MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0032/05 05/00318 REFERATSAK SAKSLISTE 0033/05 02/02112 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNVÅG 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD 0035/05 04/01101 SØKNAD OM FRADELING AV FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR.6/8, GRUNNFJORD. 0036/05 05/00085 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 41/26, LANES. 0037/05 05/00127 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV PARSELL FRA GBNR. 38/117,STAKKVIK. 0038/05 05/00173 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 FRITID OG EN NAUST- PARSELL FRA GBNR. 15/17 BROMNES PÅ REBBENESØY. 0039/05 05/00193 BRUKSENDRING FRA FRITIDTIL BOLIGFORMÅL FOR GBNR. 7/169,JETTABUKTA VED DÅFJORD

2 0040/05 05/00229 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL EKSIST. FRITIDSEIENDOM GBNR. 11/64, FRA GBNR. 11/28 PERKELNESET I SKOGSFJOR 0041/05 05/00287 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å IGANGSETTE REGULERINGSARBEID PÅ EIEND. GBNR. 42/11, HESSFJORD 0042/05 05/00314 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV PARSELL TIL BOLIG- -GARASJE FRA EIENDOMMEN GBNR. 38/118,STAKKVIK. Sted, dato Hansnes Leif Krøyserth leder

3 Sak 0032/05 REFERATSAK Saksbehandler: Olaug Mikkelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00318 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0032/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Tas til orientering. Saksutredning: Fra: FYLKESMANNEN I TROMS, brev av Vedlegg: Brev av Side 3 av 3

4 Sak 0033/05 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNVÅG Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: L05 Arkivsaksnr.: 02/02112 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0098/02 Kommunestyret /03 Formannskapet /05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Stedsutviklingsplan for Vannvåg godkjennes på følgende vilkår: Det må foretas en reguleringsendring for område regulert til forretning, gbnr. 50/11, nedenfor fylkesvei, jfr. kartutsnitt. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0098/02 Behandling: Forslag til pkt. 3: Pkt. 3: Kommunen innkaller til møte i Vannvåg med sikte på å få satt ned ei prosjektgruppe. Pkt. 1 i sentrumsplan endres til stedsutviklingsplan. Pkt. 1 i innstillinga m/endring enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i innstillinga enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1 Karlsøy kommune starter arbeidet med å utarbeide en stedsutviklingsplan for Vannvåg. 1. Det nedsettes en egen prosjektgruppe til dette. 3. Kommunen innkaller til møte i Vannvåg med sikte på å få satt ned ei prosjektgruppe. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0091/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Prosjektgruppen får disponere området i Vannvåg som er regulert til lekeplass. Arealet skal brukes til lekeplass/park 2. Opparbeidelse av området må skje i nært samarbeid med anleggskontoret. 3. Arbeidet med endring av eksisterende reguleringsplan igangsettes. Side 4 av 4

5 Sak 0033/05 Saksutredning: Stedsutviklingsplan for Vannvåg er utarbeidet av ei lokal plangruppe, oppnevnt av folkemøte i Vannvåg 19. mars Planen har vært lagt ut på lokal høring på Østre Vannøy høsten Ingen skriftlige merknader innkommet. Planen skisserer 7 ulike tiltak som skal gjøre Vannvåg til ei enda triveligere bygd å bo i. Stedsutviklingsplanen forutsetter ei reguleringsendring for et område regulert til forretning, gbnr. 50/11 nedenfor fylkesveien, jfr tiltak nr. 7 og kartutsnitt. Planen legges herved fram for driftsutvalget for godkjenning. Når eventuelle merknader fra driftsutvalget er rettet opp, skal planen legges fram for kommunestyret for endelig godkjenning. Vedlegg: Stedsutviklingsplan Vannvåg (trykket opp særskilt). Side 5 av 5

6 Sak 0034/05 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00834 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/05 Formannskapet /05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatels for 2 fritidsparseller fra eiendommen gbnr. 6/22, Grunnfjord som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge endelige og positive uttalelser fra Troms fylkeskommunes kulturetat og Sametinget. 2. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dispensasjons/delingsvedtak oversendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan utstedes. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslpovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0017/05 Behandling: Vedtak: I medhold av jordlovens pgf. 12 godkjennes fradeling av 2 parseller, hver på 1,0 daa annet areal til fritidsformål fra eiendommen gnr. 6 bnr. 22 i Karlsøy kommune Saksutredning: Det er innkommet søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for fradeling av 2 fritidsparseller fra eiendommen gbnr.6/22, Grunnfjord. Omsøkt areal er ca. 1000m2 pr. parsell. Parsellene søkes fradelt ca.50-80m ovenfor fylkesveg 304 utenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Side 6 av 6

7 Sak 0034/05 I omsøkte område er det spredt bolig og fritidsbebyggelse. Søknaden er sendt til følgende sektormyndigheter for uttalelser: 1. Karlsøy kommune, Miljø- og landbruksavdeling godkjenner fradeling etter jordlovens Karlsøy kommunes kultur-og oppvekstetat anbefaler dispensasjon innvilget. 3. Rendriftsforvaltningen i Troms /Ringvassøy reinbeitedistrikt har ingen merknader til saken. 4. Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat viser til at det for å dispensere fra planformålet i hht pbl 7 må forligge særlige grunner, og dersom det ikke foreligger slike særlige grunner, er det ikke anledning å gi dispensasjon. Under forutsetning at tiltaket ikke er i konflikt med sentrale landbruksinteresser eller øvrige planformål, har regional utviklingsetat ikke merknader til omsøkte tiltak. 5. Sametinget har meldt befaring i løpet av våren Troms fylkeskommunes kulturetat har også meldt befaring våren Statens vegvesen vil behandle avkjørselsspørsmålet nå det foreligger dispensasjons/delingsvedtak i saken. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel..innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis.kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. I denne saken må det dispenseres fra Pbl før delingstillatelse kan gis. Søker: Hans-Erik Nilsen, Kvalsundvn. 39, 9019 Tromsø Tiltakshavere: Torill Hendriksen, Veitvetvn. 18A, 0596 Oslo Svein-Hugo Nilsen, Einevn.64, 9100 Kvaløysletta Vurdering: Omsøkte parseller søkes som nevnt over etablert i et område med spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Avstand til nærmeste bebodde bolig er ca.400m, de øvrige nærliggende boliger nyttes i dag til fritidsformål. Ut fra innkomne uttalelser, og en totalvurdering av saken, finner bygningssjefen at det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan innvilges. Det tas forbehold for de sektormyndighetene som ikke har kommet med endelige uttalelser til søknaden. Vedlegg: Kartutsnitt ØK-FF Side 7 av 7

8 Sak 0035/05 SØKNAD OM FRADELING AV FRITIDSPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR.6/8, GRUNNFJORD. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 04/01101 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0035/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Pålan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for fritidsparsell fra eiendommen gbnr. 6/8, Grunnfjord som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Det må foreligge endelig og positiv uttalelse fra Froms fylkeskommunes kulturetat. 3. Eventult positivt dispensasjons/delingsvedtak sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan utstedes. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det søkes om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 20-6 for fradeling av 1 fritidsparsell fra eiendommen gbnr.6/8, Grunnfjord på Ringvassøya. Omsøkte parsell er lokalisert ca. 300m fra boligbebyggelsen i området, utenfor 100- metersbeltet langs sjøen. Omsøkt areal er ca. 1000m2. Det er fra tidligere fradelt 3 fritidsparseller fra eiendommen, hvorav 2 er bebygd. Det er spredt bolig og fritidsbebyggelse i området. Følgende berørte sektormyndigheter har gitt uttalelse til søknaden: 1. Karlsøy kommune, kultur- og oppvekstetaten anbefaler at dispensasjon innvilges. 2. Karlsøy kommune, Miljø- og landbruksavdeling godkjenner omsøkt fradeling etter jordlovens Statens vegvesen gir foreløpig tilsagn om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Når delingstillatelse foreligger vil Statens vegvesen sluttbehandle søknaden. 4. Sametinget har ingen merknader til søknaden, men minner om at dersom det under arbeid i marken skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner (klm) 8, andre ledd. Side 8 av 8

9 Sak 0035/05 5. Troms fylkeskommunes kulturetat sier følgende: Med bakgrunn i vår vurdering av landskapet, og områdets høyde over havet, kan vi ikke se bort fra at hittil ukjente legalfreda kulturminner kan bli berørt som følge av tiltaket.på samme gårdsnummer er det tidligere registrert flere kulturminner. Disse er automatisk freda jf lov om kulturminner av Tillatelsen vil dermed være betinget av samtykke sektormyndighet for kulturvern. Før vi kan gi endelig uttalelse er derfor kulturetaten avhengig av å undersøke området i felt, spesielt med tanke på prøvestikking etter bosettingsspor som ikke er synlige på overflata. 6. Reindriftsforvaltningen i Troms og berørte reinbeitedistrikt Ringvassøya har ingen reindriftsfaglige merknader til saken. Det er gitt varsel til berørte naboer, uten innkomne merknader. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker: Lilly Karlsen,Grunnfjord 9130 Hansnes Tiltakshaver: Eva Johansen. Vurdering: Grunnfjordbotn er for en stor del fraflyttet. De eldre boligene i området nyttes i dag hovedsakelig til fritidsformål. Fradeling til fritidsformål i dette området synes derfor ikke å berøre andre interesser særskilt. Omsøkte er den fjerde fritidsparsellen som søkes fradelt fra eiendommen, innenfor et forholdsvis begrenset område. Ved ytterligere fradeling fra omsøkte eiendom, bør det stilles krav til reguleringsplan. Vedlegg:Kartutsnitt ØK -FF Side 9 av 9

10 Sak 0036/05 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 41/26, LANES. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00085 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0036/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra bygge- og deleforbud innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for boligparsell fra eiendommen gbnr. 41/26 Lanes som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Eventuelt dispensasjons/delingsvedtak sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan innvilges. 3. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det søkes om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for fradeling av en boligparsell fra eiendommen gbnr.41/26 Lanes, Ringvassøya. Eiendommen er bebygd med 1 hytte og et naust. Omsøkte parsell har et areal på ca. 2000m2 og er lokalisert mellom Riksveg 863 og strand,innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Fra naboeiendommene gbnr. 41/4 og25 er det fradelt 3 boligparseller nedenfor riksvegen, hvorav 2 er bebygd. Det er forholdsvis tett boligbebyggelse i området. Følgende sektormyndigheter har gitt uttalelse til søknaden: 1. Karlsøy kommunes kultur- og oppvekstetaten anbefaler at dispensasjon blir gitt. 2. Karlsøy kommunes Miljø-og landbruksavdeling sier følgende: Eiendommen er på ca. 4 mål og er å betegne som en boligeiendom. Det vil derfor være unødvendig å forelegge denne for jordlovsbehandling. 3. Statens vegvesen gir foreløpig tilsagn om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Når delingstillatelse foreligger vil Statens vegvesen sluttbehandle søknaden. 4. Sametinget har ingen merknader til søknaden, men minner om at dersom det under arbeid i marken skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms Side 10 av 10

11 Sak 0036/05 fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner (klm) 8, andre ledd. 5. Troms fylkeskommunes kulturetat kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner i det omsøkte området. Dersom nye bygninger skal ligge i nærheten av tradiosjonell bebyggelse på stedet, er det viktig med tilpasning når det gjelder materialbruk, takvinkler, fargesetting m.m. Det må også tas hensyn til kulturlandskapet ved plassering av nye bygninger i terrenget. Kulturetaten minner om tiltakshavers aktsomhet og meldeplikt jf. Lov om kulturminner av 1978, 8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles umiddelbart, dersom det under arbeid kommer frem gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Ut over dette har kulturetaten ikke merknader til søknaden. 6. Fylkesmannen i troms, Landbruksavdelingen har ingen landbruksmessige merknader til at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel. 7. Reindriftsforvaltningen i Troms og berørte reinbeitedistrikt Ringvassøya har ingen reindriftsfaglige merknader til saken. Det gitt varsel til berørte naboer, uten innkomne merknader. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker /tiltakshaver: Tom Mathisen, Postboks 401, 9254 Tromsø Vurdering: På bakgrunn av innkomne uttalelser, samt ut fra en totalvurdering av saken anbefaler bygningssjefen at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, med påfølgende delingstillatelse innvilges. Vedlegg:Kartutsnitt ØK -FE Side 11 av 11

12 Sak 0037/05 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV PARSELL FRA GBNR. 38/117,STAKKVIK. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00127 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0037/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra bygge- og deleforbud innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for parsell rundt eksist. garasje fra eiendommen gbnr, 38/117 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Det må foreligge endelig og positiv uttalelse fra Karlsøy kommunes kultur- og oppvekstetat. 3. Eventuelt dispensasjons/delingsvedtal sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan utstedes. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det søkes om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for fradeling av 1 parsell rundt eksist. garasje/næringsbygg fra eiendommen gbnr.38/117 Stakkvik på Reinøya. Parsellen er lokalisert ovenfor fylkesveg 301, dels innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Omsøkt areal er ca. 1000m2. Det er forholdsvis tett med boligbebyggelse i området. Følgende sektormyndigheter har gitt uttalelse til søknaden: 1. Karlsøy kommune, Miljø-og landbruksavdelingen sier følgende: Eiendommen gbnr. 38/117 er å anse som en boligeiendom, og det vil derfor ikke være nødvendig å forelegge denne fradelingssaken for jordlovsbehandling. 2. Karlsøy kommune, kultur- og oppvekstetaten. 3. Statens vegvesen har ikke innvendinger mot at det gis tillatelse til fradeling av en parsell rundt eksist. garasje/næringsbygg. Statens vegvesen gir foreløpig tilsagn om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Når delingstillatelse foreligger må Statens vegvesen orienteres om dette slik at formell avkjøringstillatelse kan utstedes. Det er gitt varsel til berørte naboer, uten innkomne merknader. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse Side 12 av 12

13 Sak 0037/05 tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker/tiltakshaver: Egil Fjellstad Vurdering: Søknaden bunner i at bolighuset skal selges,mens garasjen ikke skal følge et slikt salg. Omsøkte fradeling vil ikke endre /være til hinder for andre interesser i området. Dispensasjon anbefales innvilget. Vedlegg:Kartutsnitt ØK -FF Side 13 av 13

14 Sak 0038/05 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 1 FRITID OG EN NAUST - PARSELL FRA GBNR. 15/17 BROMNES PÅ REBBENESØY. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00173 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0038/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra bygge-og deleforbud innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for 1 fritids- og 1 naustparsell fra eiendommen gbnr. 15/17, Bromnes som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven. 2. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Eventuelt dispensasjons/delingsvedtak sendes Statens vegvesen slik at de kan utstede formell avkjøringstillatelse. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det søkes om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for fradeling av 1 fritidsparsell og 1 naustparsell fra eiendommen gbnr.15/17 Bromnes på Rebbenesøya. Fritidsparsellen søkes fradelt ca. 40m ovenfor fylkesveg 302, utenfor 100-metersbeltet langs sjøen, mens naustparsellen søkes fradelt vest for en bergnabb ved stranden. Omsøkt areal er henholdsvis ca og 250m2. Det er ikke fastboende på Bromnes. For øvrig spredt fritidsbebyggelse. Området vurderes å ikke være skred/rasutsatt. Høgspentlinje ligger ca. 160m ovenfor fritidsparsellen. Følgende sektormyndigheter har gitt uttalelse til søknaden: 1. Karlsøy kommune, Miljø-og Landbruksavdelingen.. 2. Karlsøy kommune, Kultur- og oppvekstetaten anbefaler at det gis dispensasjon. 3. Statens vegvesen gir foreløpig tilsagn om utvidet bruk av eksisterende avkjørseler. Når delingstillatelse foreligger vil Statens vegvesen sluttbehandle søknaden. 4. Sametinget har ingen merknader til søknaden, men minner om at dersom det under arbeid i marken skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner (klm) 8, andre ledd. Side 14 av 14

15 Sak 0038/05 5. Troms fylkeskommunes kulturetat kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner i det omsøkte området. Dersom nye bygninger skal ligge i nærheten av tradiosjonell bebyggelse på stedet, er det viktig med tilpasning når det gjelder materialbruk, takvinkler, fargesetting m.m. Det må også tas hensyn til kulturlandskapet ved plassering av nye bygninger i terrenget. Kulturetaten minner om tiltakshavers aktsomhet og meldeplikt jf. Lov om kulturminner av 1978, 8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles umiddelbart, dersom det under arbeid kommer frem gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Ut over dette har kulturetaten ikke merknader til søknaden. 6. Fylkesmannen i troms, Landbruksavdelingen har ingen landbruksmessige merknader til at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel. 7. Reindriftsforvaltningen i Troms og berørte reinbeitedistrikt Ringvassøya har ingen reindriftsfaglige merknader til saken. Det er gitt varsel til berørte naboer, uten innkomne merknader. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker: Hjalmar Antonsen 9140 Rebbenes Tiltakshavere: Knut M. Olsen, Dreggen 15, 9017 Tromsø Magne Moen, Kortbølgen 6, 9017 Tromsø Vurdering: På Bromnes er det som nevnt over ikke fastboende. De få eldre bolighusene i området nyttes i dag til fritidsformål, i tillegg til en bebygd fritidstomt. Fradeling som omsøkt vil etter bygningssjefens vurdering ikke endre særskilt for frilufts, -ferdsels-og/ eller andre interesser i området. Utfra en totalvurdering av saken, finner bygningssjefen at det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan innvilges. Det tas forbehol d for delingstillatelse etter jordloven. Vedlegg:Kartutsnitt FB Side 15 av 15

16 Sak 0039/05 BRUKSENDRING FRA FRITIDTIL BOLIGFORMÅL FOR GBNR. 7/169,JETTABUKTA VED DÅFJORD Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00193 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0039/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til bruksendring fra fritid til boligformål for eiendommen gbnr. 7/169, Jettabukta, Dåfjord på følgende vilkår: 1. Det må dokumenteres at bygning tilfredsstiller de krav byggeforskriftene stiller til bolig. Dette gjelder også utslipp/septik. Formell tillatelse til slikt tiltak er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det er innkommet søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 20-6 for bruksendring fra fritidsformål til boligformål for eiendommen gbnr.7/169, Jettabukta, Dåfjord. Omsøkte fritidstomt som er bebygd, er lokalisert ovenfor privat veg,utenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Eiendommens areal er 967,1m2. Fritidsboligen ble oppført i 1994, og har et areal på ca. 63m2. Det er spredt fritidsbebyggelse i området. Omsøkte eiendom/område er ikke ras/skredutsatt. Tomtas nordøstrehjørne ligger like under høgspentledning, mens bygning ligger utenfor minimumsavstand på 8m fra denne. Søknaden er sendt til følgende sektormyndigheter for uttalelse: 1. Karlsøy kommune, Miljø-og landbruksavdelingen har ingen merknader til omsøkte bruksendring. 2. Karlsøy kommune, kultur- og oppvekstetaten anbefaler at dispensasjon innvilges. 3. Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat har ikke gitt uttalelse til søknaden innen 4-ukersfristen. 4. Troms Fylkeskommune, kulturetaten bemerker følgende: Da huset ligger nært kulturminner vil vi komme med noen merknader. På nedsiden av vegen, på begge sider av Jettaelva er det tidligere registrert kulturminner som er automatisk freda jf lov om kulturminner av Det dreier seg om et felt med gammetufter lengst i nord, og på andre siden av elva hvor det er registrert tufter fra steinalderen. Ved befaring har vi sett hjulspor nær kulturminnene. Og ber om at det blir vist varsomhet i forbindelse med fjæresonen nedenfor. Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel ned til naustområdet. Ut over dette har kulturetaten ikke merknader til søknaden om bruksendring. Side 16 av 16

17 Sak 0039/05 5. Reindriftsforvaltningen har ikke gitt uttalelse innen 4-ukersfristen. 6. Sametinget har ingen merknader til bruksendringen. 7. Fylkesmannens landbruksavdeling har ingen landbruksmessige merknader til at det i dette tilfellet dispenseres fra kommuneplanens arealdel. 8. Planstatus: Eiendommen omfattes ikke av stadfestet reguleringsplan. Det er oppstartet reguleringsarbeid for fritidsbebyggelse på avgivereiendom gbnr. 7/10,13,37. Omsøkte ligger for øvrig innenfor LNF-område, sone II i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker/tiltakshaver: Steinar Pettersen, Jettabukta, 9130 Hansnes Vurdering: Omsøkte bruksendring vil etter bygningssjefens vurdering ikke endre for frilufts-,ferdsels eller andre interesser i området. Ut fra innkomne uttalelser finner bygningssjefen at det foreligger særlige grunner for å innvilge omsøkte dispensasjon/bruksendring.. Bygning må tilfredstille de krav byggeforskriftene stiller til bolig. Formell tillatelse til tiltak er delegert bygningssjefen å avgjøre. Vedlegg: Søknad om bruksendring Kartutsnitt ØK -FE Side 17 av 17

18 Sak 0040/05 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL EKSIST. FRITIDSEIENDOM GBNR. 11/64, FRA GBNR. 11/28 PERKELNESET I SKOGSFJOR Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0040/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100-metersbeltet langs sjøen og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for tilleggsparsell til fritidseiendommen gbnr. 11/64 som omsøkt fra gbnr. 11/28, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge positivt vedtak etter jordlovens Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det er innkommet søknad om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for fradeling av tilleggsparsell til eksist. fritidseiendom gbnr. 11/64 fra eiendommen gbnr.11/28 Perkelneset, Skogsfjord. Omsøkte parsell er lokalisert på syd-øst side av 11/64, mot grensen til gbnr. 11/7, innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Omsøkt areal er ca. 2600m2. Delingstillatelse for tilleggsparsell på ca. 500m2 ble innvilget i 2001, men pga uklare grenser mellom 11/7 og 11/28 ble det i 2004 avholdt grensegang som medførte noe endrede grenser i forhold til grense vist i ØK-kart. Ut fra dette søkes det om delingstillatelse for et areal på ca. 2600m2. Ved behandling av opprinnelig søknad i 2001 gav følgende sektormyndigheter uttalelser til saken: 1. Karlsøy kommune, Miljø-og landbruk godkjente fadeling av 500m2 som tilleggsareal til gbnr. 11/ karlsøy kommunes kultur- og oppvekstetat anbefalte at nødvendig dispensasjon ble gitt. 3. Troms Fylkeskommune, kulturetaten hadde ingen merknader, forutsatt at det ikke skulle gjøres markinngrep. 4. Troms fylkeskommune, Regional utvilkingsetat, ingen merknader. Side 18 av 18

19 Sak 0040/05 5. Sametinget, ingen merknader forutsatt at det ikke skulle gjøres markinngrep. 6. Reindriftsforvaltningen ingen merknader. Saken er sendt Karlsøy kommunes Miljø- og landbruksavdeling for fornyet jordlovsbehandling. Det er spredt fritidsbebyggelse i området. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone II i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søkere: Leif J. Benonisen, Grevlingveien 57, 9017 Tromsø Katrine Moe, Nedre Holmegt. 29, 4006 Stavanger Bjørn A: Moe, Jektvn. 41, 9017 Tromsø Tiltakshaver: Gunnar Rørstad, Ivar Aasensveg 7, 9007 Tromsø Vurdering: Omsøkte vil etter bygningssjefens vurdering ikke endre særskilt for andre interesser i området. Bygningssjefen anser det for unødvendig å sende saken til ny uttalelse til sektormyndighetene,med unntak av landbruk, da det ikke skal gjøres markinngrep Under forutsetning at Landbruk godkjenner fradeling etter jordloven,anbefales søknaden innvilget. Vedlegg:Kartutsnitt ØK -FC Side 19 av 19

20 Sak 0041/05 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å IGANGSETTE R EGULERINGSARBEID PÅ EIEND. GBNR. 42/11, HESSFJORD Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00287 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0041/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 30, tillatelse til at det kan startes opp arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for bolig og naustbebyggelse på eiendommen gbnr. 42/11, Hessfjord, med følgende anbefalinger: 1. Reguleringsplanen skal utarbeides på digitalt, og i henhold til SOSI-standard når det gjelder fargesetting-, skravur, koding m.m. 2. Det må utarbeides bestemmelser til planen som ivaretar vann-, avløp, veg-, parkering m.m. Igangsetting av tiltak på eiendommen skal kunngjøres i minst 2 aviser, jf. Plan- og bygningslovens Dette gjøres for søkers regning. Før planen forelegges Driftsutvalget for 1. gangsbehandling, må forslagsstilleren underskrive avtale på at hun/han vil dekke eventuelle utgifter til befaring fra offentlige etater, jf kommunestyrevedtak!!!/95.ut Saksutredning: Det er innkommet søknad om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringplan på eiendommen gbnr. 42/11,Hessfjord, Ringvassøya. Formålet med planen er å etablere 5 boligtomter,hvorav 2 etablerte og i tillegg bolighuset på eiendommen som skal inngå i planen. I tillegg ønskes det etablert 8 nausttomter,hvorav 2 etablerte. Det vil si at planen vil innholde 5 boligtomter og 8 nausttomter. Videre skal det etableres adkomst med parkeringsplass til nausttomtene. Det skal videre utarbeides bestemmelser for området som ivaretar infrastruktur som vann-, avløp-, veg m.m. Plansituasjon: Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Det pågår ikke regulering i området. Side 20 av 20

21 Sak 0041/05 Søker/tiltakshaver: Inger Eliassen,Hessfjord 9130 Hansnes Vurdering: Da formålet er bolig, anbefaler bygningssjefen søknaden innvilget. Vedlegg: Kartutsnitt ØK -FE Søknad Side 21 av 21

22 Sak 0042/05 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV PARSELL TIL BOLIG - -GARASJE FRA EIENDOMMEN GBNR. 38/118,STAKKVIK. Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00314 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0042/05 Driftsutvalg Rådmannens innstilling: Driftsutvalget i Karlsøy gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra bygge- og deleforbud innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for tilleggsparsell til parsell rundt eksist. garasje fra eiendommen gbnr, 38/118 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Veg- vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Omsøkte parsell skal sammenføyes med parsell søkt fradelt fra gbnr. 38/117 rundt garasje på oversiden av fylkesvegen. 3. Det må foreligge endelig og positiv uttalelse fra Karlsøy kommunes kultur- og oppvekstetat, Landbruksaavdelingen samt Statens vegvesen. 4. Eventuelt dispensasjons/delingsvedtal sendes Statens vegvesen slik at formell avkjøringstillatelse kan utstedes. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Driftsutvalgets vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Driftsutvalget i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Saksutredning: Det søkes om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningslovens 7, og fra samme lovs 17-2 og 20-6 for fradeling av 1 tilleggsparsell til tomt rundt eksist. garasje/næringsbygg fra eiendommen gbnr.38/118 Stakkvik på Reinøya. Parsellen er lokalisert neden fylkesveg 301, innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og skal tillegges parsell søkt fradelt fra gbnr. 38/117. Omsøkt areal er ca. 800m2. Det er forholdsvis tett med boligbebyggelse i området. Følgende sektormyndigheter har gitt uttalelse til søknaden: 4. Karlsøy kommune, Miljø-og landbruksavdelingen.. 5. Karlsøy kommune, kultur- og oppvekstetaten. 6. Statens vegvesen.. Omsøkte ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor disse områdene kan spredt utbygging av bolig- ervervs- og fritidsbebyggelse Side 22 av 22

23 Sak 0042/05 tillates. Bebyggelsen må ikke komme i konflikt med viktige reindrifts-, naturvern- og/eller landbruksinteresser. For fritidsbebyggelse må det utarbeides bebyggelsesplan før bygge- og delingstillatelse kan gis. Kommunen har i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og utstrekning av bebyggelsen. Soneinndelingen i planen er derfor retningsgivende, og ikke rettslig bindende. Konsekvensen av dette er at søknader om bygging/fradeling som ikke hører inn under stedbunden næring må skje på bakgrunn av dispensasjon, jfr. Plan- og bygningslovens 7. Søker/tiltakshaver: Egil Fjellstad Vurdering: Søknaden bunner i at bolighuset på gbnr.38/117 skal selges,mens garasjen på denne eiendommen ikke skal følge et slikt salg. 38/118 er lokalisert nedenfor fylkesvegen hvor det nå søkes fradelt ca. 800m. Dette arealet skal sammenføyes med tomt rundt overnevnte garasjetomt på oversiden av fylkesvegen. Omsøkte fradeling vil ikke endre /være til hinder for andre interesser i området. Dispensasjon anbefales innvilget. Søknaden er sendt berørte sektormyndigheter for uttalelser. Vedlegg:Kartutsnitt ØK -FF Side 23 av 23

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: VANNØY SERVICEBYGG Møtedato: 16.09.2005 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ SLETTMOBAKKEN TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: SKOGSTRAND CAMPING STAKKVIK Møtedato: 24.09.2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000/6037 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 25.09.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 30.05.2008 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 30.04.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

Karlsøy kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/07 07/00392 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I DRIFTSUTVALGET

Karlsøy kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/07 07/00392 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I DRIFTSUTVALGET Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM TEKNISK ETAT Møtedato: 22.10.2004 Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen Faste medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02

Rådmannens innstilling: Forslag til avtale godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2002 sak 0023/02 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 41/10 10/647 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 41/10 10/647 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 28.09.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 13/09 09/308 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 29.04.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FULGØYFJORDEN (BLOKK C 1. ETASJE) Møtedato: 25.02.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746037 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0075/06 05/00951 MIDLERTIDIG BYGGE- OG DELEFORBUD I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0075/06 05/00951 MIDLERTIDIG BYGGE- OG DELEFORBUD I KARLSØY KOMMUNE Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Øyriket - kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2006 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777460 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvard Hausken Arkiv: GNR 12/118 Arkivsaksnr.: 14/118 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Hovedutvalg teknisk 12/118 - SEVLAND SØKNAD OM DISPENSASJON, KLAGEBEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2012/4682-16 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Klage på vedtak i Drift 24.10.2012 - vedr. 56/6 Skomsvold, Strandabakken - Søknad om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 19.05.2009 Tid: 12.45 17.55 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer