MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: kl NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN"

Transkript

1 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: kl NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 50/13 51/13 52/13 53/13 54/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR BUDSJETTJUSTERING 2013 BUDSJETT 2014 EVENTUELT NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 9. desember Kirsten Sætheren Lande leder

2 Lnr.: 11726/13 Arkivsaksnr.: 13/2994 Arkivnøkkel.: KIRKE Perm for fellesrådssaker Saksbehandler: GRU Utskrift til: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Referat fra forrige møte godkjennes. Innkalling til dagens møte godkjennes. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 5. desember Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

3 Lnr.: 11727/13 Arkivsaksnr.: 13/2995 Arkivnøkkel.: KIRKE Perm for fellesrådssaker Saksbehandler: GRU Utskrift til: VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR Sammendrag: I følge regler fastsatt av Kirkemøtet om formene for kirkelig fellesråd sin virksomhet velger fellesrådet i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. (Del ) I tillegg til leder og nestleder velges det en representant fra fellesrådet som varaperson dersom leder eller nestleder må melde forfall til andre møter enn fellesrådsmøter. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Følgende faste medlemmer og varamedlemmer er valgt fra det enkelte menighetsråd til fellesrådet for perioden : Østsinni menighetsråd: Lillian Rønningen Annie Voldhaug Nordsinni menighetsråd: Torild Slåttsveen Steinar Loeng Personlig vara: Wenche Eimann Personlig vara: Grethe Bjørke Personlig vara: Kirsti Thomlevold Personlig vara: Hilde Nordby Tønderum Torpa menighetsråd Henry Vestrum Bent Haugerud Lunde menighetsråd: Roger Jøranli Kirsten Sætheren Lande Personlig vara: Mona Røste Goplen Personlig vara: Aase Marie Rød Personlig vara: Kari Bodil Kjeldsrud Personlig vara:

4 I tillegg oppnevner biskopen et medlem blant prestene, med varamedlem. I denne perioden blir det ikke gjort endringer i forhold til tidligere vedtak. I henhold til kirkeloven 12 C er derfor Knut Ellefsrud representant i fellesrådet, med Berit Rinde som vararepresentant. I perioden er Kjell Rønningen valgt til kommunens representant til fellesrådet. Vurdering: Det er kun faste medlemmer i fellesrådet som kan velges til leder og nestleder. Valget holdes som flertallsvalg og foregår skriftlig. Først velges leder, deretter nestleder. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Fellesrådet foreslår kandidater, og velger leder og nestleder for Fellesrådet foreslår en ekstra kandidat som kan delta i forhandlinger og som vara for leder og nestleder i andre utvalg. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 5. desember 2013 Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

5 Lnr.: 11728/13 Arkivsaksnr.: 13/2996 Arkivnøkkel.: KIRKE Perm for fellesrådssaker Saksbehandler: GRU Utskrift til: Økonomiavdelingen BUDSJETTJUSTERING 2013 Sammendrag: Kirkevergen foreslår justering i drifts- og investeringsbudsjettet for Kirkevergen anbefaler fellesrådet og vedta følgende endringer: I drifts- og investeringsbudsjettet for Nordre Land kirkelige fellesråd gjøres følgende endringer: Kirke Konto/art Ansvar Tjeneste Regnskap Budsjett Bud.endr. Korr. Budsjett Serviceavt/driftsavtaler Refusjon sykepenger Refusjon fra andre (private) Kirkegård Ekstrahjelp Forsikringsoppgjør Refusjon moms påløpt dr.regnskapet Overføring til inv.regnskapet Overføring til inv.regnskapet Investering Overført fra driftsregnskapet Leie/leasing kjøp av maskiner Utlån, kjøp aksjer Sum inntekter/kostnader 0,00 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fellesrådet vedtok i sak 35/13 å gå til innkjøp av en kirkegårdstraktor.

6 Egenkapitalinnskudd KLP må dekkes inn. Vurdering: Disse postene må dekkes inn ved å redusere utgiftsposter, eller øke inntektsposter. Serviceavtaler/driftsavtaler og ekstrahjelp kan reduseres da det ligger an til at det ikke vil påløpe større utgifter på disse postene resten av året. Refusjoner og forsikring økes. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: I drifts- og investeringsbudsjettet for Nordre Land kirkelige fellesråd gjøres følgende endringer: Kirke Konto/art Ansvar Tjeneste Regnskap Budsjett Bud.endr. Korr. Budsjett Serviceavt/driftsavtaler Refusjon sykepenger Refusjon fra andre (private) Kirkegård Ekstrahjelp Forsikringsoppgjør Refusjon moms påløpt dr.regnskapet Overføring til inv.regnskapet Overføring til inv.regnskapet Investering Overført fra driftsregnskapet Leie/leasing kjøp av maskiner Utlån, kjøp aksjer Sum inntekter/kostnader 0,00 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 6. desember 2013 Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

7 Lnr.: 11747/13 Arkivsaksnr.: 13/3002 Arkivnøkkel.: KIRKE Perm for fellesrådssaker Saksbehandler: GRU Utskrift til: øk. avdelingen BUDSJETT 2014 Sammendrag: Fellesrådet har pr. i dag fått en budsjettramme på kr ,-. Forslag til drift- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas, men justeres dersom det skjer endringer i kommunestyrets behandling den 17. desember. Vedlegg: Forslag til budsjett for 2014, sendes ut pr. mail/post i forkant av møtet. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Innleverte kuttforslag, nye tiltak og konsekvensjusteringer for drift og investering. Saksopplysninger: Fellesrådet fikk forrige år et tilskudd på kr ,-, mens årets tilskudd blir kr ,- som er en økning på kr Det er levert inn kuttforslag på kr , og en oversikt over nye tiltak og konsekvensjusteringer. Rådmannen har anbefalt at alle kutt bortsett fra kr ,- til serviceavtaler/driftsavtaler må gjennomføres. Av nye tiltak og konsekvensjusteringer anbefaler han at vi får konsekvensjustert kr ,- for økta alarmkostnader. Det har ikke vært noen kommentarer i forhold til kirkelig fellesråd sitt tilskudd for 2014 i politiske protokoller. Vurdering: Forslaget til budsjett for 2014 innebærer en meget stram økonomi, og store muligheter for at standarden på kirkelig fellesråd sine tjenester til innbyggerne i Nordre Land kan falle betydelig. På grunn av at mange fester forfaller også i 2014 skal budsjettet for 2014 i likhet med budsjett for 2013 kunne gå i overskudd slik at det kan avsettes et betydelig beløp til disposisjonsfond selv om det ikke er stor økning i tilskudd. Beløpet som avsettes på disposisjonsfond må brukes på en slik måte at vi holder festeavgiftsbeløpet på et stabilt nivå hvert år.

8 Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Forslag til drift- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas, men justeres dersom det skjer endringer i kommunestyrets behandling den 17. desember. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 9. desember Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

9 Kirkelige formål Ramme 2014 fremskrevet Tiltak fra økonomiplanen /konsekvensjust. Økte alarmkostnader sentral/flere alarmer Økte lisenser dataprogramvare Leasing av kopimaskin Rundvask av en kirke pr. år Lønnstillegg generelt - ikke justert Nye vedtatte tiltak i 2013 Nye tiltak i økonomiplanprosessen Økt sekretærressurs 20% Økning til mindre vedlikeholdsarbeider Kateket/trosopplæring??? Salderingstiltak fra Konsekvenser kommer. Ekstrahjelp kirkegårder Ekstrahjelp kirke Energi Serviceavtaler/driftsavtaler KORR1GERTRAMME Større vedlikeholdsoppgaver og investeringer er ikke tatt med i denne oversikten da dette er lagt inn i vedlikeholdsplan.

10 Kommentarer til nye tiitak for Nordre Land kirkelige fellesråd. Økte alarmkostnader overgang til 110 sentralen. Kr ,-. Nye alarmer ble installert i 2010/2011, og alarmoverføringen ble overført fra Vaktservice til 110 sentralen. Den årlige utgiften var da kr ,- mer enn når vi brukte Vaktservice. Brannsjefen i Nordre Land var klar på at vi måtte skifte til 110. I dag er forskjellen ca , og det er ikke konsekvensjustert for dette. Økte lisenser til IKT løsninger kr ,-. I forbindelse med innføring av gudstjenestereformen har lisenskostnadene økt betydelig, og fellesrådet har måttet kjøpe lisenser for å få tilgang til helt elementær fagstoff som noter, liturgi m.m. Leasing av kopimaskin kr ,-. Fellesrådet har i ca. fire år hatt kopimaskin på leasing. Det kopieres mye her og denne maskinen var utslitt og saktegående. Særlig etter innføring av gadstj enestereformen ble det behov for en raskere maskin, noe som gjør at beløpet har økt litt årlig. Rundvask en kirke pr. år kr ,-. Her blir mye gjort på dugnad i alle kirkene, men det er allikevel nødvendig med en nedvasking kirkene av betalte folk en gang i blant. av Lønnsmidler ikke justert kr ,-. Når festeavgiften lå på et normalt nivå som i 2012 manglet fellesrådet i 2013 kr i første budsjettforslag. (Innspill fra 2012) Fellesrådet manglet kr ,- etter alle vedtatte kutt for Beløpet ble vedtatt dekket inn med bruk av fellesrådets disposisjonsfond i 2012, men etter underskudd i driften i 2011 falt det meste av den muligheten bort. Resten av beløpet gjelder lønn, da mange av de ansatte har fått store lønnstillegg etter tariffoppgjøret for 2012, i tillegg til at det har kommet endringer i beregning av pensjon for småstillinger. 20 % økt sekretærressurs På grunn av merarbeid etter pålegg fra sentrale hold og på grunn av innføring av gudstjenestereformen, er det for lite sekretærressurs i fellesrådet. Sekretærressursen vi har pr. i dag er kun til prester og menighetsråd. Arkivarbeid, vedlikehold, innkjøpsansvar og oppfølging av nettløsninger er viktige oppgave som krever mer ressurser. Kirkevergen har ingen sekretærressurs, og har stort behov for å kunne bruke mer tid på lederoppgaver deriblant personalarbeid, budsjett/regnskap og arbeid med planer. Økning til mindre vedlikeholdsoppgaver ,-. Da kirke ble lagt inn i det som tidligere het vedlikeholdsplanen, ble vedlikeholdspotten i kirkebudsjettet kuttet ned til ,-. Dersom maling av kirker og mindre arbeider ikke kan tas via midler i planen må vedlikeholdspotten i kirkepotten økes igjen. Nå foreslås det , men dersom maling skal tas på kirkebudsjettet må den høynes enda mer. Kateket/trosopplærer Tiltaket nevnes da det er sagt at alle skal få trosopplæringsmidler med det første. Når vi får midler er det antydet at det kan dekke en 50-60% stilling, men det er anbefalt og ikke ansette i hele stillingen. Det er antydet ansettelse i halvparten av dette. For og få søkere til en slik stilling er det mulig det må legges til noen midler for å få økt stillingsstørrelsen. Ingen sum lagt inn da vi må se hva vi får av trosopplæringsmidler.

11 Salderingsffitak fra Ekstrahjelp kirkegårder kr ,-.. Gressklipping og stell utført av andre må kuttes helt, og vi vil raskt få klager fra publikum fordi kirkegårdsarbeiderne ikke kan klare å ta dette i tillegg til det de har i det daglige. Arbeidsmengden blir meget stor på de kirkegårdsarbeideme under ferieavviklingen. De to som er på jobb må tjenestegjøre på andre kirkegårder for å ta begravelser når det er aktuelt. Det er helt klart av vi ikke vil klare å gjennomføre begravelsene uten lange ventetider, og det er stor fare for sykmeldinger på grunn av overbelastning. Nordre Land har pr. dags dato en bra standard på kirkene og på kirkegårdene. Kirkekontoret har det siste året fått j evnlig tilbakemeldinger på at det er fint ved kirkene i Nordre Land. Det er derfor viktig at vi fortsetter å holde kirkene og kirkegårdene i orden, da kirkene er et viktig ansikt utad i for Nordre Land kommune. Ekstrahjelp kirke ,-. Har ikke mulighet til å leie inn vikar dersom en organist eller klokker blir syk eller skal ha lovpålagt fri. Dette kan påvirke både gudstjenester og begravelser. Strøm ,-. Det er 7 kirker og 8 kirkegårder i Nordre Land. Det er stor aktivitet ved de fleste av kirkene, og det er mange begravelser i kommunene i løpet av et år. Det er gudstjenester med dåp, konfirmasjoner, vigsler og begravelser i kirkene og befolkningen er meget knyttet til sin kirke. Statistikken viser at det er mange besøkende i kirkene våre. Dersom vi skal redusere strømforbruket kan vi måtte stenge kirker i perioder pga av klimaet. Stenging vil da også måtte gjøres i forhold til begravelser, med mulighet for å ha seremoniene i en av de minste kirkene som ikke krever så mye oppvanning. Det blir satt opp nye flomlys ved alle kirken nå i høst, og vi håper å spare en del her, men budsjettbeløpet for 2013 er allerede kuttet i forhold til det som virkelig er brukt tidligere år. Serviceavtaler/driftsavtaler ,-. Vi har serviceavtaler for orglene i kommunen. Kutt i disse vil kunne føre til at orglene blir ustemte og forfaller. Dette vil få veldig alvorlige konsekvenser dersom et orgel plutselig stopper opp under en begravelse.

12 Tabell 3 Behov 2014 Vedlikeh. Investering Nytt tiltak Nye tiltak økt rammetilsk Programvare gudstjenestreform Økt pga innføring ref. Økning 20% sekretær Investering Østsinni Minitraktor kirker Salmebøker Vedlikeholdsbehov Tak alle kirker sjekkes Sikre tak med beslag Rundvask - 1 kirke pr.år Åmot Råte i klokketårn Bårerom males Råte nederst på vegg Sprekker i mur på kirken Råte i vindskier og tak Østsinni Råte i gjerde ca 75 m Beslag av tårn spiss Traktor med henger Nordsinni Takrenner og nedløp Tak sakristi og hjørne Lunde Gjerde Haugner Maling/beising av gjerde Råte i vann brett Rense vann Kinn Parkerings utvidelse Eletrisk lukeåpner Åsli Maling/beising gjerde Maling Råte i tak / vegger SUM KIRKER _ i-a grunn av lekkasje er det mye råte på bjelker i klokketårnet Problemer tor større biler å komme fram hvis det parkes i veien under arr. i kirken. Vecllikeholdsplan

13 Kirkelig fellesråd Ekstrahjelp Idrkegårder Ekstrahjelp kirke Energi Serviceavtaleddrlftsavtaler Ekstrahjelp kirkegårder kr ,-. Gressklipping og stell utført av andre må kuttes helt, og vi vil raskt få klager fra publikum fordi kirkegårdsarbeiderne ikke kan kfare å ta dette i tillegg til det de har idet daglige. Arbeidsmengden blir meget stor på de kirkegårdsarbeiderne under ferieavviklingen. De to som er på jobb må tjenestegjøre på andre kirkegårder for å ta begravelser når det er aktuelt. Det er helt klart at vi ikke vil klare å gjennomføre begravelsene uten lange ventetider, og det er stor fare for sykmeldinger på grunn av overbelastning. Nordre land har pr. dags dato en bra standard på kirkene og på kirkegårdene. Kirkekontoret har det siste året fått jevnlig tilbakemeldinger på at det er fint ved kirkene i Nordre Land. Det er derfor viktig at vi fortsetter å holde kirkene og kirkegårdene i orden, da kirkene er et viktig ansikt utad i for Nordre Land komm une. Ekstrahjelp kirke ,-. Har ikke mulighet til å lele inn vikar dersom en organist eller klokker blir syk eller skal ha lovpålagt fri. Dette kan påvirke både gudstjenester og begravelser. Strøm ,-. Det er 7 kirker og 8 kirkegårder i Nordre Land. Det er stor aktivitet ved de fleste av kirkene, og dei er mange begravelser i kommunene i løpet av et år. Det er gudstjenester med dåp, konfirmasjoner, vigsler og begravelser i kirkene og befolkningen er meget knyttet til sin kirke. Statistikken viser at det er mange besøkende I kirkene våre. Dersom vi skal redusere strømforbruket kan vi måtte stenge kirker i perioder pga. av klimaet. Stenging vil da også måtte gjøres i forhold til begravelser, med mulighet for å ha seremoniene i en av de minste kirkene som ikke krever så mye oppvarming. Det blir satt opp nye flomlys ved alle kirkene nå i høst, og vi håper å spare en del her, men budsjettbeløpet for 2013 er allerede kuttet i forhold til det som virkelig er brukttidligere år. 15

14 4. Serviceavtaler/driftsavtaler 20.00G,-. Vi har serviceavtaler for orglene i kommunen. Kutt i disse vil kunne føre til at orglene blir ustemte og forfaller. Dette vil få veldig alvorlige konsekvenser dersom et orgel plutselig stopper opp under en begravelse. Rådrnannens vurdering: Rådmannen anbefaler at midlene til serviceavtalen for orglene opprettholdes. De andre kutttiltakene er vurdert som akseptable ut fra den økonomiske situasjonen kommen er i. Kirkelig fellesråd har en god standard på sine eiendommer og tjenester i dag, og på lik linje med de kommunale tjenestene må også fellesrådet øke fokuset på å jobbe mer effektivt. Med mindre midler tilgjengelig må man prioritere de viktigste oppgavene og kanskje tåle at gresset ikke er helt frisert til enhver tid. Man må finne et godt nok nivå på tilbudet som er mulig innenfor tilgjengelige midler. 16

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.05.2009 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr.

Samling i Nord. Stort rom med lite inventar. Av Arne Nygaard Jr. Samling i Nord Stort rom med lite inventar Av Arne Nygaard Jr. Utgangspunktet Kan vi slå sammen alle fellesrådene i Hammerfest prosti til ett? Er de geografiske avstandene for store eller kan moderne kommunikasjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer