Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Marte Løvik, leder Line Ingebrigtsen Fjørstad Børre Lien Håvard Ravn Ottesen (NHF), nestleder Gry Merete Lundhaug Johnsen (Norges blindeforbund) John Jacobsen (Mental Helse) Britt Elin Strand (Autismeforeninga) Knut Otto Pettersen (Afasiforeningen) Steinar Johnsen (NFU) Liv Marit Løkken (LHL) Solveig Dale Eirik Roos, Rune Kjenstad (til 15.45), Jan Roger Wevang, Sissel Hovin Marte Løvik Ole Kristian Lundereng Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra møte ble enstemmig godkjent Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Melding av spørsmål/saker til eventuelt a. Mottatt forespørsel fra Tilgjengelighet Kultur-Norge b. Ottesen: SFO-forskrift c. Ottesen: BPA-veileder Plan for friluftsliv og grønne arealer. Elisabeth Schøttler (Kommunalteknikk) og Helge Grenne (Enhet for idrett- og friluftsliv) orienterte Kommende byggeprosjekter. Orientering ved Anne Grete Valstad (Trondheim eiendom/utbyggingsenheten) Saken ble utsatt til et senere møte Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 1

2 Saksliste Saksnr. PS 5/17 PS 6/17 PS 7/17 PS 8/17 PS 9/17 Tittel Arkiv:17/3182 Til uttalelse: Fagopplæring-sentrale føringer, status og utvikling Arkiv:17/18709 Til uttalelse - Skolebehovsplan Trondheimsskolen Arkiv:17/11565 Høringssvar - NOU Integrasjon og tillit - langsiktige konsekvenser av høy innvandring Arkiv:17/15529 Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere Arkiv:17/15770 Startlån Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 2

3 Sak PS 5/17 Til uttalelse: Fagopplæring-sentrale føringer, status og utvikling Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å opprettholde til sammen 185 læreplasser per år i helsearbeiderog barne- og ungdomsarbeiderfaget. Bystyret ber rådmannen om å ha fokus på kvalitet i fagopplæringa: i inntak, opplæring samt oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Bystyret ber rådmannen om å samarbeide tett med de videregående skolene med fokus på et helhetlig, fireårig utdanningsløp. Bystyret ber rådmannen om å arbeide med å øke status på yrkesfagene og kommunen som lærebedrift gjennom rekruttering, profilering og omdømmebygging. Bystyret ber rådmannen påvirke utdanningsinstitusjonene til å starte yrkesfagveien for fagarbeidere som ønsker å utdanne seg til sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog og barnehagelærer. Behandling: Elin Rognes Solbu og saksbehandler Tone Solberg svarte på spørsmål. Marte Løvik og Håvard Ravn Ottesen fremmet følgende forslag: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser det som naturlig at kommunen har et ekstra ansvar for lærlinger og lærekandidater med nedsatt funksjonsevne og ber rådmannen tilrettelegge for denne gruppen lærlinger i kommunen. Rådet ber rådmannen også sikre fagopplæring for denne gruppen i flere fag utover helsearbeider og barne- og ungdomsarbeider. Votering: Løvik og Ottesens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser det som naturlig at kommunen har et ekstra ansvar for lærlinger og lærekandidater med nedsatt funksjonsevne og ber rådmannen tilrettelegge for denne gruppen lærlinger i kommunen. Rådet ber rådmannen også sikre fagopplæring for denne gruppen i flere fag utover helsearbeider og barne- og ungdomsarbeider. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 3

