Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014"

Transkript

1 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014

2 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Fax: Medlem av Den norske Revisorforening Stavanger, 27. mars 2015 Til styret i Helse Bergen HF Formålet med denne presentasjonen er å presentere resultatene av vår årsoppgjørsrevisjon av foretakets regnskap for Vår oppgave er å revidere årsregnskapet for å kunne bekrefte at det er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. I samsvar med god revisjonsskikk har vi innhentet tilstrekkelig forståelse av den interne kontrollen til å kunne planlegge revisjonen og å fastsette type, tidspunkt og omfang av våre revisjonshandlinger. Internkontrollforholdene som kommenteres relaterer seg hovedsakelig bare til dem som gjelder finansiell rapportering og er begrenset til de forholdene som EY faktisk har observert gjennom revisjonen. Observasjonene kan være subjektive, og basert på ufullstendig eller uriktig informasjon. Vi har gjort de revisjonshandlingene som kreves etter god revisjonsskikk og de som er særskilt avtalt med foretaket. Det er ikke gjort særskilte revisjonshandlinger utover dette spesifikt rettet mot misligheter, internkontroll eller regnskapsavslutningsprosessen. Denne rapporten er utarbeidet for bruk av styret og ledelsen og er ikke ment for eller skal brukes av andre. Innholdet er i samsvar med kravene i ISA 260 Kommunikasjon av revisjonsmessige forhold med dem som har det overordnede ansvar for styring og kontroll. Med vennlig hilsen ERNST & YOUNG AS Tommy Lothe Statsautorisert revisor 2

3 Innhold Kapittel Side 1 Skriftlige leveranser 4 2 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon 6 3 Internkontroll 15 4 Øvrige forhold 19

4 1. Skriftlige leveranser Vi er genuint interessert i å gjøre hverandre gode 4

5 Skriftlige leveranser Revisjonsberetning Andre attestasjoner- 14 per i dag RF-1022 Kontrolloppstilling Nummererte brev - ingen Konklusjon Vi planlegger å utstede en revisjonsberetning uten forbehold eller presisering 5 Oppsummering av 2014-revisjonen

6 2. Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon Fokus på det vesentlige

7 Betydning Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Risiko for regnskapsmessige feil i finansiell rapportering Vesentlige risikoforhold Risikokartet oppsummerer forhold som krever stort fokus i vår revisjon De røde risikoforholdene er tema med høy iboende risiko og store tall. Iboende risiko vurderes som høy ved Stor grad av skjønn Inntekt Ikke-rutinemessige transaksjoner/vurderinger Lønn Pensjon Overlegepermisjon Skjønnsmessige avsetninger Driftsmidler/ anlegg under utførelse Komplekse transaksjoner/regler Høyt transaksjonsvolum Risikoforholdene i risikokartet kommenteres på de følgende sidene Våre kommentarer er i stor grad en redegjørelse for de vurderinger Helse Bergen HF har gjort. I den utstrekning vi ikke har andre kommentarer, har vi ingen vesentlige innvendinger mot Helse Bergen HFs vurdering Sannsynlighet 7 Oppsummering av 2014-revisjonen

8 Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Regnskapspost Regnskapslinje EYs revisjon og vurdering Inntekter Basisramme Basisramme er avstemt mot styringsdokument og andre tildelinger uten avvik Lønn Konklusjon Aktivitetsbasert inntekt Lønnskostnad og offentlige avgifter (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) Vi har gjennomgått foretakets rutiner og testet kontroller ISF-inntekter er ved årsslutt avstemt mot DRG-rapporter uten vesentlige avvik Vi har gjennomgått foretakets rutiner Vi har utført detaljtest på lønn samt analyser uten å avdekke uvanlige forhold. Årets regnskapsførte arbeidsgiveravgift er avstemt mot grunnlag fra lønnssystemet. Vi har ikke avdekket vesentlige feil 8 Oppsummering av 2014-revisjonen

9 Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Regnskapspost Anlegg under utførelse Utgifter til nyinvesteringer kan ikke balanseføres før det er sannsynlig at anlegget vil bli anskaffet Større prosjekter har ofte utgifter i tidlige faser som idéfasen og konseptfasen som derfor ikke kan balanseføres, heller ikke i ettertid når sannsynlighetskravet er oppfylt EYs revisjon og vurdering Vi har gjennomgått de største prosjektene i anlegg under utførelse. Vi har ikke avdekket vesentlige feil Barne og ungdomssenter/barnepsyk mill 443 mill Sengebygg Sør 138 mill 11 mill Sentralblokken- Mottaksklinikken 102 mill 21 mill BUSP - Etappe 2 71 mill 14 mill HUS-MR 3T 56 mill 10 mill Voss sjukehus - Lab/Admin 28 mill 3 mill Kurs- og konferansesenter 20 mill 5 mill Annet 94 mill 67 mill Balanseført anlegg under utførelse mill 568 mill 9 Oppsummering av 2014-revisjonen

10 Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Regnskapspost Ikke inntektsførte tilskudd Tilskudd som mottas uten noen form for øremerking knyttet til bruk av midlene, kan inntektsføres ved mottak. Tilskudd med øremerking føres opp som gjeldspost inntil øremerket tiltak gjennomføres. EYs revisjon og vurdering Denne posten består av tilskudd, gaver og forskningsmidler. Helse Bergen mottok 200 mill i gave fra Trond Mohn i Midlene inntektsføres i takt med bruken og ved årsslutt står 51 MNOK av midlene igjen som ubrukte midler. I 2013 ble det i tillegg mottatt gave på 70 mill fra Mohn relatert til Barnas Energisenter- BUSP Øremerkede tilskudd, prosjekter 223 mill 252 mill 10 Oppsummering av 2014-revisjonen

11 Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Regnskapspost Avskrivning Helse Vest har fastsatt retningslinjer for avskrivning. Bygg skal skilles ut i ulike komponenter (dekomponeres), som f.eks. bygningskropp, tak, vindu og ventilasjon, og hver komponent skal avskrives i forhold til komponentens forventede levetid Nedskrivning Nedskrivning kan være aktuelt når driftsmidler ikke lenger brukes (skrapes eller erstattes) og ved enkelte bruksendringer 2014 (mnok) 2013 (mnok) EYs revisjon og vurdering Foretaket følger Helse Vest sine retningslinjer for avskrivning og dekomponering. Vi har ikke avdekket vesentlige feil. Faktura som bokføres som tilgang driftsmiddel, kan inneholde materiell og arbeid som vedrører flere driftsmidler eller komponenter uten at det er enkelt å fordele hvert fakturabeløp. Dette gjelder spesielt bygg. For avskrivningsformål dekomponerer Helse Bergen totalt balanseført beløp i forhold til nøkler som antas å være representative for de ulike komponentene. Etter vår mening er dette en praktisk tilnærmingsmåte. 0 0 Det er ikke identifisert nedskrivningsbehov i Lister over MTU blir sendt ut på avdelingene, der disse blir gjennomgått. Utstyr som ikke lenger er i bruk blir strøket, og listene returneres til økonomiavdelingen der hensikten er at anleggsregisteret skal oppdateres. Økonomiavdelingen har imidlertid hatt problemer med å identifisere driftsmidler fra kasseringslistene inn i anleggsregisteret tidligere år, men fra og med 2013 har de opprettet eiendelsnummer som letter sporbarheten mellom kasseringsliste og anleggsregister. Vanligvis er det ikke mye restverdi igjen på de driftsmidlene som kasseres. Det anses derfor ikke sannsynlig at eventuell feil vil utgjøre et vesentlig avvik i regnskapet. Vi er enig i foretakets vurderinger. 11 Oppsummering av 2014-revisjonen

12 Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Regnskapspost Overlegepermisjon Overleger og psykologer opptjener for hvert år rett til å ta ut 0,8 mnd permisjon med lønn. Helseforetakene avsetter løpende for opptjening av rettighet. Når overlegene tar ut permisjonen, blir lønn utbetalt i permisjonsperioden regnskapsført mot avsetningen slik at regnskapet ikke belastes med lønnskostnad i permisjonsperioden Avsetningen for overlegepermisjon baseres på oversikter over hvor mange måneder hver enkelt overlege/psykolog har opptjent. Disse multipliseres med dagens lønn. Det skal i tillegg gjøres påslag for feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon Det forventes ikke at all opptjent permisjon tas ut, og avsetningen reduseres i forhold til forventet uttakstilbøyelighet som er estimert ut fra faktisk permisjonsuttak de siste årene EYs revisjon og vurdering Uttakstilbøyelighet og avsetning siste år: Faktisk Gj.sn.uttakstilbøyelighet Avsetning uttak i regnskapet % 74 % 128 mill % 72 % 126 mill % 71 % 133 mill % 70 % 127 mill % 71 % 150 mill % 71 % 173 mill % 67 % 168,5 mill Vi har tidligere observert at foretakene i Helse Vest legger til grunn ulike metoder ved beregning av uttakstilbøyelighet, og etter diskusjoner med Helse Vest RHF ble det utarbeidet et notat som angir metode for beregning av uttakstilbøyelighet og avsetning. Prinsippet for beregning av avsetning for overlegepermisjon er ikke vesentlig endret for Helse Bergen HF i 2014 sammenlignet med HBE har tatt utgangspunkt i tidligere tall de har over faktisk uttak de siste 11 årene. De har valgt å utelate 2012, da uttaksprosenten dette året fremstår unormal i forhold til øvrige år. Det synes rimelig å ikke ta med uttaksprosent fra Endring i avsetning fra 2013 skyldes hovedsakelig at HBE for hele regnskapsperioden 2014 har tatt i bruk GAT som grunnlag for beregning av avsetningen. Dette har gitt et bedre tall på beholdning og uttak. I det videre må foretaket fortsette å sikre at avsetningen beregnes etter prinsippene fastlagt av Helse Vest RHF og påse at informasjonsgrunnlag til å beregne dette er tilgjengelig. Vi er enig i foretakets vurdering per Oppsummering av 2014-revisjonen

13 Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Regnskapspost Pensjon Nøkkeltall 2014 (mnok) 2013 (mnok) Pensjonskostnad Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto balanseført pensjonsmidler Forpliktelse som i henhold til regnskapsreglene verken er resultatført eller balanseført (ikke resultatført estimatavvik) Resultatført planendring EYs revisjon og vurdering Forpliktelse er beregnet av aktuar og regnskapsført i samsvar med god regnskapsskikk Økonomiske forutsetninger er i samsvar med øvrige helseforetak i Norge Oversikt forutsetninger Diskonteringsrente 2,30% 4,00% Forventet avkastning 3,20% 4,40% Lønnsvekst 2,75% 3,75% Pensjonsregulering 1,73% 2,72% G-regulering 2,50% 3,50% Levealderjustering er innført for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 eller senere. Dette gjelder for alle helseforetak, ikke bare Helse Bergen. Effekten av denne behandles som en planendring for HBE. EY mener at aktuarene burde ha beregnet effekten av levealdersjusteringen på pensjoner basert på forutsetningene som ble gitt av NRS pr 31. august 2014 og ikke pr 1. januar 2014 slik de har gjort det i aktuarberegningene. KLP har beregnet effekten på pensjonskostnaden til å bli ca 7,4 %. Vi har beregnet effekten til å være ca 16 MNOK for Helse Bergen. Effekten er ikke hensyntatt i regnskapet og er derfor et avvik. Avviket er ikke av vesentlig betydning for regnskapet og påvirker ikke vår revisjonsberetning. Korridor -løsning benyttes som tidligere år i samsvar med god regnskapsskikk 13 Oppsummering av 2014-revisjonen

14 Spesielle forhold innen regnskap og revisjon Regnskapspost Skjønnsmessige avsetninger Enkelte regnskapsposter er beheftet med usikkerhet. Dette gjelder blant annet avsetninger som må baseres på skjønn Anvendelse av beste estimat er i samsvar med regnskapsloven, men vi påpeker at endelig oppgjør eller senere revurderinger kan medføre resultateffekter i senere perioder EYs revisjon og vurdering Vi har gjennomgått skjønnsmessige avsetninger uten å avdekke vesentlige feil Tabellen nedenfor viser noen av de skjønnsmessige avsetningene som historisk har vært beregnet med stor grad av skjønn. Helse Bergen HF har etter hvert fått bedre systemer for å måle grunnlaget for postene. Det er ikke store endringer i avsetningene de siste 4 år Pasienter under behandling 14 mill 10 mill 9 mill 7 mill 9 mill Overført ferie - 30 mill -32 mill -27 mill -24 mill -26 mill Ikke uttatt avspasering - 32 mill -29 mill -26 mill -26 mill -21 mill Norsk pasientskadeerstatning - 10 mill -10 mill -12 mill -11 mill -12 mill Avsetninger for påløpte kostnader Avsetninger for kostnader som det ved periodens utgang ikke er mottatt faktura på eller ligger i system for godkjenning av inngående faktura Avsetninger for påløpte kostnader vurdert å være uten vesentlige feil 14 Oppsummering av 2014-revisjonen

15 3. Internkontroll Vi gjør våre kunder bedre

16 Vår overordnede vurdering av internkontroll Område Vurdering (pil viser utvikling) Kommentar Foretaket har tilfredsstillende rutiner. 16 Forklaring piler: Grønn: - Tilfredsstillende rutiner Gul: - Rutiner kan forbedres Pilens retning: - Utvikling fra tidligere år Inntekter ISFinntekt Inntekter Refusjoner fra Helfo Inntekter Andre driftsinntekter ISF-inntekter avstemmes hver måned mot Klinikkbarometer/Aktivitetsbarometer. Fullstendigheten av pasientdata er vanskelig kontrollerbart, dvs. om alle pasientbehandlinger som er registrert i pasientsystemet DIPS blir korrekt overført til foretakets database, og således blir medtatt i de bokførte ISFinntekter. Fullstendighet av datauttrekk blir ikke avstemt mot DIPS, da foretaket stoler på programmering fra systemleverandør. Foretaket får ikke økonomisk kompensasjon for kodeendringer som skjer etter at tertialene er rapportert til NPR (Norsk Pasient Register). Det gjøres derfor løpende analyser av kodekvalitet. Grunnet store transaksjonsmengder, tas det ikke vare på de løpende analysene av kodekvalitet, herunder dokumentasjonen av avdelingenes oppfølging/korreksjoner av koding. Gode rutiner for oppfølging av feilkoding gjenspeiles ved at det ikke skjer omfattende endringer i den medisinske kodingen etter at den endelige tertialrapporteringen til NPR er sendt. Det følges opp at det er stilt medisinske diagnoser for alle pasienter ved tertialrapporteringen til NPR, dvs. at man ikke har mange behandlinger med DRG-kode 470 ved tertialrapporteringen. Foretaket har tilfredsstillende rutiner Foretaket har tilfredsstillende rutiner. Oppsummering av 2014-revisjonen

17 Vår overordnede vurdering av internkontroll Område Vurdering (pil viser utvikling) Kommentar Stort sett tilfredsstillende rutiner Forklaring piler: Grønn: - Tilfredsstillende rutiner Gul: - Rutiner kan forbedres Pilens retning: - Utvikling fra tidligere år Lønn Syke- og fødselspenger: Gamle fordringer på NAV ikke lenger et problem. Aldersfordelingen ser bra ut. Per interim identifiserte vi noe mindre avvik mellom lønnssystem og hovedbok, knyttet til refusjon syke- og fødselspenger. Pr ingen vesentlige avvik avdekket. Alle arbeidsplaner som er gjennomsnittsberegnet skal godkjennes elektronisk av leder og tillitsvalgte. Det skjer ofte endringer i arbeidsplaner gjennom året, blant annet i forbindelse med nyansettelser og ansatte som går opp og ned i stillingsprosent. For å endre en arbeidsplan må planen låses opp av dem som har godkjent den, noe som kan være upraktisk/ tar tid, derfor velger mange avdelinger å la være å signere planen elektronisk. For å unngå denne problemstillingen så observerer GAT at på mange avdelinger så dokumenteres tillitsvalgtes godkjenning ved at det foreligger en protokoll. Andre steder printer man ut arbeidsplanen, og den tillitsvalgte signerer direkte på den planen som man henger opp på avdelingen. Andre ganger igjen sender den tillitsvalgte mail til leder at planen er godkjent, i stedet for at man signerer direkte i GAT. Når det gjelder godkjenning av arbeidsplaner i GAT har det i 2014 blitt gjort en systemforbedring slik at dette skal bli enklere å gjennomføre. Anbefalt tiltak: Følge opp at rutinen overholdes etter at tiltak er iverksatt. Godkjenning av variabel lønn: Leder/stedfortreder registrerer fortløpende merarbeid/overtid i GAT. Kan også registreres av den enkelte ansatte i MinGat. Den ansatte må godkjenne/signere timene selv i MinGat. Timene skal i tillegg godkjennes av leder eller stedfortreder. Systemet sperrer ikke for at leder kan signere for den ansatte. Dette er ikke noe GAT anbefaler, men de har sett at det forekommer. Anbefalt tiltak: Forbedre rutinen. 17 Oppsummering av 2014-revisjonen

18 Vår overordnede vurdering av internkontroll Område Vurdering (pil viser utvikling) Kommentar Forklaring piler: Grønn: - Tilfredsstillende rutiner Gul: - Rutiner kan forbedres Pilens retning: - Utvikling fra tidligere år Innkjøp Anleggsmidler Likvider Pensjoner Vi har gjennomgått foretakets rutiner fra bestilling til bokføring, testet kontroller samt testet innkjøpsfaktura på stikkprøvebasis. Vi har avdekket to avvik vedrørende fakturaer over utført arbeid i 2014, hvor investeringskostnaden ikke var avsatt i 2014, men bokført i Samlet beløp på 31,5 MNOK. Dette er korrigert i regnskapet. I en del tilfeller er bestiller/godkjenner en og samme person. Vi har ikke avdekket innkjøp som ikke vedrører virksomheten. Vi har etterspurt/mottatt en oversikt over alle innkjøp der bestiller/godkjenner fremgår, for å se omfanget av innkjøp der bestiller/godkjenner er samme person (avvik fra rutine). Foretaket har høsten 2014 hatt pågående en prosess for forbedring av innkjøpsrutinene inkludert fullmaktsstruktur og godkjenningsrutiner. Ble implementert i oktober. Foretaket har tilfredsstillende rutiner Mottar kasseringslister fra avdelingene to ganger i året. Foretaket har tilfredsstillende rutiner Foretaket har tilfredsstillende rutiner Bestandskontroll utføres en til to ganger årlig. Regnskapsavslutning 18 Oppsummering av 2014-revisjonen Foretaket har tilfredsstillende rutiner Det er generelt god kvalitet på dokumentasjon av regnskapsposter Det er etablert tilfredsstillende rutiner i regnskaps- og økonomiavdelingen knyttet til løpende regnskapsføring og rapportering Arbeidsdeling anses tilstrekkelig i forhold til avdelingenes og foretakets størrelse

19 4. Øvrige forhold For the records

20 Øvrige forhold Område Uenighet med ledelsen Vi plikter å informere om ev. uenighet med ledelsen om forhold som vesentlig kan påvirke regnskapet. Avdekkede feil Vi skal informere styret om avdekkede feil, korrigerte eller ikke, som har eller kunne hatt vesentlig effekt på regnskapet. Nummererte brev Etter revisorloven er vi pliktig å sende nummerert brev når vi avdekker forhold som er nærmere listet i revisorloven 5-2 Revisjonsberetning Bekreftelse på uavhengighet Kommentarer Vi har ingen områder hvor vi er uenige med ledelsen i deres vurderinger. Vi har heller ikke hatt vanskeligheter i samarbeidet med ledelsen i gjennomføringen av revisjonen. Vi har avdekket to avvik vedrørende fakturaer over utført arbeid i 2014, hvor investeringskostnaden ikke var avsatt i 2014, men bokført i Samlet beløp på 31,5 MNOK. Dette er korrigert i regnskapet. Vi har avdekket avvik på pensjonskostnad knyttet til effekt av levealderjustering: Aktuarene burde ha beregnet effekten av levealdersjusteringen på pensjoner basert på forutsetningene som ble gitt av NRS pr 31. august og ikke 1. januar slik de har gjort det i aktuarberegningene. EY har beregnet effekten til å være ca 16 MNOK for Helse Bergen. Effekten er ikke hensyntatt i regnskapet og er derfor et avvik. Avviket som ikke er korrigert i regnskapet er listeført, men vår vurdering er at det ikke er vesentlig for regnskapet. Det påvirker følgelig ikke vår revisjonsberetning. Ingen nummererte brev er sendt. Vi planlegger å utstede en ren revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer så snart årsberetningen og endelig årsregnskap foreligger i undertegnet stand. Vi bekrefter at EY er uavhengig av Helse Bergen HF og at revisorlovens regler i tilknytning til uavhengighet er etterlevd. Vi mener det ikke foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til oss som revisor for Helse Bergen HF. 20 Oppsummering av 2014-revisjonen

21 Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Om Ernst & Young Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre ansatte verden over i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial Ernst & Young AS All Rights Reserved Side 21 Oppsummering av 2014-revisjonen

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer