HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING"

Transkript

1 HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert:

2 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt Side Omsorgspengar 3 Pleiepengar Pleiepengar 9-11 (alvorlig sjukdom) 5 Opplæringspengar 6 Kompensasjon for ekstra utgifter Reiseutgifter 7 Utgifter under sjukehusopphald 9 a) Reiseutgifter b) Mat til pårørande c) Overnatting Grunnstønad 10 Utgifter til legemiddel, utstyr m. m. 11 Bidrag 11 Behandling i utlandet 11 Eigenandel/ frikort 12 Skattefrådrag 13 Hjelp i dagleglivet Hjelpestønad 14 Omsorgsløn 15 Hjelp i heimen 15 Avlasting/ støttekontakt 16 Hjelpemiddel 17 Transportordningar 18 a) Skyss til barnehage/ skule b) Transporttenesta for funksjonshemma Bil til funksjonshemma 19 Utbetring av bolig 19 Interesseorganisasjonar 20 2

3 KOMPENSASJON FOR TAPT ARBEIDSINNTEKT OMSORGSPENGAR Lov om folketrygd 9-5 og 9-6. Blir ytt til foreldre/ arbeidstakarar som må vere borte frå arbeid p.g.a. a. naudsynt tilsyn med sjukt barn heime eller på sjukehus b. sjukdom hos den som har det daglege barnetilsynet c. barnepassar følgjer eit anna barn til utgreiing/ innlegging i helseinstitusjon d. barnet treng følgje til lege m.m. pga sjukdom Hovudregel Kvar av foreldra kan ha inntil 10 fråversdagar pr. kalenderår. Dei som har 3 eller fleire barn kan ha inntil 15 fråversdagar kvar pr. kalenderår. Den som er åleine med omsorga kan ha 20 (30) fråversdagar. Gjeld t.o.m. det kalenderåret det yngste barnet fyller 12 år. Kronisk sjuke/ funksjonshemma barn Foreldra kan søke NAV om utvida rett til omsorgspengar: Omsorgspengar blir gitt t.o.m. det året barnet fyller 18 år. Kvar av foreldra har rett til 10 ekstra fråversdagar pr. år for kvart barn som har kronisk sjukdom/ funksjonshemming. (20 ekstra dagar pr. barn til foreldre som har omsorga åleine). Generelt: Omsorgspengar tilsvarar sjukepengar og blir berekna på same måte. Dei blir utbetalt av arbeidsgjevar, som kan søke refusjon frå NAV frå 11. dag. Dersom det sjuke/ funksjonshemma barnet er over 12 år og arbeidstakaren ikkje har omsorga for andre barn under 12 år, får arbeidsgjevar refundert alle utgiftene. Ein kan nytte eigenmelding. Etter 3 løpande fråversdagar kan arbeidsgjevar kreve legeerklæring. Når trygda skal refundere utgiftene må det alltid ligge føre legeerklæring. For å få utvida rett til omsorgspengar må NAV gi godkjenning på førehand. Søknad til NAV på eige skjema/ legeerklæring: «Krav om forhåndsgodkjenning - øket antall stønadsdager med omsorgspenger». 3

4 PLEIEPENGAR 9-10 Lov om folketrygd Blir ytt til foreldre som må vere borte frå arbeid for å a) vere hos barnet på sjukehus eller b) pleie barnet heime etter sjukehusbehandling Blir ytt frå 8. dag rekna frå sjukehusbehandlinga, d.v.s. innlegging eller behandling i poliklinikk. (Dei første 7 dagane kan foreldra bruke av dagane med omsorgspengar eller søke pleiepengar etter sjå eigne punkt). Blir som hovudregel ytt til barnet fyller 12 år, men for barn med kronisk sjukdom eller funksjonshemming er aldersgrensa 18 år. Blir berre ytt til den eine av foreldra i gangen. Når søsken/ tvillingar er innlagt, har begge foreldra rett til pleiepengar dersom barna er innlagt på forskjellige sjukehus. Det er ein føresetnad at den som får pleiepengar oppheld seg på sjukehuset saman med barnet. Andre enn foreldra kan få pleiepengar dersom det er naudsynt av omsyn til barnet. Dersom barnet fråmleis treng kontinuerlig pleie og tilsyn av ein av foreldra i etterkant av innlegging i sjukehus eller behandling i poliklinikk, kan foreldra få pleiepengar når barnet er heime. Det er inga avgrensing i tid. Pleiepengar blir gitt så lenge det er naudsynt for barnet. Pleiepengar tilsvarar sjukepengar og blir berekna på same måte. Dei blir dekt av folketrygda frå første dag. Legen på sjukehuset der barnet er/ har vore innlagt må skrive ut legeerklæring til NAV på eige skjema: «Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved barns sykdom». Når ein av foreldra har fødselspermisjon: Stønadsperioden for foreldrepengar kan bli utsett den perioden barnet er innlagt i sjukehus. Dersom vilkåra ellers er oppfylte, kan den av foreldra som har permisjon få pleiepengar i staden for foreldrepengar så lenge barnet er innlagt. 4

5 PLEIEPENGAR 9-11 Lov om folketrygd Blir ytt til foreldre som må vere borte frå arbeid for å vere hos barn som er innlagt i sjukehus eller der pleie skjer i heimen p.g.a. livstruande eller særs alvorleg sjukdom/ skade. Kan også bli ytt når det er mistanke om alvorleg sjukdom. Pleiepengar etter denne paragrafen kan bli innvilga: - frå 1. dag barnet er innlagt i sjukehus. - inntil barnet fyller 18 år. (For alvorleg sjuke personar med psykisk utviklingshemming gjeld inga aldersgrense). - til begge foreldre samstundes. Det er då ein føresetnad at begge oppheld seg på sjukehuset hos barnet. - til den eine eller begge foreldra når pleie skjer i heimen. - utan tidsavgrensing så lenge vilkåra er oppfylt. - til andre enn dei faste omsorgspersonane til barnet dersom det er naudsynt av omsyn til barnet. Når tilstanden til barnet stabiliserer seg, opphører retten til pleiepengar etter denne paragrafen. Ein av foreldra kan då eventuelt gå over til pleiepengar etter Pleiepengar svarer til sjukepengar og blir berekna på same måte. Dei blir dekt av folketrygda frå første dag. Legen på sjukehuset der barnet er/ har vore innlagt må skrive ut legeerklæring til NAV på eige skjema: «Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved barns sykdom». Når ein av foreldra har fødselspermisjon: Stønadsperioden for foreldrepengar kan bli utsett den perioden barnet er innlagt i sjukehus. Dersom vilkåra ellers er oppfylte, kan den av foreldra som har permisjon få pleiepengar i staden for foreldrepengar så lenge barnet er innlagt. 5

6 OPPLÆRINGSPENGAR Lov om folketrygd 9-13 Blir ytt til foreldre og evt. andre omsorgspersonar som må vere borte frå arbeid for å delta i naudsynt opplæring slik at dei kan ta seg av og behandle eit barn med langvarig sjukdom/ funksjonshemming. Deltaking på foreldrekurs kan også gi rett til opplæringspengar. Opplæringa må foregå på, eller vere i regi av, ein helseinstitusjon eller eit offentleg spesialpedagogisk kompetansesenter. Opplæringspengar kan bli ytt uten tidsavgrensing så lenge det er naudsynt for barnet. Opplæringspengar kan bli ytt sjølv om barnet er fylt 18 år. Opplæringspengar svarer til sjukepengar og blir berekna same måte. Dei blir dekt av folketrygda frå første dag. Legen på sjukehuset der barnet er til behandling må skrive ut legeerklæring til NAV på eige skjema: «Legeerklæring ved krav om opplæringspenger til et medlem med omsorg for et funksjonshemmet barn». 6

7 KOMPENSASJON FOR EKSTRA UTGIFTER REISEUTGIFTER NAV kan refundere reiseutgiftene for barnet og naudsynt følgje av 1 person når reisa blir gjort i samband med: a) Undersøking og behandling hos lege b) Innlegging og utskriving frå sjukehus c) Overflytting til anna sjukehus av medisinske årsakar d) Kurs/ opplæring ved godkjent helseinstitusjon e) Avtalar ved helsestasjon, familievernkontor og psyk. poliklinikk Dersom barnet er under 10 år og svært alvorleg sjuk, blir reiseutgiftene til begge foreldra dekt når dei følgjer barnet. Berekning av utgiftene Taksten for billigaste reisemåte med rutegåande transport blir lagt til grunn ved berekning av refusjonen. Dyrare transport kan nyttast dersom helsetilstanden gjer det naudsynt. Ein lege må dokumentere behovet. Godtgjersle ved bruk av eigen bil: kr.1,80 pr. km. Tillegg for naudsynt følgje og/ eller sjåfør: kr. 0,25 pr. km. pr person. Eigenandelar Personer over 12 år betalar kr. 120,- pr. enkeltreise (kr. 240,- tur/ retur). Eigenandelen blir ført i kvitteringskortet for frikort - sjå eige punkt. Barn under 12 år betalar ikkje eigenandel. Følgje betalar ikkje eigenandel. Ved fritt sjukehusval må ein betale kr. 400,- kvar veg uansett alderen til pasienten. Denne eigenandelen går ikkje inn under ordninga med eigenandelstak (blir ikkje ført i kvitteringskortet). Naudsynt følgje betaler ikkje eigenandel. Kven blir rekna som følgje? - Hovudregelen er at berre den som følgjer barnet på reisa blir rekna som følgje, dvs at ein må reise i same transportmiddel som barnet for å få dekt reisa. - Dersom barnet blir frakta i sjuketransport og det ikkje er plass til foreldra, vil dei likevel få refundert reisa til sjukehuset med anna transportmiddel. Kva blir rekna som ei reise? - Ei reise i folketrygda sin forstand må vere over 3 km. - Når ein nyttar rutegåande transport til minstetakst innan ei bygrense vert det ikkje rekna som ei reise sjølv om avstanden er over 3 km. - Når det av helsemessige årsaker er naudsynt å bruke ekstraskyss, t.d. drosje, blir alltid turen rekna som ei reise uansett avstand. 7

8 Bruk av drosje Dersom det av medisinske årsakar blir vurdert som naudsynt å bruke drosje, kan lege/ behandlar gi deg ein rekvisisjon. Du må levere rekvisisjonen til sjåføren så snart turen startar, og betalar då berre eigenandel. Dersom du har drosjerekvisisjon for behandling utanfor kommunen din, skal drosje tingast frå: Kontoret for pasienttransport - tlf Når reisa er kjend på førehand må det gjerast innan kl dagen før avreisa. Dersom du har betalt full pris for drosjetransport, kan lege/ behandlar attestere drosjerekninga i ettertid slik at du får refundert beløpet. Dekking av utgifter i samband med reise: Kostgodtgjersle: Naudsynt overnatting: Tapt arbeidsforteneste: kr.170,- pr.døgn dersom reisa varer over 12 timar Inntil kr.295,- pr. døgn dersom overnattinga skjer på hotell, pensjonat el.l. Inntil kr.80,- pr. time inntil 8 timar pr. døgn for følgje. Ein må vise dokumentasjon frå arbeidsgjevar på tapt arbeidsforteneste. Reiseutgifter medan barnet er innlagt i sjukehus: NAV dekker berre utgifter i samband med reise til og frå helsetenester. Så snart barnet blir innlagt blir reisa rekna som avslutta. NAV vil derfor ikkje dekke reiseutgifter mellom sjukehuset og heimen i den perioden barnet er innlagt i sjukehus. I nokre tilfelle kan sjukehuset refundere slike reiser (Sjå Utgifter under sjukehusopphald ) Pasienten må vanlegvis betale reisa sjølv og søke NAV om refusjon. Ein må dokumentere utgiftene (innkalling, billettar, kvittering). Krav om refusjon må fremjast til NAV innan 6 månader. Pasientar og pårørande som nytter ekstraskyss (drosje, fly m.m.) må ha rekvisisjon frå lege/ sjukehuspersonalet eller dokumentasjon på at barnet er innkalt. Slike reiser må tingast frå kontoret for pasienttransport eller NAV. 8

9 UTGIFTER NÅR BARN ER INNLAGT I SJUKEHUS Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon A) Reiseutgifter Reiser til og frå sjukehuset for å besøke eit barn som er innlagt, må i utgangspunktet den enkelte dekke sjølv. Sjukehuset kan refundere reiseutgifter i følgjande tilfelle: 1. Når sjukehuset kallar inn foreldra til opplæring, til samtale om sjukdomsutviklinga eller fordi barnet sin medisinske tilstand gjer det naudsynt at foreldra er til stades. 2. Når barnet og ein av foreldra har vore på sjukehus minst 14 dagar, og mor/ far har behov for å reise heim ein tur. Inntil ei heimreise pr. veke for ein av foreldra blir refundert. 3. Når barnet reiser heim på permisjon som naudsynt lekk i den medisinske behandlinga. 4. Når eit spedbarn er innlagt og mor bor heime, blir inntil to reiser pr. veke refundert ved levering av morsmjølk (Interne retningslinjer for Ålesund sjukehus). 5. Når barnet blir overflytta frå eit sjukehus til eit anna. Sjukehuset nyttar satsane til folketrygda. Bruk internt skjema for Ålesund sjukehus: «Refusjon av reiseutgifter». Ein må legge ved billettar/ kvitteringar. Lege eller avdelingssjukepleiar må attestere kravet. B) Mat til pårørande Ein av foreldra får gratis mat når han/ ho er store delar av dagen på avdelinga saman med barnet. Begge foreldra kan få gratis mat når - barnet er livstruande eller svært alvorleg sjuk - foreldra oppheld seg på avdelinga for å få naudsynt opplæring i samband med sjukdomen til barnet Foreldra/ pårørande som ikkje har rett til gratis mat får kjøpe mat i kantina til same pris som personalet. 9

10 C) Overnatting Ein av foreldra som er hos barnet har rett til overnatting på sjukehuset, så nært barnet det let seg gjere. 10

11 GRUNNSTØNAD Lov om folketrygd kap. 6 Blir ytt til den som på grunn av varig sjukdom, skade eller lyte har løpande og naudsynte ekstrautgifter til: a) drift av tekniske hjelpemiddel b) transport c) hald av førarhund d) telefon (gjeld kun i heilt spesielle tilfelle) e) bruk av proteser, støttebandasje o.l. f) fordyra kosthald ved diett g) slitasje på kle og sengetøy Med ekstrautgifter meiner ein utgifter som friske personar ikkje har. Ein kan berre få grunnstønad til formåla som er nemnt over. Hovudregel: Ein må forvente at ekstrautgiftene vil vare i 2-3 år. Ekstrautgiftene må minst svare til satsen. Det blir krevd medisinske opplysningar som stadfestar behovet Utgiftene må i størst mogleg grad dokumenterast. Grunnstønad kan bli gitt til drift av hjelpemiddel / transport for å betre barnet si alminnelege funksjonsevne, f.eks. for å sette det betre i stand til å ha kontakt med andre. Satsar for grunnstønad (frå ): 1. Kr. 585,- pr mnd 2. Kr. 894,- pr mnd 3. Kr ,- pr mnd 4. Kr ,- pr mnd. 5. Kr ,- pr mnd 6. Kr ,- pr mnd. Grunnstønaden er skattefri og blir utbetalt kvar månad. Du får kravskjema hos NAV, eller du kan laste det ned frå Skjemaet kan fyllast ut på PC, men det kan ikkje sendast elektronisk. Husk å skrive under det utfylte skjemaet før du sender det til ditt lokale NAV kontor. 11

12 UTGIFTER TIL LEGEMIDDEL, UTSTYR M.M. Lov om folketrygd 5-14 Blå resept Legen kan - etter bestemte forskrifter - skrive ut blå resept når det er behov for langvarig bruk av viktige legemiddel, medisinsk utstyr og forbruksmateriell. (Langvarig = minst 3 mndr. i løpet av eitt år). For medisinar og utstyr på blå resept betalar du berre eigenandel. Bidrag Lov om folketrygd 5-22 Forhåndsgodkjente bidrag NAV kan yte bidrag til bestemte føremål som elles ikkje blir dekt av folketrygdlova eller andre lover. Dette gjeld hovudsakleg materiell til behandling av langvarige/ kroniske lidelsar. Folketrygdlova sine retningsliner til 5-22 har ei komplett liste over føremåla det kan bli gitt bidrag til. (Bandasje- og forbruksmateriell ved bestemte medisinske behandlingar, kremar og oljer ved betydelege hudlidelsar m.m.) 90% av utgifter som overstig kr ,- i løpet av kalenderåret vert dekt. For nokre bidragsføremål vert utgiftene dekt fullt ut. Det vert krevd legeerklæring/ spesialisterklæring som stadfestar behovet. Utgifter til reseptpliktige, registrerte legemiddel foreskrivne av lege 90% av utgifter som overstig kr ,- til eitt enkelt føremål i løpet av kalenderåret kan refunderast (legemiddel på kvit resept). Det vert vanligvis ikkje gitt refusjon for ugifter til vanedannande medisinar. Det vert ikkje krevd søknad frå lege eller at sjukdomen er varig. BEHANDLING I UTLANDET Pasientrettighetslovens 2-4 Utgifter til naudsynt helsehjelp i utlandet kan bli dekt dersom det er manglande kompetanse i Noreg. Søknadar blir avgjort av det regionale helseforetaket (Helse Midt-Norge). I godkjende saker vert det dekt utgifter til behandling, reise og opphald for barnet med følgje. 12

13 EIGENANDEL / FRIKORT Lov om folketrygd 5-3 Eigenandelar som blir betalt for - konsultasjon/ undersøking/ behandling - legemiddel på blå resept - reiser blir ført i kvitteringskortet av lege, sjukehus, apotek eller NAV. Når taket for eigenandelar er nådd, blir det innvilga fritak for å betale eigenandelar resten av kalenderåret. For 2008 er eigenandelstaket for frikort kr ,- (eigenandelstak 1) Eigenandelar for alle barna i familien som er mellom 12 og 16 år blir lagt saman med eigenandelane til ein av foreldra. (Barn under 12 år skal ikkje betale eigenandel). Når eigenandelstaket er nådd, skal ein levere kvitteringskort og evt. lause kvitteringar til NAV som vil skrive ut frikort til alle barna mellom 12 og 16 år + ein av foreldra. Dersom det er betalt eigenandelar ut over eigenandelstaket, vil NAV refundere overskytande beløp. Beløp under kr. 50,- blir ikkje refundert. Det er ulike eigenandelar for ulike tenester. Nokre eksempel: - For reiser er eigenandelen kr. 120,- kvar veg. - Konsultasjon hos spesialist i poliklinikk: kr. 280,-. - For medisin på blå resept må ein betale ein eigenandel på 36% av reseptbeløpet, men eigenandelen skal ikkje overstige kr. 510,- pr. resept. Eigenandelstak 2: kr ,- Fungerer parallelt med frikortordninga over (eigenandelstak 1), og omfattar visse utgifter til fysioterapi, tannbehandling, opphald i treningsinstitusjoner og behandlingsreiser. 13

14 SKATTEFRÅDRAG Frå «Lignings ABC» - Skatteytar kan få særfrådrag når det er dokumentert eller sannsynleggjort at utgifter på grunn av varig sjukdom/ svakheit overstig kr ,- i løpet av inntektsåret. - For å få særfrådrag må det vere forventa at tilstanden vil vare minst 2 år. - Ein må legge ved legeerklæring. Særfrådraget blir sett likt dei godkjente utgiftene. - Ved tilsynskostnader på grunn av sjukdom/ varig svakheit hos barn, får forsørgjar særfrådrag frå første krone når det blir dokumentert meirutgifter til tilsyn på grunn av barnets helsetilstand. Hjelpestønad som er meint å dekke same formål blir trekt frå. Hovedregel: Utgifter knytta til sjukdomen - d.v.s. direkte og indirekte utgifter som heile familien har hatt blir lagt saman for å kome opp i frådragsbeløpet. Med «familien» meiner ein skatteytar + ektefelle + forsørga barn. Det er nokre unntak/ begrensninger i kva ein kan rekne med når utgiftene gjeld behandling utanfor offentlege norske helsetenester og helsereiser. Utbetalte offentlege ytingar som er meint å dekke same formål blir trekt frå når frådragsbeløpet blir berekna (t.d. reiseutgifter refundert av NAV, grunnstønad osb). Innkjøpte ting/ påkostnader som har bruksverdi utover inntektsåret blir vurdert skjønnsmessig og kan bli godkjent heilt eller delvis (t.d. innkjøp av datamaskin, utskifting av teppe på grunn av allergiske reaksjonar, ombygging av bustad m.m.). Eksempel på meirutgifter som kan gi rett til særfrådrag: - besøksreiser til sjukehuset (reise, parkering, opphald) - medisinutgifter - eigenandeler hos lege, fysioterapeut m.m. - spesielle diettar - hjelp i heimen Vi rår til at du tek kontakt med ditt lokale likningskontor for nærare informasjon. 14

15 HJELP I DAGLIGLIVET HJELPESTØNAD Lov om folketrygd kap. 6 Blir ytt til tilsyn og pleie av personar som har varig sjukdom, skade eller lyte. Når det er eit barn som treng tilsyn og pleie, skal stønaden kompensere for det ekstra arbeidet foreldra har eller for utgiftene dei har til leigd hjelp. Hovudregel: Ein må forvente at behovet for hjelp vil vare i 2-3 år. Behovet for hjelp må vere større enn for andre på same alder. Behovet for hjelp må vere så stort at dersom ein brukte leigd hjelp ville dei årlege utgiftene svare minst til satsen for ordinær hjelpestønad, dvs sats 1. (Ca. 2-2 ½ time med leigd hjelp pr. veke) Det blir ikkje krevd at ein nyttar leigd hjelp. Pleie kan bli utført av familiemedlemar eller andre som ikkje er løna. Forhøya hjelpestønad: Barn under 18 år som har eit betydeleg større hjelpebehov enn det ordinær hjelpestønad vil dekke, kan få forhøya hjelpestønad. Tida som blir brukt til tilsyn/ pleie må svare til minst 7 timer pr. veke ut over det vanleg omsorg for friske barn på same alder krev. Føresetnaden for forhøya hjelpestønad er at ytinga gjer det meir mogeleg for barnet til å bli buande heime Når ein skal vurdere forhøya hjelpestønad blir det lagt vekt på: - Kor mykje av barnet si funksjonsevne som er nedsatt - Kor omfattande pleieoppgava og tilsynet er - Barnet sitt behov for stimulering, opplæring og trening - Kor mykje pleieoppgava bind den som gjer arbeidet Satsar for hjelpestønad (frå ): Sats 1: kr ,- pr mnd (ordinær hjelpestønad) Sats 2: kr ,- pr. mnd (forhøya hjelpestønad) Sats 3: kr ,- pr mnd Sats 4: kr ,- pr mnd Hjelpestønad/ forhøya hjelpestønad er skattefri og blir utbetalt kvar månad. Du får kravskjema hos NAV, eller du kan laste det ned frå Skjemaet kan bli fylt ut på PC, men det kan ikkje sendast elektronisk. Husk å skrive under det utfylte skjemaet før du sender det til det lokale NAV kontoret. 15

16 OMSORGSLØN Lov om sosiale tjenester 4-2 Kommunen kan vedta å yte omsorgsløn til den som har eit særleg tyngjande omsorgsarbeid. Omsorgsløn skal m.a. bidra til at eit sjukt/ funksjonshemma barn får bli i heimen og skal hindre at den som gir omsorga får økonomiske vanskar på grunn av svikt i inntekta. Hovudregel: Omsorgsløn svarer vanlegvis til løna til heimehjelp. Blir rekna som inntekt og er skattepliktig. Gir 3 pensjonspoeng Den som gir omsorga blir vanlegvis ikkje tilsett i kommunen, men blir rekna som oppdragstakar/ frilans. (Dette gir berre rett til sjukepengar frå 16. sjukedag og gir ikkje rett til feriepengar.) Sosialtenesta kan tilby anna hjelp som dekker omsorgsbehovet når dei ser det som det beste for barnet eller det inneber ei betre utnytting av kommunen sine ressursar. Send søknad om omsorgsløn til Helse- og sosialetaten i kommunen din. Avslag kan ein klage på til fylkesmannen. HJELP I HEIMEN Når eit barn har spesielle behov har kommunen ansvar for å yte hjelp i heimen i form av: Heimehjelp m.m. (Lov om sosiale tenester 4-2 og 4-3) Hjelp til praktiske gjeremål i dagleglivet i heimen og til personleg stell/ eigenomsorg for barnefamiliar, funksjonshemma o.s.b. Helsehjelp (Lov om kommunehelsetenester 2-1) Heimesjukepleie, fysioterapi m.m. når slik hjelp er naudsynt. Det blir vanlegvis krevd legeerklæring som stadfestar behovet. Søknad om hjelp i heimen kan rettast til helse-og sosialetaten i kommunen. Dei gir råd/ rettleiing og informasjon om evt. betalingssatsar. Ein kan klage på avslag. 16

17 AVLASTING / STØTTEKONTAKT Lov om sosiale tenester 4-2 Kommunen kan gi hjelp til: a) avlasting til foreldre med særleg tyngjande omsorgsarbeid b) støttekontakt til det sjuke/ funksjonshemma barnet. Målsetting med avlasting: Hindre utmatting, gi pårørande naudsynt og regelmessig fritid/ ferie, gjere det mogeleg å ta del i vanlege goder og aktivitetar i samfunnet, oppretthalde gode relasjonar i familien og ta vare på det sosiale nettverket. Målsetting med støttekontakt: Gi den sjuke/ funksjonshemma ei meiningsfull fritid gjennom t.d. sosialt samver og hjelp til å delta i ulike fritidsaktivitetar. Generelt: Avlastings- og støttekontakttiltak skal vere tilpassa behovet til den enkelte og vere til beste for barnet. Omfanget av tilbodet er avhengig av utbyggingsnivået og økonomien til kommunen. Det kan difor vere store variasjoner frå kommune til kommune. Ordninga blir administrert av sosialtenesta i kommunen (sosialkontoret). Dei vil også gi råd og rettleiing. I større kommunar har sosialtenesta ein eigen konsulent for funksjonshemma. For å få støttekontakt eller avlasting må du sende søknad til sosialtjenesta i kommunen din. Dei vil fatte eit skriftleg vedtak. Avslag (heilt eller delvis)kan ein klage på til fylkesmannen 17

18 UTLÅN AV HJELPEMIDDEL Lov om folketrygd 10-7 Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal (HMS) Besøksadresse: Postadresse: Åsehaugen 1, 6017 Ålesund Postboks 8300, 6022 Ålesund Tlf E-post: Formål: Bidra med hjelpemiddel, ergonomiske tiltak og tolketeneste slik at personar med funksjonshemming kan fungere betre i heim, skule/ arbeid og fritid. Vilkår for lån av hjelpemiddel: Barnet har ein sjukdom/ funksjonshemming som er diagnostisert. Funksjonsevna i dagleglivet er betydeleg og varig nedsett på grunn av sjukdom, skade eller lyte («varig» vil seie meir enn 2-3 år). Det aktuelle hjelpemiddelet er naudsynt og formålstenleg. Hovedregel: Barn under 18 år kan få hjelpemiddel til aktivisering, trening, stimulering for å oppretthalde eller betre funksjonsevna. (Til dømes hjelpemiddel i heim, barnehage og skule, datautstyr, tolkehjelp for hørselshemma m.a.) Fagpersonar i kommunen (lege, ergoterapeut, spesialpedagog osv.) har ansvar for å utrgeie behov, velge hjelpemiddel, skrive søknad og gi opplæring i bruk. Dei kan søke hjelp frå HMS dersom problema ikkje kan bli løyst lokalt. Hjelpemidla er folketrygda sin eigedomen. Eventuelle utgifter til drift av hjelpemiddelet er brukaren sitt ansvar. (Sjå Grunnstønad). I kvar kommune er det ein fast mottaksstad (lager) og ein hjelpemiddelansvarleg som samordnar kontakten med HMS. Søknad til Hjelpemiddelsentralen på skjema «Krav om varig utlån». Søknadsskjema finn du på Der finn du også oversikt over aktuelle hjelpemiddel. 18

19 TRANSPORTORDNINGAR SKYSS TIL BARNEHAGE OG SKOLE Opplæringsloven 7-3 Skyss til barn under skolealder Barn som har spesialpedagogisk hjelp har rett til skyss dersom dei av særskilte årsaker treng det for å kunne gjere seg nytte av tilbodet. Skoleskyss til barn med sjukdom eller funksjonshemming Barn som på grunn av mellombels eller varig sjukdom/ funksjonshemming ikkje kan gå eller nytte offentleg transportmiddel til og frå skolen, har rett til skoleskyss. Det vert krevd legeerklæring som stadfestar behovet. Erklæringa skal sendast til undervisningssektoren/ skolekontoret i barnet sin kommune. Når søknaden er innvilga blir det ordna med drosjeskyss eller anna køyreordning. TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA i Møre og Romsdal Tilbod til personar som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming er varig forflyttingshemma og har vesentlege vanskar med å reise kollektivt. Ordninga inneber dør til dør transport med drosje eller spesialbygd minibuss for funksjonshemma. Skal hovudsakleg nyttast til fritidsreiser. Det er inga aldersgrense. For barn nyttast ordninga primært når dei er i ein alder då det elles ville vore naturleg at dei reiste ålene med offentleg transportmiddel, og/ eller barn som er rullestolbrukarar og har behov for spesialbil. Godkjende brukarar får tilsendt kupongar som nyttast ved behov. Brukaren sender søknadsskjema til helse- og sosialtjenesta i kommunen. Erklæring på eige skjema frå lege, ergoterapeut eller fysioterapeut skal leggjast ved. 19

20 BIL TIL FUNKSJONSHEMMA Lov om folketrygd 10-7 Folketrygda kan hjelpe til med å finansiere bil til foreldre som har eit sterkt rørslehemma barn. Føresetnaden for slik hjelp til barnefamiliar er at kjøretyet vil bidra til å forhindre eller bryte eit isolert tilvere avlaste familien i tilfelle der funksjonshemminga medfører ein særleg stor pleiebyrde, og derved bidra til å forhindre innlegging i helseinstitusjon og liknande Hjelpemiddelsentralen (sjå førre sida) er NAV sin faglege rådgjevar. Dei vurderer spesialutstyr og særskilt tilpasning. Dei har også ansvar for tinging og gjenbruk. Søknad om bil skal sendast til NAV i din kommune. Dei orienterer om regelverket og hjelper til med utfylling av særskilt skjema. UTBETRING AV BUSTAD A) Husbanken har spesielle finansieringsordningar for funksjonshemma når det er behov for bygningsmessige endringar for å løse problem i høve til det fysiske miljøet i heimen (ombygging, tilbygg, ny bustad). Ordninga vert administrert av kommunen - vanlegvis teknisk etat eller sosialtenesta. Nærare informasjon/ søknadskjema får du ved å vende deg til kommuneadministrasjonen der du bor. B) Dersom det berre er behov for spesielle installasjonar (t.d. trappeheis, baderomløysingar, ekstra trappegelender, terskeleliminator, rullestolramper m.m.) kan dette finansierast av NAV. Søknad sender du til Hjelpemiddelsentralen (sjå førre sida). Bindande priskalkyle må leggjast ved. 20

21 INTERESSEORGANISASJONAR Det finst ei rekkje interesseorganisasjonar for kronisk sjuke/ funksjonshemma. Mange av interesseorganisasjonane er tilslutta Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Der kan du få nærare informasjon: FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) Postboks 4568, Nydalen, 0404 Oslo Tlf.: E-post: FFOs rettighetssenter Tlf Gir konkrete råd om rettar FFO Møre og Romsdal: Storgt. 50, 6413 Molde Tlf.: E-post: Nokre organisasjonar er tilslutta Norges Handikapforbund (NHF) NORGES HANDIKAPFORBUND: Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Tlf E-post: På nettsidene finn du nyttig informasjon, oversikt over medlemsorganisasjonane og peikarar til nettsidene deira. 21

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal

Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Aukra kommune Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Unntak frå innsyn etter 13 Offentleglova og Fvl. 13 Søknad må vere fullstendig utfylt. Legeerklæring skal

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE

TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE TILRETTELAGT TRANSPORT I SOGN OG FJORDANE RETNINGSLINJER GJELD FRÅ 01.01.2018 1. Formål Transportteneste for funksjonshemma, TT-ordninga, er eit tilbod om drosjetransport til personar busett i Sogn og

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Søkjaren fyller ut dette skjemaet. Ved manglande opplysningar blir søknaden returnert. Utfylt skjema er ikkje offentleg, jf Forvaltningslova 13

Søkjaren fyller ut dette skjemaet. Ved manglande opplysningar blir søknaden returnert. Utfylt skjema er ikkje offentleg, jf Forvaltningslova 13 Søkjaren fyller ut dette skjemaet. Ved manglande opplysningar blir søknaden returnert. Utfylt skjema er ikkje offentleg, jf Forvaltningslova 13 SØKNAD REISERETT TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Reglementet gjeld for kommunale folkevalde i Hareid kommune. Som folkevald vert rekna medlemer av kommunestyret,

Detaljer

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON For behandlere etter folketrygdloven kapittel 5, kjørekontor og NAV lokalt. PASIENTTRANSPORT REKVISISJON Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasientrettighetslovens regler, og retningslinjer for utstedelse

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Heilskapleg tilbod til vaksne med stor og langvarig belastning

Heilskapleg tilbod til vaksne med stor og langvarig belastning Pårørandeprosjektet Spørjeskjema for vaksne pårørande til heimebuande brukarar i Stord Kommune. Heilskapleg tilbod til vaksne med stor og langvarig belastning Stord Kommune Borggata 2 5417 Stord Postadresse:

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TT ORDNINGA I SOGN OG FJORDANE GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2008

RETNINGSLINER FOR TT ORDNINGA I SOGN OG FJORDANE GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2008 RETNINGSLINER FOR TT ORDNINGA I SOGN OG FJORDANE GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2008 1 Formålet med transporttenesta I St.meld. nr 92 (1984-85) "Om transport av funksjonshemmede" er funksjonshemma definert slik:

Detaljer

Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal

Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Aukra kommune NAV Aukra Søknadsskjema for reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Unntak frå innsyn etter 13 Offentleglova og Fvl. 13 NB! Utfylt søknad skal sendast til kommunal

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003.

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. Fastsett av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal i møte 25. november 1987, med siste endringar

Detaljer

Rundskriv I-42/98 Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v

Rundskriv I-42/98 Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v Rundskriv I-42/98 Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v 1 Innleiing Svært mykje hjelp, pleie og tilsyn i heimen blir utført av private omsorgsytarar. På tross av offentlege

Detaljer

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-1 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Endringar i «Reglement

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Kronisk utmattelselsessyndrom (CFS/ME) Dag Amdam ledende klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon Barneklinikken Rikshospitalet

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 13. januar 2015

Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 13. januar 2015 Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 13. januar 2015 1 Formål «Føremålet med tilskott etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing ved eigen eller

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

TRANSPORTORDNINGER LOVER

TRANSPORTORDNINGER LOVER TRANSPORTORDNINGER LOVER NAV Pasientrettighetsloven 2-6 Spesialisthelsetjenesteloven 5-5 Rundskriv 71 (Reise, opphold, ledsager) Forskrift om dekning av reiseutgifter nr 788 gjeldende fra 1.9.08 Grunnstønad

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Retningslinjer for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal

Retningslinjer for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal Retningslinjer for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal 1 Innhold RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL... 3 1. Formålet med transporttenesta... 3 2.

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken.

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken. REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Vedtak i Gol kommunestyre 16.06.2009, sak 30. Gjeld frå 01.07.2009 Ajour med satsar pr 01.01.2015 1. Den som har eit tillitsverv på vegner av Gol kommune har krav

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune.

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Heimel: Vedteken i Fitjar kommune ved kommunestyret [21. juni 2017] med heimel i lov 24. juni 2011

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Folketrygden. Aktuelle trygdeytelser for personer. Ytelser som skal kompensere for tapt inntekt

Folketrygden. Aktuelle trygdeytelser for personer. Ytelser som skal kompensere for tapt inntekt Aktuelle trygdeytelser for personer med EPP og HEP Irene L. Duinker Kunnskapskoordinator Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) Folketrygden Er en obligatorisk offentlig forsikring FOLKETRYGDLOVEN

Detaljer

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma

Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Informasjon og søknadsblankett for arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemma Ei forsøksordning i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låg inntekt

Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låg inntekt Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låg inntekt Blomar gjev meg kvardagslykke når dei daglege bekymringane blir mindre. Helene Bratthammer, 41 år og permittert. Bustønad er ei statleg økonomisk

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. F Ø R E M Å L Sikre heildøgns helsehjelp til brukarar som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sjukepleie.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent

Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1. Søknad om. Personleg assistent MODALEN KOMMUNE Telefon: 56 59 90 90 Pleie- og omsorgstenesta 5720 MODALEN E-post: postmottak@.kommune.no Ikkje offentleg Jf.off.lova 13, fvl 13 www.modalen.kommune.no SØKNADSSKJEMA OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Dykkar ref.: Vår dato: 26.02.2014 Vår ref.: 2013/12033 Arkivnr.: 733.0 Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer