Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet å inngå kontrakt 3. Ny revisjonskritikk av forsvarsanskaffelser 4. Veiledninger, innovasjon og forskning 5. Må tryggje den kommunale fridomen 6. Satser på landsdekkende innkjøpsavtaler 7. Gjev pengestøtte for å fremje nyskaping 8. EU vil åpne verdens offentlige markeder Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp De to Follo-kommunene, naboene Oppgård og Ski, er til sammen ilagt ca. en halv million kroner i overtredelsesgebyr for ulovlig direkteanskaffelse av saksbehandlertjenester i barnevernet. Det utgjør i størrelsesorden 12 12,5 prosent av de aktuelle kontraktsummene. KOFA har et tak på 15 prosent av kontraktsummen ved bruk av dette sanksjonsmiddelet. Med andre ord ser klagenemnda ganske alvorlig på regelbruddene. De to Follo-kommunene ble klaget inn for KOFA som følge av en rekke artikler i Østlandets Blad. I de klagesakene som klagenemnda nå har avgjort, gjelder det ulovlig direkteanskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet. Nemndas sekretariat har delt klagene på de to kommunene inn i flere enkeltsaker 13 på Oppegård og 3 på Ski. KOFA opplyser at det er sendt varsel om gebyr på kroner i en annen av sakene mot Oppegård. Det kommer i tillegg til det gebyret som KOFA har besluttet i sin sak 2010/305, som gjelder sistnevnte kommune. Den avgjorte gebyrsaken mot Ski kommune er KOFA-sak 2010/306. Saksbehandlertjenester For Oppegårds vedkommende gjelder det to avtaler om kjøp av saksbehandlertjenester som begge er inngått uten forutgående kunngjort konkurranse. Den ene av disse avtalene ligger såpass tilbake i tid at klagenemnda, etter sine regler, konstaterer at den er foreldet. For Ski kommunes vedkommende gjelder det tre avtaler, som alle er innenfor det tidsspenn KOFA har anledning til å beslutte overtredelsesgebyr. Avtalene her dreier seg også om kjøp av saksbehandlertjenester. Oppgård har erkjent at det er foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, mens Ski kommune begrunner den manglende kunngjøringen med flere forhold: belastning i forbindelse med undersøkelsessaker i barnevernstjenesten, risiko for mulkt fra fylkesmannen, kjennskap 1

2 til den aktuelle tjenesteleverandøren og at kommunen er tilfeldig plukket ut blant en rekke kommuner. Ingen av begrunnelsene faller imidlertid inn under forskriftens unntak for bruk av direktekjøp, og dermed konstaterer nemnda at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Forsettlig handlemåte Begge kommuner har handlet forsettlig, mener KOFA. Etter en helhetsvurdering konkluderer klagenemnda med at begge kommunene bør ilegges overtredelsesgebyr. I formildende retning peker nemnda på at Oppegård synes å ha iverksatt tiltak som skal hindre fremtidige brudd på regelverket. Men preventive hensyn gjør, understreker KOFA, at gebyret settes relativt høyt, nemlig 12 prosent av den aktuelle kontraktverdien. Det tilsvarer kroner. For Ski kommunes vedkommende finner ikke klagenemnda nevneverdige formildende forhold i foreliggende sak. Preventive hensyn, manglende konkurransen og det at den ulovlige direkte anskaffelsen har pågått over flere år, taler for at gebyret til denne kommunen settes relativt høyt, påpeker nemnda, og faller ned på ca. 12,5 prosent av den aktuelle kontraktsummen. Det utgjør kroner. Ble nektet å inngå kontrakt En saksbehandlingsfeil hos Helseforetakenes Innkjøpsservice (AS) har ført til at Helse Sør-Øst må vente enda en god tid på å inngå kontrakt om levering av tekniske gasser. Hittil har foretaket ventet i 11 måneder. Leverandøren som først fikk kontrakten, men deretter mistet den, har klaget til KOFA og stevnet Helse Sør-Øst for retten. Eidsivating lagmannsrett har i den forbindelse nektet Helse Sør-Øst å inngå kontrakt før rettssaken er avgjort. Grunnlaget for lagmannsrettens avgjørelse er gjort under tvil og representerer juridisk upløyet mark. Saken for Eidsivating lagmannsrett gjaldt egentlig en anke fra Helse Sør-Øst på en avgjørelse i tingretten. Der hadde Air Liquide fått medhold i et krav om at det regionale helseforetaket ikke måtte inngå rammeavtaler om levering av medisinske og tekniske gasser og hjemmebasert oksygenterapi før domstolene hadde avgjort om den aktuelle konkurransen om avtalene måtte avlyses. Air Liquide har tatt ut stevning mot Helse Sør- Øst for å få avklart spørsmålet om avlysning. Utgangspunktet var en konkurranse om de nevnte leveransene i regi av Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) på vegne av de fire regionale helseforetakene. Først fikk Air Liquide melding om at de hadde fått kontrakten, men det ble senere trukket tilbake fordi det var funnet en feil i evaluering av tildelingskriteriet pris og at det kunne påvirke tildeling av kontrakt innenfor noen av deltilbudene. Saksbehandlingsfeil Air Liquide mente at en slik saksbehandlingsfeil måtte føre til at hele konkurransen ble avlyst, og begjærte på den bakgrunn midlertidig forføyning slik at kontrakt i den aktuelle konkurransen ikke skulle kunne tildeles før det foreligger rettskraftig dom i avlysningsspørsmålet. 2

3 Det er på det rene at HINAS har gjort en feil, skriver lagmannsretten, og at Air Liquide ikke har noe ansvar for feilen. Retten er ikke i tvil om at feilen i denne saken en formelfeil, kan ha hatt betydning for selskapets tilbud og dermed betydning for utfallet av konkurransen. Spørsmålet er hvor strengt kravet til påvisning av feilens betydning for det konkrete tilbudet er. Retten er her i tvil, og viser bl.a. til at verken rettspraksis eller KOFAs praksis synes å ha behandlet dette spørsmålet direkte. Førsteinstansretten (EUdomstolen) har på sin side ikke formulert noe som peker i retning av at det skal foreligge et såkalt skjerpet beviskrav. Nærliggende mulighet På den bakgrunn legger lagmannsretten til grunn at det er nok at det foreligger en nærliggende faktisk mulighet for at feilen kan ha hatt betydning for at det skal være saklig grunn for å avlyse en anbudskonkurranse. Domstolen viser til at de strenge og formelle regler innenfor anbudsretten tilsier at det ikke skal mye til for at en feil må føre til ny konkurranse. Dessuten mener retten at den feilen HINAS gjorde, kan karakteriseres som en saksbehandlingsfeil. I sivilprosessen er hovedregelen at en saksbehandlingsfeil bare vil kunne føre til opphevelse av en dom dersom det er en nærliggende mulighet for at feilen kan ha hatt betydning. Eidsivating lagmannsrett kom dermed, under tvil, til den konklusjon at Air Liquide i tilstrekkelig grad hadde påvist at den i denne saken forelå en nærliggende mulighet for at konkurransen burde ha vært avlyst. Dermed må Helse Sør- Øst vente med kontrakttildeling inntil spørsmålet om avlysning av konkurransen er ferdig behandlet i rettssystemet. KOFA har for øvrig også det spørsmålet til behandling i form av en klage fra Air Liquide. Ny revisjonskritikk av forsvarsanskaffelser Det er svakheter ved ledelsesoppfølgingen og det er mangel på viktig kompetanse. Denne kritikken retter Riksrevisjonen i en fersk rapport til Stortinget mot Forsvaret. En rekke brudd på regelverket for anskaffelser er avdekket. Dertil fant revisjonen tre direktekjøp der en tidligere forsvarsansatt var sentral på leverandørsiden og der anskaffelsene ikke er tilfredsstillende dokumenter eller begrunnet. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren (Dokument 3:9 ( ) har som mål å vurdere om det ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger er iverksatt tilfredsstillende intern kontroll i forsvarssektoren for å forebygge og avdekke misligheter. Undersøkelsen omfatter bl.a. en gjennomgang av 98 anskaffelser, og viser brudd på regelverk ved flere av disse. Blant funnene i undersøkelsen er at kravet i regelverket om at det skal foreligge anskaffelsesprotokoll, ikke er fulgt for 39 av de 66 anskaffelsene over kr som er gjennomgått. Undersøkelsen viser også at 60 av 98 av de gjennomgåtte anskaffelsene er foretatt som direktekjøp uten konkurranse, og at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon og begrunnelse for ni av disse. 3

4 Tidligere forsvarsansatt Undersøkelsen viser ett brudd på bestemmelsen i anskaffelsesregelverk for Forsvaret om at personell som har vært ansatt i forsvarssektoren de siste to år, ikke skal benyttes i kontakt med forsvarssektoren. Dette gjelder et selskap der en tidligere forsvarsansatt er sentral på både eier- og ledelsessiden. Undersøkelsen omfatter tre anskaffelser fra denne leverandøren. Anskaffelsene er ikke gjennomført etter regelverket, i og med at de er direkte kjøp som ikke er tilfredsstillende dokumentert og begrunnet. Det kan dermed ikke verifiseres at anskaffelsen er basert på at det mest konkurransedyktige tilbudet er valgt. Gjennom virksomhetsplanen for 2010 satte Forsvaret som mål at hovedprosessen skulle følges i 55 prosent av alle innkjøp ved utgangen av Hovedprosessen ble for hele 2010 fulgt i 28 prosent av anskaffelsene. Forsvaret ligger dermed vesentlig under fastsatte måltall. Også beløpsmessig er avviket fra hovedprosessen omfattende: Det utgjør i sum ca. 10 mrd. kroner. Bruk av rammeavtaler Det er også svakheter ved egenkontrollen av bruken av rammeavtaler. I spørreundersøkelsen opplyser 25 prosent av virksomhetskontrollerne at kontroller av hvorvidt rammeavtaler benyttes, foretas sjeldnere enn hver måned, og ni prosent vet ikke hvor ofte det foretas kontroller ved egen avdeling. Flere av intervjuene viser også at det enten ikke foretas kontroller av bruk av rammeavtaler, eller at kvaliteten på kontrollen er utilfredsstillende pga. mangelfull oversikt over hvilke ramme avtaler som finnes, og hvilke produkter de omfatter. For å sikre effektiv og korrekt bruk av rammeavtalene er mange av rammeavtalene tilgjengelige via Forsvarets innkjøpsportal. Undersøkelsen viser at om lag halvparten av virksomhetskontrollerne og dem som foretar anskaffelser, vurderer innkjøpsportalen som lite brukervennlig, og mange viser til at det er enklere å ta kontakt med leverandøren via telefon eller e-post. Dette øker risikoen for at avdelingene anskaffer produkter som ikke er omfattet av rammeavtale. Riksrevisjonen vurderer det som uheldig at det utenfor de sentrale anskaffelsesmiljøene i FLO i liten grad foretas systematiske samtaler eller vurderinger av habilitet. Undersøkelsen viser for øvrig svakheter når det gjelder ledelsesoppfølging, både fra generalinspektørnivået og fra den enkelte budsjett- og resultatansvarlige sjef. Undersøkelsen viser også at det mangler tilstrekkelig tilgang på blant annet merkantil kompetanse og materiellforvaltningskompetanse. Nytt i kortform om offentlige innkjøp Veiledninger, innovasjon og forskning Fire nye eller oppdaterte veiledninger fra Difi foreligger, Statsbygg har avslutter tre innovasjonskontrakter, og Norges forskningsråd redegjør for de vanntette skott som må være mellom offentlig støtte og innkjøp. Sykehuspartner har laget egen innkjøpsportal for Helse Sør-Øst og i den anledning gjort avtale om tjenestelevering, I Møre og Romsdal legges det press på en kommune for å fremme miljøriktige kjøp, og Danske Regioner skal spare en milliard på innkjøp og logistikk innen I Sverige utdeles det fem og en halv millioner kroner til forskning bl.a. innenfor offentlige innkjøp. 4

5 Nyutviklede og oppdaterte veiledninger Det foreligger nå fire oppdaterte eller nyutviklede veiledninger fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Det gjelder veiledning for virksomheter som ønsker å utvikle sin egen anskaffelsesstrategi og én for anskaffelse av konsulenttjenester. Dessuten har Difi utviklet to nye veiledninger: For etablering av et hensiktsmessig regime for internkontroll i anskaffelsesfunksjonen, og en forenkelt veiledning i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Du finner mer info på anskaffelser.no. I mål med tre OFU-kontrakter Statsbygg har nå fullført tre offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFUkontrakter). Resultatene av dette treårige forsknings- og utviklingsarbeidet er viktig for Statsbygg i videreutviklingen av bruken av åpne bygningsinformasjonsmodeller (åpenbim). BIM er en bygningsinformasjonsmodell (BIM) og åpenbim er en bygningsinformasjonsmodell der informasjonen er lagret på et åpent, internasjonalt dataformat, slik at ingen programvarer utestenges fra å kunne lese informasjonen. Leverandørene i de tre kontraktene var henholdsvis Nosyko, Data Design Systems (DDS) OG Jotne EPM Technology. Kan være ulovlig støtte I et brev til Ask Rådgivning og Sweco Norge redegjør Norges forskningsråd for bruk av offentlige forskningsmidler og EU-midler. Det gjelder de såkalte basisbevilgningene som enkelte institutter drar nytte av. Forskningsrådet understreker at det kreves separat regnskapsføring for bruk av bevilgningen. Dersom de tildelte midlene kommer instituttets konkurranseutsatte virksomhet til gode (for eksempel gjennom kryssubsidiering), vil de kunne utgjøre ulovlig offentlig støtte, heter det. Ny tjenesteavtale for Sykehuspartner Sykehuspartners avdeling for innkjøp og logistikk har nylig gjort en tjenesteavtale med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Tjenesten inkluderer leveranse av teknisk løsning og konsulentbistand til Sykehuspartners egenutviklede innkjøpsportal. Leveransen omfatter en avtalemodul og en statistikkmodul. Avtalemodulen gir oversikt over alle nasjonale avtaler. Den skal forenkle arbeidet med avtaleforvaltningen ved å samle all informasjon på ett sted, helt ned på artikkelnivå. Statistikkadministrasjon gjør det mulig å systematisere og godkjenne statistikk fra de ulike leverandørene. Sykehuspartner er en støtteenhet for foretakene i det regionale helseforetaket Helse Sør- Øst. Miljøutfordring til kommune Naturvernforbundets lokallag i Vestnes kommune i Møre og Romsdal engasjerer seg for å få kommunen til å velge miljøvennlige anskaffelser, fremgår det av en pressemelding. I form av åtte spørsmål ber laget kommunen redegjøre for sine rutiner i så måte. Blant annet spørres kommunen om den benytter seg av den kostnadsfrie bistanden som Miljøknutepunktet i fylket gir. Likeledes vil forbundets lokallag vite om kommunen kan tenke seg å invitere Miljøknutepunktet for å gi politikerne og saksbehandlerne kostnadsfri opplæring i hvordan man kan gjøre miljøriktige anskaffelser. 5

6 Skal spare en milliard De danske regionene tar sikte på å spare en milliard kroner fram mot 2015 ved å effektivisere sine innkjøp og sin logistikk, fremgår det av en melding fra foreningen Danske Regioner. Til sammen kjøper regionene årlig for 36 milliarder kroner. Foreningen harr vedtatt en ambisiøs plan for effektiviseringen. Planen består av åtte mål for innkjøps- og logistikkområdet, og bak disse målene er det listet opp 40 såkalte initiativer. Siktemålet er å bli så effektive at de kan sammenlignes med de største og mest effektive danske virksomhetene, heter det. Forskning på offentlige innkjøp I år deler svenske Konkurrensverket ut drøyt fem og en halv million kroner til ni nye forskningsprosjekter og like mange som får fortsatt finansiering, Formålet er å øke og spre kunnskap om konkurranse- og anskaffelsesspørsmål. Ett av prosjektene går ut på å se nærmere på kvalitetsoppfølgingen av konkurranseutsatt eldreomsorg. Et annet gjelder forekomsten av kommunale selskap på konkurranseutsatte markeder, og offentlige organisasjoners styring av underleverandører ved offentlige anskaffelser er ytterligere et prosjekt. Må tryggje den kommunale fridomen Representantar for islandske og norske kommunar og fylke er samde om at det kommunale sjølvstyret må tryggjast når nå reglane for offentlege innkjøp skal moderniserast. Dei komande, nye reglane må ikkje gjere for store inngrep i den kommunale fridomen. Dette går fram av ei fråsegn frå Forum for lokalt og regionalt folkevalde i EØS/EFTA-landa. Forum vart etablert førre året. Forumet har tolv medlemmer seks frå Island og seks frå Noreg. Liechtenstein det tredje EFTA-landet som er med i EØS, har sagt at det ikkje vil vere med i forumet. Halvdan Skard, styreleiar i KS, er leiar i forumet, som vart opprette ved ei avgjerd i den såkalla ståande komiteen for EFTA-landa. Føremålet var å involvere lokale og regionale folkevalde. Denne gongen var møtet på Hamar, og mellom dei fråsegnene som kom frå møtet, var ein om offentlege innkjøp. Han skulle vere eit innspel til det arbeidet som EUkommisjonen held på med, å modernisere regelverket. Ho som rapporterte om fråsegna på møtet, var ordføraren i Skedsmo, Anita Orlund. Ho peika på at reglane har vorte svært komplekse og detaljerte, men at dei framleis er uklare. Resultatet er at ein jussindustri har vokse fram, der både oppdragsgjevarar og tilbydarar treng juridisk hjelp for å vere viss på ikkje å gjere feil. Friviljug I fråsegna ber dei om at det å forfølgje politiske mål, slike som miljøomsyn og sosialt ansvar i offentlege innkjøp, heilt og haldent må vere heilt friviljug. Dei lokale eller regionale styresmaktene må sjølv avgjere som slike omsyn skal takast i innkjøpet. Like eins tek forumet opp tilhøvet mellom innkjøpsreglane og det kommunale sjølvstyre. Dei lokale og regionale styresmaktene må ha fridom til å velje den modellen som eignar seg mest til føremål som til dømes å skape marknader og halde vedlike tevling i 6

7 marknadene. Det å gje ei juridisk eining ein særleg rett til å utføre ei offentleg oppgåve er ein del av sjølvstyret og burde ikkje vere tema for dei offentlege innkjøpsreglane. Interkommunalt Innkjøpsreglane må heller ikkje stå i vegen for samarbeid mellom offentlege einingar. Interkommunalt samarbeid vert endå viktigare enn før når islandske styresmakter overfører mykje tenesteyting frå staten til kommunane. Dert same gjeld har heime etter kvart når samhandlingsreforma kjem for alvor. Enklare reglar er ein føresetnad for å få fleire mindre leverandørar med i tevlingane, heiter det i fråsegna frå forumet. Det vil óg hjelpe desse leverandørar i tevlingar som gjeld regionar og på tvers av landegrensene. Treskelverdiane, går det fram av fråsegna, må lyftast til eit nivå som gjer det kommersielt freistande å sende tilbod over nasjonsgrensene. Forumet peikar óg på at det må vere hjelpemiddel som kan gje informasjon om fortida til leverandørane, slik at ein kan sjå om ein oppdragsgjevar har hatt uønskte røynsler med nokon av dei. Satser på landsdekkende innkjøpsavtaler I løpet av de neste fire årene skal Danmark ha på plass kommunale fellesavtaler for varekjøp de fire første allerede våren Det skal gi milliarder i effektivisering. Samtidig skal andelen konkurranseutsetting av kommunale tjenester økes til 31,5 prosent i dag er den på 25,7 prosent av driftsbudsjettene til kommunene. Klagenævnet for Udbud skal få resultatmål for sin saksbehandlingstid. Dette fremgår av den avtalen som regjeringen i Danmark har gjort med Kommunernes Landsforening (KL), søsterorganisasjon til norske KS, om kommunenes økonomi neste år. En sentral del av avtalen gjelder innkjøp og konkurranseutsetting. Det er gjennomført en analyse av kommunenes varekjøp, heter det i avtalen, og resultatet viser at koordinerte, standardiserte og forpliktende innkjøp gir billigere priser. Analysen har hatt sin oppmerksomhet særlig rettet mot vareområder der det erfaringsmessig er spesielt store muligheter for mer effektive innkjøp. De utvalgte vareområder utgjør et innkjøp i kommunesektoren på ti milliarder kroner, og analysen peker mot et potensial for effektivisering i størrelsesorden en to milliarder kroner. I tillegg kommer potensialet på de innkjøpsområdene som ikke er omfattet av analysen, heter det i avtalen. Fellesavtaler Med utgangspunkt i analyseresultatene er partene enige om at det fram mot 2015 skal etableres koordinerte og forpliktende innkjøpsavtaler for kommunene. Minst fire av disse skal være på plass i første halvår 2012, og avtalene skal inngås på standardiserte innkjøpsområder. Innen utgangen av 2012 skal så de fleste kommunene ha sluttet seg til de nyetablerte avtalene. Statens og Kommunernes Inkøbsservice (SKI) skal spille en sentral rolle i etableringen av disse. I forbindelse med etableringen av de nye innkjøpsavtalene skal det rigges til et system for benchmarking for å dokumentere effektiviseringene. 7

8 I den såkalte konkurransepakken som regjeringen i Danmark med støtte fra et flertall i Folketinget, forutsettes det at konkurranseutsettingen i kommunene skal økes til 31.5 prosent i I 2010 lå andelen på 25,7 prosent 0,8 prosentpoeng under målet for det året, nemlig 26,5 prosent. Andelen er den delen av kommunebudsjettet som går til honorar til private som drifter en kommunal tjeneste. KL er klar til å inngå avtale om 2015-målet dersom arbeidet med å legge til rette for øket konkurranseutsetting på hjemmehjelpsområdet fører fram. Klagebehandling Det er de kommuner som har konkurranseutsatt minst som skal øke konkurranseutsettingen mer enn de øvrige kommunene, fremgår det av avtalen mellom KL og regjeringen. Det vil bli etablert graderte mål for konkurranseutsetting i grupper av kommuner, partene er også enige om å analysere hvordan de kommunale anskaffelsene er tilrettelagt i dag, og de er enige om at klagebehandlingstiden i Klagenævnet for Udbud skal reduseres. Klagenævnet skal få tilført ressurser gjennom en økning av klagegebyret, og klageorganet får resultatmål for sin saksbehandlingstid. Gjev pengestøtte for å fremje nyskaping Dei danske styresmaktene har etablert ei støtteordning som skal få fart på kjøp av produkt eller ytingar som er nyutvikla, men førebels ikkje seld i større skala. På den måten ønskjer dei å fremje nyskaping og innovasjon. Tiltaket er eit pilotprosjekt i regi av Fornyelsesfonden. Støtteordninga gjeld produkt og tenesteytingar som kan fremje effektivitet og kvalitet på velferdsområdet. Fornyelsesfonden vart etablert hausten 2009 som følgje av ein avtale som den danske regjeringa gjorde med ulike parti i Folketinget. Føremålet er å gje støtte til grøn omstilling og næringslivsfornying, særskilt i mindre verksemder. Korleis midlane skal nyttas, vert drøfta frå år til år på politisk nivå. Sekretariatet til fondet held til i Erhvervs- og Byggestyrelsen, medan Økonomi- og erhvervsministeriet har peika ut eit fondsstyre med god innsikt i næringsverksemd. Fondet har i år kunngjort at det kan gje støtte til såkalla prekommersielle innkjøp. Maksimal støtte er to millionar kroner opp til 85 prosent av eksterne kostnader og inntil 50 prosent av interne lønskostnader. Det er offentlege oppdragsgjevarar som kan søkje om pengar. Initiativet er eit pilotprosjekt, og gjeld for løysingar innanfor velferdsområdet. Prekommersielle kjøp Prekommersielle løysingar gjeld ferdig utvikla produkt eller ytingar, som enno ikkje er seld i større skala. Det kan òg vere ferdigutvikla løysingar som må tilpassast for å kunne gå inn i bestemde system eller dekkje noko som trengst. Det er innkjøp av slik produkt som no kan få støtte frå Fornyelsesfonden i Danmark. Grunngjevinga for å setje i gang eit slikt prosjekt er mellom anna at dei offentlege innkjøparane er atterhaldne med å kjøpe slike løysingar. Det er først når oppdragsgjevaren har ei særskilt løysing i sikte at innkjøpsprosessen tek til, heiter det. Dessutan er det komplekst, og det tek tid å få oversikt over kva det er ein sparar ved å 8

9 kjøpe inn nye løysingar. Offentlege institusjonar kjøper ikkje så gjerne løysingar som ikkje er fullt utvikla, fordi det er uvisse om rentabilitet og leveringstryggleik osb., skriv fondet. Resultatet er at verksemder som har utvikla nye produkt eller tenesteytingar ikkje får seld løysingane dei har. Velferdsområdet Fornyelsesfonden avgrensar initiativet sitt il å gjelde velferdsområdet, Det vil seie helse og omsorg (barnepass, pleietiltak osb) og utdanning. Føremålet er å finne tenesteytingar og produkt som retter seg inn mot ein problemstilling på desse områda, som bidrar til auka effektivitet og kvalitet. Pengane kan gjevast til arbeidet i dei innleiande fasar av kjøpet, der potensialet for effektivisering via nye innkjøp som held vedlike eller betrar tenestenivået, identifiserast. Det kan óg verte tilskot til arbeidet med å skaffe seg oversikt over ressursstoda slik ho no er og prosessane som er knytte til å gjennomføre ei konkret tevling med element av funksjonskrav. Ein føresetnad er at den oppdragsgjevaren som får støtte, må gjennomføre eit konkret kjøp. EU vil åpne verdens offentlige markeder Så å si hele verdens leverandører kan fritt handle på det gigantiske offentlige markedet i EU, mens EU-selskap ofte møter hindringer når de vil handle på tredjelands tilsvarende markeder. Misnøyen med denne ubalansen i næringsliv og hos myndighetene i EUs medlemsland er nå blitt så stor at EU-kommisjonen ser seg nødt til å handle. Synspunkter til bruk i forhandlinger med tredjeland og i en mulig ny lovgiving samles nå inn. EU-kommisjonen har satt i gang en online-høring med frist 2. august for dem som vil mene noe om tredjelands adgang til EUs offentlige marked. Svarene skal benyttes til å etablere en ny politikk. Alle med interesser innenfor offentlige anskaffelser kan være med enkeltpersoner, organisasjoner, oppdragsgivere osv. Stadig flere bedrifter og medlemsstater klager over at de i tredjeland nektes forretningsmuligheter og at de møter ulike konkurransevilkår. Mange av tredjelandene er, heter det, tilbakeholdne med å åpne sine offentlige markeder ytterligere for internasjonale konkurrenter. Ubalanse og proteksjonisme Mens et offentlig marked på nærmere 2500 milliarder kroner er åpent for tilbydere fra medlemsland i Verdenshandelsorganisasjonens (WTOs) avtale om offentlige innkjøp, tilbyr USA et tilsvarende marked til utlendinger i størrelsesorden 270 milliarder kroner og Japan ca. 170 milliarder. Visse handelspartnere har dessuten opprettholdt og introdusert proteksjonistiske tiltak som rammer, blant andre, EU-selskaper. I forbindelse med de elektroniske spørreskjemaene skisserer EU status for tilgangen til det europeiske markedet: Det er for tiden 13 medlemsstater som er med i Verdenshandelsorganisasjonens avtale om offentlige innkjøp (Government Procurement Agreement). I tillegg kommer 15 stater som er omfattet av bilaterale avtaler. For en 9

10 overveldende del av nasjoner er det imidlertid ingen gjensidige forpliktelser i det hele tatt. Garantere markedsadgang Det heter i en pressemelding at EU gjennom sine internasjonale forpliktelser har vist seg som en sterk forsvarer av en ambisiøs åpning av de internasjonale markeder for offentlig anskaffelser. EU har forpliktet seg til å garantere markedsadgang til sine markeder for offentlige anskaffelser for det meste av fremmede lands varer, tjenester og selskap. Det er ubalansen mellom EUs åpne linje og begrensningene som EU-interesser møter i tredjeland som vekker irritasjon i næringslivet i de 27 medlemslandene. Formålet med spørreundersøkelsen er dermed å bidra til en styrket forhandlingsposisjon overfor tredjeland når det gjelder adgang til deres offentlige markeder. Samtidig ønsker EU å etablere et regelverk som gir tydelige rammer for tredjelands leverandører til EUs gigantiske offentlige marked, som for tiden anslås til å være ufattelige nær milliarder kroner. 10

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om konsulenttjenester. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Asker kommune et gebyr på 77 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorde ca.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Må ut med seks mill. i straff for ulovlige kjøp

Må ut med seks mill. i straff for ulovlige kjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2011 Fredag 7. januar 1. Må ut med seks mill. i straff for ulovlige kjøp 2. Flertall

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP KVINNHERAD KOMMUNE 1 Oversyn Deloitte gjennomførte ein forvaltningsrevisjon av innkjøp i Kvinnherad kommune i november 2015. Med grunnlag i rapporten frå revisjonen, har Kvinnherad

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Kjøp av strøm direkte frå strømleverandør må kunngjerast

Kjøp av strøm direkte frå strømleverandør må kunngjerast Nyhetsbrev nr. 1.2014 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hei alle saman, Då er våren endeleg komen og det er klart for året sitt første nyheitsbrev fra oss. I dette nyheitsbrevet kan du lese litt

Detaljer

Regjeringens håndhevingsforslag blir forsinket

Regjeringens håndhevingsforslag blir forsinket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 21/2011 Fredag 3.juni 1. Regjeringens håndhevingsforslag blir forsinket 2. Anskaffelsesstrategi

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Skjerper straffepraksis hever gebyrnivået

Skjerper straffepraksis hever gebyrnivået Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 7/2009 Fredag 19. februar 1. Skjerper straffepraksis hever gebyrnivået 2. Bedre på innkjøp

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser

Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2011 Fredag 28. januar 1. Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser 2. Til felts mot

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG

Høyringsnotat. 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet. 2 Gjeldande rett og bakgrunnen for framlegget OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG Høyringsnotat Lovavdelinga Juni 2014 Snr. 14/3811 OREIGNINGSLOVA 4 SÆRSKILT TVANGSGRUNNLAG 1 Hovudinnhaldet i høyringsnotatet Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit utkast til

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer