BTI RUTINESKILDRING FOR BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BTI RUTINESKILDRING FOR BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG"

Transkript

1 BTI RUTINESKILDRING FOR BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG

2 Føreord Innføring av SamPro Stafettlogg vart vedteke hausten 2016 og er ein del av verktøya i BTI-modellen (Samarbeidsmodellen for Betre Tverrfagleg Innsats kring arbeid med utsette barn og unge). I modellen er det behov for eit elektronisk verktøy for å koordinere arbeidet kring utsette barn og unge. Val av verkty vart mellom anna gjort av di vi allereie nytta SamPro i arbeidet med Individuell Plan (IP), Individuell Utviklings Plan (IUP) og Individuell Opplæringsplan (IOP). Dette var då eit verkty som allereie var kjend for mange. BTI-prosjektet, med utvikling av BTI-modellen, har vore organisert med kommunalsjef som prosjekteigar, og einingsleiar barnehage som prosjektleiar. Einingsleiar barnehage er no BTIkoordinator. Rutineskildring for bruk av Elektronisk Stafettlogg vert med dette gjeldande for skular og barnehagar i Lindås kommune frå Knarvik, juni 2016 Mona Hagewick BTI-koordinator - 2 av 12

3 Roller i Stafettloggen Ansvar Kommunalsjefen har ansvaret for at Visma SamPro Stafettloggen er operativt og tilgjengeleg for dei brukarane som skal bruke programmet. Kommunalsjefen ser til at dei ulike brukar-rollene i SamPro er oppretta, og at dei fungerer i samsvar med gjeldande rolleskildring. Kommunalsjefen ser til at det er årleg gjennomgang, evaluering og oppfølging av rutinar og praksis i SamPro. Etter avtalen med Visma, skal kommunen opprette rollene Lokal administrator og Lokal superadministrator. Dette er roller som er avgjerande for SamPro Stafettloggen sin funksjon. Kommunen sin ped. IKT-rådgjevar har desse 2 rollene. Lokal administrator (kommunal rolle) og Lokal superadministrator - ansvar og oppgåver: Ansvar Kommunalsjefen peikar ut ein Lokal administrator i sin stab, og ein person som har kompetanse og mandat til å fungere i Lokal administrator sin stad ( fungerande ved fråvær). Lokal administrator skal i tillegg ha rolla som Lokal superadministrator Rolla som Lokal superadministrator er «systemkritisk» i den forstand at den må vere operativ til ei kvar tid for at SamPro skal vera tenleg Lindås kommune skal gi Visma (Support) melding om kven som skal ha rolla som Lokal superadministrator. Ved endringar, skal melding om det sendast Visma. Vedlikehald av malar og planinnhald Vedlikehald av rutinar knytt til bruken av SamPro Skulering og rettleiing av koordinatorar Gjennomføre «Plan for oppfølging» Oppgåver Som Lokal superadministrator : leggje til nye lokale administratorar i Lindås kommune endre rettar for andre roller Det er kun rolla Lokal superadministrator som har desse rettane. Som Lokal administrator: Opprette felles malar og planinnhald Opprette ein fiktiv plan som alle koordinatorar blir lagt inn i. Denne planen fungerer som mal i kommunen Vedlikehalde malar og planinnhald Vedlikehalde rutinar knytt til bruken av SamPro Stafettloggen. Leggje inn Koordinator ved kvar barnehage/skule/helsestasjon med brukarnamn og passord. Dette kan vere styrar/rektor/leiande helsesøster, eller den/dei han peikar ut. Skal ha tilgang til «Rediger person» og «Lag ny plan» (merk av for). Tilby skulering og rettleiing til koordinatorar Gjennomføre tiltaka i «Plan for oppfølging» Knyte til seg ei faggruppe av 6-8 brukarar, som til saman dekkar praktisk og administrativ bruk av SamPro Stafettloggen i barnehage, skule, helsestasjon og andre. Faggruppa deltek i årleg gjennomgang, m.a. med handtering av endringar i malar, oppdateringar, evaluering og oppfølging av rutinar og praksis i SamPro. Tildele medlemmer i faggruppa tilgangar i SamPro etter behov - 3 av 12

4 Koordinator - ansvar og oppgåver Definisjon Koordinator: Rektor/styrar/avdelingsleiar har koordinatoransvaret, men kan delegere dette til andre. Skulen/barnehagen/avdelinga har 1 ( i store skular/bhg/avd evt 2) personar som er koordinator Det er kjent for alle tilsette kven dette er, og kva oppgåver han/ho har Koordinator sine oppgåver Opprette Stafettlogg Administrere tilgangar og rettar i stafettloggar ved eigen barnehage/skule Delta på samarbeidsfora for koordinatorar og bringe innhaldet attende til avdelinga. Gi opplæring og brukarstøtte til personalet på eigen barnehage/skule Syte for at Stafettloggen kvart år innan 15.juni blir arkivert i elevmappe WebSak Koordinator sitt ansvar Sjå til at det vert oppretta og iverksett rutinar for Stafettlogg ved eigen barnehage/skule/ avdeling Sjå til at foreldra har informasjon om og er gitt høve til å lese Stafettloggen og tilhøyrande dokument. Stafetthaldar (pedleiar/kontaktlærar)- ansvar og oppgåver Stafetthaldaren er den personen som har ansvar for å knyte innsatsen til ei heilskapleg og koordinert oppfølging av barnet, ungdomen og/eller familien. Stafetthaldar sitt ansvar og oppgåver er å koordinere innsatsen, kalle inn til tverrfaglege møte, foreslå dagsorden, kalle inn til ad hoc-møte ved behov, leie møta, introdusere nye partar, gi melding til dei som ikkje skal møte eller følgje opp, avslutta arbeidet, involvere brukarar, vere kontaktperson og loggførar. Syte for samtykke frå foreldra dersom andre tenester/instansar enn skule og PPT skal ha lesetilgang til planen eller det skal kallast inn til møte med Tverrfagleg team (skjema for samtykke ligg som dokument i SamPro. Mandat for Tverrfagleg team ligg som dokument i Samarbeidsmodellen. ) Skanne inn dokument som skal inn i Stafettloggen. Syte for at møteinnkallingar og møtereferat vert lagt inn i SamPro etter kvart Skrive innhaldet (tiltak/organisering/omfang) Syte for samarbeid med personale som skal gje innspel til eller skrive deler av planen Vere pådrivar for arbeidet vert fullført Syte for at det jamleg vert skrive inn kommentarar og vurderingar av eleven si utvikling Ha ansvar for at vedtekne endringar/oppdateringar vert skrivne inn (t.d. endringar som har vore drøfta i samarbeidsmøte, med PPT, andre hjelpetenester, ) Legge alle møtereferat inn SamPro Stafettloggen under «Meldinger»/ «Dokumenter» - 4 av 12

5 Kva er elektronisk stafettlogg? Elektronisk stafettlogg er eit verktøy til bruk i Samarbeidsmodellen for Betre Tverrfagleg Innsats for utsette barn og unge ( BTI-modellen). Sjå: Elektronisk stafettlogg er eit verktøy som blir nytta i samarbeidet rundt eit barn eller ein ungdom. Stafettloggen kan vere eit verktøy i samarbeidet mellom til dømes foreldre/skule/barnehage og andre fagpersonar, det vil sei når fleire skal samarbeide på tvert av fag, avdelingar og einingar. Stafettloggen dokumenterer det som skal gjerast og det som er gjort, og er viktig i dialogen med foreldre (og ungdom). Stafettloggen er ei elektronisk loggbok over tiltak og involverte personar. Stafettloggen vert utarbeidd i tverrfaglege møte med foreldre/ ungdom, og fungerer som eit møtereferat. Stafettloggen er ikkje eit alternativ til eller ein kopi av andre planar innan ulike fagområde (til dømes IOP, IUP, omsorgsplan, tiltaksplan osb.), men eit supplement til desse som sikrar at det arbeidet som vert gjort av dei ulike aktørane er koordinert til det beste for barnet/ungdommen. Stafettloggen erstattar ikkje fagsystem eller dokumentasjonskrav som følgjer av profesjon (som til dømes helsepersonell). Den elektroniske Stafettloggen er ei webbasert løysning. Ein kjem til påloggingsvindauga ved å gå inn på Kven kan opprette stafettlogg? Koordinator ved den einskulde skule/ barnehage/ avdeling kan opprette stafettlogg og gje tilgangar. Kvar avdeling (skule, barnehage, avdeling) utarbeider rutinar for kven av dei tilsette som skal vere Koordinator og ha tilgangar til å opprette ein stafettlogg. Den fagperson Stafetthaldar - som, jf. interne rutinar og i samråd med foreldra, avgjer at det er trong for setje i verk koordinerte tiltak rundt eit barn/ungdom på bakgrunn av ei særleg merksemd eller bekymring tar dette med til dialog ressursteamet. Der avgjer teamet om det skal opprettast Stafettlogg. Stafettloggen kan berre opprettast etter samtykke frå foreldra. Stafetthaldar er ansvarleg for å innhente samtykket. Bruk samtykkeskjema som ligg på nettsida til Lindås kommune, BTI. Når opprettar ein elektronisk stafettlogg? Stafettloggen blir oppretta når det er behov for å dokumentere og koordinere arbeidet med barnet/ungdommen, og det er behov for å involvere fleire aktørar det vil seie ved inngangen til nivå 2 i BTI - Samarbeidsmodellen. - 5 av 12

6 Det er koordinator som - etter samtykke frå foreldra - opprettar Stafettloggen. Ved behov for å be fleire tenester med i samarbeidet, skal dette gå fram av samtykket. Korleis opprettar eg ein elektronisk stafettlogg? Den fagperson Stafetthaldar - som, jf. interne rutinar og i samråd med foreldra, avgjer at det er trong for setje i verk koordinerte tiltak rundt eit barn/ungdom på bakgrunn av ei særleg merksemd eller bekymring tar dette med til dialog ressursteamet. Der avgjerd teamet om det skal opprettast Stafettlogg. Dersom du ikkje allereie har ein brukarkonto i Sampro må du kontakte koordinator ved din bhg/skule/ avd for å få dette. Koordinator vil då gje deg dei tilgangar du treng for å opprette stafettlogg. Leiinga på din arbeidsplass vil vite kven koordinatoren er. Dersom du allereie er brukar av Sampro (t.d. gjennom å vere deltakar i en individuell plan, IUP eller IOP) skal du ikkje ha ny brukarkonto, men din koordinator må gje deg rettigheiter til å opprette Stafettlogg. Kva skal stå i ein elektronisk stafettlogg? Kven er involvert i arbeidet rundt barnet/ungdommen? Desse blir beskrive som deltakarar i Stafettloggen og skal leggast inn under «Deltakere». Foreldre er alltid deltakarar. Ungdom over 15 år kan delta dersom han/hun ønskjer det. 2. «Om meg sjølv». Her trykker du rediger, og skriv inn følgjande opplysningar om barnet/ungdomen: Namn: Fødd: Skule/barnehage. Klassetrinn/avdeling Du kan også laste opp et bilde av barnet/ungdommen dersom det er ønskelig. 3. En kort beskrivelse av årsaken til oppmerksomheten/bekymringen for barnet/ungdommen. Se mal under «meldinger» Oppstartsnotat. - 6 av 12

7 4. Målsettingar og fordeling av ansvar for gjennomføring av «aktivitetar» for å nå måla blir beskrive under sjølve planen «Mål og aktiviteter». Formuler konkrete, positivt formulerte målsettingar som kan evalueras. Det er viktig at ein ikkje tillegg oppgaver til personer i gruppa rundt barnet/ungdommen uten at dei vet om dette og er enige om dette, dersom dei ikkje er til stades på møtet. Når ein har skrive inn dei mål og aktivitetar ein har blitt einige om, og har fordelt ansvar med tidsfristar er dette i mange tilfelle nok som eit referat frå møte. 5. Dersom det i tillegg skulle vere behov for møtereferat etter samarbeidsmøter eller ansvarsgruppemøter, kan desse skrivas inn i «mal for møtereferat» under «meldingar» i Stafettloggen og sendast som ein elektronisk melding til deltakarane i stafettloggen. NB! Ein skal ikkje laste opp epikriser, sakkunnige utreiingar, vedtak, testar og liknande i Stafettloggen. Men det kan noterast at desse fins og kor ein kan finna ei. Det er kun samtykkeskjemaet som skal lastas opp i Stafettloggen. Kor tid opphøyrer stafettloggen? Det kan være ulike årsaker til at ein stafettlogg skal avsluttast: Dersom barnet/ungdommen får en Individuell plan. Dersom målsettingane er nådd og det ikkje lenger blir ytt ekstra innsats i høve barnet/ungdommen. Dersom foreldra trekkjer samtykket til ein stafettlogg og ikkje ønskjer tverrfaglig samarbeid rundt barnet/ungdommen. Da blir Stafettloggen sett «passiv», ved at samtykka blir trekte tilbake (blir nullstilt i Stafettloggen). Dersom foreldra ønskjer å slette Stafettloggen kontakt lokal administrator. Språket i stafettloggen. Dersom det er praktisk mogeleg: Skriv loggen i møtet. Oppsummer målsettingar og aktiviteter inkludert ansvarsfordeling før møtet blir avslutta. Formålet med stafettloggen er å skape ein oversikt over arbeidet overfor det einskilde barnet /ungdomen. Språket må difor være enkelt og tydeleg: Skriv til foreldra og/eller ungdom (barn over 15 år). - 7 av 12

8 Fatt deg kort. Berre informasjon som er naudsynt for å sikre oversikt og kontinuitet i arbeidet skal takast med. Skriv korte setningar. Ver presis. Det skal ikkje vere tvil om kven som skal gjere kva. Vær presis med omsyn til tid, dag eller periode. Bruk konkrete tidsfristar i stadet for «innan rimelig tid» eller «snarast». Bruk vanlege ord og uttrykk. Unngå forkortingar skriv heile ordet. Ver spesielt observant på fagspråk som «MST», «BUP», etc. Les alltid korrektur. Dersom det er mogeleg les høgt for møtedeltakarane før møtet blir avslutta. 10 trinn for å kome i gang med Stafettlogg i SamPro 1.Koordinator ved barnehagen/ skulen : Epost til/ frå lokal administrator der du legg ved ditt brukarnamn i Lindås kommune (t.d. hamo, syas osb ) og ditt mobilnummer (jobb- eller privat). 2. Når du har fått bekrefting på registrering: Gå inn på og skriv inn det brukernamnet og passordet du har fått. Eingangskode får du på SMS (eller epost, om det er ønska). 3. Trykk på «Lag plan» og skriv inn personnummeret til den du skal lage stafettlogg til. Dersom personen har en plan i Sampro fra før, kommer dette opp på linja her - 8 av 12

9 4. Trykk «Neste» og fyll ut felta merka med raud stjerne. Den stafettloggen lages for er alltid planeigar. Dersom stafettloggen er for eit barn som ikkje skal logge seg inn selv, skal foreldra sitt /pårørende sitt telefonnummer eller epost førast opp. Merk! Obligatorisk felt bytter frå mobil til epost dersom du merker av for epost framfor mobil som er standard under Kontaktinformasjon. 5. Trykk «Neste». Under planmal vel du Stafettlogg. Då får du opp ein ferdig utfylt oversikt over Planelementa. Her gjer du ingen endringar, men går vidare til neste trinn. Mål og aktiviteter: Sett opp dei kortsiktige måla de jobbar med og dei aktivitetane de har blitt einige om for å forsøke å nå måla. Melding: Må være med! Her skrivast m.a. innkallingar og referata. Kalender: Planeigar sin kalender der møta o.a. kan leggast inn. Logg: Viser kven som har besøkt planen. Bør alltid vere med. Blir registrert automatisk. Dokument: Kan laste opp dokumenter i PDF. Her skal KUN samtykkeskjemaet lastas opp. Ingen andre dokument skal inn i Stafettloggen. 6. Dersom planeigar (ungdom over 15 år) sjølv skal kunne logge inn, hak av for å opprette brukarkonto. Om ikkje, gå vidare til neste trinn. Trykk «Fullfør» nede i høgre hjørne. - 9 av 12

10 7. Trykk «Forny samtykke» for å sette samtykke på planen til eit år (kan gis annan periode). Nye deltakarar får same samtykkeperiode dersom ikkje anna vert angitt. 8. Trykk på «Hjem»-fanen. Her kan du setje inn bilete av barnet/ungdommen dersom det er ønskjeleg. Under «Om meg sjølv» skriver du inn: 1. Namn på planeigar altså barnet/ungdommen 2. Fødselsdato 3. Barnehage/skule/anna. Frå «Hjem»-fanen kjem du og til kalendaren, samt til «Meldingar» der du kan sende innkallingar, møtereferat og meldingar mellom to eller fleire av deltakarar. Her finn du og malen for «Oppstartsnotat for stafettlogg». Dette skal fyllast ut når du startar opp ein Stafettlogg av 12

11 Trykk på «Oppstartsnotat Stafettlogg», og så på «Hent maltekst». Du får då opp følgjande mal som du fyller ut: Set inn tittel, gjerne «Oppstartsnotat og dagens dato». Oppstartsnotatet sendast til deltakarane i Stafettloggen ved å hake av på «Velg alle». 9. Under «Deltakere» legg du til fleire deltakarar eller endrar samtykke for deltakarane. Her blir det gjeve tilgang for Stafetthaldar og. Husk! Sjekk Sett inn tittel, gjerne «Oppstartsnotat og dagens dato». Oppstartsnotatet sendast til deltakarane i Stafettloggen ved å hake av på «Velg alle» av 12

12 10. Under «Planen» legg du inn dei Mål og aktivitetar de har blitt einige om i møtet. Nye mål leggast til ved å trykke her Aktiviteter (tiltak) leggast til ved å trykke på «+» under det aktuelle mål. Viktig! Dette er ikkje meint som ein fullstendig brukarhandbok, men som ein hjelp til å kome i gang og opprette plan. Om du trykkjer på det blå spørsmålsteiknet oppe til høyre når du er logga inn vil det 0pne seg en elektronisk brukarhandbok. Har du spørsmål ta kontakt med ein kollega som har brukt SamPro ei stund, eller ta kontakt med prosjektleiar BTI Mona Hagewick : Lykke til! - 12 av 12

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG Roller i Stafettloggen Lokal administrator (kommunal rolle) og Lokal superadministrator - ansvar og oppgåver: Ansvar Kommunalsjefen peikar ut ein Lokal administrator

Detaljer

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG Hva er en elektronisk stafettlogg? Elektronisk stafettlogg er et verktøy som benyttes i samarbeidet rundt et barn eller ungdom. Stafettloggen kan være et verktøy i samarbeidet

Detaljer

BTI Stord kommune. Stafettloggen - handlingsrettleiar

BTI Stord kommune. Stafettloggen - handlingsrettleiar BTI Stord kommune Stafettloggen - handlingsrettleiar Om modellen BTI- modellen er ein rettleiar i korleis kommunalt tilsette kan eller skal gå fram i arbeidet med barn og unge som ein har uro for. I si

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Handlingsrettleiar BTI

Handlingsrettleiar BTI Handlingsrettleiar BTI Korleis gå frå bekymring til handling Gloppen kommune - Barnetenestene Barnehagar, skular, helsestasjon/skulehelseteneste, PPT, barneverntenesta, fysio/ergo BTI består av fire prosesser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE Me ønskjer felles retningslinjer for bruk av Individuell Plan i Bømlo kommune for å skape føreseie og for å sikre mest mogleg lik behandling av tenestemottakarane.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2018 BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Stafettlogg i SamPro Informasjon til foreldre, barn/ungdom og andre samarbeidspartnere

Stafettlogg i SamPro Informasjon til foreldre, barn/ungdom og andre samarbeidspartnere Stafettlogg i SamPro Informasjon til foreldre, barn/ungdom og andre samarbeidspartnere Gjennom Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) har Østre Toten kommune innført nye rutiner og arbeidsmåter for å øke kvaliteten

Detaljer

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule Rutinar - Overgang Barneskule - ungdomsskule Forord Plan og rutinar for overgang barneskule til ungdomsskule vart endeleg vedteken i levekårsutvalet 28.september 2010. Siktemålet med planen er å sikra

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

TVERRFAGLEG SAMARBEID.

TVERRFAGLEG SAMARBEID. TVERRFAGLEG SAMARBEID. Ressursteam. I arbeidet med barn og unge skal Time kommune sin visjon «Trygg og framtidsretta» vera ei rettesnor for arbeidet. Alle skular og barnehagar skal ha tverrfaglege ressursteam,

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere

Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere Tromsø kommune bruker Sampro som elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling. I dette skrivet får du informasjon om Sampro, samt kort

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Handlingsplan ved urovekkande fråvær

Handlingsplan ved urovekkande fråvær 13.09.2017 Handlingsplan ved urovekkande fråvær Definisjonar og prosedyrar GRANVIN BARNE- OG UNGDOMSSKULE Innhald Handlingsplan ved urovekkande fråvær ved Granvin barne- og ungdomsskule... 3 Føremål...

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Rådmannen - personal og organisasjon Bakgrunn for kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Det vart i tariffoppgjeret 2008 semje mellom partane å gjennomføre ei kompetansekartlegging av alle

Detaljer

Betre tverrfagleg innsats. Handlingsrettleiar. Åd Årdal lkommune

Betre tverrfagleg innsats. Handlingsrettleiar. Åd Årdal lkommune Betre tverrfagleg innsats Handlingsrettleiar Åd Årdal lkommune Bekymringa sluttar Grunn til bekymring? Lokal innsats held fram eller vert avslutta Skal andre involverast i innsatsen? Tid frå bekymring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma

Visma personalskjema. Brukarrettleiing for kommune. Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma Visma personalskjema Brukarrettleiing for kommune Elektronisk registrering av fråvær, ferie og timeføring i Visma 1 Innhald Pålogging i Visma... 3 Generelt... 4 Registrere fråvær... 5 Registrere/søk om

Detaljer

1. Oppretting og vedlikehald av utvekslingsavtalar i FS

1. Oppretting og vedlikehald av utvekslingsavtalar i FS 1. Oppretting og vedlikehald av utvekslingsavtalar i FS Det er Studieadministrativ avdeling som tek seg av det tekniske kring sjølve opprettinga og avsluttinga av utvekslingsavtalar i FS, også lokale,

Detaljer

RETNINGSLINER FOR ANSVARSGRUPPE OG INDIVIDUELL PLAN

RETNINGSLINER FOR ANSVARSGRUPPE OG INDIVIDUELL PLAN RETNINGSLINER FOR ANSVARSGRUPPE OG INDIVIDUELL PLAN Justert pr. mars 2017 Ulstein kommune www.ulstein.kommune.no sentralbord: tlf. 70 01 75 00 Koordinerande eining Leiar: Kari Janne Ringstad kari.janne.ringstad@ulstein.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no

Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no Brukarrettleiing for ny lagsportal kvam.no Innhold Oversikt over lag og organisasjonar... 2 Registrer ditt lag... 3 Dashbordet... 5 Legge til arrangement / hendingar... 6 Treng du hjelp?... 7 Adressa til

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav 2017 Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav Ove Midtbø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 30.03.2017 0 Innhold Informasjon til tolkar...2 Generelt om dekning av tolkeutgifter i fritt rettsråd-saker...2

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Barnehage- og skuleteam

Barnehage- og skuleteam Barnehage- og skuleteam Orientering til grunnskular, kommunale og private barnehagar i Voss kommune Barnehagar, grunnskular, helsestasjons- og skulehelsetenesta, pedagogisk psykologisk tenestekontor og

Detaljer

RETNINGSLINER for. ANSVARSGRUPPE og INDIVIDUELL PLAN. Korrigert

RETNINGSLINER for. ANSVARSGRUPPE og INDIVIDUELL PLAN. Korrigert RETNINGSLINER for ANSVARSGRUPPE og INDIVIDUELL PLAN Korrigert 03.04.13 INNHALD Kva er ei ansvarsgruppe 3 Oppmelding 4 Vedtak 4 Utfylling / godkjenning 4 Å arbeide i ansvarsgruppe 5 Skjema 1: Løyve til

Detaljer

Prosesskart kva gjer du når du er bekymra for eit barn?

Prosesskart kva gjer du når du er bekymra for eit barn? Prosesskart kva gjer du når du er bekymra for eit barn? Dei som arbeider med barn 0-18 år * *Ved mistanke om seksuelle overgrep eller vald i nære relasjonar skal IKKJE foreldra informerast først. Du skal

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

Vigra skule BESKRIVING AV PROSEDYREN. Ansvar

Vigra skule BESKRIVING AV PROSEDYREN. Ansvar PROSEDYRE FOR TIDLEG SAMHANDLING OM ELEVAR MED BEKYMRINGSFULLT FRÅVÆR Gjeldande lovverk: Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Barnevernloven BESKRIVING AV PROSEDYREN Ansvar FORMÅL Målet med prosedyren er

Detaljer

Retningslinjer for koordinering og samhandling i Leikanger kommune: Koordinerande eining har mandat til å oppnemne koordinator.

Retningslinjer for koordinering og samhandling i Leikanger kommune: Koordinerande eining har mandat til å oppnemne koordinator. Desse retningslinjene blei utarbeida av prosjektgruppa (Kristin Cirotzki, Jorunn Nyttingnes, Torill Holen og Gunn Ragnhild Rimala) som deltok i nettverkslæring om Individuell plan i regi av fylkesmannen,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 6.5.3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006, juli 2012, februar 2014, desember 2014. 1 Innhald:

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI)

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI) Rettleiar til bekymringssamtale / undringssamtale - til medarbeidarar som arbeider med barn Samtale med foreldre om bekymring for eit barn Nedanfor finn du fleire forslag til korleis personalet i ein barnehage

Detaljer

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles.

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles. Stafettlogg Stafettloggen er et viktig redskap når mange fagpersoner skal arbeide sammen på tvers av fag og sektorer. Stafettloggen dokumenterer innsatsen og er også viktig i dialogen med familien. Følgende

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 27.01.2014 Tid : 11:00 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/14 14/42 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEIDET

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Dersom du står fast tek du kontakt med Malin Olivia Dahlberg på eller telefon

Dersom du står fast tek du kontakt med Malin Olivia Dahlberg på eller telefon Brukarrettleiing til Norske Kunstforeninger sitt medlemssystem Norske Kunstforeninger bruker frå 2018 HyperSys som medlemssystem. HyperSys er spesielt utvikla for frivillige organisasjonar, for å forenkle

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å få tilgang til: - Oppdatering av informasjon om skulen - Oppdatering av informasjon om kulturkontakt - Evaluering av tilboda skulen

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Hjelp. Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Hjelp Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal Innhald 1.1 Innleiing... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Omfang... 2 1.3 Bakgrunn... 2 2.1 Ansvar

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå SAMNANGER KOMMUNE IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 27.01.2010. Gjeld frå 01.02.2010. Innhaldsliste 1 Området for dette reglementet organisering 2 Føremålet med IKT-anlegget

Detaljer

Partifinansiering 2017, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2017, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2017, 10.04.2018, s. 1 Partifinansiering 2017, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

BRUKARRETTLEIING. Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER

BRUKARRETTLEIING. Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER BRUKARRETTLEIING Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER Generell informasjon Frå 30.08.0218 tar politikarane i Suldal kommune i bruk det nettbaserte reiserekningsprogrammet

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge. 2015-2020 Os kommune

Plan for overgangar. for barn og unge. 2015-2020 Os kommune Plan for overgangar for barn og unge 2015-2020 Os kommune Plan for overgangar for barn og unge 2015-2020 Os kommune 2015 Plan for overgangar 2015-2020 Forord I 2014 vart det sett ned ei gruppe som fekk

Detaljer

Dugnaden tverrfagleg samarbeid på rusområdet i kommunane

Dugnaden tverrfagleg samarbeid på rusområdet i kommunane Dugnaden tverrfagleg samarbeid på rusområdet i kommunane Sykkylven kommune deltok i dette prosjekt i samarbeid med Kompetansesenter rus - Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i 2012. Dette i saman

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS 2.0

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS 2.0 BRUKARRETTLEIING FOR KSYS 2.0 KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no Der ligg all informasjon om skular og barnehagar som vi brukar til turnélegging. LOGG INN via www.kultursekken.no Kulturkontakten

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Godt samspel. Vidare prosess etter at arbeidsgruppa har fullført sitt arbeid:

Godt samspel. Vidare prosess etter at arbeidsgruppa har fullført sitt arbeid: Godt samspel På dialogmøte 19. juni 2014 gjekk ein gjennom kva som skal vera grunnlaget for Godt samspel i Fusa kommune. Det var 3 grupper med politikarar, tillitsvalde og administrasjon utgjorde kvar

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

SoMe-retningslinjer. Os kommune i sosiale medium

SoMe-retningslinjer. Os kommune i sosiale medium SoMe-retningslinjer Os kommune i sosiale medium Innhald 1 Privat bruk av sosiale medium... 3 2 Reglar for bruk av Facebook-kontoen til Os kommune... 3 3 Diskusjonsreglar for Facebook-veggen til Os kommune...

Detaljer

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge.

UPU skal vere referansegruppe i fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge. Vedtekter for ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane Vedtatt på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den 0.0.0. Endra på fylkesting for ungdom på Skei i Jølster den.0.0. 1 Føremål Ungdomspolitisk

Detaljer

Østre Toten kommune Individuell plan i SamPro Informasjon til brukere, pårørende, foreldre og samarbeidspartnere

Østre Toten kommune Individuell plan i SamPro Informasjon til brukere, pårørende, foreldre og samarbeidspartnere Østre Toten kommune Individuell plan i SamPro Informasjon til brukere, pårørende, foreldre og samarbeidspartnere Østre Toten Kommune har tatt i bruk SamPro som elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

FIRFOTMODELLEN. Fødselsdato

FIRFOTMODELLEN. Fødselsdato FIRFOTMODELLEN Kartleggingsverktøy til hjelp i dagleg arbeid og samarbeid når me er uroa for eit barn eller ein ungdom sin situasjon, helse eller utvikling Fyll ut i lag med foreldre og/eller ungdommen

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tiltak frå førebyggande helse; Jordmor, helsestasjon og skulehelsetenesa

Tiltak frå førebyggande helse; Jordmor, helsestasjon og skulehelsetenesa BTI - verktøy 1 Tiltak frå førebyggande helse; Jordmor, helsestasjon og skulehelsetenesa Alle kjem i kontakt med førebyggjande helse og dei avdelingar som ligg under førebyggande helse på ulike tidspunkt

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1 Visma.net Expense Evelyn Tveito 1 Reiserekning Kjørebok Utlegg Saksgang i Expense Attestere / Tilvise Evelyn Tveito 2 Frå 01.04.16 fekk Kvinnherad kommune nytt reiserekningssystem: Visma.net Expense. Visma.net

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

PPT SKJEMA FOR TILVISING

PPT SKJEMA FOR TILVISING PPT for Midt-Ryfylke Finnøy-Forsand-Hjelmeland-Strand Postboks 33 4126 Jørpeland Tlf. 51 74 31 00 Deres ref.: «Sdm_AMReferanse» Vår ref.: «Sas_ArkivSakID»-«Sdo_DokNr» / «Sdo_BrukerID» JournalpostID: «Sdo_DokIDKort»

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss):

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss): Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) Eidsvn. 7 4230 Sand Tilvising til PPT Unnateke offentleggjering (Off.lova 13/Forv.lova 13.1) Fyllast ut av PPT: Mottatt dato: Sign: Saksnummer PPI: Etternamn Fornamn

Detaljer

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi?

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi? Kontrollutval rådmann - revisor Korleis samarbeider vi? Innleiing SEKOM-sekretariat yter tenester for 15 kommunale kontrollutval. Det er sjølvsagt ein del ulikskapar i korleis ein jobbar i alle desse kommunane.

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINE FOR TENESTETELEFON

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINE FOR TENESTETELEFON TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINE FOR TENESTETELEFON INNHALD 1 Verkeområde... 3 1.1 Målsetting og hensikt... 3 1.2 Kven retningslina gjeld for... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Tenestetelefon... 3 2.2 Tenestetelefon

Detaljer

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing Generell informasjon; Vestnes kommune nyttar «Visma Enterprice Rekruttering» for handtering av søkjarar til ledige stillingar. Systemet kjenner

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN 1 Innholdsfortegnelse PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN... 3 Avklaring om individuell plan skal utarbeides... 3 Starten på planprosessen... 3

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing Generell informasjon; Vestnes kommune nyttar Visma Enterprice Rekruttering for handtering av søkarar til ledige stillingar. Systemet kjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer