ennå ikke over når det gjelder nye runder med banktap internasjonalt, selv om noen større banker i USA har signalisert bedring Selv om enkelte råvarepriser (for eksempel råolje og kobber) har vist tegn til bedring i det siste, er det ennå tidlig å si om disse har bunnet ut og snudd oppover Konjunkturnedgangen globalt vil kunne dempes noe av solid økonomi i vekstmarkeder, slik at nedgangen ikke behøver å bli langvarig Fortsatt fare for nedjusteringer av selskapenes inntjening på Oslo Børs, men mye negativt er allerede priset inn

28 Markedsutsikter (forts.) Prising av risiko har blitt mer edruelig, og basert på historikk fremstår aksjer nå som mer attraktivt priset enn på lenge Oslo Børs synes særdeles lavt priset sett i forhold til selskapenes inntjening og underliggende verdier Aksjemarkedene er fremoverskuende, og har allerede priset inn en meget svak realøkonomisk utvikling i 2009 Aktivitetsindikatorer viser tegn til svak forbedring hittil i 2009, Oslo Børs er spesielt følsom for endringer i råvarepriser og fraktrater Vi forventer kursløft i løpet av 2009, men fortsatt store svingninger på Oslo Børs Valutabevegelser gir muligheter: Fortsatt potensiale for svekkelse av Euro mot Norske kroner

29 Spar Kapital ASA Produktpresentasjon egenforvaltede produkter -Spar Kapital Konto -Spar Kapital Vekst AS -Spar Investor Norge AS

30 Spar Kapital Konto Markedets beste innskuddsrente? Spar Kapital kan i dag tilby sine kunder Spar Kapital Konto i samarbeidende sparebanker med spesielle betingelser Kontoen kan i dag opprettes i en av Spar Kapitals samarbeidende sparebanker: Nes Prestegjelds Sparebank, Sparebanken Narvik og Ofoten Sparebank 4,25 % p.a. gjelder fra første krone, ingen bindinger eller begrensninger på bruken Sikkerheten ivaretas av bankenes medlemsskap i Bankenes Sikringsfond

31 SPAR KAPITAL VEKST AS Investeringsselskap med formål å oppnå god årlig absolutt avkastning via investeringer i forskjellige aktivaklasser

32 Fakta om Spar Kapital Vekst AS Investeringsselskap, etablert aksjonærer og 51,2 mill NOK i forvaltningskapital Flerforvalterprodukt med høy fleksibilitet Mandat: Oppnå best mulig absolutt avkastning med begrenset risiko i hvert enkelt kalenderår, uavhengig av markedsforhold Spar Kapital ASA forvalter Spar Kapital Vekst AS gjennom en driftsavtale. Ansvarlig forvalter: Erland Martinsen.

33 Investering i Spar Kapital Vekst AS en unik mulighet Målet er tosifret årlig avkastning, etter alle kostnader Ikke avhengig av et stigende aksjemarked Effektiv begrensning av nedsiderisikoen Målsetting om årlig utbytteutbetaling til aksjonærene Skatte- og regnskapsmessige fordeler ved investering i AS versus plassering i verdipapirer direkte

34 Overordnet strategi Spar Kapital Vekst AS Investerer i forskjellige aktivaklasser, men med hovedfokus på aksjeog valutamarkedet Elektronisk handel over meget effektive handelsplattformer Gir mulighet for long og short-posisjonering Intradaghandel i perioder (beskrevet i egen presentasjon) Inntil 100% av porteføljen kan periodevis bestå av kontanter i påvente av nye investeringsmuligheter, kontanter gir løpende renteinntekter Avkastning oppnås primært ved å bygge stein på stein ved realisasjon av mindre gevinster og fokus på å unngå større tap Risiko søkes begrenset ved å variere eksponering og diversifisering, og ved bruk av stop loss

35 Strategi Spar Kapital Vekst AS (forts) Flerforvalterkonsept Overordnet tradingstrategi -long/short-strategier i flere instrumenter For eksempel: Enkeltaksjer, indekser, råvarer eller valutaer som er oversolgt/ overkjøpt og som gir gode avkastningsmuligheter med varierende tidshorisont I. Modellportefølje - Investering i et lite utvalg av høykvalitetsaksjer som er spesielt undervurdert/feilpriset, og som vi forventer vil gi god avkastning på litt lengre sikt, se modellportefølje neste 2 sider. II. Portefølje Absolutt Intradag for å utnytte daglige svingninger (se egne plansjer) Forvalterteamets lange erfaring fra gode og dårlige markeder, samt kunnskap og analyse danner grunnlag for god håndtering av samlet risiko

36 Allokeringsstrategi Spar Kapital Vekst AS

37 Spar Kapital Vekst AS; Modellportefølje, norske aksjer og allokering totale midler Kriterium; Anbefalt 0-10 selskaper, kan gå både long og short. Pr består modellporteføljen kun av longposisjoner, basert på lav prising av selskaper og kurspotensiale på kort/mellomlang sikt. Selskap %-vis vekt Sum 100% utgjør aksjeandelen Yara 14% av porteføljen, p.t. 30,4% av Fred Olsen Energy 13% totale midler. Orkla 12% Acergy 11% Telenor 11% Aker 10% Allokering Spar Kapital Vekst AS: Storebrand 7% 1. Longposisjoner aksjer = 30,4% TGS-Nopec 6% 2. Valutaposisjoner = 5,2% Tandberg 6% 3. Bankinnskudd = 64,4% Norsk Hydro 5% SUM = 100,0% Seadrill 4% SUM = 100%

38 Historisk verdiutvikling Spar Kapital Vekst har siden starten oppnådd en avkastning på 76,65% pr Dette gir en årlig avkastning på 16,0% siden start (3 år og 10 mnd.) Spar Kapital Vekst etablert som eget AS pr ; Siden dette har avkastningen vært 6,11% Positiv avkastning i 30 av 46 måneder (beste måned + 13,33%) Negativ avkastning i 16 av 46 måneder (svakeste måned 6,35%) Avkastning ,32% Avkastning ,11% Alle tall er oppdatert pr og er etter kostnader

39 Spar Kapital Vekst AS fra Oppnådd avkastning etter kostnader(pr )

40 Spar Kapital Vekst AS fra Akkumulert avkastning løpende siden start (pr , etter kostnader)

41 Spar Kapital Vekst måned for måned

42 Kostnader og minste tegningsbeløp Tegningsprovisjon 1 2,5% avhengig av tegningsbeløpets størrelse: - tegningsbeløp NOK mill: 2,5% - NOK 1 2 mill : 1,5% - Over NOK 2 mill : 1% Årlig forvaltningshonorar: 1,5% Suksesshonorar: 15% av avkastningen etter kostnader (high watermark) Innløsningshonorar: 0% Minste tegningsbeløp: NOK

43 Spar Investor Norge AS Investeringsselskap, etablert aksjonærer, hvorav tre banker 62 mill. kroner i forvaltningskapital Hovedfokus på det norske aksjemarkedet Mandat: Over tid bedre utvikling enn Oslo Børs Hovedindeks Spar Kapital ASA forvalter Spar Investor Norge AS gjennom en managementavtale. Ansvarlig forvalter: Peder Ruud.

44 Fordeler ved å investere i Spar Investor Norge AS God langsiktig verdiutvikling Avkastning 57,49% siden start i 2001 (fratrukket alle kostnader) Oslo Børs hovedindeks har steget 22,01 i samme periode ble et svakt år, omtrent på linje med Oslo Børs hovedindeks Kraftig forbedring siden aksjemarkedets bunnotering : Spar Investor Norge AS opp 41,4% i perioden idag Oslo Børs kun opp 18,78% i samme periode Den sterke utviklingen siden skyldes: Økt eksponering i norske og utenlandske aksjer Aktiv utnyttelse av svingninger i aksje-, råvare- og valutamarkeder Lang tidshorisont sikrer langsiktighet og dermed også økt sannsynlighet for god årlig avkastning Skatte- og regnskapsmessige fordeler ved investering i AS versus plassering i verdipapirer direkte

45 Investeringsrammer Spar Investor Norge AS Aksjeporteføljen skal forvaltes med god risikospredning på bransjer og selskaper Ingen enkeltinvestering skal overstige 15 prosent av kundens portefølje (investert kapital på investeringstidspunktet) Investeringer i unoterte aksjer er begrenset til 10 prosent Adgang til å investere i utenlandske børsnoterte selskaper samlet med inntil 50% av porteføljens verdi Kan gå 100% i kontanter

46 Spar Investor Norge AS; Oppnådd avkastning (pr ) 2001 * Spar Investor Norge AS ** 13,13 % -15,73 % 66,29 % 34,72 % 72,44 % 25,01 % 1,07 % -53,93 % 8,85 % Oslo Børs Hovedindeks -8,77 % -31,09 % 48,40 % 38,45 % 40,48 % 32,44 % 11,45 % -54,06 % -0,84 % Morgan Stanley Verdensindeks i NOK -3,70 % -39,51 % 25,30 % 2,53 % 20,50 % 9,23 % -7,47 % -25,49 % -21,33 %

47 Spar Investor Norge AS Sterk utvikling siden bunnen Utvikling siden bunnen Spar Investor Norge AS + 41,40% (Oslo Børs + 18,78%) SI AS Hovedindeks

48 Helhetlig rådgivning tilpasset kundens økonomi og behov - forenklet eksempel Navn: NN Dato: Nåverdi Andel finansformue Belånt Eiendom: Egen bolig/eiendom Hytte Eiendom Spania Andre eiendomsinvesteringer Totalt eiendom Plasseringer: Spar Kapital Vekst ,0 % Spar Investor ,5 % Aktiv forvaltning Spar Kapital ,5 % Spar Kapital Konto ,5 % Bankinnskudd Bank X ,0 % Sum Bankinnskudd ,5 % Enkeltaksjer ,5 % Aksjefond Globalt ,5 % Aksjefond Norge ,0 % Aksjefond totalt ,5 % Andre plasseringer 0,0 % Totalt finansformue ,0 % 0 TOTALT Fordeling finansformue Aktiv forvaltning Spar Kapital Sum Bankinnskudd Enkeltaksjer Aksjefond totalt Gjeld: Kortsiktig Langsiktig TOTAL GJELD inkl. belånte verdier 0 EGENKAPITAL Alder Erfaring fra verdipapirmarkedet (1-5) 3 Risikoprofil (1-5) 3 Annet:

49 Oppsummering Utviklingen i internasjonal økonomi fremover tilsier en vending oppover etterhvert som banksystemet begynner å fungere igjen Vekstkraften i nye vekstmarkeder som er i en bedre finansiell stilling gir lys i enden av tunnelen Dette kan likevel ta lang tid å reparere pga. voldsom gjeldsoppbygging i USA og Europa de siste 5-10 år En rekke finansaktiva er priset på rekordlave nivåer, og bør gi gode avkastningsmuligheter i på tross av fortsatt krise i realøkonomien Vi forventer fortsatt store kurssvingninger utover i 2009 Våre produkter er godt tilpasset turbulente finansmarkeder

50 Oppsummering (forts.) Hvorfor velge Spar Kapital ASA i gode og dårlige tider: Helhetlig rådgivning tilpasset kundens økonomi og behov Forsiktighetsfilosofi som er godt tilpasset kunder med begrenset risikovillighet Egenforvaltede produkter med god avkastningshistorikk og sunn kostnadstruktur Kundenær forvaltning, oppfølging og rapportering av høy kvalitet Seniorforvaltere med høy kompetanse og særdeles lang erfaring

51 Spar Kapital ASA Vi takker for oppmerksomheten

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer