MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0039/07 04/00799 KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR TURISTANLEGG PÅ EIENDOMMEN GBNR.39/4 "TRETTEVOLDEN" VED ÅBORNES. 0040/07 99/00821 KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR 4 HYTTER OG 4 NAUST PÅ EIENDOMMEN GBNR. 40/2, ÅBORNES. 0041/07 07/00288 STYRKING AV PLAN- OG BYGGESAKSKONTORET Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0039/07 KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR TURISTANLEGG PÅ EIENDOMMEN GBNR. 39/4 "TRETTEVOLDEN" VED ÅBORNES Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00799 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0061/05 Driftsutvalg /06 Driftsutvalg /07 Driftsutvalg /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Karlsøy vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 at reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for turistanlegg på deler av eiendommen gbnr. 39/4 Trettevolden ved Åbornes godkjennes, på følgende vilkår: Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr.1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0061/05 Driftsutvalget i Karlsøy vedtar at oppstart med reguleringsarbeid på eiendommen gbnr. 39/4 kan igangsettes, på flg. vilkår: 1. Det må foreligge skredvurdering av omsøkte område før planen legges ut til 1. gangsbehandling. 2. Planen må fremstilles på digitalt format, i henhold til SOSI-standard når det gjelder koding, skravur, fargesetting m.m. 3. Det må utarbeides bestemmelser for planområdet som ivaretar infrastruktur som vann, avløp, veger, parkeringsplasser m.m. 4. Iverksetting av tiltak på eiendommen må kunngjøres i minst 2 aviser, jf. Plan- og bygningslovens Dette foretas for søkers regning. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen, og hvilke følger det kan forventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brevog få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget. Side 2 av 11

3 Sak 0039/07 Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30. Vedtaket kan ikke påklages, evt. kan planforslaget fremmes for Karlsøy kommunestyre. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0010/07 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Driftsutvalget vedtar reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for turistanlegg på eiendommen Trettevoll gbnr. 39/4, Åbornes. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser legges frem for kommunestyret til endelig vedtak. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge, legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens Saksutredning til kommunestyrets møte : Planforslaget med bestemmelser ble enstemmig vedtatt i Driftsutvalgets møte , SAK 0010/07. Det ble fattet vedtak om at reguleringsplanen med bestemmelser forelegges kommunestyret for endelig behandling/vedtak. TILTAKSHAVERE: Marit Mydland og Vidleif Johansen Vurdering: Reguleringsplanforslaget med bestemmelser har ligget til offentlig ettersyn i 30 dager. Videre har planforslaget m/bestemmelser blitt oversendt berørte sektormyndigheter/ berørte naboer. Det har så innkommet en del merknader/innspill til planen. Alle merknadene /innspillene er så blitt innarbeidet i plankartet, samt medført noen endringer i reguleringsbestemmelsene. Planen har så vært til sluttbehandling (2.gangs behandling) i Driftsutvalget. Ut fra overnevnte anbefaler Bygningssjefen at reguleringsplanen med bestemmelser godkjennes. Side 3 av 11

4 Sak 0039/ BAKGRUNN/RESYME`: 2:gangs behandling Driftsutvalget vedtar reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for turistanlegg på eiendommen Trettevoll gbnr.39/4, Åbornes. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser legges frem for kommunestyret til endelig vedtak. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens Side 4 av 11

5 Sak 0040/07 KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR 4 HYTTER OG 4 NAUST PÅ EIENDOMMEN GBNR. 40/2, ÅBORNES Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 99/00821 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0109/99 Teknisk utvalg /06 Driftsutvalg /07 Driftsutvalg /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Karlsøy vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 å godkjenne reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 4 hytter og 4 naust på eiendommen gbnr. 40/2, Åbornes. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Departementets avgjørelse i reguleringssaker kan ikke påklages. Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge, legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet Behandling/vedtak i den sak 0109/99 Forslag fra Trond Svendsen: Plan- og miljøutvalget avslår å fremme reguleringsplan for 4 fritidstomter på eiendommen gbnr. 40/2, Åbornes. Bakgrunn for avslaget: De foreslåtte tomtene ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen og reguleringsplanen må avslås i henhold til Pbl Begrunnelse for dispensasjon vurderes som ikke utslagsgivende. Ved votering falt forslaget fra Trond Svendsen med 1 mot 4 stemmer. Plan- og miljøutvalget vedtar at forslag til reguleringsplan for 4 fritidstomter på eiendommen gbnr. 40/2 Åbornes, kan fremmes på flg vilkår: 1. Planen må utarbeides i henhold til SOSI-standard. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30. Vedtaket kan ikke påklages. Søker underrettes om at saken kan fremmes for kommunestyret.(pbl. 30.) Side 5 av 11

6 Sak 0040/07 Hvis ja kunngjøres iverksetting av tiltak på eiendommen i minst 2 aviser, jfr. Plan- og bygningslovens Dette foretas av kommunen for søkers regning. Før planen forelegges Plan- og miljøutvalget for 1:gangs behandling, må forslagsstilleren underskrive en avtale om at denne vil dekke eventuelle utgifter til befaring fra offentlige etater/sektorinteresser, samt utarbeidelse av planen, jfr. kommunestyrevedtak sak 111/95. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0070/06 Saken ble enstemmig vedtatt. Driftsutvalget i Karlsøy vedtar i at forslag til reguleringsplan for 4 hytter og 4 naust på eiendommen gbnr. 40/2 Åbornes, skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Planforslaget med bestemmelser oversendes berørte kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Naboer/rettighetshavere tilskrives. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens Kunngjøring om offentlig ettersyn skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området forslaget omfatter, og skal gi en rimelig frist for merknader som ikke må settes kortere enn 30 dager. I mindre reguleringssaker kan det faste utvalget for plansaker likevel fastsette en kortere frist. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev. Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Det faste utvalget for plansaker skal i samband med kunngjøring etter reglene i første ledd, legge saken frem for kommunale, fylkeskommunale og de statlige fagorganer som har særlige interesser i området, med en rimelig frist for uttalelse. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0019/07 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Driftsutvalget vedtar reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 4 hytter og 4 naust på eiendommen gbnr. 40/2, Åbornes. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser legges frem for kommunestyret til endelig vedtak. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt, og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter, og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1, annet ledd og 42, annet ledd. Departementets avgjørelse i reguleringssaker kan ikke påklages. Side 6 av 11

7 Sak 0040/07 Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs 15 påklages til departementet. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som hvis det finner grunn til å ta klagen til følge, legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens Saksutredning til kommunestyrets møte : Vurdering: Reguleringsplanforslaget med bestemmelser har som nevnt over ligget til offentlig ettersyn i 30 dager. Videre har planforslaget m/bestemmelser blitt oversendt berørte sektormyndigheter/ berørte naboer. Det har så innkommet en del merknader/innspill til planen. Alle merknadene/ innspillene er så blitt innarbeidet i plankartet, samt noen medført noen mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. Videre 2.gangsbehandling i Driftsutvalget uten merknader. Ut fra overnevnte anbefaler Bygningssjefen at reguleringsplanen med bestemmelser godkjennes. Bakgrunn: Saksutredning til driftsutvalgets møte : Forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for 4 hytter og 4 naust på eiendommen gbnr. 40/2 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Driftsutvalgets møte Planforslaget har så vært oversendt berørte sektormyndigheter, samt berørte naboer. Det har innkommet merknader/innspill fra Statens vegvesen. Merknadene går på reguleringsplanens fremstilling og krav som skal inn i reguleringsbestemmelsene. Det gjelder i hovedsak byggelinje fra riksveg, siktforhold, adkomst, samt planens utforming/målestokk.videre skal det alltid fremgå av reguleringsbestemmelsene at det skal ikke gis tillatelse til byggestart i reguleringsområdet, før adkomster er planlagt og bygd etter Statens vegvesen håndbok 017 Veg- og gateutforming. Ferdig opparbeidet adkoster skal godkjennes av Statens vegvesen. Dette er nå i samarbeid med Statens vegvesen innarbeidet i reguleringsplanen med bestemmelser. Disse endringene har medført at Karlsøy kommune har forlenget høringsfristen utover de 30 dager som var annonsert. Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen har i brev av følgende merknader/ kommentarer til kommunens landbruksfaglige vurderinger/behandling av planforslaget, hvor det står følgende: Karlsøy kommunes Miljø- og landbrukskontor bemerker at omsøkte areal er skogsareal, men ikke dyrkbart. Landbrukslovgivningen kommer derfor ikke til anvendelse. Til dette bemerker Fylkesmannen at jordloven og skogbruksloven gjelder uavkortet også for slike arealkvaliteter, jfr jordlovens 1 og skogbrukslovens 1. Forhold knyttet til Side 7 av 11

8 Sak 0040/07 arealkvaliteter, arealtilstand og driftsforhold skal utredes i alle planspørsmål, med unntak av de forhold som er nevnt i jordlovens 2. Kommunene kan derfor ikke utelate en landbruksfaglig utredning med begrunnelse i at det ikke er dyrkbar mark. Generelt bør den landbruksfaglige utredningen være gjennomført som et ledd i faktainnhentingen forut for utformingen av plankart og bestemmelser. Kommunens landbruksfaglige utredning i denne saken er utilstrekkelig, men indikerer likevel et viss faglig skjønn som konkluderer med at landbruksinteressene er begrenset. Landbruksinteressene er ikke av en slik vekt i denne saken, at fylkesmannens landbruksavdeling vil opprette kravet om en kommunal utredning basert på momentene som er nevnt ovenfor. Fylkesmannens landbruksavdeling finner derfor at den utvidede høringsfristen ikke forlenges ytterligere av hensyn til planprosessen. Etter fullmakt fra Fylkeslandbruksstyret i Troms, har fylkesmannen fattet følgende vedtak: Fylkeslandbruksstyret i Troms fremmer ingen innsigelser eller merknader til reguleringsplan 4 hytter og 4 naust gbnr. 40/2 Åbornes i Karlsøy kommune. Karlsøy kommunes kultur- og oppvekstetat har ingen merknader til saken ut over det man tidligere har uttalt om at det forutsettes at retten til den frie ferdsel ikke blir redusert som følge av utbyggingen. Fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab har etterlyst vurdering i forhold til beredskap og sikkerhet. Slik vurdering er oversendt Fylkesmannen. Søker/ tiltakshaver: Frank Nikolaisen og Thor Lockertsen Vurdering: Reguleringsplanforslaget med bestemmelser har som nevnt over ligget til offentlig ettersyn i 30 dager. Videre har planforslaget m/bestemmelser blitt oversendt berørte sektormyndigheter/ berørte naboer. Det har så innkommet en del merknader/innspill til planen. Alle merknadene/ innspillene er så blitt innarbeidet i plankartet, samt noen medført noen mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. Ut fra overnevnte finner Bygningssjefen at reguleringsplanen med bestemmelser kan fremmes til sluttbehandling i Driftsutvalget. Vedlegg: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Side 8 av 11

9 Sak 0041/07 STYRKING AV PLAN- OG BYGGESAKSKONTORET Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00288 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0054/07 Formannskapet /07 Driftsutvalg /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Det lyses ut en 100% fast stilling som saksbehandler på plan- og byggesakskontoret med sikte på ansettelse pr Det forutsettes at den nye stillingen i 2007 finansieres med frigjorte lønnsmidler innen teknisk etat iht. utredning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0054/07 Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. 1. Det lyses ut en 100% stilling som saksbehandler på plan- og byggesakskontoret med sikte på ansettelse pr Det forutsettes at økte lønnskostnader i 2007 finansieres ved omdisponeringer av budsjettmidler innenfor teknisk etat. Administrasjonen utarbeider slik forslag som behandles av Driftsutvalget før saken sluttbehandles i kommunestyrets møte Saksutredning til driftsutvalget og kommunestyret : Formannskapet har bedt administrasjonen finne midler innenfor teknisk etats budsjettposter til finansiering av den nye stillingen pr Fra og med 2008 forutsettes at denne stillingen finansieres ved økte gebyrinntekter, først og fremst ved økningen i antall saker. Behovet for en saksbehandler innen fradelings- og dispensasjonssaker på plan- og byggesakskontoret fra vil lønnsmessig utgjøre: Lønn, 5 måneder ut fra en årslønn på ,- kr ,- Feriepenger (12%) kr ,- Pensjonsordning (8,5%) kr ,- Sum lønnsutgifter ny stilling kr ,- Stillingen foreslås finansieres med lønnsmidler fra ei 100% stilling i uteteam Hansnes som i perioden fra og med uke 12 (medio mars) og ut året utgjør 60%. Dette fordi vedkommende er 40% sykemeldt/ på attføring, og det ikke er planer om å ta noen inn i denne stillingsdelen. Side 9 av 11

10 Sak 0041/07 Refusjonen utgjør for 2007: kr ,- Resterende, kr ,-, foreslås dekket inn slik: Fra ansvar 601 (teknisk adm.): - Overtid reduseres: kr ,- - Reiseutgifter reduseres: kr 1.000,- - Abonnementer reduseres: kr ,- Fra ansvar 606 (byggesak/oppmåling): - Overtid reduseres: kr ,- - Leie/lease varebil er borte kr ,- Sum innsparing kr ,- Saksutredning til formannskapsmøte : Kommunestyret vedtok i budsjettsaken i desember 2006, k-sak 90/06, punkt 3 a: 3. ØVRIGE BINDINGER I 2007-BUDSJETTET a. Det opprettes en ny 100 % stilling på Plan- og byggesakskontoret pr Tidspunktet for ansettelse av ny stilling var vurdert ut fra at Driftsutvalget hadde forlenga det generelle bygge- og deleforbudet med ett år, dvs. til utgangen av Dermed ville saksmengden være relativt lav i 2007, og inntektene på kontoret i form av gebyrinntekter for saksbehandling og oppmåling ville bli minimale. Med en ansettelse i desember, ville det bli rimelig tid til opplæring før den store saksmengden som var forventa fra januar Nå ble imidlertid forholdene helt annerledes. Bygge- og deleforbudet ble oppheva fra Samtidig som den utvida eiendomsskatten, vedtatt på samme budsjettmøte i desember, ga et stort merarbeid for plan- og byggesakskontoret. GAB (register for grunneiendommer, adresser og bygninger) og DEK (digitale eiendomskart) måtte ajourføres, slik at besiktigelsesfolkene som er ute i felten har med seg oppgraderte eiendomskart samt mest mulig informasjon iht. GAB. Disse registrene og kartene blir derved viktige verktøy for eiendomsskattekontoret og for eiendomsskattetakstnemnda. Kommunene er sjøl ansvarlig til enhver tid å holde GAB og DEK à jour. I forbindelse med innføring av ny matrikkel til høsten, måtte DEKen prioriteres dette året uansett. Men dette har skapt en meget vanskelig situasjon for plan- og byggesakskontoret ved at dette arbeidet må prioriteres samtidig som saksmengden øker dramatisk på grunn av en oppheving av et ett år gammelt bygge- og deleforbud. I kommune-norge er det for tida relativt vanskelig å få tak i fagfolk fra ulike kompetanseområder. Teknisk sektor har i så måte lenge lidd under dette. Vi tror det vil være en fordel også rent tidsmessig med ei utlysning før utgangen av mai. På denne tida står eksamen for døra, og de nyutdanna er på utkikk etter jobb. Vår og sommer er dessuten måneder med stort jobbskifte, da mange folk i arbeidslivet skifter beite og er på jakt etter nye utfordringer. Det forutsettes at den nye stillingen finansieres via økte inntekter fra saksbehandlingsgebyrer på delings- og byggesaker. Side 10 av 11

11 Sak 0041/07 Rådmannen anbefaler derfor at formannskapet gir klarsignal for å lyse ut denne stillingen snarest med sikte på ansettelse pr Side 11 av 11

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer