KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall: Ingen. Varamedlemmer: Ingen. Fra administrasjonen møtte: Robert Robertsen, Frode Albrigtsen, Bjørnar Sørensen, Lars C. Haugen, Bård Eilertsen, May-Jorunn Corneliussen. Teknisk utvalg ber om at følgende ekstrasaker tas opp på møtet: 70/08: REDEGJØRING - BRUK AV INVESTERINGSMIDLER - HANSNES SKOLE OG VANNVÅG SKOLE 71/08: KOSTNADER VEDRØRENDE RENOVERING AV VANNVÅG SKOLE (en stemte imot å ta opp denne saken) Kjellaug Klemetsen innvilges permisjon fra kl Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, May-Jorunn Corneliussen teknisk sjef Utskrift er sendt til: Medlemmer, varamedlemmer, KomRev NORD, media.

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 0048/08 08/00086 GODKJENNING AV PROTOKOLL - TEKNISK UTVALG 0049/08 08/00752 TERTIALRAPPORT/BUDSJETTREGULERING - TEKNISK ETAT 0050/08 04/00458 SØKNAD OM FRADELING AV FRITIDSPARSELL GBNR. 22/1-2, GRØTØY 0051/08 06/00011 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 13/5, SKOGSFJORDVATN 0052/08 06/00484 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV 2 BOLIGPARSELLER FRA EIENDOMMEN GBNR. 38/20, SANDNES PÅ REINØYA. 0053/08 07/03917 SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL FRITIDSBOLIG GBNR. 4/6, MELLOMJORD 0054/08 07/04022 SØKNAD OM FRADELING AV INNMARK PÅ GBNR. 33/8, HELGØY 0055/08 08/00524 SØKNAD OM FRADELING AV EN FRITIDSTOMT OG EN NAUSTTOMT FRA GBNR. 6/36, GRUNNFJORD 0056/08 08/00586

3 SØKNAD OM FRADELING AV 2 NAUSTTOMTER FRA BNR. 6/22, GRUNNFJORD 0057/08 07/03588 SØKNAD OM DISPENSJON FOR FRADELING AV NAUSTTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 47/3, LANESØYRA 0058/08 08/00545 SØKNAD OM DISPENSAJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GBNR. 10/32 FRA GBNR. 10/1, MIKKELVIK 0059/08 08/00546 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA GBNR.12/4, SKOGSFJORDVATN 0060/08 08/00528 SØKNAD OM ETABLERING AV KJØREVEG OVER EIENDOMMEN GBNR. 39/8 TIL FRITIDSEIENDOM PÅ GBNR. 39/56, BJØRNSKAR, 9130 HANSNES 0061/08 08/00542 SØKNAD OM REGULERING AV HYTTEFELT OG RORBUER PÅ GBNR. 11/23, SKOGSFJORD 0062/08 08/00667 SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART MED REGULERINGSPLAN FOR NYTT INDUSTRIOMRÅDE GBNR. 1/3 OG 13, TORSVÅG 0063/08 08/00768 SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR HYTTER PÅ GBNR. 60/9, FINNKROKEN 0064/08 08/00688 SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART AV

4 REGULERINGSPLAN PÅ GBNR. 6/4, GRUNNFJORD 0065/08 06/00695 KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN /08 08/00253 REGULERINGSPLAN SJARK-/SMÅBÅTHAVN I KRISTOFFERVALEN, GBNR. 55/68 M. FL GANGS BEHANDLING 0067/08 07/03725 REGULERINGSENDRINGER FOR GNR. 44, HANSNES - 2. GANGS BEHANDLING 0068/08 07/03727 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER 0069/08 08/00499 LERØY AUROROA - LOKALITET ANDAMMEN 0070/08 08/00811 REDEGJØRING - BRUK AV INVESTERINGSMIDLER - HANSNES SKOLE OG VANNVÅG SKOLE 0071/08 08/00812 KOSTNADER VEDRØRENDE RENOVERING AV VANNVÅG SKOLE 0072/08 07/03378 SØKNAD OM TILLATELSE TIL VEGBYGGING PÅ EIENDOMMEN GBNR 6/25, GRUNNFJORD 0073/08 08/ /08 MELDING OM TILTAK - SPIKERTELT TIL CAMPINGVOGN PÅ EIENDOMMEN GBNR. 10/2, MIKKELVIK, HANSNES GODKJENNING AV PROTOKOLL - TEKNISK UTVALG

5 Protokoll fra møte godkjennes. Enstemming som innstillingen. Protokoll fra møte godkjennes. 0049/08 TERTIALRAPPORT/BUDSJETTREGULERING - TEKNISK ETAT 1. Teknisk utvalg tar tertialrapport for 1. tertial 2008 til orientering. 2. Teknisk utvalg vedtar framlagte forslag til budsettregulering for Teknisk etat tar inn to ferievikarer i en måned hver sommeren 2008 til forefallende arbeid som gressklipping, maling, småvedlikehold etc. Belastes ansvar 603: Parkvesen. 1. Teknisk utvalg tar tertialrapport for 1. tertial 2008 til orientering. 2. Teknisk utvalg vedtar framlagte forslag til budsettregulering for Teknisk etat tar inn to ferievikarer i en måned hver sommeren 2008 til forefallende arbeid som gressklipping, maling, småvedlikehold etc. Belastes ansvar 603: Parkvesen. 0050/08 SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL, GBNR. 22/1-2, GRØTØY

6 Teknisk utvalg gir delingstillatelse for 1 parsell på ca. 100 daa fra eiendommen gbnr. 22/1 og 2, Nordre Grøtøy, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven. 2. Kartforretning/ oppmåling må rekvireres hos Nord-Troms Jordskifterett. 3. Dersom deling ikke er rekvirert innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir delingstillatelse for 1 parsell på ca. 100 daa fra eiendommen gbnr. 22/1 og 2, Nordre Grøtøy, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven. 2. Kartforretning/ oppmåling må rekvireres hos Nord-Troms Jordskifterett. 3. Dersom deling ikke er rekvirert innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0051/08 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 13/5, SKOGSFJORDVATN

7 Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanen, og gir delingstillatelse for 2 fritisdsparseller fra eiendommen gbnr. 13/5 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven. 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 4. Ved fremtidig søknad om fradeling fra eiendommen, vil det bli stillet krav til reguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanen, og gir delingstillatelse for 2 fritisdsparseller fra eiendommen gbnr. 13/5 som omsøkt, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven. 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 4. Ved fremtidig søknad om fradeling fra eiendommen, vil det bli stillet krav til reguleringsplan. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0052/08 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGPARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 38/20, SANDNES PÅ REINØYA

8 Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for en boligparsell fra eiendommen gbnr. 38/20, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven. 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for en boligparsell fra eiendommen gbnr. 38/20, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering.

9 0053/08 SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL FRITIDSBOLIG GBNR. 4/6, MELLOMJORD Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til fradeling av tilleggsparsell til gbnr. 4/10, fra eiendommen gbnr. 4/6 Mellomjord på Vannøya. Delingstillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven. 2. Det er registrert flere automatisk freda kulturminner på samme gårdsnummer som det søkes fradeling fra (gbnr. 4/6). Det tillates derfor ikke oppføring av bygg på tilleggsparsellen uten ny søknad / høringsuttalelse fra Troms fylkeskommune kulturetaten. 3. Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. 4. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Administrasjonen ber om at det tas inn et nytt punkt 2: Tilleggsparsellen må sammenføyes med gbnr. 4/10. Enstemmig som innstillingen inkludert det nye punkt 2. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir tillatelse til fradeling av tilleggsparsell til gbnr. 4/10, fra eiendommen gbnr. 4/6 Mellomjord på Vannøya. Delingstillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Tilleggsparsellen må sammenføyes med gbnr. 4/10.

10 3. Det er registrert flere automatisk freda kulturminner på samme gårdsnummer som det søkes fradeling fra (gbnr. 4/6). Det tillates derfor ikke oppføring av bygg på tilleggsparsellen uten ny søknad / høringsuttalelse fra Troms fylkeskommune kulturetaten. 4. Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0054/08 SØKNAD OM FRADELING AV INNMARK PÅ GBNR. 33/8, HELGØY Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for èn fritidsparsell fra eiendommen gbnr. 33/8, Solvoll på Helgøya. Delingstillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Det tillates ikke oppføring av nye bygninger på den fradelte parsellen før det er foretatt en grundigere skredvurdering av NGI. Bestemmelsen fastsettes iht. pbl 68, 2. ledd. 3. Vei-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering.

11 Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for èn fritidsparsell fra eiendommen gbnr. 33/8, Solvoll på Helgøya. Delingstillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Det tillates ikke oppføring av nye bygninger på den fradelte parsellen før det er foretatt en grundigere skredvurdering av NGI. Bestemmelsen fastsettes iht. pbl 68, 2. ledd. 3. Vei-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0055/08 SØKNAD OM FRADELING AV EN FRITIDSTOMT OG EN NAUSTTOMT FRA GBNR. 6/36, GRUNNFJORD Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for èn naustparsell og èn fritidsparsell fra eiendommen gbnr. 6/36, Engbakken i Grunnfjord på Ringvassøy. Delingstillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Vei-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd.

12 4. Nye bygninger må gis en utforming som ivaretar hensynet til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap ved valg av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering/orientering i terrenget. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for èn naustparsell og èn fritidsparsell fra eiendommen gbnr. 6/36, Engbakken i Grunnfjord på Ringvassøy. Delingstillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Vei-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9.juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. 4. Nye bygninger må gis en utforming som ivaretar hensynet til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap ved valg av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering/orientering i terrenget. 5. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. Søker, eller andre med rettslig klageinteresse i saken, har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0056/08 SØKNAD OM FRADELING AV 2 NAUSTTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD

13 Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for to naustparseller fra eiendommen gbnr. 6/22 Langnes i Grunnfjord, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Avkjøringstillatelse fra vegsjefen må foreligge. Betinger denne endret plassering enn vist på situasjonsplan må ny plan med riktig plassering av avkjørsel sendes Plan- og byggesakskontoret, Jfr. Plan- og bygningsloven Vei-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9.juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. 5. Nye bygninger må gis en utforming som ivaretar hensynet til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap ved valg av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering/orientering i terrenget. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for to naustparseller fra eiendommen gbnr. 6/22 Langnes i Grunnfjord, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge delingstillatelse etter jordloven 2. Avkjøringstillatelse fra vegsjefen må foreligge. Betinger denne endret plassering enn vist på situasjonsplan må ny plan med riktig plassering av avkjørsel sendes Plan- og byggesakskontoret, Jfr. Plan- og bygningsloven Vei-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Skulle det under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes

14 Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9. juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. 5. Nye bygninger må gis en utforming som ivaretar hensynet til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap ved valg av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering/orientering i terrenget. 6. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen tre år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0057/08 SØKNAD OM DISPENSJON FOR FRADELING AV NAUSTTOMT FRA EIENDOMMEN GBNR. 47/3, LANESØYRA Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100- metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for 1 naustparsell fra eiendommen gbnr. 47/3, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordloven, likeså avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen. 2. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy kommune innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100-

15 metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, og gir delingstillatelse for 1 naustparsell fra eiendommen gbnr. 47/3, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge tillatelse etter jordloven, likeså avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen. 2. Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy kommune innen tre uker, viser til orientering. 0058/08 SØKNAD OM DISPENSAJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GBNR. 10/32 FRA GBNR. 10/1, MIKKELVIK Teknisk utvalg gir i medhold av plan og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100 m beltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplans arealdel, og gir delingstillatelse for tilleggsparsell til gbnr. 10/32 fra eiendommen gbnr. 10/1, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positive uttalelser fra de av sektormyndighetene som ikke har gitt endelig uttalelser til søknaden. 2. Tilleggsparsellen må sammenføyes med gbnr. 10/ Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av plan og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging / fradeling innenfor 100 m

16 beltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplans arealdel, og gir delingstillatelse for tilleggsparsell til gbnr. 10/32 fra eiendommen gbnr. 10/1, på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positive uttalelser fra de av sektormyndighetene som ikke har gitt endelig uttalelser til søknaden. 2. Tilleggsparsellen må sammenføyes med gbnr. 10/ Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunens oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0059/08 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT FRA GBNR.12/4, SKOGSFJORDVATN Teknisk utvalg gir i medhold av plan og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplans arealdel, og gir delingstillatelse for fradeling av parsell rundt eksisterende bygninger på gbnr. 12/4 på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positive uttalelser fra de sektormyndighetene som ikke har gitt endelige uttalelser til søknaden. 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunenes oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. Teknisk utvalg gir i medhold av plan og bygningsloven 7, og med hjemmel i samme lovs 20-6, dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplans arealdel, og gir delingstillatelse for fradeling av parsell rundt eksisterende bygninger på gbnr. 12/4 på følgende vilkår: 1. Det må foreligge positive uttalelser fra de sektormyndighetene som ikke har gitt endelige uttalelser til søknaden.

17 2. Veg-, vann- og kloakkrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, evt. kan disse sikres i skjøtet, jfr. Pbl. 65 og Dersom deling ikke er rekvirert hos kommunenes oppmålingsavdeling innen 3 år etter at delingstillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 og 63. De har rett til å klage på Teknisk utvalgs vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Eventuell klage må sendes Teknisk utvalg i Karlsøy innen tre uker, viser til orientering. 0060/08 SØKNAD OM ETABLERING AV KJØREVEG OVER EIENDOMMEN GBNR 39/8 TIL FRITIDSEIENDOM PÅ GBNR 39/56, BJØRNSKAR, 9130 HANSNES Teknisk utvalg i Karlsøy kommune gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, for etablering av kjøreveg over eiendommen Gbnr. 39/8 til fritidseiendom på Gbnr. 39/56 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Kjørevegen må tilpasses terrenget best mulig, og vegkanter tilsås. 2. Hvis berørte sektoretater som hittil ikke har uttalt seg har vesentlige innsigelser til tiltaket, vil vedtaket ikke være gjeldende. 3. Vegrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, jfr. Pbl Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og kulturetaten Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov av 9. juni nr. 50 om kulturminner (KLM) Den formelle byggetillatelsen er delegert bygningssjefen å avgjøre. 6. Dersom tiltaket ikke er påbegynt innen 3 år etter at dispensasjon/byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Søker/tiltakshaver: John Roar Paulsen, Jektveien 7, 9017 Tromsø. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms via Teknisk utvalg i Karlsøy kommune, jfr Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens 28. Klagefristen er i henhold til forvaltningsloven 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Nærmere opplysninger om klagerett fremgår av vedlagte oppsett. Svein H. Tårnes erklærer seg inhabil i saken.

18 Teknisk utvalg i Karlsøy kommune gir i medhold av Plan- og bygningslovens 7, og med hjemmel i samme lovs 17-2 og 20-6, dispensasjon fra forbudet mot bygging/fradeling innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, for etablering av kjøreveg over eiendommen Gbnr. 39/8 til fritidseiendom på Gbnr. 39/56 som omsøkt, på følgende vilkår: 1. Kjørevegen må tilpasses terrenget best mulig, og vegkanter tilsås. 2. Hvis berørte sektoretater som hittil ikke har uttalt seg har vesentlige innsigelser til tiltaket, vil vedtaket ikke være gjeldende. 3. Vegrettigheter over annen eiendom må sikres ved tinglyst erklæring, jfr. Pbl Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og kulturetaten Troms fylkeskommune omgående, jfr. Lov av 9. juni nr. 50 om kulturminner (KLM) Den formelle byggetillatelsen er delegert bygningssjefen å avgjøre. 6. Dersom tiltaket ikke er påbegynt innen 3 år etter at dispensasjon/byggetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Søker/tiltakshaver: John Roar Paulsen, Jektveien 7, 9017 Tromsø. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms via Teknisk utvalg i Karlsøy kommune, jfr Plan- og bygningslovens 15 og forvaltningslovens 28. Klagefristen er i henhold til forvaltningsloven 29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Nærmere opplysninger om klagerett fremgår av vedlagte oppsett. 0061/08 SØKNAD OM REGULERING AV HYTTEFELT OG RORBUER PÅ GBNR. 11/23, SKOGSFJORD Teknisk utvalg gir tillatelse til å starte opp arbeidet med regulering for deler av eiendommen gbnr. 11/23, Skogsfjord, på følgende vilkår: 1. Reguleringsplanen må utarbeides på digitalt format, i henhold til SOSI-standard når det gjelder koding, fargesetting, skravur m.m. 2. Infrastruktur som veg, vann og avløp, samt strømforsyning må ivaretas i planen/reguleringsbestemmelsene. 3. Det må også lages bestemmelser for bygningers mønehøyde, fargevalg, takvinkel m.m. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30 Vedtaket kan ikke påklages, eventuelt kan planforslaget fremmes for kommunestyret av søker Utarbeiding av reguleringsplan

19 1. Kommunestyret skal sørge for at det faste utvalget for plansaker lar utarbeide forslag til de reguleringsplaner som er påbudt etter 23 og at planene tas opp til revisjon etter som forholdene gjør det påkrevet. Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste utvalget for plansaker de pålegg og generelle retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. På samme måte kan kommunestyret pålegge det faste utvalget for plansaker å la utarbeide reguleringsplan for områder som ikke går inn under reguleringsplikten i 23, eller revidere slike planer. Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget. Ved regulering og omregulering av områder med eksisterende bebyggelse skal kommunen legge forholdene til rette for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der. Det faste utvalget for plansaker skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlig interesser i reguleringsarbeidet, jfr. 9-3 og Teknisk utvalg gir tillatelse til å starte opp arbeidet med regulering for deler av eiendommen gbnr. 11/23, Skogsfjord, på følgende vilkår: 1. Reguleringsplanen må utarbeides på digitalt format, i henhold til SOSI-standard når det gjelder koding, fargesetting, skravur m.m. 2. Infrastruktur som veg, vann og avløp, samt strømforsyning må ivaretas i planen/reguleringsbestemmelsene. 3. Det må også lages bestemmelser for bygningers mønehøyde, fargevalg, takvinkel m.m. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30 Vedtaket kan ikke påklages, eventuelt kan planforslaget fremmes for kommunestyret av søker Utarbeiding av reguleringsplan 1. Kommunestyret skal sørge for at det faste utvalget for plansaker lar utarbeide forslag til de reguleringsplaner som er påbudt etter 23 og at planene tas opp til revisjon etter som forholdene gjør det påkrevet. Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste utvalget for plansaker de pålegg og generelle retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. På samme måte kan kommunestyret pålegge det faste utvalget for plansaker å

20 la utarbeide reguleringsplan for områder som ikke går inn under reguleringsplikten i 23, eller revidere slike planer. Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget. Ved regulering og omregulering av områder med eksisterende bebyggelse skal kommunen legge forholdene til rette for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der. Det faste utvalget for plansaker skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlig interesser i reguleringsarbeidet, jfr. 9-3 og /08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART MED REGULERINGSPLAN FOR NYTT INDUSTRIOMRÅDE GBNR. 1/3 OG 13, TORSVÅG Teknisk utvalg gir tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan for uttak av m3 steinmasser med formål å utvide tørrfiskproduksjon på Koja, gbnr. 1/3 og 13, på følgende vilkår: 1. Reguleringsplanen må utarbeides på digitalt format, i henhold til SOSI-standard når det gjelder koding, fargesetting, skravur m.m. 2. Det må utarbeides reguleringsbestemmelser som ivaretar infrastruktur, sikring av området, samt deponi av utsprengte masser. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30. Vedtaket kan ikke påklages. Eventuelt kan søker fremme planforslaget for kommunestyret Utarbeiding av reguleringsplan 1. Kommunestyret skal sørge for at det faste utvalget for plansaker lar utarbeide forslag til de reguleringsplaner som er påbudt etter 23 og at planene tas opp til revisjon etter som forholdene gjør det påkrevet. Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste utvalget for plansaker de pålegg og generelle retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. På samme måte kan kommunestyret pålegge det faste utvalget for plansaker å

21 la utarbeide reguleringsplan for områder som ikke går inn under reguleringsplikten i 23, eller revidere slike planer. Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget. Ved regulering og omregulering av områder med eksisterende bebyggelse skal kommunen legge forholdene til rette for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der. Det faste utvalget for plansaker skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlig interesser i reguleringsarbeidet, jfr. 9-3 og Teknisk utvalg gir tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan for uttak av m3 steinmasser med formål å utvide tørrfiskproduksjon på Koja, gbnr. 1/3 og 13, på følgende vilkår: 1. Reguleringsplanen må utarbeides på digitalt format, i henhold til SOSI-standard når det gjelder koding, fargesetting, skravur m.m. 2. Det må utarbeides reguleringsbestemmelser som ivaretar infrastruktur, sikring av området, samt deponi av utsprengte masser. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30. Vedtaket kan ikke påklages. Eventuelt kan søker fremme planforslaget for kommunestyret Utarbeiding av reguleringsplan 1. Kommunestyret skal sørge for at det faste utvalget for plansaker lar utarbeide forslag til de reguleringsplaner som er påbudt etter 23 og at planene tas opp til revisjon etter som forholdene gjør det påkrevet. Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste utvalget for plansaker de pålegg og generelle retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. På samme måte kan kommunestyret pålegge det faste utvalget for plansaker å la utarbeide reguleringsplan for områder som ikke går inn under reguleringsplikten i 23, eller revidere slike planer. Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte

22 formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget. Ved regulering og omregulering av områder med eksisterende bebyggelse skal kommunen legge forholdene til rette for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der. Det faste utvalget for plansaker skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlig interesser i reguleringsarbeidet, jfr. 9-3 og /08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR HYTTER PÅ GBNR. 60/9, FINNKROKEN Teknisk utvalg gir tillatelse til å starte opp arbeid med reguleringsplan for hytter og naust p å eiendommen gbnr. 60/9, Finnkroken, på følgende betingelser: 1. Reguleringsplan må utarbeides på digitalt format i hehold til SOSI-standard når det gjelder fargesetting, skravur, koding m.m. 2. Det må utarbeides reguleringsbestemmelser som ivaretar infrastruktur som veg, vann, avløp, strømforsyning m.m. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30. Vedtaket kan ikke påklages, eventuelt kan planforslaget fremmes for kommunestyret av søker Utarbeiding av reguleringsplan 1. Kommunestyret skal sørge for at det faste utvalget for plansaker lar utarbeide forslag til de reguleringsplaner som er påbudt etter 23 og at planene tas opp til revisjon etter som forholdene gjør det påkrevet. Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste utvalget for plansaker de pålegg og generelle retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. På samme måte kan kommunestyret pålegge det faste utvalget for plansaker å la utarbeide reguleringsplan for områder som ikke går inn under reguleringsplikten i 23, eller revidere slike planer. Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev

23 og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget. Teknisk utvalg gir tillatelse til å starte opp arbeid med reguleringsplan for hytter og naust p å eiendommen gbnr. 60/9, Finnkroken, på følgende betingelser: 1. Reguleringsplan må utarbeides på digitalt format i hehold til SOSI-standard når det gjelder fargesetting, skravur, koding m.m. 2. Det må utarbeides reguleringsbestemmelser som ivaretar infrastruktur som veg, vann, avløp, strømforsyning m.m. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30. Vedtaket kan ikke påklages, eventuelt kan planforslaget fremmes for kommunestyret av søker Utarbeiding av reguleringsplan 1. Kommunestyret skal sørge for at det faste utvalget for plansaker lar utarbeide forslag til de reguleringsplaner som er påbudt etter 23 og at planene tas opp til revisjon etter som forholdene gjør det påkrevet. Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste utvalget for plansaker de pålegg og generelle retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. På samme måte kan kommunestyret pålegge det faste utvalget for plansaker å la utarbeide reguleringsplan for områder som ikke går inn under reguleringsplikten i 23, eller revidere slike planer. Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget. 0064/08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSPLAN PÅ GBNR. 6/4, GRUNNFJORD

24 Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) 30 tillatelse til å starte opp arbeid med reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen gbnr. 6/4 i Grunnfjord på Ringvassøya, på følgende vilkår: 1. Iverksetting av tiltak på berørte eiendommer kunngjøres i minst 2 alminnelig leste aviser, jfr. pbl Videre må berørte naboer tilskrives særskilt. 2. Reguleringsplanen (endelig plan) fremstilles på digitalt format, i henhold til sosistandard når det gjelder koding, fargesetting, skravur m.m. 3. Det må utarbeides konkrete bestemmelser veg, vann og avløp i planen, samt strømforsyning. Vedtaket kan ikke påklages, eventuelt kan planforslaget fremmes for Karlsøy kommunestyre av søker. Tiltakshaver: Stakken Gård DA, Grunnfjord, 9130 Hansnes. Søker: Raymond Mathisen, Grunnfjord, 9130 Hansnes. Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) 30 tillatelse til å starte opp arbeid med reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen gbnr. 6/4 i Grunnfjord på Ringvassøya, på følgende vilkår: 1. Iverksetting av tiltak på berørte eiendommer kunngjøres i minst 2 alminnelig leste aviser, jfr. pbl Videre må berørte naboer tilskrives særskilt. 2. Reguleringsplanen (endelig plan) fremstilles på digitalt format, i henhold til sosistandard når det gjelder koding, fargesetting, skravur m.m. 3. Det må utarbeides konkrete bestemmelser veg, vann og avløp i planen, samt strømforsyning. Vedtaket kan ikke påklages, eventuelt kan planforslaget fremmes for Karlsøy kommunestyre av søker. Tiltakshaver: Stakken Gård DA, Grunnfjord, 9130 Hansnes. Søker: Raymond Mathisen, Grunnfjord, 9130 Hansnes. 0065/08 KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

25 Teknisk utvalg godkjenner forslag til trafikksikkerhetsplan for Karlsøy kommune , og legger den fram for kommunestyret for egengodkjenning. Trafikksikkerhetsplanen er en del av den samla kommuneplanen, og behandles iht. planog bygningslovens 20. Forslag fra Mona Sørensen (AP) til nytt punkt under Hansnes - Grunnfjord: - Sikkerhetsnett ved fotballbanen på Hansnes. Forslaget fra Sørensen enstemmig vedtatt. Innarbeides i planen. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Teknisk utvalg godkjenner forslag til trafikksikkerhetsplan for Karlsøy kommune , og legger den fram for kommunestyret for egengodkjenning. Trafikksikkerhetsplanen er en del av den samla kommuneplanen, og behandles iht. planog bygningslovens /08 REGULERINGSPLAN SJARK-/SMÅBÅTHAVN I KRISTOFFERVALEN, GBNR. 55/68 M.FL GANGS BEHANDLING Forslag til reguleringsplan for sjark- og småbåthavn på eiendommen gbnr. 55/68 m.fl. i Kristoffervalen legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) Kunngjøring om offentlig ettersyn skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området forslaget omfatter, og skal gi en rimelig frist for merknader, ikke kortere enn 30 dager. I mindre reguleringssaker kan det faste utvalget for plansaker likevel fastsette en kortere frist. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev. Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn.

26 Forslag til reguleringsplan for sjark- og småbåthavn på eiendommen gbnr. 55/68 m.fl. i Kristoffervalen legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) Kunngjøring om offentlig ettersyn skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området forslaget omfatter, og skal gi en rimelig frist for merknader, ikke kortere enn 30 dager. I mindre reguleringssaker kan det faste utvalget for plansaker likevel fastsette en kortere frist. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev. Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. 0067/08 REGULERINGSENDRINGER FOR GNR. 44, HANSNES - 2. GANGS BEHANDLING Teknisk utvalg godkjenner forslag til reguleringsendringer for reguleringsplan Hansnes, gjelder gbnr. 44/135 (felt 8 Hansnes Kro) og gbnr. 44/271 (gangveg), og legger den fram for endelig vedtak i kommunestyret. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i plan- og bygningslovens 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 og Forslag fra administrasjonen: Reguleringsbestemmelsene kap. III, punkt 3.1 Gangveg endres til: Gangvegen skal opparbeides som vist på plankartet med en total vegbredde på 2 meter. Endringsforslaget enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

27 Teknisk utvalg godkjenner forslag til reguleringsendringer for reguleringsplan Hansnes, gjelder gbnr. 44/135 (felt 8 Hansnes Kro) og gbnr. 44/271 (gangveg), og legger den fram for endelig vedtak i kommunestyret. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i plan- og bygningslovens 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 og /08 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER 2007/2008 I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 pgf. 6 og den nasjonale forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag pgf. 6 gis det tillatelse til bruk av 1 stk snøscooter og 1 stk ATV for transport av ved på eiendommen gnr. 41 bnr. 3 i Karlsøy kommune. Bruk av ATV må om mulig følge eldre kjørespor. Kjøreperioder: For bruk av snøscooter: Vintersesongene 2009, 2010 og 2011, men ikke utover 30. april. For bruk av ATV: Barmarksesongene 2008, 2009, 2010 og Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Det vises til vedlagte orientering om klage. I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 pgf. 6 og den nasjonale forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag pgf. 6 gis det tillatelse til bruk av 1 stk snøscooter og 1 stk ATV for transport av ved på eiendommen gnr. 41 bnr. 3 i Karlsøy kommune. Bruk av ATV må om mulig følge eldre kjørespor. Kjøreperioder:

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 25.09.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 30.04.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 4/30/2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM TEKNISK ETAT Møtedato: 22.10.2004 Tilstede på møtet: Leif-Krøyserth, Kjellaug Klemetsen, Inge Robertsen, Jostein Richardsen Faste medlemmer:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 20.02.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0034/05 04/00834 SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSTOMTER FRA GBNR. 6/22, GRUNNFJORD Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. ADMINISTRASJONSBYGG Møtedato: 17.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ "SLETTMOBAKKEN" TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0117/04 03/00196 SØKNAD OM OMREGULERING AV BOLIGTOMT PÅ SLETTMOBAKKEN TIL LEKEPLASS/NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: SKOGSTRAND CAMPING STAKKVIK Møtedato: 24.09.2004 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000/6037 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA Karlsøy kommune Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/05 05/00559 REGULERINGSPLAN ÅBORSNES INDUSTRIOMRÅDE, FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: VANNØY SERVICEBYGG Møtedato: 16.09.2005 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 07.02.2003 Til stede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Karlsøy kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/07 07/00392 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I DRIFTSUTVALGET

Karlsøy kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0093/07 07/00392 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I DRIFTSUTVALGET Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15.

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Side 2 Møteinnkalling og saksliste utsendt 26.02.2015 ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Utvalget dro på befaring i forbindelse med behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/09 09/595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.06.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 31.08.2016 Kl. 09:00-15:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 11.01.2017 Kl. 12:00-13:05 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.01.2017. Møte med sakliste

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 20.01.2016,kl. 09:00-14:10 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 28.01.2015,kl. 09:00 13.50 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/08 08/1176 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/08 08/1176 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.12.2008 Tid: Kl 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09.

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09. Advokat Odd-Einar Christophersen MNA Kaptein Glæersensvei 7 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR65/5 02.04.2009 S08/4557 L9526/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 10.07.2007 Møtested: Rådhuset på Aure Fra kl: 10.00 Til kl: 13:00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2016 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen Stein Tronsmoen Per Hermann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene Møte med sakliste ble kunngjort ved oppslag, annonsering i avisene og på internett.

Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene Møte med sakliste ble kunngjort ved oppslag, annonsering i avisene og på internett. MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 03.04.2013, kl. 9.00-12.45 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 28.01.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Planutvalget Møtedato: Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Planutvalget Møtedato: Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr. 80 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer