Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for Styremøte 25. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 25. mars 2011"

Transkript

1 Helse Førde HF Styremøte 25. mars 2011

2 Er nst & Young AS Thormøhlens gat e 53 D P. O. Box 6163 Post t er mi nal en NO Ber gen Tel : Fax: www. ey. no Bergen, 14. mars 2011 Til styre i Helse Førde HF Formålet med denne presentasjonen er å presentere resultatene av vår årsoppgjørsrevisjon av Helse Førde HFs regnskap for Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Vår oppgave er å gjennomføre en profesjonell og uavhengig etterprøving av regnskapet for å kunne bekrefte at det er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. I samsvar med god revisjonsskikk har vi innhentet tilstrekkelig forståelse av den interne kontrollen til å kunne planlegge revisjonen og å fastsette type, tidspunkt og omfang av våre revisjonshandlinger. Vi er imidlertid ikke bedt om å utføre, og har heller ikke utført, en revisjon av internkontrollen over finansiell rapportering. Denne rapporten er utarbeidet utelukkende for bruk av styret og ledelsen og er ikke ment for og skal ikke brukes av andre. Innholdet er i samsvar med kravene i RS 260 Kommunikasjon om revisjonsmessige forhold med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Med vennlig hilsen Ernst & Young AS Kjell Ove Røsok Side 2 Oppsummering Oppsummering av revisjonen av revisjonen for 2010 for 2010

3 Innhold Innledning Revisors kommunikasjon Risikoforhold og revisjonens angrepsvinkel Internkontroll og rutiner Vesentlige regnskaps- og revisjonsmessige forhold Øvrige vesentlige forhold etter RS 260 Side 3

4 Revisors kommunikasjon Krav til kommunikasjon om revisjonsmessige forhold til styre Vurdering av revisjonsmessige forhold av interesse for styring og kontroll som fremkommer gjennom revisjonen Feil avdekket av revisor, enten de er korrigert eller ikke, som har eller kunne hatt betydelig effekt for foretakets regnskap Forventede avvik fra normal revisjonsberetning Krav som følger av revisorloven Tilleggskrav om bl.a. rapportering av forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret eller daglig leder Krav om rettidig rapportering muntlig eller skriftlig Side 4

5 Betydning Risikoforhold og revisjonens angrepsvinkel Risiko for regnskapsmessige feil i finansiell rapportering Pensjon Skjønnsmessige avsetninger Lønn Inntekt Overlegepermisjon Driftsmidler Vesentlige risikoforhold Risikokartet oppsummerer forhold som krever stort fokus i vår revisjon De røde risikoforholdene er tema med høy iboende risiko og store tall. Iboende risiko vurderes som høy ved Stor grad av skjønn Ikke-rutinemessige transaksjoner/vurderinger Komplekse transaksjoner/regler Risikoforholdene i risikokartet kommenteres på de følgende sidene Våre kommentarer er i stor grad en redegjørelse for de vurderinger Helse Førde har gjort. I den utstrekning vi ikke har andre kommentarer, har vi ingen vesentlige innvendinger mot Helse Førdes vurdering. Sannsynlighet Side 5

6 Intern kontroll og rutiner Regnskapsavslutningsprosessen Vi har gjennomgått rutiner på følgende områder: Inntekter Rammeinntekt ISF-inntekt POLK-inntekter Andre inntekter Innkjøp Anleggsmidler Lønn Likvider Pensjoner Regnskapsavslutningsprosessen Månedsavslutningsprosessen Kommentar Gode rutiner etablert i økonomiavdelingen knyttet til løpende regnskapsføring og rapportering samt behandling av lønnstransaksjoner Arbeidsdeling anses tilstrekkelig i forhold til avdelingens og foretakets størrelse Regnskapsavdelingen er dog sårbar for fravær og har begrenset med ressurser til å følge opp månedsrapporteringen/ de overordnede avstemminger av ISF-inntekter, konsernmellomværender, anleggsmidler mv. Side 6

7 Internkontroll og rutiner - kommentarer Inntekter Anleggsmidler Lønn Kommentar Avstemmingen av ISF-inntekter kan forbedres. Foretaket vil endre avstemmingene i forbindelse med at man i 2011 går over til å bruke Klinkkbarometeret (samme som Helse Bergen benytter) som grunnlag for analyser/ bokføring av ISF-inntekter Det er vanskelig å kontrollere fullstendigheten av pasientdata, dvs. at alle pasientbehandlinger registrert i pasientsystemet DIPS blir korrekt overført til foretakets database, Analysesenteret, og således blir medtatt i de bokførte ISF-inntekter Det er en utfordring å holde anleggsregister ajour, herunder er det tungvint å finne link mellom anleggsregister og underliggende anleggsmiddel. Dermed risiko for at anleggsmiddel som er kassert/ tatt ut av bruk, fortsatt ligger inne i anleggsregister. Dog liten risiko for vesentlig feil i årsregnskap. Foretaket vil i 2011 følge opp med NAV at sykepengekrav på 8,5 MNOK fra 2007 og 2008 blir gjort opp Foretaket gjennomfører en rekke kontroller på lønnsområdet, og vil i 2011 ta i bruk Helse Vests årskalender for å dokumentere de ulike kontroller som gjennomføres ved lønnskjøring Endring i turnus skal formelt godkjennes av tillitsvalgt og leder i GAT for å tre i kraft. Siden turnus med dette låses for endring, blir turnus av praktiske årsaker ikke alltid signert ut i GAT av overordnete Side 7

8 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon Inntekter Rammeinntekt er avstemt mot styringsdokument. Basisrammen for 2010 fra HVE ble redusert med 104 MNOK som følge av kostnadsreduksjon knyttet til planendring pensjon. I tillegg ble resultatkravet økt med 80 MNOK, fra -40 MNOK i resultatkrav, til krav om overskudd på 40 MNOK Bokførte DRG-inntekter er avstemt mot Analysesenteret. De bokførte inntektene er basert på første innsending til NPR Konsernmellomværender er avstemt mot Helse Vest Sykepengerefusjon Bokført krav på sykepengerefusjoner (netto fordring) er per på 18,6 mill. 8,5 mill av sykepengekravene stammer fra 2007 og Vi har sett på Helse Førdes rutiner for innmelding og oppfølging av krav, og har herunder sett at foretaket kan dokumentere de gamle kravene fra 2007 og Foretaket vil i 2011 følge opp de gamle kravene med NAV Side 8

9 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon - overlegepermisjon Overleger og psykologer opptjener for hvert år rett til å ta ut 0,8 mnd permisjon med lønn. Helseforetakene avsetter løpende for opptjening av rettighet. Når overlegene tar ut permisjonen, blir lønn utbetalt i permisjonsperioden regnskapsført mot avsetningen slik at regnskapet ikke belastes med lønnskostnad i permisjonsperioden. Avsetningen for overlegepermisjon baseres på oversikter over hvor mange måneder hver enkelt overlege /psykolog har opptjent. Disse multipliseres med dagens lønn (inkl. sosiale påslag). Det forventes ikke at all opptjent permisjon tas ut, og avsetningen reduseres i forhold til forventet uttakstilbøyelighet som er estimert ut fra faktisk permisjonsuttak de siste årene. Følgende tabell viser uttakstilbøyelighet siste år, og hvilken avsetning dette har gitt i årsregnskapet. Faktisk uttak Uttakstilbøyelighet i regnskapet Avsetning i regnskapet Gj.snitt % 83 % 20 mill % 86 % 14,0 mill % 40 % 14,0 mill % 40 % 14,0 mill % 37% 18,5 mill Gjennomsnittlig uttakstilbøyelighet på 37 % for perioden er lagt til grunn ved beregning av overlegepermisjon per Tom opererte Helse Førde med et tak på maks 4 mnd opptjening. Fra 2010 er det ikke begrensninger på opptjening av overlegepermisjon Side 9

10 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon Pensjoner Nøkkeltall 2010 (2009) Pensjonskostnad 13 mill (194 mill) Brutto pensjonsforpliktelse mill (2 322 mill) Pensjonsmidler mill (1 786 mill) Netto balanseført pensjonsforpliktelse(-)/ netto pensjonsmidler (+) ; 109 mill (-50 mill) Ikke resultatført estimatavvik 865 mill (556 mill) Basert på: Diskonteringsrente 4,6% (5,50%) Forventet avkastning 5,4% (5,70%) Lønnsvekst 4,0 % (4,25%) Pensjonsregulering 2,97% (4,00%) G-regulering 3,75% (4,00%) Forpliktelse er beregnet av aktuar og regnskapsført i samsvar med god regnskapsskikk Økonomiske forutsetninger er i samsvar med anbefaling fra Norsk regnskapsstiftelse Netto inntektsføring av 193 MNOK knyttet til planendring er knyttet til to forhold: 1. Endring av pensjonsregulering av offentlige pensjoner fra G- regulering til lønnsvekst 0,75% poeng. 2. Effekten av justering av levealder for årskullene 1953 og tidligere som følge av økt levealder Korridor - løsning benyttes som tidligere år i samsvar med god regnskapsskikk. Se også neste side. Side 10

11 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon - pensjon Faktisk utvikling kan avvike fra forutsetningene og oppdaterte beregninger vil endre beregnet pensjonsforpliktelse. Slike endringer som gjelder tidligere års opptjening, kan i samsvar med gjeldende regnskapsregler håndteres som uamortisert estimatavvik som innebærer utsatt kostnadsføring/inntektsføring av endringene. Pr har Helse Førde 865 mill i slik utsatt kostnadsføring. I pensjonskostnaden for 2010 er det kostnadsført 19 mill i estimatavvik. Balanseført forpliktelse (gjeld) Årets pensjonskostnad Årets innbetaling (premie/arbeidsgiveravgift) Balanseførte pensjonsmidler (eiendel) Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Uamortisert estimatavvik Sum = balanseførte pensjonsmidler Brutto pensjonskostnad Avkastning på pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnad Amortisering estimatavvik Resultatført planendring Sum = årets pensjonskostnad -50 mill -14 mill 173 mill 109 mill mill mill - 87 mill 865 mill 109 mill 260 mill mill 32 mill 19 mill mill 14 mill Side 11

12 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon - driftsmidler og anlegg under utførelse Anlegg under utførelse Utgifter til anlegg under utførelse kan ikke balanseføres før det er sannsynlig at anlegget vil bli anskaffet. Større prosjekter har ofte utgifter i tidlige faser som idefasen og konseptfasen som derfor ikke kan balanseføres, heller ikke i ettertid når sannsynlighetskravet er oppfylt. Helse Førde har normalt begrenset med anlegg under utførelse. Ruspost på Nordfjordeid var bokført som anlegg under utførelse per med kr. 16,5 MNOK. Siden bygget er ferdigstilt, og kun innredning/ opparbeidelse av uteområdet gjenstår, har HFØ fulgt opp våre tilbakemeldinger, og klassifisert dette som bygg i balansen per Foretaket har etter dette ingen anlegg under utførelse i balansen. Nedskrivning Nedskrivning kan være aktuelt når driftsmidler ikke lenger brukes (selges, skrapes eller erstattes) og ved enkelte større bruksendringer Helse Førde har enkelte bygg hvor det er stilt spørsmål ved om balanseført verdi er høy i forhold til bruken av byggene. Dette gjelder blant annet sykehusbygg i Florø. Sykehusbygget er nå lagt ut for salg, med prisantydning på 24 mill. Prisantydning er brukt som beste estimat på virkelig verdi av bygget. Den balanseførte verdien av bygget er derfor nedskrevet med 45 mill, slik at bygget ved utgangen av 2010 står bokført til 24 mill. Side 12

13 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon - skjønnsmessige avsetninger Enkelte regnskapsposter er beheftet med usikkerhet. Dette gjelder blant annet avsetninger som må baseres på skjønn. Anvendelse av beste estimat er i samsvar med regnskapsloven, men vi påpeker at endelig oppgjør eller senere revurderinger kan medfører resultateffekter i senere perioder. Tabellen nedenfor viser noen av de skjønnsmessige avsetningene som historisk har vært beregnet med stor grad av skjønn. Helse Førde har etter hvert fått bedre systemer for å måle grunnlaget for postene. Det er ikke store endringer i avsetningene Overført ferie -6 mill -7 mill 2 mill Overført avspassering -7 mill - 6 mill -5 mill Pasientskade -3 mill - 3 mill -6 mill Overlegepermisjon - 18 mill -14 mill - 14 mill Pasienttransport -14 mill - 12 mill -12 mill Side 13 Fra 2010 opererer HFØ ikke lenger med et tak på 4 måneder for uttak av overlegepermisjon. Helse Førde får mange tusen regninger knyttet til pasienttransport, og har en gjennomsnittlig transportkostnad på 550 kr per innbygger i fylket. Avsetning for pasienttransport per er avsatt på bakgrunn av erfaring fra tidligere år. Avsetning utgjør ca.1,5 * månedlig kostnad for de ulike typer pasientreiser. Total kostnad for året er ca 94 mill. Pr har Helse Førde gjort et estimat og avsatt 14 mill for pasienttransport som er påløpt men hvor regning ikke er mottatt. Vi har ingen innvending mot avsetningen som beste estimat, men det knytter seg usikkerhet til avsetningen.

14 Øvrige vesentlige forhold etter RS 260 Uenighet med ledelsen Vi plikter å informere om ev. uenighet med ledelsen om forhold som vesentlig kan påvirke regnskapet. Avdekkede feil Vi skal informere styret/ revisjonsutvalget om avdekkede feil, korrigerte eller ikke, som har eller kunne hatt vesentlig effekt på regnskapet. Vi har ikke hatt vanskeligheter i samarbeidet med ledelsen i gjennomføringen av revisjonen Vi har ingen områder hvor vi er uenige med ledelsen i deres vurderinger Ruspost på Nordfjordeid var bokført som anlegg under utførelse per med kr. 16,5 MNOK. Siden bygget er ferdigstilt, og kun innredning/ opparbeidelse av uteområde gjenstår, har HFØ fulgt opp våre tilbakemeldinger, og klassifisert dette som bygg i balansen per Grunnet feilkoblinger i lønnssystem var den bokførte kortsiktige gjelden 3,5 MNOK for høy. Beløpet er nå inntektsført Nummererte brev Ingen nummererte brev er sendt Side 14

15 Øvrige vesentlige forhold etter RS 260 Revisjonsberetning Vi planlegger å utstede en ren revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer så snart årsberetningen og endelig årsregnskap foreligger i undertegnet stand. Bekreftelse på uavhengighet Vi bekrefter at Ernst & Young er uavhengig av Helse Førde HF og at revisorlovens regler i tilknytning til uavhengighet er etterlevd. Vi mener det ikke foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til oss som revisor for Helse Førde HF Side 15

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012 Helse Førde HF Styremøte 30. mars 2012 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: +47 55 21 30 00 Fax: +47 55 21 30 01 www.ey.no Bergen, 14. mars 2012 Til styret

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011 Helse Vest RHF Styremøte 13. april 2011 Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00 Fax: + 47 51 70 66 01 www.ey.no

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2012

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2012 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2012 Ernst & Young AS Vassbotnen 11a Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2013

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2013 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2013 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2013

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2013 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2013 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Oppsummering revisjon 2003

Oppsummering revisjon 2003 Helse Vest RHF Att.: Styret v/ styrets leder PB. 303 4066 Stavanger Bergen, 5.06.2004 Oppsummering revisjon 2003 Vi ønsker med dette å oppsummere våre vurderinger til det foreliggende utkast til årsregnskap

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde

NOTER. (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde. Driftsinntekter per virksomhetsområde NOTER (Beløp i hele 1000) Note 2 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter per virksomhetsområde 2013 2014 2014 2013 753 374 700 026 Somatikk 12 968 281 13 084 768 15 975 15 951

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 3 537 667 3 894 080 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 002 958 1 550 999 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999

Detaljer