KS høringssvar til forslag om forskrift om arbeidstid for avlastere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS høringssvar til forslag om forskrift om arbeidstid for avlastere"

Transkript

1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids og sosialdepartementet ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 17/ Arkivkode: X55 Saksbehandler: Cecilie R. Sæther Deres referanse: 17/5034 Dato: KS høringssvar til forslag om forskrift om arbeidstid for avlastere KS viser til høringsbrev 28. april 2017 fra Arbeids og sosialdepartementet med forslag om forskrift om arbeidstid for avlastere. 1. Innledning Hovedpunktene i KS sitt høringssvar: KS mener det bør utredes videre en særregulering av avlaster/besøkshjem som oppdragstaker. KS mener det bør utredes videre en mulighet til å videreføre ferieavlastning. KS mener forskriftens virkeområde ikke bør begrenses til avlastere/besøkshjem som er ansatt i en kommune. KS mener forskriften bør gjelde avlastning både i avlasters og brukers hjem. KS støtter ikke kravet om 16 timers hvile før avlastning/besøkshjem på 24 timer eller mer. KS mener forskriften bør evalueres etter en viss periode. KS har oppfordret landets kommuner til å avgi egen høringsuttalelse. KS Landsstyre har vedtatt en egen uttalelse som vedlegges KS sitt høringssvar. Saken har vært behandlet i Hovedstyret i KS 29. mai 2017 og det har gjort følgende vedtak: 1. KS støtter hovedpunktene i forslag til forskrift om unntak fra arbeidstidsreglene for avlastere, med enkelte nødvendige tilpasninger. 2. KS forutsetter at Regjeringen arbeider videre med muligheten for å etablere avlasteroppdrag som oppdragstakere. For KS har hovedutfordringen etter avlaster II dommen i 2016 vært å få på plass en ordning som muliggjør en videreføring av dagens avlastningsordninger/besøkshjem. Det sentrale har da vært utfordringene knyttet til arbeidstidsbestemmelsene, dersom avlaster/besøkshjem skal vurderes som arbeidstakere. KS ser imidlertid at det er flere andre problemstillinger som også reises dersom avlastere/besøkshjem skal omfattes av arbeidstakerbegrepet og som det er nødvendig blir vurdert nærmere. Dette vil kort omtales i høringssvaret. KS Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9 Nettside: Telefon: Bankgiro: Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E post: Org.nr.: Iban: NO

2 2. Videre utredning av en særregulering av avlastning og besøkshjem som oppdragstakeravtaler KS har i flere bilaterale konsultasjonsmøter tatt opp med ulike departementer at det bør vurderes en særregulering av avlastnings og besøkshjemsavtaler som lovlige oppdragstakeravtaler. En slik regulering bør kunne skje i henholdsvis helse og omsorgstjenesteloven og i barnevernsloven uten å utfordre det generelle arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven. Dette har også KS Landsstyre nå tatt uttrykkelig opp i sin uttalelse, se vedlegg. Bakgrunnen for dette er at de etablerte avlastnings og besøkshjemsordningene har fungert meget godt over mange år uten at disse har utfordret «arbeidstakerbegrepet» i arbeidsmiljøloven. KS mener det av hensynet til brukerne av tjenesten, er viktig at tilbudet kan videreføres slik det har blitt praktisert. Det vil ikke fullt ut være mulig når avlaster/besøkshjem skal være arbeidstakere. Disse ordningene etableres i mange tilfeller i avlasters hjem og vil derfor i noen grad ha klare likhetspunkter med ordningen som er etablert i beredskapshjem dommen, jf. Rt Etter KS vurdering er det sentrale at henholdsvis avlastningen og besøkshjemsordningene skjer i en form og på en måte som kan sammenlignes med «beredskapshjem dommen». Dette er ikke tilstrekkelig vurdert av departementet. KS vurderer at departementet ikke har vurdert verken dagens ordning, eller hva som eventuelt skal til for å lage ordningene til lovlige oppdragstakeravtaler. KS oppfatter at departementet mener det vil være i strid med et harmonisert EU rettslig arbeidstakerbegrep å tillate «oppdragstakeravtaler» i disse tilfellene. KS kan imidlertid ikke se at spørsmålet er vurdert på en tilfredsstillende måte. Vi viser her til at bl.a. Danmark, Sverige og Finland har ordninger som langt på vei etablerer tilsvarende avtaler som oppdragstakeravtaler i de respektive landene. Etter vår vurdering burde departementet i samarbeid med partene se nærmere på spørsmålet. Dette er helt nødvendig for å kunne videreføre bl.a. ferieavlastning og avlastning av noe lengre varighet. KS er likevel positiv til at departementet foreslår tilpasninger til arbeidstidsbestemmelsene i en forskrift som gjør det mulig å videreføre mange av dagens avlastningsforhold. KS ser imidlertid at det er flere utfordringer med å organisere avlaster/besøkshjem som forslaget til forskrift ikke løser. I tillegg er det utfordringer også utover arbeidstidsbestemmelsene. KS mener det derfor er nødvendig at departementet fortsetter å utrede en særregulering, med sikte på at avlaster/besøkshjem kan reguleres som oppdragsavtaler. Særreguleringen vil kunne ivareta avlaster/besøkshjem sine rettigheter. 3. KS sine merknader til forskriftsforslaget 3.1 Innledning Departementet legger til grunn at forskriften vil åpne for en videreføring av de mest brukte ordningene. KS er enig med departementet for så vidt gjelder avlaster/besøkshjem som ikke allerede har et tilsettingsforhold i samme kommune. For arbeidstakere som allerede har et ansettelsesforhold i kommunen, vil imidlertid forslaget i mange tilfeller innebære at tidligere ordninger må avvikles eller får et annet innhold. KS mener dette er uheldig for tjenestetilbudet og kan skape utfordringer med å rekruttere avlastere/besøkshjem. Videre er det uheldig at lengre avlastning ved ferieavvikling, ikke kan videreføres. Dette er de viktigste innvendingene KS har til forslaget som nå er på høring. Departementet viser til tall fra Proba undersøkelsen, blant annet når det gjelder lengden på avlastningsoppdrag og andel avlastere som allerede har et tilsettingsforhold i kommunen. KS vil presisere at Proba undersøkelsen, ikke omfattet avlastning som besøkshjem etter barnevernloven 4 4. Det foreligger således begrenset samlet kunnskap om lengden på avlastningsoppdrag, omfang av Side 2 av 7

3 ferieavlastning og antall arbeidstakere som i dag er avlaster/besøkshjem for samme kommune som de er ansatt i. Enkelte av bestemmelsene i forslag til ny forskrift vil bli nærmere kommentert nedenfor. Det er imidlertid flere forhold KS ikke fullt ut ser konsekvensene av og som det derfor er vanskelig å kommentere. Det gjelder særlig for arbeidstakere som arbeider turnus i kombinasjon med avlastning/besøkshjem i samme kommune. Hvilke utfordringer dette kan skape, vil i en viss grad bero på hvilke avtaler om gjennomsnittsberegninger mv. arbeidsgiver og tillitsvalgte inngår etter arbeidsmiljøloven 10 5 (2) i den ordinære stillingen. Det beror også på hvilke muligheter arbeidsgiver har for å tilpasse turnusen til avlastningsoppdrag. KS antar det er nødvendig å få erfaring med forskriften for å få avdekket om det her foreligger utfordringer som særskilt bør reguleres. KS mener derfor at forskriften bør evalueres etter en viss periode. 3.2 Forskriftens virkeområde KS støtter departementets forslag til virkeområde for forskriften slik det fremgår av utkastets nr. 1. KS mener det er viktig at forskriften kommer til anvendelse for all avlastning/besøkshjem hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven og barnevernloven, uavhengig av om de som er avlastere/besøkshjem er ansatt i kommunen eller ikke. KS viser som eksempel til ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor tilbudet til bruker dels ivaretas gjennom kommunens ansatte og dels ved bruk av ansatte hos privat leverandør som kommunen benytter. Det er viktig at forskriften ikke hindrer kommunen i å organisere avlastningen på andre måter enn gjennom egne ansatte. Særlig viktig er dette når forskriften slik forslaget lyder begrenser muligheten til å videreføre dagens avlastningsordninger når arbeidstaker allerede har et tilsetningsforhold i kommunen. KS mener videre det er viktig slik departementet foreslår, at både avlastning i avlasters hjem og brukers hjem, omfattes av forskriften. KS mener det i noen tilfeller vil være tilfeldig hvor avlastningen skjer. For eksempel der eldre søsken/fostersøsken er avlastere og ikke selv har plass til bruker i eget hjem, eller der avlaster bor slik til at det er enklere å utføre avlastningen i brukers hjem. 3.3 Samlet ukentlig arbeidstid Departementet foreslår en samlet ukentlig arbeidstid på 60 timer som kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 6 uker, samt en øvre grense på 88 timer pr. enkelt uke. KS antar at de foreslåtte rammene for gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid, vil dekke de fleste avlastningsordninger/besøkshjem når det ikke lenger vil være mulig å gå utover sammenhengende 48 timer. KS mener de foreslåtte rammene er nødvendige for å ivareta den tilstrekkelige fleksibilitet der den som utfører avlastning/besøkshjem har et tilsettingsforhold i kommunen. KS viser imidlertid til de generelle merknadene innledningsvis i pkt. 3.1 for så vidt gjelder turnusarbeidere som i tillegg er avlastere/besøkshjem i samme kommune. Et særskilt spørsmål oppstår i de tilfeller der den som er avlaster/besøkshjem blir syk og ikke kan utføre avlastningen for eksempel en helg. KS har tidligere oppfattet departementet slik at arbeid som ikke blir utført pga. sykdom, medregnes i rammene for arbeidstiden. Det vil da i mange tilfeller ikke være mulig innenfor de foreslåtte rammer for samlet ukentlig arbeidstid, å være avlaster/besøkshjem en annen helg. Den som har krav på avlastning vil da ikke få de vedtakstimer som vedkommende har krav på. KS mener dette er uheldig. I de tilfeller der den som er avlaster/besøkshjem likevel ønsker å gjennomføre avlastningen en annen helg, bør reguleringen åpne for dette. 3.4 Sammenhengende arbeidstid som avlaster i inntil 48 timer KS støtter departementets forslag som åpner for avlastning i inntil 48 timer sammenhengende. Dette vil langt på vei sikre at avlastere som ikke har en annen stilling hos samme arbeidsgiver kan utføre avlastningsarbeid i samme omfang som tidligere. Samtidig viser undersøkelsen fra Proba at det ikke er Side 3 av 7

4 uvanlig at avlastningen varer fra fredag til mandag, hvilket vil medføre at noen avlastningsavtaler må endres. KS er ikke kjent med i hvilken utstrekning og omfang besøkshjem benyttes utover 48 timer sammenhengende og således konsekvensene av begrensningen til 48 timer. KS antar at den største utfordringen med begrensningen til 48 timers avlastning, ikke er å forkorte helgeavlastningen noe, men at det ikke lenger vil være mulig å videreføre dagens ordning med ferieavlastning utenfor institusjon. KS mener dette vil innebære en stor svekkelse av tilbudet for mange brukere. KS har merket seg at departementet mener det er usikkert om slik lengre sammenhengende avlastning vil ligge innenfor arbeidstidsdirektivets rammer. KS er positiv til at departementet vil arbeide videre med å utrede dette spørsmålet, men KS er samtidig bekymret for ferieavlastning sommeren KS anmoder departementet om å utrede hvorvidt slik ferieavlastning på om lag en uke eller mer, omfattes av arbeidstakerbegrepet og således rammene i arbeidstidsdirektivet. Det vises til KS sitt innspill i pkt. 2 i høringssvaret. For så vidt gjelder departementets oppfordring til partene i arbeidslivet til å fortsette arbeidet med å bidra til gode løsninger, vil KS strekke seg langt for å forsøke å få til løsninger som gjør det mulig å videreføre ferieavlastning. Partene i arbeidslivet har imidlertid ikke større handlingsrom gjennom tariffavtale enn det myndighetene har gjennom lov/forskrift i forhold til arbeidstidsdirektivet. Når departementet mener det er usikkert og det er behov for å utrede nærmere om ferieavlastning er forenlig med direktivet, er dette ikke en løsning KS kan anbefale for sine medlemmer uten en nærmere forankring i departementet eller hos lovgiver. 3.5 Hviletid før og etter en avlastningsperiode KS støtter ikke departementets forslag om krav til 16 timers sammenhengende arbeidsfri periode både før og etter en arbeidsperiode som er lenger enn 24 timer. Forslaget vil innebære at mange av dagens ordninger med avlastere/besøkshjem ikke kan videreføres der disse allerede har et ansettelsesforhold i kommunen. Tall fra Proba viser at 74 prosent av de 135 kommunene som deltok i undersøkelse, hadde avlastere med en annen stilling i kommunen. Omfanget varierer i den enkelte kommune. Departementet har i sitt høringsnotat vist til at medianen er 25 %. KS vil påpeke at undersøkelsen viser at 28 prosent av kommunene svarer at halvparten eller flere av avlasterne har en annen stilling i kommunen. I tillegg kommer besøkshjem som ikke var omfattet at Proba sin undersøkelse. Det er særlig kravet til hvile før helgeavlastningen som vil være problematisk, fordi en avlaster/besøkshjem må ha fri fra sin ordinære stilling på fredagen. Alternativt kan ikke avlastning/besøkshjem starte før på lørdagen, noe som klart vil svekke tjenesten. KS mener det er urealistisk at kommunen kan tilby vikarordninger for å sikre avlastere/besøkshjem fri hver tredje eller fjerde fredag fra sin ordinære stilling for å være avlaster i helgen. En slik ordning ville også gjøre avlastning i helgen lite fleksibel i forhold til bytte av helger som tidligere i stor utstrekning har blitt avtalt mellom avlaster og den som skal ha avlastningen. KS antar at det heller ikke er ønskelig for de som er avlastere/besøkshjem å redusere sin ordinære stilling. KS viser til de utfordringer det i dag er med hensyn til å rekruttere avlastere/besøkshjem og mener dette vil føre til ytterligere utfordringer. Tall fra Proba undersøkelsen viser at 80 prosent svarer at det er problemer med å rekruttere avlastere der avlastningen skal skje i avlasters hjem. Videre fremgår det av undersøkelsen at foreldrene ofte er skeptiske til å ha andre avlastere enn en barnet kjenner. Avlastere i eget hjem er derfor ofte i familiens nettverk/familie eller en avlaster som kjenner bruken for eksempel gjennom barnehage/skole. Avlaster i brukers hjem er enda vanskeligere å rekruttere. Besøkshjem har vi ikke tall for, men vi antar at det er tilsvarende utfordringer med rekrutteringen her. Side 4 av 7

5 Utfordringene knyttet til 16 timer arbeidsfri før avlastning/besøkshjem, gjelder ikke bare de som har en heltidsstilling i samme kommune, men for alle som har en arbeidstidsordning som innebærer arbeid på fredager. Et eksempel er en lærer i 80 prosent stilling med undervisningstid hver dag. Departementet har lagt til grunn at passivt arbeid kan bidra til å gi avlaster/besøkshjem annet passende vern. KS stiller spørsmål ved om det i tillegg vil være nødvendig med så stort omfang av hvile både før og etter avlastningshelgen. Dersom arbeidstaker er på arbeid fra kl til kl på fredagen og deretter starter direkte på avlastning/besøkshjem, vil den samlede arbeidstiden trolig begrenses til timer før bruker skal legge seg. Det vil da være flere timer «arbeid» for avlaster/besøkshjem som normalt er av helt passiv karakter. I den aktive perioden fra kl. 16 vil avlaster/besøkshjem ha mulighet til å utføre ordinære oppgaver som vedkommende i mange tilfeller uansett ville ha gjort; handle mat, lage mat, husarbeid, avslapning med familie, se på TV mv. KS viser til medleverforskriften som åpner opp for 15 dagers sammenhengende arbeidsperiode uten kompenserende hvile i henhold til arbeidstidsdirektivet for de arbeidstakere som ikke har sin bolig på institusjonen. Den sammenhengende arbeidsperioden kan være lenger for de som har sin bolig tilknyttet institusjonen. Medleverordningen kan ikke direkte sammenlignes med ordningen med avlaster/besøkshjem. I sistnevnte tilfelle vil det ikke være mulig å garantere uforstyrret hvile natt til søndag der avlaster har blitt vekket natt til lørdag. Samtidig må det legges til grunn at bruker normalt sover om natten. Det vil videre ikke være mulig å gi avlaster/besøkshjem to timer med arbeidsfri i løpet av dagen, slik medleverforskriften fastsetter. KS vil imidlertid påpeke at en totalvurdering av ordningen og belastningen, tilsier at avlaster/besøkshjem over en helg i kombinasjon med ordinært arbeid fredagen, må sies å innebære tilsvarende passende vern som medleverforskriften oppstiller. Nødvendigheten av to timers hvile på dagen og blant annet sikre uforstyrret søvn dersom det natten før var vesentlige forstyrrelser, er mye viktigere når ordningen muliggjør 15 døgn sammenhengende arbeidsperiode utenom eget hjem. Avlaster/besøkshjem vil uansett få en sammenhengende arbeidsfri periode på 16 timer etter å ha vært avlaster/besøkshjem over en helg. KS ber departementet vurdere på nytt hvorvidt innslag av perioder med passivt arbeid gjennom helgen, er et tilstrekkelig krav til annet passende vern når unntak fra arbeidstidsdirektivets krav om kompenserende hvile, er vesentlig kortere enn det medleverforskriften tillater. Om kravet til hvile før helgen kan fjernes, vil antakeligvis de fleste av de avlasterne som også har et annet arbeidsforhold i samme kommune kunne fortsette mer eller mindre som i dag. Rekrutteringsproblemene vil da ikke øke. KS mener det ikke bør skilles mellom avlastning i eget og brukers hjem. Særlig gjelder det i de tilfeller avlaster selv ønsker å være i brukers hjem. Dette kan for eksempel gjelde familiemedlemmer som ikke har mulighet eller opplever det som upraktisk å være i eget hjem. I andre tilfeller der det er nødvendig at avlastningen skjer i brukers hjem, ser imidlertid KS at ordningen kan få en noe annen karakter. I den utstrekning departementet mener det i disse tilfeller ikke er forenlig med arbeidstidsdirektivet å gå rett fra ordinært arbeid over til avlastning/besøkshjem fredag ettermiddag, mener KS at kravet om 16 timers arbeidsfri periode før avlastning/besøkshjem på 24 timer, bør begrenses til der avlastningen må skje i brukers hjem. KS mener også at kravet om 16 timer arbeidsfri periode etter avlastning/besøkshjem kan skape noen utfordringer, men mener disse i større utstrekning kan finne sin løsning enn det tilsvarende kravet om arbeidsfri periode før avlastning. Side 5 av 7

6 3.6 Merknader til forskriftsteksten KS viser til at det vil være krevende for arbeidsgiver å håndtere arbeidstidsbestemmelsene i forskriften i kombinasjon med en annen stilling i samme kommune. Det er derfor viktig at bestemmelsene gjøres så forståelige som mulig. KS har nedenfor noen forslag til forenklinger av forskriftsteksten. I tillegg oppfordrer KS departement til å lage merknader til de enkelte bestemmelsene som også blir tilgjengelig på lovdata, tilsvarende som for medleverforskriften. KS mener punktene 1 7 i forslaget er forståelig og står plassert i en logisk rekkefølge. For så vidt gjelder pkt. 6 stiller likevel KS spørsmål ved hvorfor bestemmelsen kun viser til arbeid utover arbeidsmiljøloven 10 4 (1) og (4) (6). KS kan ikke se at departementet berører dette i høringsnotatet. En rekke arbeidstakere i kommunal sektor har forlenget arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 10 4 (2). For eksempel hvilende nattvakt. KS er usikker på hva departementet har ment når det ikke også er vist til arbeidsmiljøloven 10 4 (2). Det kan synes som om forlengelse av den alminnelige arbeidstid som følge av passivt arbeid, ikke gir samme muligheter for å fortsette/påta seg å være avlaster/besøkshjem. Dette er i så fall uheldig og burde vært nærmere begrunnet fra departementets side i høringsnotatet. KS mener at forlengelse av den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven 10 4 (2), bør komme i tillegg til grensen på 60 og 88 timer i forskriftsutkastets pkt. 4 og pkt. 5. Begrunnelsen for å tillate en forlengelse av den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 10 4 (2) gjelder tilsvarende her. For så vidt gjelder bestemmelsens tredje ledd, vil en omregning av beredskapsvakt uansett ikke øke den alminnelige arbeidstid. Slik KS ser det er det derfor ingen grunn til å utelukke tredje ledd fra forskriften pkt. 6 og det skaper kun usikkerhet knyttet til bestemmelsen. KS ber derfor departementet vurdere hvorvidt det ikke er tilstrekkelig at pkt. 6 kun viser til arbeidsmiljøloven KS forstår forslagets pkt. 8 slik at muligheten til å forkorte den daglige arbeidsfrie periode, kun gjelder i de situasjoner der arbeidsperioden er mindre enn 16 timer. KS ber departementet vurdere plasseringen slik at arbeidsfrie perioder som knytter seg til lengre vakter og henger sammen med pkt. 7 i forslaget, flyttes opp og pkt. 8 ned. I tillegg mener KS det bør vurderes å slå sammen forslagets pkt. 8 og 9. Slik KS oppfatter pkt. 9 i forslaget, gir bestemmelsen liten mening alene. En arbeidsperiode på under 16 timer trenger ikke å komme i konflikt med arbeidsmiljøloven 10 8 (1) og kravet om 11 sammenhengende timer arbeidsfri. Alternativ formulering til pkt. 8 og 9: Dersom en arbeidsperiode er mindre enn 16 timer, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at den daglige arbeidsfrie periode blir kortere enn 11 timer, jf. arbeidsmiljøloven 10-8 (1). Slik avtale forutsetter at arbeidstaker sikres kompenserende hvile. KS viser til de innvendinger vi har til forslagets pkt. 11 og som også får betydning for grensen på 48 timer og de videre bestemmelsene. Dersom departementet helt eller delvis opprettholder forslagets pkt. 11, har KS likevel innspill til endringer i bestemmelsens ordlyd. Alternativ formulering til pkt. 11: Dersom en arbeidsperiode er mer enn 24 timer skal arbeidstaker i tillegg sikres minst 16 timer sammenhengende arbeidsfri umiddelbart før og etter arbeidsperioden. KS viser til departementets omtale av ukentlig hvile i høringsnotatet side 17 og 18 der det blant annet fremgår at ukehvilen kan plasseres først i en uke og på slutten av neste eller tas samlet. KS mener muligheten for å slå sammen ukehvilen til 48 timer i løpet av to uker, bør fremgå av pkt. 13 i forslaget. Side 6 av 7

7 Videre er det viktig at det i merknaden til bestemmelsen fremgår muligheten til å plassere ukehvilen slik at den åpner opp for å kunne arbeide i 12 dager i sammenheng. 3.7 Andre merknader KS viser til at forskriften ikke gjør unntak fra kravet om arbeidsplan i arbeidsmiljøloven Det kan være usikkerhet knyttet til når det vil være krav om arbeidsplan for de ulike avlastning og besøkshjemsordningene. I de tilfeller det er krav om å utarbeide arbeidsplan, mener KS det bør åpnes for unntak dersom også avlaster/besøkshjem ønsker å ha en viss fleksibilitet mht. hvilke helger og eller dager/kvelder avlastningen skal skje. 4. Behov for andre tilpasninger enn arbeidstid KS mener det er behov for en nærmere vurdering av flere av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven for avlastere/besøkshjem som er arbeidstakere. KS har foreløpig ikke fullt ut vurdert dette, men vil blant annet peke på arbeidsmiljøloven 15 3 (3) og oppsigelsestid på inntil seks måneder som heller ikke kan fravikes gjennom tariffavtale. Pga. de personlige relasjonene som er til stede i disse sakene, vil arbeidsgiver ha begrensede muligheter til å tilby en tilsvarende stilling. Om avlaster/besøkshjem har en 100 % stilling i samme kommune, vil arbeidsgiver heller ikke ha noen mulighet til å tilby annet passende arbeid etter arbeidsmiljøloven 15 7 (2) fordi det vil være i strid med arbeidstidsbestemmelsene. De personlige relasjonene og tilliten som er nødvendig mellom avlaster/besøkshjem, barnet og foresatte, utfordrer også flere av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kap. 14, særlig Når vi vet det er vanskelig å rekruttere og personlige relasjoner er viktig, er det lite rom for arbeidsgivers vurdering av kvalifikasjoner og egnet. Tilsvarende gjelder 14 3 i forhold til utvidelse av stillingen som avlaster/besøkshjem, men her kan det trolig anføres at vedkommende ikke er kvalifisert dersom foresatte ikke ønsker å benytte vedkommende. 5. Økonomiske konsekvenser Avslutningsvis er det naturlig for KS å påpeke at forskriftsforslaget vil føre til en ikke ubetydelig kostnadsøkning for kommunene. Kostnadsøkningens omfang vil bl.a. bero på betalingspliktenes omfang som følge av at dette er et arbeidstakerforhold. KS har tatt initiativ til drøftinger med forhandlingssammenslutningene for å avklare betalingspliktene gjennom forhandlinger om opprettelse av en ny sentral særavtale som supplerer forskriften. KS vurderer, med en grad av usikkerhet, det mest sannsynlige utgiftspotensialet til totalt å ligge i intervallet 700 1,2 mrd. for pleie og omsorgs og barnevernssektoren til sammen. Med vennlig hilsen Lasse Hansen Tor Arne Gangsø Vedlegg: Uttalelse fra KS Landsstyre Side 7 av 7

8 NEI TIL SVEKKING AV AVLASTNINGSTILBUDENE! KS Landsstyre er svært opptatt av at brukerne av avlastningstilbudene i kommunene ikke skal få et dårligere tilbud som følge av at kommunene nødvendigvis må rette seg etter Høyesteretts dom i den såkalte Avlaster II saken i Regjeringens nylige forslag til ny forskrift om avlastningstilbud gir kommunene tilbake litt av den handlefrihet som de mistet ved høyesterettsdommen, men vil på langt nær løse alle problemer. Det er derfor viktig at regjeringen arbeider videre med lovendringer så kommunene fortsatt kan gi barn og familier et godt avlastningstilbud, mener KS landsstyre. Landsstyret viser til at kommunene som følge av Høyesteretts dom må avvikle de gjeldende oppdragsavtalene om avlastning, og erstatte dem med ordinære arbeidsavtaler. Dette har gjort det ulovlig for samme person å gi avlastning i mer enn to døgn sammenhengende, eller tilby ferieavlastning. Det vil også være ulovlig for en person i full stilling i kommunen å være avlaster ved siden av fulltidsjobben. KS landsstyre frykter at kommunene mot sin vilje blir tvunget til å erstatte avlastning i hjem fra samme person med enten turnusbaserte ordninger eller avlastning i institusjon. Dette er dyrere for kommunene, og dårligere tilbud for brukerne. Regjeringens forslag til ny forskrift vil på visse vilkår kunne gjøre det mulig å videreføre helgeavlastning, forutsatt at ikke avlaster allerede arbeider fulltid i kommunen. Det vil ikke løse problemet med ferieavlastning, og kan altså medføre press mot mer deltidsarbeid i kommunene. KS landsstyre mener at dette ikke er tilfredsstillende, og oppfordrer Regjeringen til å arbeide videre med en permanent lovgivning som gir kommunene nødvendig fleksibilitet til å kunne videreføre et tilbud som familiene som mottar avlastning opplever som stabilt og trygt. Partene i arbeidslivet må trekkes med i arbeidet. Landsstyret vil samtidig gi stor honnør til de som påtar seg avlastningsoppdrag, enten det er nær familie, venner, eller andre. Landsstyret understreker kommunenes ansvar for å verdsette disse, gjennom avtalevilkår, uavhengig av hvordan den permanente lovgivningen vil bli seende ut.

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist.

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/1534 17/4326-4 F05 &13 02.06.2017 Randi Røvik / tlf. 91592607 HØRING - FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 2/ Formannskapet 63/ Saksbehandler: Liv Vetås Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 2/ Formannskapet 63/ Saksbehandler: Liv Vetås Arkivsaknr. Høringsuttalelse til forskrift om arbeidstid for avlastere Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 2/17 29.05.2017 Formannskapet 63/17 06.06.2017 Saksbehandler: Liv Vetås Arkivsaknr.:

Detaljer

Alle kommuner. Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere. 1. Innledning

Alle kommuner. Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere. 1. Innledning B-rundskriv nr.: B/05-2017 Dokument nr.: 17/00441-21 Arkivkode: 517 Dato: 08.11.2017 Saksbehandler: KS forhandling Til: Alle kommuner Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere 1. Innledning Etter Høyesteretts

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Byrådssak 228/17. Høringsuttalelse: Forskrift om arbeidstid for avlastere ESARK

Byrådssak 228/17. Høringsuttalelse: Forskrift om arbeidstid for avlastere ESARK Byrådssak 228/17 Høringsuttalelse: Forskrift om arbeidstid for avlastere AGES ESARK-03-201700052-74 Hva saken gjelder: Arbeids og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om ny forskrift om arbeidstidsregler

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.05.2017 2017/13616 DERES DATO 10.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Asker kommune - Bondi avlastning Postboks 353 1386 ASKER Att. Siw Johnsen

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.06.2016 2016/23621 DERES DATO 23.05.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE HAMARØY KOMMUNE Kommunehuset 8294 HAMARØY Att. Grete Prestegård SAMTYKKE

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for avlastere - høring

Forskrift om arbeidstid for avlastere - høring Vår ref. 17/21574 17/1907-2 / FE - 403, FA - &13 Saksbehandler: Aspaas, Hanne Utvalg Dato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 30.05.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 30.05.2017 007/17

Detaljer

Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/

Endring av praksis i Ås kommune etter avlaster 2 dommen i høyesterett. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/ Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/03928-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 24.01.2018

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS Molde kommune

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS Molde kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.01.2017 2016/11367 DERES DATO 20.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG Assistanse AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 24. juni 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 08.06.2017 nr. 1042 Forskrift om endring

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2016 2016/28075 DERES DATO 13.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Nes kommune, Miljøarbeidertjenesten Postboks 114 2151 ÅRNES Att. Sissel

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstid og unntak fra krav til daglig arbeidsfri Bakkehaugen ungdomsinstitusjon

Samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstid og unntak fra krav til daglig arbeidsfri Bakkehaugen ungdomsinstitusjon VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.07.2017 2017/10124 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE 15/05500-21 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass

Detaljer

Høringssvar endringer i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om kveldsarbeid, og i medleverforskriften. Innledning. Kveldsarbeid

Høringssvar endringer i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om kveldsarbeid, og i medleverforskriften. Innledning. Kveldsarbeid Det kgl. Arbeids- og sosialdepartement Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 27.12.2016 11.11.2016 16/3626 Høringssvar endringer i arbeidsmiljøloven kapittel

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS - Etne

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS - Etne VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.08.2016 2016/11367 DERES DATO 31.05.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG Assistanse AS PB 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt Samtykke

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Høringsnotat om forskrift om arbeidstid for avlastere

Høringsnotat om forskrift om arbeidstid for avlastere Høringsnotat om forskrift om arbeidstid for avlastere Innhold 1 INNLEDNING 2 2 AVLASTNING ETTER HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN OG BARNEVERNLOVEN 2 3 GJELDENDE RETT 4 3.1 Arbeidsmiljølovens virkeområde

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.08.2017 2017/10124 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE 16/00831-12 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass 0130 OSLO

Detaljer

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB.

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. 1 Konferansens tema: Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren Kan brukernes behov, arbeidstakernes

Detaljer

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 17/01159-2 Arkivkode: X55 Saksbehandler:

Detaljer

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities MqP Arbeids - og inkluderingsdepartementet Pb 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode:

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hornindal kommune Pleie- og omsorgsavdelingen

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hornindal kommune Pleie- og omsorgsavdelingen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.05.2017 2017/23363 DERES DATO 27.04.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE 17/271-2/ FE-403, HIST-16/178 TOBJ HORNINDAL KOMMUNE Postboks 24 6761 HORNINDAL

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2016 2016/27561 DERES DATO 10.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit Tlf. 93032901 DERES REFERANSE GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Postboks 1053 9503 ALTA Avslag på søknad

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Avslag på søknad gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) sjuende ledd

Avslag på søknad gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) sjuende ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.03.2016 2016/4241 DERES DATO DERES REFERANSE 11.02.2016 14/396-14 / 16/2269 VÅR SAKSBEHANDLER Ellen Meldahl tlf 958 15 997 Holmestrand kommune Serviceboks C 3081 HOLMESTRAND

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Oslo kommune, Bolig- og avlastningsavdelingen (BOA)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Oslo kommune, Bolig- og avlastningsavdelingen (BOA) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.05.2017 2017/10124 DERES DATO 08.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf 99243849 DERES REFERANSE Oslo kommune, Barne- og familieetaten Postboks 6726, St.Olavs plass

Detaljer

Fellesorganisasjonens høringssvar om endring av arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og virkeområdet for medleverforskriften

Fellesorganisasjonens høringssvar om endring av arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og virkeområdet for medleverforskriften FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE 100071 LO v/ Wenche Thomsen Youngsgt. 11 0181 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/00016-191 01.12.2016 Fellesorganisasjonens høringssvar

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd

Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.03.2016 2016/6668 DERES DATO 11.01.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE EIDSKOG KOMMUNE Postboks 94 2231 SKOTTERUD Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Hovedoppgjør Spekter

Hovedoppgjør Spekter Hovedoppgjør 2016 - Spekter I denne brosjyren finner du informasjon om: - Brudd i forhandlingene for sykehuslegene - Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene - Spørsmål og svar om legers arbeidstid

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Konsekvensene av Høyesteretts «avlaster 2 dommen» - for kommunenes bruk av avlastere, støttekontakter mv.

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Konsekvensene av Høyesteretts «avlaster 2 dommen» - for kommunenes bruk av avlastere, støttekontakter mv. B-rundskriv nr.: B/07-2016 Dokument nr.: 16/01626-1 Arkivkode: 0 Dato: 30.09.2016 Saksbehandler: Hege Øhrn Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Konsekvensene av Høyesteretts «avlaster 2 dommen»

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.07.2017 2017/16511 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 NTT SECURITY (NORWAY) AS Postboks 721 Stoa 4808 ARENDAL Att. Åge Aanjesen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016

Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016 Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016 Mandat Utvalget er bedt om å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - K11 - E39 SVEGATJØRN - RÅDAL

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - K11 - E39 SVEGATJØRN - RÅDAL VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.03.2017 2017/14171 DERES DATO 28.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Jarle Berggraf tlf 41623826 DERES REFERANSE HAUGHOLT ANLEGG'S SERVICE AS Gjerstadveien 1704 4980 GJERSTAD Att. Anna

Detaljer

Regulering av legevakt. Disposisjon. Plikt til å delta - men ikke rett. Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2.

Regulering av legevakt. Disposisjon. Plikt til å delta - men ikke rett. Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. Regulering av legevakt Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver/advokatfullmektig Legeforeningen, Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Disposisjon Regulering i

Detaljer

Høring - forslag om endring av aktivitetsforskriften 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften

Høring - forslag om endring av aktivitetsforskriften 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften Adressater i hht vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 200701403-/MS 20.02.2009 Høring - forslag om endring av aktivitetsforskriften 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften Innledning

Detaljer

Avslag på søknad om arbeidstidsordning Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge/ Barnebyen i Bergen

Avslag på søknad om arbeidstidsordning Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge/ Barnebyen i Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2017 2017/20408 DERES DATO 10.04.2017 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN Postboks 733 Sentrum 0105 OSLO

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) sjuende ledd- Barne og familieetaten

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) sjuende ledd- Barne og familieetaten VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2016 2016/20264 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ellen Meldahl tlf 958 15 997 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass 0130 OSLO Att.

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hovedredningssentralen Nord-Norge

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Hovedredningssentralen Nord-Norge VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2016 2016/16098 DERES DATO 17.03.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE Postboks 1016 8001 BODØ Att. Kari

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - SØR-FRON KOMMUNE - BASISTEAM FOR FAMILIER MED KREVENDE OMSORGSOPPGAVER

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - SØR-FRON KOMMUNE - BASISTEAM FOR FAMILIER MED KREVENDE OMSORGSOPPGAVER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.07.2017 2017/7518 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Birgitte Moltu tlf 99163197 DERES REFERANSE 17/6772 SØR-FRON KOMMUNE v/ avdeling for Basisteam, Bolig- og miljøtjenesten og Flatmoen

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sauherad kommune Tjenesten for integrering og kompetanse

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sauherad kommune Tjenesten for integrering og kompetanse VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2016 2016/17569 DERES DATO 02.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SAUHERAD KOMMUNE Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN Att. Ninni Stray Dørdal Samtykke

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Herøy kommune, Sykehjemmet avd. Soltun

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Herøy kommune, Sykehjemmet avd. Soltun VÅR DATO VÅR REFERANSE 24.10.2017 2017/43514 DERES DATO DERES REFERANSE 20.09.2017 14/1466-1 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 HERØY KOMMUNE Silvalveien 1 8850 HERØY Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.01.2017 2016/43323 DERES DATO 05.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lyngdal kommune - Enhet for Psykisk helse / habilitering Postboks 353 4577

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.08 Ref. nr.: 08/7670 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK NR 28/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag den 19.06.08

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Arbeidskraft Valdres, prosjekt Campus G12

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Arbeidskraft Valdres, prosjekt Campus G12 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.03.2017 2017/11837 DERES DATO 13.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Hege Furebotn Tveit tlf. 930 32 901 ARBEIDSKRAFT VALDRES JERNBANEVEGEN 12 2900 FAGERNES Att. Lars

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/5324-2 Dato: 12.01.2013 HØRING - ENDRING I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INNSTILLING

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt "E18 Rugtveit/Dørdal"

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt E18 Rugtveit/Dørdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.10.2017 2017/32807 DERES DATO 04.10.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT Pukk AS Doneheia 138 4516 MANDAL Att. Tina Åsland Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Vi viser til brev av 15. januar 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Vi viser til brev av 15. januar 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/100 16/86-24.06.2016 NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget - Høring - Vi viser til brev av 15. januar 2016 med vedlegg om

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Oslo, HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100

Arbeids- og sosialdepartementet. Oslo, HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100 Arbeids- og sosialdepartementet Oslo, 29.06.16 HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100 Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høring i forbindelse med NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - PROSJEKT «SKJERKA DAMMER» I ÅSERAL

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - PROSJEKT «SKJERKA DAMMER» I ÅSERAL VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.07.2017 2017/32807 DERES DATO 22.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT PUKK AS Doneheia 8 4517 MANDAL Att. Isabell Dåstøl AVSLAG PÅ SØKNAD OM

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.04.2017 2017/8664 DERES DATO 06.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE BMO Tunnelsikring AS Industriveien 1 3010 Kongsberg Att. Hilde Aasland

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Avslag på søknad om arbeidstidsordning, jf. aml tredje ledd og syvende ledd Skodje kommune, Prestemarka bu- og dagtilbod

Avslag på søknad om arbeidstidsordning, jf. aml tredje ledd og syvende ledd Skodje kommune, Prestemarka bu- og dagtilbod VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.03.2017 2017/6192 DERES DATO 10.01.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf 99243849 DERES REFERANSE Skodje kommune Rådhuset Niusvegen 1 6260 SKODJE Att. Eirik Frøystad

Detaljer