4 Sak PS 6/17 Til uttalelse - Skolebehovsplan Trondheimsskolen Forslag til vedtak: 1. Bystyret ber rådmannen arbeide for å utvikle en robust skolestruktur innenfor en ramme som er bærekraftig, både med tanke på lærings- og oppvekstmiljø, økonomi og byutvikling. 2. Bystyret vedtar at skolenes utnyttelsesgrad over tid settes til 90 prosent av maksimalkapasitet. Rådmannen bes om å vurdere utnyttelsesgraden for hvert enkelt skoleanlegg i forbindelse med revideringen av skolebehovsplanen i Bystyret vedtar at skolenes utnyttelsesgrad over tid legges til grunn for vurdering av skolekapasitet ved planlagt/foreslått boligbygging. Dette betyr at det ikke bør reguleres inn boligfelt, med mindre tilstrekkelig skolekapasitet er sannsynliggjort. Videre at det ikke skal gis rammetillatelser til utbygging av eksisterende boligfelt, med mindre det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet. 4. Bystyret vedtar at skolenes utnyttelsesgrad over tid som hovedregel legges til grunn for vurdering av kapasitet når det søkes om overflytting til en skole som til ikke kan defineres som nærskole. 5. Bystyret ber om at tiltak ved skoler som i dag har kapasitetsutfordringer gjennomføres innenfor rammen av mindre investeringer. Bystyret ber rådmannen om å søke og hensynta behovet for slike investeringer i handlings- og økonomiplan Bystyret ber om at følgende områder prioriteres for videre utredning, konsekvensvurdering og høring: - Eberg - Strindheim på barnetrinnet - Heimdal vest - Huseby på barne- og ungdomstrinnet - Hårstad - Okstad på barne- og ungdomstrinnet - Nidarvoll Sunnland på barne- og ungdomstrinnet - Ugla - Selsbakk på ungdomstrinnet 7. Bystyret ber rådmannen legge fram egne saker der det er nødvendig med grensejusteringer for å fordele elever fra skoler som er fulle til skoler med ledig kapasitet. I slike saker legges nærskoleprinsippet til grunn. 8. Bystyret ber rådmannen revidere funksjons- og arealprogrammet for grunnskolen i løpet av Programmet skal videreutvikles med hensyn til føringer for hvordan hvert enkelte anlegg skal kunne håndtere svingende elevtall og at ulike trinn har ulikt elevtall. Et sentralt poeng er at skolebyggene bør ha en fleksibilitet der man enkelt kan øke kapasiteten, uten å bygge om hele anlegget. Behandling: Saksbehandler Jan Hårvik svarte på spørsmål. Håvard Ravn Ottesen fremmet følgende forslag: KFU tar saken til orientering. Rådet bemerker at arealnormene per elev vil måtte avvikes for Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 4

5 barn med ekstraordinære behov. Rådet understreker videre at kommunen har flere særskilte tilbud ved ulike skoler og at rådmannen må sikre disse inn i fremtidig skolebehovsplan. Votering: Ottesens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: KFU tar saken til orientering. Rådet bemerker at arealnormene per elev vil måtte avvikes for barn med ekstraordinære behov. Rådet understreker videre at kommunen har flere særskilte tilbud ved ulike skoler og at rådmannen må sikre disse inn i fremtidig skolebehovsplan. Sak PS 7/17 Høringssvar - NOU Integrasjon og tillit - langsiktige konsekvenser av høy innvandring Behandling: Saksbehandler Reza Monajemi svarte på spørsmål. Britt Elin Strand og Håvard Ottesen fremmet følgende forslag: KFU tar saken til orientering. Rådet ser det som viktig at personer med nedsatt funksjonsevne i innvandrerpopulasjonen opplever at den nedsatte funksjonsevnen blir ivaretatt uavhengig av flyktningbakgrunn. Votering: Strand og Ottesens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: KFU tar saken til orientering. Rådet ser det som viktig at personer med nedsatt funksjonsevne i innvandrerpopulasjonen opplever at den nedsatte funksjonsevnen blir ivaretatt uavhengig av flyktningbakgrunn. Sak PS 8/17 Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 5

6 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Arbeids- og sosialdepartement angående forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere: 1. Generelt om behov for fleksibilitet i avlasterordningen. Forskriften som er på høring gjelder for arbeid som avlaster med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 3-2 nr 6 bokstav d eller barnevernloven 4-4 når avlastningen skjer utenfor institusjon og avlasteren anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven 1-8. Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlige tyngende omsorgsarbeid, og kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i institusjon eller utenfor institusjon. Avlastning er et viktig tilbud for mange familier og hensynet til brukeren tilsier at det er behov for at brukeren kan være hos en og samme avlaster i lengre perioder enn alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Avlastning i institusjon gir ikke samme tilbud. Det er ofte et nært forhold mellom foreldre og avlaster, og det er familiens behov som styrer tidspunktene for avlastning. Dette er således en ordning som er basert på brukernes behov for fleksibilitet og trygghet og Trondheim kommune mener det er viktig at dette ivaretas når avlastere som arbeidstakere må forholde seg til arbeidstidsbestemmelsene. 2. Trondheim kommune støtter forslaget om gjennomsnittlig og samlet arbeidstid for avlastere jf forslag til forskrift punkt 4, 5 og 7 arbeidstaker som helt eller delvis er avlaster og arbeidsgiver kan skriftlig inngå avtale om at den samlede arbeidstiden kan være inntil 60 timer i løpet av syv dager. Grensen på 60 timer kan gjennomsnittsberegnes for en periode på 6 uker. den samlede arbeidstiden ikke kan overstige 88 timer i noen enkelt uke. Grensen vil kunne sette begrensninger for avlastere som i sin ordinære stilling jobber turnus med gjennomsnittsberegnet arbeidstid. Dersom arbeidstaker etter turnus i ordinær stilling er satt opp med for eksempel 45 timers arbeid må avlastningen i helgen begrenses til 43 timer. arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale av arbeidstaker skal arbeide som avlaster i inntil 48 timer sammenhengende. Trondheim kommune forstår forslaget til forskrift slik at det i utgangspunktet skal være mulig å ha annen stilling i kommunen inntil 100 %, samtidig som man kan inngå avtale om avlastning inntil 48 timer pr. helg. Men dette forutsetter at ordinær stilling i kommunen og arbeid som avlaster må sees i en sammenheng, og at tilpasninger gjøres slik at regler om hviletid og arbeidstid kan overholdes i begge stillingene. 3. Trondheim kommune registrerer at departementet anfører at de er usikre om en lengre sammenhengende arbeidsperiode enn 48 timer er innenfor EU direktivets krav til hvile, og at departementet fortsetter å utrede dette spørsmålet. Trondheim kommune støtter at dette spørsmålet fortsatt utredes. Da med hensyn til blant annet hvordan avlastningsavtaler fra fredag til mandag og ferieavlastning kan ivaretas. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 6

7 4. Trondheim kommune støtter forslaget om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at den daglige arbeidsfrie perioden kortes ned jf. forslag til forskrift Trondheim kommune støtter forslaget til at dersom sammenhengende arbeidsperiode er mindre enn 16 timer skal arbeidstaker sikres kompenserende hvile jf. forslag til forskrift punkt 9. Det kan være behov for tilpasninger for de som arbeider i turnus for å få gjennomført den kompenserende hvilen. 6. Trondheim kommune mener at krav til 16 timers sammenhengende arbeidsfri umiddelbart etter avlastningsperioden kan begrense fleksibiliteten der avlastere også arbeider i ordinær stilling i kommunen. Imidlertid er det slik at de fleste avlastningsordninger går fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag slik at dette i de fleste tilfeller ikke vil være et stort problem. 7. Trondheim kommune mener at krav til hvile før helgeavlastning i stor grad kan begrense fleksibiliteten i avlasterordningen og medføre at brukere ikke kan motta avlastning på samme måte som tidligere. Krav til 16 timers hvile før en helgeavlastning på over 24 timer gjør det vanskelig å kombinere en ordinær arbeidsuke med avlastning om helgene. En arbeidstaker i 100 % stilling kan ikke utføre helgeavlastning på 48 timer med oppstart fredag ettermiddag, uten av det ordinære arbeidet organiseres slik at det gis fritid før avlastningsperioden. Heller ikke deltidsansatte som jobber i annen stilling med arbeidstid hver dag, vil kunne avtale avlastning med oppstart fredag ettermiddag. Avlasteren er i slike tilfeller avhengig av at lederen i det ordinært arbeid kan være fleksibel og imøtekomme avlasters behov for tilpasset arbeidstid. Dette vil også kunne føre til flere deltidsstillinger, da avlasters fravær i ordinær stilling som oftes må dekkes opp. En eventuell reduksjon om krav til hviletid til 11 timer vil ikke avhjelpe overgangen fra ordinært arbeid til arbeid som avlaster, da dette fortsatt er en lang arbeidsfri periode, og påvirker enten ordinært arbeid fredag eller helgeavlastningen. Arbeidsgiveransvaret for de ulike stillingene vil ofte ivaretas av ulike ledere, og dette vil kreve et tett samarbeid for å ivareta kravene i forslaget til forskrift. Eksempler: En lærer som arbeider som avlaster for en bruker som har 48 timers avlastning en helg i måneden må da ha fri fredag før for å oppfylle krav til hviletid. Således er det avlasterens øvrige arbeidssituasjon som blir avgjørende for om dagens avlastningstilbud kan videreføres som før, med samme kjente avlaster. For ansatte som arbeider i turnus krever det at turnusen tilpasses dette. En ansatt i Trondheim kommune er også avlaster til 3 barn. Det ene barnet har 65 døgn avlastning i året, de to andre barna har timesavlastning. For en ansatt i ordinær stilling som arbeider så mye som avlaster vil det kreve svært mye tilrettelegging, om det i hele tatt er mulig å videreføre avlastningsordningene som tidligere. En person er ansatt i Trondheim kommune i 100 % stilling og har avlastningsbarn med 30 døgn i året. Kravet til 16 timers arbeidsfri før arbeidsperiode på mer enn 24 Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 7

8 timer medfører at avlaster enten må ha fri fredag eller redusere stilling. Alternativt må samboer dele på avlastningen, og må da også ansettes i Trondheim kommune. I Trondheim kommune er det til sammen 190 avlastere hvorav 33 personer også jobber % stilling i kommunen. I tillegg har 45 avlastere en deltidsstilling (5 % - 80 %) i kommunen. 112 av avlasterne har ikke annet arbeid i kommunen. For alle avlastere med annet arbeidsforhold i kommunen må avlastningsforholdet og ansettelsesforholdet organiseres slik at de kan kombineres, og fleksibiliteten i avlastningsordningen vil dermed reduseres. I løpet av en periode med avlastning vil det være kortere og lengre perioder med passivt arbeid. Betydelige perioder vil være passive og avlasteren vil ofte ha god anledning til å ivareta sine egne interesser. Trondheim kommune ber departementet se på muligheter for å øke fleksibiliteten her. Problemstillingen er i stor grad rettet mot avlastere som også er ansatt i kommunen i ordinær stilling. 8. Trondheim kommune støtter forslaget om at dersom avlastning utføres i tilknytning til eller mellom ordinære arbeidsperioder kan den samlede arbeidstiden ikke overstige 48 timer og de ordinære arbeidsperioder kan ikke overstige 16 timer i slik kombinasjon med avlastningsperioder jf. forslag til forskrift punkt Trondheim kommune støtter forslaget om at arbeidstaker og arbeidsgiver skriftlig kan avtale at ukehvilen forkortes til 24 timer jf. forslag til forskrift punkt Trondheim kommune mener at forslag til forskrift skaper utfordringer for avlastere som også arbeider turnus i ordinær stilling ift. søndagsarbeid. Ansatte som har turnusarbeid som sitt ordinære arbeid i kommunen jobber ofte også helg, enten hver annen eller hver tredje helg. Arbeidstakere som jobber annen hver helg i sin ordinære stilling vil ikke kunne inngå avtale om helgeavlastning. Ansatte som jobber tredje hver helg i sin ordinære stilling vil kunne avtale avlastning en gang pr mnd. Arbeid som avlaster i helger vil da måtte begrenses, eller turnusstillingen må legges til rette med sjeldnere helg i ordinær stilling. Dette vil i så fall forsterke utfordringen med å få dekket helgene med kjent personell i ordinær stilling som også er en problemstilling for kommunene. I tillegg vil en slik tilrettelegging før til flere deltidsstillinger. Trondheim kommune kan ikke se at departementet har problematisert dette ute over henvisning til arbeidsmiljøloven regler om søndagsarbeid på side 18 i høringsnotatet. 11. Trondheim kommune mener at departementet har hatt for lite fokus på problemstillinger omkring tilsettinger og arbeidsforhold i en kommune, for avlastere. Trondheim kommune henviser til departementets uttalelse punkt i høringsnotatet Når det gjelder problemstillinger rundt ansettelse, oppsigelse og andre forhold antar departementet at disse i større grad vil la seg løse innenfor gjeldende regler og eventuelt avtaler. Rekruttering av avlastere skjer ofte via bekjente av brukeren eller dennes familie, og så langt har fulgt andre kriterier enn ordinære tilsettinger i kommunen. Trondheim kommune kan Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 8

9 ikke se at departementet har foreslått unntak fra arbeidsmiljøloven for avlastere ut over arbeidstidsordninger. Avlastere som arbeidstakere har således et vern etter arbeidsmiljøloven og dette kan man ikke avtale seg bort i fra. Når en avlaster blir fast ansatt i kommunen med blant annet fortrinnsrett og oppsigelsesvern må det, fra et arbeidsgivers synspunkt, stilles formelle krav til tilsetting utover bekjentskap og trygghet for familien. Arbeid som avlaster for en bestemt bruker kan ta slutt av ulike årsaker. Når avlaster er ansatt i kommunen har avlaster alminnelig oppsigelsesvern, også i forhold til om arbeidsgiver kan tilby annet passende arbeid. Trondheim kommune ser en potensiell interessekonflikt mellom arbeidsgivers krav til tilsetting av ansatte, sett opp i mot brukernes behov og ønsker i forhold til selvvalgt avlaster. Behandling: Elin Rognes Solbu, Sigrid Fritzvold og saksbehandler Janne Hafskjær svarte på spørsmål. Håvard Ravn Ottesen fremmet følgende forslag: Rådet opplever det som positivt at en nasjonal ramme for praksis for privat avlastning i kommunal regi. Dette da rådet opplever at det er ulik praksis fra kommune til kommune. Rådet understreker at avlastningstiltak er viktig for berørte pårørende og at det må være en fleksibilitet og brukermedvirkning ved tilsetting/fordeling av avlastere. KFU mener det er viktig at fleksibiliteten i tilbudet til den enkelte familie ikke forverres som konsekvens av ny forskrift. Votering: Ottesens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådet opplever det som positivt at en nasjonal ramme for praksis for privat avlastning i kommunal regi. Dette da rådet opplever at det er ulik praksis fra kommune til kommune. Rådet understreker at avlastningstiltak er viktig for berørte pårørende og at det må være en fleksibilitet og brukermedvirkning ved tilsetting/fordeling av avlastere. KFU mener det er viktig at fleksibiliteten i tilbudet til den enkelte familie ikke forverres som konsekvens av ny forskrift. Sak PS 9/17 Startlån Forslag til vedtak: Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 9

10 1. Bystyret vedtar at startlån i større grad kan gis som eneste finansieringskilde, men bare til prioriterte grupper av startlån 2. Bystyret vedtar at prioriterte søkergrupper er funksjonshemmede, uføre, trygdede og barnefamilier med barn i grunnskolealder 3. Bystyret vedtar endringene i inntektsgrensene, og rådmannen gis myndighet til å justere inntektsgrensene til startlån 4. Bystyret vedtar at refinansiering av startlån bare kan gis én gang, og kun innenfor 90 prosent av boligens verdi 5. Bystyret vedtar at fastrentelån kun tilbys med 5 års bindingstid 6. Bystyret vedtar for øvrig retningslinjene slik det fremgår av vedlegg 1 Behandling: Saksbehandler Karoline Erlandsen svarte på spørsmål. Steinar Johnsen og Håvard Ravn Ottesen fremmet følgende forslag: 1. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne ser det som uheldig at Trondheim kommunes foreslåtte regelverk for startlån er strengere enn hva forskrift om startlån tilsier. 2. Rådet ser ikke grunnlaget for å opprettholde en formuesgrense på ,-. En så streng grense begrenser handlingsrom for nødvendig inventar og utstyr, og stiller boligkjøper på bar bakke om det oppstår noe uforutsett etter innflytting. 3. Startlån skal etter gjeldende forskrift muliggjøre hensiktsmessig boligkjøp i hele kommunen. Rådet finner det urimelig at kommunen setter føringer for hvor i kommunen boligen kan ligge jf punkt Inntektsgrensene bør endres til å være i X antall G i tillegg til en sum. Bystyrets vedtakspunkt 3 endres tilsvarende. 5. I målgruppen funksjonshemmede, må også inngå familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Votering: Johnsen og Ottesens forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt Johnsen og Ottesens forslag pkt. 2 ble vedtatt mot én stemme Johnsen og Ottesens forslag pkt. 3 ble vedtatt mot én stemme Johnsen og Ottesens forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt Johnsen og Ottesens forslag pkt. 5 ble vedtatt mot én stemme Vedtak: 1. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne ser det som uheldig at Trondheim kommunes foreslåtte regelverk for startlån er strengere enn hva forskrift om startlån tilsier. 2. Rådet ser ikke grunnlaget for å opprettholde en formuesgrense på ,-. En så streng grense begrenser handlingsrom for nødvendig inventar og utstyr, og stiller boligkjøper på bar bakke om det oppstår noe uforutsett etter innflytting. 3. Startlån skal etter gjeldende forskrift muliggjøre hensiktsmessig boligkjøp i hele kommunen. Rådet finner det urimelig at kommunen setter føringer for hvor i kommunen boligen kan ligge jf punkt 9. Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 10

11 4. Inntektsgrensene bør endres til å være i X antall G i tillegg til en sum. Bystyrets vedtakspunkt 3 endres tilsvarende. 5. I målgruppen funksjonshemmede, må også inngå familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Pkt. 3 Eventuelt a) Løvik viste til forespørsel fra Tilgjengelighet Kultur-Norge. Det ble besluttet at rådet søker å delta med observatør under forberedelsene til Pstereofestivalen. Hvem som skal delta avklares via mailkorrespondanse innad i rådet. b) Ottesen tok opp behandlingen av ny SFO-forskrift. Roos og Løvik svarte på Ottesens forespørsel. c) Ottesen tok opp behandlingen av BPA-veileder. Roos svarte på Ottesens forespørsel. Møtet hevet kl Marte Løvik leder Ole Kristian Lundereng sekretær Møteprotokoll for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, (17/18983) 11

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Tyholt Aktivitets- og Sansesenter, Persaunvegen 63 Møtedato: 07.02.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 16.08.2016 Tid: 14:00-16:25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.04.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.11.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 09.02.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 18.10.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.09.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 1400-1600 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 22.08.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 08.11.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 21.03.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 05.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Dag Øivind Antonsen (leder),

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 2/ Formannskapet 63/ Saksbehandler: Liv Vetås Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 2/ Formannskapet 63/ Saksbehandler: Liv Vetås Arkivsaknr. Høringsuttalelse til forskrift om arbeidstid for avlastere Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 2/17 29.05.2017 Formannskapet 63/17 06.06.2017 Saksbehandler: Liv Vetås Arkivsaknr.:

Detaljer

Byrådssak 228/17. Høringsuttalelse: Forskrift om arbeidstid for avlastere ESARK

Byrådssak 228/17. Høringsuttalelse: Forskrift om arbeidstid for avlastere ESARK Byrådssak 228/17 Høringsuttalelse: Forskrift om arbeidstid for avlastere AGES ESARK-03-201700052-74 Hva saken gjelder: Arbeids og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om ny forskrift om arbeidstidsregler

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist.

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/1534 17/4326-4 F05 &13 02.06.2017 Randi Røvik / tlf. 91592607 HØRING - FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 10.03.2015 Tid: 14:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Alle kommuner. Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere. 1. Innledning

Alle kommuner. Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere. 1. Innledning B-rundskriv nr.: B/05-2017 Dokument nr.: 17/00441-21 Arkivkode: 517 Dato: 08.11.2017 Saksbehandler: KS forhandling Til: Alle kommuner Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere 1. Innledning Etter Høyesteretts

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Rita Ottervik (til kl 1040), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Eirik Schrøder, Knut Fagerbakke,

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for avlastere - høring

Forskrift om arbeidstid for avlastere - høring Vår ref. 17/21574 17/1907-2 / FE - 403, FA - &13 Saksbehandler: Aspaas, Hanne Utvalg Dato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 30.05.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 30.05.2017 007/17

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: John Stene, Nina Braadland, Kristin Spachmo,

Detaljer

KS høringssvar til forslag om forskrift om arbeidstid for avlastere

KS høringssvar til forslag om forskrift om arbeidstid for avlastere KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids og sosialdepartementet ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 17/00730 6 Arkivkode: X55 Saksbehandler:

Detaljer

Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/

Endring av praksis i Ås kommune etter avlaster 2 dommen i høyesterett. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/ Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/03928-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 24.01.2018

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2010 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim

Møteprotokoll. Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim Møteprotokoll Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim Møtested: Formannskapssalen, Trondheim Møtedato: 26.09.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 21.04.2015 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Arkiv:15/54384 Trondheim kommunes budsjett 2016, og handlings- og økonomiplanen for

Arkiv:15/54384 Trondheim kommunes budsjett 2016, og handlings- og økonomiplanen for Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 08.12.2015 Tid: 14:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.05.2017 2017/13616 DERES DATO 10.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Asker kommune - Bondi avlastning Postboks 353 1386 ASKER Att. Siw Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd Møteprotokoll Trondheim seniorråd Møtested: Trondhjems Hospital Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd Møteprotokoll Trondheim seniorråd Møtested: Møterom A, 1.etasje Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen 3. etg, Rådhuset Møtedato: 04.11.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEPROTOKOLL Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 09.09.2014 Tid: 19:00 21:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Roger Olstad Nestleder Elin

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.06.2016 2016/23621 DERES DATO 23.05.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE HAMARØY KOMMUNE Kommunehuset 8294 HAMARØY Att. Grete Prestegård SAMTYKKE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd

Møteprotokoll. Trondheim seniorråd Møteprotokoll Trondheim seniorråd Møtested: Hornemansgården, 2.etg. Møtedato: 10.02.2016 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Randi Wiggen, leder Nils Nesjan Lillian

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.11.2017 Tid: 17:00-21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2004 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: NTNU Gløshaugen (styrerommet i 2.etg. i hovedbygningen) Møtedato: 05.11.2015 Tid: 17:00-21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: AtB, Kongens gate 36 Møtedato: 05.10.2017 Tid: 17:00 20:30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Ferhat Güven (Ap), leder Niklaus Haugrønning (H), nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.01. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder Hanne Moe Bjørnbet, Aage Borrmann, Monica Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: Tidspunkt: 18:00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: Tidspunkt: 18:00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Rømskog Eldresenter Møtedato: 01.06.2017 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Catrin Nylænde-Haugen Leder Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4 Møtedato: 02.02.2011 Tid: Kl 1630 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen på rådhuset Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Diana Johnsen Leder Alan Hutchinson Medlem Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.03.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Munkvoll Sykehjem, Selsbakkv 28 Møtedato: 08.11.2006 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 08.06.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 04.03.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 15:04 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 16.10.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:04 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen,

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 06.02.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto Hammervold,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen Moloveien 16, 6.etg. Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.01.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Helen Myren Leder SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

Deres ref.: Arkivkode: Dato:30.03.2015. Ny arbeidsmiljølov - Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i

Deres ref.: Arkivkode: Dato:30.03.2015. Ny arbeidsmiljølov - Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i FAGFORBUNDET BÆRUM Utvalg for Samarbeid Deres ref.: Arkivkode: Dato:30.03.2015 SAK TIL UTVALG FOR SAMARBEID Ny arbeidsmiljølov - Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i Bærum kommune Fagforbundet Bærum

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Storsalen Møtedato: 15.03.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Komiteleder Hilde Opoku, Emil Raaen, Rita Kumar, Jan-Yngvar

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 09.01.2007 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer